pakietu dyrektyw

Konrad Niklewicz

Parlament Europejski przyjął pakiet nowych dyrektyw telekomunikacyjnych

Parlament Europejski przyjął pakiet nowych dyrektyw telekomunikacyjnych

Nowe prawo zwiększy konkurencję na rynku euruopejskim - uważa komisarz Erkki Liikanen

Poprawianie unijnego prawa

Każdego dnia unijne instytucje dokonują zmian w prawie, z czego większość z nich dotyczy przedsiębiorców. Czasami przedsiębiorcy są zapraszani do konsultacji tych zmian. Ostatnio - w sprawie pakietu dyrektyw regulujących produkcję substancji chemicznych

Sejm odrzucił senackie weto do noweli o pracownikach delegowanych

Europy Środkowo-Wschodniej m.in. ze względu na zapisy dotyczące branży transportowej. W konsekwencji zapisy te zostały wyłączone z zakresu dyrektywy i znalazły się w tzw. pakiecie mobilności. Jednak po jej przyjęciu Polska i Węgry złożyły skargę w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości Unii

Senat odrzucił nowelizację ustawy o pracownikach delegowanych

dyrektywy i znalazły się w tzw. pakiecie mobilności. Jednak po jej przyjęciu Polska i Węgry złożyły skargę w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Teraz nowelizacja trafi do Sejmu. Sejm może odrzucić senackie weto bezwzględną większością głosów. Jeżeli tego nie zrobi

Rząd przyjął projekt noweli o transporcie kolejowym w zakresie notyfikacji

Warszawa, 07.08.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, dot. wdrożenia dyrektywy unijnej w zakresie jednostek notyfikowanych i wyznaczonych, która stanowi element tzw. filaru technicznego IV pakietu kolejowego, podało Centrum Informacyjne Rządu

Buzek: Zmiany w dyrektywie gazowej powinny wejśc w życie do czerwca

opublikowana w biuletynie UE i po 20 dniach od publikacji wejdzie w życie. Powinno to nastąpić na przełomie maja i czerwca" - wskazał przewodniczący. Celem wynegocjowanych zmian w dyrektywie jest objęcie tzw. trzecim pakietem energetycznym wszystkich gazociągów w Unii Europejskiej, a przede wszystkim

PE przyjął korzystne dla polskich przewoźników rozstrzygnięcia ws. delegowania

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Komisja Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu Europejskiego przyjęła końcowe sprawozdania dla rynkowej i socjalnej część Pakietu Mobilności, podał PE. Dla Polski oznacza to korzystne rozstrzygnięcie, polegające na wyjęciu spod dyrektywy o delegowaniu

KE wszczęła postępowania wobec 27 państw ws. jednolitego rynku usług

przeszkód przyczyni się do rozwoju jednolitego rynku usług i pozwoli mu w pełni zrealizować swój potencjał gospodarczy. Konieczne są jednak dalsze środki. Państwa członkowskie muszą zwiększyć wysiłki na rzecz przyjęcia wniosków ustawodawczych przedłożonych przez Komisję w ramach pakietu dotyczącego

PGNiG i PST zostały włączone do postępowania derogacyjnego Nord Stream 2

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz jego niemiecka spółka zależna PGNiG Supply & Trading (PST) zostały dopuszczone do udziału w postępowaniu w sprawie przyznania derogacji dla Nord Stream 2 od stosowania przepisów III Pakietu Energetycznego

Rada Ecofin za zrównaniem stawek VAT na publikacje elektroniczne i papierowe

stawek na publikacje elektroniczne. "Liczę, że to bardzo potrzebne i korzystne rozwiązanie wejdzie w życie jak najszybciej, już na początku 2019 r." - powiedziała minister. Rada Ecofin przyjęła dzisiaj również tzw. pakiet "quick fix", który obejmuje projekty dyrektywy i

Komisja Europejska chce zmniejszenia emisji CO2 prrzez auta o 30% w 2030 r.

dziś pakietu na rzecz mobilności ekologicznej. "Jesteśmy świadkami początku nowej ery przyjaznej dla klimatu transformacji ekonomicznej. Dzięki warunkom, jakie tworzy zaprezentowany dziś zestaw propozycji, europejscy producenci będą mogli objąć pozycję lidera globalnej transformacji

Rząd wprowadził przepisy pozwalające na unieważnienie aukcji dot. 5G

automatycznym przedłużaniu umowy. "Zaproponowane przepisy to pierwszy etap wdrożenia w Polsce dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE). Pracowaliśmy nad nim od ubiegłego roku, w związku z obecną sytuacją epidemiczną przyspieszyliśmy ich wdrożenie. Naszą intencją jest

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ofercie publicznej

). Nowelizacja ma na celu wdrożenie dyrektywy 2013/50/UE i częściową implementację dyrektywy 2014/51/UE. "W wyniku wprowadzonych zmian nastąpi zwiększenie skuteczności systemu dotyczącego przejrzystości, zwłaszcza w zakresie ujawniania informacji na temat własności przedsiębiorstwa, a także wzmocnienie

Rząd planuje nowelizację prawa bankowego i wzmocnienie instytucji kredytowych

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Rząd planuje nowelizację prawa bankowego, zakładającą wdrożenie do polskiego prawa regulacji, dotyczących wymogów dla instytucji finansowych, tzw. pakietu CRD V/CRR II w celu zwiększenia odporności instytucji kredytowych lub firm inwestycyjnych prowadzących

ME: Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej

magazynowe dla ropy naftowej i paliw spowodowane jest wzrostem legalnego obrotu tymi produktami, co jest efektem skutecznej walki z 'szarą strefą', dzięki wdrożeniu pakietów: paliwowego, energetycznego i transportowego" - czytamy w komunikacie. W ocenie resortu, zmiany w ustawie są konieczne, aby

Specsłużby ponad ochroną danych. Rząd, wbrew prawom obywateli, wyłącza ABW i CBA spod obowiązków nowego prawa o ochronie danych

Specsłużby ponad ochroną danych. Rząd, wbrew prawom obywateli, wyłącza ABW i CBA spod obowiązków nowego prawa o ochronie danych

unijnej dyrektywy policyjnej. Projekt ustawy, który przedstawiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, mocno odbiega od zaleceń Unii Europejskiej. Dyrektywa miała poprawić współpracę między państwami Unii, w tym zapewnić bardziej skuteczną współpracę wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych

MPiT: Rząd przyjął projekt ws. rekompensat dla firm energochłonnych

go w Komisji Europejskiej. "Ustawa o systemie rekompensat dla przemysłów energochłonnych to jeden z elementów, opracowanego w Departamencie Innowacji MPiT i przyjętego w maju 2018 r. przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, kompleksowego pakietu dla mniejszych ośrodków przemysłowych. Pakiet

Forum Energii: Unijny pakiet 'Czysta energia' wymusi zmiany na polskim rynku

; (wcześniej nazywanego "Pakietem zimowym"). Jest to zestaw 8 dyrektyw i rozporządzeń, które określają parametry nowego modelu energetyki w Unii Europejskiej zwanego unią energetyczną. (ISBnews)  

ME liczy na wzrost produkcji energii z kogeneracji do 2030r. o 50% wobec 2017r.

rozumieniu dyrektyw o efektywności energetycznej. "Rozwój kogeneracji jest jednym z priorytetów działań Ministerstwa Energii. W minionym roku udało się wdrożyć nowy mechanizm wsparcia ustanowiony ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz pakietem aktów wykonawczych

Deloitte: Gospodarka obiegu zamkniętego może być rozwiązaniem dla rynku plastiku

-use plastic), a 4 lipca zaimplementowano pakiet dyrektyw dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym. Dokumenty te stawiają cele, dążące do poprawy wykorzystania tworzyw sztucznych, m.in. poprzez usprawnienie działania systemu ROP, czyli rozszerzonej odpowiedzialności producenta, poprawę produktów już

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej i gazu ziemnego

efektem skutecznej walki z 'szarą strefą', dzięki wdrożeniu pakietów: paliwowego, energetycznego i transportowego" - czytamy w komunikacie. Zmiany w ustawie są konieczne, aby Agencja Rezerw Materiałowych - zobowiązana do utrzymywania części zapasów interwencyjnych (tzw. zapasów agencyjnych) - oraz

Komisja PE zatwierdziła objęcie gazociągów z państw trzecich prawem UE

Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Komisja ds. Energii i Przemysłu Parlamentu Europejskiego przyjęła poprawki do dyrektywy o rynku gazowym, zgodnie z którymi gazociągi budowane przez państwa trzecie i wchodzące na terytorium Unii Europejskiej muszą pozostawać w pełnej zgodności z unijnymi

Jak Komisja Europejska zabrała się za... metanowe krowy

przeznaczonych jest aż 40 proc. gruntów. By je pozyskać, wycina się lasy. Europejscy rolnicy oprotestowali niedawno część unijnej dyrektywy wyznaczającej limity emisji metanu. Lobby rolnicze argumentowało, że podporządkowanie się ograniczeniom będzie zbyt kosztowne, bo oznaczałoby zmniejszenie pogłowia bydła i

Mastercard: Pakiet Open Banking Solutions będzie testowany przez polskie firmy

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Mastercard zaprezentował nowy pakiet rozwiązań Open Banking Solutions, obejmujący kompleksowe rozwiązania tworzące infrastrukturę otwartej bankowości, podała spółka. Będzie ona zwiększała bezpieczeństwo, szybkość, stabilność działania oraz kosztową efektywność dla

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach

sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285 i 624) zmierzających do wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2015/1513/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i

Emilewicz: KSRM przyjął projekt dot. rekompensat dla firm energochłonnych

przedsiębiorstwach oraz u ich kooperantów. Jednocześnie chciałabym zauważyć, że prace nad tą ustawą trwały ponad dwa lata" - powiedziała Emilewicz dziennikarzom.  Dodała, że projekt ten jest elementem opracowanego w departamencie innowacji MPiT kompleksowego pakietu dla mniejszych ośrodków przemysłowych

MF skierowało do konsultacji nowelizacje dot. m.in. podatku CIT w wysokości 9%

szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności. Z uwagi na brak możliwości rozpoznania strat związanych z wierzytelnościami w połączeniu z brakiem możliwości rozpoznania pełnej bazy kosztowej nabycia wierzytelności co może skutkować opodatkowaniem

Sejm uchwalił pakiet MŚP, wprowadza m.in. blisko 50 uproszczeń dla firm

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Nowelizacja niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP) to prawie 50 uproszczeń został przyjęty przez Sejm. Za uchwaleniem ustawy opowiedziało się 420 posłów, przy 2 głosach

Negocjatorzy KE, Parlamentu i Rady UE uzgodnili cel 32% energii z OZE w 2030 r.

i Radę do kontynuowania negocjacji z takim samym zaangażowaniem i do uzupełnienia pozostałych propozycji zawartych w pakiecie 'Czysta energia dla wszystkich Europejczyków'. W ten sposób znajdziemy się na właściwej drodze do długoterminowej strategii, którą Komisja zamierza przedstawić do końca tego

Ciechanów jako pierwsze miasto wdroży system ochrony danych osob. zgodny z RODO

Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - Ciechanów jako pierwsze miasto w Polsce wdroży system ochrony danych osobowych zgodny z wymogami dyrektywy Unii Europejskiej (RODO), która zacznie obowiązywać wszystkie kraje UE od 25 maja 2018 r. W tym celu Ciechanów skorzysta z polskiego systemu

Prezydent podpisał pakiet MŚP, to m.in. blisko 50 uproszczeń dla firm

Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP), podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. To prawie 50 uproszczeń, dzięki którym w

Parlament Europejski przyjął cztery akty prawne dot. rynku energii elektrycznej

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął cztery nowe akty prawne dotyczące rynku energii elektrycznej w UE, które dopełniają pakiet legislacyjny "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" (tzw. pakiet zimowy), podała instytucja. Wśród przyjętych regulacji jest

Orlen Południe zbuduje instalację glikolu propylenowego nakładem ok. 200 mln zł

dotyczące produkcji pary technologicznej ze źródeł o niższej emisyjności, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy RED oraz wynikającym z pakietu klimatycznego Narodowym Celem Wskaźnikowym. "W ramach wzmacniania pozycji Orlen Południe realizowane są także projekty rozwojowe w zakładzie w Jedliczu. Trwają

BIG Info Monitor: 9,1% firm transportowych czeka na zaległe płatności

. Mimo wypracowanego kompromisu branża jest zgodna, że nowe unijne prawo może odbić się na kondycji polskiego sektora transportowego. Pakiet mobilności to także dyrektywa o pracownikach delegowanych. Nowe przepisy zakładają m.in. zakaz wliczania ryczałtów i diet, które dziś stanowią nawet połowę

IEO: Moc instalacji PV w Polsce może sięgnąć 2,5 GW w 2020 r. i 7,8 GW w 2025 r.

obecne systemy wsparcia nie będą już działać. Konieczne są dodatkowe działania rządu - poza pakietami ożywienia gospodarczego, z których fotowoltaika nie korzystała, w tym przyspieszenie wdrożenia dyrektyw i przygotowanie do szybkiej absorpcji nowych środków UE. Dodatkowe działania powinny prowadzić do

Koronawirus szkodzi twemu biznesowi? Rząd chce wprowadzić ulgi dla przedsiębiorców

– Premier Mateusz Morawiecki zobowiązał mnie do przygotowania – wspólnie z MF, ZUS, KAS, UOKiK, BGK, PFR i ARP – pakietu rozwiązań osłonowych dla przedsiębiorców. W efekcie intensywnych spotkań i rozmów w ostatnich dniach stworzyliśmy katalog działań, które mogą wesprzeć nasze

MPiT: Ustawa o rekompensatach dla branż energochłonnych wchodzi dziś w życie

energochłonnych oraz u ich kooperantów. Pierwsze wypłaty - za rok 2019 - nastąpią w roku 2020. W pierwszym roku trafi na nie ok. 0,89 mld zł. W kolejnych latach kwota ta sięgnie 1 mld i nieco ponad 1 mld zł.  Pakiet na rzecz mniejszych ośrodków przemysłowych - obok rekompensat na pokrycie kosztów uprawnień

Piotrowski z ME: Nie ma zagrożenia realizacji celu 15% energii z OZE w 2020 r.

Andrzej Piotrowski. "Ministerstwo Energii realizuje działania, które pozwolą osiągnąć cel 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, który został określony w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania

Przegląd prasy

ciągu 2-3 miesięcy, w lipcu-sierpniu - na kolejnym rynku --Cisco: Liczba połączeń z 5G w Polsce wyniesie 1,9 mln w 2023 r., co będzie stanowić 2% całości Dziennik Gazeta Prawna --MF chce, by wdrożyć zmiany w CIT wynikające z dyrektywy ATAD II od kwietnia, a nie od początku kolejnego roku

ZPP: Szara strefa wyrobów tytoniowych coraz mniejsza, potrzeba dalszych zmian

" - czytamy dalej. W dalszej kolejności, już w 2017 roku, wprowadzono "pakiet tytoniowy". Dostarczył on kompleksowego oprzyrządowania do nadzorowania i monitorowania rynku uprawy, produkcji i sprzedaży tytoniu. W efekcie udział szarej strefy w rynku papierosów w Polsce wyniósł zdaniem

PZU ma umowę z 6 bankami ws. emisji prywatnej obligacji podporządkowanych

ich do środków własnych kategorii 2 PZU zgodnie z art. 245 i n. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz z art. 72 i n. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i

Pekao na sprzedaż? UniCredit może wyjść z Polski

Europejskiego Banku Centralnego. Pakiet ratunkowy negocjuje też z Komisją Europejską włoski rząd. Na przeszkodzie stoi jednak nowa europejska dyrektywa, zgodnie z którą koszty ratowania banków mają pokrywać ich akcjonariusze i obligatariusze. To oznaczałoby częściowe "wywłaszczenie" z obligacji

Przegląd informacji ze spółek

Capital zadebiutuje na New Connect we wtorek, 17 września br., podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). PKO Bank Polski udostępnił produkcyjne API w ramach otwartej bankowości. Wprowadzone zmiany to efekt obowiązywania unijnej dyrektywy PSD2. Bank wprowadził także zmiany dla klientów w

KE zaostrza walkę z terroryzmem, praniem brudnych pieniędzy i ucieczkami przed podatkami

walkę z praniem brudnych pieniędzy i unikaniem opodatkowania. Aktualizacja czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy pozwoli usunąć ewentualne luki prawne, z których mogą korzystać w Europie terroryści, przestępcy czy inne osoby nadużywające przepisów podatkowych w celu

Grupa Lotos wybuduje 12 punktów ładowania aut elektrycznych przy A1 i A2

zadaniem jest m.in. wzmocnienie bezpieczeństwa kraju w sektorze energii i ograniczenie zanieczyszczeń w transporcie. Projekty rozwoju sieci Lotos są zgodne z planami Ministerstwa Energii oraz dyrektywą UE "Czysta energia dla transportu", podkreśliła spółka. Rządowy pakiet, w którego

Polska i Czechy podpisały dokument ws. przygranicznych inwestycji transportowych

tzw. pakietu mobilności, czyli zaprezentowanych przez Komisję Europejską propozycji regulacji dotyczących zasad wykonywania transportu międzynarodowego. "Nowe propozycje Komisji w obszarze regulacji socjalnych w transporcie stwarzają ryzyko legitymizacji przez unijne instytucje działań

Przegląd prasy

--PKN Orlen podpisał deklarację o współpracy z PFRON --PGNiG OD i BOŚ Bank rozpoczęły współpracę na rzecz poprawy jakości powietrza --MPiT: Pakiet prosumencki czeka na rozpatrzenie przez rząd --IS: Wstrzymany rozwój systemu viaTOLL to utrata ponad 1 mld zł wpływów rocznie --ADP: Ponad 1/3

PGNiG jest gotowe do zaskarżenia decyzji KE ws. gazociągu OPAL

przepisy Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Dyrektywę 2009/73/WE ws. wspólnych zasad rynku wewnętrznego, podała spółka.  "W działania te może zostać zaangażowana PGNiG Supply and Trading GmbH - spółka z Grupy Kapitałowej działająca na niemieckim rynku"

KPMG: Personalizacja kluczem do wygrania walki o klientów usług bankowych

stosunkowo najmniejszego pakietu produktów, które najłatwiej też spersonalizować. 37% Polaków deklaruje, że nie może negocjować standardowych warunków korzystania z  produktów bankowych" - wskazano także.  Analizy KPMG pokazują, że ocena jakości personalizacji spada wraz ze wzrostem liczby

PGNiG pozwało KE za monopolistyczne przywileje dla Gazpromu

W niedzielę 4 grudnia niemiecka spółka PGNiG w pozwie do Trybunału Sprawiedliwości UE zaskarżyła decyzję Komisji Europejskiej zwalniającą Gazprom ze stosowania antymonopolowych przepisów unijnego trzeciego pakietu energetycznego w gazociągu OPAL. To główna lądowa odnoga gazociągu Nord Stream, który

Komisja Europejska szykuje nowy bat na nierzetelnych kredytobiorców

czas kredytami i odbija się do na ich kondycji finansowej. My odczuliśmy to choćby przy okazji kłopotów włoskiego UniCredit, który właśnie z powodu kłopotów z niespłacanymi na czas kredytami na rodzimym rynku został zmuszony do sprzedaży kontrolnego pakietu udziałów w Banku Pekao (kupiło go konsorcjum

Przegląd zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku

duża część Pakietu Przyjazne Prawo (PPP), które zakłada m.in. prawo do popełnienia błędu - przedsiębiorca, gdy popełni błąd (za który grozi mandat karny lub kara pieniężna), nie dostanie kary, a jedynie pouczenie oraz będzie zobowiązany do usunięcia naruszeń oraz ich skutków w wyznaczonym przez organ

Enterprise Investors zainwestuje do 33 mln zł w JS Hamilton Poland

inwestycji, mającej na celu sfinansowanie dalszego rozwoju spółki, EVF obejmie ok. 19-proc. pakiet akcji. Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. "Sektor TIC będzie dynamicznie rosnąć dzięki nowym wymogom wynikającym z ustaw krajowych lub dyrektyw europejskich. (&hellip

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Legislacja: Aleksandra Wodzisławska, prezes zarządu Aforti Exchange ocenia, że obowiązująca dotychczas dyrektywa PSD okazała się niewystarczająca w dynamicznie zmieniającym się cyfrowym świecie. Postępująca digitalizacja usług niejako wymusiła kolejne, niezbędne zmiany, których

Przegląd prasy

, konsensus: -569 mln euro --REAS: Popyt na mieszkania w odrestaurowanych kamienicach wzrósł w I poł. 2018 r. --EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2018 r. bez zmian --MC nie akceptuje dyrektywy o prawie autorskim w wersji przyjętej przez PE --BGŻ BNP Paribas rozpoczął współpracę ze

ArcelorMittal ukończył inwestycje w krakowskiej hucie, warte 0,5 mld zł w 2016r.

Krakowie 500 mln zł, kładąc fundamenty pod długoterminową przyszłość zakładu, podkreślił prezes ArcelorMittal Poland Sanjay Samaddar. "Inwestycje zrealizowane w zeszłym roku przekroczyły 500 mln zł, a zmodernizowane dzięki inwestycjom instalacje niedawno osiągnęły pełną zdolność operacyjną. Pakiet

Grupa PFR uruchomiła portal informacji nt. rozwoju, ma pakiet 12 produktów

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) stworzył nową architekturę instrumentów rozwoju dla przedsiębiorców, samorządów i klientów indywidualnych poszukujących informacji - uruchomił dla nich portal informacyjny i przygotował pakiet 12 produktów. "Akcentować chcemy

Przegląd prasy

; ISBnews --Konsalnet: Dzięki Seris będziemy liderem najnowocześniejszych rozwiązań w branży --Bank Pekao planuje zwolnienia grupowe maks. 950 pracowników do 31 X br. --MI liczy, że prace nad pakietem mobilności nie zakończą się w tej kadencji PE --Indeks WIG20 spadł o 0,79% na zamknięciu w czwartek

Rosnieft przejęła kontrolę nad konkurencyjnym koncernem Basznieft

kontrolnego pakietu akcji koncernu Basznieft rząd Rosji zdecydował wiosną. Latem pojawiły się pogłoski, że te akcje chce kupić kontrolowany przez rząd Rosji koncern Rosnieft. Czyli innymi słowy, jedna państwowa spółka może kupić konkurenta, prywatyzowanego przez to samo państwo. Dlatego publicznie takiej

Przegląd informacji ze spółek

;, zawartej w dyrektywie PSD2, podał bank.  Docelowe pozyskiwanie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) 1 mld m3 metanu rocznie z z pokładów węgla przed ich eksploatacją przez kopalnie jest realne, ocenił prezes Piotr Woźniak. Zapisy podstawowe i dodatkowe w ramach praw poboru do 2

Rząd przyjął projekt dot. elektromobilności, m.in. tańsze będą auta elektryczne

powietrza. Ustawa wdraża do polskiego prawa dyrektywę europejską w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Projekt ustawy zakłada budowę sieci bazowej infrastruktury dla paliw alternatywnych w aglomeracjach miejskich, na obszarach gęsto zaludnionych oraz wzdłuż dróg należących do

Biznes pogania rząd w sprawie gospodarki

biznesowe otrzymają czytelny sygnał, co chcemy zrobić. Na pewno poszerzenie wolności, uproszczenie prawa gospodarczego, obniżenie podatków dla małych i średnich firm, ulgi podatkowe, takie proinwestycyjne, to będzie coś, co znajdzie się w pakiecie już na sto dni - przekonywał Gowin. Sprawa jest pilna, bo

NBP: SKOKi wymagają działań naprawczych, ale nie generują ryzyka systemowego

restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji (recovery and resolution) dla banków oraz SKOK-ów, w szczególności poprzez implementację Dyrektywy 2014/59/UE; wprowadzenie tych mechanizmów pozwoliłoby na ograniczenie kosztów koniecznej restrukturyzacji sektora SKOK.  NBP rekomenduje również intensyfikację

PGNiG może zaskarżyć korzystne dla Gazpromu decyzje Brukseli

polskiego rządu przez Ministra Energii Federacji Rosyjskiej, groźby przerwania dostaw gazociągiem jamalskim do Europy Zachodniej i Polski. W swoim oficjalnym piśmie rosyjski minister uzależnił utrzymanie przesyłu gazociągiem jamalskim od zaprzestania stosowania przez Polskę przepisów III pakietu

Włoski kryzys bankowy. UniCredit sprzedaje 10 proc. akcji Pekao

rozprzestrzenił. Dlatego włoski rząd zaczął negocjacje z Komisją Europejską w sprawie pakietu ratunkowego dla włoskich banków. Na przeszkodzie stoi jednak nowa dyrektywa, którą wdrażają wszystkie kraje UE i która ma cedować koszty ratowania banków w pierwszej kolejności na ich akcjonariuszy i obligatariuszy. To

Nie taka dyrektywa straszna?

dyrektywy 93/43/EEC są dostępne na stronie: http://europa.eu.int/comm/food/fs/intro/hygiene_en.html Uwaga! Już wkrótce dyrektywa 93/43/EEC przestanie obowiązywać i zostanie zastąpiona nowym pakietem prawnym, który w lipcu br. został ostatecznie zaakceptowany przez unijnych ministrów rolnictwa. Nowy

Sukces Polski. Unijny trybunał zatrzymał monopol Gazpromu w gazociągu OPAL

rząd Polski. Nie wiadomo, kiedy to się stanie. PGNiG na początku grudnia zaskarżyło do Trybunału Sprawiedliwości UE decyzję KE, która pod koniec października zwolniła Gazprom ze stosowania antymonopolowych przepisów unijnego trzeciego pakietu energetycznego w gazociągu OPAL. To główna lądowa odnoga

Przegląd prasy

krajów Unii Europejskiej w Luksemburgu zaapelowała o przyspieszenie prac nad nowelizacją dyrektywy gazowej, która wymierzona jest w projekt gazociągu Nord Stream 2 ISBnews --Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto w wysokości 23,59 mln zł na kapitał zapasowy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

został Tadeusz Kuropatwiński. Źródło: ISBnews   Polcom: Od 14 września br. obowiązuje unijna dyrektywa Payment Services Directive 2 (PSD2), która rozpoczyna erę otwartej bankowości. Tym samym podmioty trzecie mogą ubiegać się o dostęp do rachunków klientów z banków w Polsce. Niemniej, o ile

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

badawcza IDC. Na rynek dostarczono ok. 2,2 mln urządzeń. Dla porównania, światowa sprzedaż smartfonów zmalała do 333,2 mln sztuk, czyli o 2,3% r/r.  Źródło:ISBnews PSD2: Zdaniem 55% bankowców, pozycja i konkurencyjność banków w Polsce nie ulegnie zmianie w efekcie wprowadzenia dyrektywy PDS2

PiS zwija złote spadochrony. Prezesi będą zarabiać mniej

Kryzys sprawił, że politycy na całym świecie zaczęli przycinać wynagrodzenia menedżerów. W zeszłym roku Unia Europejska przyjęła dyrektywę o prawach akcjonariuszy, która zaleca, by co trzy lata akcjonariusze giełdowych spółek mieli prawo głosować w sprawie zasad wynagradzania zarządów. A pod koniec

Energetyka zastygła w oczekiwaniu na decyzję Brukseli

. pakiet klimatyczny, który ma ograniczyć do 2020 r. emisję CO2 o 20 proc. Dla Polski, która 94 proc. energii elektrycznej czerpie z węgla, pakiet był groźny - po 2013 r. elektrownie miały kupować uprawnienia do emisji CO2 na aukcjach. Dziś dostają je za darmo, a kupować muszą tylko wtedy, gdy przydzielona

Jak udzielić zamówienia na usługi telekomunikacyjne i internetowe?

na rynku istnieje bowiem wiele podmiotów świadczących oba rodzaje tych usług i ich zakup w "pakiecie" może okazać się korzystny. Podstawa prawna: art. 34 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

(ponad 270 tysięcy przypadków), ale też na świecie (prawie 28 milionów przypadków). Z kolei najbardziej aktywne eksploity, a więc złośliwe oprogramowanie wykorzystujące luki w zabezpieczeniach, związane były z programem  Adobe Reader oraz z pakietem MS Office. Źródło: spółka

Repolonizacja banków coraz bardziej realna. PZU chce kupić Pekao i Raiffeisena

50 proc. udziałów w Banku Pekao, drugim największym kredytodawcy w Polsce, we wtorek wieczorem niespodziewanie ogłosili, że pozbyli się 10-proc. pakietu za 750 mln euro (3,3 mld zł) UniCredit sprzedał 10 proc. akcji Pekao. To, że błyskawicznie udało się znaleźć nabywców akcji po cenie 126 zł, raptem

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

pakietami pomocowymi w dobie kryzysu związanego z koronawirusem. Zarejestrowano ogółem ponad 4 tys. domen związanych z nowymi pakietami finansowymi i ulgami dla firm. Aż 94% ataków związanych z koronawirusem w ciągu ostatnich 2 tygodni to ataki phishingowe, a 3% to ataki mobilne (poprzez dedykowane

Przegląd prasy

Przegląd prasy  Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.   Rzeczpospolita --Coraz mniejsze szanse na zatrzymanie niekorzystnej dla naszego kraju unijnej dyrektywy o pracownikach delegowanych --Zarząd i związki

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

systemu Coca-Cola w Polsce chcą wesprzeć w rozwoju młode firmy, które tworzą unikatowe rozwiązania w obszarze marketingu, nowych technologii oraz zrównoważonego rozwoju.  Źródło: ISBnews   ZEN: Fintech, który udostępni polskim przedsiębiorcom kompleksowy pakiet usług finansowych, planuje

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Źródło: spółka Rebtel: Po uruchomieniu pierwszego na świecie darmowego pakietu mobilnego we Wrocławiu, szwedzki operator poszerza obszar działania i udostępnia usługę w całej Polsce. Marka rozszerza także sieć swoich ambasadorów o cztery kolejne miasta: Kraków, Poznań, Łódź i Gdańsk.  Źródło

Przegląd prasy

państwach OECD, z wyjątkiem Grecji, USA i Polski, istnieje powszechny dostęp do służby zdrowia Puls Biznesu --Prezes BGK: Wspólnie z NCBR i ARP chcemy zaoferować przedsiębiorcom pełen pakiet instrumentów pozwalających na finansowanie innowacyjnych rozwiązań --Cztery polskie fabryki Electroluksa wciąż

Gardias z FZZ: To, co się robi z młodymi pracownikami, to skandal

, dlatego przecież same podpisały pakiet antykryzysowy, który uelastyczniał rynek pracy! Tyle że był on przewidziany na dwa lata, ale bardzo się pracodawcom spodobał. Zaczęli przeciągać go w nieskończoność. Już wtedy używało się określenia "umowy śmieciowe"? - To określenie powstało około 2008

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

większość sklepów internetowych dokonała migracji do nowego środowiska. Co ósmy wybrał pakiet Shoper Premium. „Jeszcze rok temu 88 proc. sklepów działających na licencji samodzielnej nie pracowało na aktualnym oprogramowaniu. Korzystały z aż 74 różnych jego wersji. Wiele z nich nie posiadało

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

sprzedaży gry). Źródło: ISBnews ING Bank Śląski: Udostępnił środowisko produkcyjne do przekazywania danych w ramach otwartej bankowości. Dostawcy aplikacji zewnętrznych od dziś mogą podłączyć się do bankowego interfejsu API i świadczyć klientom banku usługi, w oparciu o zapisy dyrektywy PSD2, podał bank

Przegląd prasy

zostanie ustanowiony nowy rekord Parkiet --W związku z wejściem w życie przepisów implementujących unijną dyrektywę MiFID II od przyszłego roku wzrosną koszty sprzedaży funduszy inwestycyjnych --Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ma być gotowa w ciągu kilku tygodni Dziennik

Polityczna burza o Grecję trwa

szefem Rady Europejskiej Hermanem Van Rompuyem. Zapowiedzieli, że jeszcze we wrześniu możliwe jest przegłosowanie przez Parlament Europejski tzw. sześciopaku, czyli pakietu sześciu dyrektyw, dzięki którym finanse publiczne krajów UE mają podlegać ściślejszej kontroli. Wczoraj z inicjatywy Polski w

UE przeciw monopolom energetycznym

Po wielu miesiącach żmudnych negocjacji na koniec obecnej kadencji europarlament uchwalił w środę pakiet dyrektyw i rozporządzeń, które zwiększą swobodę działania na europejskim rynku energii i będą sprzyjać jego dalszej integracji. Konkurencję wzmocni rozdzielenie handlu i transportu energii

Polisy inwestycyjne to nie ubezpieczenia. Dajemy się na to nabrać

interpretację rzecznika ubezpieczonych, że te polisy wcale nie są polisami, to mogłoby to otworzyć klientom drogę do żądania zwrotu zainwestowanych w takie pakiety pieniędzy z pominięciem opłat likwidacyjnych. Rzecznik ubezpieczonych twierdzi, że to zwykłe produkty inwestycyjne. Jakie ma argumenty? Nie ma

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektor TMT

przez Krajowy Integrator Płatności, właściciela marki Tpay. Rozszerzenie obejmuje możliwość oferowania przekazów pieniężnych, inicjowania transakcji płatniczej (PIS) oraz dostępu do informacji o rachunku (AIS). Dwie ostatnie to usługi wprowadzone dyrektywą PSD2, która zwiększa zabezpieczenia transakcji

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

w piątek, 28 czerwca, wprowadzi ofertę Magenta 1, obejmującą pakiet usług mobilnych, stacjonarnych i rozrywki w oparciu o najwyższej jakości infrastrukturę mobilną i światłowodową, podał operator. Źródło:ISBnews Budimex: Wdraża system informatyczny wspierający zarządzanie kapitałem ludzkim

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

dostosowaniu się do wymagań ery Przemysłu 4.0 poprzez doradztwo, szkolenia, aktywne stymulowanie rynku, podkreślił resort.  Źródło: ISBnews Legislacja: Polska branża cyfrowa z rozczarowaniem przyjęła decyzję Parlamentu Europejskiego (PE), który przegłosował we wtorek projekt unijnej dyrektywy w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

.     Źródło: spółka   Fintech: Za sprawą implementacji dyrektywy PSD2 będziemy obserwować zmiany w zakresie uwierzytelniania płatności w e-commerce, a także wzrost otwartości banków na FinTechy. Eksperci Twino prognozują, że kluczowymi trendami w fintech będą sztuczna inteligencja

Jak spłonęło 300 mld euro

upadały. Indonezja to kraj biedny, ale ogromny. W 1997 r. miała 200 mln ludności, a dochód narodowy wynosił 220 mld dol. MFW zaakceptował program naprawczy przygotowany przez rząd Indonezji i przyznał pożyczkę 10 mld dol. Dołączyły się inne instytucje międzynarodowe. Łącznie pakiet pomocy wyniósł 36 mld

Szybki internet lekiem na kryzys

O specustawie przygotowywanej w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej napisaliśmy jako pierwsi. To dokument, który ma być częścią "pakietu antykryzysowego" rządu Donalda Tuska. Ma sprawić, że budowa łączy do szybkiego internetu ruszy z kopyta, bo przede wszystkim ułatwi inwestowanie na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

finansowe poniosło 44% polskich przedsiębiorstw, a 62% odnotowało zakłócenia i przestoje w funkcjonowaniu.   Źródło: ISBnews Legislacja: Tylko 3% firm w Polsce ocenia swoja gotowość do wdrożenia unijnej dyrektywy ws. ochrony danych osobowych RODO na pełną, wynika z badania PwC.   

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Warszawie (GPW) na wdrożenie i uruchomienie systemu Promak TS do obsługi handlu instrumentami finansowymi, który spełnia wymogi dyrektywy unijnej MIFID II, podała spółka. System zostanie uruchomiony w pierwszym dniu sesyjnym 2018 roku.  Źródło: ISBnews iAlbatros Group: Otrzymał wezwanie do zapłaty od

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

, w której najpopularniejsze serwisy video nie zużywają pakietu danych, poinformowali przedstawiciele operatora. Źródło: ISBnews Morele.net: Przychody serwisu wyniosły 600 mln zł w 2016 r., w tym czasie zrealizowano milion zamówień, podało MCI Capital.  Źródło: ISBnews Artifex Mundi

Lepsi urzędnicy, gorsze prawo - przedsiębiorcy o polskich podatkach

, menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte .- W ciągu ostatnich 10 lat ustawa o CIT zmieniała się 60 razy, podobnie z ustawą o VAT. Co więcej w przypadku VAT-u negatywna ocena może się wiązać z brakiem zgodności z dyrektywami unijnymi, stąd "wysyp" sporów podatników z polskimi organami . W

Recepta na wzrost? Większa integracja

summa summarum znajdzie zysk netto z wprowadzenia całego pakietu zmian. To możliwe, by wszyscy byli zadowoleni? - Oczywiście. Mam doświadczenie w budowaniu takich pakietów i to w bardzo trudnej dziedzinie - podatków. Podam przykład. W późnych latach 90. Belgia chciała takiej dyrektywy dotyczącej

GE Money Bank i BPH są o krok od fuzji

inwestorom możliwości odsprzedaży akcji BPH. Amerykanie kupili jedynie od włoskiego UniCredit pakiet 100 proc. udziałów w spółce HoldCO77, do której wcześniej Włosi wnieśli swoje akcje BPH. Dzięki przejęciu HoldCO77 amerykańska grupa pośrednio stała się właścicielem 65,9 proc. akcji BPH. Była to finalna