progi ustawy zamówienia publiczne

sprawdź też:

ustawa

Marek Okniński

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

1 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadzające nowe progi w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Progi przetargowe

Ustawa Pzp przewiduje progi podatkowe w procedurze zamówień publicznych. O szczegółach progów przetargowych przeczytasz w poniższym artykule.

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

Weszły w życie zmiany w zakresie progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień w jednostkach naukowych i jednostkach kultury. Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Pzp już na Komunikaty.pl

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6- i 10-13, art. 136-138. Zakres danych przekazywanych w ramach tych informacji jest ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie ustawy PZP (art. 4 pkt 8

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

Wprowadzony ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych próg 14.000 euro nakładający na zamawiającego obowiązek stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień zostanie prawdopodobnie niebawem zniesiony. W dniu 16 sierpnia 2013 r. został do

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa progi kwotowe, wyrażone w euro, po przekroczeniu których zmienia się stopień sformalizowania procedur niezbędnych do przeprowadzenia wyboru wykonawcy zamówienia publicznego. W obowiązującym stanie prawnym największy stopień sformalizowania procedur

Wraca prawo do wnoszenia odwołań

uzyskanie rozstrzygnięcia spraw spornych przez niezależny organ. Biorąc powyższe pod uwagę ustawodawca postanowił dokonać zmian w zakresie prawa do wnoszenia odwołań. Obowiązująca od 24 października 2008 r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera rozwiązania umożliwiające wnoszenie odwołań

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263). Progi stosowania przepisów Pzp Wskazane rozporządzenie wprowadza nowe progi stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. pełnej procedury. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8

Kurs euro do zamówień publicznych

Kurs euro do zamówień publicznych

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę

Zmiany w Pzp w 2016 roku

Zmiany w Pzp w 2016 roku

Początek roku 2016 zainicjował wejście w życie nowych przepisów regulujących przygotowanie i przebieg postępowań z zakresu postępowań przetargowych. Zmiany nastąpiły zarówno w kluczowej dla zamówień publicznych ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, jak również w

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

podstawowym została określona i wyraża się w uprawnieniu zamawiającego do udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Przetargi, zamówienia publiczne: Oferty przetargów z całego kraju Progi ustawowe Zamówienie uzupełniające zarówno dla dostaw jak i usług

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający przewidział możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. Nowe progi stosowania Pzp Zmiany w Prawie zamówień publicznych Podstawa prawna art. 140 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

ustawy PZP zamiarem ustawodawcy była zmiana dotychczasowej praktyki w zakresie ustalania kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie art. 91 ust. 2a, cena była jedynym kryterium oceny złożonych ofert w ponad 93% postępowań o

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

miesiące tj. 620.000 x 2 lata = 1.200.000 i ogłosić jako postępowanie UE powyżej progów. Czy mogę szacować 12 m-cy choć umowa będzie na 2 lata i będzie wtedy przetarg poniżej progów ogłoszony w Biuletynie ZP? Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Odpowiedź: Szacunek powinien odpowiadać

Zamówienia tego samego rodzaju

Zamówienia tego samego rodzaju

udzielenia zamówienia publicznego. Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą oszacowania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Natomiast w przypadku udzielania zamówień

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie na wykonywanie usług leśnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano możliwość udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 66 ust

Komisja przetargowa - zakres kompetencji

Komisja przetargowa - zakres kompetencji

wnioskowaniem do kierownika zamawiającego o wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie złożonej oferty. Minimalna liczba członków komisji przetargowej to trzy osoby; w przypadku zamówień o wartości przekraczającej progi unijne komisja powinna liczyć co najmniej 5 osób. Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - ujednolicony tekst ustawy

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - ujednolicony tekst ustawy

wartość 6.000 euro na 14.000 euro. Pomimo aktualnego podnoszenia progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do poziomu równowartości 30.000 euro, nadal nie jest on szczególnie wysoki na tle innych krajów członkowskich UE. Poniżej przedstawiam zestawienie progów aktualnie obowiązujących w wybranych

Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

realizacji tych robót, które miały być kontrolowane przez menadżera. Mając na uwadze powyższe, dla oznaczenia terminu wypłaty wynagrodzenia za zamówienie publiczne, znaczenie powinny mieć zapisy umowne. Zmiany w Pzp: Nowe progi stosowania Pzp Podstawa prawna art. 151a ustawy z 29 stycznia 2004 roku

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

społecznego poprzez m.in. przewidzenie przesłanek wykluczenia wykonawcy; - zwiększenia pewności prawnej w zakresie dopuszczalnej modyfikacji umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Zawarte w nowej ustawie Pzp przepisy uwzględniają jednak nie tylko zmiany konieczne ze względu na wymienione wyżej dyrektywy

Częściowa zmiana oferty

Częściowa zmiana oferty

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać uprzednio złożoną ofertę przetargową 1 . W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne 2 określone w przepisach ustawy Pzp

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.

publicznych za granicą przypadło polskim wykonawcom. W 87 proc. (w 2012 także 87 proc.) udzielonych zamówień o wartościach poniżej progów unijnych, zamawiający dokonywali wyboru oferty najtańszej spośród wszystkich złożonych ofert. W 85 proc. wszczętych postępowań o wartościach powyżej progów UE i 92 proc

We wzorze ogłoszenia o udzieleniu zamówienia trzeba podać wartość wszystkich zamówień tego samego rodzaju

We wzorze ogłoszenia o udzieleniu zamówienia trzeba podać wartość wszystkich zamówień tego samego rodzaju

przez zamawiających w ramach procedur regulowanych przepisami ustawy Pzp określone są w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Załącznik nr 4 do rozporządzenia stanowi wzór ogłoszenia o udzieleniu zamówienia sporządzanego przez

Czy zamówienie na zakup aparatury do badań naukowych może być wyłączone spod rygoru ustawy Prawo zamówień publicznych?

konkretnego producenta (DIDSON)? Odpowiedź: Przedmiot zamówienia mógłby być objęty ww. wyłączeniem, a z uwagi na jego wartość (z uwzględnieniem innych zakupów mogących stanowić wraz z nim jedno zamówienie w rozumieniu ustawy Pzp) mniejszą od progu unijnego, można by skorzystać z ww. wyłączenia spod obowiązku

Progi stosowania ustawy Pzp

komornika: Licytacje komornicze Podstawa prawna art. 4, art. 6 ust. 3, art. 67 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Częściowe uwolnienie zamówień staje się faktem

Złożenie przez Prezydenta podpisu pod tą ustawą umożliwi udzielanie większej liczby zamówień z wyłączeniem sformalizowanych trybów określonych w przepisach o udzielaniu zamówień publicznych. Ustawa stanowi realizację od dawna podnoszonych przez różne środowiska, w szczególności

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

progi unijne (tabela III). Zasady sporządzania sprawozdania Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za rok 2013 powinno zawierać oprócz zamówień, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, również m.in. te, których wartość nie przekraczała 14 000 euro. Zamawiający udzielający

Rynek zamówień publicznych wzrósł; najwięcej na roboty budowlane

stanowiły roboty budowlane. Wartość zakontraktowanych środków na roboty budowlane stanowiła 38 proc. ogólnej kwoty udzielonych zamówień. "Mimo możliwości, jakie daje ustawa Prawo zamówień publicznych wobec stosowania zróżnicowanych kryteriów oceny ofert oraz zachęcania zamawiających do korzystania z

Zakup książek to też zamówienie publiczne

Ustawa Prawo zamówień publicznych precyzuje, że zakup materiałów bibliotecznych przez biblioteki do równowartości kwoty 207 tys. zwolniony jest z obowiązku stosowania procedur określonych ustawą. Brak obowiązku stosowania ustawy PZP nie zwalnia jednak bibliotek z obowiązku określenia własnych

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

umowy o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz oraz określił warunki takiej zmiany. Jak więc widać na gruncie ustawy Pzp

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przyjęta przez Sejm ustawa czeka na podpis Prezydenta, a następnie publikację w Dzienniku Ustaw. Biorąc pod uwagę vacatio legis przyjęte w nowelizacji (30 dni od publikacji ustawy) należy spodziewać się, że

Rząd: będą prostsze zasady udzielania zamówień publicznych

postępowania, a także większą elastyczność przy unieważnianiu postępowań. Konieczność uchwalenia nowej ustawy, zamiast nowelizowania obowiązującego Prawa zamówień publicznych (Pzp), UZP uzasadniał chęcią zapewnienia większej przejrzystości regulacji, ułatwienia stosowania przepisów i ich większą spójnością

Warunki podziału zamówienia na części

prawdopodobne do uruchomienia w 2016 r., a więc nie ma jeszcze pewności) można by oszacować odrębnie. Ze względu na wartość zamówienia mniejszą niż 30.000 euro nie miałyby do jego udzielenia zastosowania przepisy ustawy Pzp. Kwestie szacowania zamówienia i zamiar ewentualnego jego podziału na części należy

UZP: w 2013 r. udzielono ponad 210 tys. zamówień publicznych

Jak poinformował w komunikacie Urząd Zamówień Publicznych, 25 lipca Rada Ministrów, po rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym, przyjęła sprawozdanie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r. Nie zgłoszono uwag do dokumentu. "Z danych zawartych

Lewiatan: Nowelizacja PZP uchroni ok. 120 tys. miejsc pracy w branży usługowej

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - Kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) wejdzie w życie 28 sierpnia 2015 roku. Nowelizacja pozwala uchronić około 120 tysięcy miejsc pracy w branży usługowej. Nowe prawo umożliwia renegocjację kontraktów długoterminowych w momencie ogłoszenia

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne. () Podstawa prawna:. art. 12a, art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

terminu składania ofert stanowi naruszenie przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych popełnione na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednakże, aby wskazywać na jakiekolwiek konsekwencje (np. odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), należałoby

Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Zmianie ulega wysokość progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek przekazania ogłoszenia, dotyczącego wszczęcia procedury przetargowej, do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Czytaj dalej»

UZP: nie mamy mniej klauzul społecznych w przetargach niż Francja

usług" - powiedział PAP Piasta. Jak wyjaśnił, chodzi o to, by realizując jakieś zamówienie można było jednocześnie np. znaleźć zajęcie dla osób długotrwale bezrobotnych. W polskim prawie, w ustawie o zamówieniach publicznych, od 2009 roku funkcjonują dwie kategorie klauzul społecznych: pierwsza

Jak poprawnie udzielić zamówienia w częściach?

dzieląc zamówienie, tzn. oddzielając czasowo 9 pierwszych części od ostatniej części przy zachowaniu w/w formy postępowania nie naruszam ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź Jeżeli dokonano podziału zamówienia (na dowolną ilość części) i będą udzielane zamówienia częściowe w ramach kilku

Tryb zapytania o cenę

Wysokość tzw. progów unijnych określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Często spotykanym błędem jest zastosowanie trybu zapytania o cenę dla udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane. Tymczasem zawarta w art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

zamówienia rozumiane jako umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym te, gdzie wykonawca został wybrany przez centralnego zamawiającego. Podstawa prawna - art. 98 ustawy z 29 stycznia 2013 roku Prawo zamówień publicznych (tekst

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

na kwotę powyżej progu 14.000 euro? Czy będzie można kontynuować procedurę tego zamówienia bez stosowania Prawa zamówień publicznych? Odpowiedź Ponieważ wartość szacunkowa udzielanego przez zamawiającego zamówienia nie przekracza równowartości 14.000 euro jest on zwolniony z obowiązku stosowania

Nadanie odwołania w placówce pocztowej nie gwarantuje dotrzymania terminu jego wniesienia

wykonawcy mają na wniesienie odwołania ulega znacznemu skróceniu. Jest to szczególnie dotkliwe w przypadku odwołań wnoszonych w postępowaniach o zamówienie publiczne, których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin

Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Natomiast dla postępowań w tzw. progach krajowych katalog możliwości podstaw wnoszenia odwołania został dodatkowo ograniczony i wskazany w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Podpisanie umowy nie jest

Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień. Wskazane rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadza nowe progi stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. pełnej procedury. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo

Termin zawarcia umowy

Zgodnie z treścią przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający co do zasady nie może zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem przewidzianego przepisami prawa terminu od przesłania wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z utrwaloną linią

Można wnieść odwołanie na opis warunków udziału w postępowaniu poniżej progów unijnych

jest mniejsza niż progi unijne, przysługuje odwołanie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 180 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). www.portalzp.pl

Zamawiający musi odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny

. 90 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Szacowanie wartości zamówienia ogłaszanego na kolejny rok kalendarzowy

szacowane. Oznacza to, że jeżeli wartość zamówienia na 2014 r. jest mniejsza niż próg unijny, właściwa dla postępowania jest procedura "krajowa". Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na

Przedłużenie terminu związania ofertą

; 1 kodeksu cywilnego termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Znajdź przetarg dla swojej firmy Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 85 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

- pierwotną czy zmienioną? Czy w przypadku, gdy zmiana spowoduje, że zamówienie przekroczy tzw. progi unijne należy unieważnić postępowanie? Odpowiedź Zamawiający powinien uznać, że wartość zamówienia stanowi wartość szacunkowa uwzględniająca zakres zamówienia po zmianie siwz. Przy czym nie jest możliwa

Unieważnienie przetargu

Pytanie: Instytut ma przyznawaną dotacje celową z ministerstwa praktycznie co roku, jednak nie mamy pewności, że taką otrzymamy. Związku z założonym programem i dotacją musimy ogłosić przetarg powyżej progów unijnych. Czy jest możliwość zapisu w siwz, który nie będzie sprzeczny z ustawą Pzp o

Usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostawa Internetu - to oddzielne zamówienia

ocenie wymienione usługi nie stanowią jednego zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, powodującego konieczność ich łącznego oszacowania. Można je uznać za odrębne rodzaje usług (inne przeznaczenie, charakter, przedmiot). Zakładam też, że potencjalnym wykonawcom nie można by postawić

Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

obowiązku stosowania procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6- i 10-13, art. 136-138. Zakres danych przekazywanych w ramach tych informacji będzie ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku zamówień poniżej progu, od

Niekonstytucyjne 5 mln zł. I dobrze

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął 15 kwietnia 2014 r., że art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest niezgodny z konstytucją (sygn. akt SK 25/11). Przepis stanowił, że od skargi na orzeczenie KIO dotyczącej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

Pytanie Czy udzielając zamówienia mieszanego (usługa żywienia + remont kuchni) możemy skorzystać z art. 5 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych? Wartość robót będzie mniejsza od wartości usługi. Umowa na świadczenie usług ma być zawarta na 4 lata, zaś remont powinien być wykonany w terminie do 6

Zmiana wysokości wpisu od skargi na wyrok KIO

ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stanowił, że jeżeli skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, pobiera się od skargi wnoszonej do Sądu Okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

Eksperci o noweli dot. zamówień publicznych: krok w dobrym kierunku

W środę wchodzi w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która stanowi, że przy zamówieniach o wartości do 30 tys. euro nie trzeba będzie organizować przetargów. Dotychczas próg ten wynosił 14 tys. euro. "Nowelizacja Prawa zamówień publicznych to krok w dobrym kierunku, postulowaliśmy

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

trybu). Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm). www.portalzp.pl

Zamówienia publiczne na rynku europejskim

Podstawowe akty prawne przyjęte na poziomie wszystkich państw Unii Europejskiej, a dotyczące udzielania zamówień publicznych zawarte są w: a) Dyrektywie 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

podział zamówienia na części mający na celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający powinien rozważyć, czy dostawa artykułów spożywczych, którą zamierza zlecić jest dostawą powtarzającą się okresowo oraz czy artykuły, które chce kupić są produktami tego samego

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. 3. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym

Opole. Oferta firmy Newag korzystniejsza w przetargu na zakup pociągów

więc ostateczny" - powiedział. Dodał jednak, że na chwilę obecną umowa z wybranym wykonawcą elektrycznych zespołów trakcyjnych nie może być jeszcze podpisana. Jak tłumaczył - z procedur opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, z uwagi na próg kwotowy i wartość tego zamówienia

Obniżono progi stosowania procedur Prawa zamówień publicznych

Wskazane powyżej rozporządzenie odnosi się do zamówień publicznych, których wartość przekracza tzw. progi unijne, czyli zamówienia objęte pełną procedurą przewidzianą przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (np. obowiązkową publikacją ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich

Jak oszacować wartość zamówienia, którego udzielenia nie przewidziałeś?

stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Co do zasady dzielenie zamówienia na części jest dozwolone w celach innych (np. podyktowanych względami organizacyjnymi) niż obejście przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazówki co do szacowania wartości zamówienia W odniesieniu do braku

Jak wyznaczyć termin składania ofert?

składania ofert, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 17 września 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepisy nowelizacji zostały opublikowane w Dz. U. pod poz. 1232 i wejdą w życie od dnia 19 października 2014 r. Wskazana powyżej nowelizacja wprowadza szereg istotnych

Przedłużenie terminu składania ofert w wyniku zmiany treści siwz

ofertach. Przepis art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, że jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający ma obowiązek

Przetarg na zakup oleju opałowego

wydatków na zakup np. oleju opałowego. Zamawiający posiada zatem wiedzę, czy zaplanowane środki przewidziane na zakup oleju opałowego przekraczają progi określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przekroczenie progów określonych w PZP powoduje konieczność zastosowania odpowiednich procedur związanych

Tryb zapytania o cenę w zamówieniach poniżej progów unijnych?

, określone w art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stanowisko UZP Urząd Zamówień Publicznych wydał opinie prawne dotyczące zastosowania trybu zapytania o cenę pt.: "Nabywanie usług w trybie zapytania o cenę" oraz "Niedopuszczalność nabywania oprogramowania w trybie zapytania o cenę"

Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

zamawiającego. Możliwe jest także, że zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o przetargu. Potencjalni oferenci dostaną imienne zaproszenia do złożenia ofert przetargowych. * Progi unijne określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. ** Patrz art. 146 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Kurs euro w zamówieniach publicznych

złotego w stosunku do euro wynosi 4,0196 PLN. Oznacza to, że w stosunku do zamówień, których wartość przekracza 56.274,40 zł netto stosuję się ustawę Prawo zamówień publicznych.** Wskazany powyżej kurs będzie obowiązywał najprawdopodobniej do grudnia 2013 r. W konsekwencji progi stosowania procedur

Osoby występujące w imieniu kierownika zamawiającego

Natomiast do składu komisji przetargowej (w tym na funkcję przewodniczącego) może zostać powołana osoba nie będąca pracownikiem zamawiającego. Jeżeli wartość udzielanego zamówienia publicznego przekracza równowartość progów unijnych (określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Jaką procedurę wybrać dla unieważnionej części postępowania unijnego?

. Wartość szacunkowa zamówienia decyduje o progu, w jakim zobowiązany jesteś przeprowadzić postępowanie, tj. czy obowiązuje procedura zaostrzona (tzw. unijna). Jednocześnie ustawodawca zakazuje dzielenia na części zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. W opisanym przez Ciebie przypadku

Wartość zamówienia dodatkowego - w jaki sposób należy ją liczyć?

odnieść 50% próg wartości udzielanych zamówień dodatkowych. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759). * Autorka w latach 2003-2005 była prawnikie w Departamencie Prawnym UZP, obecnie jest samodzielnym specjalistą ds. zamówień

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

konieczne. Pod warunkiem, że zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Dla zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia

Jak należy przeprowadzić przetarg na zorganizowanie koncertu?

opisanym przypadku mamy do czynienia z jednym czy kilkoma zamówieniami. Kontrolowany podział zamówienia na części Weź pod uwagę, że ustawa Prawo zamówień publicznych zakazuje dokonywania podziału zamówienia na części, ale tylko w przypadku, jeżeli ma to na celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy

Sprawdź, w jakim terminie od momentu unieważnienia postępowania można ogłosić nowy przetarg?

lub drogą elektroniczną oraz - 10 dni, jeżeli została przesłana w inny sposób (art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). W postępowaniu o wartości zamówienia powyżej progów unijnych terminy te, zgodnie z art. 182 ust. 1pkt 1 ustawy Pzp, ulegają wydłużeniu odpowiednio do: - 10 dni - faks i droga elektroniczna

Nowe wartości progowe w zamówieniach publicznych

w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Z dniem 01 stycznia 2012 r. kurs przeliczeniowy wynosi 1euro = 4,0196 zł. netto. Drugie z rozporządzeń wprowadzone zostało w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego systemu prawnego rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1251/2011 z dnia 30 listopada

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

. Tym samym, do udzielania zamówień publicznych na usługi niepriorytetowe poniżej progów unijnych będą miały zastosowanie wyłącznie regulacje przewidziane w projektowanym przepisie oraz nie znajdą do nich zastosowania inne przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych" (16). Problem ten jest o tyle

Ogłoszenia o przetargach na elektronicznej tablicy ogłoszeń

do ogłoszeń i zakresu informacji w stopniu, co najmniej równym publikacji ogłoszeń w wersji papierowej. Ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga, aby ogłoszenie o przetargu było opublikowane między innymi na tablicy ogłoszeń w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Miejscem

Posłowie przyspieszają prace nad ulepszeniem prawa przetargowego

), przewodnicząca podkomisji pracującej nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych (PZP). "Potem ustawa trafi do komisji gospodarki, która mam nadzieję przyjmie sprawozdanie na pierwszym posiedzeniu powakacyjnym w ostatnim tygodniu sierpnia" - dodała. "Mam nadzieję, że Sejm rozpatrzy projekt na

Zasady ustalania kwoty wadium w ofertach częściowych

minimalnej wysokości wadium, zatem do zamawiający decyduje jakiej kwoty wadium wymagać. W przypadku gdy w postępowaniu dopuszczone jest składanie ofert częściowych, istotnym jest, aby ogólna kwota wadium mieściła się w określonym przez art. 45 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedziale 3% wartości

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

obowiązku nie tylko samego jej zastosowania, ale również progów, dla których ustawa Pzp określa odmienne procedury. Dlaczego zamówienia są odrębne? W opisanej sytuacji, zdaniem autora, należy każde z rodzajów zamówień, a więc meble, komputery i sztućce potraktować jako odrębne zamówienia. Ani ustawa Pzp

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP?

prawidłowości wszczęcia postępowania ma wskazana uprzednio kolejność czynności, jakich musisz dokonać. Wyjaśnienie Wskazane w treści art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych wymagania dotyczące zawartości ogłoszenia odnoszą się do trzech różnych okoliczności, co do których musisz zadeklarować dalsze

Kiedy możesz podpisać umowę z wykonawcą zaraz po wyborze najkorzystniejszej oferty?

faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne (art. 94 ust. 1 ustawy Pzp). Ponadto można zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem powyższych terminów w przypadku gdy w

Opublikuj ogłoszenie o zamówieniu w odpowiednim czasie!

opisanej sprawie. Możesz zatem udzielić przedmiotowego zamówienia w procedurze właściwej dla jego wartości. Podstawa prawna: art. 6a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

ofertą.* Zapamiętaj! Odmowa podpisania umowy po terminie związania ofertą nie może skutkować zatrzymaniem wniesionego wadium. W szeregu sytuacji (zwłaszcza dotyczących postępowań o wartości nie przekraczającej progów unijnych - określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonawca

Czy łączne szacowanie zamówień zawsze jest obowiązkowe?

w tzw. progi przetargowe. Dostawę kuponów podarunkowych należy zsumować i zastosować tryb ustawowy. Wartość zamówienia - zobacz co musisz wiedzieć» Wyjaśnienie Nie możesz w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Nawet gdyby

Ministerstwo Finansów kazało pisać opinie prawne w dwa dni?

otwartych funduszach emerytalnych. Ponad trzy miesiące temu - na początku lutego - rząd zabrał ponad połowę naszych emerytalnych oszczędności zgromadzonych w OFE. W sumie 153 mld zł. Pieniądze zabrane z OFE obniżyły dług publiczny o ponad 7 pkt proc. i odsunęło od ryzyka przekroczenia drugiego progu

Skarga na wyroki KIO nie dla wszystkich?

zł., która w przypadku przegrania sprawy może zostać zasądzona jako koszty rozpatrzenia skargi. Prawo wniesienia skargi do Sądu Okręgowego określone w ustawie Prawo zamówień publicznych jest wypełnieniem wymogów prawodawstwa unijnego, które obliguje kraje członkowskie do ustalenia przepisów

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

zamówienia poniżej progów unijnych, aby po wszczęciu postępowania zwiększyć zakres zamówienia. Ważne jest zatem szacowanie z należytą starannością. Kwotę, którą zamierzasz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jesteś zobowiązany podać bezpośrednio przed otwarciem ofert (art. 86 ust. 3 ustawy Pzp). Nic

Polska nauka, czyli papierologia

Katarzyna Zachariasz: Młodzi badacze robią sobie zdjęcia ze związanymi rękami. Starsi wysyłają listy do gazet, a NCBR powołuje zespół ekspertów z propozycjami zmian w ustawie. O co wam wszystkim chodzi? Michał Żukowski: O zmianę prawa zamówień publicznych. Ustawa wdraża unijne przepisy... - Nie do

Sprawdź, jak prawidłowo udzielić zamówienia w częściach

mógł udzielić zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Pzp. Analogiczna sytuacja zaistnieje, gdy wartość części zamówienia nie będzie przekraczać progów unijnych i będzie się mieścić w 20% wartości zamówienia. W takim przypadku będziesz mógł stosować przepisy dla zamówień nieprzekraczających tychże

Licytacja elektroniczna - etapy procedury

, prostych robót budowlanych (np. prac malarskich). * Wysokość progów unijnych określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. ** www.uzp.gov.pl

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

Pytanie Chcę przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie wartość przedmiotu zamówienia wynosi 14.000 złotych tj 3.646,78 euro. Czy w takiej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy art. 39-46 ustawy Pzp? Odpowiedź Do zamówień

Naukowcy nie będą musieli organizować przetargów

musiała podać do informacji publicznej, czego ono dotyczy, a później którego dostawcę wybrała - odpiera zarzuty minister Kudrycka. Zmiany w prawie to efekt batalii środowiska naukowego. Od kilku lat próbowali przekonać Urząd Zamówień Publicznych do zwiększenia progu, od które są zmuszeni organizować

Wykonawca może poinformować zamawiającego o podejrzeniu podania nieprawdziwych informacji przez innego oferenta

kontroli może bowiem spowodować negatywne konsekwencje dla zamawiającego. Takie działanie jest niezależne od możliwości poinformowania zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany (dotyczy zamówień powyżej progów

Poznaj skutki zmiany terminu rozpoczęcia prac

Pytanie Przeprowadziliśmy postępowanie o zamówienie publiczne na zakup sprzętu o wartości powyżej progów unijnych. Data składania ofert to 09.05.2012 r. Umowę z wykonawcą podpisaliśmy 27.06.2012 r. Termin realizacji zadania to 08.08.2012 r. Ze względu na opóźnienie w przygotowaniu pomieszczeń

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery