progi ustawy zamówienia publiczne

sprawdź też:

ustawa

Marek Okniński

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadzające nowe progi w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiających obowiązek przekazania do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania z udzielonych w 2014 roku zamówień publicznych. Obowiązek dotyczy zarówno zamówień o wartości powyżej równowartości 30.000 jak i zamówień których wartość nie przekroczyła wskazanego progu.

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

Wejście w życie skierowanej do Sejmu ustawy podniesie próg, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa progi kwotowe, wyrażone w euro, po przekroczeniu których zmienia się stopień sformalizowania procedur niezbędnych do przeprowadzenia wyboru wykonawcy zamówienia publicznego.W obowiązującym stanie prawnym największy stopień sformalizowania procedur

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

7 lutego 2014 r. Sejm przyjął zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które między innymi znoszą próg 14.000 euro. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązują od wartości 30.000 euro, tj. od kwoty 126.747,00 zł. netto. Uchwalona w dniu 7 lutego 2014 r. nowelizacja ma na celu

Ważne zmiany dla zamawiających i wykonawców

Ważne zmiany dla zamawiających i wykonawców

Obecnie ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) nie stosuje się między innymi do zamówień i konkursów, jeżeli ich wartość nie przekracza 14 tys. euro. W wielu krajach, np. w Czechach lub w Danii ten próg jest znacznie wyższy niż w polskim prawie.Przygotowany

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie na wykonywanie usług leśnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano możliwość udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 66 ust

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.

publicznych za granicą przypadło polskim wykonawcom. W 87 proc. (w 2012 także 87 proc.) udzielonych zamówień o wartościach poniżej progów unijnych, zamawiający dokonywali wyboru oferty najtańszej spośród wszystkich złożonych ofert. W 85 proc. wszczętych postępowań o wartościach powyżej progów UE i 92 proc

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - ujednolicony tekst ustawy

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - ujednolicony tekst ustawy

wartość 6.000 euro na 14.000 euro. Pomimo aktualnego podnoszenia progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do poziomu równowartości 30.000 euro, nadal nie jest on szczególnie wysoki na tle innych krajów członkowskich UE. Poniżej przedstawiam zestawienie progów aktualnie obowiązujących w wybranych

Częściowe uwolnienie zamówień staje się faktem

Częściowe uwolnienie zamówień staje się faktem

Złożenie przez Prezydenta podpisu pod tą ustawą umożliwi udzielanie większej liczby zamówień z wyłączeniem sformalizowanych trybów określonych w przepisach o udzielaniu zamówień publicznych. Ustawa stanowi realizację od dawna podnoszonych przez różne środowiska, w szczególności

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

progi unijne (tabela III). Zasady sporządzania sprawozdania Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za rok 2013 powinno zawierać oprócz zamówień, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, również m.in. te, których wartość nie przekraczała 14 000 euro. Zamawiający udzielający

Zakup książek to też zamówienie publiczne

Zakup książek to też zamówienie publiczne

Ustawa Prawo zamówień publicznych precyzuje, że zakup materiałów bibliotecznych przez biblioteki do równowartości kwoty 207 tys. zwolniony jest z obowiązku stosowania procedur określonych ustawą. Brak obowiązku stosowania ustawy PZP nie zwalnia jednak bibliotek z obowiązku określenia własnych

Rynek zamówień publicznych wzrósł; najwięcej na roboty budowlane

stanowiły roboty budowlane. Wartość zakontraktowanych środków na roboty budowlane stanowiła 38 proc. ogólnej kwoty udzielonych zamówień. "Mimo możliwości, jakie daje ustawa Prawo zamówień publicznych wobec stosowania zróżnicowanych kryteriów oceny ofert oraz zachęcania zamawiających do korzystania z

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przyjęta przez Sejm ustawa czeka na podpis Prezydenta, a następnie publikację w Dzienniku Ustaw. Biorąc pod uwagę vacatio legis przyjęte w nowelizacji (30 dni od publikacji ustawy) należy spodziewać się, że

UZP: w 2013 r. udzielono ponad 210 tys. zamówień publicznych

Jak poinformował w komunikacie Urząd Zamówień Publicznych, 25 lipca Rada Ministrów, po rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym, przyjęła sprawozdanie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r. Nie zgłoszono uwag do dokumentu. "Z danych zawartych

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

4,2249 zł. W związku z powyższym do postępowań o zamówienie publiczne ogłoszonych od dnia 01 stycznia 2014 r. obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych powstaje, gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza kwotę 14.000 euro, co przy uwzględnieniu nowego kursu oznacza, że

UZP: nie mamy mniej klauzul społecznych w przetargach niż Francja

usług" - powiedział PAP Piasta. Jak wyjaśnił, chodzi o to, by realizując jakieś zamówienie można było jednocześnie np. znaleźć zajęcie dla osób długotrwale bezrobotnych. W polskim prawie, w ustawie o zamówieniach publicznych, od 2009 roku funkcjonują dwie kategorie klauzul społecznych: pierwsza

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

zamówienia rozumiane jako umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, w tym te, gdzie wykonawca został wybrany przez centralnego zamawiającego. Podstawa prawna - art. 98 ustawy z 29 stycznia 2013 roku Prawo zamówień publicznych (tekst

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne. () Podstawa prawna:. art. 12a, art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

terminu składania ofert stanowi naruszenie przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych popełnione na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednakże, aby wskazywać na jakiekolwiek konsekwencje (np. odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), należałoby

Nadanie odwołania w placówce pocztowej nie gwarantuje dotrzymania terminu jego wniesienia

Nadanie odwołania w placówce pocztowej nie gwarantuje dotrzymania terminu jego wniesienia

wykonawcy mają na wniesienie odwołania ulega znacznemu skróceniu. Jest to szczególnie dotkliwe w przypadku odwołań wnoszonych w postępowaniach o zamówienie publiczne, których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin

Jak poprawnie udzielić zamówienia w częściach?

Jak poprawnie udzielić zamówienia w częściach?

dzieląc zamówienie, tzn. oddzielając czasowo 9 pierwszych części od ostatniej części przy zachowaniu w/w formy postępowania nie naruszam ustawy Prawo zamówień publicznych?OdpowiedźJeżeli dokonano podziału zamówienia (na dowolną ilość części) i będą udzielane zamówienia częściowe w ramach kilku postępowań

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

na kwotę powyżej progu 14.000 euro? Czy będzie można kontynuować procedurę tego zamówienia bez stosowania Prawa zamówień publicznych?OdpowiedźPonieważ wartość szacunkowa udzielanego przez zamawiającego zamówienia nie przekracza równowartości 14.000 euro jest on zwolniony z obowiązku stosowania

Zmiana wysokości wpisu od skargi na wyrok KIO

ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stanowił, że jeżeli skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, pobiera się od skargi wnoszonej do Sądu Okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

Termin zawarcia umowy

Zgodnie z treścią przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający co do zasady nie może zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem przewidzianego przepisami prawa terminu od przesłania wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z utrwaloną linią

Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień.Wskazane rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadza nowe progi stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. pełnej procedury. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień

Zamówienia publiczne na rynku europejskim

) Włochywww.serviziocontrattipubblici.it/informazioni/bp_link_regioni.aspxwww.itaca.org/index.asp* Wysokość tzw. progów unijnych określa art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Szacowanie wartości zamówienia ogłaszanego na kolejny rok kalendarzowy

szacowane. Oznacza to, że jeżeli wartość zamówienia na 2014 r. jest mniejsza niż próg unijny, właściwa dla postępowania jest procedura "krajowa".Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na

Można wnieść odwołanie na opis warunków udziału w postępowaniu poniżej progów unijnych

mniejsza niż progi unijne, przysługuje odwołanie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 180 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). www.portalzp.pl

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

- pierwotną czy zmienioną? Czy w przypadku, gdy zmiana spowoduje, że zamówienie przekroczy tzw. progi unijne należy unieważnić postępowanie?OdpowiedźZamawiający powinien uznać, że wartość zamówienia stanowi wartość szacunkowa uwzględniająca zakres zamówienia po zmianie siwz. Przy czym nie jest możliwa

Niekonstytucyjne 5 mln zł. I dobrze

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął 15 kwietnia 2014 r., że art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest niezgodny z konstytucją (sygn. akt SK 25/11). Przepis stanowił, że od skargi na orzeczenie KIO dotyczącej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej i dostawa Internetu - to oddzielne zamówienia

ocenie wymienione usługi nie stanowią jednego zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, powodującego konieczność ich łącznego oszacowania. Można je uznać za odrębne rodzaje usług (inne przeznaczenie, charakter, przedmiot). Zakładam też, że potencjalnym wykonawcom nie można by postawić

Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

obowiązku stosowania procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6- i 10-13, art. 136-138. Zakres danych przekazywanych w ramach tych informacji będzie ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku zamówień poniżej progu, od

Eksperci o noweli dot. zamówień publicznych: krok w dobrym kierunku

W środę wchodzi w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która stanowi, że przy zamówieniach o wartości do 30 tys. euro nie trzeba będzie organizować przetargów. Dotychczas próg ten wynosił 14 tys. euro. "Nowelizacja Prawa zamówień publicznych to krok w dobrym kierunku, postulowaliśmy

Jak oszacować wartość zamówienia, którego udzielenia nie przewidziałeś?

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Co do zasady dzielenie zamówienia na części jest dozwolone w celach innych (np. podyktowanych względami organizacyjnymi) niż obejście przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.Wskazówki co do szacowania wartości zamówieniaW odniesieniu do braku możliwości

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

PytanieCzy udzielając zamówienia mieszanego (usługa żywienia + remont kuchni) możemy skorzystać z art. 5 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych? Wartość robót będzie mniejsza od wartości usługi. Umowa na świadczenie usług ma być zawarta na 4 lata, zaś remont powinien być wykonany w terminie do 6

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

dostawy powtarzające się okresowoZgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy zamawiający planuje postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawy powtarzające się okresowo, ma obowiązek ustalić jego wartość szacunkową na podstawie łącznej wartości zamówień tego samego rodzaju:- udzielonych

Jak wyznaczyć termin składania ofert?

ofert, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. Jednocześnie

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

najistotniejszych, w mojej ocenie, zmian wprowadzonych do Prawa zamówień publicznych ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. 1. Skreślenie dotychczasowej treści art. 5 ust. 1a i wprowadzenie przepisu art. 5a Zmiana dotyczy zasad udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi niepriorytetowe (2). Zmiana

Tryb zapytania o cenę w zamówieniach poniżej progów unijnych?

, określone w art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stanowisko UZP Urząd Zamówień Publicznych wydał opinie prawne dotyczące zastosowania trybu zapytania o cenę pt.: "Nabywanie usług w trybie zapytania o cenę" oraz "Niedopuszczalność nabywania oprogramowania w trybie zapytania o cenę"

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

).Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm).www.portalzp.pl

Przedłużenie terminu składania ofert w wyniku zmiany treści siwz

ofertach.Przepis art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, że jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający ma obowiązek przedłużyć termin

Obniżono progi stosowania procedur Prawa zamówień publicznych

Wskazane powyżej rozporządzenie odnosi się do zamówień publicznych, których wartość przekracza tzw. progi unijne, czyli zamówienia objęte pełną procedurą przewidzianą przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (np. obowiązkową publikacją ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

. Tym samym, do udzielania zamówień publicznych na usługi niepriorytetowe poniżej progów unijnych będą miały zastosowanie wyłącznie regulacje przewidziane w projektowanym przepisie oraz nie znajdą do nich zastosowania inne przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych" (16). Problem ten jest o tyle

Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

zamawiającego. Możliwe jest także, że zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o przetargu. Potencjalni oferenci dostaną imienne zaproszenia do złożenia ofert przetargowych. * Progi unijne określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. ** Patrz art. 146 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przetarg na zakup oleju opałowego

wydatków na zakup np. oleju opałowego. Zamawiający posiada zatem wiedzę, czy zaplanowane środki przewidziane na zakup oleju opałowego przekraczają progi określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przekroczenie progów określonych w PZP powoduje konieczność zastosowania odpowiednich procedur związanych

Kurs euro w zamówieniach publicznych

złotego w stosunku do euro wynosi 4,0196 PLN. Oznacza to, że w stosunku do zamówień, których wartość przekracza 56.274,40 zł netto stosuję się ustawę Prawo zamówień publicznych.** Wskazany powyżej kurs będzie obowiązywał najprawdopodobniej do grudnia 2013 r. W konsekwencji progi stosowania procedur

Posłowie przyspieszają prace nad ulepszeniem prawa przetargowego

), przewodnicząca podkomisji pracującej nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych (PZP). "Potem ustawa trafi do komisji gospodarki, która mam nadzieję przyjmie sprawozdanie na pierwszym posiedzeniu powakacyjnym w ostatnim tygodniu sierpnia" - dodała. "Mam nadzieję, że Sejm rozpatrzy projekt na

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

. Pod warunkiem, że zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.Dla zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje

Osoby występujące w imieniu kierownika zamawiającego

Natomiast do składu komisji przetargowej (w tym na funkcję przewodniczącego) może zostać powołana osoba nie będąca pracownikiem zamawiającego.Jeżeli wartość udzielanego zamówienia publicznego przekracza równowartość progów unijnych (określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wartość zamówienia dodatkowego - w jaki sposób należy ją liczyć?

wartości udzielanych zamówień dodatkowych. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).* Autorka w latach 2003-2005 była prawnikie w Departamencie Prawnym UZP, obecnie jest samodzielnym specjalistą ds. zamówień publicznych

Sprawdź, w jakim terminie od momentu unieważnienia postępowania można ogłosić nowy przetarg?

elektroniczną oraz- 10 dni, jeżeli została przesłana w inny sposób (art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).W postępowaniu o wartości zamówienia powyżej progów unijnych terminy te, zgodnie z art. 182 ust. 1pkt 1 ustawy Pzp, ulegają wydłużeniu odpowiednio do:- 10 dni - faks i droga elektroniczna oraz- 15 dni

Nauka robienia przetargów - część druga polemiczna

obowiązku stosowania ustawy. Przywołuje również przykład m.in. Francji, w której kwota nakazująca stosowanie procedur zamówień publicznych wynosi 90 tys. euro oraz Belgii, gdzie próg ten ustalono na poziomie 67 tys. euro. W Polsce, przypomnę, wartość od którejo zachodzi obowiązek stosowania ustawy wynosi 14

Nowe wartości progowe w zamówieniach publicznych

przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Z dniem 01 stycznia 2012 r. kurs przeliczeniowy wynosi 1euro = 4,0196 zł. netto.Drugie z rozporządzeń wprowadzone zostało w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego systemu prawnego rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1251/2011 z dnia 30 listopada 2011 r

Ministerstwo Finansów kazało pisać opinie prawne w dwa dni?

otwartych funduszach emerytalnych. Ponad trzy miesiące temu - na początku lutego - rząd zabrał ponad połowę naszych emerytalnych oszczędności zgromadzonych w OFE. W sumie 153 mld zł. Pieniądze zabrane z OFE obniżyły dług publiczny o ponad 7 pkt proc. i odsunęło od ryzyka przekroczenia drugiego progu

Jaką procedurę wybrać dla unieważnionej części postępowania unijnego?

procedurę właściwą dla łącznej (obu części) wartości zamówień powtarzających się okresowo. Jeżeli tak ustalona wartość zamówienia przekracza próg unijny, wówczas powinieneś zastosować procedurę właściwą dla tego progu.Podstawa prawna: art. 11 ust. 8, art. 32 ust. 1 i 2, art. 34 ustawy z 29 stycznia 2004 r

Ogłoszenia o przetargach na elektronicznej tablicy ogłoszeń

do ogłoszeń i zakresu informacji w stopniu, co najmniej równym publikacji ogłoszeń w wersji papierowej.Ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga, aby ogłoszenie o przetargu było opublikowane między innymi na tablicy ogłoszeń w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie zamawiającego.Miejscem

Zasady ustalania kwoty wadium w ofertach częściowych

minimalnej wysokości wadium, zatem do zamawiający decyduje jakiej kwoty wadium wymagać. W przypadku gdy w postępowaniu dopuszczone jest składanie ofert częściowych, istotnym jest, aby ogólna kwota wadium mieściła się w określonym przez art. 45 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedziale 3% wartości

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

.* Zapamiętaj!Odmowa podpisania umowy po terminie związania ofertą nie może skutkować zatrzymaniem wniesionego wadium.W szeregu sytuacji (zwłaszcza dotyczących postępowań o wartości nie przekraczającej progów unijnych - określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonawca, który odmówił

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP?

prawidłowości wszczęcia postępowania ma wskazana uprzednio kolejność czynności, jakich musisz dokonać.WyjaśnienieWskazane w treści art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych wymagania dotyczące zawartości ogłoszenia odnoszą się do trzech różnych okoliczności, co do których musisz zadeklarować dalsze postępowanie

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

obowiązku nie tylko samego jej zastosowania, ale również progów, dla których ustawa Pzp określa odmienne procedury. Dlaczego zamówienia są odrębne?W opisanej sytuacji, zdaniem autora, należy każde z rodzajów zamówień, a więc meble, komputery i sztućce potraktować jako odrębne zamówienia. Ani ustawa Pzp, ani

Kiedy możesz podpisać umowę z wykonawcą zaraz po wyborze najkorzystniejszej oferty?

faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne (art. 94 ust. 1 ustawy Pzp).Ponadto można zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem powyższych terminów w przypadku gdy w

Kryterium jakości opinii prawnej

Nowelizacja ustawy Pzp z dnia 29 sierpnia 2014 r. wprowadziła istotne zmiany dotyczące kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych otrzymał brzmienie: "Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria

Skarga na wyroki KIO nie dla wszystkich?

zł., która w przypadku przegrania sprawy może zostać zasądzona jako koszty rozpatrzenia skargi.Prawo wniesienia skargi do Sądu Okręgowego określone w ustawie Prawo zamówień publicznych jest wypełnieniem wymogów prawodawstwa unijnego, które obliguje kraje członkowskie do ustalenia przepisów

Dialog konkurencyjny - zasady udziału

postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, a jeżeli wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne, wynikające z art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, nie mniejszej niż 5.Jednocześnie należy zauważyć, że przepisy dopuszczają prowadzenie

Polska nauka, czyli papierologia

Katarzyna Zachariasz: Młodzi badacze robią sobie zdjęcia ze związanymi rękami. Starsi wysyłają listy do gazet, a NCBR powołuje zespół ekspertów z propozycjami zmian w ustawie. O co wam wszystkim chodzi? Michał Żukowski: O zmianę prawa zamówień publicznych. Ustawa wdraża unijne przepisy... - Nie do

Naukowcy nie będą musieli organizować przetargów

podać do informacji publicznej, czego ono dotyczy, a później którego dostawcę wybrała - odpiera zarzuty minister Kudrycka.Zmiany w prawie to efekt batalii środowiska naukowego. Od kilku lat próbowali przekonać Urząd Zamówień Publicznych do zwiększenia progu, od które są zmuszeni organizować przetargi

Czy łączne szacowanie zamówień zawsze jest obowiązkowe?

tzw. progi przetargowe. Dostawę kuponów podarunkowych należy zsumować i zastosować tryb ustawowy. Wartość zamówienia - zobacz co musisz wiedzieć»WyjaśnienieNie możesz w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Nawet gdyby każda z

Opublikuj ogłoszenie o zamówieniu w odpowiednim czasie!

. Możesz zatem udzielić przedmiotowego zamówienia w procedurze właściwej dla jego wartości.Podstawa prawna: art. 6a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w zamówieniach

Wykonawca może poinformować zamawiającego o podejrzeniu podania nieprawdziwych informacji przez innego oferenta

kontroli może bowiem spowodować negatywne konsekwencje dla zamawiającego.Takie działanie jest niezależne od możliwości poinformowania zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany (dotyczy zamówień powyżej progów

Licytacja elektroniczna - etapy procedury

oraz materiałów eksploatacyjnych np. do drukarek, kserokopiarek posiadanych przez zamawiającego, usług z zakresu ochrony, usług pralniczych, zakupu oleju opałowego, prostych robót budowlanych (np. prac malarskich). * Wysokość progów unijnych określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Poznaj skutki zmiany terminu rozpoczęcia prac

PytaniePrzeprowadziliśmy postępowanie o zamówienie publiczne na zakup sprzętu o wartości powyżej progów unijnych. Data składania ofert to 09.05.2012 r. Umowę z wykonawcą podpisaliśmy 27.06.2012 r. Termin realizacji zadania to 08.08.2012 r. Ze względu na opóźnienie w przygotowaniu pomieszczeń

Jakich dokumentów należy żądać od zagranicznego wykonawcy?

publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych, możesz żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów stanowi, iż w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

PytanieChcę przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie wartość przedmiotu zamówienia wynosi 14.000 złotych tj 3.646,78 euro. Czy w takiej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy art. 39-46 ustawy Pzp?OdpowiedźDo zamówień publicznych

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

postępowania, musiałbyś dokonać zmiany wartości zamówienia (art. 35 ust. 2 ustawy Pzp).Zapamiętaj!Szacując wartość zamówienia nie możesz jej zaniżać w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp (art. 32 ust. 2 ustawy Pzp). Może to nastąpić, jeśli celowo ustalasz wartość zamówienia poniżej progów unijnych

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

podstawie faktycznie zrealizowanych usług sprzątania, o ile w siwz wprowadzono odpowiednie postanowienia.Zapytanie o cenę - kiedy można zastosować ten tryb?Stosownie do treści art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych można udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli kumulatywnie zostały

Sprawdź, jak prawidłowo udzielić zamówienia w częściach

zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Pzp. Analogiczna sytuacja zaistnieje, gdy wartość części zamówienia nie będzie przekraczać progów unijnych i będzie się mieścić w 20% wartości zamówienia.W takim przypadku będziesz mógł stosować przepisy dla zamówień nieprzekraczających tychże progów, mimo że

Ruchy na progu dobre dla gospodarki

. Zawieszenia i likwidacji progów pewnie nie będzie. Ale zmiana, i to ważna, owszem. Rząd szykuje już kolejną nowelizację ustawy o finansach publicznych. Wprowadzi ona nowe zasady ustalania dopuszczalnego wzrostu wydatków państwa. Nie tylko budżetu państwa, ale całego sektora finansów publicznych, czyli m.in

Upewnij się, jaki jest termin na zawarcie umowy z wykonawcą!

odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą stosownie do art. 183 ust. 1 ustawy Pzp.) i wynika bezpośrednio z art. 94 ustawy.WyjaśnienieJak stanowi powołany przepis - art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, co do zasady termin ten jest uzależniony od wartości zamówienia i od sposobu, w jaki zostało przesłane

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

faktyczne zastosowania trybu z wolnej ręki. Podstawa prawna: art. 66, art. 67 ust. 1 pkt 6, ust. 2, art. 68 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autorka jest prawnikiem w Departamencie Prawnym UZP w latach 2003-2005, obecnie głównym specjalistą

Konsekwencje braku ogłoszenia o przetargu.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o prowadzonym przetargu nieograniczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczy zamówień o wartości od 14.000 do progów unijnych, które w zależności od rodzaju zamawiającego wynoszą 133.000 lub 206.000

Tryb zapytania o cenę

Wysokość tzw. progów unijnych określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.Często spotykanym błędem jest zastosowanie trybu zapytania o cenę dla udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane. Tymczasem zawarta w art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych

Jak poprawić omyłki w ofercie?

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Przez zamawiającego należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do stosowania ustawy, która jest zarządzana przez uprawnioną na podstawie obowiązujących przepisów, statutu lub

Prawo do wnoszenia informacji zamiast protestu

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują możliwości wznoszenia protestów na czynności podejmowane przez zamawiającego, które w ocenie wykonawcy są niezgodne z obowiązującymi przepisami. W obecnie obowiązującym stanie prawnym wykonawcy mogą "poskarżyć

Dofinansowanie na remont i sprzęt dla szpitala - ogłaszać jedno czy dwa postępowania?

środków, wówczas zobowiązany jesteś do ich wydatkowania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych - a więc przeprowadzić 2 postępowania. Wartość zamówienia ustalasz z należytą starannością, biorąc pod uwagę rodzaj przedmiotu zamówienia. Nie ulega wątpliwości, że roboty budowlane

Zmiana progów stosowania Prawa zamówień publicznych

stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie. Zmianie ulega natomiast wysokość progów stosowania Prawa zamówień publicznych po przekroczeniu których powstaje obowiązek przekazanie ogłoszenia dotyczącego wszczęcia procedury przetargowej do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. W przypadku

Kilka umów z inspektorem nadzoru w ciągu roku - czy należy przeprowadzić jedno postępowanie czy kilka?

tylko wówczas, gdy w jego wyniku mógłbyś zastosować do podzielonych części lub choćby jednej z nich nieuprawnioną w tym przypadku procedurę, którą stosuje się do zamówień o wartości poniżej określonego progu. Jedno zamówienie czy kilka?Zgodnie z opinią prawną Urzędu Zamówień Publicznych ocena, czy masz

W którym momencie postępowania zamawiający może odrzucić ofertę?

. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autorka jest praktykiem posiadającym wieloletnie doświadczenie z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez zamawiających. Autorka odpowiedzi na pytania i komentarzy

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

zaniechań czy zaniedbań powstała konieczność rozszerzenia wykonania zakresu zamówienia innego niż pierwotnie zakładany.Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).Autorka jest naczelnikiem w Departamencie Kontroli UE UZP.Autorka

Nadzoru inwestorskiego nie zamawiaj w trybie zapytania o cenę

. Ponadto, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę, umowa zawarta w wyniku takiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogłaby zostać unieważniona na wniosek Prezesa UZP.Podstawa prawna: art. 70, art. 146 ust

Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

ostateczność czy konieczność?Podkreślić należy, że w takim przypadku zastosowanie znajdą przepisy ustawy Kodeks cywilny. Warto w tym miejscu wspomnieć pierwszy w Polsce wyrok sądu powszechnego zastępujący w całości umowę w sprawie zamówienia publicznego. W wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 lipca 2009 r

Dowiedz się, jak liczyć termin związania ofertą

Termin związania ofertą uzależniony jest od wartości szacunkowej zamówienia i wynosi odpowiednio:- do 30 dni dla zamówień publicznych, których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych,- do 90 dni jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych

Na jakiej podstawie unieważnić postępowanie, jeśli błędnie przeprowadzono ocenę ofert?

unieważnić postępowanie? Czy może być to art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp?OdpowiedźPostępowanie podlega unieważnieniu m.in. w sytuacji, gdy jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Naruszeniem dyscypliny

Prokurent podpisując ofertę nie musi przedstawiać zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego

przewyższa tzw. progi unijne (określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) zamawiający zobowiązany jest zażądać między innymi aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.W przypadku

W jaki sposób można zakwestionować oświadczenia wykonawcy?

. 2 pkt 3 ustawy Pzp).Podstawa prawna: art. 87 ust. 1, art. 180 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w zamówieniach publicznych.www.portalzp.pl

Czy w zamówieniu na usługę szkoleniową zamawiający może żądać CV i referencji wykładowców?

wymagań określonych przez zamawiającego, czyli de facto dokumentów określonym w przywołanym na wstępie rozporządzeniu. W informatorze Urzędu Zamówień Publicznych nr 6/2010 na stronie 19 czytamy: "(...) Na marginesie należy zauważyć, że w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp jest mowa o "oświadczeniach lub

Akcja na Facebooku. Naukowcy wiążą się w proteście przeciw złej ustawie

strzelił "słit focię" i wrzucił na Facebooka, na stronę "Realizacja PZP wiąże ręce nauce", obok innych podobnych zdjęć. W ten sposób naukowcy protestują przeciwko ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Fanpage na Facebooku stworzyło trzech młodych badaczy z Krakowa i Warszawy: Iwona

Ustawa o komornikach zastopowana. Ministerstwo za, a nawet przeciw.

Zgodnie z ustawą o komornikach i egzekucji sądowej komornik, choć jest funkcjonariuszem publicznym, ma zarabiać na utrzymanie siebie i swojej kancelarii. A samorząd komorniczy może po prostu robić interesy. I robi. KRK jest właścicielką spółki prawa handlowego Currenda. A przecież w Polsce

Skutki błędnego pouczenia o możliwości wniesienia odwołania

przekracza określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP tzw. progów unijnych, zawiera art. 184 ust. 1a wskazanej ustawy.Wniesione przez wykonawcę odwołanie, które w swoim uzasadnieniu podnosi zarzuty nie mieszczące się w katalogu sytuacji określonych w art. 184 ust. 1a Prawa zamówień publicznych

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

przesłanki z art. 5 ustawy Pzp, jeśli przeprowadzisz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na szkolenia niepriorytetowe jako przetargi unijne, ale bez stosowania terminów i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Słuszne jest również to, że nie łączysz innych

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych (sposobów wyłonienia wykonawców oraz zasad zawierania umów). Procedury te często stanowią odmiany przetargu. Zamówienie publiczneNa gruncie prawa

Progi ostrożnościowe w Polsce

sierpnia 2009 r. szczegółowo określa progi ostrożnościowe, w przypadku przekroczenia których rząd zobowiązany jest do podjęcia określonych (także w ustawie) kroków. Artykuł 86 ustawy o finansach publicznych określa trzy progi ostrożnościowe.W przypadku, gdy relacja długu publicznego w stosunku do PKB

Ustawy amortyzacyjne

Ustawy amortyzacyjne - przepisy w dawnej Polsce, które ograniczały nabywanie dóbr ziemskich przez instytucje kościelne w związku z tym, że nabyte przez nie ziemie stawały się własnością „martwej ręki”. Najpełniejszą ustawę amortyzacyjną uchwalono w 1635 roku. Następne takie ustawy

Wysłuchanie publiczne

Senatu). Pierwsze wysłuchanie publiczne w Senacie odbyło się 8 października 2013 r. i było poświęcone projektowi ustawy o petycjach.

Finanse publiczne

odpowiednich źródeł swoich dochodów oraz ustalenie kierunków ich wydatkowania może zachęcać lub zniechęcać podmioty do aktywności gospodarczej) Finanse publiczne w Polsce Definicja ustawowaZgodnie z art. 3 ustawy o finansach publicznychUstawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ().: Podmioty

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.