przetargi bez wadium

Andrzej Łukaszewicz

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Wniesione w formie pieniężnej zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający jest zobowiązany przechowywać na wydzielonym koncie. Konto bankowe zgodnie z umową zawartą z bankiem może być oprocentowane lub nie.

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Zleceniobiorcy będą mogli złożyć

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

pracownika na zaległy urlop bez zgody pracownika (pracownik taki urlop ma wykorzystać). Posłowie nie zgodzili się natomiast na przesuniecie o rok wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w instytucjach publicznych i utrzymali (usunięte poprawkami Senatu) zmiany w prawie karnym. Nie zgodzili się

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez VAT ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Zatem wartość zamówienia ma obejmować wszelkie koszty i dotyczyć wszystkich czynności wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia. Rola właściwego oszacowania Właściwe oszacowanie

OBWIESZCZENIE

przetargu bez dokonania wyboru.   5. O terminie posiedzenia Sędzia-Komisarz powiadomi syndyka oraz upadłego.   § 11   Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte, wadium zostanie zwrócone w ciągu 5 dni po dokonaniu wyboru oferty przetargowej - bez odsetek na wskazany przez oferenta

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

Pytanie W prowadzonym przetargu nieograniczonym z zastosowaniem procedury odwróconej, w którym dopuściliśmy składanie ofert częściowych (9 części) oraz nie wymagaliśmy wniesienia wadium, w przypadku jednej z części (nr 6) zostały złożone dwie oferty. Jedna została odrzucona, gdyż jej treść nie

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

zaktualizowała się w danym postępowaniu. Poinformuj o wykluczeniach, jeżeli udzielasz zamówienia w trybach: - przetargu nieograniczonego, - negocjacji bez ogłoszenia albo - zapytania o cenę, Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty należy jednocześnie zawiadomić wykonawców, którzy złożyli oferty o

Zasady wnoszenia wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia oraz zapytania o cenę dowód

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. ** Z unieważnieniem postępowania o zamówienie publiczne z powodu odmowy podpisania umowy przez wybranego wykonawcę możemy mieć do czynienia wówczas gdy zajdą okoliczności wskazane w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, np

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. Otrzymanie zaliczki umożliwi wykonawcom realizację zamówienia publicznego ze środków zamawiającego, bez konieczności kredytowania zamówienia do czasu jego zakończenia. W efekcie możliwe jest także obniżenie cen ofert. - Mechanizm

Nie ma chętnych na grunty PKS. Nie będzie wieżowców?

PKS Poznań wkrótce przenosi dworzec autobusowy do nowego centrum komunikacyjnego przy galerii handlowej Poznań City Center. Dlatego przystąpił do sprzedaży gruntu, na którym dworzec działał dotychczas. Ale bez skutku. Nie było chętnych gotowych zapłacić 116 mln zł za 3,5 ha w centrum miasta

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Nowe przepisy rozszerzają ponadto

Przedłużenie terminu związania ofertą

Przedłużenie terminu związania ofertą

Zgodnie z art. 85 ust. 2 zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o przedłużenie wyznaczonego terminu związania ofertą. Co ważne, zamawiający może zwrócić się tylko raz o taką zgodę w czasie trwania postępowania o zamówienie publiczne a termin przedłużenia nie może być (bez względu na wartość

Oferta Strabag najkorzystniejsza na odcinek A1 po ponownym badaniu ofert

Warszawa, 27.05.2015 (ISBnews) - Oferta konsorcjum firm Strabag Infrastruktura Południe oraz Strabag, warta 574,47 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę autostrady A1 na odcinku H pomiędzy węzłem Zawodzie (bez węzła) a węzłem Woźniki (z węzłem), w trybie

Ogródki wystartują już 10 kwietnia

go to nie kosztowało. Liczymy, że konieczność wpłaty wadium spowoduje, że restauratorzy będą się koncentrowali na jednym interesującym go ogródku - mówił przed przetargiem Adam Gajewski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Restauratorzy wpłacali wadium, ale bez kontrowersji się nie obyło. Poszło o

Co zrobić gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

Co zrobić gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

składający oferty przetargowe. Możliwości zamawiającego uzależnione są od ilości ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W sytuacji gdy została złożona więcej niż jedna oferta zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, jednak już bez

Rząd przenosi numer. Wielki przetarg w telefonii komórkowej

publicznych może to oznaczać, że minimalna wartość przetargu to 23,3 mln zł. Więcej wiadomo o tym, na jakich warunkach urzędnicy będą używać telefonów. Telefony będą nowe, a abonament bez puli minut ma kosztować nie więcej,niż 4,10 zł netto i zawierać m.in. nielimitowane połączenia pomiędzy wszystkimi

Powstaje portal komorniczych e-licytacji. Skorzystają wierzyciele, stracą dłużnicy. Co tam kupimy?

Powstaje portal komorniczych e-licytacji. Skorzystają wierzyciele, stracą dłużnicy. Co tam kupimy?

Uruchomienie e-licytacji się spóźnia. Portal miał wystartować 1 stycznia tego roku. Nie udało się to, bo Krajowa Rada Komornicza, odpowiedzialna za jego stworzenie i eksploatację, nie mogła się doprosić dostępu do państwowej bazy PESEL, bez czego nie da się uruchomić systemu. – Wreszcie

Przegląd prasy

listopadzie --Tauron: Przychody z rynku mocy mogą sięgnąć 82,5-92,8 mln zł w 2022 r. --Polenergia zaoferowała łącznie 113,8 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2022 r. --PGE zakontraktowała w aukcji rynku mocy min. 7 062 MW na 2022 r. --RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; inflacja pozostanie w pobliżu

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

składania ofert zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. Przepisu art. 36 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się. Art. 65. Do negocjacji bez ogłoszenia przepisy art. 58 ust. 3 i 4 oraz art. 60 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Przygotowujesz się do przetargu? Znajdź potrzebne dokumenty

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 6 rozwiązania dostępne na rynku nie mogą zaspokoić, bez ich dostosowania, potrzeb zamawiającego 7 roboty budowlane

Po ile działka na Szerokim? Ratusz sprzedaje grunty

w ciągu pięciu. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Jego wysokość zależy od ceny działki. Licytacja odbędzie się 22 czerwca. Prezydent Miasta Lublin zastrzega sobie jednak prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wykaz wszystkich nieruchomości, które idą pod młotek można

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

k.c., oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. W praktyce zwykle wskazuje się jednak maksymalny termin związania ofertą (np. 21 dni). Pozwala to na efektywny wybór oferenta na warunkach

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a - interpretacja UZP

, że oferowane przez nich usługi, dostawy lub roboty budowlane nie spełniały wymagań określonych przez zamawiającego. ZAPAMIĘTAJ Zamawiający nie musi zatrzymać wadium wykonawcy, który obiektywnie nie spełnia warunków udziału w przetargu i w związku z tym nie jest wstanie uzupełnić żądanych dokumentów

Znowu nie ma kupca na młyny

Technologiczny. Pozostałe obiekty, mające od dwóch do sześciu kondygnacji, ma kupić prywatny inwestor, który - pod rygorem kary umownej - wyremontuje na swój koszt i rozpocznie w nich własną działalność. Pierwsza część planu przebiega bez zarzutów: na Centrum Nowoczesności i inkubator miasto ma zagwarantowane

Co możesz kupić od wojska? Koparkę albo pakiet chusteczek

www.amw.com.pl. Wszystkich zainteresowanych powojskowym sprzętem agencja zaprasza także do punktu sprzedaży bezpośredniej przy ul. Zwycięskiej 39 we Wrocławiu, który jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. od 8 do 14. Bez przetargu można tam kupić m.in.: berety, chusteczki, teczki i hełmy.

Hiszpanie idą z pociągami do sądu

. Hiszpanie zamierzają jednak walczyć w sądzie o unieważnienie przetargu. Wcześniej - bezskutecznie - odwoływali się od wyników przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej. Izba odrzuciła odwołanie, bo uznała, że CAF nieprawidłowo wniósł wadium (wynosiło 2 mln zł). Jakimi argumentami Hiszpanie zamierzają się

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

będzie np. co miesiąc zamawiać dwa remonty chodnika za kilkadziesiąt tys. zł każdy. Będzie mogła to zrobić bez przetargu, składając zamówienie u "zaprzyjaźnionej" firmy. Obowiązkiem Urzędu Zamówień Publicznych będzie też uruchomienie i utrzymanie platformy do realizacji i prowadzenia przetargów

Ośmiu chętnych na stocznie w Gdańsku i Szczecinie

. Łączna kwota wpłaconych wadiów nie przekroczyła 30 mln zł. Co gorsza, większość inwestorów jest zainteresowana tylko pojedynczymi elementami stoczni. Co prawdopodobnie oznacza, że nie planują w niej produkować statków. Przetarg na majątek stoczni Gdynia ma się odbyć 26 listopada, dzień później

Zamawiający ma wątpliwości, czy ofertę złożyło konsorcjum - co powinien zrobić?

Zamawiający prowadził przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Podjął decyzję o wykluczeniu konsorcjum z postępowania, oferta nie została bowiem zabezpieczona poprawnie wniesionym wadium. Wyjaśnił, że ofertę wniósł wykonawca Bożena S., natomiast gwarancja ubezpieczeniowa została

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

przewidzianą w art. 66 i nast. ustawy Pzp. Bez publikacji i wadium Udzielając zamówienia uzupełniającego, nie zamieszczasz ogłoszenia o zamówieniu w stosownym publikatorze, ani nie żądasz wadium od wykonawcy, którego zapraszasz do negocjacji. Po wszczęciu procedury możesz natomiast w stosownym do wartości

Błędy w zapytaniu o cenę

cenę bez wadium Inny błąd dotyczy żądania przez zamawiających wadium. Przepis art. 71 ust.2 stanowi, że w tym trybie zamawiający nie może wymagać od wykonawców wniesienia wadium. Zamawiający mylą czasem ów tryb, z zamówieniem z wolnej ręki, gdzie strony negocjują cenę za przedmiot zamówienia. Należy

Kolejne zmiany prawa zamówień publicznych

ryzyko finansowe. Pozwoli ona uczestniczyć w postępowaniu bez obaw, że jakikolwiek błąd w dokumentacji przetargowej, o której mowa w art. 25 PZP, będzie skutkował utratą wadium. Ostatnia ze zmian, które będą omówione w niniejszym opracowaniu, dotyczy zasad oceny oferty pod kątem jej ceny jako rażąco

Nowy sąd w Poznaniu będzie kosztował 100 mln zł

finansowe, tym bardziej że cena będzie najważniejszym kryterium wyboru oferty. Jednak już samo wadium, które uprawnia do wzięcia udziału w przetargu, zostało ustalone na 4 mln zł. Długa jest też lista warunków, jakie spełnić mają firmy budowlane, które chcą dostać zlecenie. Muszą one m.in. mieć na koncie

Miasto oferuje atrakcyjne lokale do wynajęcia

miejskie lokale, powinien jednak dokładnie poznać warunki najmu. - Najważniejsze, aby wpłacić w terminie wadium, bo często oferenci sugerują się samą datą przetargu, a potem niestety nie mogą w nim wystartować. Najemcą lokalu komunalnego może być tylko osoba, która nie jest dłużnikiem ZGM, nie zajmuje bez

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 1) wyborze

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Chcesz przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów 4. Jeżeli

Koniec nadziei dla pracowników Fagora

Naprawczych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej. BSH: kolejnych ofert nie będzie Przepychanki trwają, a zegar tyka. Bo oferta złożona przez BSH obowiązuje tylko do 17 kwietnia. Po tej dacie Niemcy mogą wycofać wpłacone wadium i bez przeszkód zrezygnować z zakupu. Tak też najprawdopodobniej się stanie

Przegląd informacji ze spółek

emisję do 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 zł bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego. Konsorcjum w składzie Tesgas (lider), Izostal, Stalprofil i Friedrich Vorwerk KG nie przedłużyło ważności wadium, w związku z czym oferta tego konsorcjum (warta 154 mln zł netto

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

potencjalnych wykonawców wnosił o wyjaśnienia specyfikacji podnosząc argument braku możliwości zapewnienia warunku sublicencji, z uwagi jednak na zgłoszenie wniosku po upływie terminu zamawiający pozostawił wniosek bez rozpoznania. Siwz nie podlegał zmianie. Jak w takiej sytuacji powinien postąpić zamawiający

W środę będzie młyn z Młynami Toruńskimi?

złotych wadium. Jak dotąd do magistratu nie wpłynęła żadna oferta. Wiktor Krawiec, dyrektor wydziału gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta przyznaje, że wielkiego zainteresowania nie ma. - Oferta jest w internecie, każdy może ją przejrzeć i zobaczyć młyny z bliska bez potrzeby przychodzenia do urzędu

Serial o Marinie. Ciąg dalszy - czwarte podejście

zainteresowani będą mieli mniej czasu na złożenie swoich ofert. Przy poprzednich nieudanych przetargach był to miesiąc, a teraz koperty z propozycjami dzierżawy Mariny muszą złożyć do 15 listopada. Pozostałe warunki, jak wysokość wadium (5551 zł), czy miesięczna wywoławcza wysokość czynszu za mkw. (0,35 zł

Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

należytego wykonania umowy, to zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Nie jest to możliwe w sytuacji, gdy zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Jeśli uzyskasz odpowiedź

Przy Dominancie będzie największa galeria w Lubuskiem. Przejście wciąż puste [KOMENTARZ]

O większym lub mniejszym zainteresowaniu lokalami pod Dominantą słyszymy od blisko czterech lat. Wtedy Ośrodek Sportu i Rekreacji próbował sprzedać je pierwszy raz. Boksy prawie sprzedawał już były szef Ośrodka Zygmunt Baś, bez skutku. O tym, że "ktoś jest zainteresowany" pomieszczeniami

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

część tego programu, ukrywającego się pod postacią aplikacji Google, wykorzystuje różne luki systemu Android i automatycznie zastępuje aplikacje zainstalowane na urządzeniu ich złośliwymi wersjami bez jakiegokolwiek udziału użytkownika. Źródło: spółka Kina: Frekwencja w kinach w 2Q'19 wzrosła o

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

budowlanych oraz szacunkową całkowitą wartość dostaw niezbędnych do ich wykonania oddanych przez koncesjodawcę do dyspozycji koncesjonariusza, bez względu na planowany sposób zapłaty wynagrodzenia koncesjonariusza. 2. Podstawą obliczenia szacunkowej wartości koncesji na usługi jest, ustalona przez

Gotówka nie przyda się we wrocławskiej strefie kibica

nagłośnienie musi być ustawione tak, by w każdym miejscu był ten sam dźwięk, bez żadnych opóźnień. Dzięki temu kibice w jednej części strefy nie będą krzyczeć "gool!", gdy w drugiej piłkarz dopiero będzie strzelać karnego. Jeść i pić będzie można w trzech podstrefach ulokowanych na Rynku i pl. Solnym

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku niedochowania przez wykonawców terminu złożenia wniosku o udzielenie wyjaśnień, zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytania lub pozostawić wnioski bez rozpoznania. Zmiany wprowadzone w art. 38 ust. 1 mają na celu uchronienie

Niemcy dają tydzień syndykowi Fagora

oferta złożona przez BSH obowiązuje tylko do 17 kwietnia. Po tej dacie Niemcy mogą wycofać wpłacone wadium i bez przeszkód zrezygnować z zakupu. Tak też najprawdopodobniej się stanie. - Jeśli do 17 kwietnia umowa nie zostanie podpisana, BSH nie będzie składało kolejnych ofert - mówi "Wyborczej"

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Szybszy zwrot wadium przetargowego W celu zmniejszenia kosztów związanych z udziałem wykonawców w postępowaniu o

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

agd. Wartość szkoleń przekracza progi unijne, natomiast wartość sprzętu wynosi ok. 800 000 zł. Planujemy przeprowadzić zamówienia na szkolenia niepriorytetowe, jako przetargi unijne, ale bez stosowania terminów i wymaganych dokumentów. Na szkolenia priorytetowe (szkolenia komputerowe) przeprowadzimy

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub partnerstwa innowacyjnego. Przepisów art. 55 i art. 60b nie stosuje się. 2

Katarski fundusz nie kupił stoczni

stoczniowy majątek wygrała tajemnicza spółka Stichting Particulier Fonds Greenrights, powiązana z innym katarskim funduszem inwestycyjnym QInvest. Gdy okazało się, że SPFG nie jest w stanie zapłacić za wylicytowany majątek, do gry weszła rządowa QIA. Jak się okazało - bez skutku. Ministerstwo Skarbu Państwa

Przyspieszą sąd nad drugą linią metra?

"Gazeta" napisała w poniedziałek, że oczekiwana zwłaszcza na Pradze inwestycja na samym starcie ma już prawie pół roku opóźnienia. Werdykt komisji przetargowej z końca kwietnia (centralny odcinek drugiej lini metra za 4,1 mld zł ma zbudować włosko-tureckie konsorcjum Astaldi-Gulermak) bez

Drobne błędy nie wykluczą nas z przetargu

(zamówienie z wolnej ręki, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę). Ponadto rząd chce ukrócić zmowy wykonawców startujących do przetargów publicznych. Firmom ma grozić utrata wadium - nawet 4 proc. wartości zamówienia - jeśli nie złożą w terminie wszystkich dokumentów lub oświadczeń potwierdzających

Kiedy warto podzielić zamówienie na części?

powyżej opisanego przedmiotu zamówienia w trybie jednego przetargu nieograniczonego bez dopuszczania do składnia ofert częściowych? Odpowiedź Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiających żadnych restrykcji ani ograniczeń w kwestii dopuszczenia składania ofert częściowych. A zatem to do

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli: 1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 62 ust. 1; 2) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie negocjacji z ogłoszeniem nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały

Czyje wagony będą jeździć drugą linią metra?

szansy na wyjaśnienie wątpliwości, choć Siemens dostał od komisji wiele dodatkowych pytań. Przypominał, że CAF dostarczał wagony metra dla wielu miast, m.in. Brukseli, Madrytu czy Rzymu, a składy dla Warszawy planował montować na Mazowszu. O komentarz w sprawie odrzucenia bez oceny znacznie tańszej

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) określenia warunków

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

. 2. Zamawiający, udzielając zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo negocjacji bez ogłoszenia, określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny ofert wraz z ich opisem, podaniem

Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

. Przedmiotem zamówienia będą jednak w dalszym ciągu roboty budowlane w pełnym zakresie, bez względu na okres ich realizacji. W stosunku do tak ustalonej wartości szacunkowej ustalisz np. kwotę wadium. Informacja o takim podziale powinna znaleźć się w ogłoszeniu o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu o

Król prywatnych autobusów i kontrakt za 2 miliardy złotych

własną spółkę, to do 2039 r. może jej zlecić przewozy pasażerskie bez przetargu. Wszyscy prywatne firmy transportowe w Europie są przekonane - choć nie ma na to bezpośrednich dowodów - że wylobbowały to dwie wielkie firmy: RATP z Paryża i BVG z Berlina. Ta druga samorządowa, a pierwsza państwowa

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub

Pasjonaci w pałacach. Ile wydają na renowacje?

miejsc na hotele, centra konferencyjne, ośrodki spokojnej starości, sanatoria. Zdarzają się również miłośnicy budynków historycznych, którzy chcieliby po prostu zamieszkać w pałacu. Bez zamiłowania do historii i architektury historycznej mało kto decyduje się na taki zakup - dodaje. Zabytkowe

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

średnich, które startują w przetargach, poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. "Parlament zakończył prace nad nowym PZP. To bardzo dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców i polskiej gospodarki, a dla mojego resortu powód do satysfakcji. Nasza ustawa odpowiada na kluczowe

Przetargi pod ochroną

zastrzeżenia do przetargów, mogli wnosić protesty - łącznie z odwołaniem do prezesa UZP i skargą do sądu - już przy zamówieniach od 6 tys. euro. Obecnie administracja rządowa może wydawać pieniądze podatników bez obawy, że zablokują ją odwołania przedsiębiorców, jeśli wartość zamówienia nie przekroczy 137 tys

Przetargi pod ochroną

zastrzeżenia do przetargów, mogli wnosić protesty - łącznie z odwołaniem do prezesa UZP i skargą do sądu - już przy zamówieniach od 6 tys. euro. Obecnie administracja rządowa może wydawać pieniądze podatników bez obawy, że zablokują ją odwołania przedsiębiorców, jeśli wartość zamówienia nie przekroczy 137 tys

Plac Inwalidów sprzedam. Taniej

Truskolaskiego. Już w kampanii wyborczej zapowiedział, że zabierze się za porządkowanie przestrzeni przy ul. Jurowieckiej. Po zajęciu miejsca na stołku prezydenckim słowa dotrzymał. Nie obyło się bez protestów handlujących na placu. Ubiegłoroczne lato i jesień przebiegały pod znakiem ich protestów oraz pisania

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

stracił prawie 2,5 mld zł. Taki spadek nie mógł pozostać bez wpływu na ogólną kondycję rynku usług telekomunikacyjnych" - czytamy w komunikacie. PMR szacuje, że cały rynek telekomunikacyjny spadł w ujęciu wartościowym o 0,7% w ub.r. po spadku o 3,8% w 2013 r. "Głównie w 2013 r. oraz w

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

oraz wykonawców, którzy złożyli oferty niemające szansy na wybór (w tej sytuacji uzupełnianie oferty przez nich jest bezcelowe z gospodarczego punktu widzenia - generuje koszty, bez realnej szansy na przychód). Na dodatek pojawił się spór o to, kiedy przesłanka zatrzymania wadium jest spełniona - czy

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

stosowania Prawa zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień podmiotowi wewnętrznemu (projektowana zmiana dotyczy jednostek samorządu terytorialnego). W obecnie obowiązującym stanie prawnym nie jest jednoznacznie przesądzone czy gminy mogą zlecać wykonywanie zadań spółkom gminnym bez stosowania

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Zamawiający zamieszcza informację o zastosowaniu dialogu technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczył dialog techniczny. Art. 32. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą

Dynamiczny system zakupów

Urzędu, podając wartość dynamicznego systemu zakupów i przedmiot zamówień objętych tym systemem oraz uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający nie może wykorzystywać DSZ do ograniczania konkurencji. Dynamiczny System Zakupów może być stosowany bez względu na wartość przedmiotu zamówienia - przepisy

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji. Art. 32. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. 2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

ma istotne znaczenie dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne jego praktyczne stosowanie będzie przedmiotem szczegółowych analiz zamieszczanych na stronach serwisu komunikaty.gazeta.pl. 4) Usługi z zakresu kultury bez przetargu Nowelizacja Prawa zamówień publicznych nadal utrzymuje

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa państwa, a udzielenie zamówienia bez zastosowania ustawy nie wpłynie negatywnie na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym w

Komu, komu ogródek na rzeszowskim Rynku?!

- Mamy nadzieję, że tak. Wprowadzamy nowość, która powinna ostudzić emocje i usprawnić przetarg. Chodzi o to, że każdy z zainteresowanych konkretnym miejscem na Rynku będzie musiał wpłacić wadium - 1 tys. zł. Jeśli będzie starał się np. o dwa miejsca, to za każde z nich będzie musiał wpłacić osobne

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

większych firm, samo wadium wynosiło 100 tys. zł. Jak podkreślają związkowcy, oburzenie budzi fakt, że w przetargu zastosowano jedno kryterium - najniższej ceny. - To skandal! - komentuje sprawę Piotr Duda, przewodniczący "Solidarności" - Po to "Solidarność" walczyła o lepsze przepisy

Zatrzymanie wadium

Wskazany powyżej przepis został wprowadzony ponieważ uprzednio obowiązujący stan prawny sprzyjał sytuacji, w której grupa będących w porozumieniu wykonawców mogła powodować, że zamówienie udzielane jest temu spośród nich, który zaoferował najwyższą cenę. Wykonawcy ci mogli celowo składać oferty bez

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

, może bowiem wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny - zastosowanie znajdzie bowiem wówczas art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Działając na podstawie wskazanego przepisu zamawiający ma możliwość zaproszenia do podpisania umowy

Stara panna Warszawska. Nikt nie chce budynków po szpitalu

. Mirosława Dulat, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze: - Wszystko wskazuje na to, że podejmiemy kolejną próbę sprzedaży budynków przy ul. Warszawskiej. Niewykluczone, że znów wystawimy na sprzedaż cały kompleks, bez podziału na części. Wciąż czekamy też na propozycje prezydenta Gorzowa Tadeusza

Twierdza Modlin na razie bez nowego właściciela

Nikt nie zgłosił się do licytacji Cytadeli - W przewidzianym czasie nikt nie wpłacił wadium w wysokości 40 mln zł - ogłosił wczoraj przewodniczący komisji przetargowej Paweł Głodowski. Cena wywoławcza za obiekt wraz z działką o powierzchni 55 ha miała wynieść ćwierć miliarda złotych. Cytadelę w

Szczecin (prawie) bez nabywców

emocjonująca. Jedną działkę kupiło konsorcjum osób fizycznych (za 7,8 mln zł), które dokupiło też projekt za 2,3 mln zł. Z kolei mniejsza szczecińska stocznia Gryfia kupiła zestaw sterowy - za 211 tys. zł. Wadium na dwa fragment stoczniowego majątku wpłaciło PZU SA. Ale ostatecznie do licytacji nie stanęło

Atrakcyjna działka bez drogi, ale pod młotek

Chodzi o teren przy Plantach, tuż przy deptaku, tam, gdzie jeszcze niedawno był skatepark. Licytacja odbędzie się 8 grudnia, do środy można było wpłacać wadium. Cena wywoławcza - 2,132 mln zł. Kupnem nieruchomości zainteresowana była m.in. Dorota Brzozowska, od niedawna kielczanka, wcześniej w