prezesa urzędu zamówień publicznych

sprawdź też:

prezes

Zespół komunikaty.pl

Ustawa PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Ustawa PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Rozdział 1: Zakres działania, Rozdział 2, Rada Zamówień Publicznych, Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień, Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza, Rozdział 5: Uchylony

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.

W 2013 r. udzielono ponad 210 tys. zamówień publicznych o wartości 143,2 mld zł - wynika z corocznego sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Ustawa PZP - Rozdział 5

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,

UZP: Problemem są niskie ceny w przetargach, a nie samo kryterium cenowe

UZP: Problemem są niskie ceny w przetargach, a nie samo kryterium cenowe

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

Art. 157. 1. Tworzy się Radę Zamówień Publicznych, zwaną dalej "Radą", która jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu. 2. Rada w szczególności: 1) wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień, przedstawionych jej przez Prezesa Urzędu; 2) opiniuje projekty

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

kontroli sporządza się protokół. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 2. Protokół kontroli zawiera w szczególności: 1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 3) imiona i nazwiska kontrolujących; 4) oznaczenie postępowania o udzielenie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

publicznej lub na stanowiskach związanych z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami; 8) ukończyła 29 lat. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 3. Prezesa Izby i wiceprezesa powołuje

Nowy zakres kontroli doraźnych wykonywanych przez Prezesa UZP

Nowy zakres kontroli doraźnych wykonywanych przez Prezesa UZP

. 165 przewiduje możliwość wszczęcia kontroli doraźnej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z urzędu w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy Pzp, które mogło mieć wpływ na jego wynik. Wszczęcie kontroli doraźnej może

Nie złożyłeś sprawozdania z udzielonych zamówień - czy należy spodziewać się sankcji?

Nie złożyłeś sprawozdania z udzielonych zamówień - czy należy spodziewać się sankcji?

jest zobowiązany przekazać roczne sprawozdanie prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Zamawiający przekazują zatem sprawozdania za poprzedni rok, nie później niż do 1 marca roku następnego. Uwaga! Przy kontroli

Sąd kupił sobie sąd. Ale niezgodnie z prawem

Sąd kupił sobie sąd. Ale niezgodnie z prawem

do protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych odnośnie zakupu przez Sąd Okręgowy w Gdańsku budynków przy ul. 3 Maja w Gdańsku. Ponieważ Prezes Urzędu Zamówień Publicznych nie uwzględnił wniesionych zastrzeżeń, sąd wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

Ustawa o zamówieniach publicznych wkrótce konsultowana w resortach

informatyzacji zamówień publicznych zakładający stworzenie przez UZP systemu teleinformatycznego, którego celem będzie udostępnianie wszelkich usługi elektronicznych niezbędnych w procesie udzielania zamówień publicznych. "Urząd od dwóch lat przygotowuje się do stworzenia tego systemu i zostały podjęte

Zamówienia publiczne w 2010 r.

Według statystyk podanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w roku 2010 udzielono 195.555 zamówień (w roku 2009 - 190.486) o wartości szacunkowej ok. 167 mld zł. To wzrost o blisko 32% w porównaniu do roku 2009, w którym oszacowano wartość rynku zamówień publicznych na kwotę 126,7 mld zł

Prezes UZP o kryteriach oceny ofert

Prezes UZP o kryteriach oceny ofert

Komunikat został wydany w związku z toczącymi się w mediach dyskusjami dotyczącymi ustalania kryteriów oceny ofert w postępowaniach o zamówienie publiczne, w szczególności w odniesieniu do zamówień na roboty budowlane. Prezes UZP zwraca uwagę, iż zamawiający może oprzeć wybór oferty wyłącznie na

Zasady sporządzania sprawozdania z udzielonych w 2010 r. zamówień

Zasady sporządzania sprawozdania z udzielonych w 2010 r. zamówień

podpisaniem umowy nawet jeżeli wyniki były ogłoszone w 2010 r. Termin i forma złożenia sprawozdania Obowiązek sporządzenia sprawozdania musi zostać zrealizowany najpóźniej do dnia 01 marca br. Zamawiający przesyła sporządzone sprawozdanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jedynie w formie elektronicznej

Miasto musi się tłumaczyć prezesowi

Miasto musi się tłumaczyć prezesowi

Zwierzętami, które gospodaruje przy ul. Gilowej od wielu lat. - Właśnie otrzymaliśmy informację, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające - mówi Renata Mizera, prezes fundacji Elpis. - Czekamy z niecierpliwością na jego wynik. Teraz urząd miasta będzie musiał

01 marca mija termin składania sprawozdania z udzielonych zamówień

przesyła sporządzone sprawozdanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jedynie w formie elektronicznej. Sprawozdanie wypełniane jest i przesyłane przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: www.portal.uzp.gov.pl Podstawa prawna: - ustawa z

Termin składania sprawozdań z udzielonych zamówień mija 1 marca

potraktowane przez jednostki kontrolujące zamawiającego jako naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Sposób przekazania sprawozdania. Zamawiający przesyła sporządzone sprawozdanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jedynie w formie elektronicznej. Sprawozdanie wypełniane jest i przesyłane

Nauka robienia przetargów - część druga polemiczna

Nauka robienia przetargów - część druga polemiczna

są kontrole przeprowadzone przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w ostatnich latach, wobec postępowań, w których zamawiający chcieli udzielić zamówień publicznych konkretnemu wybranemu z góry wykonawcy, stosując tryb zamówienia z wolnej ręki. W wyniku kontroli zakwestionowano możliwość

Podkarpackie. Przetarg na dokończenie A4 bez zastrzeżeń UZP

W przetargu na kontynuację budowy tego odcinka autostrady wybrana została oferta konsorcjum firm Budimex i Strabag, jej wysokość to ponad 719 mln zł. Wysocki zaznaczył, że po decyzji UZP kolejnym etapem będzie wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. "Następnie pla

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

Jak czytamy na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: "Obowiązujące przepisy prawa w sposób niewystarczający regulują kwestie związane z podwykonawstwem w procesie udzielania i realizacji zamówień publicznych, a pojawiające się w ostatnim czasie problemy dotyczące realizacji podwykonawstwa

Podkarpackie. Urząd Zamówień Publicznych nie ma uwag do przetargu na S19

W przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones S.A., które zaoferowało wykonanie zadania w ciągu 30 miesięcy z 10-letnią gwarancją jakości, za kwotę prawie 290 mln zł. Jak poinformowała PAP w piątek rzeczniczka prasowa rzeszowskiego

Kolejny krok do toruńskiego mostu już zrobiony

Kolejny krok do toruńskiego mostu już zrobiony

realizację inwestycji żądały sporo ponad 700 mln zł. Po sprawdzeniu dokumentów, toruńscy drogowcy ogłosili, że budowę mostu chcą powierzyć najtańszemu oferentowi. Przed podpisaniem umowy całą procedurę przetargową musiał jednak zbadać prezes Urzędu Zamówień Publicznych, bo wartość robót budowlanych

Podkarpackie. Przetarg na S19 do kontroli Urzędu Zamówień Publicznych

Dodała, że podpisanie umowy z wybranym już wykonawcą będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnego wyniku tej kontroli. "Planujemy, że nastąpi to na przełomie maja i czerwca" - podkreśliła. W przetargu na budowę odcinka S19 od Sokołowa Małopolskiego do Stobiernej najkorzystniejszą ofertę złożył

FCC i Erbud nie chcą odpuścić Dragados kontraktu na S17

do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który może zaskarżyć wyrok bez opłaty. Zobaczymy jaka będzie jego reakcja - dodał. Budowa 67-kilometrowego fragmentu S17 Kurów-Lublin-Piaski została podzielona na pięć zadań. Oferta Dragadosu, o wartości blisko 629 mln zł brutto, została też wybrana za

Urząd Zamówień: cena Covec nie była rażąco niska

nie złożył, powinna zostać odrzucona. "Dostrzegając praktyczne trudności zamawiających z ustaleniem czy dana cena faktycznie jest ceną zaniżoną, rząd RP z inicjatywy Urzędu Zamówień Publicznych wystąpił w dniu 15 kwietnia 2011 r. do Komisji Europejskiej z wnioskiem zdefiniowanie pojęcia +rażąco

Wrocław odpowiada UZP w sprawie umowy na stadion

trybie tzw. wolnej ręki. To szybka procedura, w której rozmowy prowadzi się tylko z jedną firmą eliminującą ewentualną konkurencję z ubiegania się o kontrakt.Ten sposób wyłonienia firmy Max Bögl zakwestionował po kontroli Urząd Zamówień Publicznych. Uznał, że po pierwsze - nie było wystarczających

UZP nie ma zastrzeżeń do przetargu na S19 k. Rzeszowa

Jak poinformowała PAP rzeczniczka GDDKiA w Rzeszowie Joanna Rarus, przed podpisaniem umowy konsorcjum musi jeszcze wpłacić zabezpieczenie należytego wykonania umowy. - Konsorcjum zobowiązało się wykonać ponad 6-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 za 342,5 mln zł - dodała. W postępowaniu przeta

Podkarpackie. UZP nie ma zastrzeżeń do przetarg na S19 k. Rzeszowa

Jak poinformowała PAP rzeczniczka GDDKiA w Rzeszowie Joanna Rarus, przed podpisaniem umowy konsorcjum musi jeszcze wpłacić zabezpieczenie należytego wykonania umowy. "Konsorcjum zobowiązało się wykonać ponad 6-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 za 342,5 mln zł" - dodała. W postępow

Wysokość wpisu od wnoszonego odwołania

. Zapamiętaj! Należną kwotę wpisu należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych podany na jego stronie internetowej. Wpis musi zostać wniesiony najpóźniej w dacie przekazania treści odwołania do Prezesa UZP. Niedotrzymanie terminu wniesienia wpisu skutkuje odrzuceniem wniesionego odwołania

ECS: inwestycja idzie jak burza. Nikt nie protestuje

- Oznacza to, że bez przeszkód możemy podpisać umowę z wykonawcą, firmą Polimex-Mostostal - poinformowała w środę Magdalena Skorupka-Kaczmarek, rzecznik miejskiej spółki GIKE2012, odpowiedzialnej za budowę ECS na terenach postoczniowych w Gdańsku. - Podpisanie umowy zaplanowaliśmy na 27 września. D

Zabrzański odcinek DTŚ powstanie za 184,2 mln zł

Chodzi o prawie 3-kilometrowy odcinek od gotowego już ronda de Gaulle'a, przez park Powstańców Śląskich, aż do granicy Zabrza z Gliwicami. Drogę wybuduje konsorcjum firm, w którym liderem jest Eurovia Polska SA z Kobierzyc, a partnerem Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA z Gliwic. Konsorcjum

Wraca prawo do wnoszenia odwołań

wnoszenia odwołań Odwołanie w powyższym zakresie wykonawca będzie mógł wnieść do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od otrzymania rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu na jego rozstrzygnięcie, jednocześnie przekazując treść odwołania zamawiającemu. Możliwość wnoszenia odwołań w

Przetarg na autostradę bez zarzutu

Wydaje się, że wszystko sprzyja budowie autostrady na Podkarpaciu. Przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie jej dwóch odcinków od Jarosławia do Korczowej został już rozstrzygnięty. Ale dokumentację przetargową badał prezes Urzędu Zamówień Publicznych. - I nie miał żadnych zastrzeżeń. A to oznacza

Ruszyła Krajowa Izba Odwoławcza

2007r. Nr 87 poz. 560. Zmiana systemu rozpatrywania odwołań poprzez powołanie zawodowego arbitrażu (członkowie KIO są etatowymi pracownikami w stosunku do których obowiązki z zakresu prawa pracy wykonuje Prezes Urzędu Zamówień Publicznych) ma przede wszystkim doprowadzić do ujednolicenia orzecznictwa w

Obniżenie kwoty wpisu od odwołania

wręcz uniemożliwia wniesienie odwołania zwłaszcza firmom z sektora małej i średniej przedsiębiorczości. Dlatego też zaproponowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych obniżenie kwoty wpisu od wnoszonego odwołania jest decyzją mającą pozytywny wpływ na system zamówień publicznych. Nowa wysokość

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

zostanie uiszczony w wymaganej wysokości i zgodnie z wyżej wskazanymi zasadami, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zwraca odwołanie. Wykonawca nie ma możliwości jego ponownego wniesienia. Wskazane powyżej rozporządzenie określa również maksymalne koszty wynagrodzenia dla pełnomocnika reprezentującego

Kopię odwołania należy przekazać zamawiającemu

W celu dochowania ważności wniesionego odwołania wykonawca musi między innymi spełnić wymogi określone w art. 184 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazana norma określa terminy w których odwołanie musi zostać wniesione do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz nakłada na obowiązek

UZP

Urząd Zamówień Publicznych jest jednostką budżetową powołaną do obsługi Prezesa Urzędu, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych, w zakresie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych. Misją UZP jest dbanie o przejrzystość procesu udzielania

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

na rachunek bankowy. Zapamiętaj: Wykonawca zobowiązany jest uiścić wpis najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, dołączając do treści odwołania dowód wniesienia wpisu. Jeżeli wpis nie zostanie uiszczony w wymaganej wysokości i zgodnie z wyżej wskazanymi zasadami, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Max Boegl może legalnie kontynuować budowę stadionu

wykonawcę. Dlatego wybrało go bez czasochłonnego przetargu. udzielając tzw. zamówienia z wolnej ręki. Miesiąc temu po kontroli prezes UZP uznał, że było to niezgodne z prawem. Przepisy pozwalają na ominięcie przetargu, ale po spełnieniu kilku warunków. Można zastosować ten tryb tylko w sytuacjach

Umowy z wykonawcami autostrady A4 do końca października

Jak poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Joanna Rarus, obecnie prowadzone są uzgodnienia z wykonawcami w sprawie zabezpieczenia wykonania umowy. Wykonawcą 25-kilometrowego odcinka Jarosław (węzeł Wierzbna) - Radymno bę

Obowiązek przekazania kopii odwołania

zamawiającemu. Zapamiętaj! Wnosząc odwołanie do Prezesa UZP należy jednocześnie jego kopię przekazać zamawiającemu. Powyższy wymóg wynika z treści art. 184 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. Wskazany przepis niesie ze sobą niestety swego rodzaju "pułapkę" w którą wpada szereg przedsiębiorców

Sławomir Żałobka nowym wiceministrem od kolei i lotnictwa

Narodowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Urzędzie Służby Cywilnej, gdzie pełnił zarówno funkcje kierownicze, jak i eksperckie. Był również członkiem Rady Zamówień Publicznych działającej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz arbitrem w sprawach o zamówienia publiczne.

Policjant przyjdzie na piechotę, bo radiowóz się rozpadł

Ogromny przetarg na samochody dla policji ciągnie się już osiem miesięcy i końca nie widać. Jest ciągle na etapie wstępnym, czyli ustalaniu warunków. Przetarg jest blokowany przez protesty polskich dostawców trzech firm: General Motors, Peugeota i Seata. Firmy te stwierdziły, że warunki przetargu dy

Znowelizowana Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Przepisy szczególne Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Ustawa PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej Ustawa PZP - Dział VII Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Ustawa PZP - Dział VIII Zmiany w

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

ogólne Ustawa PZP - Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Ustawa PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej Ustawa PZP

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

Pytanie: Zamawiający (Centralny), działający z upoważnienia w imieniu szerokiej grupy zamawiających, przeprowadził w 2014 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej. Postępowaniem tym objęty był nasz Urząd Miasta i jego

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1)zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2)publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane

UZP: powstał zespół do przygotowania wzorcowych praktyk w zamówieniach

dokumenty dla zamawiających" - wskazał Kowalski. Jego zdaniem zauważalne są również problemy z określaniem, na ile ważne jest dane kryterium. Rzeczniczka Urzędu Zamówień Publicznych Anita Wichniak-Olczak przypomniała, że na początku roku prezes UZP zwrócił się do interesariuszy systemu zamówień

MIR: Sławomir Żałobka powołany na wiceministra ds. kolei i lotnictwa

zarówno funkcje kierownicze, jak i eksperckie. Był również członkiem Rady Zamówień Publicznych, działającej przez Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz arbitrem w sprawach o zamówienia publiczne. (ISBnews)  

Sławomir Żałobka wiceministrem infrastruktury ds. kolei i lotnictwa

m.in. w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Edukacji Narodowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Urzędzie Służby Cywilnej, gdzie pełnił zarówno funkcje kierownicze, jak i eksperckie. Był również członkiem Rady Zamówień Publicznych, działającej przez Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

. 3, 3) art. 49 ust. 4 w zakresie dotyczącym przekazywania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 4) art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 3, art. 90 ust. 4, art. 92 w zakresie dotyczącym zawiadamiania o wyborze oferty Prezesa Urzędu, art. 95 ust. 2, art. 104 ust. 3, art. 108 pkt

Organizacje budowlane chcą zmian w przepisach dot. zamówień publicznych

publicznych w budownictwie. Jak wyjaśniają chodzi im o "transparentność w całym okresie zamawiania, realizacji i rozliczania zamówienia publicznego". Zdaniem tych organizacji należy "wprowadzić dla zamawiających publiczne inwestycje budowlane obowiązek publikowania (np. na portalu Urzędu

Zamawiający nie może wskazać nazwy konkretnego producenta

zawrzeć w kosztorysie materiałów konkretnych producentów (nazw), gdyż zabrania tego przepis art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych Ten sam pogląd prezentowany jest niezmiennie od wielu lat w orzecznictwie, stanowisku UZP, czy też poruszany jest w

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę

UZP: w 2013 r. udzielono ponad 210 tys. zamówień publicznych

Jak poinformował w komunikacie Urząd Zamówień Publicznych, 25 lipca Rada Ministrów, po rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym, przyjęła sprawozdanie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r. Nie zgłoszono uwag do dokumentu. "Z danych zawartych

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

Publicznych. Użytkownicy nieposiadający tych danych powinni wystąpić o ich przyznanie. Odpowiedni formularz należy po wypełnieniu i podpisaniu przekazać pocztą na adres: Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa lub faksem na numer (22) 458 77 00 Zobacz: Omyłka występuje wówczas, gdy

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Art. 98. 1. Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej "sprawozdaniem". 2. Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

się w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1: Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 1) pkt 1 lit. a, których przedmiotem są: a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy

Nieważność umowy o zamówienia publiczne może mieć charakter względny

Powyższe orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku (wyrok z 12 czerwca 2014 roku, sygn. akt IACa 166/14). Sprawa trafiła na wokandę sądu apelacyjnego w wyniku wniesienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych apelacji na wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z 30 grudnia 2013 r. (sygn. akt I C 285/13). Skład

Odwołanie do KIO służy ochronie wykonawcy

Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższa Izba Kontroli, organy właściwe w sprawach odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).* Przepisy wymagają bowiem dla efektywnego wniesienia odwołania wykazania przesłanek materialno-prawnych, stanowiących - po myśli art. 179 ust. 1 ustawy Prawo

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

tym Prezesa Urzędu, podając wartość dynamicznego systemu zakupów i przedmiot zamówień objętych tym systemem oraz uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. Zamawiający nie może wykorzystywać dynamicznego systemu zakupów do ograniczania konkurencji. Art. 103. 1. W postępowaniu prowadzonym w celu ustanowienia

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

) zamówieniach publicznych - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Art. 2a. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z

Rozporządzanie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

stosuje się odpowiednio do konkursów. Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku § 2. 1. Wpis, o którym mowa w § 1, odwołujący uiszcza na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem", wskazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1735 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej*) Na podstawie art. 11 ust. 8

Eksperci: nowa ustawa o zamówieniach publicznych trudna, ale nowoczesna

dorośli tylko my tego nie doceniamy" - mówiła. Nową ustawę przygotował Urząd Zamówień Publicznych. P.o. prezesa UZP Izabela Jakubowska uzasadniała w kwietniu tego roku nowa ustawa zamiast kolejnej nowelizacji obecnych przepisów zapewni przejrzystości regulacji, ułatwi stosowanie przepisów i będzie

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

udzielania zamówień publicznych obowiązuje w przypadku gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza tzw. progi unijne. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Nadanie odwołania w placówce pocztowej nie gwarantuje dotrzymania terminu jego wniesienia

zamówień publicznych, co do terminu na wniesienie odwołania - ugruntowane orzecznictwem KIO patrz np. wyrok z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt: KIO 1483/11 - warto rozważyć wykorzystanie elektronicznej skrzynki podawczej, która za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl

Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

Realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 13 grudnia 2013 r. rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 1530

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 2. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców wpisywani są do wykazu zakwalifikowanych wykonawców, do odpowiedniej kategorii zamówień sektorowych, prowadzonego przez

Kolejna próba zmiany przepisów w sprawie kryterium oceny ofert

wykonawców z postępowań przetargowych, którzy np. zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne oraz ułatwić działanie rzetelnym firmom.Omawiany rejestr ma prowadzić prezes Urzędu Zamówień Publicznych i ma obejmować firmy uczestniczące w postępowaniach o udzielenie zamówienia

Szefowa UZP: nowe przepisy dot. zamówień publicznych do wiosny 2016 r.

. Ze względu na zakres zmian oraz potrzebę usprawnienia otoczenia instytucjonalnego, tj. instytucji kształtujących system zamówień publicznych, UZP zarekomendował powstanie nowej ustawy, zamiast kolejnej nowelizacji. Jak poinformowała p.o. prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w UZP prace nad jej

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej

Ekspert: zapisy o umowach o pracę w ustawie Pzp - jednoznaczne

, że po kilku miesiącach działania znowelizowanej ustawy "mamy sukces i mamy porażkę". "Sukcesem jest to, że zamawiający zrozumieli, że kryterium ceny nie może być kryterium dominującym. I tak jak podaje Urząd Zamówień Publicznych z 93 proc. z prowadzonych postępowań w oparciu o

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

. Ponadto wszyscy członkowie konsorcjum pozostają zobowiązani, aż do zupełnego zaspokojenia zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych Podkreślić należy, że Prezes UZP w jednej z kontroli podał, że jest teoretycznie możliwa

Prawo zamówień publicznych wymaga wielu zmian, powstanie kodeks dobrych praktyk

jedyne, ale nadal pojawiają się oferty z rażąco niską ceną, które trudno jest wyeliminować. Urząd Zamówień Publicznych (UZP) zadeklarował działania na rzecz dalszych zmian w przepisach i dostosowania ich do dyrektyw unijnych; zastanawia się także nad przygotowaniem listy dobrych praktyk i gotowych

Poczta czeka na wyrok odnośnie ważnego przetargu

papierze. Co ich zdaniem oznacza, że InPost nie spełniał warunków przetargu. Sąd w czwartek rozpoznawał skargę Poczty Polskiej oraz prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po drugiej stronie barykady stoi właśnie Centrum Usług Wspólnych (razem z InPostem). CUW wniosło do sądu o oddalenie obydwu skarg jako

Toto Construzioni Generali i Vianini Lavori z najtańszą ofertą na odcinek S5

; ponad 639 mln zł brutto (bez zamówień uzupełniających)" - czytamy w komunikacie. Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria: cena

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 4. W przypadku unieważnienia postępowania o

Wygrany przez InPost przetarg na korespondencję rządową - unieważniony

terminie, a inne zostały rozpatrzone w poprzednim odwołaniu. Sprawa miała swoją kontynuację przed Sądem Okręgowym w Warszawie, gdzie niezależnie od siebie skargi złożyły dwa podmioty: Urząd Zamówień Publicznych (UZP) i Poczta Polska. "Celem skargi wniesionej przez Prezesa Urzędu było wyeliminowanie z

Sąd oddala skargę Poczty Polskiej. InPost dostarczy rządowe listy

przychyliło. Wygraną przetargu przez InPost zakwestionował także prezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Sąd zdecydował W poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do opinii Krajowej Izby Odwoławczej. Wszystkie zarzuty merytoryczne wskazane przez prezesa UZP oraz państwowego operatora względem

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

przez nich usług, dostaw. Zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dopuszczalne jest żądanie wyłącznie

Pracodawcy: zamówienia publiczne bardziej transparentne i konkurencyjne

zmiany stawki VAT, wysokości płacy minimalnej czy składek na ubezpieczenie społeczne. BCC pozytywnie oceniło ponadto rozwiązanie dotyczące rozszerzenia obowiązków prezesa Urzędu Zamówień Publicznych m.in. o obowiązek przygotowania wzorów dokumentów, w tym umów, regulaminów, w toku postępowań o

Sąd oddalił skargę Poczty ws. przetargu na korespondencję rządową

Niezależnie od Poczty, skargę na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej złożył również prezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Jak poinformowała w poniedziałek Poczta Polska, spółka wnosiła o zmianę zaskarżonego postanowienia KIO i merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy. "Poczta Polska

Raport UOKiK: polski rynek zamówień publicznych

rynek zamówień nie zawsze działa dobrze. W ostatnich latach wydanych zostało 15 decyzji stwierdzających zmowę przetargową, kolejne 13 postępowań antymonopolowych jest w toku. Urząd nie ogranicza się jednak tylko do tych działań. Przykładem jest analiza systemu zamówień publicznych, której efektem jest

Komisja gospodarki poparła projektu noweli Prawa zamówień publicznych

kryterium rozstrzygania przetargów. Cena ma nie być już wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a jeśli wykonawca ustali cenę jako wyłączne kryterium, będzie musiał to uzasadniać. Z tą propozycją powiązana jest kolejna. Zakłada ona, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma publikować wykazy dobrych

Lewiatan przygotuje rekomendacje dot. dobrych praktyk w zamówieniach

03.12. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Lewiatan rozpoczyna prace nad rekomendacjami dot. dobrych praktyk w zamówieniach publicznych, które przekaże Urzędowi Zamówień Publicznych (UZP). Prace zakończymy do końca lutego, w marcu planujemy uzgodnienia z UZP - powiedział PAP Marek Kowalski z Lewiatana

Sąd oddalił skargę Poczty Polskiej na organizację przetargu na obsługę CUW

Warszawa, 20.04.2015 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił w zakresie formalnym skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) oraz Poczty Polskiej w sprawie przetargu na obsługę korespondencji administracji rządowej, organizowanego przez Centrum Usług Wspólnych (CUW), jednak po

Zamawiający musi odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny

dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamówienia powyżej progów unijnych Ponadto, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 2) w

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - koniec z dyktatem ceny

usługi czy towary o najniższej wartości, niezależnie od ich jakości czy późniejszych wysokich kosztów eksploatacyjnych. Ustawa zakłada również, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma publikować wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Przepisy nakładają też na

W 90 proc. przetargów publicznych wygrywa najniższa cena

polskich firm budowlanych - mówił Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK podczas piątkowej konferencji w Business Centre Club. I dodał, że jego instytucja chce zmiany przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. NIK postuluje, by w zamówieniach publicznych możliwe było zastosowanie kryterium najniższego kosztu

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Podobne stanowisko zostało przedstawione w publikacji "Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z 4 września 2008 roku", pod redakcją Jacka Sadowego - Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, jak również w Informatorze Urzędu Zamówień

TK: przepis ustawy o kosztach sądowych niezgodny z konstytucją

publicznych, jak również wyboru optymalnego systemu ich obliczania. Art. 34 ust. 1 mówi, że od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych pobiera się opłatę stałą w wysokości pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga.

Gaj: Pocztowy operator wyznaczony nie musi zatrudniać doręczycieli na etat

wyszłoby na to, że prezes UKE preferuje jednego operatora. Jestem odpowiedzialna za ochronę konkurencji na rynku, który decyzją właśnie polityków, został otwarty trzy lata temu - odpowiedziała na zarzuty Gaj. To nie jest prawo zamówień publicznych Prezes UKE dodała, że cieszy się, iż państwo za pomocą

Senat zajmie się Prawem zamówień publicznych

transparentne i konkurencyjne, a środki publiczne będą wydawane bardziej racjonalnie. BCC popiera m.in. rozwiązanie dotyczące rozszerzenia obowiązków prezesa Urzędu Zamówień Publicznych m.in. o przygotowanie wzorów dokumentów, w tym umów, regulaminów, w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Art. 146. 1. Umowa podlega unieważnieniu

Qumak uznaje karę UOKiK za bezpodstawną, złożył odwołanie

Warszawie oraz kontrolowana przez Urząd Zamówień Publicznych. Żaden z tych organów nie stwierdził zmowy przetargowej pomiędzy Qumak a Thales, dodano. "Decyzja prezesa UOKiK stoi więc w sprzeczności z ustaleniami innych organów państwowych. Została ona, zdaniem zarządu Qumak, wydana z naruszeniem

Sejm zmienił Prawo zamówień publicznych: koniec z dyktatem ceny

wysokich kosztów eksploatacyjnych. Ustawa zakłada też, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma przygotowywać i upowszechniać wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Przepisy nakładają też na oferenta obowiązek wykazania, że proponowana przez niego cena nie jest

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - prezesa urzędu zamówień publicznych