parametry oferty

sprawdź też:

oferta

Katarzyna Bełdowska

Czy zamawiający może poprawić ofertę, samodzielnie ustalając parametry oferowanego urządzenia?

Czy zamawiający może poprawić ofertę, samodzielnie ustalając parametry oferowanego urządzenia?

Zamawiający powinien poprawić zaistniałą omyłkę w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, jako inną omyłkę polegająca na niezgodności oferty z siwz niepowodującą istotnych zmian w jej treści.

Brak załącznika do oferty z parametrami sprzętu nie zawsze będzie podstawą jej odrzucenia

W orzecznictwie jest powszechnie przyjmowane, że podstawa odrzucenia oferty określona w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z powodu niezgodności jej treści z treścią siwz jest rozumiana jako niezgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego. Treść siwz nie oznacza wymagań formalnych, które nie mają wpływu na merytoryczny kształt oferty.

Pełnomocnictwo domniemane

Pełnomocnictwo domniemane

Zasada pełnomocnictwa domniemanego umożliwia pracownikowi producenta np. sprzętu komputerowego, składanie oświadczeń potwierdzających parametry sprzętu zaoferowanego przez firmę składającą ofertę w przetargową. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiają (w art. 38 ust. 1) wykonawcom

Czy oferta z lepszymi parametrami towaru niż wymagano w siwz podlega odrzuceniu?

zamówienia nie sposób uznać złożonej oferty za oferującą prawidłowy przedmiot zamówienia. Zamawiany przedmiot miał mieć opony o określonych parametrach np. prędkość do 85km/h z tego wymogu wynika, że jest to maksymalna wartość jaką przyjmie zamawiający, a każda wartość powyżej 85km/h nie będzie spełniała

Wyjaśnienia wykonawcy a zmiana treści oferty

Wyjaśnienia wykonawcy a zmiana treści oferty

, że wykonawca zobowiązany był wykazać proponowane przez siebie parametry, to formularz ten stanowi treść oferty. W przypadku, gdy treść oferty jest niezgodna siwz zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę jeżeli niemożliwe będzie dokonanie poprawienia innej omyłki o

Kryteria oceny ofert przetargowych

Kryteria oceny ofert przetargowych

.), zwanej dalej "ustawą Pzp", kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty

Wartość dowodowa strony internetowej.

Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawiera między innymi parametry zamawianego sprzętu. Na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawców urządzenia spełniają wymogi określone w SIWZ do składanych ofert

Podpisujesz umowę z bankiem? Zapytaj o wszystkie załączniki

nierealne), zdecydowałem się zrezygnować z oferty. W oddziale banku, do którego się udałem celem rozwiązania umowy, okazało się, że faktycznie mogę ją rozwiązać, ale ponieważ jest to przed upływem 2 lat, muszę zapłacić 1 proc. kary od wysokości zgromadzonych środków - w moim przypadku prawie 900 zł. Umowa

MPK Łódź ogłosiło przetarg na 17 autobusów elektrycznych

zamówienia są następujące: parametry techniczno-użytkowe (waga 15), parametry ekologiczne (waga 5) i cena (waga 80), podano również. Procedura ma charakter otwarty, termin składania ofert to 10 czerwca br. (ISBnews)  

Co robić w razie rozbieżności między formularzem ofertowym a opisem przedmiotu zamówienia?

Co robić w razie rozbieżności między formularzem ofertowym a opisem przedmiotu zamówienia?

poprawić oferty, ani też jej wyjaśnić, gdyż w samej siwz (na którą składał się zarówno opis jak i formularz oferty) dla dwóch pozycji asortymentu wskazano rozbieżne wymagania. Próba wyjaśnienia tej sytuacji doprowadziłaby do nieuprawnionych negocjacji treści oferty w zakresie parametrów oferowanego

CM International zamierza przeprowadzić publiczną emisję akcji

powyższym pomiędzy emitentem, a jednym z domów maklerskich zawarta została umowa w zakresie oferowania akcji w ramach planowanej oferty publicznej" - czytamy w komunikacie. Szczegółowe parametry planowanej oferty publicznej nie zostały jeszcze ustalone. Aktualnie zarząd poddaje analizie obecną

Elektrobudowa poinformowała banki i ubezpieczycieli o ofertach inwestorów

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa, mając na uwadze zobowiązanie, aby do 20 sierpnia przedstawione zostały przez inwestora branżowego parametry i warunki dokapitalizowania spółki, przekazała bankom oraz ubezpieczycielom informację o otrzymaniu wstępnych ofert inwestorów

Wysoka rata to nie tylko oprocentowanie - rating kredytów hipotecznych

wszystkich banków, codziennie ustalane są średnie rynkowe poszczególnych czynników (przedstawione w tabelach poniżej tekstu), do której przyrównywane są aktualne oferty kredytowe. Każdy z elementów oceniany jest w skali 1-5 (1 - znacznie gorzej niż średnia, 3 - tj. średnia, 5 - znacznie lepiej niż średnia

Elektrobudowa rozpocznie negocjacje z Zarmen nt. potencjalnego dokapitalizowania

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa, w odpowiedzi na otrzymaną ofertę objęcia akcji spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o nową emisję akcji, rozpocznie proces negocjacji z Zarmen w przedmiocie szczegółowych parametrów potencjalnej transakcji dokapitalizowania spółki, w

Elektrobudowa rozmawia z PG Energy Capital Management o ew. dokapitalizowaniu

ofertę objęcia akcji spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o nową emisję akcji i rozpoczął proces negocjacji z PG Energy Capital Management Sp. z o.o. w przedmiocie szczegółowych parametrów potencjalnej transakcji dokapitalizowania spółki, w tym jej parametrów cenowych, struktury transakcji

Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne. W przepisach Prawa zamówień publicznych Ustawodawca pozostawił zamawiającemu swobodę w doborze kryteriów pozacenowych, dając mu możliwość ustalenia takich kryteriów oceny ofert, które w najwyższym stopniu zagwarantują, że wybór oferty

KNF ustaliła parametr ST Banku Handlowego na 1,39 pkt proc.

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła wysokość parametru ST opisującego wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny na 1,39 pkt proc. w przypadku Banku Handlowego, podał bank. "W przesłanym piśmie KNF poinformował ponadto o wysokości

Immofinanz przygotowuje się do ewentualnej emisji akcji lub obligacji zamiennych

Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - Zarząd Immofinanz zdecydował o rozpoczęciu przygotowań do potencjalnej oferty akcji spółki i ewentualnej emisji obligacji zamiennych na akcje, które łącznie (jeśli zostaną użyte oba środki) nie będą odpowiadać za więcej niż 25% obecnego kapitału, podała spółka

Oferta Budimeksu za 229,4 mln zł netto wybrana w przetargu na odcinek S1

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała ofertę Budimeksu, wartą 229,37 mln zł netto, jako najkorzystniejszą w przetargu pn. "Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy, odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)", podał

mLeasing uruchomił serwis online do sprzedaży samochodów poleasingowych

opisany, wraz z podaniem informacji na temat jego parametrów technicznych i elementów wyposażenia, wskazano w materiale. Dodatkowo, klienci indywidualni, którzy nie chcą kupić samochodu używanego za gotówkę, mogą skorzystać z kredytu, a przedsiębiorcy - z oferty leasingu lub wynajmu długoterminowego

Skutki niezgodności formularza oferty z opisem przedmiotu zamówienia

Skutki niezgodności formularza oferty z opisem przedmiotu zamówienia

zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia parametrów urządzeń, które zostały przez niego wpisane w treść formularza oferty jako objęte przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego . W ocenie składu orzekającego KIO , zakres przedmiotu zamówienia oraz podstawowe wymagania dotyczące tego

SMS Kredyt Holding wyemituje 3-letnie obligacje o wartości do 20 mln zł

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Zarząd SMS Kredyt Holding podjął decyzję o zamiarze wyemitowania w trybie oferty niepublicznej obligacji serii AS o wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka. Wartość nominalna obligacji wyniesie 1 000 zł każda, oprocentowanie stałe wynosić będzie 8,5% w

PKO BP: Decyzje RPP obniżą wynik netto grupy o 75-100 mln zł kwartalnie

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Obniżka stóp procentowych oraz zmiana parametrów rezerwy obowiązkowej będą mieć negatywny wpływ na wynik netto Grupy na poziomie od 75 do 100 mln zł kwartalnie, podał bank. Podkreślił, że wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach

Jakie kryteria stosujemy najczęściej?

Ustawa Prawo zamówień publicznych ogranicza swobodę zamawiającego w stosowaniu kryterium cenowego jako jedynego elementu różnicującego złożone oferty[1]. Co do zasady waga kryterium cenowego nie może mieć większego znaczenia niż 60%. Konsekwencją obowiązujących przepisów jest dramatyczne

Oferta Aldesa Construcciones Polska za 692,5 mln zł wybrana na odcinek S7

Warszawa, 06.07.2020 (ISBnews) - Oferta konsorcjum firm, którego liderem jest Aldesa Construcciones Polska, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi S7 Płońsk - Czosnów na odcinku od węzła Siedlin (bez węzła) do węzła Załuski (bez węzła), podała

GDDKiA rozpoczęła procedurę przetargową na 16 km autostrady A18

zakupowej GDDKiA rozpocznie się okres na przygotowanie ofert przez zainteresowanych wykonawców. "Przetarg dotyczy odcinka, który zaczyna się 4 km przed węzłem Iłowa, a kończy się na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na

POLOmarket odnotował wzrost sprzedaży LfL o ok. 5,5% w III kw. 2019 r.

. Dobre wyniki sprzedażowe grupy to efekt nałożenia zarówno dobrych parametrów związanych z ilością transakcji w sklepach, jak i dynamicznie rosnącej średniej wartości koszyka. Oba parametry to wypadkowa działań w obszarze oferty dla klienta, miejsca sprzedaży i marketingu. W tym ostatnim obszarze grupa

T-Mobile Polska ponownie wybrany przez UDT na usługi transmisji danych

lata. "W ramach umowy podpisanej 31 lipca br., T-Mobile Polska zobowiązuje się do świadczenia usług z zakresu transmisji danych w sieci WAN przy wykorzystaniu łączy podstawowych i zapasowych. Oferta operatora, której wartość brutto opiewa na kwotę ponad 1,163 mln zł, zakłada

Mercor chce przeznaczać na dywidendę 30% zysku wg strategii na lata 2020-2023

wypłatę dywidendy na poziomie 30% skonsolidowanego zysku netto Grupy Mercor. Zarząd, rekomendując wypłatę dywidendy, może modyfikować parametr 30%(...)" - czytamy w komunikacie.  Jak podano, w strategii na lata 2020-2023 zarząd nie uwzględnia żadnych projektów przejęć. Nie można jednak

Konsorcjum Mirbudu ma umowę na przebudowę odcinka A18 za 254 mln zł

parametrów autostrady (A18), za 254,15 mln zł, podała Dyrekcja. "Jest to odcinek, który zaczyna się w okolicach węzła Żary Zachód w stronę Wrocławia a kończy blisko 4 km przed węzłem Iłowa. Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 roku. Zadaniem wykonawcy będzie realizacja robót budowlanych

VWFS wprowadza ofertę leasingu i kredytu na auta używane pn. Autonomia

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Volkswagen Financial Services (VWFS) wprowadził ofertę Autonomia na pewne, sprawdzone auta używane marek Grupy Volkswagen, która obejmuje m.in. spłatę dwóch pierwszych rat leasingowych za klienta wraz z ubezpieczeniem od utraty pracy i roczne ubezpieczenie

ZPC Otmuchów zamierza przeprowadzić wtórną emisję akcji w 2018 r.

dzień sporządzenia niniejszego raportu struktura oraz parametry ww. oferty pozostają w toku analiz" - czytamy w komunikacie. Intencją spółki jest przeprowadzanie emisji akcji w 2018 roku, podano także.  Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r. (ISBnews)

Specyfikacja określa sposób przedłożenia dokumentów do oceny ofert

było ustalenie, czy oferta powinna otrzymać punkty za dodatkowe właściwości, wykraczające poza minimalne parametry wymagane wobec przedmiotu dostawy. Przyjmując zatem, iż jedynie certyfikat przetłumaczony na język polski mógł stanowić przedmiot oceny oferty w kryterium poza cenowym, należało rozważyć

Vivid Games zamierza wyemitować obligacje na maks. 10,5 mln zł

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Vivid Games powziął zamiar emisji nie więcej niż 10 500 zabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł każda (łącznie do 10,5 mln zł) i zaoferowania ich w trybie oferty publicznej, podała spółka. "Szczegółowe parametry planowanej

PGE zdecydowała o sprzedaży spółki zależnej PGE Paliwa

dostawy surowca, obejmująca m.in. podmioty z obszaru energetyki cieplnej i zawodowej oraz sektora przemysłowego, doświadczeni pracownicy wyspecjalizowani w handlu paliwem węglowym a także posiadane kontrakty" - czytamy dalej. Węgiel dostępny w ofercie PGE Paliwa charakteryzuje się niską zawartością

Mo-Bruk złożył prospekt w KNF, możliwa sprzedaż akcji imiennych bez nowej emisji

, podała spółka. Główni akcjonariusze spółki rozważają opcję sprzedaży części posiadanych przez nich akcji w ramach oferty publicznej. Mo-Bruk podał też, że nie zamierza emitować nowych akcji. "Możliwa jest sprzedaż części akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, którzy, dostrzegając znaczny

Stadler i Solaris złożyły ofertę na tramwaje dla Olsztyna za 80,8 mln zł

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Konsorcjum Stadler Polska i Solaris Tram złożyło jedyną ofertę cenową na dostawę taboru tramwajowego dla Olsztyna. Wartość oferty w zakresie zamówienia podstawowego to 80,83 mln zł, a opcji - 147,4 mln zł. Budżet zamawiającego w zakresie podstawowym wynosił 63,96

Global Cosmed podniósł prognozę EBITDA za 2019 r. do 19 mln zł

spodziewane jest przekroczenie o ponad 10% wybranych parametrów prognozy rocznej" - czytamy w komunikacie, Aktualna prognoza przewiduje wyniki finansowe na rok 2019: - przychody w wysokości 310 mln zł (zmiana +2%), - EBIDTA w wysokości 19 mln zł (zmiana +36%). Dotychczasowa prognoza, opublikowana

Legimi przyjęło program emisji obligacji na lata 2019-2021

. Planujemy zaoferować krótki termin obligacji z częściowym wykupem po 6 miesiącach. Parametry przyszłej oferty to wyjście naprzeciw nastrojom rynkowym i oczekiwaniom inwestorów" - wskazał prezes. Legimi prowadzi internetową sprzedaż e-booków oraz czytników. (ISBnews)

Spółka Murapolu przydzieliła obligacje o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł.

Warszawa, 09.07.2018 (ISBnews) - Partner - spółka zależna Murapolu - dokonał przydziału 40 tys. obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł w drodze oferty prywatnej, podał Murapol. "Podstawowe parametry obligacji: • wartość nominalna jednej obligacji: 1 000 zł

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych spadła m/m do 886 mln zł w maju

sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie, przypomniano. "W maju nabywcy indywidualni przeznaczyli na zakup obligacji oszczędnościowych blisko 900 mln zł. To dobry wynik, zwłaszcza że w konsekwencji zmiany parametrów polityki pieniężnej banku centralnego i dostosowaniu warunków

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków postępowania

Pytanie: Prowadzę przetarg na dostawę tuszy i tonerów z zastosowaniem procedury odwróconej. Czy już na pierwszym etapie postępowania mogę żądać dokumentów potwierdzających równoważność zastosowanych rozwiązań i dołączenia ich do oferty? Chodzi o: 1) potwierdzenie zgodności parametrów technicznych

GetBack zwróci się do akcjonariuszy o zgodę na debiut na GPW

. Zarząd uzyskał w tym celu upoważnienie rady nadzorczej spółki.  "Na moment publikacji niniejszego raportu parametry bądź termin przeprowadzenia ewentualnej oferty nie zostały ustalone" - czytamy w komunikacie. GetBack zajmuje się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności

Próg jakościowy w zamówieniach publicznych

Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp kryterium oceny ofert może być między innymi jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne zamawianego sprzętu. Przyjmując w treści siwz kryteria dotyczące parametrów technicznych zamawianego sprzętu, zamawiający nie może jednak naruszać

Murapol przydzielił obligacje serii LA o wartości nominalnej 3,7 mln zł

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Murapol przydzielił 3 704 obligacje na okaziciela serii LA o wartości nominalnej 1000 zł, każda, podała spółka. "Przydziału obligacji dokonano zgodnie z następującymi parametrami: - wartość nominalna jednej obligacji: 1.000 zł, - wielkość emisji 3 704

Oferty Budimeksu na łącznie 395,8 mln zł netto wybrane na prace w ciągu drogi S3

Warszawa, 18.08.2017 (ISBnews) - Dwie oferty Budimeksu, warte 293,13 mln zł netto i 102,66 mln zł netto, zostały uznane za najkorzystniejsze w przetargach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na prace w ciągu drogi ekspresowej S3, podała spółka. Pierwsza oferta dotyczy

7R planuje centrum logistyczne w Lublinie na łącznie ok. 110 tys. m2

, powierzchnie dostosowane do prowadzenia działalności produkcyjnej oraz małe moduły około 2 tys. m2, typowe dla naszych magazynów miejskich City Flex. Łącząc różne parametry budynków w jednym parku logistycznym, chcemy stworzyć elastyczną ofertę odpowiadającą na różne potrzeby najemców" - wskazał Krawiecki

AXA i Comarch Healthcare chcą upowszechnić bransoletki ratujące życie

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Ubezpieczyciel AXA i Comarch Healthcare - spółka zależna od Comarchu, opracowały ubezpieczenie z opaską monitorującą parametry życiowe ubezpieczonego, poinformowała AXA. Opaskę życia i dostęp do opieki będzie można kupić w ramach ubezpieczenia na życie "Puls

Poczta Polska rozpoczyna sprzedaż maseczek ochronnych w placówkach i online

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Poczta Polska wprowadza do sprzedaży maseczki ochronne wielokrotnego użytku, które będą dostępne w placówkach pocztowych na terenie całego kraju oraz w sklepie internetowym spółki. Poczta planuje także wprowadzenie do oferty żeli do dezynfekcji rąk, podała PP

MR: Internetowy bot pomoże szukać nielegalnych kopciuchów

. Co roku UOKiK ma dostawać na ten cel 900 tys. zł co pozwoli na zbadanie w laboratorium ok. 50 kotłów rocznie. Aplikacja wyszukuje podejrzane oferty na podstawie m.in.: - sprzeczności słów, np. kocioł klasy 5 i inne parametry emisyjne, - określonej klasy kotła innej niż klasa 5, - pojedynczych

GDDKiA ogłosi przetargi na dokończenie S5 na przełomie lipca i sierpnia

km), zapowiedziano także. "Ogłosiliśmy już ponowny przetarg na przebudowę i dostosowanie 22 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady pomiędzy węzłami Żary Zachód oraz Iłowa. W tym postępowaniu zrezygnowaliśmy ze stosowania dodatkowych kryteriów oceny ofert. Analiza dotychczasowych

Tchórzewski 'nie przypuszcza' by zrezygnowano z budowy Elektrowni Ostrołęka C

realizacji inwestycji. Oferty na budowę zostały otwarte pod koniec grudnia. Najniższą cenę zaoferowała China Power Engineering Consulting Group - 4,849 mld zł brutto. Konsorcjum GE Power oraz Alstom Power Systems zaoferowało cenę 6,023 mld zł brutto; a Konsorcjum Polimex-Mostostal i Rafako - 9,591

Jak Czerwona Skarbonka pomaga Polakom zadbać o swoje finanse?

wypłaty środków. Klienci, których interesują kredyty gotówkowe, również w jednym miejscu znajdą szereg informacji o aktualnie dostępnych ofertach. Czerwona Skarbonka stawia przy tym na intuicyjną obsługę – stosuje tzw. suwaki, dzięki którym klienci mogą określić parametry poszukiwanego kredytu. Tu

ML System ma prawa ochronne na nowe wzory szyb w ramach projektu Ultra PV

jonowej oraz odpowiedni dobór parametrów technologicznych pozwalają na dowolną migrację tej przegrody w pakietach jedno- lub dwukomorowych. Rozwiązanie to w połączeniu z odpowiednim reżimem technologicznym opracowanym przez ML System podnosi funkcjonalność przegród szklanych i obniża koszty budowy

MF: Oprocentowanie obligacji detalicznych w maju niższe niż w kwietniu

obligacji wynika z ich dostosowania do bieżących realiów rynkowych wynikających w głównej mierze ze zmiany parametrów polityki pieniężnej prowadzonej przez bank centralny. Obniżeniu ulega oprocentowanie wszystkich oferowanych obligacji przy jednoczesnym zachowaniu preferencji dla rynku detalicznego względem

Idea Getin Leasing odnotowała 21% wzrostu sprzedaży r/r w czerwcu

możliwość spojrzenia na całą ofertę producentów, w tym na bieżąco uzupełnianą listę ponad 200 modeli samochodów reprezentujących 60 marek. Są wśród nich Skoda, Toyota, Volkswagen, Hyundai czy KIA oraz marki premium, takie jak BMW, Jaguar, Lexus i Volvo. Jedną z kluczowych funkcjonalności dla klientów

Ten Square Games: Nowe projekty gier mogą wynieść spółkę 'na nowy poziom'

zadowalające parametry" - zaznaczył wiceprezes. W kwestii obecności w Chinach wskazało, że "Fishing Clash" przeszedł pomyślnie zamknięte testy beta z satysfakcjonującymi parametrami i zacznie od wersji na iOS. Według jego słów, do TSG trafi mniejsza część całkowitych przychodów z gry, ale ze

Konsorcjum Torpolu złożyło najtańszą ofertę na odc. linii E75 Czyżew-Białystok

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Torpolu i Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor złożyło najtańszą ofertę w ramach przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew - Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu "

Bank Millennium podtrzymuje oczekiwanie niższego r/r zysku netto w 2020 r.

klientów grupy może ulec pogorszeniu, pomimo inicjatyw grupy (w ramach całości działań pomocowych polskiego sektora bankowego), mających na celu częściowe niwelowanie skutków pandemii (tj. oferta czasowego zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowychkredytu dla klientów detalicznych) oraz aktywny udział

Murapol przydzielił obligacje serii HA na 2,33 mln zł

Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Murapol przydzielił obligacje na okaziciela serii HA o łącznej wartości nominalnej 2,33 mln zł, podała spółka. "Przydziału obligacji dokonano zgodnie z następującymi parametrami: - wartość nominalna jednej obligacji: 100 zł, - wielkość emisji 23 300

Okres rękojmi w przetargu

Pytanie Zamawiający jako kryterium pozacenowe przyjął wydłużenie okresu rękojmi. W opisie kryterium przyjęto punktację w przedziale od 24 do 60 miesięcy. Co zrobić z ofertą , w której nie wpisano tego parametru? Czy można przyjąć, że wynosi on 24 miesiące zgodnie z Kodeksem cywilnym? Odpowiedź

Murapol sprzedał 3 674 mieszkania, przekazał 3 124 w 2019 r.

właścicielom w 2018 roku (+20,5% r/r). "Tym samym spółka zrealizowała z nadwyżką plan wynikający ze strategii na lata 2019/2021+, zakładający roczną sprzedaż i przekazania na poziomie 3-3,5 tys. mieszkań oraz 3,5-4 tys. lokali wprowadzonych do oferty" - podkreślono w komunikacie. Lokalizacjami, w

mBank wyemitował obligacje 10- i 12-letnie o łącznej wartości 750 mln zł

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - mBank wyemitował w ramach oferty prywatnej  obligacje 10- i 12-letnie o łącznej wartości nominalnej 750 mln zł, podała spółka. "Zarząd mBanku […] wyemitował (w ramach oferty prywatnej przeprowadzonej w Polsce i skierowanej do

PKN Orlen złożył w KNF prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji

. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, po zatwierdzeniu i opublikowaniu prospektu emisyjnego. PKN Orlen planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst. Parametry poszczególnych emisji będą ustalane w oparciu o bieżące otoczenie rynkowe i potrzeby

Skanska z najtańszą ofertą na odcinek S8 w mazowieckim za 334,8 mln zł

Warszawa, 21.10.2015 (ISBnews) – Skanska złożyła najtańszą ofertę, wartą 334,79 mln zł brutto, na wykonanie "Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego" - odcinek Ia - Wyszków

Inpro ma umowę z DM Michael/Ström na organizację emisji obligacji do 20 mln zł

; - czytamy w komunikacie.  Zarząd Inpro wskazał, że szczegółowe parametry emisji obligacji spółki dokonywanej w ramach ww założeń, zostaną ustalone po zakończeniu budowania księgi popytu na obligacje. Kilka dni temu Inpro poinformowało, że planuje przeprowadzić do końca br. emisję 3-letnich

ML System miał 3,47 mln zł zysku netto, 14,04 mln zł EBITDA w 2019 r.

procentowych. Rzeczywistość gospodarcza w konsekwencji wybuchu pandemii COVID-19 zmieniła się, można powiedzieć, 'z dnia na dzień'. Pozostajemy jednak optymistami, a nasze cele na 2020 r. i kolejne kwartały nie zmieniają się. Kontynuujemy projekt Quantum Glass (kropki kwantowe), dywersyfikujemy ofertę

PKN Orlen ma 10 stacji paliw Benzina na Słowacji, w 2020 roku planuje kolejne

parametry biznesowe i rentowność stacji. Już teraz widzimy, że słowaccy klienci bardzo dobrze oceniają nasze obiekty i ofertę. Przyszły rok będzie czasem pozyskiwania kolejnych obiektów oraz ujednolicania standardów stacji włączanych do naszej sieci. W ciągu kilku lat chcemy należeć do liderów rynku

Bank Millennium oczekuje spadku wyniku r/r w 2020 r. w następstwie COVID-19

wcześniej zakładanego, popyt na produkty i usługi finansowe. Ponadto, sytuacja finansowa niektórych klientów grupy może ulec pogorszeniu, pomimo inicjatyw grupy (w ramach całości działań pomocowych polskiego sektora bankowego), mających na celu częściowe niwelowanie skutków pandemii (tj. oferta czasowego

URE: Ruszają tegoroczne aukcje OZE dla nowych instalacji

aukcji każdorazowo odbywają się w godzinach 8:00-18:00. W jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli dotyczą one różnych instalacji OZE. Warunkiem jest, by każda z tych instalacji spełniała parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone

Sprzedaż samochodów w okresie pandemii. Dodatkowe ryzyko dilerów

konsumenta. Samochody osobowe to w zdecydowanej większości produkty zasadniczo prefabrykowane o charakterze powtarzalnym, gdzie wybór klienta jest ograniczony jedynie do niektórych parametrów (silnik, skrzynia biegów, wyposażenie, kolor nadwozia itd.). W konsekwencji zastosowanie

Lendi z grupy MZN Property uruchomiło Eksperta Kredytowego Online

, obliczyć wysokość wkładu własnego i pomóc w wyborze konkretnej oferty konkretnego banku. Można jednocześnie sprawdzać różne warianty kredytu w symulacji, modyfikując zadane parametry: np. sprawdzić, o ile spadną odsetki przy skróceniu okresu spłaty, wyjaśnili przedstawiciele spółek. Po wyborze konkretnej

Vantage planuje emisję obligacji o wartości nominalnej do 60 mln zł

;Emisja zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. Szczegółowe parametry emisji zostaną określone w warunkach emisji obligacji, które będą stanowiły załącznik do przedstawianej przez emitenta propozycji nabycia"

Konsorcjum Porr PI i Unibep z najtańszą ofertą na odcinek S8 za 404,5 mln zł

Warszawa, 12.11.2015 (ISBnews) - Konsorcjum Porr Polska Infrastructure i Unibep złożyło najtańszą ofertę, wartą 404,47 mln zł brutto, na rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku węzeł Poręba (bez węzła) - obwodnica Ostrowi Mazowieckiej, o długości ok. 16,1 km

Tower Investments chce przenieść się na GPW z NewConnect w II poł. 2017 r.

debiut w drugiej połowie 2017 roku, jednocześnie na tym etapie zarząd nie podjął decyzji co do przeprowadzenia oferty publicznej, w tym jej parametrów" - czytamy w komunikacie.  Spółka podkreśliła, że realizacja zamiaru ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym

Lotos planuje otworzyć pierwszą stację tankowania LNG w poł. 2021 r.

koronawirusem, ale równolegle też cały czas pracujemy nad kolejnymi projektami. Inwestycja realizowana z Remontową LNG Systems umożliwi uzupełnienie oferty Lotos Paliwa o LNG i CNG, nowoczesne paliwa alternatywne, bardziej ekonomiczne i niskoemisyjne, przeznaczone przede wszystkim dla ciężkiego transportu

Oferta Torpolu na układ torowy w Jaworznie III za 452 mln zł powyżej budżetu

Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Torpol złożył jedyną ofertę, wartą 367,28 mln zł netto, tj. 451,75 mln zł brutto, w postępowaniu spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron, na zaprojektowanie i wykonanie układu torowego przy budowanym bloku energetycznym o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, podała

Moonlit Games: Symulator 'Dog Trainer' pojawi się na PC na przełomie 2021/2022

tak sporządzona, że pokryje on koszty marketingu. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy, gdyż otrzymaliśmy od tego wydawcy atrakcyjną ofertę i szybko podpisaliśmy umowę. Koszt produkcji wyniesie od 600 tys. zł do 1 mln zł. Oczywiście, planowane są dodatki do gry i w pierwszej kolejności będzie to

Elektrownia Ostrołęka wybrała GE Power i Alstom Power na wykonawcę Ostrołęki C

System S.A.S, jako generalnego wykonawcy, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w ofercie za kwotę netto 5 049 729 000 zł, brutto 6 023 034950 zł" - czytamy w komunikacie. Rozstrzygnięcie postępowania nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie

Akcjonariusze Trakcji zaniechali rozpatrzenia uchwały o emisji akcji

parametrów rozważanego podwyższenia kapitału zakładowego oraz trwającymi rozmowami z instytucjami finansowymi w związku z procesem refinansowania spółki wobec czego podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie spółki podczas trwającego nadzwyczajnego walnego

Marvipol planuje emisję obligacji o wartości do 50 mln zł

przeprowadzenie emisji obligacji w trybie wskazanym w art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty niepublicznej, poprzez udostępnienie propozycji nabycia wybranym oznaczonym adresatom w liczbie nie większej niż 149. Dalsze, szczegółowe parametry planowanej emisji, w tym dzień emisji i oprocentowanie

OEX dokonał ostatecznego rozliczenia nabycia ArchiDoc i VCC za ok. 53,3 mln zł

, potwierdzający wartość dopłaty do ceny, ustaloną zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w umowie przyrzeczonej i uzależnioną od parametrów finansowych osiągniętych przez VCC w latach 2016 i 2017, wynoszącą 6 352 094,11 zł. Tym samym łączna wartość ceny nabycia 100% udziałów VCC przez spółkę, z uwzględnieniem

Przetarg - warunki udziału

odkurzaczy o parametrach minimalnych ( ..) Zadanie II - minimum 5 sztuk odkurzaczy o parametrach minimalnych (. .) Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego samego sprzętu w ramach wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu na Zadanie I i Zadanie II. Oznacza to, że Wykonawca składający ofertę na

Konsorcjum Porr PI i Unibep wybrane do budowy odcinka S8 za 404,5 mln zł

Warszawa, 02.12.2015 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Porr Polska Infrastructure i Unibep, warta 404,47 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku węzeł Poręba (bez węzła) - obwodnica Ostrowi

J.W. Construction rozważa emisję obligacji na łącznie do 100 mln zł

jest przeprowadzenie emisji obligacji [...] w trybie oferty niepublicznej, poprzez udostępnienie propozycji nabycia wybranym oznaczonym adresatom w liczbie nie większej niż 149. Dalsze, szczegółowe parametry planowanej emisji, w tym dzień emisji, waluta oraz oprocentowanie zostaną przez emitenta

Sieć detaliczna PKN Orlen na Słowacji powiększy się o 7 stacji

transakcji będzie zgoda słowackiego urzędu antymonopolowego. Na rynku słowackim funkcjonuje obecnie ok. 900 stacji paliw, z których blisko połowa zarządzana jest przez 3 największych operatorów. Zgodnie z założeniami, słowacka część sieci Grupy Orlen ma odpowiadać standardom oferty i obsługi 

Wykonawca musi wskazać nazwę oferowanych urządzeń

Jeżeli wykonawca wbrew wymaganiom zamawiającego określonym w treści siwz nie wskaże w złożonej ofercie jakie konkretnie urządzenie oferuje, a posłuży się jedynie parametrami odpowiadającymi wymaganiom zamawiającego, to złożona oferta podlega odrzuceniu. W konsekwencji jeżeli zamawiający w

URE ogłosił pierwsze w 2017 r. aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne), podano również. W jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych instalacji OZE należących do tego wytwórcy, spełniających parametry danej

Oferta przetargowa

Pytanie: Ogłosiłem przetarg na dostawę oleju opałowego. W dniu 12.02.2016 r. złożono 5 ofert. W siwz wymagaliśmy, aby w formularzu ofertowy wpisane zostały ceny jednostkowe producenta netto na dzień 04.02.2016 r. oraz wymagaliśmy przedstawienia certyfikatu jakości. Jeden z oferentów zmienił

Elektrownia Ostrołęka wnioskuje o zgodę na umowę z generalnym wykonawcą

zgodę zgromadzenia wspólników na zawarcie umowy z konsorcjum, które zaoferowało wykonanie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w ofercie za kwotę netto 5 049 729 000 zł, brutto 6 023 034 950 zł. "Zgodnie z umową spółki, zgromadzenie wspólników spółki wyraża w formie uchwały zgodę na

Odrzucenie oferty przetargowej

Pytanie: Czy fakt, że wykonawca nie podał nazwy producenta w jednej pozycji formularza cenowego (mata łazienkowa), może stanowić podstawę odrzucenia oferty ? Taki wymóg wynikał z siwz. Postępowanie dotyczy dostawy środków czystości o wartości szacunkowej 238.421,85 zł, a wartość netto

Kryteria pozacenowe

określone priorytety zamawiającego. Oznacza to tyle,  że w kryteriach pozacenowych winny być zapisane te parametry, cechy czy właściwości zamawianego przedmiotu, które powodują, że jest on lepszy od innego, który ma te parametry inne. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Siwz

Strabag IP wybrany do budowy odcinka S8 w mazowieckim za 306,9 mln zł

Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - W przetargu na projekt i rozbudowę drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od Radziejowic do Przeszkody (mazowieckie) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Strabag Infrastruktura Południe, warta 306,9 mln zł, podała Generalna

Akcjonariusze Enei zdecydowali o przystąpieniu do budowy Ostrołęki C

ramach projektu Ostrołęka C, tj. etapu od czasu wydania przez Elektrownię Ostrołęka sp. z o.o. polecenia rozpoczęcia prac generalnemu wykonawcy do czasu oddania bloku energetycznego realizowanego w ramach projektu Ostrołęka C do komercyjnej eksploatacji" - czytamy w uchwale. Oferty na budowę

Sprawdź, kiedy wada w opisie przedmiotu zamówienia uprawnia do unieważnienia postępowania

Pytanie: W przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych (poniżej unijnego progu) w jednym z pakietów zaoferowano siatki do operacyjnego leczenia przepuklin. Kryterium oceny ofert to cena i termin dostawy. Pierwszego w rankingu wykonawcę wezwaliśmy do przysłania próbki w celu potwierdzenia

Zarząd Elektrowni Ostrołęka wnioskuje o wybór GE Power i Alstom Power System

Alstom Power System S.A.S jako generalnego wykonawcy, które zaoferowało wykonanie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w ofercie za kwotę netto 5 049 729.000 zł, brutto 6 023 034 950 zł. Zgodnie z wnioskiem, przedmiotowa zgoda zgromadzenia wspólników spółki ma być wyrażona pod warunkiem

Orange Światłowód o prędkości 1Gb/s. dostępny dla ponad 3,5 mln gosp. domowych

. Dotychczas ten najszybszy internet  był dostępny tylko dla mieszkańców 76 gmin, w których rynek szerokopasmowego internetu został zderegulowany przez UKE. Obecnie oferta o prędkości do 1 Gb/s jest już dostępna wszędzie tam, gdzie Orange wybudował sieć światłowodową - dla ponad 3,5 mln gospodarstw

Murapol wykupi przedterminem obligacje kilku serii o łącznej wartości 9,5 mln zł

poprawy parametrów finansowych, w tym relacji skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanych kapitałów własnych. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, naszym celem jest osiągnięcie tego parametru na poziomie poniżej 0,6x na koniec 2019 r. Plan ten jest także spójny z intencją przygotowań do szerszego

Unified Factory ma umowę z Netią na wdrożenie systemu contact center

największą w historii działalności umową na sprzedaż naszego systemu. Jej finalizacja była możliwa, ponieważ w trakcie postępowania przetargowego nasza oferta okazała się najlepsza zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i parametrów technicznych oczekiwanych przez operatora. Chcę podkreślić, że spółka jest