prawo zamówień publicznych progi unijne

Marek Okniński

Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadza nowe progi stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. pełnej procedury.

Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadza zmiany wysokości progów stosowania ustawy Pzp, po przekroczeniu których powstaje obowiązek przekazanie ogłoszenia dotyczącego wszczęcia procedury przetargowej do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Wraca prawo do wnoszenia odwołań

Ustawa z dnia 04 września 2008r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 września 2008 r. Nr 171 poz. 1058) nadała wykonawcom prawo wnoszenia odwołań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych również w przypadku przetargów o wartości przekraczającej równowartość 14.000 a nie przekraczających tzw. progów unijnych.

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

ogłaszanych postępowaniach cena występuje w "towarzystwie" innych kryteriów. Urząd Zamówień Publicznych opublikował informacje, które wskazują, że odsetek ogłoszeń, w których jako jedyne kryterium wskazano cenę spadł do poziomu 31 % (w odniesieniu do zamówień poniżej progów unijnych) oraz 33

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

miesiące tj. 620.000 x 2 lata = 1.200.000 i ogłosić jako postępowanie UE powyżej progów. Czy mogę szacować 12 m-cy choć umowa będzie na 2 lata i będzie wtedy przetarg poniżej progów ogłoszony w Biuletynie ZP? Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Odpowiedź: Szacunek powinien odpowiadać

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

zamawiający udzielał zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych z uwagi na wartość mniejszą niż próg unijny, to uwzględnia te informacje w odpowiedniej tabeli w zależności od wartości. Jeżeli wartość jest mniejsza niż 14 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp) w tabeli II w pozycji 1 podaje

Komisja przetargowa - zakres kompetencji

Komisja przetargowa - zakres kompetencji

wnioskowaniem do kierownika zamawiającego o wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie złożonej oferty. Minimalna liczba członków komisji przetargowej to trzy osoby; w przypadku zamówień o wartości przekraczającej progi unijne komisja powinna liczyć co najmniej 5 osób. Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza

Częściowa zmiana oferty

Częściowa zmiana oferty

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać uprzednio złożoną ofertę przetargową 1 . W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne 2 określone w przepisach ustawy Pzp

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie na wykonywanie usług leśnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano możliwość udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 66 ust

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

zamówień publicznych w zakresie tzw. procedur unijnych. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg 30.000 po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy obecnie nie ulega zmianie. Jednak zmiana progu zawartego w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP

Rząd: będą prostsze zasady udzielania zamówień publicznych

wewnętrzną. Ponadto kompletna regulacja ma ułatwić terminowe wdrożenie do polskiego prawa przepisów nowych unijnych dyrektyw w zakresie udzielania zamówień publicznych. Chodzi o dyrektywy: klasyczną i sektorową (obwiązującą podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług

Zamówienia tego samego rodzaju

Zamówienia tego samego rodzaju

udzielić zamówienia poniżej określonych przepisami progów. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Wytyczne UZP W celu ustalenia czy zamawiający ma do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami, konieczna jest analiza okoliczności w jakich jest lub będzie

Częściowe uwolnienie zamówień staje się faktem

Częściowe uwolnienie zamówień staje się faktem

uczelni publicznych, instytutów badawczych czy instytutów naukowych PAN, jak również do instytucji działających w sektorze kulturalnym. Jednostki te nie będą zobowiązane do stosowania Prawa zamówień publicznych w przypadku, gdy wartość zamówienia będzie niższa niż tzw. progi unijne. Przykładowo: wysokość

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

tym sporządzanie dokumentów elektronicznych, ich udostępnianie, przekazywanie i przechowywanie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, - rezygnację z wyznaczenia minimalnych terminów składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza progów unijnych

Rynek zamówień publicznych wzrósł; najwięcej na roboty budowlane

przez zamawiających z przetargu nieograniczonego. Tryb ten zastosowano w 88,8 proc. zamówień o wartości powyżej progów unijnych i w 80,1 proc. poniżej tej wartości. Ponadto 82 proc. wszystkich postępowań o zamówienie publiczne, czyli ponad 8 z 10, było inicjowanych poprzez publikację ogłoszenia. "W

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

zamówień udzielanych poniżej progów unijnych stanowi ponad 30% łącznej wartości kwot wydatkowanych przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz mając na celu odbiurokratyzowanie procedur udzielania zamówień publicznych o najmniejszej wartości, Urząd Zamówień Publicznych

Czy zamówienie na zakup aparatury do badań naukowych może być wyłączone spod rygoru ustawy Prawo zamówień publicznych?

Czy zamówienie na zakup aparatury do badań naukowych może być wyłączone spod rygoru ustawy Prawo zamówień publicznych?

konkretnego producenta (DIDSON)? Odpowiedź: Przedmiot zamówienia mógłby być objęty ww. wyłączeniem, a z uwagi na jego wartość (z uwzględnieniem innych zakupów mogących stanowić wraz z nim jedno zamówienie w rozumieniu ustawy Pzp) mniejszą od progu unijnego, można by skorzystać z ww. wyłączenia spod obowiązku

UZP: nie mamy mniej klauzul społecznych w przetargach niż Francja

Klauzule społeczne to dopuszczalne polskim (i unijnym) prawem zamówień publicznych szczególne kryteria, jakie - obok ceny i jakości - mogą zostać sformułowane przez zamawiającego. Pozwalają zlecać usługi lub produkcję wykonawcom zatrudniającym wykluczonych społecznie - np. bezrobotnych lub

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

. () Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna art. 34, art. 69-73, art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przyjęta przez Sejm ustawa czeka na podpis Prezydenta, a następnie publikację w Dzienniku Ustaw. Biorąc pod uwagę vacatio legis przyjęte w nowelizacji (30 dni od publikacji ustawy) należy spodziewać się, że

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

postępowania (o wartości powyżej progów unijnych) zawartych zostało szereg umów. W jaki sposób uwzględnić w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia fakt zawarcia wielu umów w wyniku jednego postępowania? Wartość zawartych umów (w wielu przypadkach) nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne. () Podstawa prawna:. art. 12a, art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn

Nadanie odwołania w placówce pocztowej nie gwarantuje dotrzymania terminu jego wniesienia

Nadanie odwołania w placówce pocztowej nie gwarantuje dotrzymania terminu jego wniesienia

wykonawcy mają na wniesienie odwołania ulega znacznemu skróceniu. Jest to szczególnie dotkliwe w przypadku odwołań wnoszonych w postępowaniach o zamówienie publiczne, których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

. Skrócenie minimalnego terminu Minimalny terminy składania ofert dla zamówień poniżej progów unijnych wynosi 7 dni dla dostaw i usług oraz 14 dni dla robót budowlanych - licząc od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Okoliczność wyznaczenia krótszego niż minimalny terminu składania ofert

Tryb zapytania o cenę

Wysokość tzw. progów unijnych określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Często spotykanym błędem jest zastosowanie trybu zapytania o cenę dla udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane. Tymczasem zawarta w art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienia publiczne na rynku europejskim

dyrektyw jest zapewnienie wykonawcom możliwości korzystania w pełni z podstawowych swobód w dziedzinie zamówień publicznych poprzez zagwarantowanie przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur. Generalnie można stwierdzić, że unijne uregulowania dotyczące rynków zamówień publicznych kładą nacisk na

Jak poprawnie udzielić zamówienia w częściach?

Pytanie Przedmiotem postępowania o zamówienie są usługi leśne na rok 2013. Procedura prowadzona jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych. Całość zadania podzielona została na 10 części odpowiadających terytorialnie leśnictwom, na których realizowane są usługi. Czy

Można wnieść odwołanie na opis warunków udziału w postępowaniu poniżej progów unijnych

jest mniejsza niż progi unijne, przysługuje odwołanie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 180 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). www.portalzp.pl

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

- pierwotną czy zmienioną? Czy w przypadku, gdy zmiana spowoduje, że zamówienie przekroczy tzw. progi unijne należy unieważnić postępowanie? Odpowiedź Zamawiający powinien uznać, że wartość zamówienia stanowi wartość szacunkowa uwzględniająca zakres zamówienia po zmianie siwz. Przy czym nie jest możliwa

Szacowanie wartości zamówienia ogłaszanego na kolejny rok kalendarzowy

szacowane. Oznacza to, że jeżeli wartość zamówienia na 2014 r. jest mniejsza niż próg unijny, właściwa dla postępowania jest procedura "krajowa". Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na

Unieważnienie przetargu

Pytanie: Instytut ma przyznawaną dotacje celową z ministerstwa praktycznie co roku, jednak nie mamy pewności, że taką otrzymamy. Związku z założonym programem i dotacją musimy ogłosić przetarg powyżej progów unijnych. Czy jest możliwość zapisu w siwz, który nie będzie sprzeczny z ustawą Pzp o

Niekonstytucyjne 5 mln zł. I dobrze

niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i ogranicza wykonawcom prawo do sądu. Trybunał uznał, że wszystkie opłaty dotyczące skarg na orzeczenia Izby, bez względu na to, czy dotyczą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, czy przed otwarciem

Zamawiający musi odrzucić ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny

dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamówienia powyżej progów unijnych Ponadto, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu

Termin zawarcia umowy

Zgodnie z treścią przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający co do zasady nie może zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem przewidzianego przepisami prawa terminu od przesłania wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z utrwaloną linią

Obniżono progi stosowania procedur Prawa zamówień publicznych

Wskazane powyżej rozporządzenie odnosi się do zamówień publicznych, których wartość przekracza tzw. progi unijne, czyli zamówienia objęte pełną procedurą przewidzianą przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (np. obowiązkową publikacją ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich

Zmiana wysokości wpisu od skargi na wyrok KIO

dotyczącej każdej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie stanowiła opłatę stałą, której wartość będzie wynosiła: 37 500 zł - w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy lub usługi o wartościach mniejszych od progów unijnych (134 000 i 207 000 euro), 75 000

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

poszczególnych pakietów nie przekracza 14 000 euro, jednak suma wszystkich przekracza tę kwotę. Czy takie działanie nie będzie sprzeczne z art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych? Odpowiedź Zamawiający nie powinien dzielić zamówienia na poszczególne grupy asortymentowe, ponieważ mogłoby to zostać uznane za

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

drogach, czy muszą to być również te same ciągi dróg? Czy konieczne jest ogłaszanie nowego postępowania? Postępowanie prowadzone było poniżej progów unijnych. Odpowiedź Wskazany zakres przedmiotu zamówienia stanowi, w mojej ocenie, ten sam rodzaj zamówienia co zamówienie podstawowe. A zatem jeżeli

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

Pytanie Czy udzielając zamówienia mieszanego (usługa żywienia + remont kuchni) możemy skorzystać z art. 5 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych? Wartość robót będzie mniejsza od wartości usługi. Umowa na świadczenie usług ma być zawarta na 4 lata, zaś remont powinien być wykonany w terminie do 6

Przedłużenie terminu związania ofertą

terminu określonego w siwz, jednak nie dłużej niż: 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (tzw. progi unijne); 90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

kwota wydatków stanowiła 20%, a usług - 37% wartości udzielonych zamówień. W roku ubiegłym skrócił się przeciętny czas trwania postępowania o wartości zamówienia poniżej progów unijnych do 33 dni (w roku 2009 - 37 dni). W przypadku zamówień o wartościach powyżej progów unijnych przeciętny czas trwania

Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

zamawiającego. Możliwe jest także, że zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o przetargu. Potencjalni oferenci dostaną imienne zaproszenia do złożenia ofert przetargowych. * Progi unijne określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. ** Patrz art. 146 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Opole. Oferta firmy Newag korzystniejsza w przetargu na zakup pociągów

więc ostateczny" - powiedział. Dodał jednak, że na chwilę obecną umowa z wybranym wykonawcą elektrycznych zespołów trakcyjnych nie może być jeszcze podpisana. Jak tłumaczył - z procedur opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, z uwagi na próg kwotowy i wartość tego zamówienia

Jaką procedurę wybrać dla unieważnionej części postępowania unijnego?

. Czy należy przeprowadzić postępowanie jako postępowanie poniżej, czy powyżej progów unijnych? Odpowiedź Podstawą ustalenia wartości szacunkowej zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, które zobowiązany jesteś ustalić z należytą starannością

Tryb zapytania o cenę w zamówieniach poniżej progów unijnych?

Pytanie Czy dla postępowania na zakup tonerów do sprzętu drukującego można zastosować tryb zapytania o cenę? Wartość tego zamówienia nie przekracza progów unijnych. Odpowiedź Tak, na zakup tonerów można przeprowadzić postępowanie w trybie zapytania o cenę jeżeli jego wartość nie przekracza progów

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

konieczne. Pod warunkiem, że zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Dla zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia

Jak wyznaczyć termin składania ofert?

składania ofert, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

upraszcza procedury udzielania zamówień publicznych między innymi na usługi prawnicze, szkoleniowe, restauracyjne. W konsekwencji wprowadzanej zmiany, w przypadku zamówień na usługi niepriorytetowe, których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych, zamawiający może w znacznie mniej sformalizowany, niż

Sprawdź, w jakim terminie od momentu unieważnienia postępowania można ogłosić nowy przetarg?

od wartości zamówienia oraz sposobu przesłania przez Ciebie informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia. Wyjaśnienie Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza tzw. "progów unijnych" termin na wniesienie odwołania wynosi: - 5 dni, jeżeli informacja została przekazana faksem

Kiedy możesz podpisać umowę z wykonawcą zaraz po wyborze najkorzystniejszej oferty?

najkorzystniejszej została przesłana do wykonawców mailem oraz faksem. Odpowiedź Jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, zamawiający może

Zasady ustalania kwoty wadium w ofertach częściowych

Obowiązek wyznaczenia kwoty wadium przetargowego dotyczy wszystkich postępowań, których wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne. Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium musi mieścić się w granicy do 3% wartości zamówienia. Ustawodawca nie określił

Osoby występujące w imieniu kierownika zamawiającego

Natomiast do składu komisji przetargowej (w tym na funkcję przewodniczącego) może zostać powołana osoba nie będąca pracownikiem zamawiającego. Jeżeli wartość udzielanego zamówienia publicznego przekracza równowartość progów unijnych (określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Skarga na wyroki KIO nie dla wszystkich?

zł., która w przypadku przegrania sprawy może zostać zasądzona jako koszty rozpatrzenia skargi. Prawo wniesienia skargi do Sądu Okręgowego określone w ustawie Prawo zamówień publicznych jest wypełnieniem wymogów prawodawstwa unijnego, które obliguje kraje członkowskie do ustalenia przepisów

Naukowcy nie będą musieli organizować przetargów

musiała podać do informacji publicznej, czego ono dotyczy, a później którego dostawcę wybrała - odpiera zarzuty minister Kudrycka. Zmiany w prawie to efekt batalii środowiska naukowego. Od kilku lat próbowali przekonać Urząd Zamówień Publicznych do zwiększenia progu, od które są zmuszeni organizować

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

ofertą.* Zapamiętaj! Odmowa podpisania umowy po terminie związania ofertą nie może skutkować zatrzymaniem wniesionego wadium. W szeregu sytuacji (zwłaszcza dotyczących postępowań o wartości nie przekraczającej progów unijnych - określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonawca

Opublikuj ogłoszenie o zamówieniu w odpowiednim czasie!

opisanej sprawie. Możesz zatem udzielić przedmiotowego zamówienia w procedurze właściwej dla jego wartości. Podstawa prawna: art. 6a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w

Licytacja elektroniczna - etapy procedury

, prostych robót budowlanych (np. prac malarskich). * Wysokość progów unijnych określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. ** www.uzp.gov.pl

Posłowie przyspieszają prace nad ulepszeniem prawa przetargowego

), przewodnicząca podkomisji pracującej nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych (PZP). "Potem ustawa trafi do komisji gospodarki, która mam nadzieję przyjmie sprawozdanie na pierwszym posiedzeniu powakacyjnym w ostatnim tygodniu sierpnia" - dodała. "Mam nadzieję, że Sejm rozpatrzy projekt na

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP?

prawidłowości wszczęcia postępowania ma wskazana uprzednio kolejność czynności, jakich musisz dokonać. Wyjaśnienie Wskazane w treści art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych wymagania dotyczące zawartości ogłoszenia odnoszą się do trzech różnych okoliczności, co do których musisz zadeklarować dalsze

Poznaj skutki zmiany terminu rozpoczęcia prac

Pytanie Przeprowadziliśmy postępowanie o zamówienie publiczne na zakup sprzętu o wartości powyżej progów unijnych. Data składania ofert to 09.05.2012 r. Umowę z wykonawcą podpisaliśmy 27.06.2012 r. Termin realizacji zadania to 08.08.2012 r. Ze względu na opóźnienie w przygotowaniu pomieszczeń

Polska nauka, czyli papierologia

Katarzyna Zachariasz: Młodzi badacze robią sobie zdjęcia ze związanymi rękami. Starsi wysyłają listy do gazet, a NCBR powołuje zespół ekspertów z propozycjami zmian w ustawie. O co wam wszystkim chodzi? Michał Żukowski: O zmianę prawa zamówień publicznych. Ustawa wdraża unijne przepisy... - Nie do

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej"; "Zamówienia publiczne na roboty budowlane realizowane w ramach jednego projektu infrastrukturalnego a zakaz dzielenia zamówienia na części w prawie krajowym i unijnym"). W świetle

Jakich dokumentów należy żądać od zagranicznego wykonawcy?

zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych, możesz żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów stanowi, iż w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z

Konsekwencje braku ogłoszenia o przetargu.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o prowadzonym przetargu nieograniczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczy zamówień o wartości od 14.000 do progów unijnych, które w zależności od rodzaju zamawiającego wynoszą 133.000 lub 206.000

Wykonawca może poinformować zamawiającego o podejrzeniu podania nieprawdziwych informacji przez innego oferenta

unijnych - art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Ponadto abstrahuje od prawa wniesienia odwołania. Zauważyć przy tym należy, że przedstawiona sytuacja sama w sobie nie może być przedmiotem odwołania. Jest nim dopiero fakt gdy zamawiający wiedząc o podaniu przez wykonawcę nieprawdziwych

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

przedmiotu postępowania), gdy jego wartość jest równa lub przekracza progi unijne ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, tj: 125 000 euro, 193 000 euro lub 387 000 euro. Prezesa UZP należy zawiadomić w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania. Zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie prawne i

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

? Odpowiedź W przypadku gdy wartość zamówienia na usługi sprzątania obiektów, jest mniejsza niż progi unijne, dopuszczalne jest udzielenie tego zamówienia w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę. Istnieje możliwość obliczania wynagrodzenia należnego wykonawcy

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

Pytanie Przygotowałam przetarg na dostawę szwów chirurgicznych, który jest podzielony na 40 pakietów - 40 zadań. Przed jego ogłoszeniem została obliczona wartość szacunkowa zamówienia, która przekracza progi unijne. W związku z powyższym zamówienie zostało opublikowane w biuletynie Urzędu

Jak poprawić omyłki w ofercie?

poprawek (art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Przez zamawiającego należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do stosowania ustawy, która jest zarządzana przez uprawnioną na podstawie obowiązujących przepisów

Dofinansowanie na remont i sprzęt dla szpitala - ogłaszać jedno czy dwa postępowania?

środków, wówczas zobowiązany jesteś do ich wydatkowania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych - a więc przeprowadzić 2 postępowania. Wartość zamówienia ustalasz z należytą starannością, biorąc pod uwagę rodzaj przedmiotu zamówienia. Nie ulega wątpliwości, że roboty budowlane

Dialog konkurencyjny - zasady udziału

konkurencyjnym zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, a jeżeli wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne, wynikające z art.11 ust. 8 Pzp , nie mniejszej

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

. Tym samym, do udzielania zamówień publicznych na usługi niepriorytetowe poniżej progów unijnych będą miały zastosowanie wyłącznie regulacje przewidziane w projektowanym przepisie oraz nie znajdą do nich zastosowania inne przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych" (16). Problem ten jest o tyle

Kryterium jakości opinii prawnej

Nowelizacja ustawy Pzp z dnia 29 sierpnia 2014 r. wprowadziła istotne zmiany dotyczące kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych otrzymał brzmienie: "Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria

Prawo do wnoszenia informacji zamiast protestu

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują możliwości wznoszenia protestów na czynności podejmowane przez zamawiającego, które w ocenie wykonawcy są niezgodne z obowiązującymi przepisami. W obecnie obowiązującym stanie prawnym wykonawcy mogą "poskarżyć

Upewnij się, jaki jest termin na zawarcie umowy z wykonawcą!

odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą stosownie do art. 183 ust. 1 ustawy Pzp.) i wynika bezpośrednio z art. 94 ustawy. Wyjaśnienie Jak stanowi powołany przepis - art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, co do zasady termin ten jest uzależniony od wartości zamówienia i od sposobu, w jaki zostało

Sprawdź, jak prawidłowo udzielić zamówienia w częściach

mógł udzielić zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Pzp. Analogiczna sytuacja zaistnieje, gdy wartość części zamówienia nie będzie przekraczać progów unijnych i będzie się mieścić w 20% wartości zamówienia. W takim przypadku będziesz mógł stosować przepisy dla zamówień nieprzekraczających tychże

Prokurent podpisując ofertę nie musi przedstawiać zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego

wartość przewyższa tzw. progi unijne (określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) zamawiający zobowiązany jest zażądać między innymi aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W

W którym momencie postępowania zamawiający może odrzucić ofertę?

Pytanie Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej progów unijnych na dostawę sprzętu medycznego w pakietach. Czy badając oferty i stwierdzając, że niektóre z nich należy odrzucić, ma prawo tego dokonać, informując o tym fakcie tylko wykonawcę, którego dotyczy ta

Zmiana Prawa o zamówieniach publicznych

wszystkim nowelizacja określiła nowe progi stosowania ustawy, skróciła terminy składania ofert oraz zmodyfikowała zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej. Nowe progi stosowania ustawy. Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 4 pkt. 8 określa próg którego przekroczenie powoduje konieczność

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

. Na obecną budowę przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych; nie przewidzieliśmy możliwości udzielania zamówień uzupełniających. Czy istnieje jakaś inna możliwość niż przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego? Chodzi nam też o stracony czas

Dowiedz się, jak liczyć termin związania ofertą

Termin związania ofertą uzależniony jest od wartości szacunkowej zamówienia i wynosi odpowiednio: - do 30 dni dla zamówień publicznych, których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych, - do 90 dni jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych

W jaki sposób można zakwestionować oświadczenia wykonawcy?

art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie Jeżeli treść uzyskanych wyjaśnień nie będzie dla zamawiającego przekonująca, to wówczas należy rozważyć możliwość wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, tj. z powodu złożenia nieprawdziwych

Krótsze procedury udzielania zamówień publicznych

udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej tzw. progów unijnych ulegnie wyraźnemu skróceniu gdyż czas na wniesienie protestu wynosi obecnie dziesięć dni a zamawiający ma również dziesięć dni na jego rozstrzygniecie. Zatem skrócenie procedury wyniesie aż dwadzieścia dni, co zwłaszcza w przypadku

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

agd. Wartość szkoleń przekracza progi unijne, natomiast wartość sprzętu wynosi ok. 800 000 zł. Planujemy przeprowadzić zamówienia na szkolenia niepriorytetowe, jako przetargi unijne, ale bez stosowania terminów i wymaganych dokumentów. Na szkolenia priorytetowe (szkolenia komputerowe) przeprowadzimy

Na jakiej podstawie unieważnić postępowanie, jeśli błędnie przeprowadzono ocenę ofert?

fakcie wykonawców i dokonać powtórzenia czynność badania i oceny ofert. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 7, art. 146, art. 186 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); art. 17 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za

Skutki błędnego pouczenia o możliwości wniesienia odwołania

przekracza określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP tzw. progów unijnych, zawiera art. 184 ust. 1a wskazanej ustawy. Wniesione przez wykonawcę odwołanie, które w swoim uzasadnieniu podnosi zarzuty nie mieszczące się w katalogu sytuacji określonych w art. 184 ust. 1a Prawa zamówień publicznych

Nadzoru inwestorskiego nie zamawiaj w trybie zapytania o cenę

specjalistyczny charakter usług nie powinieneś dokonywać wyboru wykonawcy na realizację usługi nadzoru inwestorskiego w trybie zapytania o cenę. Kiedy zapytanie o cenę? Zamówienie w trybie zapytania o cenę może być udzielone jedynie dla postępowań o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne (art. 70). Ponadto

Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

Pytanie Jakie są wymagania dotyczące udzielenia zamówienia na roboty budowlane podzielone na etapy - zamówienie o wartości poniżej progów unijnych? Chcemy ogłosić jeden przetarg z wykonaniem zadania w dwóch etapach na 2 lata. Jeden etap do wykonania jeszcze w tym roku, a drugi w przyszłym roku

Czy w zamówieniu na usługę szkoleniową zamawiający może żądać CV i referencji wykładowców?

zdolnymi do wykonania zamówienia; - sytuacja ekonomicznej i finansowej. Zasadą jest, że zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne. Natomiast, jeżeli wartość zamówienia nie

W przetargach dla urzędników liczy się tylko cena

organizacji prawo powinno obligować zamawiających do wybierania ofert najkorzystniejszych, a nie najtańszych. Wygląda jednak na to, że rząd chce inaczej rozwiązać ten problem. Przygotowywane przez UZP zmiany w prawie zamówień publicznych mają umożliwić zamawiającemu weryfikację oferty, jeśli proponowana w

Akcja na Facebooku. Naukowcy wiążą się w proteście przeciw złej ustawie

strzelił "słit focię" i wrzucił na Facebooka, na stronę "Realizacja PZP wiąże ręce nauce", obok innych podobnych zdjęć. W ten sposób naukowcy protestują przeciwko ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Fanpage na Facebooku stworzyło trzech młodych badaczy z Krakowa i Warszawy: Iwona

Nowe terminy składania ofert

został utrzymany ale minimalny termin składania ofert dla robót budowlanych skrócono do 14 dni. Ponadto nowelizacja przewiduje możliwość skrócenia terminów składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej tzw. progi unijne (określone w art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych). Terminy składania

Nowe zasady zmian w ogłoszeniu o zamówieniu

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W świetle nowych regulacji ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamawiający można zmienić, zamieszczając Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia

Firmy nie chcą walczyć o państwowe zlecenia

pierwszym trybie udzielonych było aż 29 proc. zleceń poniżej progów unijnych. Najbardziej przejrzystym i otwartym trybem zamówień publicznych oprócz przetargu nieograniczonego jest właśnie licytacja elektroniczna. Może być ona stosowana w przypadku zamówień dotyczących dostaw i usług "powszechnie

Babimost zostanie bez dopłat lotniczych? Bruksela nie chce już dopłacać do biletów...

Regionalnych lotnisk jest w Europie za dużo i nie wszystkie muszą przetrwać - gdyby nie polityczna poprawność, zapewne tak o nowych propozycjach zmian w prawie powiedziałby Joaquin Almunia, unijny komisarz ds. konkurencji. Zamiast tego stwierdził, że są one "ważne, ale usytuowane w bliskiej

Jak przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne na zajęcia językowe?

warunków - również te dokumenty (art. 44 i 50 ust. 1 ustawy Pzp). Obowiązek żądania od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału zależy od wartości zamówienia. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, musisz żądać tych dokumentów, a jeśli wartość zamówienia

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych jest propozycja przywrócenia możliwości wnoszenia odwołań od rozstrzygnięcia przez zamawiającego protestu wniesionego w postępowaniu na usługi lub dostawy o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych tj. w zależności od rodzaju zamawiającego 133.000

Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

odwołaniem, jest uzależniony od wartości zamówienia, o czym należy również pouczyć wykonawców. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; - opisu sposobu

Powołanie się na zasoby innego podmiotu nie oznacza jeszcze, że trzeba dostarczać dokumenty jego dotyczące

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. III.4.2." Inaczej wygląda sytuacja przy postępowaniach prowadzonych w progach unijnych, gdyż tam ww. dane umieszczane są samodzielnie przez zamawiającego więc trudno jest wskazać dokładne

Czy można żądać wykazu zrealizowanych zamówień bez referencji?

zażądać stosownego oświadczenia lub - w przypadku zamówień powyżej progów unijnych - dokumentów. W przypadku warunku wiedzy i doświadczenia, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery