przetarg zamówienia uzupełniające

Daniel Szczęsny

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

Zamówienia uzupełniającego można udzielić tylko wtedy, kiedy zamówienie podstawowe udzielane było w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.

Zamówienia uzupełniające

Zamówienie uzupełniające zarówno dla dostaw jak i usług udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro .

Nowelizacja PZP - jakie niesie zmiany?

Obowiązujące w Polsce Prawo zamówień publicznych dostosowywane jest do obowiązujących przepisów prawnych w Unii Europejskiej. Ostatnia nowelizacja ustawy Prawa zamówień publicznych zawierała wiele znaczących zmian. Jedną z nich jest wprowadzenie nowych regulacji dotyczących trybu zamówień z wolnej ręki z uwagi na usunięcie pojęcia zamówienia uzupełniającego z ustawy Prawa zamówień publicznych.

Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

Pytanie: Chcielibyśmy zlecić zamówienia uzupełniające do kontraktu na roboty budowlane z 14 grudnia 2015 r. zawartego w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Po nowelizacji ustawy Pzp , która weszła w życie 28 lipca br., wolno nam dokonać zmiany umowy na podstawie art. 19 ust. 3

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

wykonawcą musi zostać poprzedzone procedurą udzielenia zamówienia publicznego. Zakres sformalizowania procedury udzielenia zamówienia uzupełniającego zależy od jego wartości szacunkowej. Jak wygrać przetarg? Poradnik przedsiębiorcy. Już teraz w wersji minibook > Jeżeli wartość zamówienia uzupełniającego

Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

Pytanie: Chcielibyśmy zlecić zamówienia uzupełniające do kontraktu na roboty budowlane z 14 grudnia 2015 r. zawartego w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Po nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 28 lipca br., wolno nam dokonać zmiany umowy na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie na wykonywanie usług leśnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano możliwość udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 66 ust

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

Pytanie: W siwz na roboty budowlane chcemy przewidzieć roboty uzupełniające (art. 67 ust. 6 ustawy Pzp). Czy powinniśmy określić zakres robót i wskazać do jakiej wysokości można ich obecnie udzielać (np. w formie % lub konkretnej kwoty)? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Pytanie: W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisaliśmy umowę na wykonanie robót budowlanych. W trakcie jej realizacji konieczne okazało się wykonanie robót nieprzewidzianych (dodatkowych). Jednocześnie chcemy rozszerzyć umowę o udzielenie "zamówienia podobnego"

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

udzielania zamówień publicznych nie jest powszechnie wykorzystywana. Sytuacja taka wynika przede wszystkim z konieczności pełnego opisania wymogów dotyczących opcji już na etapie prowadzenia przetargu na wybór wykonawcy zamówienia podstawowego podczas gdy w przypadku zamówień uzupełniających wystarczającym

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

Pytanie W 2010 roku nasza jednostka ogłosiła przetarg na wymianę okien. Roboty zostały zrealizowane w tym samym roku. Przewidziano zamówienia uzupełniające. W budżecie jednostki na rok 2011 przewidziano 250.000 zł na wymianę następnych okien. Czy można część tych okien zlecić z wolnej ręki (jako

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

Pytanie Realizujemy umowę na wykonanie pielęgnacji zadrzewienia, która podpisana została w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. W związku z oszczędnościami "po przetargu" chcielibyśmy zlecić rozszerzenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 (zamówienia uzupełniające

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Zamówienia uzupełniające Odwołujący podkreślił, że jego zdaniem sposób określenia przedmiotu zamówienia , polegający na objęciu nim również nadzoru nad robotami wykonywanymi w ramach udzielonych zamówień dodatkowych stanowi naruszenie art. 29 Pzp. Izba w

Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym (procedura odwrócona) zamawiający wymagał udokumentowania przez wykonawcę co najmniej 1 usługi wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

PKP Intercity nie kupi 10 Dartów w ramach umowy uzupełniającej

Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - PKP Intercity nie skorzysta z możliwości dokonania tzw. zamówień uzupełniających na maksymalnie 10 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych od spółki Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz, poinformował zarząd PKP Intercity. "W dniu 23 maja 2017 r. upływa 3-letni okres

Zasady udzielania zamówień uzupełniających

Pytanie Będę przeprowadzał przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych. Czy w zamówieniach uzupełniających mogę domówić materiały nieuwzględnione w siwz, ale będące materiałami biurowymi? Odpowiedź Co do zasady zamówień uzupełniających można udzielić na dostawy o tych samych kodach CPV

Jak udzielać zamówień uzupełniających?

Aby można było skorzystać z tego trybu zamówienie podstawowe musi być udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. W przypadku dostaw wartość zamówień uzupełniających nie może

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

Pytanie Jako jednostka samorządowa realizujemy przebudowę istniejącej drogi. Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. W ogłoszenie i siwz powiadomiłem wykonawców o możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Dokumentacja projektowa została uzgodniona z poszczególnymi

Zamówienia nieplanowane szacujemy oddzielnie, nawet jeśli dotyczą tej samej usługi, która już została zamówiona

Pytanie W 2013 roku zamawiający wyłonił w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę na świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektu. Umowa jest wiążąca do 2016 roku, przy czym w siwz znalazł się zapis o braku zamówień uzupełniających. Aktualnie zamawiający nabył nieruchomość i musi objąć ją

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

Pytanie Czy w przetargu nieograniczonym można przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz, a następnie udzielić zamówień uzupełniających na dostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp? Odpowiedź Udzielenie zamówienia uzupełniającego w powyższej

Prawo opcji

uzupełniające dotyczy nabywania rzeczy lub usług związanych z zamówieniem podstawowym. Natomiast aby skorzystać z instytucji prawa opcji zamawiający musi precyzyjnie określić przedmiot zamówienia, jaki zostanie w ramach opcji zlecony do wykonania wykonawcy wybranemu w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Prawo

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

Pytanie Zamawiający planuje udzielić zamówienia uzupełniającego na usługi w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie do negocjacji zostanie wysłane do wykonawcy drogą mailową. Czy szacowana wartość zamówienia uzupełniającego jest tą samą

Prawo opcji jako sposób zwiększenia zakresu zamówienia

również stosowane we wszystkich typach postępowań. Dotyczy to nie tylko przetargów nieograniczonych i ograniczonych. Opcjonalne zamówienie może zostać uwzględnione również w pozostałych trybach PZP, a więc np. w negocjacjach z ogłoszeniem, czy w zamówieniu z wolnej ręki.Prawo opcji umożliwia

Portfel zamówień Torpolu wynosił ok. 0,44 mld zł na koniec czerwca

komunikacie. "W ostatnich tygodniach wygraliśmy przetarg na prawie 250 mln zł, w okresie wakacyjnym podpisaliśmy zamówienia w Norwegii na ok. 28 mln zł, a w sierpniu - kontrakt uzupełniający na 10 mln zł. Jeśli dodamy to do naszego obecnego backlogu, to potencjalna wartość zamówień Grupy Torpol wynosi

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

Pytanie Chcemy udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane uzupełniające. Z racji wcześniejszego przetargu nieograniczonego "unijnego" zamówienie z wolnej ręki wykonawcy zostanie również udzielone w tym trybie, to znaczy ogłoszenie zostanie przesłane do TED

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Art. 40. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

wieczyste przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci kryzysem, przesuwa termin płatności tegorocznej raty za użytkowanie wieczyste na 31 stycznia 2021 r. Wydłuża do 28 czerwca 2020 r. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych

Wskazanie korzystania z podwykonawców na etapie uzupełnienia dokumentów jest niedopuszczalną zmianą oferty

faktycznych. Czytaj: Zagraniczne firmy coraz częściej wygrywają przetargi w Polsce » W wyroku z 6 lutego 2014 r. (sygn. akt KIO 96/14) KIO uznała, że nieuprawnione było - w świetle art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych - dokonywanie zmiany w zakresie podwykonawstwa po złożeniu oferty, gdy poprzez

Czy będzie łatwiej o unijną dotację? Dobra wiadomość dla przedsiębiorców - UE zmienia zasady

firma może zaprosić do przetargu dowolne firmy - dodaje. Przy zamówieniach powyżej wspomnianego progu okres oczekiwania na oferty dostawców nadal będzie długi. Ale i tu Unia nieco złagodziła przepisy: będzie to 30, a nie jak wcześniej 40 dni. - Jak wiadomo, każdemu przedsiębiorcy zależy na czasie, aby

Istotna zmiana umowy możliwa tylko po uprzednim przewidzeniu takiej okoliczności w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu

Pytanie Czy w przetargu na odbiór odpadów komunalnych jest możliwość wydłużenia umowy z wykonawcą na okres na przykład 3 miesięcy na takich samych warunkach, jak w pierwotnym postępowaniu o zamówienie? Czy można to przewidzieć w świetle art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych? Co możemy zrobić

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; Kup mieszkanie od

Toto Construzioni Generali i Vianini Lavori z najtańszą ofertą na odcinek S5

; ponad 639 mln zł brutto (bez zamówień uzupełniających)" - czytamy w komunikacie. Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria: cena

Przegląd prasy

dwóch przetargach Polskiej Grupy Górniczej --Senat przyjął ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym --Senat przyjął nowelizację ustawy o NBP, zmiany dotyczą m.in. wynagrodzeń (ISBnews)  

JEDZ - obowiązek uzupełnienia przez wykonawcę

Wykonawca wezwany zobowiązany jest w wyznaczonym przez zamawiającego terminie uzupełnić (lub złożyć nowy) formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w zakresie wynikającym z wymogów zamawiającego wskazanych w wezwaniu. JEDZ - brak uzupełnienia Konsekwencją nieuzupełnienia

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

przekraczać 5 lat; 5) w okresie 5 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych udzielane jest zamówienie uzupełniające tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, pod warunkiem że zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu ograniczonego

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

przed wskazaną datą, lub do umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalna wartość zamówień uzupełniających wynosi 20% wartości zamówienia podstawowego. Powyższe wynika z faktu, że udzielając zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 3.Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. 3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień uzupełniających. 3

Przegląd prasy

. wg wst. danych --Atrium chce wykorzystywać okazje akwizycyjne w Polsce --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 2 012 mln zł --Akcjonariusze PBKM zdecydują 23 listopada o emisji do 946,96 tys. akcji serii L --BM Reflex: Ceny LPG i oleju napędowego mogą lekko wzrosnąć w

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

. Na obecną budowę przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych; nie przewidzieliśmy możliwości udzielania zamówień uzupełniających. Czy istnieje jakaś inna możliwość niż przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego? Chodzi nam też o stracony czas

Przegląd prasy

Company utrzymał r/r przychody na poziomie 11,2 mln zł w lutym --Konsorcjum PGZ ma umowę na remont ORP Kontradmirał Xawery Czernicki za 85 mln zł --Lotos Oil wygasi w VIII produkcję własną opakowań, ma umowę na dostawy kanistrów --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 404 mln

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

budowlanych udzielane jest zamówienie uzupełniające tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, pod warunkiem że zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu

Qumak: Portfel zamówień ma wartość 328 mln zł, wzrośnie głównie w II półroczu

Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) - Portfel zamówień Qumaka (spółki dominującej grupy kapitałowej) wynosi obecnie 328 mln zł, ale powinien wzrosnąć zwłaszcza w II połowie tego roku, podała spółka. "Portfel zamówień Qumak S.A. (spółki dominującej) wynosi na dzień publikacji raportu 328 mln zł

Przegląd prasy

termomodernizacji w 22 miastach --Emilewicz zapowiada reformę prawa zamówień publicznych --PKN Orlen rozpoczął doświadczenia dot. pozyskiwania biokomponentów z glonów --MF zaoferuje obligacje za 800 mln zł na przetargu uzupełniającym --PKN Orlen: Jacek Podgórski został odwołany ze stanowiska prezesa Anwilu

Dlaczego wyborczy system informatyczny PKW zawiódł

Wyborczej 2.0, czyli systemu informatycznego, który zapewniałby kompleksową obsługę wszystkich wyborów w naszym kraju. PKW zamówienie na Platformę Wyborczą 2.0 ogłosiła dokładnie rok temu. Do przetargu zgłosiły się dwie firmy: Enigma oraz Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych. Enigma poskarżyła się do

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

starannością. 2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134

Przegląd prasy

: Oprocentowanie obligacji oszczęd. w lutym na poziomie ze stycznia br. --PZPM: Udział eko-autobusów w rejestracjach wzrósł do ok. 11,7% w 2018 r. --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 479,6 mln zł --PGNiG: Po zmianach w taryfach, rachunki gosp. domowych za gaz nie wzrosną w 2019

Skutki wykonania umowy przed terminem

odpowiednim uwzględnieniem wartości szacunkowej udzielanego zamówienia. Do czasu wyboru nowego wykonawcy (jeżeli doszło np. do nieprzewidzianego uprzednio szybszego od planowanego wykonania przedmiotu obowiązującej umowy) Zamawiający może skorzystać z możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego (jeśli

Przegląd prasy

czołówce Europy --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 25 mln zł --PERN jest w kontakcie z klientami w sprawie jakości ropy naftowej --Grupa Kęty podtrzymuje, że zakończy przegląd opcji strategicznych w II kw. --Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA wzrosły o 2,7% m/m w III

Można przedłużyć termin umowy o zamówienie wszczęte w trybie z wolnej ręki w formie aneksu

Pytanie Przeprowadzamy modernizację instalacji elektrycznej w budynku. Procedurę przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Cena za wykonanie zamówienia została przewidziana w charakterze ryczałtu. Podczas wykonywania zamówienia podstawowego okazało się, że należy wykonać dodatkowe prace

Przegląd prasy

przetargu uzupełniającym bony 32-tyg. za 400 mln zł --Archicom sprzedał 100 mieszkań od początku roku --FAMMU/FAPA: Eksport cukru spadł o 10% ilościowo i 18% wartościowo w I-XI 2015 r. --Kredyt Inkaso może przeznaczać na zakup portfeli 450 mln zł rocznie --MF zaoferuje bony za 400 mln zł na

Przegląd prasy

przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 820 mln zł --Saab utworzy we współpracy z Mesko centrum obsługi pocisków rakietowych --Krzysztof Mysiak zrezygnował z funkcji wiceprezesa JSW --Unibep zbuduje budynek mieszkalny w Warszawie dla Ochnik za 37,99 mln zł netto --Carrefour Polska otworzył w

Przegląd prasy

Brzeszcze --Bank Pocztowy odkłada IPO, uzyska 60 mln zł dokapitalizowania od akcjonariuszy --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 1108 mln zł --Liczba rejestracji nowych autobusów wzrosła o 13% r/r w I-VIII do 1137 szt. --Selvita: Spółka bioinformatyczna Ardigen ma osiągnąć

Przegląd prasy

przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 1505 mln zł --PIH: Nowy podatek od sprzedaży detal. doprowadzi do upadku handlu tradycyjnego --Produkcja Serinusa spadła o 3% kw/kw do 3 957 boe/d w IV kw. 2015 r. --Fortum zdecyduje o dalszych krokach w Polsce po zmianach w całej grupie --WEI: Podatek

Przegląd prasy

globalnej --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 718,5 mln zł --Akcjonariusze Amiki zdecydują 1 czerwca o wypłacie 4 zł dywidendy na akcję --Lewiatan: Minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć do 1900 zł w 2017 r. --GPW zawiesiła obrót akcjami Midasa --GUS: Produkcja

Przegląd prasy

Aliora w 1. dniu --'Minutes': Część RPP oczekuje spowolnienia, a część - przyspieszenia wzrostu PKB --'Minutes': Większość RPP nie wyklucza obniżki stóp przy deflacji i słabszym PKB --Grupa Azoty rekomenduje wypłatę 0,84 zł dywidendy na akcję --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o

Polimex-Mostostal zacznie budowę stadionu we wrześniu?

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podmioty biorące udział w przetargu mogą jednak, po ogłoszeniu wyników postępowania, złożyć odwołania. Z takiej możliwości skorzystało trzech oferentów, którzy zostali wykluczeni z udziału w przetargu. Zwrócili się do Krajowej Izby Odwoławczej, która 14 lipca

Przegląd prasy

Solange Olszewską na stanowisku prezesa Solaris --mBank zmigruje 600 tys. klientów Multibanku na nową platformę do końca 2015 r. --Wolumen handlu gazem na TGE wzrósł 46-krotnie r/r do 111,69 TWh w 2014 r. --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje za 846 mln zł --Obroty energią elektryczną

Przegląd prasy

rozpoczną się jutro --Templeton AM TFI oferuje polskim klientom 3 lokalne subfundusze --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 1201 mln zł --LW Bogdanka ma umowę na dostawy węgla w br. za 760 mln zł dla Enei Wytwarzanie --Ryanair uruchomi nowe połączenie z Krakowa do Belfastu

Szerszy wjazd do Europy. Szansa dla nowoczesnych pociągów z Polski

w trakcie produkcji. Ale w przyszłości przeszkody w uzyskaniu dokumentu będą znacznie mniejsze, bo zamawiający będą mogli zamówić pociągi z jednolitą, europejską homologacją. Będzie ona obowiązywać dla wszystkich nowych pojazdów od 2019 r., gdy w życie wejdą przepisy tzw. czwartego pakietu

Przegląd informacji ze spółek

najkorzystniejszą w przetargu organizowanym przez firmę Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji i dotyczącym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, w Krakowie przy ul. Bagrowej 3 o łącznej powierzchni około 1,69 ha, poinformowała spółka.  Rada nadzorcza

Ucieczka przed blamażem. W PKW drżą przed wyborami prezydenckimi

. Do dziś nie ma jego następcy. Od ostatniego czwartku mamy nowych członków PKW. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wyłoni przewodniczącego i zajmie się przygotowaniami do wyborów uzupełniających do Senatu (styczeń 2015), następnie prezydenckich (maj 2015), a potem parlamentarnych (październik 2015

Przegląd prasy

--Wydajność pracy w USA spadła o 0,6% kw/kw w II kw. - dane finalne --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 263 tys. w USA --Boryszew liczy na dalszą poprawę wyników segmentu motoryzacyjnego --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 606 mln zł --BGK przyjmuje

Przegląd informacji ze spółek

. Warszawa – Otwock Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin "Etap I – w zakresie zamówienia częściowego A - wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odc. Otwock – Pilawa". Wartość kontraktu to 389,62 mln zł netto, podał Budimex. Akcjonariusze Abadon RE

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

Oddział 1 Przepisy ogólne Art. 161. 1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielania zamówień. 2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy. 3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Urzędu, z tym że kontrolę udzielania zamówień dotyczącą

Przetarg MSZ: Wiele ofert, zwycięzca tylko jeden

We wrześniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło przetarg na oprogramowanie. W ogłoszeniu o zamówieniu napisano wprost, że dotyczy ono dostawy licencji oprogramowania Microsoft, a dokładniej przedmiotem zamówienia jest... ...zakup licencji, licencji uzupełniających oraz

"Osiem dziesiąt", czyli jak przegrać przetarg na 1800 MHz [DOKUMENTY]

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ogłosił w środę wyniki ogłoszonego pół roku temu przetargu na częstotliwości umożliwiające oferowanie dostępu do szybkiego internetu. To jedno z ważniejszych wydarzeń w branży telekomunikacyjnej. Chodzi o pięć częstotliwości z pasma 1800 MHz dla świadczenia

Przegląd informacji ze spółek

(PHN) i KGHM TFI podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji wspólnej inwestycji w centrum Wrocławia, polegającej na wybudowaniu dwóch nowoczesnych budynków klasy A z uzupełniającą funkcją handlowo-usługową o łącznej powierzchni ok. 33 tys. m2, podał PHN. Ghelamco Invest ustaliło

Przegląd prasy

mineralnych i chemicznych wzrosła w I półroczu --MF nie zorganizuje przetargu uzupełniającego obligacji 5- i 10-letnich --GUS: Produkcja dużego sprzętu AGD wzrosła w I półroczu, z wyjątkiem kuchenek --PKN Orlen może sfinalizować sprzedaż spółek transportowych na przeł. III/IV kw. --Tegoroczny capex PKN

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

w przypadku zamówień na usługi specjalistyczne, wynagrodzenie ekspertów zwykle znacznie przekracza wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, i odniesienie do tego progu będzie bezużyteczne nawet przy cenach znacznie odbiegających od cen rynkowych. Z kolei w przetargach na dostawy zwykle

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

i Siltec, zostali wybrani w przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację systemu łączności polskiej Służby Więziennej (SW), podała spółka. W ramach zlecenia wszystkie ośrodki penitencjarne w kraju zostaną wyposażone w nowoczesną technologię MOTOTRBO Digital Mobile Radio (DMR), która

Przegląd prasy

; Dorohusk na odc. Warszawa – Otwock Dęblin – Lublin, odcinek Otwock – Lublin "Etap I – w zakresie zamówienia częściowego A - wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odc. Otwock – Pilawa". Wartość kontraktu to 389,62 mln zł netto, podał Budimex

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Art. 172. 1. Tworzy się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej "Izbą", właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Organami Izby są: 1) Prezes; 2) wiceprezes; 3) zgromadzenie ogólne, które tworzą członkowie Izby. 3. Prezs Izby kieruje pracami

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

funduszem private equity - Emeram Capital Partners GmbH. Strony nie ujawniły wartości transakcji.    Źródło: ISBnews PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE Sygnity: Oferta spółki została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na Centralny System Bankowy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Opiewa ona

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

portfel zamówień, a - co ważne - także pipeline projektów, nad którymi pracujemy, jest coraz bardziej zdywersyfikowany pod względem udziału w kluczowych sektorach, klientów, zakresu dostarczanych projektów i usług oraz wartości zamówień. Dzięki tej dywersyfikacji obserwujemy również lepszą rentowność

KBW buduje od podstaw system informatyczny do obsługi wyborów

podstaw. Co więcej, powstanie w trybie bezprzetargowym. W Urzędzie Zamówień Publicznych dowiadujemy się, że jest kilka ścieżek prawnych, które pozwalają na stworzenie takiego oprogramowania poza przetargiem: zamówienie z wolnej ręki, tryb negocjacji, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia. Którą

Nowe regulacje w zakresie wadium 

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Zupełną nowością jest przepis, dający zamawiającemu prawo do zatrzymania wadium. Otóż zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na

Dopuszczalność zmian ilościowych w realizowanej umowie

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż pojęcie "zmiany ilościowe" nie jest pojęciem ustawowym. Zmian tych nie należy również utożsamiać z zamówieniami uzupełniającymi lub dodatkowymi, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych

Wadium po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Ustawodawca chciał ukrócić proceder zmowy wykonawców polegający na tym, że firmy porozumiewały się miedzy sobą, co do kwot, jakie zamierzają zaoferować za przedmiot