progi stosowania ustawy zamówień publicznych

sprawdź też:

ustawa

Marek Okniński

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

1 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadzające nowe progi w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

Weszły w życie zmiany w zakresie progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień w jednostkach naukowych i jednostkach kultury. Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Pzp już na Komunikaty.pl

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

Wejście w życie skierowanej do Sejmu ustawy podniesie próg, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

Progi przetargowe

Progi przetargowe

Wartość od której powstaje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, (patrz art. 4 pkt. 8 ustawy PZP). Kolokwialnie - próg przetargowy dotyczy zamówień, których wartość jest wyższa niż równowartość 30.000 netto (tj. 126.747,00 zł.). Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik

Kurs euro do zamówień publicznych

Kurs euro do zamówień publicznych

). Nowe progi stosowania przepisów Pzp: Nowe przepisy Pzp już obowiązują » Kurs euro do zamówień publicznych Od dnia 01 stycznia 2016 r. średni kurs złotego w stosunku do stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749 zł. W związku z powyższym do postępowań o

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263). Progi stosowania przepisów Pzp Wskazane rozporządzenie wprowadza nowe progi stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. pełnej procedury. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8

Zmiany w Pzp w 2016 roku

Zmiany w Pzp w 2016 roku

przepisach regulujących wartość kursu euro , stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Ustawodawca określił również progi stosowania przepisów Pzp, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Informacje o zmianach i tekst

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający przewidział możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. Nowe progi stosowania Pzp Zmiany w Prawie zamówień publicznych Podstawa prawna art. 140 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

miesiące tj. 620.000 x 2 lata = 1.200.000 i ogłosić jako postępowanie UE powyżej progów. Czy mogę szacować 12 m-cy choć umowa będzie na 2 lata i będzie wtedy przetarg poniżej progów ogłoszony w Biuletynie ZP? Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Odpowiedź: Szacunek powinien odpowiadać

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

ustawy PZP zamiarem ustawodawcy była zmiana dotychczasowej praktyki w zakresie ustalania kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie art. 91 ust. 2a, cena była jedynym kryterium oceny złożonych ofert w ponad 93% postępowań o

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - ujednolicony tekst ustawy

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - ujednolicony tekst ustawy

wartość 6.000 euro na 14.000 euro. Pomimo aktualnego podnoszenia progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do poziomu równowartości 30.000 euro, nadal nie jest on szczególnie wysoki na tle innych krajów członkowskich UE. Poniżej przedstawiam zestawienie progów aktualnie obowiązujących w wybranych

Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

realizacji tych robót, które miały być kontrolowane przez menadżera. Mając na uwadze powyższe, dla oznaczenia terminu wypłaty wynagrodzenia za zamówienie publiczne, znaczenie powinny mieć zapisy umowne. Zmiany w Pzp: Nowe progi stosowania Pzp Podstawa prawna art. 151a ustawy z 29 stycznia 2004 roku

Zamówienia tego samego rodzaju

Zamówienia tego samego rodzaju

udzielenia zamówienia publicznego. Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą oszacowania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Natomiast w przypadku udzielania zamówień

Czy zamówienie na zakup aparatury do badań naukowych może być wyłączone spod rygoru ustawy Prawo zamówień publicznych?

Czy zamówienie na zakup aparatury do badań naukowych może być wyłączone spod rygoru ustawy Prawo zamówień publicznych?

obowiązek stosowania ustawy Pzp) zawierają przepisy o zasadach finansowania nauki. Obejmują one m.in. obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zamawiającego, zapewnienie przejrzystości udzielania zamówienia, równego

Progi stosowania ustawy Pzp

Progi stosowania ustawy Pzp

komornika: Licytacje komornicze Podstawa prawna art. 4, art. 6 ust. 3, art. 67 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

Opracowanie nowych przepisów związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych wynika zarówno z doświadczeń zebranych w trakcie stosowania obecnie obowiązujących przepisów, zmian postulowanych przez stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców jak i konieczności dostosowania polskiego systemu

Częściowe uwolnienie zamówień staje się faktem

Częściowe uwolnienie zamówień staje się faktem

jest stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych. W obowiązującym dotychczas stanie prawnym wysokość tego progu wynosi 14 000 euro (59 148,60 zł), co powoduje, że przy zamówieniach przewyższających tę kwotę konieczne jest stosowanie sformalizowanych i niekiedy bardzo kosztownych procedur

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie na wykonywanie usług leśnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano możliwość udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 66 ust

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

progi unijne (tabela III). Zasady sporządzania sprawozdania Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za rok 2013 powinno zawierać oprócz zamówień, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, również m.in. te, których wartość nie przekraczała 14 000 euro. Zamawiający udzielający

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

zamówień udzielanych poniżej progów unijnych stanowi ponad 30% łącznej wartości kwot wydatkowanych przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz mając na celu odbiurokratyzowanie procedur udzielania zamówień publicznych o najmniejszej wartości, Urząd Zamówień Publicznych

Zakup książek to też zamówienie publiczne

Zakup książek to też zamówienie publiczne

Ustawa Prawo zamówień publicznych precyzuje, że zakup materiałów bibliotecznych przez biblioteki do równowartości kwoty 207 tys. zwolniony jest z obowiązku stosowania procedur określonych ustawą. Brak obowiązku stosowania ustawy PZP nie zwalnia jednak bibliotek z obowiązku określenia własnych

Rynek zamówień publicznych wzrósł; najwięcej na roboty budowlane

stanowiły roboty budowlane. Wartość zakontraktowanych środków na roboty budowlane stanowiła 38 proc. ogólnej kwoty udzielonych zamówień. "Mimo możliwości, jakie daje ustawa Prawo zamówień publicznych wobec stosowania zróżnicowanych kryteriów oceny ofert oraz zachęcania zamawiających do korzystania z

Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Zmianie ulega wysokość progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek przekazania ogłoszenia, dotyczącego wszczęcia procedury przetargowej, do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Czytaj dalej»

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

na kwotę powyżej progu 14.000 euro? Czy będzie można kontynuować procedurę tego zamówienia bez stosowania Prawa zamówień publicznych? Odpowiedź Ponieważ wartość szacunkowa udzielanego przez zamawiającego zamówienia nie przekracza równowartości 14.000 euro jest on zwolniony z obowiązku stosowania

Warunki podziału zamówienia na części

stanowią zasadniczo odrębne zamówienia, które są oddzielnie szacowane tj. do ich szacunkowej wartości nie dolicza się wartości udzielonych już wcześniej zamówień. Nowe progi stosowania przepisów Pzp: Nowe przepisy Pzp już obowiązują Zamówienie odrębne Odnosząc powyższe do przedmiotowej sytuacji

Rząd: będą prostsze zasady udzielania zamówień publicznych

postępowania, a także większą elastyczność przy unieważnianiu postępowań. Konieczność uchwalenia nowej ustawy, zamiast nowelizowania obowiązującego Prawa zamówień publicznych (Pzp), UZP uzasadniał chęcią zapewnienia większej przejrzystości regulacji, ułatwienia stosowania przepisów i ich większą spójnością

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6- i 10-13, art. 136-138. Zakres danych przekazywanych w ramach tych informacji jest ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie ustawy PZP (art. 4 pkt 8

Jak poprawnie udzielić zamówienia w częściach?

postępowań, jednak za każdym razem (z zastrzeżeniem art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych) stosowana będzie procedura właściwa dla wartości całego zamówienia, to nie występuje naruszenie zasad ustawy Prawo zamówień publicznych. Jedną z podstawowych norm dotyczących szacowania wartości zamówienia zawiera

Tryb zapytania o cenę

Wysokość tzw. progów unijnych określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Często spotykanym błędem jest zastosowanie trybu zapytania o cenę dla udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane. Tymczasem zawarta w art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień. Wskazane rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadza nowe progi stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. pełnej procedury. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo

Szacowanie wartości zamówienia ogłaszanego na kolejny rok kalendarzowy

szacowane. Oznacza to, że jeżeli wartość zamówienia na 2014 r. jest mniejsza niż próg unijny, właściwa dla postępowania jest procedura "krajowa". Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na

Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

obowiązku stosowania procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6- i 10-13, art. 136-138. Zakres danych przekazywanych w ramach tych informacji będzie ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku zamówień poniżej progu, od

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

należytą starannością. Zgodnie z kolejnym ustępem tego przepisu zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Niewypowiedzianą wprost zasadą wynikającą z powyższej regulacji jest to, że przed szacowaniem wartości zamówienia należy

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

skorzystać ze zwolnień przewidzianych w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz usługi do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. Z tego

Eksperci o noweli dot. zamówień publicznych: krok w dobrym kierunku

W środę wchodzi w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która stanowi, że przy zamówieniach o wartości do 30 tys. euro nie trzeba będzie organizować przetargów. Dotychczas próg ten wynosił 14 tys. euro. "Nowelizacja Prawa zamówień publicznych to krok w dobrym kierunku, postulowaliśmy

Zmiana wysokości wpisu od skargi na wyrok KIO

ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stanowił, że jeżeli skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, pobiera się od skargi wnoszonej do Sądu Okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

starannością. 2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

podział zamówienia na części mający na celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający powinien rozważyć, czy dostawa artykułów spożywczych, którą zamierza zlecić jest dostawą powtarzającą się okresowo oraz czy artykuły, które chce kupić są produktami tego samego

Tryb zapytania o cenę w zamówieniach poniżej progów unijnych?

, określone w art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stanowisko UZP Urząd Zamówień Publicznych wydał opinie prawne dotyczące zastosowania trybu zapytania o cenę pt.: "Nabywanie usług w trybie zapytania o cenę" oraz "Niedopuszczalność nabywania oprogramowania w trybie zapytania o cenę"

Jak oszacować wartość zamówienia, którego udzielenia nie przewidziałeś?

stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Co do zasady dzielenie zamówienia na części jest dozwolone w celach innych (np. podyktowanych względami organizacyjnymi) niż obejście przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazówki co do szacowania wartości zamówienia W odniesieniu do braku

Obniżono progi stosowania procedur Prawa zamówień publicznych

reżimem stosowania procedur przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Nowa wysokość progów unijnych W przypadku zamawiających, których dotychczas obowiązywał próg: - 133.000 euro przy zamówieniach na dostawy lub usługi nowy próg wynosi 125.000 euro, a przy zamówieniach na roboty budowlane nowy

Kurs euro w zamówieniach publicznych

złotego w stosunku do euro wynosi 4,0196 PLN. Oznacza to, że w stosunku do zamówień, których wartość przekracza 56.274,40 zł netto stosuję się ustawę Prawo zamówień publicznych.** Wskazany powyżej kurs będzie obowiązywał najprawdopodobniej do grudnia 2013 r. W konsekwencji progi stosowania procedur

Przetarg na zakup oleju opałowego

stosowania ustawy lub uniknięcia procedur udzielania zamówień publicznych określonych ustawą dzielić zamówienia na części oraz zaniżać wartości zamówienia. Uwzględniając powyższe wskazać należy, że zamawiający z planu finansowego na dany rok budżetowy uzyskuje wiedzę jaka jest ogólna wartość zaplanowanych

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

ustawy - Prawo zamówień publicznych, Druk nr 1653, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, VII kadencja, s. 24. (8)Nawiązano w ten sposób do rozwiązań stosowanych w kilku krajach europejskich - Hiszpanii, Belgii, Węgrzech czy Rumunii. P. Kunicki, Progi badania rażąco niskiej ceny w prawodawstwie państw

Jak należy przeprowadzić przetarg na zorganizowanie koncertu?

opisanym przypadku mamy do czynienia z jednym czy kilkoma zamówieniami. Kontrolowany podział zamówienia na części Weź pod uwagę, że ustawa Prawo zamówień publicznych zakazuje dokonywania podziału zamówienia na części, ale tylko w przypadku, jeżeli ma to na celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

konieczne. Pod warunkiem, że zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Dla zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia

Jaką procedurę wybrać dla unieważnionej części postępowania unijnego?

. Wartość szacunkowa zamówienia decyduje o progu, w jakim zobowiązany jesteś przeprowadzić postępowanie, tj. czy obowiązuje procedura zaostrzona (tzw. unijna). Jednocześnie ustawodawca zakazuje dzielenia na części zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. W opisanym przez Ciebie przypadku

Czy łączne szacowanie zamówień zawsze jest obowiązkowe?

w tzw. progi przetargowe. Dostawę kuponów podarunkowych należy zsumować i zastosować tryb ustawowy. Wartość zamówienia - zobacz co musisz wiedzieć» Wyjaśnienie Nie możesz w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Nawet gdyby

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

. 32 ust. 1, art. 32 ust. 2, art. 32 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) * Autorka jest praktykiem posiadającym wieloletnie doświadczenie z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez zamawiających. Autorka odpowiedzi

Opublikuj ogłoszenie o zamówieniu w odpowiednim czasie!

zawartej w art. 6a ustawy Pzp. Stanowi, ona że w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty: - 80.000 euro dla

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

jesteś zobowiązany do jej stosowania. Wyjaśnienie Stosownie do treści art. 2 pkt 13 ustawy Pzp przez zamówienie publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. W art. 4 wskazane zostały rodzaje zamówień

Sprawdź, jak prawidłowo udzielić zamówienia w częściach

mógł udzielić zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Pzp. Analogiczna sytuacja zaistnieje, gdy wartość części zamówienia nie będzie przekraczać progów unijnych i będzie się mieścić w 20% wartości zamówienia. W takim przypadku będziesz mógł stosować przepisy dla zamówień nieprzekraczających tychże

Polska nauka, czyli papierologia

stosować, czyli wydawać pieniądze w sposób gospodarny, racjonalny, rzetelny i legalny. Naruszenie prawa zamówień publicznych może pokrywać się też z naruszeniem ustawy o finansach publicznych. Duża jest także rola instytucji, które udzielają wsparcia. NCBR wdroży w najbliższym czasie nowy wzór umowy o

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

udzielone oraz - czy w ogóle do danego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp; ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Zmiana zakresu zamówienia dokonana po wszczęciu postępowania tak naprawdę nie ma

Naukowcy nie będą musieli organizować przetargów

musiała podać do informacji publicznej, czego ono dotyczy, a później którego dostawcę wybrała - odpiera zarzuty minister Kudrycka. Zmiany w prawie to efekt batalii środowiska naukowego. Od kilku lat próbowali przekonać Urząd Zamówień Publicznych do zwiększenia progu, od które są zmuszeni organizować

Kryterium jakości opinii prawnej

Nowelizacja ustawy Pzp z dnia 29 sierpnia 2014 r. wprowadziła istotne zmiany dotyczące kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych otrzymał brzmienie: "Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria

Jak poprawić omyłki w ofercie?

poprawek (art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Przez zamawiającego należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do stosowania ustawy, która jest zarządzana przez uprawnioną na podstawie obowiązujących przepisów

Dialog konkurencyjny - zasady udziału

zamówienia. Dialog konkurencyjny w trudnych przetargach Tryb dialogu konkurencyjnego ze swej istoty nie jest procedurą udzielenia zamówienia publicznego przewidzianą do częstego stosowania przez poszczególnych zamawiających. Jego istotną zaletą jest możliwość stosowania do szczególnie skomplikowanych

Upewnij się, jaki jest termin na zawarcie umowy z wykonawcą!

odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą stosownie do art. 183 ust. 1 ustawy Pzp.) i wynika bezpośrednio z art. 94 ustawy. Wyjaśnienie Jak stanowi powołany przepis - art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, co do zasady termin ten jest uzależniony od wartości zamówienia i od sposobu, w jaki zostało

Zmiana progów stosowania Prawa zamówień publicznych

stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie. Zmianie ulega natomiast wysokość progów stosowania Prawa zamówień publicznych po przekroczeniu których powstaje obowiązek przekazanie ogłoszenia dotyczącego wszczęcia procedury przetargowej do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. W przypadku

Zmiana Prawa o zamówieniach publicznych

wszystkim nowelizacja określiła nowe progi stosowania ustawy, skróciła terminy składania ofert oraz zmodyfikowała zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej. Nowe progi stosowania ustawy. Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 4 pkt. 8 określa próg którego przekroczenie powoduje konieczność

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

faktyczne zastosowania trybu z wolnej ręki. Podstawa prawna: art. 66, art. 67 ust. 1 pkt 6, ust. 2, art. 68 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem w Departamencie Prawnym UZP w latach 2003-2005, obecnie głównym

W którym momencie postępowania zamawiający może odrzucić ofertę?

. Podstawa prawna: art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest praktykiem posiadającym wieloletnie doświadczenie z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez zamawiających. Autorka odpowiedzi na pytania i

Kilka umów z inspektorem nadzoru w ciągu roku - czy należy przeprowadzić jedno postępowanie czy kilka?

tylko wówczas, gdy w jego wyniku mógłbyś zastosować do podzielonych części lub choćby jednej z nich nieuprawnioną w tym przypadku procedurę, którą stosuje się do zamówień o wartości poniżej określonego progu. Jedno zamówienie czy kilka? Zgodnie z opinią prawną Urzędu Zamówień Publicznych ocena, czy

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

wypełnisz przesłanki z art. 5 ustawy Pzp, jeśli przeprowadzisz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na szkolenia niepriorytetowe jako przetargi unijne, ale bez stosowania terminów i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Słuszne jest również to, że nie łączysz

Dowiedz się, jak liczyć termin związania ofertą

Termin związania ofertą uzależniony jest od wartości szacunkowej zamówienia i wynosi odpowiednio: - do 30 dni dla zamówień publicznych, których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych, - do 90 dni jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych

Nadzoru inwestorskiego nie zamawiaj w trybie zapytania o cenę

, do którego zalicza się również tryb zapytania o cenę. Pamiętaj, że naruszenie przepisów ustawy określających przesłanki stosowania trybów jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów

Akcja na Facebooku. Naukowcy wiążą się w proteście przeciw złej ustawie

apele, ślą listy do władz. Bez skutku. Urząd Zamówień Publicznych (UZP) cały czas powtarza, że ustawa jest dobra, tylko uczelnie nie potrafią jej stosować. PZP przewiduje kilka sposobów organizowania przetargów i wyboru ofert. Niekoniecznie trzeba wybierać najtańszą. Można realizować zamówienia z wolnej

Skutki błędnego pouczenia o możliwości wniesienia odwołania

przekracza określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP tzw. progów unijnych, zawiera art. 184 ust. 1a wskazanej ustawy. Wniesione przez wykonawcę odwołanie, które w swoim uzasadnieniu podnosi zarzuty nie mieszczące się w katalogu sytuacji określonych w art. 184 ust. 1a Prawa zamówień publicznych

Jak przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne na zajęcia językowe?

określony w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów. Wyjaśnienie Opisując przedmiot zamówienia, jesteś zobowiązany stosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) (art. 30 ust. 7 ustawy Pzp). Celem tego jest określenie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, dzięki czemu

Rząd ma receptę na atak spekulantów walutowych

prawo zobowiązuje rząd, by następny budżet był bez deficytu. A więc w górę musiałyby pójść podatki, a wydatki zostać ścięte. - Dodatkowe obciążenia w postaci wzrostu stawki VAT przewiduje ustawa o podatku od towarów i usług. Chodzi o ewentualne przekroczenie progu 55 proc. w relacji kwoty długu do PKB

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotychczasowa praktyka stosowania Prawa zamówień publicznych utrwalała pogląd, iż gminy mogły zlecać wykonywanie zamówień własnym spółkom jeżeli te złożyły najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego postępowaniu o

Czy oferta złożona przez wykonawcę, który otrzymuje dofinansowanie z PFRON, może zostać odrzucona?

stosować jako dozwolony upust cenowy? Odpowiedź Jeśli wykonawca wykorzystuje pomoc publiczną zgodnie z przepisami prawa oraz jej przeznaczeniem, wówczas nie masz podstaw do odrzucenia jego oferty. Ustawa Pzp wprowadza zamknięty katalog ściśle określonych przesłanek odrzucenia oferty. Dokonanie czynności

Absurdalne prawo zamówień publicznych niszczy naukę

Klasyczny amerykański Polish joke: "Ilu Polaków potrzeba, aby wkręcić żarówkę? Pięciu: jeden stoi na stole i trzyma żarówkę, a czterech kręci stołem". Jako pracownik instytutu Polskiej Akademii Nauk poddanego rygorom ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) dochodzę do wniosku, że to nie

Powołanie się na zasoby innego podmiotu nie oznacza jeszcze, że trzeba dostarczać dokumenty jego dotyczące

doświadczenie w stosowaniu ustawy Pzp przez wykonawców i zamawiających, także przy projektach finansowanych ze środków UE; trener, publicysta i doradca z zakresu prawa zamówień publicznych. www.portalzp.pl

Czy zamówienie na różne roboty budowlane, ale finansowane z jednego projektu można oszacować odrębnie?

postępowania w trybach określonych w ustawie Pzp. Robót nie musisz jednak zlecać w jednej procedurze. Po oszacowaniu wartości zamówienia określ progi, w jakich dokonasz zamówienia, tj. czy będziesz zobowiązany do przeprowadzenia postępowania krajowego czy unijnego. Następnie możesz ogłosić jedną, dwie lub trzy

Firmy nie chcą walczyć o państwowe zlecenia

właśnie drugie czytanie projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych, która przywraca ochronę prawną dla przedsiębiorców przy zamówieniach powyżej 14 tys. euro (poniżej tej kwoty nie ma obowiązku stosowania ustawy). Rządowi zależy też na upowszechnieniu licytacji elektronicznych. To taki internetowy

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Tutaj znajdziesz najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych 1) Zamówienia publiczne od 14.000 euro Jedną z najistotniejszych zmian, które wprowadza wskazana powyżej ustawa jest podniesienie progu stosowania przepisów Prawa zamówień

Do przetargu można przystąpić przez Internet

- przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Następnie wraz z tym wnioskiem przekazuje zamawiającemu informacje o swoim loginie. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 

Do przetargu można przystąpić przez Internet

dopuszczenie do udziału w licytacji. Następnie wraz z tym wnioskiem przekazuje zamawiającemu informacje o swoim loginie. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). Gazeta Podatkowa Nr 637 z dnia 2010-02-15 Wypadki przy pracy i choroby

Mniej kontroli przy przetargach

Skierowaniu przez niego do Sejmu projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych zakłada całkowitą zmianę taktyki kontrolnej. Obecnie UZP patrzy na ręce urzędnikom organizującym największe przetargi, czyli takie, których wartość przekroczy 10 mln euro w przypadku kontraktów na usługę bądź dostawę

Pracodawcy: niektóre zapisy ustawy antykryzysowej wymagają zmian

Przedstawiciele pracodawców, z którymi rozmawiała w czwartek PAP, wskazali jako przykłady niektóre zapisy dotyczące elastycznego czasu pracy czy 25-procentowego progu spadku obrotów firmy wymaganego do uzyskania pomocy. "Podpisując ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego, prezydent

Pakiet zdążył na kryzys

stanowi elektorat PiS i samego prezydenta, głośno krytykowali niektóre zapisy ustawy. Boją się przede wszystkim tzw. elastycznego czasu pracy. Pracodawca będzie więc mógł zażądać, by w okresie spadku zamówień czy sprzedaży najpierw pracowali po np. sześć godzin dziennie, potem po dziesięć. Nie będzie przy

Platforma w sieci

progów unijnych w celu udzielenia zamówienia nie stosuje przepisów ustawy, ale przepisy wewnętrzne.Tymczasem prezes Marketplanet wskazuje, że w związku z kryzysem jego firma od początku tego roku zanotowała 20-procentowy wzrost liczby zapytań od potencjalnych klientów. Przedsiębiorstwa po prostu szukają

Przetargi pod ochroną

zlecania. Rząd chce zaostrzyć konkurencję. Najbardziej przejrzystymi i otwartymi trybami zamówień publicznych są przetarg nieograniczony oraz licytacja elektroniczna. Administracji rządowej wolno stosować licytację w przypadku zamówień do 137 tys. euro, a samorządom - do 211 tys. euro. Idea jest prosta

Przetargi pod ochroną

zlecania. Rząd chce zaostrzyć konkurencję. Najbardziej przejrzystymi i otwartymi trybami zamówień publicznych są przetarg nieograniczony oraz licytacja elektroniczna. Administracji rządowej wolno stosować licytację w przypadku zamówień do 137 tys. euro, a samorządom - do 211 tys. euro. Idea jest prosta

Jak oszacować wartość robót budowlanych poniżej progu 14 000 euro?

znajduje art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym do zamówień o wartości mniejszej niż wskazana kwota, nie stosuje się procedur przewidzianych Prawem zamówień publicznych. Wyłączenie zawarte w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie oznacza jednak, że zamawiający ma

Będzie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych. Postulaty firm

przedsiębiorców sektora MŚP w rynku zamówieniowym w roku 2012 w porównaniu z rokiem 2011. Jako powód podawano nadmierne zbiurokratyzowanie zamówień publicznych. Przedstawiciele Izby także zgłaszają postulaty zmian w prawie. Chcą podniesienia progu, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach

Pity 2011: Jakie koszty uzyskania przychodów wpisać do zeznania?

uzyskania. Koszty to wydatki, które ponosimy po to, by coś zarobić. To na przykład m.in. wydatki na dojazd do miejsca pracy. Kwoty kosztów uzyskania odpisuje się od przychodu (za pracowników robią to z reguły pracodawcy), przez co mniej pieniędzy podlega podatkowi. W ustawie o PIT zapisano zryczałtowane

Praca inne ma imię

przetwórczym, gdzie nastąpił spadek z 28 do 23 proc. Były one zgodne z powszechnymi tendencjami w krajach OECD. Udział rolnictwa i przemysłu w tworzeniu PKB obniża się systematycznie na rzecz wzrostu znaczenia sektora usług. W jego efekcie już w 1995 roku Polska przekroczyła próg gospodarki postindustrialnej

Stenogram z 15. posiedzenia Komisji Śledczej 28 kwietnia 2005 r.

banku, którego państwo przesłuchiwaliście, są to przepisy, które dotyczą mnie jako funkcjonariusza publicznego, a o których mówi art. 55 ustawy o Narodowym Banku Polskim. Stąd moja prośba, o którą się zwróciłem na tle wypowiedzi ekspertów, żeby w części niedotyczącej tajemnicy bankowej państwo, kierując

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery