pkb realne nominalne dane

Lockdown niestraszny detalistom. Grudniowa sprzedaż większa od oczekiwań

Grudniowe wyniki sprzedaży detalicznej zaskoczyły. Wprawdzie w porównaniu z tym samym miesiącem 2019 r. widać spadek, ale jest on minimalny i znacznie mniejszy od prognoz analityków.

Zubelewicz z RPP: Wewnętrzne czynniki inflacyjne nasilą się w perspektywie 2022

wzrośnie" - wskazał członek Rady. Podkreślił, że wysoka inflacja oznacza wymierne straty dla budżetu państwa i gospodarstw domowych. "Przy inflacji powyżej 3% w skali roku różnica między konsumpcją nominalną a realną sięgnęła 51 mld zł. Każdy obywatel traci na inflacji średnio ponad 100 zł

Łon z RPP: Pogorszenie nastrojów to wzrost prawdopodobieństwa obniżki stóp proc.

wzrostu gospodarczego. Bez optymizmu konsumenckiego trudno mówić o szansach na dalszy rozwój gospodarczy. Niemniej jednak niepokojące są dane o nastrojach w przemyśle. Mam na myśli wskaźnik PMI" - napisał Łon w artykule, który ukazał się w serwisie wGospodarce.pl. "Myślę, że gdyby doszło do

Rząd przyjął zrównoważony budżet 2020, zakładający m.in. 7,1 mld zł wpłat z NBP

, - wydatki - 435,3 mld zł, - brak deficytu budżetu państwa, - deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 1,2% PKB, - dane makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7%), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5%), wzrost przeciętnego

GUS skorygował wzrost PKB za 2017 r. do 4,8% z wcześniejszych 4,6%

r. pozostała bez zmian. W ujęciu nominalnym PKB wyniósł w 2017 r. po rewizji 1 988,73 mld zł. "Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2017 r. wzrósł realnie o 4,8%, w porównaniu z 2016 r., wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 4,6 %" - czytamy w komunikacie

Konsumpcja prywatna może osłabiać się w tym roku wg analityków

domowych na zakupy, pomimo utrzymującego się realnego wzrostu wynagrodzeń. W rezultacie widzimy ryzyko w dół dla naszej prognozy konsumpcji" - analitycy PKO Banku Polskiego. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Dane dotyczące sprzedaży detalicznej w styczniu

GUS skorygował wzrost PKB za 2016 r. do 2,9% z wcześniejszych 2,7%

Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce (niewyrównany sezonowo) wyniósł 2,9% w 2016 r. podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wcześniej Urząd szacował ubiegłoroczny wzrost w tym ujęciu na 2,7%. W ujęciu nominalnym PKB wyniósł po rewizji 1 858,64 mld zł. "Produkt

Wzrost PKB wyniesie ok. 5% w całym 2018 r. wg analityków

aktywności w sektorze przedsiębiorstw (nominalny wzrost w dużych firmach o 13.4%r/r). Jeśli chodzi o inne kategorie, zwiększył się w porównaniu z poprzednim kwartałem, wkład zapasów we wzrost PKB oraz istotnie zmniejszył wkład eksportu netto. Opublikowane przez GUS dane potwierdzają, że konsumpcja w Polsce

Wzrost konsumpcji prywatnej pozostanie na wysokich poziomach w br. wg analityków

okresu stabilizacji kosztu pieniądza i braku zmian stóp procentowych nawet do końca 2022 roku. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Duże zaskoczenie dzisiejszymi danymi sugeruje, że dynamika wzrostu PKB w III kw. może spaść lekko poniżej 4%r/r. Wprawdzie finalny kształt

Przegląd prasy

do centrum w Krakowie, m.in do analityki danych --7Levels przeportuje i wyda na Nintendo Switch symulator 'Football Cup 2020' --Niedużak z MR: III kw. pozostaje niewiadomą, w IV kw. - możliwy wzrost PKB --7Levels zapowiada premiery 2 gier na Nintendo Switch na 9 lipca --Akcjonariusze GPW

Wzrost PKB będzie wyhamowywać w II półr., w całym 2018 r. - ok. 5% wg analityków

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wykazały wzrost PKB w II kw. br. (niewyrównany sezonowo) na poziomie 5,1% r/r, zgodny z pierwszym szacunkiem opublikowanym 14 sierpnia br. Analitycy wskazują, że głównym motorem polskiej gospodarki pozostaje

Konsumpcja prywatna może stopniowo słabnąć w kolejnych miesiącach wg analityków

oparciu o ogół dostępnych danych miesięcznych ze sfery realnej polskiej gospodarki szacujemy, że tempo wzrostu PKB w 3Q18 spowolniło do 4,7% r/r z 5,1% r/r w 2Q18. Co od sfery nominalnej, implikowany deflator sprzedaży detalicznej zanotował we wrześniu lekki spadek - do 1,9% r/r z 2,2% r/r w sierpniu

Projekt budżetu MF: PKB wzrośnie o 3,6% w 2017, deficyt sektora publ. - 2,9% PKB

Brytanii z Unii Europejskiej) dokonano aktualizacji niektórych wskaźników makroekonomicznych. "Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które determinują prognozę dochodów na rok 2017 to: - wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,6%), - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,3

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2020 r. m.in. z niższą stawką PIT

zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.  Przyjęto, że w latach 2019 i 2020 realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie odpowiednio: 4% oraz 3,7%. Podobnie, jak miało to miejsce w 2018 r., oczekiwany jest dalszy wzrost udziału inwestycji w PKB, m.in. w związku z rosnącym

Sprzedaż detaliczna może zanotować spadek o ok. 20% r/r w kwietniu wg analityków

między dynamiką handlu raportowaną miesięcznie, a szerszym agregatem raportowanym kwartalnie w danych o PKB. Z drugiej strony druga połowa konsumpcji to usługi rynkowe, gdzie lockdown spowodował duże straty. Dane za marzec pokazują, że przemysł w Polsce mniej ucierpiał niż w Zachodniej Europie, bo nie

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp prawdopodobna także w kolejnych kwartałach

pozostanie zbliżona do celu inflacyjnego w horyzoncie projekcji. Jednocześnie zwracano uwagę na utrzymującą się – mimo relatywnie szybkiego wzrostu PKB – nadwyżkę w handlu zagranicznym Polski, a także zbliżony do dynamiki nominalnego PKB wzrost kredytu" - czytamy także. W opinii części

Popyt konsumpcyjny pozostanie głównym motorem wzrostu PKB wg analityków

. Analitycy oczekują długiego okresu stabilizacji kosztu pieniądza i braku zmian stóp procentowych nawet do końca 2020 roku. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Dynamika PKB, jak można na podstawie tych danych wnioskować, może być w drugim kwartale zbliżona do zanotowanej w

PKO BP: Tempo wzrostu PKB osłabi się w kolejnych kwartałach

Petka-Zagajewska. Ekonomiści banku szacują, że tegoroczny deficyt fiskalny (wg ESA2010) wyniesie 1,9% PKB w 2018 roku wobec 1,7% PKB deficytu w 2017 roku. Relacja długu publicznego do PKB powinna zdaniem ekonomistów banku obniżyć się do 49,6%, również dzięki wysokiemu nominalnemu wzrostowi PKB

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 1,3% r/r do 977 w 2019 r.

nie otoczenie rynkowe. "Sprzyjające czynniki makroekonomiczne, takie jak kolejny rok z rzędu utrzymująca się (rosnąca) konsumpcja,  podobnie jak nakłady na inwestycje infrastrukturalne czy dodatni wynik w handlu zagranicznym dały w rezultacie wyraźny wzrostu polskiego PKB. Jednocześnie

Konsumpcja prywatna utrzyma silny wkład do PKB w tym roku wg analityków

nominalny sprzedaży przekraczający 5.0%r/r to wciąż solidny wzrost, wskazujący na konsumpcję jako główny silnik wzrostu PKB w Polsce. Na podstawie danych miesięcznych można szacować, że dynamika realna sprzedaży detalicznej w drugim kwartale br. wyniosła około 6.7-7.0%r/r, wobec 4.1%r/r w pierwszym kwartale

Emilewicz: Wzrost sprzedaży detalicznej może wynieść ok. 6% w całym IV kwartale

Emilewicz w komentarzu przesłanym ISBnews. Sprzedaż detaliczna w październiku realnie była o 7,8% wyższa niż przed rokiem, a nominalnie o 9,7%. To bardzo dobry wynik - efekt przede wszystkim wzmożonej konsumpcji, jednak o jej faktycznym wpływie przekonamy się po publikacji szczegółowych danych PKB pod

Konsumpcja gosp. domowych może przyspieszyć w III kwartale wg analityków

wzrostu konsumpcji w kolejnych kwartałach. Jednocześnie część ekonomistów zwraca uwagę, że dane za lipiec-sierpień wskazują na kontynuację trendu spadkowego dynamiki PKB w kierunku 4% r/r w III kw. Ekonomiści oczekują długiego okresu stabilizacji kosztu pieniądza i braku zmian stóp procentowych nawet

Wkład konsumpcji gospod. domowych we wzrost PKB pozostanie wysoki wg analityków

sprzedaż detaliczna także w lipcu wyraźnie przyspieszyła i wiele wskazuje na to, że wkład konsumpcji gospodarstw domowych we wzrost PKB pozostanie nadal wysoki. Tym samym będzie ona częściowo niwelować efekt spowalniającego przemysłu i budownictwa. Opublikowane do tej pory lipcowe dane makro pozwalają

Rząd przyjął uchwałę ws. planu finansowego państwa na lata 2017-2020

istotnym – w stosunku do 2016 r. – wzroście udziału inwestycji w tworzeniu PKB. W kolejnych latach realne tempo wzrostu PKB będzie stopniowo przyspieszać i wyniesie 3,8% w 2018 r. oraz po 3,9% w latach 2019-2020, - Relatywnej poprawie w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki towarzyszyć

Rząd przyjął projekt budżetu na 2017r. z 3,6% wzrostu PKB, 59,3 mld zł deficytu

: - wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,6%), - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,3%), - nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5%), - wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,7%), - wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5%)"

Morawiecki: Przyrost ze ściągalności podatku VAT może wynieść do 8-10 mld zł

vatowskiej plus realny wzrost gospodarczy i wzrost konsumpcji na poziomie ok. 5%, nominalnie daje to 10-11 mld zł przyrostu z samego podatku VAT w tym roku. "Jestem przekonany, że znaczna część Nowej Piątki PIS będziemy w stanie sfinansować poprzez sprawność działania instytucji państwowych"

PKO BP: Tempo wzrostu PKB przyspieszy do 5% w 2018 roku

sferze realnej jest globalna koniunktura, tempo absorpcji środków UE, deficyt podaży pracy i jego wpływ na aktywność inwestycyjną. Zdaniem ekonomistów, nominalna dynamika płac w gospodarce narodowej będzie nieco niższa niż ta obserwowana w sektorze przedsiębiorstw - odpowiednio dynamika wynagrodzeń

Dane za IV kw. dają szansę na wzrost PKB w całym 2018 r. na 4-4,6% wg analityków

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) potwierdziły, że wzrost PKB w IV kw. ub.r. (niewyrównany sezonowo) wyniósł 5,1% r/r, pokazały też dawno oczekiwane wyraźne przyspieszenie wzrostu inwestycji, które pierwszy raz od trzech lat stały się

'Minutes' RPP: Dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie rosnąć

). Według członków RPP, napływające dane makroekonomiczne potwierdzają utrzymanie się stabilnego wzrostu aktywności gospodarczej w Polsce. "Część członków Rady wyrażała opinię, że wzrost PKB w I kw. br. prawdopodobnie nieco przyspieszył wobec poprzedniego kwartału. Oceniano, że aktywność gospodarcza

Konsumpcja będzie wspierać wzrost gospodarki, ale dynamika słabsza wg analityków

ma korzystna (z punktu widzenia pracowników) sytuacja na rynku pracy oraz programy rządowe. W czerwcu br. nastąpił nominalny wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw o 7.5%r/r, a realny fundusz płac zwiększył się o 9.3%r/r. Dane dotyczące sprzedaży detalicznej wskazują na utrzymujące się wciąż

Wzrost konsumpcji prywatnej będzie stopniowo spowalniać wg analityków

wzrost eksportu i inwestycji) to właśnie ten czynnik ma większy wpływ na słabsze wyniki sprzedaży. Więcej informacji w tej kwestii dostarczą publikowane pod koniec tygodnia dane dot. struktury wzrostu PKB w III kw., w tym wyniki spożycia gospodarstw domowych. Słabnące dochody z pracy, lekkie wychłodzenie

MPiT: Spadek Polski w rankingu Doing Business 2020 to sytuacja jednorazowa

plasujemy się w czołówce UE. Nasz wzrost PKB w 2018 r. o 5,1% i jego rekordowa wartość w ujęciu nominalnym – ponad 2 biliony zł - to wymierny sukces gospodarczy Polski. Dobrej koniunkturze w naszym kraju sprzyjają również rosnące płace i poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Korzystne

Rząd przyjął projekt budżetu na 2018 r. z 3,8% wzrostu PKB, 41,5 mld zł deficytu

makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3%), wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (6,3%), wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9%). Projekt

Presja płacowa może narastać w 2019 r. wg analityków

;Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób w lutym wyniosła 7,6% r/r wobec 7,5% w styczniu 2018 r., kształtując się powyżej naszej prognozy (7,2%) zgodnej z konsensusem rynkowym. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o

'Minutes': Część RPP oczekuje spowolnienia, a część - przyspieszenia wzrostu PKB

następnych kwartałach, wynika z "minutes" tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). "Część członków Rady oceniła, że napływające dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej sygnalizują, że dynamika PKB w I kw. br. mogła być nieznacznie niższa niż w poprzednim

PKO BP: Bank podtrzymał prognozę wzrostu PKB w 3,9% r/r w br. i 4,1% w 2018 r.

wskazują dane za VI br. - jest przegrzany. Naszym zdaniem kolejne kwartały przyniosą wzrosty wynagrodzeń - wyższe niż zakładała lipcowa projekcja NBP tj. nominalna dynamika płac przyspieszy na koniec roku do ok. 6% r/r, a w sektorze przedsiębiorstw do ok. 7% r/r. Nastąpi wzrost jednostkowych kosztów pracy

Dynamika wzrostu PKB w II kw. br. może być zbliżona do 5% r/r wg analityków

socjalnych (500 zł na każde dziecko od lipca br.), w kolejnych miesiącach br. sprzedaż detaliczna ma szanse ponownie rosnąć nominalnie w tempie ok. 8-9%r/r, przekładając się na wciąż relatywnie wysoką dynamikę konsumpcji i tym samym PKB" - ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Dzisiejsze

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Po tym, jak wzrost PKB w I kw. 2017 r. przyspieszył do 4% r/r, ekonomiści sądzę, że w całym 2017 r. są szanse na utrzymanie tempa w okolicach co najmniej 4%. Według nich, dane te wskazują, iż spowolnienie wzrostu gospodarczego dobiegło końca. Większość

Dobre dane z gospodarki. Sprzedaż i produkcja przemysłu mocno w górę

Ostatnie miesiące przynoszą duże rozchwianie publikowanych danych makroekonomicznych. To efekt tego, że na miesięczne dane duży wpływ mają czynniki jednorazowe, a tych ostatnio mamy więcej. Kalendarz - to jedna z podstawowych rzeczy, wpływających na wyniki. Styczeń miał o jeden dzień roboczy mniej

Wzrost zatrudnienia i płac sugerują poprawę dynamiki PKB w II kw. wg analityków

nominalnie o 7,5% r/r. Realnie odnotowano wzrost o 8,7% r/r, najwyższy od co najmniej 2008 r." – analitycy Banku Millennium. "Nałożenie na te dane efektu wypłat świadczeń wychowawczych przekłada się na wzrost realnych dochodów gospodarstw domowych w skali porównywalnej do boomu dochodów

Wzrost konsumpcji prywatnej może przekroczyć 4% w całym 2019 r. wg analityków

(m.in. RTV-AGD) do Balck Week. A zatem wzrost nominalny sprzedaży o 5.9%r/r w listopadzie to bardzo dobry wynik, wskazujący na wciąż wysoki popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych. Po dwóch miesiącach czwartego kwartału br. dynamika realna sprzedaży detalicznej wynosi około 4.9%r/r (wobec zanotowanych

Konsumpcja prywatną pozostanie głównym motorem wzrostu gosp. wg analityków

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Październikowa dynamika sprzedaży detalicznej nominalnie (w cenach bieżących) i realnie (w cenach stałych) znalazła się znacząco powyżej konsensusu rynkowego. Analitycy wskazują, że konsumpcja prywatna nadal będzie głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w

Sprzedaż detal. kolejnym sygnałem nadejścia łagodnego spowolnienia wg analityków

realnym wzrosła, wg naszych szacunków, o ok. 6.0%r/r wobec wzrostu o 5.6%r/r w trzecim kwartale i 5.5%r/r w drugim kwartale. Dane sugerują nieznaczne przyspieszenie tempa wzrostu konsumpcji w ostatnim kwartale 2018 r., która pozostała zapewne główną siłą napędową gospodarki. Dynamika PKB jednak w tym

Dane za XII sugerują spowolnienie wzrostu PKB do 4,5-4,8% w IV kw. wg analityków

produkcji budowlano-montażowej w tym okresie także była niższa – jak wskazują wyliczenia - od zanotowanej w Q3'19. A zatem można szacować, że dynamika PKB w ostatnim kwartale 2018 r. nie przekroczyła już 5.0%r/r, choć była nadal relatywnie wysoka i wyniosła ok. 4.8%r/r. Dane z gospodarki realnej

Wzrost PKB w III kw. przyspieszył, cały rok powyżej 3,3% wg analityków

Warszawa, 13.11.2015 (ISBnews) - Dane wstępne dotyczące PKB za III kwartał 2015 r. tym razem zaskoczyły pozytywnie. Zdaniem analityków w całym roku gospodarka mogła się rozwijać w tempie 3,4-3,6%. Według tzw. szybkiego szacunku opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) Produkt

Sprzedaż detaliczna pozostanie stabilna w kolejnej części roku wg analityków

pozostanie główną podporą wzrostu (nadal rosnąc ok. 5% r/r) w pozostałej części 2018 r." - analitycy Santander Bank Polska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej, zarówno nominalne, jak i realne, wciąż utrzymuje się na

Dynamika wzrostu PKB spowolni do 3,7-4,5% w I kw. wg analityków

" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa. "Dane wpisują się w nasz scenariusz hamowania dynamiki PKB, do 3,7% w 2019 z 5,1% w 2018. Konsumpcja pozostanie motorem wzrostu gospodarczego, jednak jej dynamika będzie się stopniowo obniżać" - analitycy PKO Banku Polskiego. Poniżej

Spowolnienie dynamiki zatrudnienia może wskazywać na trwały trend wg analityków

jednoczesnym spowolnieniem wzrostu PKB i przyspieszeniem wzrostu cen" - analitycy PKO Banku Polskiego. "Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się we wrześniu do 6,7% r/r z 6,8% w sierpniu

Dane w III sugerują przyspieszenie konsumpcji do ok. 5,2% w I kw. wg analityków

miesięcznych danych z gospodarki realnej (sprzedaż detaliczna, produkcja w przemyśle i budowlance) za pierwsze trzy miesiące tego roku szacujemy, że wzrost gospodarczy zanotował w 1Q18 nieznacznie niższą dynamikę niż w poprzednim kwartale – ok. 4,8% r/r wobec 4,9% r/r w 4Q17. Co od sfery nominalnej

Wrześniowe dane wskazują na wzrost PKB rzędu 4,5-4,7% w III kw. wg analityków

wsparciem będzie pozostawać solidny wzrost realnego funduszu płac. Uwzględniając komplet danych z gospodarki realnej za ostatnie 3 miesiące (produkcja przemysłowa i budowlana, sprzedaż detaliczna) podtrzymujemy naszą prognozę wzrostu PKB w 3Q17 na poziomie 4,6% r/r wobec 3,9% r/r w 2Q17. Ceny produkcji

Sprzedaż detaliczna w Polsce weszła na ścieżkę wzrostową wg analityków

Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Lepsze od oczekiwań okazały się dane dotyczące sprzedaży detalicznej, która wzrosła szybciej niż we wrześniu, zarówno w ujęciu nominalnym jak i realnym. Gorsze od prognoz okazały się natomiast dane dotyczące produkcji budowlano

Sprzedaż detaliczna powoli spada, nadal istotna dla wzrostu wg analityków

mimo spadku dynamiki zatrudnienia popyt konsumpcyjny pozostaje mocny. Dane wspierają zatem nasze szacunki, wskazujące że spadek dynamiki PKB w III kwartale może nie być znaczny, a wzrost wyniesie najprawdopodobniej w granicach 4,7-4,8% r/r przy nadal wysokiej dynamice konsumpcji prywatnej" &ndash

Przegląd prasy

jednostkowego zysku netto w I-III kw. --ING BSK ma umowę na 100 mln euro pożyczki podporządkowanej od ING Bank N.V. --mBank chce otworzyć placówki w ok. 20 mniejszych miastach --Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 2,4% r/r w październiku wg wst. danych --Euro Styl wprowadził do oferty 58 lokali w

Minutes: Część członków RPP za obniżką stóp proc. w najbliższym czasie

na możliwość dalszego luzowania polityki pieniężnej przez EBC. „Niektórzy z tych członków Rady zwracali również uwagę, że oprocentowanie kredytów dla sektora prywatnego jest wyższe niż nominalne tempo wzrostu PKB, a w ujęciu realnym są one wyższe niż rentowność przedsiębiorstw, co – w

Dane o zatrudnieniu i płacach sugerują przyspieszenie dynamiki PKB wg analityków

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - Majowe dane z rynku pracy potwierdzają dalszą poprawę na rynku pracy. Według analityków, stanowią one silne wsparcie dla krajowej konsumpcji prywatnej i wyższej dynamiki PKB począwszy od II kw. br. W maju kolejny miesiąc wzrosła dynamika zatrudnienia w

Dane za XI wskazują na wzrost PKB w IV kw. zbliżony do III kw. wg analityków

; - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa. "Listopadowe dane z polskiej gospodarki nie sprawiły zawodu, a co więcej, w przypadku niektórych kategorii możemy mówić o sporej pozytywnej niespodziance. Gwiazdą listopada jest sprzedaż detaliczna, która realnie wzrosła o 8,8 proc. rdr, a nominalnie w

Dane za IX sugerują spowolnienia tempa wzrostu PKB za III kw wg analityków

części w dynamikę PKB, pozwalając na jej przyśpieszenie w IV kwartale. Dobrze także prezentują się dane o sprzedaży detalicznej. Wzrosła ona o 4,8 proc. rdr, a w ujęciu realnym o 6,3 proc. rdr. Choć odnotowany wzrost kształtował się poniżej prognoz, to jednak nadal dynamika, biorąc pod uwagę średnie z

Dynamika PKB może sięgnąć 4,4-4,8% r/r w I kw. br. wg analityków

się na potencjał wyższego tempa wzrostu PKB w I kw. w stosunku do naszej bazowej prognozy 4,4% r/r." - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. "Kolejna publikacja danych ze sfery realnej gospodarki zaskoczyła pozytywnie. Dynamika produkcji budowlanej wzrosła w lutym do 15,1% r/r

Rząd przyjął założenia do budżetu na 2018 ze wzrostem PKB wynoszącym 3,8%

publicznych, finansowanych ze środków unijnych. Zgodnie z prognozą, w 2018 r. wzrost PKB w ujęciu realnym przyspieszy i osiągnie 3,8%" - czytamy w komunikacie.  W 2017 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 3,2%, aby w kolejnym roku

Tempo wzrostu płac i zatrudnienia może osłabnąć wg analityków

zatrudnienia.  Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Po silnym przyspieszeniu dynamiki wzrostu zatrudnienia w czerwcu, lipcowe dane wskazują już na mniejszą skalę poprawy sytuacji na krajowym rynku pracy. Taka sytuacja jest spójna z lekkim wyhamowaniem dynamiki wzrostu PKB w

Umiarkowany wzrost płac może utrzymać się w kolejnych miesiącach wg analityków

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Majowe dane z rynku pracy okazały się nieco niższe od oczekiwań rynkowych w przypadku dynamiki wynagrodzeń i zatrudnienia. Fundusz płac wzrósł o ok. 9% r/r w ujęciu realnym i utrzymuje się w przedziale 9-10% od 6 miesięcy. Ekonomiści podtrzymują oczekiwania

Tempo wzrostu PKB może utrzymać się na poziomie 4% w 2017 r. wg analityków

gospodarki w średnim okresie. Miesięczne dane i prognozy ze sfery realnej wskazują, że w III kw. dynamika wzrostu PKB ukształtuje się na poziomie nie niższym niż 4% r/r. Przy oczekiwanym dalszym wzroście dynamiki inwestycji, pomimo wyhamowania wzrostów dynamiki eksportu oraz spowolnienia wzrostu spożycia

Napięcia na rynku pracy mogą spowodować znowu szybszy wzrost płac wg analityków

nadal wysoka pozostaje dynamika realna wynagrodzeń. Obniżająca się inflacja przy jednoczesnym wzroście płac nominalnych powoduje, że rośnie ich siła nabywcza, a to z kolei przekładać się będzie na dalszy relatywnie wysoki wzrost konsumpcji w gospodarce. W tym kontekście, tak w pierwszym kwartale br

Dynamika PKB w II kw. lekko spowolniła, II półrocze ma być lepsze wg analityków

ujęciu realnym jego wielkość mogła być istotnie większa niż wynika z nominalnych zestawień danych o handlu. Nie wykluczone też, że źródłem niespodzianki mógł być stan zapasów. Jednocześnie zakładamy, że pozytywnie w strukturze wzrostu odznacza się popyt wewnętrzny determinowanym rosnącą konsumpcją oraz

Październikowe dane wskazują na dalszy solidny wzrost PKB w IV kw. wg analityków

bardzo niskiej bazy odniesienia na dane dot. wzrostu PKB w III kw. (4,7% r/r). Wpływ ten wygaśnie w ostatnim kwartale br. i w związku z tym ekonomiści oczekują niewielkiego tempa wzrostu PKB w IV kw. br. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw

Przegląd prasy

Silesia wydobyło w lipcu rekordowe 361,5 tys. ton węgla Parkiet --Bujak z PKO BP: Prognozujemy wzrost PKB o 3,7% w 2020 r., ale to nie wystarczyłoby aby myśleć o obniżkach stóp procentowych, szczególnie w warunkach podwyższonej inflacji --Prezes PFR TFI: Chcielibyśmy, żeby docelowo około 80

Wzrost płac utrzyma się w granicach 6-8% w tym roku wg analityków

przedsiębiorstw zwiększył się w styczniu nominalnie o 8,3% r/r, jednak wzrost realny wyniósł tylko 3,8% r/r i był najniższy od lutego 2014. Rynek pracy pozostanie w naszej ocenie wsparciem dla konsumpcji, jednak wzrost inflacji (nawet jeśli jest tymczasowy) oraz rosnące obawy o sytuację gospodarczą kraju, mogą

Dane za XI sugerują umiarkowane spowolnienie wzrostu PKB wg analityków

związku z tym oczekiwać należy wyhamowania tempa wzrostu PKB w końcu br. nieznacznie poniżej 5.0%r/r. W całym 2018 r. dynamika PKB osiągnie jednak 5.0-5.1%. Opublikowane dziś dane nie będą mieć wpływu na styczniową decyzję RPP w sprawie stóp procentowych. Wskazują one bowiem na wciąż dobry stan polskiej

Rząd przyjął założenia do budżetu na 2017 ze wzrostem PKB wynoszącym 3,9%

. Przewidziano, że w 2016 r. i 2017 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,4%. Oczekuje się, że w kolejnych latach udział eksportu w PKB będzie rósł, jednak wolniej niż w latach 2009-2015. Realne tempo wzrostu eksportu w 2016 r. wyniesie 6,0%, a w 2017 r

Dane o sprzedaży detal. wskazują na silny popyt konsumpc. w IV kw. wg analityków

pomiarowej zużycia paliwa i emisji spalin (WLTP). Dane dotyczące sprzedaży detalicznej w dalszym ciągu potwierdzają silną konsumpcję w polskiej gospodarce, która w najbliższych kwartałach pozostanie głównym filarem wzrostu PKB. W grudniu dynamika sprzedaży detalicznej, za sprawą świąt Bożego Narodzenia

Płace będą rosły w tempie ok. 7% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

dynamiki realnego funduszu płac wyhamowały, a wzrost inflacji będzie je także ograniczał, to stymulus fiskalny oraz bardzo dobre nastroje pozostaną paliwem dla wzrostu konsumpcji w dalszej części roku" - analitycy PKO Banku Polskiego. "Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna

Wynagrodzenia w firmach mogą nadal rosnąć w tempie nawet 4% r/r wg analityków

przyspieszyło w listopadzie, i to pomimo końca deflacji, realne tempo wzrostu funduszu płac (do 7.2%r/r). Opublikowane dziś dane wskazują ogólnie rzecz biorąc na pewną stabilizację, jaka następuje na rynku pracy w Polsce. Potrwa ona prawdopodobnie dopóty, dopóki nie zaczną rosnąć inwestycje. Wtedy mamy szansę

Popyt konsumpcyjny nadal będzie silnie wspierać wzrost PKB wg analityków

gospodarstw domowych (tzw. „trzynasta" emerytura, 500 zł na każde dziecko) wydatki konsumpcyjne ponownie nabiorą większego wigoru. Dynamika PKB w pierwszym kwartale br. wyniosła prawdopodobnie ok. 4.5-4.7%r/r. Opublikowane dziś dane nie zmieniają dotychczasowego obrazu gospodarki, dlatego też

Czerwcowe dane wskazują na niższą dynamikę PKB w II kw. wg analityków

miesięcznych danych ze sfery realnej szacujemy, że w II kw. dynamika wzrostu PKB lekko wyhamowała do 3,7% r/r z 4,0% r/r w I kw. Choć poprawa koniunktury gospodarczej w kraju utrwala się (co potwierdzają także opublikowane wczoraj wyniki badania NBP wśród przedsiębiorstw), to uważamy, że dynamiczne

Dane za X sugerują spowolnienie wzrostu PKB do ok. 2-2,5% w IV kw. wg analityków

obecnym poziomie. Według moich prognoz zmienić się mogą dopiero w 2018 r." - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek "Po rozczarowujących danych o wzroście gospodarczym w 3Q16, kiedy PKB wzrósł o 2,5% r/r, październikowe dane ze sfery realnej wskazują na słabość gospodarki na początku

Pozytywne dane z rynku pracy są wsparciem dla wzrostu PKB wg analityków

utrzymuje się na wysokim poziomie realny wzrost funduszu płac. W ubiegłym miesiącu wzrósł on 5,3% r/r, a to oznacza konkretne środki, które konsumenci mogli przeznaczyć na dodatkowy zakup usług i towarów. Dane majowe przede wszystkim wspierają konsumpcję prywatną, a więc przekładają się na dalszy wzrost PKB

NBP: Przyjęcie euro oznaczać będzie dodatkową presję inflacyjną w Polsce

. Realna aprecjacja może odbywać się poprzez aprecjację nominalnego kursu walutowego bądź wyższą inflację. W kraju należącym do unii walutowej realna aprecjacja kursu wymiany w stosunku do partnerów z tego samego obszaru walutowego może przebiegać jedynie poprzez dostosowania cen. Z powyższych względów

Wzrost PKB za II kw. daje małe szanse na ponad 3,5% w całym roku wg analityków

zakładanego przez rząd tempa wzrostu PKB na poziomie 3,6%. Według nich, głównym motorem gospodarki może pozostać popyt wewnętrzny. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wzrost PKB (niewyrównany sezonowo) przyspieszył do 3,1% r/r w II kw. 2016 r. (wobec 3% r/r w poprzednim kwartale

Popyt na pracę będzie nadal rósł, presja płacowa coraz silniejsza wg analityków

), podbijająca dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord. Tym samym uważamy, że w kolejnych miesiącach dynamika nominalnych wynagrodzeń ulegnie zmniejszeniu. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w październiku o 5,2% r/r wobec 3,8% we wrześniu. Według danych GUS

Produkcja i handel det. wskazują na szybszy wzrost PKB w IV kw. wg analityków

dane o sprzedaży detalicznej, której dynamika w ujęciu nominalnym wzrosła o 4,9% r/r wobec wzrostu o 3,3% r/r w listopadzie. W ujęciu realnym natomiast sprzedaż zwiększyła się o 7,0% r/r, najsilniej od kwietnia 2014 r. Poprawa wyników sprzedaży miała szeroki zakres i objęła większość kategorii. Jedynie

Jesteśmy mistrzem Europy. W inwestycjach publicznych

, czyli 20,2 proc. PKB. Wyższy poziom inwestycji niż Polska miały: Bułgaria, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Austria, Hiszpania, Czechy, Łotwa i Estonia. Podobny poziom inwestycji co Polska miały Szwecja i Francja. Są to dane wstępne (przytaczam je za portalem Economy Watch). Pełne dane, zamieszczone przez

Produkcja przem. i sprzedaż detal. sugerują solidny wzrost PKB wg analityków

netto do wzrostu PKB. Pozytywne zaskoczenie płynie również z dzisiejszych danych o sprzedaży. W marcu jej dynamika przyspieszyła do 3,0% r/r wobec -1,3%r/r miesiąc wcześniej. W ujęciu realnym wzrost sprzedaży sięgnął natomiast 6,6% r/r i był najsilniejszy od kwietnia minionego roku. Na razie jednak

Sprzedaż detaliczna po słabym marcu będzie się poprawiać wg analityków

Warszawa, 19.04.2016 (ISBnews) - Dane dotyczące sprzedaży detalicznej za marzec negatywnie zaskoczyły rynek. Jednak zdaniem ekonomistów, kolejne miesiące przyniosą wzrost, który pozytywnie przełoży się również na dynamikę PKB. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS

Sierpniowe dane wskazują na mniejsze ryzyko dla wzrostu PKB wg analityków

. Wskazywała na to poprawa w zakresie nowych zamówień eksportowych oraz odczyt indeksu PMI. Popyt krajowy też wygląda dobrze, na co wskazują dane o sprzedaży detalicznej. W ujęciu realnym wzrosła ona o 7,8% r/r po rozczarowującym wzroście o 4,4% r/r w lipcu. W ujęciu nominalnym odnotowano wzrost o 5,6% r/r. W

Dane styczniowe wskazują na wzrost PKB ok. 5% r/r w I kw. wg analityków

realne szanse na to, że tempo wzrostu PKB w I kw. br. będzie tylko symbolicznie poniżej 5% r/r." - główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Opublikowane dziś dane wskazują, że 2018 r. rozpoczął się dla polskiej

Zatrudnienie i płace będą rosły w kolejnych miesiącach wg analityków

wzrósł w sierpniu o 4,4% r/r w ujęciu nominalnym i o 5,2% r/r w ujęciu realnym. Dzisiejsze dane potwierdzają, że rynek pracy wciąż jest w dobrej formie, co jest pozytywne dla prognoz konsumpcji prywatnej w III kw." - analitycy Banku Zachodniego WBK "W relacji miesięcznej zatrudnienie

Wzrosty zatrudnienia i płac w VI wspierają rosnącą konsumpcję wg analityków

Warszawa, 18.07.2016 (ISBnews) - Czerwcowe dane z rynku pracy potwierdzają bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. Zdaniem analityków, stanowią one silne wsparcie dla krajowej konsumpcji prywatnej i wyższej dynamiki PKB od początku II kwartału br. Ekonomiści zwracają szczególnie uwagę

Dynamika zatrudnienia nadal będzie spadać, ale płace będą rosły wg analityków

pracę pozostaje silny. Będzie to oznaczać rosnące problemy firm ze znalezieniem pracowników. Dzisiejsze dane przekładają się na spadek dynamiki realnego funduszu płac w czerwcu do 8,7% r/r z 9,3% r/r w czerwcu. Dynamika funduszu płac pozostaje jednak niezmiennie na wysokich poziomach potwierdzając

Dane za XII wskazują na płytsze spowolnienie wzrostu PKB w IV kw. wg analityków

%. Opublikowane dziś dane nie będą mieć wpływu na działania RPP w najbliższym czasie. Grudniowe dane z gospodarki realnej, podobnie jak listopadowe, ponownie łagodzą obawy o dalsze spowalnianie polskiej gospodarki, niemniej jednak tempo wzrostu PKB z całą pewnością pozostaje nadal dalekie od tego, jakiego RPP by

Sierpniowe dane wskazują na ryzyko presji płacowej wg analityków

przedsiębiorstw, którego dynamika w sierpniu wyniosła 4,6% r/r wobec 4,5% r/r w lipcu. Dane te były zgodne z oczekiwaniami. Wyraźnie lepsze od oczekiwań były natomiast dane o wynagrodzeniach, których dynamika przyspieszyła do 6,6% r/r w ujęciu nominalnym z 4,9% r/r miesiąc wcześniej. To najwyższy ich wzrost od

Presja płacowa pojawi się wkrótce, zatrudnienie ustabilizuje się wg analityków

rosnąca konsumpcja, napędzająca wzrost PKB, przy jednoczesnym powolnym zawężaniu się deflacji, będzie argumentem za utrzymywaniem w najbliższych miesiącach stóp procentowych na dotychczasowych poziomach" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Dane za wrzesień dotyczące wielkości

Lipcowe dane przemawiają za wzrostem PKB powyżej 4% w III kw. wg analityków

opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w lipcu do 7,1% r/r wobec 6,0% w czerwcu, co było poniżej naszej prognozy (8,0%) i konsensusu rynkowego (7,5%). Realna dynamika sprzedaży detalicznej zwiększyła się w lipcu do

Dane za II wskazują na nieco mniejszy optymizm dot. perspektyw gospodarki w 2017

efektu kalendarzowego. Stabilizację widać też w sprzedaży detalicznej, której wzrost w ujęciu nominalnym spowolnił do 7,3% r/r, a wzrost sprzedaży realnie wyniósł 5,2% r/r. Analitycy podtrzymują twierdzenie, że konsumpcja prywatna pozostanie głównym motorem PKB w tym roku, również dzięki transferom

Tempo wzrostu płac może przewyższać tempo wzrostu zatrudnienia wg analityków

, jednak dane za ostatni miesiąc pokazują, ze firmy nie tracą zainteresowania zatrudnianiem nowych osób. Rynek pracy pozostaje wsparciem dla konsumpcji,  a fundusz płac w kwietniu wzrósł o 8,8% r/r nominalnie oraz 6,7% r/r realnie. Dane mogą utwierdzić RPP w zaprezentowanym po majowym posiedzeniu

Tempo wzrostu płac sięgnie 6-7,5% w 2019 r. wg analityków

wyhamowuje, na co wpływają ograniczenia podażowe na rynku pracy, jednocześnie przedsiębiorstwa są nadal w stanie zatrudniać nowych pracowników, czerpiąc z rezerw krajowych (wysokie zatrudnienie w rolnictwie) i utrzymującej się migracji. Fundusz płac, który wzrósł w ujęciu nominalnym o 10,6% r/r (realnie

Zatrudnienie ma szansę dalej rosnąć wraz z rosnącą presją płacową wg analityków

nominalnie o 4,4% r/r, zaś w ujęciu realnym odnotowano wzrost o 5,2% r/r. Sytuacja na rynku pracy jest obecnie bardzo dobra, bezrobocie jest na poziomie najniższym od 2008r., a jego spadek przyczynia się do powolnego wzrostu siły przetargowej pracowników. Dane te nie miały wpływu na rynek, nie powinny

Dane za I wskazują na wyraźne ożywienie w gospodarce w 2017 r. wg analityków

pieniężnej.  Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "Styczniowe dane z gospodarki realnej, które były wspierane przez czynniki kalendarzowe, potwierdziły, że gospodarka ma za sobą punkt zwrotny, a w kolejnych kwartałach, m.in. dzięki absorbcji funduszy unijnych

Spadek dynamiki płac w grudniu powinien okazać się przejściowy wg analityków

pojawi się przyspieszenie nominalnej dynamiki wynagrodzeń w sytuacji spadającej podaży pracy, wzrostu płacy minimalnej, a także szybszego wzrostu cen konsumenckich, jednak niektórzy ekonomiści zwracają uwagę, że realnie - ze względu właśnie na oczekiwane przyspieszenie inflacji - dynamika wzrostu