pkb ue na jednego mieszkańca

PIE: Z powodu koronawirusa PKB Polski może zmniejszyć się o 0,02 pkt proc w 2020

mieć coraz większy wpływ na chińską, a w konsekwencji na światową gospodarkę". "Ograniczenia w przemieszczaniu się mieszkańców skutkują mniejszym popytem na dobra (np. elektronika, sprzęt AGD, samochody) oraz usługi (np. transportowe, turystyczne, biznesowe)" - podano. Wskazano też

KE proponuje wspieranie turystyki poprzez system bonów, zaleca plany naprawcze

jedną prywatną wycieczkę rekreacyjną rocznie, a 78% Europejczyków spędza wakacje we własnym kraju lub innym kraju UE. Dlatego - zdaniem Komisji - "należy skierować obecne fundusze spójności na inwestycje przywracające zaufanie turystów, takie jak zarządzanie przestrzeniami publicznymi i wdrażanie

PwC: Potencjał inwestycyjny Warszawy trzykrotnie przewyższa inne duże miasta

też wyższych), wysokim poczuciem bezpieczeństwa wśród mieszkańców (co jest także efektem bardzo wysokich wydatków na bezpieczeństwo), wyższą niż w pozostałych miastach dostępnością lekarzy w prywatnej służbie zdrowia, a także korzystnym stanem środowiska naturalnego - choć wyzwaniem nadal pozostaje

UE? Socjal i oczyszczalnie ścieków. "Kasa z Unii to kroplówka, którą chcemy ssać"

UE? Socjal i oczyszczalnie ścieków. "Kasa z Unii to kroplówka, którą chcemy ssać"

regionami nie są może uderzająco szybkie, ale są. Co więcej zachodzą one także w innych krajach postsocjalistycznych, za wyjątkiem Rumunii. Po pierwsze możemy zobaczyć, że w uporządkowaniach pokazujących dochody własne gmin na jednego mieszkańca mocno w górę przesuwa się wiele gmin, które leżą na obrzeżach

PIE:Pandemia szansą na lepszą pozycję w łańcuchach dostaw firm regionu Trójmorza

regionu Trójmorza (Europa Środkowo-Wschodnia pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem). Została zawiązana w celu wzmocnienia tej części UE i wyrównaniu różnić w rozwoju infrastrukturalnym i jakości życia mieszkańców regionu Trójmorza z zachodnią częścią UE. Jest realizowana na trzech poziomach

MIR: Fundusze UE zmniejszyły lukę rozwojową Polski Wschodniej o 1/5

stosunku do pozostałych państw członkowskich UE, a jej PKB per capita wynosi blisko 50% średniej unijnej. "15 lat Polski w Unii Europejskiej to czas dynamicznych zmian strukturalnych. Śmiało możemy powiedzieć, że jednym z obszarów, gdzie zmiany te widać najwyraźniej, jest właśnie Polska

Cena emisji CO2 jest najbardziej efektywnym sposobem na zmniejszenie ilości dwutlenku węgla

Cena emisji CO2 jest najbardziej efektywnym sposobem na zmniejszenie ilości dwutlenku węgla

mobilizacja funduszy potrzebnych do wdrożenia CCS na skalę globalną. Jedną z głównych słabości porozumienia paryskiego, oprócz tego, że jego „wkłady ustalane na szczeblu krajowym” nie są wiążące, jest to, że odnosi się ono do wielkości emisji, nie przywiązując prawie żadnej wagi do ceny węgla

Pekao: Polska dołączyła do grona 25. największych eksporterów na świecie w 2018

, skierowany głównie do krajów UE - jedna piąta sprzedaży zagranicznej trafia na rynki pozaeuropejskie. Silna pozycja Polski w handlu międzynarodowym wyraźnie kontrastuje z utrzymującym się od lat na relatywnie niskim poziomie zaangażowaniem kapitałowym polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

KE: Dotacyjna część instrumentu odbudowy dla Polski to maksymalnie 28,9 mld euro

określonego klucza podziału, uwzględniającego liczbę ludności, PKB na mieszkańca i stopę bezrobocia. W ocenie Komisji, klucz ten będzie szczególnie korzystny dla krajów, które poniosły największe konsekwencje kryzysu. W ramach zaproponowanego przez Komisję podziału środków w ramach części dotacyjnej

Przegląd prasy

-Jedynak:Projekty do Krajowego Planu Odbudowy można składać do 14 VIII --BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi FOMC i dane PKB za II kw. --MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 290,3 mld zł --Redan oczekuje wzrostu sprzedaży oraz marży handlowej w kolejnych miesiącach --Klienci banków

BIG InfoMonitor: Zaległości branży moto wyniosły 1,2 mld zł na koniec marca

wynosi obecnie prawie 83 tys. zł. Gdy mowa o producentach, jest to 577 tys. zł, podkreślono. "Branża motoryzacyjna jest szczególnie podatna na zmiany koniunktury gospodarczej, bo w okresie kryzysu popyt na samochody gwałtownie maleje. Do tego dochodzą ograniczenia w przemieszczaniu się mieszkańców

Pomorskie i podlaskie w Unii Europejskiej jak Korsyka i Kreta

najniżej (południowo-wschodnia Bułgaria) jest jednym z najbiedniejszych regionów UE, tymczasem województwo podlaskie uzyskało 20 pkt więcej, mimo podobnego poziomu PKB na jednego mieszkańca. Wydawałoby się, że europejskie stolice powinny oferować swoim mieszkańcom lepsze możliwości życiowe niż mniejsze

Przegląd prasy

polityce spójności dla krajów o niższym PKB na mieszkańca wg gazety --Jedna piąta klientów próbowała odstąpić od umowy deweloperskiej, powołując się na koronawirusa --Singapur uznał regionalizację dla drobiu, a ZEA przyjmą polski drób, wołowinę, baraninę i mięso kozie Parkiet --Do funduszy akcji

PFR: Europa Środkowa może stać się jednym z europejskich centrów innowacji

przedsiębiorczości, niskie koszty pracy (niska motywacja do innowacji), niski poziom wydatków na badania i rozwój (1,4% PKB vs 2,0% w UE i 3% jako cel strategiczny UE) oraz niski rozwój rynku kapitałowego, podkreślają autorzy raportu. Autorzy raportu rekomendują "stworzenie dla przedsiębiorstw przejrzystego

Wałbrzych otrzyma 60 mln zł kredytu z EBI w ramach Planu Junckera

;Od uruchomienia w listopadzie 2015 r. wsparcie EFIS w Polsce rośnie z roku na rok. Łączne finansowanie Grupy EBI wyniosło ostatecznie 3,57 mld euro i uruchomiło dodatkowe inwestycje w wysokości 14,93 mld euro, dzięki czemu Polska - względem PKB - stała się 6. beneficjentem EFIS spośród 28 krajów UE

Co nam mówi PKB, czyli jak najlepiej mierzyć dobrobyt?

zacznie wydobywać diamenty, jego PKB natychmiast się zwiększy, ale mieszkańcy w ogóle na tym nie skorzystają. Gorzej - będą oglądać bogactwo przez szybę. Jest to związane z chorobliwą cechą współczesnego systemu polityczno-gospodarczego, polskiego też, którą jest ogromne zróżnicowanie dochodowe. Innymi

MR: Program dla Śląska przewiduje inwestycje o wartości 40 mld zł

Ministerstwo Rozwoju. "Śląsk to jeden z najsilniejszych gospodarczo regionów Polski, wojewódzki lider w eksporcie do krajów UE. Wytwarza prawie 13% polskiego PKB. Jeśli strategia rozwoju Śląska nie ulegnie jednak korekcie, za parę lat może się okazać, że siła regionu będzie topnieć, a jego potencjał

Strategia myślenia życzeniowego. O planie Morawieckiego

Strategia myślenia życzeniowego. O planie Morawieckiego

do 2015 r. dystans pomiędzy Polską a średnią unijną mierzony PKB na mieszkańca zmalał o 20 punktów procentowych. Ale perspektywy nie są optymistyczne. Szybki wzrost w pierwszym 25-leciu III RP wynikał, zdaniem autorów "Strategii", ze skali przemian gospodarczych - wprowadzenia instytucji

Rząd podjął uchwałę w sprawie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 75-78% średniej unijnej w 2020 r. (95% w 2030 r.)" - podano w komunikacie. Zapewnieniu wysokiego i trwałego tempa wzrostu służyć będzie realizacja takich wskaźników, jak m.in.: - wzrost inwestycji do poziomu 25% PKB, - wzrost udziału

McKinsey: Podnoście wydajność, bo pracowników w Polsce będzie ubywać

czynników produkcji pozostanie bez zmian. Polska i tak będzie doganiać Unię Europejską, ale wolno. PKB na głowę mieszkańca, które dziś wynosi 60 proc. średniej w UE, wzrośnie do 70 proc. , czyli do poziomu Portugalii lub Cypru. "Scenariusz aspiracyjny", który szczegółowo omawia raport McKinseya

Przegląd prasy

zł w rozbudowę oraz modernizację sieci --Eurostat: Ok. 20 proc. z 220 mln pracujących mieszkańców Unii (44,7 mln osób) było w ub.r. zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin Parkiet --Notowane na GPW banki, mające spory udział kredytów frankowych, mocno potaniały, ale niekoniecznie od razu

Finansowa wojna hybrydowa w Mołdawii. Zielone zamiast zielonych ludzików

najbiedniejszych w Europie. Wartość PKB Mołdawii za zeszły rok Bank Światowy ocenił na 6,5 mld dol. A około połowa z 3,5 mln mieszkańców tego kraju ma statystycznie ok. 5 dol. dziennie na życie. Ale w tej sprawie nie chodzi tylko o zatkanie kanału nielegalnego transferu pieniędzy, o którego tolerowanie Moskwa

Przegląd prasy

w Krakowie --Anwil z Grupy Orlen rozpoczął budowę III linii do produkcji nawozów azotowych --PSPA: Polska jednym z liderów UE pod względem elektrycznej floty w car sharingu --JMP otwiera 2905. Biedronkę, tworząc ok. 40 nowych miejsc pracy --Aegon OFE zmniejszył udział w Elektrobudowie

Plan Morawieckiego, czyli bilion złotych na inwestycje i 5 głównych celów

proc. PKB (dziś 18 proc.), nakłady na badania i rozwój - 2 proc. PKB (obecnie około 0,8 proc.), średnich i dużych firm będzie przynajmniej 22 tys., a PKB na głowę mieszkańca ma wzrosnąć do 79 proc. średniej w UE (dziś 69 proc.). Czytaj więcej: szczegóły planu Morawieckiego. Temat dnia "Gazety

Przegląd prasy

śmiertelnych ofiar na 1 mln mieszkańców wzrosła w Polsce o 2 do 79 w 2016 r.; średnia w UE to 50 (spadek o 2) ISBnews --Kredyt Inkaso przydzieliło warunkowo obligacje serii C1 o wart. 103,05 mln zł --iAlbatros Group skupił 2,45 mln akcji własnych po 59,09 zł sztuka --EuCO wyemituje obligacje serii A o

Przegląd prasy

śmiertelnych ofiar na 1 mln mieszkańców wzrosła w Polsce o 2 do 79 w 2016 r.; średnia w UE to 50 (spadek o 2) ISBnews --Kredyt Inkaso przydzieliło warunkowo obligacje serii C1 o wart. 103,05 mln zł --iAlbatros Group skupił 2,45 mln akcji własnych po 59,09 zł sztuka --EuCO wyemituje obligacje serii A o

PayPal: Europa Środkowa tworzy nowy obszar gospodarczy na mapie, Polska kluczowa

technologii i wzrost znaczenia biznesu opartego na innowacjach, a także rozwój lokalnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Mieszkańców wyróżnia wysoki poziom wykształcenia, duch przedsiębiorczości i wiara w ciężką pracę. Prowadzi to do zmiany charakteru gospodarki państw badanego obszaru - z

Czesi mają nadwyżkę budżetową. Na ile ich gospodarka góruje nad polską?

Banku Światowego wyprzedza czeską, to świadczy to o naszym wysiłku i szansie, którą wykorzystaliśmy jako Polacy - mówi ekonomista z Krakowa. Jego opinie potwierdza zestawienie wyników PKB (z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej) na głowę mieszkańca w Czechach i Polsce na przestrzeni ostatnich 25 lat

Polska wieś nie żyje z roli. A rolnictwo mamy niemal najmniej wydajne w Europie

Polska wieś ma się lepiej, maleje jej dystans do Polski miejskiej - informuje Fundacja na rzecz Rozwoju Wsi Polskiej. Tyle tylko, że ten dystans jest olbrzymi. Na wsi mieszka aż 40 proc. obywateli kraju, ale udział rolnictwa w PKB jest gorzej niż mizerny - tylko 2,6 proc. Fundacja na rzecz Rozwoju

Przegląd prasy

wagi ryzyka na hipoteki walutowe będą dotyczyły całości tego typu ekspozycji, a nie tylko części całkowicie zabezpieczonej hipoteką Dziennik Gazeta Prawna --W 2016 r. na jednego mieszkańca przypadło 1891 wypalonych papierosów - po raz pierwszy od 2013 r. wzrosły wpływy akcyzowe Puls Biznesu

Przegląd prasy

wynosi 1,9 na 1000 mieszkańców, w UE - 3,1 --Work Service: Ponad 2/3 firm budowlanych ma problem ze znalezieniem pracowników --Instal-Lublin z Grupy Awbudu wykona instalację wentylacji dla GM w Tychach --DM BOŚ podniósł wycenę PKN Orlen do 95 zł, nadal rekomenduje 'kupuj' --DM BOŚ podniósł

Przegląd prasy

WIG20 wzrósł o 1,07% na zamknięciu w środę --Glapiński: Wzrost PKB wyniesie 3,1-3,3% w całym 2016 r. --Artur Kawa został przewodniczącym rady nadzorczej Emperia Holding --Orbis ma umowę na zarządzanie hotelem ibis Styles Budapest Airport --Glapiński: Liczę, że Moody's nie obniży ratingu

Polska wiza do transatlantyckiego wolnego handlu

Za tydzień jednym z tematów kolejnego szczytu państw UE będą negocjacje z USA w sprawie traktatu o transatlantyckim partnerstwie na rzecz handlu i inwestycji. Według francuskiej agencji prasowej AFP podczas szczytu może zostać zrobiony kolejny krok w stronę tego porozumienia. A to oznaczałoby

Strefa euro do rozbiórki. Rozmowa o tym, jak uratować Unię Europejską

. Dziś dysponujemy jednym i drugim, a wstępując do strefy euro, możemy jedno i drugie stracić. Dlaczego projekt strefy euro okazał się porażką? - UE jest złożona z państw narodowych, które są głównymi ośrodkami identyfikacji i tożsamości obywateli. I źródłem legitymizacji procesu demokratycznego. Te

Ukraińska gospodarka nad przepaścią. Czy da się ją uzdrowić? [ANALIZA]

przyczyny kryzysu, choć ważne, nie musiałyby doprowadzić Ukrainy na skraj przepaści. Problemem znacznie ważniejszym jest strukturalna słabość gospodarki naszego sąsiada. Fatalne dwie dekady Według danych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w 1992 r. dochód narodowy na jednego mieszkańca Ukrainy wynosił

Małe przedsiębiorstwa są potęgą. Mogą np. zbudować u nas zbiorniki LPG

porównaniu ze średnią unijną i spory potencjał do wzrostu. MSP generują 48,5 proc. PKB, mikroprzedsiębiorstwa - 30 proc. (2012 r.). To środek stawki UE". Jak sobie radzić na rynku Jest wiele czynników, od których zależy powodzenie małej firmy, a jednym z najpoważniejszych są pieniądze na ich założenie

Za mało nam milion gratów rocznie? Polska "moto-skansenem" Europy

auta na 1 tys. mieszkańców. A dekadę później - już 504 auta na 1 tys. mieszkańców. Według takich oficjalnych statystyk Polska pod względem nasycenia autami przebiła już średnią UE, bo w 2012 r. na 1 tys. mieszkańców Unii przypadło przeciętnie 487 samochodów osobowych. Wskaźniki zmotoryzowania Polaków

Bruksela: Na emerytury trzeba zapracować

publicznych. Polska w unijnych statystykach budżetowych wypada całkiem nieźle, bo jest wśród zaledwie sześciu krajów UE, gdzie przewidywany udział wydatków publicznych na emerytury w PKB będzie malał w okresie do 2060 r. Sęk w tym, że równocześnie mamy też jednak jedne z najniższych prognoz stosunku średniej

Szczytne idee i mało konkretów. Ministerstwo Rozwoju opublikowało strategię Morawieckiego

. dochody gospodarstw domowych osiągną poziom 76-80 proc. średniej unijnej, czyli mniej więcej 10 pkt proc. więcej niż obecnie. A PKB na mieszkańca mierzone siła nabywczą osiągnie 75-78 proc. średniej unijnej. W 2015 r. było to poniżej 70 proc. Filarami planu Morawieckiego mają być reindustrializacja

Ekonomista Goldman Sachs: W skali globalnej problemy Grecji to pestka

będą chcieli kupować Chińczycy. Na razie sprzedajemy im głównie miedź... - Polskie firmy radzą sobie dobrze, ale potrzebują odwagi, czasu i pewnie także nowych technologii. Popatrzcie na Koreę Południową. Pół wieku temu PKB na głowę mieszkańca Korei był podobny do PKB krajów afrykańskich, obecnie jest

25 lat polskiej gospodarki. Co zmieniło się na plus, a z czym sobie nie poradziliśmy

wynosi obecnie ok. 10 tys. dolarów. Najniższy ma Republika Środkowoafrykańska ($542). Nie mamy więc chyba na co narzekać. PKB per capita to najlepszy wskaźnik zamożności obywateli państwa. Oblicza się go dzieląc wartość PKB przez liczbę mieszkańców. Miesiąc temu świętowaliśmy nasze dziesięciolecie w

Minister Tchórzewski: OZE zbyt kosztowne, trzeba pomóc górnictwu

zmniejszenia PKB Polski. W rzeczywistości gdyby istniała taka zależność, to Niemcy, które dotują zieloną energię, przeżywałyby potężny kryzys gospodarczy. W niemieckim bogatym społeczeństwie panuje konsensus co do tego, że warto płacić więcej za energię w zamian za troskę o środowisko. Niemcy płacą jedne z

Polityka spójności to nie fanaberie ubogich

tak, że 12 nowych krajów UE próbuje wyszarpać od starych jak najwięcej. Ważną kwestią jest też sprawa wprowadzenia regionów przejściowych, czyli tych, które w trakcie obecnego budżetu przekroczyły poziom 75 proc. średniej PKB na mieszkańca w całej UE. Chodzi o to, aby mogły korzystać z unijnych

PO zadłużyła Polskę bardziej niż Gierek, a szlachta nie płaciła podatków. Oto 14 mitów o polskiej gospodarce, które najwyższy czas rozwiać

z innymi stanami. Szlachta była zobowiązana do płacenia tzw. podatku łanowego , czyli dwóch groszy od każdego łana. Na ówczesne czasy była to symboliczna kwota. W książce Zbigniewa Żabińskiego "Systemy Pieniężne na Ziemiach Polskich" jeden grosz za czasów Zygmunta Starego jest wyceniany

Średnie oszczędności Polaków: 37 tys. zł

Na lokatach, kontach, w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych każdy Polak trzyma średnio 8,7 tys. euro. Pod tym względem jesteśmy w Europie na szarym końcu. Więcej oszczędności na głowę mają nie tylko mieszkańcy bogatych krajów Europy Zachodniej (np. Holendrzy i Duńczycy zachomikowali do tej

Rządzący Europą i USA chłoszczą wielkie korporacje, które uchylają się od płacenia części podatków

pracuje 30 tys. osób, ośrodek przynosi budżetowi Irlandii jedną czwartą wszystkich dochodów z CIT. Wielkim kapitałem kraju jest wykształcona, anglojęzyczna siła robocza i przynależność do jednolitego rynku UE, co dla firm z USA czyni z Dublina wrota do Europy. Już od lat 80. w przekuwaniu stolicy w

Litwa już raz nie spełniła kryteriów wejścia do strefy euro. Teraz nie przepuści okazji

społeczeństwom, nie biorąc pod uwagę szkód finansowych, jakie w dłuższej perspektywie wyrządzają. Co Litwini myślą o euro? Sąsiednia Łotwa przyjęła wspólną walutę wbrew opinii mieszkańców. - Na Łotwie podzieleni byli też politycy. Jedna z partii koalicyjnych nie chciała euro, a wejście popierała jedna z partii

Hans-Werner Sinn: Źle się dzieje w państwie europejskim

typowym błędem merkantylizmu. Gdy w 1995 r. zapadła decyzja o utworzeniu strefy euro, Niemcy były w tej strefie drugim krajem pod względem PKB na mieszkańca. Wspólna waluta doprowadziła u nas do dużego bezrobocia i spowolnienia wzrostu. Dziś zajmujemy siódme miejsce wśród krajów strefy euro pod względem

Co czwarty Polak jest emerytem lub rencistą. Na każdego z nich pracują tylko dwie osoby aktywne zawodowo

emerytów i rencistów, których liczba w 2013 wynosiła 8,9 mln. Statystycznie więc na jednego emeryta lub rencistę pracują niemal dwie osoby. Stopa bezrobocia w 2013 r. wyniosła 10,3 proc. i była o ponad 7 punktów procentowych niższa niż w 2005 r. W ubiegłym roku w Polsce było niemal 1,8 mln bezrobotnych

Jak się jeździ autem na wodór? [TESTUJEMY]

biegną przez Polskę. - Kolejność rozmieszczenia tankowania wodoru w naszych miastach jest pochodną wielu czynników, od PKB na głowę mieszkańca począwszy, przez liczbę taksówek i autobusów w rejonie, po natężenie ruchu na drogach dojazdowych - mówi prof. Wojciech Gis z ITD. - Atutem wodoru jako paliwa

Zaoszczędzimy pieniądze i ochronimy klimat

na razie nie chcą, to o jego wprowadzeniu w swym stanie zdecydowali w referendum mieszkańcy Kalifornii. A co najciekawsze, Chińczycy zapowiedzieli stworzenie pilotażowego systemu handlu emisjami w trzech prowincjach. Ale dlaczego UE nie może poczekać, aż taki system powstanie na całym świecie? - Mamy

Dlaczego rząd powinien troszczyć się o budownictwo mieszkaniowe?

krajów UE. Z danych Eurostatu wynika, że ok. 45 proc. mieszkańców naszego kraju żyje w przepełnionych mieszkaniach, podczas gdy średnia dla Unii wynosi 17 proc. Bartosz Turek dodaje, że - według Eurostatu - prawie 1,5 mln istniejących lokali wymaga albo gruntownego remontu, albo wręcz wyburzenia. Do tego

Eurostat: Polska na 26. miejscu w UE w wydatkach na służbę zdrowia/os. w 2016 r.

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Polska zanotowała jeden z najniższych poziomów wydatków na służbę zdrowia - 700 euro na mieszkańca w 2016 roku, co daje naszemu krajowi trzecie miejsce od końca w Unii Europejskiej, wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. "Wydatki na służbę

Komu nie zależy na likwidacji rajów podatkowych?

właśnie Bermudy. IRS twierdzi, że w 2012 roku zysk zarejestrowanych tam amerykańskich firm wyniósł 104 mld dol., co stanowiło 1884 proc. PKB wyspy liczącej zaledwie 65 tys. mieszkańców. Rajskie stany USA Administracja podatkowa USA zna w najmniejszych szczegółach trwające od dziesięcioleci mechanizmy

Grecja gra pod kwartet

korzystniejszy jest powrót do drachmy). Do tego członkini Platformy i przewodnicząca parlamentu Zoe Konstantopoulou za wszelką cenę stara się odsunąć głosowanie w czasie. Pierwotnie planowane na czwartek przesunięto już o jeden dzień. A czas nagli. W piątek ministrowie eurostrefy mają bowiem ostatecznie

Dom, mieszkanie, działka coraz droższe

zróżnicować - mają kilka wariantów zróżnicowania tych stawek. Jeden z nich - nazwany podstawowym - zakłada, że stawki maksymalne podatku od nieruchomości zależałyby od PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca w regionie, na terenie którego położona jest gmina. Im wyższe PKB, tym wyższa stawka maksymalna

Dłuższa praca albo bieda

- Wiem, że wokół tej decyzji nie ma entuzjazmu, ale ktoś ją musi podjąć. Uznaliśmy, że to jeden z ostatnich momentów. Prawda jest brutalna - mówił wczoraj Donald Tusk. Dlaczego zdaniem rządu trzeba podnieść wiek emerytalny? W 1965 r. Polka na jeden rok emerytury pracowała ponad osiem lat. Obecnie

Patriota płaci podatki w Polsce. Wiceminister finansów zapowiada kontrole

wyprowadzania dochodów za granicę? - Szacunki są bardzo różne. Nigdy nie podawaliśmy żadnej kwoty, a szarej strefy jeszcze nikomu na świecie nie udało się wyliczyć z przyczyn obiektywnych. Dlatego też u nas nigdzie taka kwota się nie pojawiła, poza jakimś wymysłem dziennikarskim [jedna z gazet napisała o 3

Unio, baw się sama

najniższym poziomie od 33 lat, a odsetek zabójstw na 100 tys. mieszkańców spadł od 2003 r. o połowę), ale na każde takie doniesienie tabloidy szybko odpowiadają, że w ubiegłym roku wyrzucono z kraju 1,8 tys. zagranicznych przestępców, a w Londynie obcokrajowcy (dane za 2012 r.) są odpowiedzialni za jedną

Etiopia wraca do gospodarczej gry. I dba o niezależnosć

. I ostrzą sobie zęby. Fontanny, lśniące fasady, przeszklona kopuła, trzy centra konferencyjne, sala obrad na 2,5 tys. osób, całość podkreślona strzelistym, 100-metrowym biurowcem ze szkła i aluminium. Siedziba Unii Afrykańskiej - instytucji bliźniaczej dla UE - jest jednym z najnowocześniejszych i

Polityczny cud na Łotwie

wiarygodny polityk taki jak Dombrovskis - tłumaczy prof. Muiznieks. Po "rewolucji pingwinów" nie było już większych demonstracji ulicznych, choć krytycy cięć straszyli Łotyszy "okupacją Międzynarodowego Funduszu Walutowego". Łotwa była do 2007 r. jednym z trzech podziwianych na Zachodzie

Inflacja rośnie w Polsce i na świecie. Giełdy w USA w dół

Jackiem Rostowskim w Brukseli na szczycie Ecofin. Po spotkaniu Rehn powiedział, że spodziewa się podczas wizyty w Polsce formalnej odpowiedzi na swój list z połowy stycznia, w którym prosił rząd Polski o przedstawienie planu reform, by deficyt finansów spadł do 3 proc. PKB. - Nie ma powodu, by przedłużać

Strefa euro nam ucieka

fiskalnym przyszedł czas na mozolne budowanie unii bankowej, ze wspólnym nadzorem i systemem gwarancji bankowych. Na złamanie karku Następny krok to otwarta dla 27 krajów UE unia polityczna , w której państwa członkowskie oddadzą kolejną wielką porcję suwerenności na rzecz ponadnarodowej instytucji, jaką

Anglia nawet w kryzysie lepsza od Polski

gospodarcze triumfy. Byliśmy jedynym krajem UE, który w ubiegłym roku zanotował wzrost PKB. Jacek Rostowski został okrzyknięty najlepszym ministrem finansów w Europie, a Sławomir Skrzypek - jednym z największych speców od bankowości centralnej. Mimo to nasi rodacy, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat

Przyszłość unijnej polityki regionalnej: wilk syty, owca cała

ostatnie pół wieku. Pieniądze z funduszy strukturalnych i spójnościowych automatycznie trafiały do regionów, w których PKB na głowę mieszkańca było niższe od 75 proc. unijnej średniej. Tę politykę regionalną po rozszerzeniu czeka szok. Unia powiększy się o kilkadziesiąt milionów osób, ale jej zamożność

Islandczycy nie chcą płacić. Rząd to zignoruje?

na temat otwarcia negocjacji członkowskich z Islandią - przyznał holenderski minister spraw zagranicznych Maxime Verhagen. Chociaż przedstawiciele Komisji Europejskiej stwierdzili, że sprawa długów Icesave i wejście do UE to dwie oddzielne kwestie. Islandia ciągle pozostaje jednym z najlepiej

Dobre długi samorządów? Są największym inwestorem w Polsce

pieniędzy. W całości przeznaczają je na inwestycje, które przez dziesiątki lata będą służyć mieszkańcom - zapewnił prezydent Grobelny. Tłumaczył, że samorządy będą się zadłużać jeszcze przez rok, dwa. Potem przestaną, bo dojdą do dozwolonego progu zadłużenia. Skończą się też pieniądze z UE na

Słowacja bez korony

Przeżyliśmy Tatarów, komunizm, przeżyjemy i euro - śmieją się mieszkańcy Bardejova. To miasteczko jest jak Europa Środkowa w pigułce. Do Polski jest trochę ponad 20 km, na Ukrainę i Węgry nieco ponad 100 km. Dziadek Łemko, babka Słowaczka, kuzyn Polak - taka mieszanka w Bardejovie nikogo nie dziwi

Czy umowa TTIP ma wielkie oczy? (DEBATA)

globalnego handlu. Dzisiaj nie jest tak, że samochód np. marki Volkswagen wytwarzany jest w całości w jednym kraju. W wypadku Volkswagena wiele komponentów do jego aut jest produkowanych np. w Czechach, na Węgrzech czy w Polsce. Regionalne układy handlowe mówią nam więc również o powiązanych na skalę

Islandczycy nie spłacą długów po swoich bankach

globalnymi instytucjami finansowymi, stała się kopciuszkiem z kurczącą się gospodarką - w 2009 r. jej PKB spadł o 6,9 proc., rok później - o kolejne 3,5 proc. - pod kroplówką MFW i ze znacjonalizowanymi instytucjami finansowymi. Bunt na rajskiej wyspie - Sprawa Icesave jest jedną z poważnych przeszkód do

Grobelny: W samorządach nie będzie inwestycji, za to będą festyny

jedna spółdzielnia składała jedną deklarację podatkową w imieniu 30 tys. mieszkańców, a teraz mamy 30 tys. deklaracji i ktoś musi te decyzje obrobić. I to nie była decyzja samorządu. Rząd wprowadza normę, że na 2 tys. mieszkańców musi przypadać jeden pracownik socjalny, niezależnie czy gmina ma 3 proc

Rząd PO i Julia, czyli kto zapracuje na nasze emerytury?

Julka Żółtowska urodzi się w kwietniu w Szczecinie. Będzie jednym z ponad 400 tys. niemowląt, które pojawią się na świecie w tym roku. Witaj, roczniku 2011! Te ponad 400 tys. to i dużo, i mało. Dużo, bo jeszcze osiem lat temu rodziło się tylko 350 tys. dzieci rocznie. Mało, bo w 1983 r. było ich

Frank znów tanieje

rozwiązania mówiące o tym, że nie można być poza UE i korzystać z wolnego handlu, ale przyszłość zweryfikuje tę teorię. Wczorajsze dane z USA okazały się lepsze od oczekiwań. O 14:30 poznaliśmy zrewidowane dane na temat PKB. W pierwszym kwartale wzrósł on o 1,1% wobec oczekiwanego 1%. Indeks zaufania

Angola w Portugalii. Była kolonia podbija kolonizatora

rodzinny klan jest bowiem właścicielem lub udziałowcem dużej części gospodarki. Isabel dos Santos, córka prezydenta, jest pierwsza angolską miliarderką i według miesięcznika "Forbes" jedną z najbogatszych kobiet świata, z fortuną sięgającą ponad 2,5 mld euro. Mieszka na przemian w Luandzie

Francja chce podatku węglowego w całej Unii

Francja miała być kolejnym krajem w Unii Europejskiej, w którym obowiązywałby podatek węglowy, czyli - w uproszczeniu - podatek nakładany na paliwa, przy spalaniu których emitowany jest CO2, jeden z gazów przyczyniających się do groźnego efektu cieplarnianego. Za każdą tonę wyemitowanego do