prezesa urzędu zamówień publicznych

sprawdź też:

prezes

Zespół komunikaty.pl

Ustawa PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Ustawa PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Rozdział 1: Zakres działania, Rozdział 2, Rada Zamówień Publicznych, Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień, Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza, Rozdział 5: Uchylony

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.

W 2013 r. udzielono ponad 210 tys. zamówień publicznych o wartości 143,2 mld zł - wynika z corocznego sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych, Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

UZP: Problemem są niskie ceny w przetargach, a nie samo kryterium cenowe

UZP: Problemem są niskie ceny w przetargach, a nie samo kryterium cenowe

Ustawa PZP - Rozdział 5

Art. 177. (uchylony). Art. 178. (uchylony). Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

kontroli sporządza się protokół. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 2. Protokół kontroli zawiera w szczególności: 1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 3) imiona i nazwiska kontrolujących; 4) oznaczenie postępowania o udzielenie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

Art. 152. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu. 2. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów. 3. Obsługę Prezesa Urzędu zapewnia Urząd. 4. Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

publicznej lub na stanowiskach związanych z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami; 8) ukończyła 29 lat. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 3. Prezesa Izby i wiceprezesa powołuje

Nowy zakres kontroli doraźnych wykonywanych przez Prezesa UZP

Nowy zakres kontroli doraźnych wykonywanych przez Prezesa UZP

. 165 przewiduje możliwość wszczęcia kontroli doraźnej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z urzędu w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy Pzp, które mogło mieć wpływ na jego wynik. Wszczęcie kontroli doraźnej może

Eksperci: naprawa zamówień publicznych jest ważnym wyzwaniem dla rządu

musimy wdrożyć. Ale to oczywiście decyzja nowego rządu" - powiedział PAP pełniący obowiązki prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i jeden z autorów przyjętego przez poprzedni rząd projektu - Dariusz Piasta. Według niego zaletą tego projektu jest to, że wdraża on postanowienia unijnych dyrektyw w

UZP: naruszenia przy przetargu ZUS; Zakład wnosi zastrzeżenia

"W wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącej przetargu na utrzymanie systemu KSI w ZUS, stwierdzono naruszenia przepisów Prawo zamówień publicznych" - napisał w środę w informacji dla PAP UZP. Chodzi o przetarg z 2013 r., który zakończył

Nie złożyłeś sprawozdania z udzielonych zamówień - czy należy spodziewać się sankcji?

Nie złożyłeś sprawozdania z udzielonych zamówień - czy należy spodziewać się sankcji?

jest zobowiązany przekazać roczne sprawozdanie prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Zamawiający przekazują zatem sprawozdania za poprzedni rok, nie później niż do 1 marca roku następnego. Uwaga! Przy kontroli

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić o unieważnienie umowy. Umowa o wykonanie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu jeżeli zamawiający: 1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2) nie zamieścił ogłoszenia o

Nowy rząd i wielkie zmiany. Do obsadzenia m.in. stanowisko prezesa NBP, KRRiT, UOKiK, a także ZUS

Nowy rząd i wielkie zmiany. Do obsadzenia m.in. stanowisko prezesa NBP, KRRiT, UOKiK, a także ZUS

władzą stoi zadanie powołania prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od grudnia 2012 roku jest wakat na tym stanowisku. Obecnie p.o. prezesa UZP jest wiceprezes Urzędu Dariusz Piasta. Prezesa nie ma również ZUS. Konkurs na obsadę tego stanowiska unieważniono; w efekcie p.o. prezesa ZUS jest członkini

Sąd kupił sobie sąd. Ale niezgodnie z prawem

Sąd kupił sobie sąd. Ale niezgodnie z prawem

do protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych odnośnie zakupu przez Sąd Okręgowy w Gdańsku budynków przy ul. 3 Maja w Gdańsku. Ponieważ Prezes Urzędu Zamówień Publicznych nie uwzględnił wniesionych zastrzeżeń, sąd wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

Zamówienia publiczne w 2010 r.

Według statystyk podanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w roku 2010 udzielono 195.555 zamówień (w roku 2009 - 190.486) o wartości szacunkowej ok. 167 mld zł. To wzrost o blisko 32% w porównaniu do roku 2009, w którym oszacowano wartość rynku zamówień publicznych na kwotę 126,7 mld zł

Prezes UZP o kryteriach oceny ofert

Prezes UZP o kryteriach oceny ofert

Komunikat został wydany w związku z toczącymi się w mediach dyskusjami dotyczącymi ustalania kryteriów oceny ofert w postępowaniach o zamówienie publiczne, w szczególności w odniesieniu do zamówień na roboty budowlane. Prezes UZP zwraca uwagę, iż zamawiający może oprzeć wybór oferty wyłącznie na

Zasady sporządzania sprawozdania z udzielonych w 2010 r. zamówień

Zasady sporządzania sprawozdania z udzielonych w 2010 r. zamówień

podpisaniem umowy nawet jeżeli wyniki były ogłoszone w 2010 r. Termin i forma złożenia sprawozdania Obowiązek sporządzenia sprawozdania musi zostać zrealizowany najpóźniej do dnia 01 marca br. Zamawiający przesyła sporządzone sprawozdanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jedynie w formie elektronicznej

Miasto musi się tłumaczyć prezesowi

Miasto musi się tłumaczyć prezesowi

Zwierzętami, które gospodaruje przy ul. Gilowej od wielu lat. - Właśnie otrzymaliśmy informację, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające - mówi Renata Mizera, prezes fundacji Elpis. - Czekamy z niecierpliwością na jego wynik. Teraz urząd miasta będzie musiał

01 marca mija termin składania sprawozdania z udzielonych zamówień

przesyła sporządzone sprawozdanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jedynie w formie elektronicznej. Sprawozdanie wypełniane jest i przesyłane przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: www.portal.uzp.gov.pl Podstawa prawna: - ustawa z

Termin składania sprawozdań z udzielonych zamówień mija 1 marca

potraktowane przez jednostki kontrolujące zamawiającego jako naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Sposób przekazania sprawozdania. Zamawiający przesyła sporządzone sprawozdanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jedynie w formie elektronicznej. Sprawozdanie wypełniane jest i przesyłane

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

Jak czytamy na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: "Obowiązujące przepisy prawa w sposób niewystarczający regulują kwestie związane z podwykonawstwem w procesie udzielania i realizacji zamówień publicznych, a pojawiające się w ostatnim czasie problemy dotyczące realizacji podwykonawstwa

Kolejny krok do toruńskiego mostu już zrobiony

Kolejny krok do toruńskiego mostu już zrobiony

realizację inwestycji żądały sporo ponad 700 mln zł. Po sprawdzeniu dokumentów, toruńscy drogowcy ogłosili, że budowę mostu chcą powierzyć najtańszemu oferentowi. Przed podpisaniem umowy całą procedurę przetargową musiał jednak zbadać prezes Urzędu Zamówień Publicznych, bo wartość robót budowlanych

Podkarpackie. Przetarg na dokończenie A4 bez zastrzeżeń UZP

W przetargu na kontynuację budowy tego odcinka autostrady wybrana została oferta konsorcjum firm Budimex i Strabag, jej wysokość to ponad 719 mln zł. Wysocki zaznaczył, że po decyzji UZP kolejnym etapem będzie wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. "Następnie pla

FCC i Erbud nie chcą odpuścić Dragados kontraktu na S17

do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który może zaskarżyć wyrok bez opłaty. Zobaczymy jaka będzie jego reakcja - dodał. Budowa 67-kilometrowego fragmentu S17 Kurów-Lublin-Piaski została podzielona na pięć zadań. Oferta Dragadosu, o wartości blisko 629 mln zł brutto, została też wybrana za

Urząd Zamówień: cena Covec nie była rażąco niska

nie złożył, powinna zostać odrzucona. "Dostrzegając praktyczne trudności zamawiających z ustaleniem czy dana cena faktycznie jest ceną zaniżoną, rząd RP z inicjatywy Urzędu Zamówień Publicznych wystąpił w dniu 15 kwietnia 2011 r. do Komisji Europejskiej z wnioskiem zdefiniowanie pojęcia +rażąco

Wrocław odpowiada UZP w sprawie umowy na stadion

trybie tzw. wolnej ręki. To szybka procedura, w której rozmowy prowadzi się tylko z jedną firmą eliminującą ewentualną konkurencję z ubiegania się o kontrakt. Ten sposób wyłonienia firmy Max Bögl zakwestionował po kontroli Urząd Zamówień Publicznych. Uznał, że po pierwsze - nie było wystarczających

Podkarpackie. Urząd Zamówień Publicznych nie ma uwag do przetargu na S19

W przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones S.A., które zaoferowało wykonanie zadania w ciągu 30 miesięcy z 10-letnią gwarancją jakości, za kwotę prawie 290 mln zł. Jak poinformowała PAP w piątek rzeczniczka prasowa rzeszowskiego

Podkarpackie. Przetarg na S19 do kontroli Urzędu Zamówień Publicznych

Dodała, że podpisanie umowy z wybranym już wykonawcą będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnego wyniku tej kontroli. "Planujemy, że nastąpi to na przełomie maja i czerwca" - podkreśliła. W przetargu na budowę odcinka S19 od Sokołowa Małopolskiego do Stobiernej najkorzystniejszą ofertę złożył

UZP nie ma zastrzeżeń do przetargu na S19 k. Rzeszowa

Jak poinformowała PAP rzeczniczka GDDKiA w Rzeszowie Joanna Rarus, przed podpisaniem umowy konsorcjum musi jeszcze wpłacić zabezpieczenie należytego wykonania umowy. - Konsorcjum zobowiązało się wykonać ponad 6-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 za 342,5 mln zł - dodała. W postępowaniu przeta

Podkarpackie. UZP nie ma zastrzeżeń do przetarg na S19 k. Rzeszowa

Jak poinformowała PAP rzeczniczka GDDKiA w Rzeszowie Joanna Rarus, przed podpisaniem umowy konsorcjum musi jeszcze wpłacić zabezpieczenie należytego wykonania umowy. "Konsorcjum zobowiązało się wykonać ponad 6-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 za 342,5 mln zł" - dodała. W postępow

Wysokość wpisu od wnoszonego odwołania

. Zapamiętaj! Należną kwotę wpisu należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych podany na jego stronie internetowej. Wpis musi zostać wniesiony najpóźniej w dacie przekazania treści odwołania do Prezesa UZP. Niedotrzymanie terminu wniesienia wpisu skutkuje odrzuceniem wniesionego odwołania

ECS: inwestycja idzie jak burza. Nikt nie protestuje

- Oznacza to, że bez przeszkód możemy podpisać umowę z wykonawcą, firmą Polimex-Mostostal - poinformowała w środę Magdalena Skorupka-Kaczmarek, rzecznik miejskiej spółki GIKE2012, odpowiedzialnej za budowę ECS na terenach postoczniowych w Gdańsku. - Podpisanie umowy zaplanowaliśmy na 27 września. D

Ruszyła Krajowa Izba Odwoławcza

2007r. Nr 87 poz. 560. Zmiana systemu rozpatrywania odwołań poprzez powołanie zawodowego arbitrażu (członkowie KIO są etatowymi pracownikami w stosunku do których obowiązki z zakresu prawa pracy wykonuje Prezes Urzędu Zamówień Publicznych) ma przede wszystkim doprowadzić do ujednolicenia orzecznictwa w

Przetarg na autostradę bez zarzutu

Wydaje się, że wszystko sprzyja budowie autostrady na Podkarpaciu. Przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie jej dwóch odcinków od Jarosławia do Korczowej został już rozstrzygnięty. Ale dokumentację przetargową badał prezes Urzędu Zamówień Publicznych. - I nie miał żadnych zastrzeżeń. A to oznacza

Wraca prawo do wnoszenia odwołań

wnoszenia odwołań Odwołanie w powyższym zakresie wykonawca będzie mógł wnieść do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od otrzymania rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu na jego rozstrzygnięcie, jednocześnie przekazując treść odwołania zamawiającemu. Możliwość wnoszenia odwołań w

Zabrzański odcinek DTŚ powstanie za 184,2 mln zł

Chodzi o prawie 3-kilometrowy odcinek od gotowego już ronda de Gaulle'a, przez park Powstańców Śląskich, aż do granicy Zabrza z Gliwicami. Drogę wybuduje konsorcjum firm, w którym liderem jest Eurovia Polska SA z Kobierzyc, a partnerem Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA z Gliwic. Konsorcjum

Obniżenie kwoty wpisu od odwołania

wręcz uniemożliwia wniesienie odwołania zwłaszcza firmom z sektora małej i średniej przedsiębiorczości. Dlatego też zaproponowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych obniżenie kwoty wpisu od wnoszonego odwołania jest decyzją mającą pozytywny wpływ na system zamówień publicznych. Nowa wysokość

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

zostanie uiszczony w wymaganej wysokości i zgodnie z wyżej wskazanymi zasadami, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zwraca odwołanie. Wykonawca nie ma możliwości jego ponownego wniesienia. Wskazane powyżej rozporządzenie określa również maksymalne koszty wynagrodzenia dla pełnomocnika reprezentującego

Kopię odwołania należy przekazać zamawiającemu

W celu dochowania ważności wniesionego odwołania wykonawca musi między innymi spełnić wymogi określone w art. 184 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazana norma określa terminy w których odwołanie musi zostać wniesione do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz nakłada na obowiązek

Zmiana zasad wnoszenia wpisu od odwołań

na rachunek bankowy. Zapamiętaj: Wykonawca zobowiązany jest uiścić wpis najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, dołączając do treści odwołania dowód wniesienia wpisu. Jeżeli wpis nie zostanie uiszczony w wymaganej wysokości i zgodnie z wyżej wskazanymi zasadami, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

UZP

Urząd Zamówień Publicznych jest jednostką budżetową powołaną do obsługi Prezesa Urzędu, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych, w zakresie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych. Misją UZP jest dbanie o przejrzystość procesu udzielania

Max Boegl może legalnie kontynuować budowę stadionu

wykonawcę. Dlatego wybrało go bez czasochłonnego przetargu. udzielając tzw. zamówienia z wolnej ręki. Miesiąc temu po kontroli prezes UZP uznał, że było to niezgodne z prawem. Przepisy pozwalają na ominięcie przetargu, ale po spełnieniu kilku warunków. Można zastosować ten tryb tylko w sytuacjach

Umowy z wykonawcami autostrady A4 do końca października

Jak poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Joanna Rarus, obecnie prowadzone są uzgodnienia z wykonawcami w sprawie zabezpieczenia wykonania umowy. Wykonawcą 25-kilometrowego odcinka Jarosław (węzeł Wierzbna) - Radymno bę

Obowiązek przekazania kopii odwołania

zamawiającemu. Zapamiętaj! Wnosząc odwołanie do Prezesa UZP należy jednocześnie jego kopię przekazać zamawiającemu. Powyższy wymóg wynika z treści art. 184 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. Wskazany przepis niesie ze sobą niestety swego rodzaju "pułapkę" w którą wpada szereg przedsiębiorców

Zmiany w Pzp w 2016 roku

przepisach regulujących wartość kursu euro , stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Ustawodawca określił również progi stosowania przepisów Pzp, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Informacje o zmianach i tekst

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 01 stycznia 2016 r. zastosowanie znajdzie rozporządzenie Prezes Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania

Policjant przyjdzie na piechotę, bo radiowóz się rozpadł

Ogromny przetarg na samochody dla policji ciągnie się już osiem miesięcy i końca nie widać. Jest ciągle na etapie wstępnym, czyli ustalaniu warunków. Przetarg jest blokowany przez protesty polskich dostawców trzech firm: General Motors, Peugeota i Seata. Firmy te stwierdziły, że warunki przetargu dy

Rząd: będą prostsze zasady udzielania zamówień publicznych

pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych wyłącznie od wykonawcy" - dodano. Regulacja zakłada ponadto likwidację "obowiązków zamawiających dotyczących przesyłania do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zawiadomień o: wszczęciu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia

Sławomir Żałobka nowym wiceministrem od kolei i lotnictwa

Narodowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Urzędzie Służby Cywilnej, gdzie pełnił zarówno funkcje kierownicze, jak i eksperckie. Był również członkiem Rady Zamówień Publicznych działającej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz arbitrem w sprawach o zamówienia publiczne.

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

Pytanie: Zamawiający (Centralny), działający z upoważnienia w imieniu szerokiej grupy zamawiających, przeprowadził w 2014 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej. Postępowaniem tym objęty był nasz Urząd Miasta i jego

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

ogólne Ustawa PZP - Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Ustawa PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej Ustawa PZP

Sławomir Żałobka wiceministrem infrastruktury ds. kolei i lotnictwa

m.in. w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Edukacji Narodowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Urzędzie Służby Cywilnej, gdzie pełnił zarówno funkcje kierownicze, jak i eksperckie. Był również członkiem Rady Zamówień Publicznych, działającej przez Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1)zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2)publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane

Pzp - nowelizacja ustawy

II Postępowanie o udzielenie zamówienia Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Ustawa PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej Ustawa PZP - Dział VII Odpowiedzialność

Rząd: W przetargach będą promowane firmy zatrudniające na umowy stałe

przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych oraz przedstawi jego wyniki Radzie Ministrów. Dokument przewiduje ponadto, że kierownicy jednostek administracji rządowej corocznie będą przekazywać prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

. 3, 3) art. 49 ust. 4 w zakresie dotyczącym przekazywania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 4) art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 3, art. 90 ust. 4, art. 92 w zakresie dotyczącym zawiadamiania o wyborze oferty Prezesa Urzędu, art. 95 ust. 2, art. 104 ust. 3, art. 108 pkt

UZP: w 2013 r. udzielono ponad 210 tys. zamówień publicznych

Jak poinformował w komunikacie Urząd Zamówień Publicznych, 25 lipca Rada Ministrów, po rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym, przyjęła sprawozdanie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r. Nie zgłoszono uwag do dokumentu. "Z danych zawartych

NBP będzie kupował na platformie elektronicznej Marketplanet OnePlace

komunikacie. Umowa obejmuje uruchomienie modułów, które umożliwią automatyzację całego procesu związanego z realizacją zamówień w ramach Prawa Zamówień Publicznych. "Proces zakupowy banku centralnego będzie odbywał się w sposób elektroniczny poprzez portal Marketplanet OnePlace. Gwarantuje to pełną

Zamawiający nie może wskazać nazwy konkretnego producenta

zawrzeć w kosztorysie materiałów konkretnych producentów (nazw), gdyż zabrania tego przepis art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych Ten sam pogląd prezentowany jest niezmiennie od wielu lat w orzecznictwie, stanowisku UZP, czy też poruszany jest w

UZP pracuje nad kodeksem dobrych praktyk dla systemu zamówień publicznych

Warszawa, 13.07.2015 (ISBnews) - Obecnie trwają w rządzie prace nad wdrożeniem dyrektyw unijnych, dotyczących zamówień klasycznych i sektorowych oraz dyrektywy koncesyjnej z 2014 roku, poinformował ISBnews.tv dyrektor działu prawnego Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) Rafał Jędrzejewski. Urząd

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

Publicznych. Użytkownicy nieposiadający tych danych powinni wystąpić o ich przyznanie. Odpowiedni formularz należy po wypełnieniu i podpisaniu przekazać pocztą na adres: Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa lub faksem na numer (22) 458 77 00 Zobacz: Omyłka występuje wówczas, gdy

Nieważność umowy o zamówienia publiczne może mieć charakter względny

Powyższe orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku (wyrok z 12 czerwca 2014 roku, sygn. akt IACa 166/14). Sprawa trafiła na wokandę sądu apelacyjnego w wyniku wniesienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych apelacji na wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z 30 grudnia 2013 r. (sygn. akt I C 285/13). Skład

Odwołanie do KIO służy ochronie wykonawcy

Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższa Izba Kontroli, organy właściwe w sprawach odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).* Przepisy wymagają bowiem dla efektywnego wniesienia odwołania wykazania przesłanek materialno-prawnych, stanowiących - po myśli art. 179 ust. 1 ustawy Prawo

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Art. 98. 1. Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej "sprawozdaniem". 2. Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

udzielania zamówień publicznych obowiązuje w przypadku gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza tzw. progi unijne. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, przedłożony przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Głównym celem jest ograniczenie niepewności prawnej przy przyznawaniu

Sąd oddalił skargę CUW na orzeczenie KIO ws. przetargu na obsługę administracji

prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. W kwietniu br. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił zarzuty Poczty Polskiej na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) odnośnie wygranego przez InPost przetargu realizowanego przez Centrum Usług Wspólnych (CUW) na obsługę korespondencji urzędów centralnych i ministerstw

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1: Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 1) pkt 1 lit. a, których przedmiotem są: a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy ciepła z sieci

Przetarg - wybór najkorzystniejszej oferty

jest działalnością regulowaną, na którą wymagane jest uzyskanie koncesji od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wielu zamawiających i komentatorów uznaje, że dostawa taka nie ma charakteru powszechnej dostępności - dotyczy nielicznych, specjalistycznych wykonawców. Dlatego też w mojej ocenie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

tym Prezesa Urzędu, podając wartość dynamicznego systemu zakupów i przedmiot zamówień objętych tym systemem oraz uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. Zamawiający nie może wykorzystywać dynamicznego systemu zakupów do ograniczania konkurencji. Art. 103. 1. W postępowaniu prowadzonym w celu ustanowienia

Kto zajmie się systemem informatycznym w ZUS po wyborach?

rządów Kazimierza Marcinkiewicza). ZUS teraz czeka na ruch ze strony Urzędu Zamówień Publicznych. Zakład z zarzutami się nie zgodził. Pismo, które wysłał, właśnie rozpatruje prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Jeśli uzna, że argumenty ZUS są nieprzekonujące, sprawa będzie przekazana do zaopiniowania

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

) zamówieniach publicznych - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Art. 2a. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z

Nadanie odwołania w placówce pocztowej nie gwarantuje dotrzymania terminu jego wniesienia

zamówień publicznych, co do terminu na wniesienie odwołania - ugruntowane orzecznictwem KIO patrz np. wyrok z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt: KIO 1483/11 - warto rozważyć wykorzystanie elektronicznej skrzynki podawczej, która za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3

Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

Realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 13 grudnia 2013 r. rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 1530

Rozporządzanie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

stosuje się odpowiednio do konkursów. Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku § 2. 1. Wpis, o którym mowa w § 1, odwołujący uiszcza na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem", wskazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1735 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej*) Na podstawie art. 11 ust. 8

ZUS zmienia warunki przetargu na utrzymanie systemu informatycznego

złożyli: Asseco, Atos, Comarch, Sygnity i Centralny Ośrodek Informatyczny. Aktualny przetarg dotyczy utrzymania KSI od 2017 r. Tymczasem, jak informował w ubiegłym tygodniu PAP Urząd Zamówień Publicznych, prezes Urzędu dopatrzył się podczas kontroli naruszeń przepisów dot. zamówień publicznych przy

Zmowa przetargowa

uczestików Na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na firmy działające w zmowie przetargowej karę pieniężną w wysokości do 10 % przychodu uzyskanego w roku poprzedzającym jej nałożenie. Oprócz kary pieniężnej możliwe jest

Rząd przyjął projekt dot. zawierania koncesji na roboty budowlane i usługi

ograniczenie niekorzystnych zjawisk polegających na ograniczeniu konkurencji i w dostępie do rynku. Nowe prawo zwiększa kompetencje prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawach umów koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz określanie zadań i sposobu ich realizacji. Zmiany dotkną także Krajową Izbę

Cztery oferty firm w wartym ok. 700 mln zł przetargu ZUS

zadań od Asseco, którego kontrakt kończy się w 2017 roku. - Tylko tak długa procedura dawała szansę, aby na ten przetarg odezwało się więcej firm i faktycznie stał się on konkurencyjny i interesujący na rynku IT - dodał. Przypomniał, że w poprzednim przetargu prezes Urzędu Zamówień Publicznych zarzucił

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 2. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców wpisywani są do wykazu zakwalifikowanych wykonawców, do odpowiedniej kategorii zamówień sektorowych, prowadzonego przez

Szefowa UZP: nowe przepisy dot. zamówień publicznych do wiosny 2016 r.

. Ze względu na zakres zmian oraz potrzebę usprawnienia otoczenia instytucjonalnego, tj. instytucji kształtujących system zamówień publicznych, UZP zarekomendował powstanie nowej ustawy, zamiast kolejnej nowelizacji. Jak poinformowała p.o. prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w UZP prace nad jej

Urząd przeprasza przedsiębiorcę. Teraz wojna o odszkodowanie?

czas po sporze, wpisanie firmy na czarną listę prowadzoną przez Urząd Zamówień Publicznych. Taką listę przewidywały przepisy dla firm, które nierzetelnie świadczyły usługi w ramach zamówień. Z taką oceną nie zgadzali się właściciele firmy. - 24 miesiące widnieliśmy na tej liście jako firma nierzetelna

Niebawem zmiany w instytucjach państwowych i gospodarczych

Przed nową władzą stoi też m.in. zadanie obsadzenia stanowisk prezesów ZUS i Urzędu Zamówień Publicznych. Powołanie rządu Prawa i Sprawiedliwości to pierwszy etap zmian, jakich w najbliższym czasie należy oczekiwać w instytucjach państwowych, gospodarce i jej otoczeniu w wyniku wyborów z 25

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

. Ponadto wszyscy członkowie konsorcjum pozostają zobowiązani, aż do zupełnego zaspokojenia zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych Podkreślić należy, że Prezes UZP w jednej z kontroli podał, że jest teoretycznie możliwa

Cztery oferty firm w wartym ok. 700 mln zł przetargu ZUS

. Przypomniał, że w poprzednim przetargu prezes Urzędu Zamówień Publicznych zarzucił ZUS-owi formułowanie wymagań niezgodnie z przepisami prawa o zamówieniach. Negatywnie oceniła go również NIK, m.in. za zbyt krótki okres na składanie wniosków. W obecnym przetargu pierwotnie termin składania ofert wynosił 66

PAIiIZ: Inwestorzy narzekają na podatki, zamówienia publiczne

urzędu (województwa albo wręcz miasta) i liczne kontrole podatkowe. - Wśród przedsiębiorców funkcjonuje wręcz poczta pantoflowa, dzięki której dowiadują się, gdzie łatwiej załatwić daną sprawę - mówi Majman. Zagraniczni przedsiębiorcy zgłosili też uwagi do polskiego prawa zamówień publicznych. Punktują w

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą

Wielkopolskie.7 podmiotów chce budować odcinek drogi S5 Radomicko-Kaczkowo

Urzędu Zamówień Publicznych. Podpisanie umowy ma nastąpić w I kw. 2016 r. W ramach inwestycji powstać ma dwujezdniowa trasa licząca po dwa pasy ruchu. Zadanie obejmie też m.in. budowę obiektów inżynierskich, węzłów drogowych i miejsc obsługi podróżnych. Powstająca droga ekspresowa S5 ma skrócić czas

Zmowa przetargowa

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na firmę, która dopuściła się zmowy przetargowej karę pieniężną w wysokości do 10 % przychodu uzyskanego w roku poprzedzającym jej nałożenie. Oprócz kary pieniężnej, dotkliwą karą możliwą do nałożenia jest również orzeczenie wobec

Toto Construzioni Generali i Vianini Lavori z najtańszą ofertą na odcinek S5

; ponad 639 mln zł brutto (bez zamówień uzupełniających)" - czytamy w komunikacie. Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria: cena

Poczta czeka na wyrok odnośnie ważnego przetargu

papierze. Co ich zdaniem oznacza, że InPost nie spełniał warunków przetargu. Sąd w czwartek rozpoznawał skargę Poczty Polskiej oraz prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po drugiej stronie barykady stoi właśnie Centrum Usług Wspólnych (razem z InPostem). CUW wniosło do sądu o oddalenie obydwu skarg jako

Opole. Oferta firmy Newag korzystniejsza w przetargu na zakup pociągów

, obligatoryjnie, z mocy ustawy, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych będzie kontrolował całe postępowanie przetargowe. "W tej chwili kompletujemy dokumentację, która będzie podlegała kontroli. Jeśli te wszystkie kwestie rozstrzygną się pozytywnie, a myślę że tak będzie, to jeszcze w październiku jest szansa na

Podkarpackie. Blisko 140 mln zł kosztować będzie obwodnica Sanoka

uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą" - powiedziała Rarus. Obwodnica Sanoka realizowana będzie w systemie "zaprojektuj-buduj" Oznacza to, że wykonawca opracuje dokumentację projektową, uzyska

Prawo zamówień publicznych wymaga wielu zmian, powstanie kodeks dobrych praktyk

jedyne, ale nadal pojawiają się oferty z rażąco niską ceną, które trudno jest wyeliminować. Urząd Zamówień Publicznych (UZP) zadeklarował działania na rzecz dalszych zmian w przepisach i dostosowania ich do dyrektyw unijnych; zastanawia się także nad przygotowaniem listy dobrych praktyk i gotowych

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Podobne stanowisko zostało przedstawione w publikacji "Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z 4 września 2008 roku", pod redakcją Jacka Sadowego - Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, jak również w Informatorze Urzędu Zamówień

Raport UOKiK: polski rynek zamówień publicznych

rynek zamówień nie zawsze działa dobrze. W ostatnich latach wydanych zostało 15 decyzji stwierdzających zmowę przetargową, kolejne 13 postępowań antymonopolowych jest w toku. Urząd nie ogranicza się jednak tylko do tych działań. Przykładem jest analiza systemu zamówień publicznych, której efektem jest

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - prezesa urzędu zamówień publicznych

Bestsellery