przetarg zamówienie z wolnej ręki

Urząd Zamówień Publicznych: Więcej przetargów, mniej wolnej ręki

W 2010 r. wartość kontraktów publicznych sięgnęła 167 mld zł, czyli o ponad 40 mld zł więcej niż rok wcześniej - ocenia Urząd Zamówień Publicznych (UZP).

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu to jedno z podstawowych elementów procedury przetargu. Szczegółowe informacje związane z ogłoszeniem o przetargu znajdziesz poniżej.

Czy zamawiający sektorowy może zawrzeć umowę ramową w trybie z wolnej ręki?

Czy zamawiający sektorowy może zawrzeć umowę ramową w trybie z wolnej ręki?

zamówienia z wolnej ręki.  Zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego , przetargu ograniczonego , negocjacji z ogłoszeniem, dialogu

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

przeprowadzenia procedury z wolnej ręki?  Odpowiedź:  Zamawiający nie może udzielić zamówienia podobnego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp , jeżeli nie przewidział go w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego.  Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Pytanie:  Po dwóch ogłoszonych przetargach nieograniczonych na roboty budowlane, do których nikt nie przystąpił, zastosowano procedurę z wolnej ręki na niezmienionych warunkach. Czy do Biuletynu Zamówień Publicznych należy przesłać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia czy o zamiarze zawarcia

Stok narciarski jedzie na deski projektantów?

przetargu, o wiele łatwiej (bez sztywnych jak wcześniej zasad) będzie znaleźć projektanta i zlecić mu kontrakt z wolnej ręki. Prawdopodobnie takie zlecenie może być podpisane w ciągu dwóch-trzech tygodni. Wiele jeszcze zależy od tego, na ile potencjalny wykonawca projektu stoku wyceni swoją pracę. W

Masz konkretną kwotę na realizację zamówienia? Zamieść w siwz odpowiednią informację!

Odpowiedź Podstawowymi trybami udzielania zamówieńprzetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Zasadniczo zamawiający udzielając zamówienia, powinien zastosować jeden z trybów podstawowych. Zamawiający jest uprawniony do udzielenia zamówienia w innym trybie wyłącznie w przypadku

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Publicznych  w roku 2018: 88% zamówień udzielono w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 9,45% zamówienia z wolnej ręki, 1,86% zapytania o cenę, 0,34% przetarg ograniczony, 0,11 % negocjacje bez ogłoszenia, 0,04% negocjacje z ogłoszeniem, 0,17

Dialog konkurencyjny

Dialog konkurencyjny

pigułce Zamówienie z wolnej ręki

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

− w przetargu nieograniczonym , przetargu ograniczonym , negocjacjach z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnym, partnerstwie innowacyjnym albo licytacji elektronicznej bądź 2)      zaproszeniu do negocjacji − w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

udzielić na te 25 części zamówienia z wolnej ręki w trybie unijnym. Wartość wszystkich części wynosi 11.330.493,43 euro. Zakup leków jest dla nas konieczny i nie możemy czekać na rozpisanie nowego unijnego przetargu. Jak przeprowadzić takie zamówienia z wolnej ręki , w przypadku gdy na kilka różnych

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

zamówienia przez różnych wykonawców. Przetargi z całej Polski Zamówienie z wolnej ręki a gwarancja Tym samym udzielanie zamówienia w trybie z wolnej ręki z powodów dotyczących utraty możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi nie znajduje uzasadnienia w dyspozycji art. 67 ust. 1 pkt. 1

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

ogłoszenia, powinny zostać udzielone: - z zastosowaniem trybu z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, lub - jeżeli wartość zamówienia podobnego jest mniejsza niż 30.000 euro oraz 20% wartości całego zamówienia ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy Pzp - bez zastosowania

Nowelizacja PZP - jakie niesie zmiany?

wolnej ręki z uwagi na usunięcie pojęcia zamówienia uzupełniającego z ustawy Prawa zamówień publicznych. W Unii Europejskiej podstawowymi aktami prawnymi, które regulują wewnętrzną politykę w zakresie zamówień publicznych są dwie Dyrektywy klasyczna oraz sektorowa. Wskazać należy, że polska ustawa z

Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 4,17 mld zł

czego złożył: - 13 ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego; - 4 oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia; - 2 oferty w trybie zapytania ofertowego; - 1 ofertę w trybie zamówienia z wolnej ręki, wymieniono. "Oferta spółki została wybrana

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki (patrz przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7 ustawy pzp). Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać na odrębność zamówienia

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

dotychczasowych przepisów stanowią podstawę do udzielenia zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 5 oraz w pkt 6 i 7 ustawy Pzp w dotychczasowym brzmieniu). W związku z powyższym umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła zostać zmieniona po zaistnieniu jednej z poniższych przesłanek, ale

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

usług, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) należy zrealizować w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie uzupełniające o wartości szacunkowej wynoszącej 1000 złotych należy zatem

Nabycie usług pocztowych w trybie z wolnej ręki nie zawsze jest możliwe

Pytanie Czy nabycie usług pocztowych może nastąpić w trybie zamówienia z wolnej ręki? Odpowiedź Zamawiający powinien zastosować tryb podstawowy udzielania zamówienia publicznego (np. przetarg nieograniczony). Skorzystanie bowiem z trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit

Zamówienie dodatkowe

Zamówienie dodatkowe

. 1 i 2 ustawy Pzp podstawowymi trybami udzielania zamówieniaprzetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Zamawiający może udzielić m.in. zamówienia z wolnej ręki tylko w przypadkach określonych w ustawie. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Zamówienia dodatkowe Zgodnie z

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

zachodzą pozostałe okoliczności skutkujące możliwością zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, można z niego skorzystać. Zamawiający może zastosować tryb z wolnej ręki jeżeli, w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

przekroczy równowartość 30.000 euro (tj. 126.747,00 zł. netto) koniecznym będzie przeprowadzenie procedury przewidzianej dla zamówienia udzielanego w trybie z wolnej ręki. Wówczas zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić pełną procedurę określoną przepisami ustawy dla wskazanego trybu udzielania zamówienia

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

ograniczonego. Aby można było udzielić w trybie z wolnej ręki zamówienie uzupełniające na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług lub robót budowlanych, muszą być spełnione łącznie wszystkie następujące przesłanki: 1. Wykonanie zamówienia uzupełniającego zlecasz

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

Pytanie W 2010 roku nasza jednostka ogłosiła przetarg na wymianę okien. Roboty zostały zrealizowane w tym samym roku. Przewidziano zamówienia uzupełniające. W budżecie jednostki na rok 2011 przewidziano 250.000 zł na wymianę następnych okien. Czy można część tych okien zlecić z wolnej ręki (jako

Sąd wysłuchał stron ws. przetargu na obsługę inform. ZUS, orzeczenie 10 X (akt.)

. zmonopolizowanie przez jedną firmę na wiele lat prowadzenia usług na rzecz innej), zlecenie z "wolnej ręki" (bez konieczności udziału w przetargu) na obsługę systemu ZUS otrzyma dotychczasowa usługodawca, czyli Asseco Poland. Sędzia wskazał na duże skomplikowanie sprawy przyznał jednak, że wyczerpano

Sąd wysłuchał stron ws. przetargu na obsługę informatyczną ZUS, orzeczenie 10 X

rzecz innej), zlecenie z "wolnej ręki" (bez konieczności udziału w przetargu) na obsługę systemu ZUS otrzyma dotychczasowa usługodawca, czyli Asseco Poland. Sędzia wskazał na duże skomplikowanie sprawy przyznał jednak, że wyczerpano cały materiał dowodowy, dlatego 10 października br

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie. PZP - Dział III: Przepisy szczególne Rozdział 1: Umowy ramowe

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

wykonawcy i umowy), czy cena może być w wyniku negocjacji inna? Odpowiedź Zamówienie z wolnej ręki jest zupełnie odrębną procedurą od przetargu nieograniczonego. Jedynym "spoiwem" łączącym te postępowania jest przesłanka zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6

Portfel zamówień Torpolu wynosił ok. 0,44 mld zł na koniec czerwca

. Spółka pozyskała 4 zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (w tym 1 wszczęte w 2015 r.) oraz 1 zamówienie z wolnej ręki. Efektywność składanych ofert wyniosła 21,7 % w ujęciu ilościowym. Łączna wartość zamówień pozyskanych w pierwszym półroczu 2016 r. to 106,7 mln zł netto, czytamy w

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1)      z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, 2)    

Przetarg na zapewnienie dojazdu dzieci do szkoły

udzielone zamówienie zależy od decyzji konkretnego zamawiającego. Należy jednak zawsze brać pod uwagę tryby podstawowe określone w art. 10 ust. 1 ustawy Pzp, a jedynie w sytuacjach szczególnych analizować możliwość skorzystania z trybów niekonkurencyjnych np. zamówienia z wolnej ręki. Ustawa PZP

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub partnerstwa innowacyjnego. Art. 100. 1. Umowę

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2, również w trybie licytacji elektronicznej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, zamawiający może wybrać

Zamówienie na udzielenie kredytu trzeba przeprowadzić w trybie konkurencyjnym

oferuje preferencyjne kredyty z określonych międzynarodowych instytucji finansowych w zakresie realizacji określonych zadań inwestycyjnych. Bank sugeruje nam skorzystanie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a - zamówienie z wolnej ręki. Bank powołuje się na opinię UZP pt. "Wyłączenie stosowania ustawy Prawo

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Oddział 2 Przetarg ograniczony Art. 47. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub partnerstwa innowacyjnego. Przepisów art. 55 i art. 60b nie stosuje się. 2

ZPP: Przetarg na śmigłowce dla polskiej armii należy zamknąć bez wyboru oferty

Warszawa, 03.09.2015 (ISBnews) - Przetarg na śmigłowce dla polskiej armii w dotychczasowym trybie trzeba zamknąć bez wyboru oferty, a następnie dokonać dwóch zamówień z wolnej ręki, w trybie zamkniętym. Śmigłowce powinny być dostarczone przez firmy działające w Polsce - PZL Świdnik i PZL Mielec

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

, zamówienia z wolnej ręki, - zwiększenie wykorzystania narzędzi elektronicznych w procedurze udzielenia zamówienia publicznego poprzez wprowadzenie platformy e-zamówienia oraz profilu nabywcy definiowanego jako rozwiązanie techniczne umożliwiające realizację procedury udzielenia zamówienia publicznego, w

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

od stosowania przepisu - tak jak to wskazano np. przy zamówieniu z wolnej ręki.

Mielec i Świdnik zacierają ręce po zerwaniu rozmów o caracalach

wykorzystywać do różnych zadań, m.in. transportowych czy zwalczania okrętów podwodnych. Zamówienie z wolnej ręki? - W tegorocznym budżecie MON na zakup śmigłowców zapisane jest 1,9 mld zł. Żeby te środki skonsumować, należałoby decyzje podejmować bardzo szybko. Poza przetargiem są i inne możliwości wyboru

Rząd PiS nie kupi caracali. Pracownicy PZL Mielec zacierają ręce

możliwości, można udzielić tego zamówienia z wolnej ręki w oparciu o dyrektywę o bezpieczeństwie państwa - sądzi związkowiec. Marian Kokoszka informuje ponadto, że związki zwróciły się już z wnioskiem o zwołanie zespołu branżowego, na którym powinny paść informacje o dalszym losie zamówienia. Z wolnej ręki

Portfel zamówień Torpolu to potencjalnie ok. 3,06 mld zł

Warszawa, 06.09.2017 (ISBnews) - Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 3,06 mld zł netto bez konsorcjantów i z uwzględnieniem wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w przetargach, podała spółka. "Na datę raportu [5 września] Grupa Torpol posiadała portfel zamówień o

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

podczas wcześniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego złożyli oferty. 6. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z

Zamówienia publiczne w 2010 r.

. Jak wskazują dane w ubiegłym roku wzrósł także odsetek postępowań udzielonych w trybie najbardziej konkurencyjnym - przetargu nieograniczonym oraz nastąpił spadek postępowań udzielanych w trybach ograniczających konkurencyjność - zapytaniu o cenę i zamówieniu z wolnej ręki

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Wzory dokumentów przetargowych Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki Art. 66. 1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. 2. Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może odpowiednio zamieścić w Biuletynie

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

podaje się dla danej części zamówienia. Należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia. Należy jednakże zauważyć, że tryb zamówienia z wolnej ręki to tryb, w

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

Pytanie Chcemy udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane uzupełniające. Z racji wcześniejszego przetargu nieograniczonego "unijnego" zamówienie z wolnej ręki wykonawcy zostanie również udzielone w tym trybie, to znaczy ogłoszenie zostanie przesłane do TED

Czy można użyć wzoru umowy sporządzonego przez wykonawcę?

Pytanie W dwóch przetargach na dostawę paliw nie została złożona żadna oferta. Wybraliśmy tryb zamówienia z wolnej ręki i wysłaliśmy do wybranej przez nas stacji zaproszenie do negocjacji, na które nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Czy w związku z tym powinniśmy dalej korzystać z zamówienia z wolnej ręki

Zakup używanego sprzętu nie może zostać dokonany na podstawie wolnej ręki

? Wartość szacunkowa tego zamówienia przekracza 14.000 euro. Czy jako podstawę prawną można wskazać art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź W opisanym stanie faktycznym nabycie frezarki w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

świadczenia usług badawczych, 2. Rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie. 2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia

Zakup książek - jaki tryb wybrać ?

również: - tryb zapytania o cenę, oraz - tryb zamówienia z wolnej ręki, w przypadku gdy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawy mogą być wykonane tylko przez jednego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt.1 ppkt. a ustawy Prawo zamówień publicznych). Tryb zapytania o cenę może być zastosowany w

Mercator Medical miał wstępnie ok. 35,2 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

stopniu będzie to możliwe w przyszłości. Realizujemy również zamówienia sektora medycznego z wolnej ręki, jak również zaopatrujemy jednostki wskazane przez Ministerstwo Zdrowia. Walkę z COVID-19 wspieramy też poprzez systematyczne darowizny, ich realizację powierzyliśmy specjalnemu zespołowi" - dodał

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić o unieważnienie umowy. Umowa o wykonanie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu jeżeli zamawiający: 1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2) nie zamieścił ogłoszenia o

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

Ponadto rozdzielenie tych zamówień skutkowałoby brakiem możliwości zastosowania procedur innych niż zamówienie z wolnej ręki w celu wyboru wykonawcy, który stosownie do złożonej promesy udzieliłby zamówienia publicznego na kredyt. Tymczasem wśród przesłanek warunkujących zastosowanie trybu z wolnej ręki

Przetarg na program obsługujący wybory prezydenckie już jest spóźniony?

publicznych zasada przejrzystości przywołana jest 15 razy, co pokazuje, jaką wagę Unia przywiązuje do czystości zasad i konkurencyjności - przypomina Ziembiński. - Jakiekolwiek zamówienie tego typu z wolnej ręki zostałoby natychmiast oprotestowane. Przedłużyć licencję W dyskusjach o problemach z systemem PKW

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zobowiązany jest odnieść się do art. 146 i przesłanek unieważnienia umowy, tj. umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1. z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2

Jak udzielać zamówień uzupełniających?

.). Mając na uwadze te okoliczności, ustawodawca przewidział możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na rzeczy o tych samych parametrach. Zależnie od wartości zamówień uzupełniających zamawiający udziela ich poza ustawą, lub jeżeli ich wartość przekracza 14 000 euro w trybie z

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

na etapie zamówienia podstawowego) - możesz rozważyć tryb zamówienia z wolnej ręki na tzw. zamówienia dodatkowe (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Ponadto, w przyszłości radzę zawsze - szczególnie zwłaszcza w zamówieniach na roboty budowlane - przewidywać w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz

Żaden z wykonawców nie spełnia warunków udziału - co zrobić?

kolejnego przetargu nieograniczonego? Gonią nas terminy, a osoby bezrobotne, które czekają na to szkolenie, powoli tracą cierpliwość. Odpowiedź Jeśli nie będziesz mieć podstaw do udzielenia zamówienia z wolnej ręki po rozstrzygnięciu postępowania, które ogłosiłeś obecnie, masz 3 rozwiązania. Rozwiązanie 1

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę. 1b. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

wykazania, że zmiana wykonawcy doprowadziłaby do komplikacji technicznej wszystkich dostaw (zarówno objętych zamówieniem podstawowym, jak i zamówieniem uzupełniającym). Tym samym wprawdzie możliwe jest udzielenie w trybie z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na dostawy komputerów stacjonarnych i

Kolejna afera korupcyjna w wojsku. Zatrzymano 14 osób z Trójmiasta

, dotychczasowe ustalenia wskazują, że zatrzymani żołnierze ustawiali przetargi i zakupy z wolnej ręki na naprawy i remonty jednostek pływających Marynarki Wojennej. Szacuje się, że wartość wszystkich zamówień przekracza milion złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni. Ze

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

zamówienia z wolnej ręki oraz trybu zapytania o cenę. W roku 2010 odsetek liczby postępowań udzielonych w poszczególnych trybach przedstawiał się następująco: - przetarg nieograniczony - 77,94 %, - przetarg ograniczony - 0,69 %, - negocjacje z ogłoszeniem - 0,13 %, - negocjacje bez ogłoszenia - 0,29

Cztery bezskuteczne postępowania - czy to powód do zastosowania "wolnej ręki"?

zarówno w trzecim, jak i następnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zwróć jednak uwagę na czas jaki upłynął pomiędzy postępowaniami. Kiedy "wolna ręka"? Stosownie do treści art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo 2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania

90 mln zł oszczędności dzięki aukcjom elektronicznym

, zamówienie z wolnej ręki. Tryby postępowań o zamówienie publiczne udział w proc. 2007 2008 2009 2010 Przetarg nieograniczony 63,79

Poczta Polska i InPost czekają w napięciu na wyrok. Stawka 700 mln zł

nie wyrobi z zakończeniem przetargu i podpisaniem umowy w tym roku, może zastosować dwie metody. Pierwsza - dać sądom możliwość podpisania umów z kim chcą, czy to PGP, czy Pocztą Polską. Druga - podpisanie centralnie umowy ze starym wykonawcą, czyli PGP. Z wolnej ręki można jednak rozdysponować do

Bruksela nie ma zastrzeżeń do autostrady A2 Stryków - Konotopa

dopłaty i GDDKiA wypowiedziała im umowy, zarzucając przy tym opóźnienia inwestycji, która miała być gotowa na piłkarskie mistrzostwa Euro w czerwcu 2012 r. W odpowiedzi Urząd Zamówień Publicznych wyjaśnił KE, że decyzja GDDKiA o wyborze nowych wykonawców z wolnej ręki była wyjątkowa, a procedura

Cztery odwołania od wyboru oferty w przetargu na odcinek obwodnicy Warszawy

publicznych pozostawia furtkę w postaci zamówień dodatkowych, udzielanych wykonawcy realizującemu kontrakt z tzw. 'wolnej ręki' w sytuacji, gdy są one konieczne dla wykonania podstawowego kontraktu, a rozpisanie nowego przetargu na udzielenie takich zamówień związane byłoby dla zamawiającego z

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

zamówienia z wolnej ręki z dotychczasowym wykonawcą? Odpowiedź Otrzymanie przez zamawiającego dodatkowych, nieprzewidzianych środków finansowych, w celu realizacji określonego zadania stanowiącego przedmiot wcześniej zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, uzasadnia wszczęcie odrębnego postępowania

Naukowcy nie będą musieli organizować przetargów

zamiast skomplikowanych przetargów będą mogli zastosować łatwiejsze zamówienia z wolnej ręki. - Czekaliśmy bardzo długo na tę decyzję. Ona odpina kulę u nóg nauce. Przez PZP nasi naukowcy systematycznie przegrywali z innymi, bo tamci kupowali to, czego potrzebują, a nasi czekali na rozstrzygnięcie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy; 8) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo

Jaki tryb przetargu wybrać?

. zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, możliwość ich zastosowania uzależniona jest od spełnienia wyznaczonych przez ustawę Pzp przesłanek. Dostawa przedmiotu zamówienia, bez względu na kraj pochodzenia (siedzibę) producenta, jego specyfikę i właściwości, może nastąpić zarówno na skutek wybrania oferty

Wskazówki, jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe o wartości poniżej 14.000 euro

Pytanie Przedmiotem naszego zamówienia są usługi pocztowe. Kwota wydatkowana w ciągu całego roku wynosi powyżej 14.000 euro dla przesyłek do 50g, a dla przesyłek powyżej 50g jest to kwota 2.000 zł dla. Jaką procedurę wybrać, czy z wolnej ręki, czy przetarg nieograniczony? Odpowiedź W przedstawionej

Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

konsekwencji dla wyboru wykonawcy tych usług możliwe jest odstąpienie od zastosowanie trybu przetargu nieograniczonego i udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki bez względu na wartość zamówienia. Jednocześnie należy zauważyć, że możliwość udzielania zamówienia na usługi ochrony w trybie zamówienia z

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

innych zamówień z usługami niepriorytetowymi, aby nie narazić się na zarzut działania w celu uniknięcia procedur udzielania zamówień określonych ustawą Pzp. Usługi niepriorytetowe a negocjacje bez ogłoszenia i tryb z wolnej ręki Pamiętaj, że w przypadku zamówień na usługi niepriorytetowe możesz wszcząć

Black Hawki ministra

organizowanym. Zrozumiałem, że zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki, tylko to nie jest takie proste w UE.

KBW buduje od podstaw system informatyczny do obsługi wyborów

podstaw. Co więcej, powstanie w trybie bezprzetargowym. W Urzędzie Zamówień Publicznych dowiadujemy się, że jest kilka ścieżek prawnych, które pozwalają na stworzenie takiego oprogramowania poza przetargiem: zamówienie z wolnej ręki, tryb negocjacji, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia. Którą

Co po caracalach? Macierewicz, dobry pan od helikopterów

okręty podwodne, a pięć służyć do ewakuacji medycznej. Wojska specjalne miały dostać osiem śmigłowców (widać, że szef MON już na dwóch zaoszczędził). Należy się więc spodziewać, że szef MON będzie składał zamówienia na poszczególne grupy śmigłowców bez przetargu, z wolnej ręki, odsuwając na plan dalszy

Tryb z wolnej ręki kiedy jest dozwolony?

terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zamawiający często błędnie interpretują owa przesłankę i powołując się na nią, próbują w trybie z wolnej ręki wydać nieprzewidziane środki, jakie otrzymują pod koniec roku, tak by nie przepadły. Tymczasem przepis mówi nie tyle o "pilnej

Kryteria przetargowe MON są niejasne, Polacy ich nie rozumieją - Debata ISBnews

(ZPP) Cezary Kaźmierczak, autor raportu o przetargu opublikowanym na początku września. "Dlatego poparlibyśmy rozwiązanie, by dokonać zakupu z wolnej ręki: cześć maszyn w Mielcu i część w Świdniku, a obecny przetarg zamknąć bez wyboru oferty" - dodał. Podobnego zdania był prezes

Kiedy możesz wybrać tryb z wolnej ręki?

byliśmy zmuszeni do wywozu śniegu z ulic powiatowych, gdyż w przypadku odwilży groziły mieszkańcom podtopienia. Zaistniała sytuacja wymagała natychmiastowego wykonania zamówienia, w związku z czym zastosowano tryb z wolnej ręki (art. 67 ust. 3 ustawy Pzp) na sam wywóz śniegu. W tym roku sytuacja jest

Rażąco niska cena

Pzp Zamówienie z wolnej ręki Słownik Pzp Zamówienia publiczne

Jak to było z przetargiem na 112? Prokuratura zbada

do policji, straży pożarnej lub pogotowia. W Krakowie zamówienie na stworzenie systemu prowadzenia centrum zdobyła poznańska firma WinComp, będąca oficjalnym dystrybutorem technologii innej poznańskiej spółki Medium Soft. Tyle że stało się to bez przetargu, z tak zwanej wolnej ręki, choć wartość

Max Boegl może legalnie kontynuować budowę stadionu

wykonawcę. Dlatego wybrało go bez czasochłonnego przetargu. udzielając tzw. zamówienia z wolnej ręki. Miesiąc temu po kontroli prezes UZP uznał, że było to niezgodne z prawem. Przepisy pozwalają na ominięcie przetargu, ale po spełnieniu kilku warunków. Można zastosować ten tryb tylko w sytuacjach

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

tryb zamówienia z wolnej ręki. Z poszczególnymi hotelami (z siedmioma) w Gdańsku zawierano umowy na cały rok. Często się zdarza, że artysta przyjeżdżający do nas życzy sobie nocleg w konkretnym hotelu. Nasze potrzeby są często tak duże, że jeden hotel nie jest w stanie ich spełnić. Były przypadki, że

Warszawska straż miejska dała Poczcie Polskiej monopol na mandaty

się w tym roku albo kiedy przekroczy kwotę 3,97 mln zł. Przetarg może wygrać tylko Poczta Polska Straż wysyła głównie mandaty. Na początku kolejną umowę chciała podpisać z Pocztą Polską z wolnej ręki, czyli bez przetargu. Kiedy prywatna konkurencja zaprotestowała, przypominając, że od 1 stycznia mamy

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

? Czy wezwać wykonawcę do podpisania umowy i gdy potwierdzi ww. stanowisko w kwestii podpisania umowy, uznać, iż uchyla się od jej podpisania, zatrzymać wadium dla danego pakietu, a na pozostałe pakiety podpisać umowy? Zobacz: W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania

Mniej kontroli przy przetargach

. kontrole uprzednie będą utrzymane tylko w stosunku do zamówień dofinansowywanych przez Unię Europejską, bo gdyby się okazało, że te pieniądze zostały wydane z naruszeniem prawa, Polska musiałaby je zwrócić. UZP będzie miał natomiast wolną rękę w badaniu innych zamówień. Kontrolowane będą zarówno duże, jak

Stadion: unieważnią zlecenie bez przetargu za 4,6 mln zł?

. Trzy lata temu, kiedy inwestycja była już zaawansowana, Ryżyńskiemu zlecono zaprojektowanie także wnętrza stadionu. Dostał za to 4,6 mln zł. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych chce, by sąd stwierdził teraz, że umowa od momentu podpisania była nieważna. Powód? Architekt dostał to zlecenie z wolnej ręki

Można przedłużyć termin umowy o zamówienie wszczęte w trybie z wolnej ręki w formie aneksu

umowy w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki nie byłoby zasadne, chociażby z uwagi na fakt, iż zamówieniem publicznym są umowy odpłatne zawierane pomiędzy wykonawcą a zamawiającym (art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych) Podstawa prawna:art. 2 pkt 13, ustawy z 29 stycznia

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

zawartych również przed wejściem w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić, w trybie z wolnej ręki, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych (bądź usług) zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie

Wraca prawo do wnoszenia odwołań

Prawa zamówień publicznych. Zasada Zgodnie z art. 184 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie w przypadku zamówień, których wartość nie przekracza kwot unijnych, przysługuje jedynie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) określenia warunków

Umowy ramowe w zamówieniach publicznych

zamawiający dokonuje wyboru konkretnego wykonawcy danego zamówienia w trybie: - zamówienia z wolnej ręki - jeżeli umowa ramowa została zawarta tylko z jednym wykonawcą, - negocjacji bez ogłoszenia - jeżeli umowa ramowa została zawarta z więcej niż jednym wykonawcą. Kup taniej od komornika Licytacje

Obowiązuje nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

- Protokół postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia Pobierz załącznik nr 6 - Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki Pobierz załącznik nr 7 - Protokół postępowania w trybie zapytania o cenę Pobierz załącznik nr 8 - Protokół postępowania w trybie licytacji elektronicznej Pobierz