pakietami wierzytelności

GNB ma list intencyjny z Idea Bankiem ws. zakupu wierzytelności wys. do 2 mld zł

mld zł, podał GNB. Zgodnie z listem, intencją stron jest dążenie do uzgodnienia warunków transakcji oraz doprowadzenie do jej zamknięcia do 31 grudnia, w związku z czym strony chcą uzgodnić warunki i zawrzeć warunkową umowę nabycia pakietu wierzytelności (umowa SPA) do 30 września 2020 r. "

BPS chce sprzedać wierzytelności o wartości ok. 47 mln zł 

intencyjnych w sprawie zainteresowania udziałem w procedurze przetargowej, dotyczącej sprzedaży pakietu wymagalnych wierzytelności Banku BPS S.A przysługujących wobec ok. 345 dłużników - podmiotów gospodarczych i konsumentów, wynikających z tytułu kredytów i pożyczek wraz z należnościami, kosztami i opłatami

Kredyt Inkaso ma umowę przelewu wierzytelności z Vivus Finance

wartość 28,88 mln zł, podał Kredyt Inkaso. "Umowa przewiduje przeniesienie na Fundusz wierzytelności o wartości nominalnej wynoszącej 21,29 mln zł za kwotę rozliczenia około 8,01 mln zł. Pakiet obejmuje niezabezpieczone wierzytelności z tytułu pożyczek gotówkowych w stosunku do osób fizycznych

Kredyt Inkaso miało 6,22 mln zł straty netto w I poł. roku obrot. 2019/2020

. "Odnotowana w analizowanym okresie strata netto jest w dużej mierze konsekwencją niższej wartości przychodów netto. Spadek przychodów związany jest z wyższą niż w roku poprzednim wartością amortyzacji portfeli. W I półroczu minionego roku obrotowego aktualizacja wycen pakietów wierzytelności

Best miał 32,07 mln zł zysku netto, 75,06 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

efektywności kosztowej. Działania te przynoszą oczekiwane efekty. Pomimo ograniczenia inwestycji w nowe pakiety wierzytelności, poziom spłat przynależnych Grupie z obsługiwanych portfeli wzrósł rok do roku o blisko 10%, przekraczając 260 mln zł. Odnotowaliśmy wzrost pełnej EBITDA gotówkowej o 18%, do poziomu

GPM Vindexus miała 0,73 mln zł zysku netto, 2,02 mln zł zysku EBITDA w I kw.

zakupów w 2019 r. zwiększyliśmy znacząco wolumen obsługiwanych spraw, co przełożyło się na wzrost wpłat. Natomiast na długo pracujących pakietach odnotowaliśmy spadek wpłat, szczególnie w miesiącu marcu b.r. oraz w miesiącach następnych do dnia publikacji raportu. Przychód z wierzytelności skalkulowany

GPM Vindexus miała 8,03 mln zł zysku netto,11,18 mln zł EBITDA w I półr.

, niewymagalne pożyczki oraz wierzytelności z tytułu niespłaconych kredytów. Zakupy te wpłynęły na wzrost przychodów gotówkowych z pakietów, poinformowano. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 1,16 mln zł wobec 4,97 mln zł zysku rok wcześniej. Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A

Kredyt Inkaso kupił wierzytelności o wartości ponad 60 mln zł netto

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Fundusze sekurytyzacyjne Kredyt Inkaso nabyły dwa portfele, składające się z wierzytelności pożyczkowych, których łączna wartość nominalna przekracza ponad 60 mln zł, poinformowała spółka. Cena zakupu pakietów była dwucyfrowa, podała też spółka.  "

GetBack miał 1,33 mld zł straty netto, 1,17 mld zł straty EBIT w 2017 r.

mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły -302,25 mln zł w 2017 r. wobec 422,67 mln zł rok wcześniej. "Na spadek przychodów z nabytych pakietów wierzytelności miała wpływ przede wszystkim wycena portfeli wierzytelności z zastosowaniem metodologii o charakterze

Best wygrał przetarg na zakup wierzytelności o wartości nominalnej 229 mln zł

Warszawa, 26.02.2016 (ISBnews) - Best I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wygrał przetarg na zakup pakietu wierzytelności od mBanku o wartości nominalnej ok. 229 mln zł, podał Best. "Wartość nominalna pakietu wierzytelności wynosi ok. 229 mln zł. Zarząd Best

Best planuje rozmowy z wybranymi inwestorami nt. mniejszościowego pakietu akcji

zainteresowanymi objęciem mniejszościowego, niekontrolnego pakietu akcji nowej emisji. "Pozyskane w ten sposób środki pozwolą na utrzymanie dynamicznego wzrostu grupy kapitałowej Best poprzez inwestycje w nowe portfele wierzytelności oraz dalszą jej ekspansję. […] Planowane podwyższenie kapitału

Kruk miał 62,16 mln zł straty netto, 7,04 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

., wysokości 62 mln zł, który spółka przedstawiła 22 maja.  "Negatywna aktualizacja wyceny pakietów wierzytelności przełożyła się bezpośrednio na wynik I kwartału 2020 roku, który wyniósł -62 mln zł, czyli o 160 mln zł mniej w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Jednocześnie

GetBack miał wstępnie 1,12 mld zł straty netto w I poł. 2018 r.

. wobec plus 337,59 mln zł rok wcześniej.  "Grupa za okres 01.01.2018-30.06.2018 zaprezentowała ujemne przychody z tytułu nabycia pakietów wierzytelności, które wynikają w dużej mierze z utraty wartości portfeli wierzytelności w wysokości 552 313 tys. zł z tytułu obsługiwanych portfeli

FTI Profit chce zwielokrotnić skalę działalności w ciągu najbliższych dwóch lat

pakietów wierzytelności oraz ich obsługa" - powiedział ISBnews Wasilewski. Dodał, że w 2016 r. spółka wyemitowała obligacje o wartości 1,1 mln zł i wykupiła je przed terminem w czerwcu 2017 r. i obecnie nie ma zadłużenia finansowego. "Naszym celem strategicznym na najbliższe 2 lata jest

Kredyt Inkaso miał 20,5 mln zł straty netto, 2,5 mln zł zysku EBIT w I-III kw.

aktualizacja wycen pakietów wierzytelności wyniosła 25,3 mln zł, podczas gdy w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku obrotowego było to -2,1 mln zł, co spowodowało obniżenie wartości przychodów netto. Dodatkowo, grupa odnotowała istotny wzrost kosztów operacyjnych związany z refinansowaniem

Obligacje BVT o wartości 5 mln zł zadebiutują na Catalyst w piątek

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - BVT zadebiutuje w najbliższy piątek na rynku Catalyst, poinformowała spółka. Spółka z emisji obligacji serii C oraz serii D pozyskała łącznie 5 mln zł, które przeznaczyła na nabycie kolejnych pakietów wierzytelności. Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na

GPM Vindexus oczekuje wzrostu zysku w kolejnych kw., modyfikuje model windykacji

Agnieszka Komoszka, Vindexus obserwuje na rynku "wysyp" ofert sprzedaży wierzytelności telekomunikacyjnych, oferowanych po cenach znacznie niższych niż rok, czy dwa lata temu.  "Do tej pory braliśmy udział w 11 przetargach, każdy zawierał po kilka pakietów różnego rodzaju - zarówno

Vindexus chce nabywać więcej wierzytelności regularnych w 2018 r. 

wyniesie ponad 300 mln zł" - powiedział Kuchno.  W 2016 roku spółka nabyła wierzytelności o wartości nominalnej 469,8 mln zł za cenę nabycia 51,58 mln zł. "Ile wydamy ostatecznie na pakiety w tym roku trudno powiedzieć, ale poziom zakupów znacznie przekroczy 300 mln zł. Na pewno będzie

Kredyt Inkaso miało 3,62 mln zł straty netto w I kw. r.obr. 2019/2020

wzrost wpłat od dłużników, który w analizowanym okresie był dwucyfrowy. Niektóre zmiany prawa, np. reforma kodeksu postępowania cywilnego, zwiększą koszty windykacji, co wpłynie na spadek cen pakietów wierzytelności w przyszłości. Firmy, które ostatnio dużo inwestowały, uwzględniając koszty windykacji

GetBack miał wstępnie 1,56 mld zł jednostkowej straty netto w 2018 r.

. Strata operacyjna wyniosła 1 171,45 mln zł wobec 1 141,6 mln zł straty rok wcześniej. Przychody sięgnęły -730,03 mln zł w 2018 r. wobec -478,62 mln zł rok wcześniej. Przychody z windykacji nabytych pakietów wierzytelności w 2018 r. wyniosły -10,68 mln zł wobec -10,09 mln zł rok wcześniej. Przychody

Kredyt Inkaso kupił od I do V br. wierzytelności o wartości ponad 340 mln zł

Inkaso jest aktywnym graczem także poza Polską. Ponad 10% wartości nominalnej kupionych w ostatnich miesiącach pakietów wierzytelności przypada na dłużników na rynkach zagranicznych. Spółka koncentruje się aktualnie na krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które oferują bardzo atrakcyjne stopy zwrotu z

Intrum Justitia wnioskuje do UOKiK ws. współkontroli nad Lindorff I NSFIZ

swoistą platformę za pośrednictwem której inwestorzy nabywają pakiety sekurytyzowanych wierzytelności, podano także. (ISBnews)  

Kruk ma umowę kredytową na 200 mln zł z ING Bankiem Śląskim

udzielenie kredytu w łącznej kwocie 200 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie zakupu pakietów wierzytelności " - czytamy w komunikacie. Oprocentowanie kredytu jest ustalone na warunkach rynkowych w oparciu o stawkę WIBOR. Kredyt jest udzielony na okres kredytowania kończący się 20

Statima zwiększyła przychody o 39% r/r w I poł., podtrzymuje plan debiutu na GPW

roku do 30 czerwca 2018 r. firma nabyła pakiety wierzytelności o wartości nominalnej 64 mln zł, przy czym wartość nominalna pakietów kupionych w samym II kwartale wyniosła 50 mln zł. Wartość nominalna wszystkich posiadanych wierzytelności na 30 czerwca bieżącego roku wyniosła 341,5 mln zł, co oznacza

BVT wyemituje obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej do 5 mln zł

komunikacie. Zabezpieczeniem wierzytelności obligatariuszy wobec spółki będzie m.in. zastaw rejestrowy na pakietach wierzytelności BVT ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 200% łącznej wartości nominalnej obligacji objętych w ramach emisji. "Środki pozyskane z emisji obligacji

Vindexus: Sytuacja z firmą GetBack wpłynie niekorzystnie na całą branżę

. "Jesteśmy zainteresowani serwisowaniem funduszy, ale nie otrzymaliśmy na razie żadnych propozycji. Nie wiemy też, czy dojdzie do sprzedaży jakiś pakietów wierzytelności przez GetBack. Jak się pojawią takie oferty, to będziemy je analizować" - dodał prezes. GetBack 2 maja br. złożył w

Grupa Best kupuje portfel wierzytelności Banku BPH za 14,3 mln zł

Warszawa, 10.06.2015 (ISBnews) - Grupa Best zawarła umowę nabycia portfela wierzytelności bankowych od Banku BPH o łącznej wartości nominalnej ponad 61 mln zł. Zapłaci za niego 14,3 mln zł, podała spółka. "Nabywany pakiet obejmuje około 3 100 wierzytelności, głównie

Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wzrosły r/r do 71,7 mln zł w III kw.

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wzrosły o 7% r/r do 71,7 mln zł w III kw. 2018 r., zaś spłaty z posiadanych portfeli ogółem - o 4% r/r do 81,1 mln zł, podała spółka. Wartość nominalna portfeli nabytych w III kw. wyniosła 248,5 mln zł, a koszt nabycia

BVT przydzielił obligacje serii B o wartości 1,57 mln zł

dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do kwoty stanowiącej 120% łącznej wartości nominalnej obligacji objętych w ramach emisji oraz zastaw rejestrowy na pakietach wierzytelności emitenta ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 200

Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 68% r/r do 57 mln zł w I kw.

wyniki w 2020 roku. Skutki widoczne będą przede wszystkim w naszym głównym biznesie zarządzania nabytymi wierzytelnościami, ale zakładamy również negatywny wpływ na linię biznesową pożyczek. Obniżenie maksymalnego limitu kosztów pozaodsetkowych wprowadzonym w tzw. pakiecie antykryzysowym zmniejszy

Best spłacił w terminie obligacje serii K1 o wartości 45 mln zł

Borusowski, cytowany w komunikacie. "Aktualnie jesteśmy otwarci na kupno pakietów wierzytelności - tak jak dotychczas - od wierzycieli pierwotnych, jak i od wierzycieli wtórnych - czyli konsolidację rynku. Uważam, że obecna sytuacja otwiera wiele nowych możliwości, które analizujemy" - powiedział

GetBack zakończył analizy dotyczące przejęcia podmiotu z branży 

Warszawa, 14.07.2017 (ISBnews) - GetBack zakończył prace i analizy dotyczące nabycia większościowego pakietu akcji firmy z branży zarządzania wierzytelnościami, podała spółka.  "(...) w związku z prowadzonymi przez spółkę pracami nad rozważanym nabyciem przez spółkę

Getin Holding będzie negocjował sprzedaż Carcade na rzecz Grupy Gazprombanku

pakietu akcji Idea Bank S.A. z siedzibą w Mińsku, podała spółka. "Zarząd Getin Holding [...] powziął informację o otrzymaniu przez podmioty z Grupy Gazprombank, Federacja Rosyjska, zgody komitetu inwestycyjnego inwestora na przystąpienie do rozmów z emitentem celem uzgodnienia warunków potencjalnej

Statima miała 21,2 mln zł przychodów w 2017 r., podtrzymuje plan wejścia na GPW

przygląda się takim krajom jak Włochy, Czechy czy Rumunia, podano także. "Systematycznie realizujemy naszą strategię, której fundamentem jest wzrost organiczny, osiągany poprzez nabywanie kolejnych pakietów wierzytelności. Jesteśmy przekonani, że efektywny model biznesowy i sprawdzone metody

Wstępny szac. zysk netto Grupy Kruk wzrósł o 20,6% r/r do 300 mln zł w 2017 r.

. proc. poniżej celu określonego w strategii na lata 2015-2019, dodano. "Spółka zastrzega, że wstępny szacunkowy wynik finansowy może ulec zmianie, w szczególności w związku z wysokością aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności, która ma wpływ na skonsolidowany zysk netto Grupy Kruk"

GPM Vindexus oczekuje ok. 85 mln zł wpływów ze spłat portfeli w 2018 (aktual.)

jakieś pakiety nabędziemy za realną cenę. Bardzo bym się zdziwił, gdyby nie było 100 mln zł [łączna wartość nominalna wierzytelności w br.]. Obecnie mamy ponad 200 tys. wierzytelności i nasi ludzie mają co robić"- powiedział Jan Kuchno. W całym 2017 r. spółka nabyła pakiety o wartości nominalnej

GetBack: Akwizycje powinny stać się trzecim filarem rozwoju grupy

transakcje umożliwiające nabycie pakietów wierzytelności o wartości wymagającej ponadprzeciętnego finansowania. Tego typu transakcje mogą dotyczyć, w szczególności, portfeli wierzytelności hipotecznych, podano także.  GetBack poinformował, że w celu zapewnienia grupie dostępu do nowych kategorii

Grupa Best kupuje portfel wierzytelności od Sygma Banku za 45 mln zł

portfela funduszu Best I NSFIZ, w którym grupa Best ma 100% udziałów. Pakiet obejmuje około 25 tysięcy wierzytelności, głównie nieregularnych kredytów gotówkowych, podano w komunikacie. "Obserwujemy wzmożoną podaż wierzytelności bankowych. Rynek obrotu wierzytelnościami nieregularnymi znajduje się

Forum TFI złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia Ultimo NSFIZ od Altus TFI

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest zarządzany przez Altus TFI. Wyłącznym przedmiotem działalności funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w wierzytelności lub pakiety sekurytyzowanych

Kruk oczekuje pierwszych inwestycji w Hiszpanii lub we Włoszech w II poł. 2016 r

Warszawa, 02.11.2015 (ISBnews) - Kruk w drugiej połowie 2016 roku spodziewa się pierwszego zakupu pakietu wierzytelności w Hiszpanii lub we Włoszech, poinformował prezes spółki Piotr Krupa. Spółka liczy również na zakup portfela w Rumunii wspólnie z International Finance Corporation (IFC) za 60

Kredyt Inkaso nabyło wierzytelności od Idea Banku w Rumunii za ok. 24 mln RON

;Przedmiotem umowy jest nabycie przez jednostkę zależną pakietu wierzytelności, w szczególności obejmującego wierzytelności pieniężne zbywcy wobec dłużników - podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z tytułu umów pożyczek niezabezpieczonych i zabezpieczonych, w tym hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej

Kruk założył 2 spółki we Włoszech, szacuje rynek na większy niż polski

wierzytelności rynek włoski jest większy niż polski. Przedmiotem działalności Kruk Italia jest działalność w zakresie windykacji wierzytelności na zlecenie oraz windykacji pakietów wierzytelności nabytych przez grupę na terenie Włoch i innych krajów europejskich. ItCapital jest spółką sekurytyzacyjną

Kredyt Inkaso zwoła na 25 VI kolejne NWZ, które ma potwierdzić uchwały

'całego majątku spółki', jako że na koniec roku 2018 wartość bilansowa samych tylko portfeli wierzytelności będących w majątku grupy kapitałowej wynosiła 727 mln zł, wartość wszystkich aktywów Grupy 886 mln zł, natomiast nominał wszystkich serii obligacji które zostają zabezpieczone wynosi 413 mln zł na

Best przedłużył działania dot. realizacji nowej emisji bez prawa poboru

finansowymi zainteresowanymi objęciem mniejszościowego, niekontrolnego pakietu akcji nowej emisji. Podano wtedy, że planowane podwyższenie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi

GPM Vindexus oczekuje ok. 85 mln zł wpływów ze spłat portfeli w 2018 r.

wierzytelności o wartości nominalnej ponad 74,4 mln zł za kwotę 16,6 mln zł od początku stycznia do 29 września br. Spółka planuje, że w IV kwartale dokona kolejnych inwestycji w wierzytelności.  "Do końca roku są 3 miesiące i na pewno jakieś pakiety nabędziemy za realną cenę. Bardzo bym się

Kredyt Inkaso wygrało licytację pakietu wierzytel. Polkomtela o wart. 44 mln zł

Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg), spółka zależna Kredyt Inkaso, wygrała licytację na zakup pakietu wierzytelności o wartości nominalnej około 44 mln zł oferowanego do sprzedaży przez Polkomtel, podało Kredyt Inkaso. "Umowa powinna być

Kruk ma 250 mln zł kredytu od 4 banków na zakupy lub refinansowanie za granicą

wierzytelności za granicą, podała spółka. "To niezwykle ważna umowa w kontekście naszego dynamicznego rozwoju w Europie i niemal potrojenie dostępności naszych linii kredytowych. Poziom pozyskanego finansowania nie jest przypadkowy i odpowiada wysokiej podaży wierzytelności w krajach, w których działamy

Vindexus miał 18,89 mln zł zysku netto w 2017 r., 24,28 mln zł EBITDA

przychodów operacyjnych. Zwiększyły się one w stosunku do roku ubiegłego o 12%. Wzrost przychodów jest skutkiem zakupów nowych pakietów w latach 2008-2017, w szczególności do funduszy inwestycyjnych. W związku z stale zwiększającym się portfelem wierzytelności spodziewany jest dalszy wzrost przychodów w

Kredyt Inkaso kupił wierzytelności o wartości ponad 100 mln zł

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Fundusze sekurytyzacyjne Kredyt Inkaso nabyły trzy portfele, składające się z wierzytelności bankowych, telekomunikacyjnych i pożyczkowych, których łączna wartość nominalna przekracza 100 mln zł, poinformowała spółka. Cena zakupu pakietów była dwucyfrowa. "

Kruk ma umowę na zakup 2. portfela wierzytelności we Włoszech za 51 mln euro

jednocześnie jednym z największych we Włoszech, jest dużym krokiem milowym w budowie naszej pozycji nie tylko w samych Włoszech, ale w całej Europie" – powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie. Zgodnie z umową, cena za pakiet wierzytelności zostanie zapłacona w terminie do 28 czerwca

BVT chce zadebiutować na NewConnect w I półroczu

Warszawa, 21.05.2014 (ISBnews) - BVT - spółka zajmująca się windykacją pakietów wierzytelności masowych - planuje zadebiutować na rynku NewConnect w tym kwartale, podała spółka. "BVT S.A., spółka zajmująca się windykacją pakietów wierzytelności masowych, planuje zadebiutować w tym

Kredyt Inkaso miało 1,73 mln zł zysku netto w III kw. r.obr. 2018/2019

, A1, A2 chwilowo ograniczyliśmy inwestycje w nowe pakiety wierzytelności. Zamierzamy kontynuować politykę dywersyfikacji finansowania, koncentrując się w najbliższym czasie na prywatnych emisjach długu oraz finansowaniu bankowym" - powiedział prezes Kredyt Inkaso.Maciej Szymański

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

pakietów wierzytelności prowadzących do zawyżenia ich wartości i sztucznego wykreowania wyniku finansowego spółki, tak jak to nastąpiło podczas kontroli w GetBack w 2018 r., podkreślono.  "UKNF posiadał informacje wskazujące na wysoce agresywny model działania spółki na rynku

Firma pożyczkowa EasyMoney została przejęta przez e-Kancelarię

przez naszych partnerów" - dodał. Po zmianach legislacyjnych, które weszły w życie wcześniej w tym roku ceny pakietów wierzytelności mocno spadły. Dzięki temu widoczny jest trend zwiększonej aktywności w zlecaniu działań windykacyjnych firmom zewnętrznym, co dla e-Kancelarii jest

Kruk wróci do większych inwestycji w pod koniec br., spłaty w V na poziomie z IV

, poinformowali przedstawiciele zarządu. Wielkość spłat w maju nie odbiega od poziomu z kwietnia br. Grupa w 2020 r. zainwestowała 57 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 505 mln zł. W związku z pandemią COVID-19, Kruk czasowo wstrzymał inwestycje w pakiety wierzytelności w marcu

Kruk założył spółkę w Hiszpanii, szacuje rynek na większy niż polski

. Przedmiotem działalności spółki jest działalność w zakresie windykacji wierzytelności na zlecenie oraz windykacji pakietów wierzytelności nabytych przez grupę kapitałową Kruk na terenie Hiszpanii i innych krajów europejskich, a także obrót wierzytelnościami, podano w komunikacie. Kruk posiada wszystkie

Kruk zainwestuje mniej r/r w portfele wierzytelności, głównie w Polsce i Rumunii

członek zarządu Michał Zasępa podczas konferencji prasowej.  Kruk zainwestował 179 mln zł w zakup 37 pakietów wierzytelności o wartości nominalnej 1,39 mld zł w I kw. 2019 r. Najwięcej - 80 mln zł - spółka zainwestowała w Rumunii, a kwotę 61 mln zł - w Polsce. Rentowność portfela w Rumunii wyniosła

Krzysztof Piwoński został ponownie prezesem Presco Group

. Krzysztof Piwoński jest prezesem spółki od 2005 r. Presco Group działa na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu pakietów wierzytelności, przez ich pierwotnych właścicieli uznanych za trudne do odzyskania, a następnie dochodzi ich zapłaty na własny rachunek. Spółka

Obligacje serii A1 Kredyt Inkaso na 100 mln zł zadebiutują na Catalyst 16 I

września 2019 r., b) jednostkę obrotu - 1 szt., c) jednostkę obligatoryjną - 100 szt., d) symbol – KRI1019" - czytamy w komunikacie. Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami. Jako pierwsza w Polsce zaczęła inwestować w pakiety wierzytelności w 2001 r. Grupa

Kruk planuje przedstawić rekomendację ws. podziału zysku w sierpniu

kształtowały się powyżej oczekiwań, przekraczając cele w Polsce, Rumunii i we Włoszech. Na każdym z rynków spłaty z nabytych pakietów przekroczyły w I kwartale cele księgowe. W czerwcu 2019 roku akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 94 653 275 zł tj. 5 zł na akcję z zysku za 2018 r

GH ma zgodę RN na sprzedaż Carcade oraz nabycie akcji Idea Bank Białoruś

działań zmierzających do nabycia od Carcade pakietu akcji Idea Bank z siedzibą w Mińsku. Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu

Zysk netto Kruka wzrósł r/r do 111,35 mln zł w I poł. 2016 r.

rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 341,08 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 286,79 mln zł rok wcześniej. "Najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na wyniki bieżącego okresu były inwestycje w pakiety wierzytelności, dokonane w okresie sprawozdawczym oraz w poprzednich

Fundusz Pragma Inkaso kupił wierzytelności bankowe o wartości nom. 222,75 mln zł

jest portfel wierzytelności gospodarczych, częściowo zabezpieczony hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej 222.745 tys. zł. Cena pakietu nie odbiega od standardowych cen na rynku sprzedaży wierzytelności" - czytamy w komunikacie. Zawarta umowa będzie miała pozytywny wpływ na wyniki Grupy

Santander BP wprowadził pakiet e-usług dla mikro i małych firm

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska przygotował pakiet e-usług dla mikro i małych firm. W bankowości internetowej Mini Firma oprócz m.in. eKsięgowości i Kantoru Santander, klienci skorzystają z usługi szybkiej wymiany faktur na gotówkę, czyli z eFaktoringu oraz z narzędzi do

Vindexus spodziewa się lepszych wyników za 2015 r.

środków dokonuje wykupu obligacji przed terminem zapadalności" - czytamy w raporcie kwartalnym. Spółka podała, że dla działalności grupy w perspektywie długoterminowej istotna jest możliwość zakupów nowych pakietów wierzytelności i pozyskiwania źródeł finansowania tych zakupów z przewagą

Getin Holding ma list intencyjny ws. sprzedaży Idea Banku we Lwowie i spółki NFS

pakietu akcji i udziałów potencjalnej transakcji. Emitent ponadto informuje, że wyraził zgodę na przyznanie funduszowi wyłączności na negocjacje dotyczące sprzedaży spółek na okres do dnia 1 stycznia 2020 roku" - czytamy w komunikacie.  Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez strony listu

Kredyt Inkaso miało wstępnie 13,51 mln zł zysku netto w r. obr. 2016/2017

, możliwość obsługi zobowiązań finansowych oraz rozwój na obecnych i nowych rynkach" - podsumowano. Kredyt Inkaso od lat należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami. Jako pierwsza w Polsce zaczęła inwestować w pakiety wierzytelności w 2001 r. Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso rozwija

Zysk netto Vindexusa wyniósł 3,58 mln zł w III kw. 2017 r.

044 tys. zł, co daje wzrost o 18,03%, - wzrost zysku brutto o 1 409 tys. zł, co daje dynamikę 11,01% - wzrost zysku netto o 1 598 tys. zł, co daje dynamikę 13,70%, Wzrost przychodów operacyjnych jest skutkiem zakupów nowych pakietów w latach 2009-2016, w szczególności do funduszy inwestycyjnych

Zysk netto GetBack wzrósł r/r do 181,24 mln zł w I-III kw. 2017 r.

zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 538,31 mln zł w I-III kw. 2017 r. wobec 258,54 mln zł rok wcześniej. Portfele wierzytelności obejmujące aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy, na które składają się nabyte pakiety wierzytelności miały

Kancelaria Medius wchodzi na rynek hiszpański

Warszawa,02.09.2015 (ISBnews) - Kancelaria Medius podpisała umowę przedwstępną na zakup pierwszego pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 3 mln euro w Hiszpanii, rozpoczynając tym samym działalność w tym kraju, poinformował ISBnews prezes Michał Imiołek. Zapowiedział, że do końca

Spółka zal. Kruka wygrała przetarg na wierzytelności warte nom. ok. 443 mln zł

Warszawa, 28.11.2014 (ISBnews) - Prokura NS FIZ - spółka zależna Kruka - wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności hipotecznych wraz z zabezpieczeniami od Banku Zachodniego WBK, podał Kruk. Portfel ten ma nominalną wartość ok. 443 mln zł. "Wartość nominalna pakietu

Pragma1 FIZ NFS kupił portfel 979 wierzytelności bankowych wartości 90,25 mln zł

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) - Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny nabył portfel 979 wierzytelności gospodarczych od jednego z banków o łącznej wartości 90,25 mln zł. Cena pakietu nie odbiega od standardowych cen na rynku sprzedaży wierzytelności

Best chce na początku 2017 r. kupić pierwszy portfel wierzytelności za granicą

Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - Best chce do końca tego rok przedstawić plan ekspansji grupy na rynki zagraniczne. Spółka zainteresowana jest głównie rynkami Europy Zachodniej i planuje, że pierwszy pakiet wierzytelności nabędzie na początku 2017 roku, poinformował prezes Krzysztof

BVT wyemituje obligacje za 2 mln zł na początku 2016 r.

. Pozyskany kapitał wykorzystamy między innymi na poszerzenie działalności podstawowej" - powiedziała prezes Katarzyna Szuba, cytowana w komunikacie. Środki z emisji mają zostać przeznaczone na zakup pakietów wierzytelności z nowych obszarów rynku, w tym wierzytelności bankowych. "Są to

DTP może przeznaczyć na zakup portfeli 30 mln zł do końca br.

pakietów wzrosła na koniec września do 2,74 mld zł, a łączna wartość portfeli w zarządzaniu osiągnęła kwotę 3,25 mld zł. "W ocenie zarządu spółki, na koniec roku DTP będzie miało w zarządzaniu wierzytelności o łącznej wartości 3,5 mld zł. DTP podało, że w III kw. koncentrowało wysiłki na

Zysk netto Kruka wzrósł r/r do 60,91 mln zł w I kw. 2016 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 160,68 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 133,23 mln zł rok wcześniej. "Najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na wyniki bieżącego okresu były inwestycje w pakiety wierzytelności dokonane w poprzednich okresach oraz inwestycje dokonane w

Kredyt Inkaso przydzielił obligacje serii B1 na łącznie 25,76 mln zł

wynosiła 970,38 zł każda, zaś łączna wartość nominalna emisji to 25 763 000 zł" - czytamy w komunikacie. Zapisy prowadzone były w dniach 7-9 marca 2017 roku. Kredyt Inkaso od lat należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami. Jako pierwsza w Polsce zaczęła inwestować w pakiety

Kruk miało 89,88 mln zł zysku netto, 126,67 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

2017roku" - czytamy w raporcie.  "Łączna wartość nakładów na pakiety wierzytelności własnych w I-III kwartale 2018 roku wyniosła 1 054 mln zł. W okresie I-III kw 2018 roku wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK Kruk wyniosła 1 144 mln zł, czyli o 15% więcej niż w

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje serii A2 o łącznej wartości nom. 20 mln zł

. Jako pierwsza w Polsce zaczęła inwestować w pakiety wierzytelności w 2001 r. Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso rozwija działalność również w Rosji, Rumunii i Bułgarii. Od 2007 r. spółka notowana jest na GPW. (ISBnews)  

BVT ponownie złożyło wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect

ramach przeprowadzonej oferty prywatnej BVT pozyskało 800 tys. zł, a środki te zostały przeznaczone głównie na nabywanie kolejnych pakietów wierzytelności oraz obsługę już wcześniej zakupionych. "Zarząd spółki spodziewa się, iż jej debiut na rynku NewConnect nastąpi w III kwartale br"

Oferta obligacji Kancelarii Statima na 5 mln zł rozpoczęła się dziś

. kupon. Wypłata odsetek następować będzie kwartalnie" - czytamy w komunikacie.  Wartość nominalna jednej obligacji i minimalny zapis wynoszą 1 000 zł. Walory będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na portfelu wierzytelności do min. 150% wartości wyemitowanych obligacji. Dodatkowym

Kaczmarski Inkasso: Liczba spraw zleconych do windykacji wzrosła o 1/2 wobec II

telefonicznych czy w telewizjach cyfrowych. Ale szacujemy, że odmrożenie gospodarki sprawi, iż szybko wróci to do normy. Będzie też mniej transakcji sprzedaży wierzytelności, ponieważ większość firm ograniczyła inwestycje w kupno takich pakietów, a oferowane ceny nie spełniają oczekiwań wierzycieli. To na pewno

GPM Vindexus: To będzie stracony rok dla windykacji terenowej 

więcej lepiej wykształconych pracowników. To z jednej strony - wraz ze wzrostem płac - wygenerowało wyższe koszty w ubiegłym roku, ale z drugiej, pozwala nam zwiększać kompetencje, co będzie także procentować w przyszłości" - zaznaczył. Dodał, że w kwestii przetargów na portfele wierzytelności

Zysk netto Kredyt Inkaso spadł r/r do 1,55 mln zł w I poł. r. obr. 2016/2017

poziomie 69 mln zł porównywalnym w stosunku do półrocza roku poprzedniego 69,2 mln zł. Spółka w okresie bieżącym dokonała jednak aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności, polegającej na skorygowaniu prognoz wpływów na pakietach, które w ostatnim półroczu, przynosiły mniejsze odzyski niż planowano

Obligacje Kredyt Inkaso serii A2 zadebiutują w piątek na Catalyst

. Jako pierwsza w Polsce zaczęła inwestować w pakiety wierzytelności w 2001 r. Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso rozwija działalność również w Rosji, Rumunii i Bułgarii. Od 2007 r. spółka notowana jest na GPW. (ISBnews)

Za układem z PBG opowiedzieli się wierzyciele reprezentujący 94,61% zobowiązań

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - PBG w upadłości układowej zawarło układ z wierzycielami o treści zgodnej z propozycjami układowymi spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku, podała firma. Za przyjęciem układu głosowali wierzyciele, na których przypada 94,61% wierzytelności spółki. "

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

Rząd opracował kolejny pakiet rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej gospodarki i ograniczenie negatywnych skutków jakie wywołała w gospodarce epidemia COVID – 19. Jednym z obszarów, które mają ulec odformalizowaniu w celu ułatwienia działalności przedsiębiorców (szczególnie z sektora

Nakłady Bestu na bezpośredni zakup wierzytelności wzrosły o 53% r/r w 2015 r.

- nabyła portfele wierzytelności nieregularnych o łącznej wartości nominalnej blisko 466 mln zł. Łączne wydatki na te pakiety wyniosły ponad 21 mln zł. "W całym 2015 r. Grupa Best kupiła portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 897 mln zł, wydając na ich zakup ponad 85 mln zł. To o

Kruk oczekuje większej podaży portfeli w 2020 r., może zainwestować ok. 1 mld zł

. Kwota limitu bankowego, do którego Kruk może zaciągać zobowiązanie na inwestycje w pakiety wierzytelności wynosi obecnie 260 mln euro.  "Ze wskaźnikiem długu odsetkowego netto do kapitałów własnych na poziomie 1,2x oraz elastycznym dostępem do finansowania, Kruk jest dobrze pozycjonowany do

Kruk miał 77,78 mln zł zysku netto, 129,29 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

konsorcjalny. Obecna kwota tego limitu, do której Kruk może zaciągnąć zobowiązanie na inwestycje w pakiety wierzytelności, to 260 mln euro, podano także. "Zdrowy bilans i dobry dostęp do finansowania to efekt konserwatywnego podejścia do polityki zadłużenia firmy. Kruk ma zaufanie rynku dłużnego i 

UOKiK nałożył ponad 7,2 mln zł kary na Lartiq za wprowadzanie klientów w błąd

ryzykowne produkty finansowe - certyfikaty inwestycyjne emitowane w celu zgromadzenia środków na nabycie pakietów wierzytelności. Przedstawiała je jednak konsumentom jako coś pośredniego między lokatą bankową a klasycznym funduszem inwestycyjnym. Z prezentacji produktowych wynikało, że umowa gwarancyjna

Vindexus liczy na dalszy wzrost spłat, więcej inwestycji w portfele (aktual.)

We wczorajszej depeszy pt. "Vindexus liczy na dalszy wzrost spłat, więcej inwestycji w portfele w II półr." podaliśmy - za spółką - że w 2017 roku kwota inwestycji w zakup portfeli wierzytelności wyniosła 234,1 mln zł, tymczasem było to 34,1 mln zł. 

Akcjonariusze Vindexusa zdecydują 14 VI o wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcję

Socjalnych, - w części tj. 2 840 218,08 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" – czytamy w projekcie uchwały. Dzień dywidendy ma być ustalony na 21 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 29 czerwca, podano również. „Spółka w dalszym ciągu potrzebuje kapitału na zakupy nowych pakietów

Paweł Lisicki zrezygnował z funkcji wiceprezesa Kredyt Inkaso

zarządzających wierzytelnościami. Jako pierwsza w Polsce zaczęła inwestować w pakiety wierzytelności w 2001 r. Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso rozwija działalność również w Rosji, Rumunii i Bułgarii. Od 2007 r. spółka notowana jest na GPW. (ISBnews)

MPiT: Sejm i Senat przyjęły Pakiet Przyjazne Prawo

Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - Sejm i Senat przyjęły projekt zmian w blisko 70 ustawach, składający się na Pakiet Przyjazne Prawo (PPP), podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Pakiet Przyjazne Prawo (ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu

Kredyt Inkaso dokonał przydzialu obligacji serii A1 o wartości nom. 100 mln zł

instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez Inwestorów obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie uchwałą, wskazano w komunikacie. Kredyt Inkaso od lat należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami. Jako pierwsza w Polsce zaczęła inwestować w pakiety wierzytelności w 2001 r. Grupa kapitałowa

Capital Service przydzielił obligacje serii G o łącznej wartośc nomin. 15 mln zł

wartości nominalnej 1 000,00 zł każda" – czytamy w komunikacie. W terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. emitent zobowiązał się ustanowić zastaw rejestrowy na pakiecie wierzytelności należących do spółki oraz spowodować ustanowienie zastawu rejestrowego na pakiecie wierzytelności należących do