parametr techniczny

Mariola Kubicka

Kryteria oceny ofert przetargowych

Kryteria oceny ofert przetargowych

Kryteriami oceny ofert są cena i kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia i koszty eksploatacji.

Świat stawia na samochody wodorowe, tymczasem w Polsce nie ma nawet gdzie ich tankować

Samochody zasilane wodorem to przyszłość światowej motoryzacji. Są ekologiczne, mają dobre parametry techniczne i używają paliwa, które nie uzależnia gospodarki od eksporterów ropy. Przybywa krajów, w których są już dostępne, jednak w Polsce brakuje zachęt dla ich posiadaczy, a przede wszystkim stacji, na których można takie pojazdy tankować.

Czy zamawiający może poprawić ofertę, samodzielnie ustalając parametry oferowanego urządzenia?

Zamawiający powinien poprawić zaistniałą omyłkę w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, jako inną omyłkę polegająca na niezgodności oferty z siwz niepowodującą istotnych zmian w jej treści.

JSW dokonała odpisu aktualizacyjnego na łączną kwotę 189,8 mln zł

roku dla CGU Koksownia Radlin w wysokości 189,8 mln zł" - czytamy w komunikacie. W zakresie parametrów technicznych zmianie uległa planowana struktura produkcji Koksowni Radlin, będąca m.in. efektem podjętych działań modernizacyjnych, pozwalająca na ustabilizowanie parametrów i mocy

Novatek Green Energy uruchomił pierwszą stację tankowania LNG w Polsce

obsługę ok. 50 pojazdów dziennie. Sfinansowana i zamontowana przez firmę Novatek Green Energy stacja, dzięki systemowi dopasowującemu temperaturę i parametry techniczne paliwa do wymogów poszczególnych rodzajów pojazdów, może obsłużyć wszystkie dostępne obecnie na rynku marki pojazdów samochodów

Energa Kogeneracja żąda od Mostostalu Warszawa kwoty ponad 22,5 mln zł

Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - Mostostal Warszawa otrzymał żądania zapłaty kary naliczonej przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu z tytułu nieosiągnięcia gwarantowanych parametrów technicznych ekologicznego bloku energetycznego opalanego biomasą o mocy 20MWe w

T-Mobile Polska ponownie wybrany przez UDT na usługi transmisji danych

komunikacie. Sieć Urzędu Dozoru Technicznego będzie stale monitorowana przez zespół specjalistów T-Mobile pod kątem poprawnego funkcjonowania parametrów, co pozwoli na szybsze wykrycie i naprawę ewentualnych awarii. Firma gwarantuje również usługi serwisowe w ramach restrykcyjnych parametrów SLA

mLeasing uruchomił serwis online do sprzedaży samochodów poleasingowych

opisany, wraz z podaniem informacji na temat jego parametrów technicznych i elementów wyposażenia, wskazano w materiale. Dodatkowo, klienci indywidualni, którzy nie chcą kupić samochodu używanego za gotówkę, mogą skorzystać z kredytu, a przedsiębiorcy - z oferty leasingu lub wynajmu długoterminowego

Mostostal Warszawa otrzymał pozew od Energi Kogeneracji na 106,4 mln zł

Warszawa, 24.07.2017 (ISBnews) - Mostostal Warszawa otrzymał pozew o zapłatę złożony przez spółkę Energa Kogeneracja dotyczący zapłaty kar umownych z tytułu nieosiągnięcia przez blok biomasowy o mocy 20 MWe w Elblągu gwarantowanych parametrów technicznych oraz zaspokojenia roszczenia o obniżenie

GDDKiA rozpoczęła procedurę przetargową na 16 km autostrady A18

technicznej i związanej z ochroną środowiska (np. przejścia dla zwierząt). Zadanie będzie realizowane w formule 'Buduj'" - czytamy w komunikacie. Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 25 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się

Energa Kogeneracja złożyła pozew sądowy przeciwko Mostostalowi Warszawa

zasądzenie od Mostostalu Warszawa S.A., będącego generalnym wykonawcą inwestycji, kwot tytułem kar umownych za nieosiągnięcie gwarantowanych parametrów technicznych, a także realizacji roszczenia o obniżenie wynagrodzenia kontraktowego zapłaconego z tytułu wykonania kontraktu na budowę bloku energetycznego

MI: Konsultacje publiczne Programu budowy 100 obwodnic wydłużone do 10 kwietnia

sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego

GPW przeprowadziła testową sesję w systemie UTP

scenariuszy Planu Ciągłości Notowań, ale życie buduje własne scenariusze. Dostosowaliśmy więc testy do obecnej sytuacji i głównie weryfikowaliśmy parametry pojemnościowe systemu w reakcji na ostatnie sesje. Przede wszystkim jednak sprawdzaliśmy nasze procedury wewnętrzne i rozwiązania technologiczne do

Rafako: Termin odbioru bloku w Jaworznie przesunie się, trwa jego weryfikacja

stycznia 2020 r., że E003B7 powinna zakończyć testy i prace techniczne umożliwiające odbiór prac w zakresie omówionym ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron do 4 lutego 2020 r. "Zgodnie z informacją przekazaną przez spółkę zależną, ograniczenie oraz wyłączenie dostępu do sieci spowodowało znaczące

Konsorcjum Mirbudu ma umowę na przebudowę odcinka A18 za 254 mln zł

parametrów autostrady (A18), za 254,15 mln zł, podała Dyrekcja. "Jest to odcinek, który zaczyna się w okolicach węzła Żary Zachód w stronę Wrocławia a kończy blisko 4 km przed węzłem Iłowa. Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 roku. Zadaniem wykonawcy będzie realizacja robót budowlanych

Rafako i Ensol wspólnie z ICEB zaoferują urządzenia do magazynowania ciepła

ciepłowniczych (temperatura zasilania i powrotu wody c.o.) odbiegają w tym zakresie od systemów ciepłowniczych innych krajów,  (np. Dania, Szwecja). Rozwiązania projektowe Rafako-Ensol-ICEB pozwalają dostosować parametry techniczne oferowanych rozwiązań skojarzonych (tzw.multisystemów energetycznych) z

Prezes PKN Orlen: Zawieszenie finansowania Ostrołęki C to słuszna decyzja

dalszych analiz w tym parametrów technicznych oraz ekonomicznych. Na początku grudnia 2019 r. PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114 tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została określona na 7 zł za

PKN Orlen rozpoczął badanie dna Bałtyku na terenie przyszłej farmy wiatrowej

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Z portu w Gdańsku wypłynął statek, który zbada parametry geologiczne dna Bałtyku na terenie koncesji morskiej farmy wiatrowej PKN Orlen, podała spółka. Na bazie pozyskanych informacji koncern przygotuje wstępny projekt techniczny morskiej farmy wiatrowej

Energooszczędne okna dachowe. Jak je wybierać i montować? Niewłaściwe spowodują utratę nawet 30 proc. ciepła

Energooszczędne okna dachowe. Jak je wybierać i montować? Niewłaściwe spowodują utratę nawet 30 proc. ciepła

Jednak liczy się również wiele innych elementów, aby nie obniżyć parametrów stałej przegrody i zapobiec stratom ciepła. Dotyczy to m.in. domów z poddaszem. W takich budynkach warto wybrać okna dachowe o odpowiednich parametrach energooszczędnych. Okna dachowe są rozwiązaniem bardzo lubianym i

BOŚ Bank uruchomił licznik efektów ekologicznych

parametrów uwzględnionych w przepisach ogólnych np. Warunkach Technicznych w budownictwie. W niektórych przypadkach wyliczenie efektów ekologicznych wymaga przeprowadzenia dodatkowych szacunków przez ekologów banku, podano także w materiale. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku

Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne. W przepisach Prawa zamówień publicznych Ustawodawca pozostawił zamawiającemu swobodę w doborze kryteriów pozacenowych, dając mu możliwość ustalenia takich kryteriów oceny ofert, które w najwyższym stopniu zagwarantują, że wybór oferty

Próg jakościowy w zamówieniach publicznych

Zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp kryterium oceny ofert może być między innymi jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne zamawianego sprzętu. Przyjmując w treści siwz kryteria dotyczące parametrów technicznych zamawianego sprzętu, zamawiający nie może jednak naruszać

Enea i Energa zawiesiły finansowanie projektu Ostrołęka C

połączeniu z trudnością pozyskania zewnętrznego finansowania. Zmienne warunki wymagają przeprowadzenia szeregu dalszych analiz w tym parametrów technicznych oraz ekonomicznych" - czytamy w komunikacie. Istotnymi okolicznościami znacząco wpływającymi na decyzję o zawieszeniu finansowania projektu są

Tauron:Koszt bloku 910 MW w Jaworznie wzrósł o 52,3 mln zł, oddanie do 31 I 2020

optymalizacyjne mające na celu weryfikację spełniania przez blok zmienionych parametrów technicznych. "W związku z tym uzgodniono, że niezbędne będzie wprowadzenie zmian do umowy, w szczególności dotyczących jej wartości oraz harmonogramu realizacji budowy bloku. Ustalono, że cena netto określona w umowie

MI: Konsultacje publiczne programu 100 obwodnic ruszają w piątek

stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji" - czytamy także w komunikacie. W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane

GPW: Zmiana harmonogramu sesji niesie ze sobą zbyt duże ryzyko operacyjne

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ocenia, że wprowadzenie zmiany harmonogramu sesji giełdowej jest w obecnych warunkach bardzo trudne i niesie ze sobą zbyt duże ryzyko operacyjne zarówno z organizacyjnego, jak i technicznego punktu widzenia. Dlatego

Tauron Wydobycie uruchomi kompleks technologiczny podwyższający jakość paliw

inwestycyjne wynoszą łącznie ponad 20 mln zł. Celem inwestycji jest zwiększenie wydajności Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie, tj. zwiększenie produkcji sortymentów średnich (Groszek i Jaret) oraz poprawa parametrów jakościowych produktów w dostosowaniu do

Fortum zakończyło prace nad inteligentną siecią ciepłowniczą warte ok. 13 mln zł

zmiany w parametrach dostawy energii, a odbiorcy mogą optymalizować zużycie ciepła, podano w komunikacie. "Wdrożony przez nas system pozwala kontrolować pracę naszych węzłów z częstotliwością odczytu co 15 minut. Dzięki inteligentnym sieciom jesteśmy w stanie zareagować wyprzedzająco na wszelkie

PKP PLK mają porozumienie z PGW Wody Polskie ws. nowego mostu w Kostrzynie

, cytowany w komunikacie. Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie omówili już wariant techniczny dojazdu do nowego mostu, m.in. zapewnienie dostosowania dojazdu do przyjętej wysokości mostu. Obiekt będzie miał wysokość zapewniającą sprawną

Emitel przeprowadził drugi etap refarmingu pasma 700 MHz

standard nadawania DVB-T2/HEVC. Dlatego, jeżeli decydujemy się na kupno nowego odbiornika telewizyjnego, już dzisiaj warto upewnić się, że posiada on właściwe parametry techniczne" - zapowiedział członek zarządu ds. techniki Emitel Jerzy Godek, cytowany w komunikacie. Kolejny etap projektu

Jakie kryteria stosujemy najczęściej?

ceną) w roku 2018 to: - termin realizacji / czas dostawy - gwarancja / rękojmia (termin) - jakość / funkcjonalność / parametry techniczne.                             

Polimex-Mostostal zmniejszył koszty projektu Kozienice o 42,3 mln zł

budowy bloku energetycznego o mocy 1 075 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni 'Kozienice', w ramach których dokonano częściowego ograniczenia zdiagnozowanych uprzednio ryzyk technicznych, optymalizacji procesów zakupowych oraz usprawnienia procesów weryfikacyjno-rozliczeniowych z podwykonawcami i

ME: Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej

fizycznej (tj. umożliwiającym interwencyjne uwolnienie w ciągu 90 dni), poinformowano. Równocześnie wydłużono termin (do 1 stycznia 2029 r.), do którego parametry techniczne magazynów mają odpowiadać wymaganiom w zakresie dostępności fizycznej w okresie 90 dni - w przypadku bezzbiornikowego magazynowania

Tauron Dystrybucja buduje magazyn energii w Cieszanowicach w opolskim

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja realizuje stacjonarny system magazynowania energii, którego zadaniem będzie efektywniejsze gospodarowanie energią odbieraną z farm wiatrowych, poprawa parametrów energii i stabilizacja pracy sieci elektroenergetycznej. Inwestycja powstaje w

GDDKiA ma 8 ofert w przetargu na dostosow. 22 km DK18 do parametrów autostrady

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - W przetargu na przebudowę i dostosowanie 22 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady w systemie "Buduj" złożono osiem ofert, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Najniższą ofertę złożyło konsorcjum Przedsiębiorstwa

Tauron zamawia aplikację do oceny inwestycji w fotowoltaikę przez klienta

spółka. Tauron w tym celu zaangażował się w program GovTech, dzięki któremu startupy mają szansę wdrożyć swoje rozwiązania i technologie w dużych firmach przemysłowych i administracji publicznej. "Chcemy, by nasi klienci mogli w przystępny sposób określić kluczowe parametry techniczne i kosztowe

Enea zmodernizuje instalację odsiarczania spalin w Połańcu kosztem ok. 40 mln zł

najlepsze możliwe parametry dla IOS. Koszt inwestycji to prawie 40 mln zł brutto. Zadanie jest powiązane z modernizacją elektrofiltrów i wpisuje się w program dostosowania Elektrowni Połaniec do konkluzji BAT" - czytamy w komunikacie. "Wytwarzamy energię elektryczną z wykorzystaniem najlepszych

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków postępowania

Pytanie: Prowadzę przetarg na dostawę tuszy i tonerów z zastosowaniem procedury odwróconej. Czy już na pierwszym etapie postępowania mogę żądać dokumentów potwierdzających równoważność zastosowanych rozwiązań i dołączenia ich do oferty? Chodzi o: 1) potwierdzenie zgodności parametrów technicznych

KGHM znalazł się na 2. miejscu wśród producentów srebra na świecie

sprawnego zarządzania. Postawiliśmy na realizację strategii i zdecydowanie poprawiliśmy parametry produkcji. Pokazujemy, że polski przemysł ma ogromny potencjał. Brawa należą się kadrze i całej załodze KGHM, dzięki której osiąganie takich sukcesów jest możliwe" - powiedział prezes KGHM Marcin

Sescom ma porozumienie ws. objęcia większościowych udziałów w nowej spółce

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Sescom podpisał porozumienie z Dozór Techniczny spółka jawna R. Rzeźniak, K. Pietrulewicz z siedzibą w Olsztynie zmierzające do podpisania umowy inwestycyjnej, na podstawie której Sescom obejmie większościowy pakiet udziałów w nowo powstałej spółce z o.o., podała

Pełnomocnik ds. CPK: Za rok będą trwały wykupy gruntów i analizy środowiskowe

Katowice, 14.05.2018 (ISBnews) - Pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) Mikołaj Wild ocenia, że postępy w realizacji portu w ciągu najbliższego roku powinny obejmować rozpoczęcie wykupu gruntów i analiz środowiskowych, a także zamknięcie wyboru doradców technicznych i

Lotos planuje otworzyć pierwszą stację tankowania LNG w poł. 2021 r.

. "Unikalną funkcją stacji będzie długoterminowe utrzymywanie bezpiecznych parametrów technicznych LNG zmagazynowanego w intermodalnych, kriogenicznych zbiornikach kontenerowych. Umożliwi to np. dalszą dystrybucję LNG do klientów końcowych, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych środków transportu

innogy Stoen Operator zrealizuje projekt z zakresu smart grid w Warszawie

, realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o ponad 129 GJ, tj. równowartość rocznego zużycia energii w 12 gospodarstwach domowych. "Rozwiązania techniczne smart grid powinny wspierać realizację strategii przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i

Tauron Wydobycie uruchomił dwie kolejne ściany w zakładach Sobieski i Janina

się dobrymi parametrami jakościowymi, co ma szczególne znaczenie w kontekście zasilania nowego bloku energetycznego 910 MW Grupy Tauron w Jaworznie, podkreślono. Na poprawę wydajności pracy znacznie wpływa odbudowa frontów wydobywczych. Tauron Wydobycie na bieżąco prowadzi analizy możliwości

Apator Rector ma umowę na wdrożenie w Enerdze Operator za 12,5 mln zł

Dystrybucji już dziś jest istotnym wsparciem dla Operatora w zakresie: - rozwoju sieci, tj. analizy warunków technicznych i ekonomicznych determinujących rozwój sieci, - analizy potencjalnych skutków zdarzeń na sieci (awarie, wyłączenia, prace planowe/nieplanowe), - analizy możliwości technicznych

KGHM otworzył centrum sterowania i monitoringu w ZG Lubin

utrzymaniem ruchu w kopalni ogranicza koszty eksploatacji systemów produkcyjnych, ale przede wszystkim wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Wszystkie istotne parametry pracy są rejestrowane, archiwizowane i poddawane analizie, co umożliwia bieżącą i okresową ocenę efektywności transportu poziomego pod względem

PGE pracuje nad projektami magazynowania energii o wst. szac. mocy ok. 40 MW

magazynów energii analizowanych w ramach spółki PGE Dystrybucja. Obecnie przygotowywane są koncepcje dla poszczególnych lokalizacji, które pozwolą na wybranie optymalnych punktów przyłączenia, doprecyzują docelową funkcjonalność oraz przedstawią dokładne parametry techniczne systemu magazynowania. Celem

Stadler i Solaris złożyły ofertę na tramwaje dla Olsztyna za 80,8 mln zł

pojemności nie mniejszej niż 200 pasażerów. Zamówienie podstawowe dotyczy 8 pojazdów, a opcja - 16. Kryteriami udzielenia zamówienia są: kryterium jakości (parametry techniczne) - waga 35%, kryterium jakości (zużycie energii elektrycznej) - waga 5% i cena - waga 60%. (ISBnews)

PGNiG Termika uruchomiła blok energetyczny o mocy 80 MWe w oddziale 'Zofiówka'

Polsce jednostką tego typu, która pozwala na jednoczesne spalanie aż czterech różnych paliw: węgla, paliwa niskokalorycznego (mułów), gazu z odmetanowania kopalń oraz biomasy. Dzięki zastosowanej technologii parametry techniczne bloku spełniają wymagania unijnego prawa w zakresie ochrony środowiska

MI zatwierdziło programy inwestycji dla obwodnic Osieka i Chmielnika

parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł

MI skierowało do realizacji 3 obwodnice w woj. podlaskim

. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne

JSW ma koncesję na rozpoznanie złoża węgla kamiennego 'Chełm II'

, cytowany w komunikacie. Koncesja badawcza pozwoli JSW przeprowadzić dodatkowe badania warunków geologiczno-górniczych, a więc zasobności złoża, warunków zalegania, miąższości pokładów, parametrów koksowniczych węgla a także warunków hydrogeologicznych i gazowych pod kątem ewentualnych zagrożeń. Działania

PKP Energetyka ma umowę na utrzymanie sieci trakcyjnej PKP PLK do 2023 r.

obsługę techniczną, zapewniającą niezbędne wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej oraz warunki bezpiecznego wykonywania prac utrzymaniowych, które będzie realizowała grupa PKP PLK przy lub w pobliżu sieci trakcyjnej. Określono również warunki i zakres wykonywania oględzin sieci trakcyjnej, przeglądów

UOKiK: Postępowanie ws. Volkswagena jest na końcowym etapie

: - rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w materiałach reklamowych, które sugerują, że samochody marek Volkswagen, Seat, Skoda i Audi są ekologiczne oraz spełniają wymogi w zakresie emisji tlenków azotu, - informowanie w świadectwach homologacji oraz w świadectwach zgodności WE o nieprawdziwych parametrach

Ciepły dom. Najpierw izolacja, później ogrzewanie

zupełnie inne standardy, ale też możliwości techniczne. Efektywność energetyczną na poziomie zgodnym z aktualnymi standardami można uzyskać tylko wtedy, gdy wymianę np. pieca połączymy z wykonaniem izolacji termicznej budynku. To znaczy, że termomodernizacja powinna być kompleksowa. Tu jednak okazuje się

Ciech Sarzyna rozważa podniesienie zdolności produkcyjnych żelkotu sanitarnego

parametry techniczne i estetyczne wyrobów gotowych" - powiedział Ślęzak, cytowany w komunikacie. W obszarze produkcji żywic, Grupa Ciech realizuje program optymalizacji obecnego portfela produktów oraz selektywnego rozwoju nowych, wysokomarżowych i innowacyjnych produktów specjalistycznych z

PGE EO zbuduje 4 farmy fotowoltaiczne po 1 MW w 2020 r. dzięki wygranej w aukcji

infrastruktura towarzysząca związana z wyprowadzeniem mocy" - czytamy w komunikacie. Wszystkie instalacje zostaną zbudowane z wykorzystaniem nowoczesnych modułów fotowoltaicznych, których parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej produktywności w warunkach pogodowych typowych dla stref

Projekt ustawy o inwestycjach dot. przeciwdziałania suszy trafił do konsultacji

zapewnić utrzymywanie tych urządzeń w dobrym stanie technicznym, aby mogły pełnić funkcje regulujące stosunki wodne na obszarach rolnych. W zakresie obowiązków właściciela urządzenia melioracji wodnych jest opracowanie, w zależności od potrzeb utrzymaniowych rocznych, dwuletnich lub trzyletnich wykazów

Unified Factory ma umowę z Netią na wdrożenie systemu contact center

największą w historii działalności umową na sprzedaż naszego systemu. Jej finalizacja była możliwa, ponieważ w trakcie postępowania przetargowego nasza oferta okazała się najlepsza zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i parametrów technicznych oczekiwanych przez operatora. Chcę podkreślić, że spółka jest

Tauron Wydobycie uruchomił kompleks technologiczny zwiększający wydajność

parametry jakościowe produktów w dostosowaniu do obiektywnych warunków funkcjonowania na rynku z zachowaniem obecnych norm jakościowych obowiązujących w Polsce" - czytamy w komunikacie. Szacowana wielkość produkcji sortymentów średnich wynosi obecnie 95 tys. ton,  a w kolejnych latach będzie

Prezydent podpisał ustawę o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Minister właściwy do spraw informatyzacji będzie mógł zezwolić na czasowe (do 12 miesięcy) dostarczanie dostępu do Internetu o niższych parametrach, w przypadku gdy warunki techniczne istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej nie

GUS: Przewozy żeglugą śródlądową spadły wg masy o 11,6% r/r w 2018 r.

przetransportowanych żeglugą śródlądową). W grupie taboru barkowego przeważały jednostki pływające o niższych parametrach konstrukcyjnych, wymagające odpowiednio niższych norm technicznych infrastruktury wodnej. "Większa część taboru żeglugi śródlądowej jest zdekapitalizowana i wymaga odtworzenia. Jego wiek

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej i gazu ziemnego

czasowym utrzymywaniu zapasów agencyjnych w pojemnościach niespełniających wymagań w zakresie dostępności fizycznej (tj. umożliwiającym interwencyjne uwolnienie w ciągu 90 dni)" - czytamy dalej. Równocześnie w projekcie wydłużono termin (do 1 stycznia 2029 r. ), do którego parametry techniczne

PKP PLK zmodernizują lub wyremontują 145 mostów w 2015 r.

technicznych mostów i dostosowanie ich do coraz wyższych parametrów użytkowych linii kolejowych w zakresie maksymalnej prędkości pociągów, nacisku osi i skrajni budowli, podano również. Do tej pory PKP PLK zmodernizowały m.in. mosty na linii E30 Zgorzelec –Wrocław, na dolnośląskim odcinku

Adamczyk o nowym prawie: Hulajnogi elektr. jak rowery, z ograniczniem do 25 km/h

mogli poruszać się drogami dla rowerów. Jednocześnie zostanie wprowadzone techniczne ograniczenie prędkości UTO do 25 km/h. "Zależy nam, by uregulować kwestie UTO. Dziś często spotykane są w dużych miastach w Polsce, wykorzystywane przez turystów i mieszkańców. Nie klasyfikowane [pod względem

ZA Puławy mają umowę na budowę bloku węglowego 90-100 MWe za 1,16 mld zł netto

budowlane, dostawy i usługi, które są potrzebne do tego, aby blok energetyczny osiągnął wymagane charakterystyki ruchowe, gwarantowane parametry techniczne, zdolność ruchową i bezpieczeństwo, podkreślono. "Przekazanie bloku energetycznego do użytkowania na podstawie podpisanego przez strony protokołu

Tauron: EEC Magenta zainwestował 13 mln zł w Reliability Solutions

efektywności technicznej i ekonomicznej kluczowych jednostek wytwórczych. To pierwsza inwestycja funduszu EEC Magenta zbudowanego przez  Tauron, PFR Ventures, NCBR oraz EEC Ventures. "Utworzony w 2018 r. fundusz EEC Magenta jest jednym z elementów ekosystemu innowacji, który zbudowaliśmy w Grupie

Lotos Kolej ma umowę leasingu 6 lokomotyw Dragon 2 firmy Newag za 88 mln zł

spełnią oczekiwania Lotos Kolej przy zagwarantowanej bardzo wysokiej gotowości technicznej, takiej samej, jak w pierwszej generacji lokomotyw Dragon" - powiedział wiceprezes Newagu Józef Michalik, cytowany w komunikacie. "Lotos Kolej jest na etapie unowocześniania parku lokomotyw. Wymieniamy

Przetarg - warunki udziału

Pytanie: Przygotowuję przetarg na kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych z podziałem na kilka zadań. Opisując warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wskazano: - Zadanie I - 5 odkurzaczów, - Zadanie II - 5 odkurzaczów. Czy wykonawca składając

MI: GDDKiA ogłosiła przetarg na projekt poszerzenia A2 między Warszawą a Łodzią

pasa rozdziału przewidzianego podczas budowy autostrady pod przyszłe poszerzenie. Inwestycja pozwoli na dostosowanie parametrów technicznych autostrady A2 do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu, zwiększenie przepustowości i usprawnienie połączenia drogowego pomiędzy Warszawą a Łodzią

Enea El. Połaniec modernizuje elektrofiltry w ramach inwestycji ekologicznych

. Zmodernizowane elektrofiltry poprawią parametry środowiskowe całej instalacji. Zakończenie prac wartych ponad 210 mln zł brutto zaplanowano na grudzień 2020 r. "Bardzo ważną częścią naszej działalności jest dbanie o ochronę środowiska. Kontynuujemy naszą misję w zakresie ekologii i

Serinus czeka na moduły, aby uruchomić zakład przetwarzania gazu w Rumunii

Warszawa, 26.11.2018 (ISBnews) - Serinus Energy plc zakończył budowę zakładu przetwarzania gazu Moftinu w Rumunii, ale czeka nadal na instalację dwóch modułów, podała spółka. „Zakład jest gotowy do przetwarzania gazu o ciśnieniu analogicznym do parametrów stałej produkcji

Ferrum miało wstępnie 0,17 mln zł straty netto w I-III kw. 2018 r.

spawanych z szerszymi parametrami technicznymi, podkreślono także. "Zaprezentowane wyniki są dowodem na to, że prowadzona w Grupie Ferrum restrukturyzacja przynosi zakładane rezultaty. Poprawie wyników sprzyjało między innymi oddłużenie Ferrum poprzez konwersję zobowiązań finansowych na akcje oraz

Tauron pracuje nad projektem wirtualnej elektrowni

ekonomicznej tych obiektów" - czytamy w komunikacie. Projekt zakłada budowę platformy elektronicznej, której moduł decyzyjny będzie analizował prace elektrowni w aspekcie technicznym i prowadził monitoring aspektów rynkowych, po to, aby rekomendować podjęcie najbardziej opłacalnych działań handlowych

Polacy preferują okna z PVC. Zmieniają się parametry energetyczne

fachowców, często na czarno. A kiedy z oknem lub drzwiami jest jakiś problem, konsumenci mają o to pretensje nie do montażysty, a do producenta. Od 2017 zmienią się parametry okien Tymczasem firma Velux przypomina, że od stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe parametry techniczne okien. Konkretnie zmienią

Tauron planuje przebudowę ponad 22 tys. km linii SN na kablowe do 2040 r.

pozyskania dokumentacji projektowej" - wskazał wiceprezes Taurona Dystrybucji Jerzy Topolski. Dla dystrybutora energii zwiększenie udziału linii kablowych SN powoduje zmianę warunków technicznych funkcjonowania sieci. Przy planowaniu przebudowy linii napowietrznych na linie kablowe, Tauron Dystrybucja

Dodatkowe kryterium oceny ofert musi być związane z przedmiotem zamówienia

ustawodawca wymienia: - jakość, - funkcjonalność, - parametry techniczne, - zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, - koszty eksploatacji, - serwis oraz termin wykonania zamówienia. Oznacza to, że zamawiający uprawniony jest przyjąć również inne kryteria, byleby

MI skierowało do realizacji dwie obwodnice w woj. lubelskim

długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych" - przypomniano

MI skierowało do realizacji 4 obwodnice w woj. zachodniopomorskim

sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść

MI: Programy inwestycji dla obwodnic Dzwoli oraz Gorajca zatwierdzone

rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie

MI zatwierdził programy inwestycji na sieci dróg krajowych warte 582 mln zł

. 24,2 km do 11,5 kN/oś. Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano przebudowę trzech skrzyżowań z drogami samorządowymi, pięciu obiektów mostowych, przepustów drogowych, poprawę parametrów urządzeń technicznych drogi, budowę i przebudowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, budowę pasów wyprzedzania

Budimex ukończył budowę gazociągu Czeszów - Kiełczów dla Gaz-Systemu

obejmował także wykonanie zespołów zaporowo–upustowych, dróg dojazdowych oraz nowych przyłączy elektroenergetycznych dla obiektów. Gazociąg został napełniony, poddany rozruchowi, odbiorowi technicznemu, eksploatacyjnemu i uzyskał pozwolenia na użytkowanie, podano także. Budowa gazociągu Czeszów

MSS z grupy Hyperiona ma pozytywny raport z kontroli infrastruktury sieci

infrastruktury towarzyszącej. W szczególności wykonano pomiary tłumienności w relacjach Kraków - węzły dostępowe oraz sprawdzono parametry infrastruktury technicznej w węzłach z wymogami wynikającymi z Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz wymaganiami technicznymi do urządzeń aktywnych" – czytamy w

Avallon MBO i Nobium złożyły do UOKiK wniosek ws. przejęcia QOS Energie Polska

; prowadzi działalność inwestycyjną polegającą na nabywaniu lub obejmowaniu bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek zależnych akcji/udziałów podmiotów o określonych parametrach finansowych. Avallon MBO II B.V. należy do grupy Avallon. Nobium s.á.r.l. jest spółką prawa luksemburskiego realizującą

PGE: Blok nr 5 w Elektrowni Opole pomyślnie przeszedł I fazę optymalizacji

kontrakcie parametrów technicznych pracy jednostki, szczególnie w zakresie emisyjności i sprawności bloku. Blok pracuje teraz z różnymi obciążeniami, które są determinowane ruchem regulacyjnym. Głównym zadaniem procesu optymalizacji jest osiągnięcie znamionowej mocy bloku 900 MW. Cel ten został już

Kvarko zainwestował w spółkę LBL Systems w ramach działania BRIdge Alfa

nowego wyrobu, ułatwia jego modyfikowanie na wczesnych etapach rozwoju oraz zapewnia możliwość uzyskania skomplikowanej geometrii modeli fizycznych, co w przypadku konwencjonalnych technik wytwarzania jest drogie i czasochłonne" - czytamy w komunikacie. Rozwiązania techniczne i informatyczne

PGE: Zaawansowanie budowy nowych bloków Elektrowni Opole przekroczyło 97%

Ostrowski, cytowany w komunikacie. W kolejnych miesiącach, oprócz prowadzonych niezbędnych pomiarów technicznych, optymalizowania procesu spalania i regulacji układów pomocniczych, zostanie przeprowadzona próba nieprzerwanej pracy oraz pomiary gwarancyjne. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w lutym

Centrum wystawiennicze Global Expo w Warszawie zostanie otwarte w listopadzie

;Finalizujemy już prace budowlane i wkrótce otwieramy najnowocześniejszy obiekt targowy w Warszawie. Budowane na dawnych terenach FSO Global Expo to bardzo ciekawy architektonicznie projekt nie tylko ze względu na postindustrialny design, ale i możliwości techniczne. W rewitalizowanym obiekcie zachowane zostały

CD Projekt rozpocznie w weekend testy techniczne 'Gwinta' na PS4

Warszawa, 30.03.2017 (ISBnews) - CD Projekt skoncentruje się w tym roku na grze "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana". Grupa rozpocznie w weekend testy techniczne gry na platformę PS4, poinformował prezes Adam Kiciński. Otwiera przedstawicielstwa w Japonii i Chinach do wspierania rozwoju

Waimea Holding planuje wybudować terminal cargo na lotnisku we Lwowie

terminal cargo jest bardzo potrzebną inwestycją na lwowskim lotnisku i może wpłynąć pozytywnie na rozwój całego regionu. Oczywiście, nie podejmiemy żadnych wiążących decyzji, jeśli grupa robocza nie wypracuje zadowalającej nas oferty dotyczącej zakupu gruntu i parametrów inwestycji. Obu stronom jednak

JSW ma umowę o poufności ws. obu projektów Prairie w Polsce

zawarcia umowy jest umożliwienie wymiany informacji technicznych i handlowych, co ułatwi przeprowadzenie kluczowych i bardziej zaawansowanych rozmów na temat wszelkich możliwych opcji transakcyjnych w sprawie projektów Prairie" - czytamy w komunikacie. W ramach współpracy Prairie udostępni

PZU wypracowało prawie 3/4 wzrostu rynku prywatnych ubezp. zdrowotnych w I półr.

pionierski projekt 'Opaska życia'. To kolejna, po nowoczesnym systemie ratunkowym PZU GO automatycznie wzywającym pomoc w razie wypadku samochodu, innowacja techniczna PZU mająca wspomagać ratowanie ludzkiego życia" - przypomniano w materiale. Zakładane na rękę elektroniczne urządzenie monitoruje

PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację odcinka linii nr 62 za ok. 100 mln zł

infrastruktury kolejowej. "Na odcinku Jaroszowiec Olkuski - Charsznica, PLK wymienią min. 20 km torów oraz sieć trakcyjną, a także przebudują 22 obiekty (mosty i przepusty). Nowe parametry techniczne pozwolą zwiększyć prędkość pociągów dwukrotnie, miejscami nawet z 40 do 120 km/h. Wykonanie prac na 6

Grupa Lotos i Remontowa LNG Systems chcą współpracować przy dystrybucji LNG

Facility - CEF), a obejmuje zaprojektowanie, budowę i przeprowadzenie badań pilotażowej stacji dokującej, której głównym zadaniem będzie długoterminowe utrzymywanie bezpiecznych parametrów technicznych intermodalnych, kriogenicznych zbiorników LNG. Niezależnie od dotacji Remontowa LNG Systems opracowała

Gaz-System: Pangaz zaprojektuje południowy odcinek gazociągu Polska-Litwa

nowych terenach oraz poprawę parametrów technicznych sieci w skali całego kraju, a także podniesienie atrakcyjności północno-wschodnich regionów Polski dla nowych inwestycji oraz promocję wykorzystania gazu ziemnego jako niskoemisyjnego paliwa do realizacji celów środowiskowych i klimatycznych Unii

Qumak wykona system zarządzania infrastrukturą techniczną w MF w ramach HARF

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Qumak podpisał kontrakt na wykonanie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą techniczną (ZSZIT) dla Ministerstwa Finansów (MF) w ramach resortowego projektu chmurowego HARF. Całkowita wartość kontraktu wynosi 16,5 mln zł netto, a podstawowy zakres

Konsorcjum Torpolu złożyło najtańszą ofertę na odc. linii E75 Czyżew-Białystok

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Torpolu i Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor złożyło najtańszą ofertę w ramach przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew - Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu "

Govena Lighting zadebiutuje na NewConnect 6 grudnia

komunikacie. "Debiut spółki na rynku publicznym sprawi, że stanie się ona transparentna, a potencjalni inwestorzy będą mieli dostęp do bieżących informacji o spółce. W ten sposób będą mogli poznać Govenę. Spółka posiada i projektuje bardzo wysokiej jakości produkty o wysokich parametrach technicznych

PKP Cargo rozpoczęło rozpoznanie rynku w zw. z planowanym zakupem lokomotyw

[...] podaliśmy podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne, jakimi powinny się charakteryzować pojazdy. Ponadto część lokomotywy powinna mieć świadectwa dopuszczenia do ruchu nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach europejskich" - czytamy w komunikacie. Producenci mogą składać pytania

Oferta PUT Intercor najkorzystniejsza na odcinek S8 pod Warszawą za 437 mln zł

Warszawa, 27.03.2015 (ISBnews) - Oferta Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor, warta 436,65 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu na kontynuację projektowania i rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą