płynność finansowa wskaźniki

Marcin Czyżewski

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

Od płynności finansowej zależy, czy firma w odpowiednim terminie spłaca zobowiązania dostawcom, czy może dokonywać niezbędnych zakupów i czy ma z czego wypłacać pracownikom wynagrodzenia. Dlatego jej zachowanie jest tak istotne.

GPW zarekomendowała 2,4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

się na dobrym poziomie wskaźniki rentowności ROE (13,6%) i ROA (9,6%) w 2019 r. oraz utrzymującą się wysoką płynnością bieżącą - 6,7 w 2019 r., wysoki i rosnący poziom środków finansowych i brak zagrożenia dla spłaty zadłużenia (ujemny dług netto), - potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 50% r/r do 57 w czerwcu

końcem roku, choć rosną szanse, że nie zmaterializują się najgorsze scenariusze z okresu lockdownu. Z kolejnym miesiącem wskaźniki makroekonomicznej notują coraz mniejsze straty względem roku poprzedniego, a przedsiębiorcy deklarują mniejsze obawy o swoją przyszłość, sytuację finansową czy nowe

Wynik netto Banku Pekao za 2020 r. będzie niższy o ok. 200-250 mln zł 

pogorszenia sytuacji finansowej i płynnościowej części swoich klientów i w konsekwencji wzrostu kosztów ryzyka Grupy, którego skala jest obecnie trudna do oszacowania. Powyższe elementy obniżą wynik finansowy netto i powiązane z nim wskaźniki finansowe." - czytamy dalej. Jednocześnie bank planuje

EFL: 81% MŚP planuje zachować dotychczasowy poziom inwestycji

płynność finansową swoich biznesów. Prawie 17% liczy na lepszą sytuację finansową, w marcu br. - tylko niecałe 3%. Jednak jest to słabszy wynik niż na początku tego roku - w I kwartale wyniósł 20%. Wskaźniki dla firm mikro i średnich przekroczyły granicę "pesymizm-optymizm", z minimalnym

Unibep miał 1,91 mln zł zysku netto, 3,49 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

przychody ze sprzedaży sięgnęły 329,57 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 371,57 mln zł rok wcześniej. "Względem pierwszego kwartału roku 2018 sprzedaż w grupie jest niższa o ok 11%. Zysk netto z kolei jest niższy o 89%. Niższe także są wskaźniki rentowności, nieco słabsze wskaźniki płynności. Wyniki

MPiT: Wyniki firm za I półr. potwierdzają, że spowolnienie gosp. będzie łagodne

przedsiębiorstw wyniosły 65 mld zł. Wyższe niż przed rokiem były zarówno nakłady na budynki i budowle (o 23,6%), jak i na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (o 12,3%) oraz na środki transportu (o 32,3%)" - czytamy dalej. Według resortu, nieznacznie pogorszyły się wskaźniki płynności. Wskaźnik

Getin Noble Bank sygnalizuje brak możliwości uzyskania dodatnich wyników w 2019

kapitałowych spełniających wymóg połączonego bufora oraz umożliwią powrót do trwałej rentowności banku. Mając na uwadze istotnie negatywny wpływ kryzysu płynności z czwartego kwartału ub.r. na sytuację finansową banku i możliwość generowania dodatnich wyników finansowych, czas niezbędny na zrealizowanie

Miraculum miało 1,34 mln zł straty netto, 1,22 mln zł straty EBIT w I kw. 2019

. Zarząd spółki ocenił, że dotychczasowe wyniki, a w szczególności strata na poziomie operacyjnym oraz niskie wskaźniki płynności, nie powodują ryzyka zaniechania, bądź istotnego ograniczenia przez spółkę dotychczasowej działalności. "W ramach bieżącej działalności zarząd spółki podejmuje działania

Miraculum miało 1,73 mln zł straty netto, 1,07 mln zł straty EBIT w I poł. 2018

sprzedaży sięgnęły 11,78 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 10 mln zł rok wcześniej. "Zarząd emitenta ocenia, iż dotychczasowe wyniki spółki, a w szczególności strata na poziomie operacyjnym w okresie sprawozdawczym zakończonym w dniu 30 czerwca 2018 r. oraz niskie wskaźniki płynności, nie powodują ryzyka

IRG SGH: Barometr koniunktury spadł o 15,8 pkt r/r do -17,9 pkt w III kw.

trudności z utrzymaniem płynności finansowej oraz ze znalezieniem wykwalifikowanej siły roboczej. Wysokie miejsce na liście rankingowej barier zajmują podatki i niestabilne przepisy prawne" - czytamy dalej. Autorzy raportu zwracają uwagę, że po raz pierwszy od 1995 r. wartość salda produkcji

Zysk netto Pozbud T&R wzrósł r/r do 7,63 mln zł w 2017 r.

jednostki dominującej sytuacja finansowa i majątkowa grupy jest stabilna, o czym świadczą m.in. pozytywnie kształtujące się wartości wskaźników zyskowności i rentowności, wskaźniki struktury finansowania oraz wskaźniki płynności. W 2017 roku zyskowność sprzedaży grupy [rozumiana jako zysk ze sprzedaży

KNF zaleca bankom utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, niektórym jej wzmocnienie

Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - Pomimo zadowalającej sytuacji bieżącej w skali całego sektora, rekomendowane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków konieczne jest jej wzmocnienie, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Sytuacja w zakresie bieżącej

Zysk netto Stalproduktu spadł r/r do 138,94 mln zł w I poł. 2017 r.

raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 188,83 mln zł wobec 216,78 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1695,25 mln zł w I półr. 2017 r. wobec 1490,94 mln zł rok wcześniej.   "W celu utrzymania dobrej sytuacji finansowej i płynności prowadzone są dalsze

Wasko miało 0,18 mln zł zysku netto, 0,51 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

. Wskaźniki płynności wskazują na wysoką zdolność GK Wasko do regulowania zobowiązań bieżących, o czym świadczą również nadal umiarkowane wartości wskaźników zadłużenia" - podano.  Grupa kapitałowa Wasko S.A. utrzymuje dobra kondycję finansową optymalizując źródła finansowania majątku i

NBP: Nowe inwestycje w III kw. planuje 16,6% firm - o 4,8 pkt proc. mniej kw/kw

popytu, zwłaszcza zagranicznego, tworzeniem się nadmiernych zapasów i z większymi trudnościami z utrzymaniem płynności finansowej. "Wyniki SM NBP pokazały, że firmy doświadczające kombinacji powyższych czynników zdecydowanie częściej redukowały wydatki na rozwój - poprzez ograniczenie zarówno już

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna

odzwierciedla niezmieniony pogląd Fitch, że Gliwice utrzymają dobre wyniki operacyjne oraz mocne wskaźniki obsługi i spłaty długu w średnim okresie, pomimo presji na wydatki operacyjne. Ratingi odzwierciedlają zarządzanie strategiczne i finansowe, które w połączeniu z dobrymi wynikami operacyjnymi zapewniają

Miraculum miało 0,98 mln zł straty netto, 0,81 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

emitenta ocenia, iż dotychczasowe wyniki spółki, a w szczególności strata na poziomie operacyjnym w okresie sprawozdawczym zakończonym w dniu 31 marca 2020 r. oraz niskie wskaźniki płynności, nie powodują ryzyka zamierzonego lub przymusowego zaniechania, bądź istotnego ograniczenia przez spółkę

Amica miała 24,75 mln zł zysku netto, 31,41 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

rynku M&A. Przejmując brytyjskie CDA i francuskie Sideme nie powiedzieliśmy ostatniego słowa w tym zakresie" - dodał Rakowski. Grupa Amica podkreśla, że dba jednocześnie o pozycję gotówkową oraz bezpieczne wskaźniki finansowe. Na koniec czerwca stan środków pieniężnych (59,3 mln zł) był wyższy o

Alior Bank miał 73,24 mln zł zysku netto, 76,5 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

mogą pomóc przedsiębiorcom zachować płynność finansową i utrzymać zatrudnienie sprzed pandemii. Dziś rola banków się redefiniuje. A nam zależy na tym, by być partnerem i doradcą dla naszych klientów w tak trudnym dla nich czasie. Od początku trwającej pandemii dostosowujemy naszą ofertę dla

Zysk netto Unibepu wzrósł r/r do 5,36 mln zł w I kw. 2017 r.

oczekiwaniami zarządu patrząc przez pryzmat zamierzeń całego roku 2017 i celów stawianych wszystkim naszym biznesom. Istotnie, bo ok. 20% wzrosła sprzedaż przy nieznacznym wzroście zysku netto. Nieznacznie słabsze wskaźniki rentowności, nieco lepsze wskaźniki płynności - zamierzenia roczne niezmiennie realne do

GPW: Nowy indeks WIG.Games oraz indeksy makrosektorowe od 18 III

płynności, zaś udziały największych spółek będą limitowane. Takich zasad nie spełniają indeksy sektorowe, gdzie kwalifikacja spółek i ich wagi wynikają z ich udziału w WIG. Dzięki temu poszerzymy naszą ofertę indeksową o wskaźniki, które mogą być instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych"

Rzeczywista inflacja jest wyższa, niż podają urzędy. Jak wielka niespodzianka nas czeka?

wzrost cen pozostanie niski. Po 2008 r. nowo stworzona płynność trafiła głównie na rynki finansowe. Jednak obecna ekspansja bilansu płatniczego banków centralnych wywołuje duże przepływy pieniężne do gospodarki realnej poprzez rekordowe deficyty fiskalne i szybki wzrost akcji kredytowej w wielu krajach

GPW rekomenduje 3,18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

rosnące wskaźniki rentowności ROE (21,7%) i ROA (15,5%) oraz utrzymującą się wysoką płynnością bieżącą (11,1), wysoki i rosnący poziom środków finansowych i brak zagrożenia dla spłaty zadłużenia (ujemny dług netto), - zysk wynikający z transakcji sprzedaży akcji w spółce Aquis Exchange PLC, który w

Idea Bank liczy na szybkie pozyskanie inwestora, ma też scenariusze alternatywne

utrzymanie płynności, więc w przypadku zbudowania stałej rentowności nie mówimy o horyzoncie liczonym w miesiącach, ale latach" - podsumował Pruski. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 3,8% r/r do 55 w marcu

'zamrożeniem' gospodarki ze względu na wybuch pandemii. Wpływ koronawirusa na te dane będzie widoczny dopiero za kilka miesięcy, kiedy część podmiotów gospodarczych o słabszej kondycji finansowej i płynności będzie zmuszona do składania takich wniosków z uwagi na brak wystarczających środków do uregulowania

BOŚ Bank miał 23,57 mln zł zysku netto, 19,53 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

rozwiązań mających na celu zachowanie ciągłości działania oraz ograniczenie ryzyka epidemicznego, zarówno w stosunku do swoich pracowników, jak i klientów korzystających z sieci oddziałów. Znaczna część pracowników Grupy BOŚ S.A. wykonuje swoje obowiązki w sposób zdalny. Bank zachowuje wskaźniki finansowe

Idea Bank miał 80,8 mln zł straty netto, 20,73 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

oraz skonsolidowanym. Tak wysoka strata finansowa była spowodowana przede wszystkim koniecznością utworzenia rezerw i odpisów na należności oraz inne aktywa banku, w tym przede wszystkim dodatnią wartość firmy. Strata osiągnięta w pierwszym kwartale 2019 roku nie wiązała się już z dodatkowymi odpisami

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 0,6% r/r do 7,58 mld zł w I-VI 2019

Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 7,58 mld zł w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. i był wyższy o 0,6% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). "Wynik finansowy netto na koniec czerwca 2019 r. wyniósł

Przegląd prasy

konsumenckiej spadły w II --GUS: Płace w firmach wzrosły o 7,1% r/r, zatrudnienie - o 1,1% w styczniu --Unimot uruchomił 6. stację Avia na Ukrainie --BIG InfoMonitor: 16% firm ma trudności z utrzymaniem płynności finansowej --KRD: Polscy przedsiębiorcy w pierwszej kolejności płacą wynagrodzenia i

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Szczecina z perspektywą stabilną

; "Ratingi odzwierciedlają niezmienioną opinię Fitch, że Szczecin utrzyma mocne wyniki operacyjne, które będą wspierane przez bardzo dobre zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi odzwierciedlają również wysoką płynność Miasta, która ogranicza zapotrzebowanie Miasta na nowy dług oraz umiarkowany

Amica miała 114,19 mln zł zysku netto, 152 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

;Utrzymujemy stabilne, bezpieczne wskaźniki płynności i zadłużenia. Co ważne, operacyjny cash flow zwiększył się w roku 2018 do 145 mln zł, a na koniec grudnia - pomimo m.in. wypłacenia ponad 23 mln zł dywidendy za rok 2017, przeprowadzenia skupu akcji własnych za 30 mln zł oraz poniesienia około 90 mln zł

BGŻ BNP Paribas sprzeda portfel wierzytelności detal. o wartości do 2,4 mld zł 

dodatkowo zwiększy płynność finansową banku i grupy kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A., podsumowano.  Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. (ISBnews)

Zysk netto Stalproduktu spadł r/r do 64,06 mln zł w III kw. 2017 r.

kapitałowej Stalprodukt jest stabilna. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe charakteryzujące działalność gospodarczą nie uległy znaczącym zmianom i odpowiadają aktualnym warunkom rynkowym. W całym okresie grupa nie doświadczyła za torów płatniczych i konsekwentnie realizowała przyjętą politykę w zarządzaniu

GPW planuje wprowadzenie do obrotu nowych instrumentów pochodnych

dla inwestorów do większej aktywności. Zmiana ta ułatwi również aktywne wspieranie płynności przez animatorów rynku, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa obrotu" - powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie. W związku z wprowadzeniem nowych mnożników w

Fitch podniósł rating Szczecina do A- z perspektywą stabilną

zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi odzwierciedlają również wysoką płynność Miasta oraz umiarkowany poziom zadłużenia i bezpieczne wskaźniki obsługi długu" - czytamy w komunikacie.  Zdaniem Fitcha, w średnim okresie wyniki operacyjne Szczecina będą bardzo dobre, marża operacyjna będzie

Polimex-Mostostal miał 11,14 mln zł zysku netto, 0,5 mln zł EBIT w III kw.

2017 roku). W okresie sprawozdawczym wartość kosztów ogólnego zarządu utrzymała się na niezmienionym poziomie (w okresie 9 miesięcy 2018 koszty ogólnego zarządu wyniosły 49 867 tys. zł, w okresie porównawczym: 49 414 tys. zł)" - czytamy w raporcie.  Wysokości wskaźników płynności grupy

NBP: System finansowy funkcjonuje stabilnie, poziom ryzyka obniżył się

działalności oraz kluczowej roli depozytów bankowych w lokowaniu oszczędności przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa" - czytamy w raporcie. Wskaźniki dotyczące ryzyka kredytowego, płynności i wyposażenia w kapitał kształtują się korzystnie z punktu widzenia stabilności finansowej, podkreślił bank

Grupa AB miała 10,27 mln zł zysku netto w III kw. r.fin. 2018/2019

poziomie 251 mln zł (spadek o ponad 100 mln zł, -28% r/r) i stanowiło jedynie 33% kapitałów własnych, a wskaźnik długu netto do EBITDA spadł do 2,4. Bezpieczne i stabilne wskaźniki płynności idą w parze z najniższym w branży wskaźnikiem SG&A (poniżej 3%), odzwierciedlającym najwyższą efektywność działania

Fitch potwierdził ratingi BBB+ Szczecina, perspektywa stabilna

średnim okresie wspierane przez zaawansowane praktyki zarządzania odnoszące się zarówno do zarządzania strategicznego i finansowego. Ratingi odzwierciedlają również, mocne wskaźniki zadłużenia i umiarkowany poziom długu oraz wysoką płynność" - czytamy w raporcie. Zdaniem Fitch miasto utrzyma dobre

Fitch potwierdził rating A- Gdańska, perspektywa stabilna

perspektywą pozytywną.  "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla dobre wyniki operacyjne Gdańska, jak również mocne wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia, które zdaniem Fitch będą utrzymane w średnim okresie. Ratingi odzwierciedlają także dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, które w

Boryszew miał 87,98 mln zł straty netto, 414 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.

;Największy wzrost wygenerował segment Metale, który poprawił przychody o 9%, a wskaźnik EBITDA o 18%. Wynik netto wyniósł -99 mln zł i był konsekwencją zrealizowanych odpisów po rozliczeniu nabycia GK Alchemia w wysokości 163 mln zł, co nie miało wpływu na działalność operacyjną oraz płynność 

Grupa AB miała 57,78 mln zł zysku netto w r.obr. 2018/2019

długu netto do EBITDA spadł do 2,3. "Bezpieczne i stabilne wskaźniki płynności idą w parze z najniższym w branży wskaźnikiem SG&A (poniżej 3%), odzwierciedlającym najwyższą efektywność działania Grupy AB jako dystrybutora. Należy również zauważyć wysoki i stabilny r/r operacyjny cash flow rzędu

BIG InfoMonitor: 49,6% polskich firm czeka na płatności ponad 60 dni po terminie

również dynamika inwestycji w samorządach" - wskazał Kaźmierczak. Zdaniem sześciu na dziesięciu badanych firm sektora MSP, przedsiębiorstwa nie regulują terminowo swoich zobowiązań, ponieważ sami również mają przeterminowane należności. Pojawiają się problemy z utrzymaniem płynności finansowej i

Zysk netto ZCh Police wyniósł 33,97 mln zł, EBIT 40,11 mln zł w I kw. 2018 r.

%. Uzyskano wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźniki płynności" - czytamy dalej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 33,08 mln zł wobec 43,65 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i

Impel miał 13,26 mln zł zysku netto, 93,2 mln zł EBITDA w 2018 r.

ekonomicznie kontraktów. Konsekwentnie udało się poprawić kluczowe wskaźniki ekonomiczne grupy. Szczególnie jest to widoczne w przypadku wzrostu zysku operacyjnego, wzrostu rentowności we wszystkich segmentach naszej działalności oraz poprawy płynności finansowej. Zwiększyliśmy efektywności windykacji

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 1,3% r/r do 977 w 2019 r.

, oddanych mieszkań czy powierzchni biurowych świadczą więc przede wszystkim tylko i wyłącznie o tych wąskich kategoriach, a nie koniecznie o kondycji finansowej firm budowlanych… Podobnie w skali całej gospodarki - rosnące obroty nie są synonimem płynności finansowej, gdyż firmy nie korzystają z

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i F2 Szczecina, perspektywa stabilna

podkreśla też mocne wskaźniki zadłużenia i umiarkowany poziom długu oraz wysoką płynność. "Zdaniem Fitch, miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, z marżą operacyjną wynoszącą około 13% oraz prognozowaną nadwyżką operacyjną 2,5-krotnie wyższą od rocznej obsługi zadłużenia (raty plus

NBP spodziewa się dalszego spadku wskaźników ROA i ROE banków

finansowania banków i ograniczaniu ryzyka płynności. Poziom aktywów płynnych jest wysoki i powiększa się. Banki spełniają nadzorcze wskaźniki płynności. "Kluczowym warunkiem stabilności finansowej w Polsce jest utrzymanie stabilności sektora bankowego, który jest głównym źródłem finansowania gospodarki

BOŚ Bank: W najbliższych 2 tyg. najważniejszy dla rynków wątek fiskalny w USA

tygodni roku" - czytamy w raporcie tygodniowym. Owaga rynków finansowych w pierwszym tygodniu 2018 r. skupiona będzie także na serii publikacji istotnych danych planowanych w tym okresie (dane z rynku pracy USA, wskaźniki koniunktury gospodarczej, inflacja). "Trudno jednak oczekiwać, by dane

EuroRating obniżył perspektywę ratingu Orange Polska do negatywnej

;Agencja do czynników ryzyka zalicza również utrzymujące się od dłuższego czasu na niskich poziomach wskaźniki płynności finansowej spółki. EuroRating zakłada jednak, że telekomunikacyjna spółka może liczyć na bieżące wsparcie finansowe ze strony strategicznego inwestora - Grupy Orange" - czytamy

Bank Pocztowy: Kolejne emisje obligacji uzależnione od wskaźników płynnościowych

kolejne decyzje. Cały program ma wartość do 1,5 mld zł w ciągu najbliższych kilku lat. Będziemy podejmować te decyzje również patrząc na nasze wskaźniki płynności długoterminowej i w zależności od sytuacji na rynku i poziomu sprzedaży długich depozytów" - powiedział Midera podczas konferencji

Elektrobudowa zmierza do emisji akcji serii F do 66% podwyższonego kapitału

przedziale od 32% do 66% udziału w podwyższonym o przedmiotową emisję kapitale zakładowym, skierowanej do inwestorów branżowych lub finansowych (w tym dotychczasowych akcjonariuszy), podała spółka w raporcie bieżącym. W osobnym komunikacie Elektrobudowa podała, że 31 lipca podpisała umowę zmieniającą do

Fitch potwierdził ratingi A-, A oraz AA+(pol) Małopolski, perspektywa stabilna

agencja. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla mocne wyniki operacyjne i budżetowe Małopolski wynikające z dobrego zarządzania strategicznego i finansowego. Ratingi uwzględniają również umiarkowane zadłużenie, mocne wskaźniki długu oraz dobrą płynność. Ratingi biorą pod uwagę także ryzyko

Best wyemituje 690,65 tys. akcji po 27,5 zł każda dla Quercus Multistrategy

sprawnością podwyższenia kapitału zakładowego z wykorzystaniem instytucji kapitału docelowego, stwierdzono w informacji. "Ponadto zwiększenie kapitałów własnych spółki, dzięki środkom pieniężnym pozyskanym z emisji akcji serii G poprawi wskaźniki finansowe emitenta i grupy kapitałowej Best, co w

GNB: Dokapitalizowanie nie jest obecnie 'w pierwszej trójce priorytetów'

. Warto skupić się na trendzie. Po załamaniu płynności w 2018 roku, strata z pierwszego kwartału 2019 była stopniowo niwelowana i bez tych rezerw byłaby w okolicach zera w czwartym kwartale" - powiedział członek zarządu Maciej Kleczkiewicz podczas wideokonferencji. Wskaźniki TCR i CET1 wyniosły

NBP: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w IV kw. była stabilna

nieco poniżej średniej wieloletniej" - podkreśla NBP. Sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw pozostaje dobra. Wszystkie wskaźniki płynności są w trendzie rosnącym. W ostatnim roku najsilniej wzrosła płynność gotówkowa. Obserwowane wskaźniki płynności znalazły się tym samym na poziomie co na

BIG InfoMonitor: 889 firm hotelarskich ma niemal 1 mld zł zaległych zobowiązań

, gdzie odsetek ten wynosi 6,2%, podano. "Zaległości są w dużej mierze efektem zatorów płatniczych. Hotelarstwo jest jedną z tych branż, w których relacje z partnerami biznesowymi mają ogromne znaczenie dla płynności finansowej. Hotelarze mają bardzo dużą liczbę kontrahentów, którym

NBP: Ok. 17% badanych firm obawia się negatywnego wpływu PPK na zyski

przepisów (42% próby) z takim problemem liczy się 82% przedsiębiorstw, z czego 41% jest zdania, że PPK wyraźnie obciąży ich wyniki finansowe" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Jak podaje NBP, wśród przedsiębiorstw, które oczekują pogorszenia

Firmo, sprawdź, jak ci idzie!

latach zmieniały się poszczególne pozycje w bilansie i jaką te zmiany miały dynamikę. System pokaże też 16 wskaźników opisujących kondycję firmy w poszczególnych latach, m.in. płynność finansową, zadłużenie czy rentowność. Każdy wskaźnik opatrzony jest komentarzem wyjaśniającym. Podane jest też to, jakie

Getin Noble Bank miał 88,54 mln zł straty netto, 54,06 mld zł aktywów w II kw.

2018 roku. Na koniec czerwca środki zgromadzone na ROR oraz kontach oszczędnościowych stanowiły ponad 42% całej bazy depozytów, co jest najwyższym poziomem w historii Getin Noble Banku. Jednocześnie bank utrzymuje istotnie powyżej norm wskaźnik płynności LCR, który na koniec czerwca br. wynosił 190

Zysk netto Ferro spadł r/r do 11,06 mln zł w 2017 r.

przejściowe ograniczenie zdolności spółki do wypłaty dywidendy, ale podkreślamy, że w sytuacji ewentualnego uiszczenia zobowiązania kondycja finansowa Grupy Ferro pozostanie dobra, a wskaźniki zadłużenia i płynność będą kształtowały się na bezpiecznym poziomie. W związku z wynikiem kontroli celno

Amica jest optymistycznie nastawiona w kwestii marż produktów

realizując ekspansję sprzedażową oraz prowadząc znaczne inwestycje we wzrost mocy produkcyjnych, stabilnie utrzymuje bezpieczne wskaźniki zadłużenia i płynności. Na koniec września posiadała 84,7 mln zł gotówki i jej ekwiwalentów, a wskaźnik zadłużenia netto wobec EBITDA LTM znajduje się na bezpiecznym

Firmom rosną zyski

wskaźniki finansowe. Poprawiła się też rentowność sprzedaży brutto - wyniosła 5 proc., tyle co w najlepszych czasach. W efekcie na plusie było 74,3 proc. firm. Firmy dysponują też coraz większym zasobem kapitału. Wskaźnik płynności finansowej wyniósł 38,5 proc. Przyjmuje się, że optymalny poziom to 25 proc.

Fitch podniósł ratingi woj. mazowieckiego do BBB+, perspektywa stabilna

województwa, gdyż uważa, że wyniki finansowe i wskaźniki obsługi zadłużenia w latach 2014-2015 ustabilizowały się i odpowiadają wyższemu ratingowi. Ratingi biorą pod uwagę spadające zadłużenie bezpośrednie oraz przedterminową spłatę zobowiązań, co zapewnia województwu bezpieczną obsługę zadłużenia. 

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AA+(pol) Katowic, perspektywa stabilna

;Potwierdzenie ratingów odzwierciedla bardzo dobrą płynność Katowic i mocne wskaźniki zadłużenia oraz nasze oczekiwania, że w średnim okresie oba czynniki pozostaną na dobrym poziomie" – czytamy w komunikacie. Fitch podkreślił, że ratingi odzwierciedlają zdolność Katowic do finansowania

Przegląd prasy

; Parkiet --Złoty wciąż traci na wartości. Ekonomiści są podzieleni, czy dojdzie do interwencji walutowych NBP --CFO Eurocashu: Rozwój sieci sklepów zszedł na dalszy plan, naistotniejsze będą wskaźniki zadłużenia. Dyskusja o dywidendzie z RN w przyszłym tygodniu --Recesja w przemyśle może być większa

KNF nałożyła bufory na 12 banków jako na inne instytucje o znaczeniu systemowym

Warszawa, 14.11.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zidentyfikowała 12 banków jako inne instytucje o znaczeniu systemowym i nałożyła na nie bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym, poinformowała Komisja.  "W oparciu o wskaźniki obowiązkowe KNF

BNP Paribas Bank Polska miał 614,69 mln zł zysku netto w 2019 r.

ujęcie w wyniku finansowym brutto banku w 2019 r. kwoty 42 435 tys. zł, wymieniono w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 168,76 mln zł wobec 2 106,85 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 819,94 mln zł wobec 567,39 mln zł rok wcześniej. "Wynik odsetkowy w 2019 r

Ghelamco ma wskaźnik wypłacalności na poziomie 54%, jest spokojne o kowenanty

Warszawa, 13.04.2015 (ISBnews) – Ghelamco zamknęło ubiegły rok  wzrostem płynności i wskaźnikiem wypłacalności na poziomie 54%. Nie obawia się o „zachwianie kowenantów finansowych" nawet przy spadku wartości nieruchomości, poinformował dyrektor finansowy i członek zarządu

Euler Hermes: Liczba upadłości firm wzrosła r/r do 224 w I kwartale

ich płynności finansowej nie poprawiły się wyraźnie i wciąż pojawiają się one w statystyce niewypłacalnych hurtowni. Najwięcej w niej jednak jest dystrybutorów artykułów spożywczych i innych dóbr konsumpcyjnych (obuwie, farmaceutyki) - wciąż tracących rynek wraz ze swoimi klientami, małymi detalistami

Zysk netto Próchnika to 2,34 mln zł w I poł. 2016 r. wobec straty rok wcześniej

obrotowym. Istotnie zwyżkowały oba wskaźniki płynności a wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 33,4% wobec 46,4% na koniec czerwca 2015 roku" - czytamy dalej. Próchnik S.A. jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym

Szkocka whisky zarabia w kryzysie

Nie da się zaprzeczyć, że zamknięcie z dnia na dzień hoteli, restauracji i barów, a także odwołanie zaplanowanych festiwali i wydarzeń musi odbić się negatywnie na wynikach finansowych firm z branży alkoholowej. Należy jednak pamiętać, że sprzedaż w sektorze HoReCa i eventowym to jedynie część ich

EuroRating obniżył rating Orange Polska do BB+, perspektywa w górę do stabilnej

do finansowania relatywnie wysokich nakładów inwestycyjnych oraz wypłat dywidend dla akcjonariuszy, podano także. Agencja do czynników ryzyka zalicza również utrzymujące się od dłuższego czasu na niskich poziomach wskaźniki płynności finansowej spółki. EuroRating zakłada jednak, że

Work Service zawarł warunkowe porozumienia z obligatariuszami

późniejszej z następujących dat: dniu wykupu obligacji lub dniu spłaty zadłużenia spółki z tyt. umowy kredytowej, x. z warunków emisji obligacji serii W zostaną usunięte, a do warunków emisji obligacji serii SHB, serii X oraz serii Z nie zostaną wprowadzone żadne wskaźniki finansowe; xi. pakiet

Getin Holding: Spółka windykacyjna na Ukrainie pokaże pozytywny wynik w II półr.

osiągnęła poziom ponad 5,0 mld zł. Na koniec czerwca suma bilansowa Grupy Idea Bank wynosiła blisko 22,9 mld zł, a wskaźniki kapitałowe osiągnęły poziom: CAR 14,0%, i Tier1 12,0%.   Getin Holding jest holdingiem finansowym działającym na rynkach Europy Wschodniej. Akcje Getin Holding są notowane na

EJT Investment podnosi cenę w wezwaniu na Tarczyńskiego do 12,6 zł za akcję

Tarczyński. W dn. 15 stycznia 2018 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Tarczyński podjęło uchwałę w sprawie finansowania przez spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego. „Rozwiązanie tzw. financial assistance (wsparcia finansowego), które

EuroRating obniżył perspektywę ratingu PGE do negatywnej ze stabilnej

. osiągnął on najwyższy dotychczas poziom 9,6 mld zł), a także z pogarszającą się strukturą czasową zadłużenia, wpływającą negatywnie na wskaźniki płynności. W kontekście oceny ryzyka kredytowego spółki EuroRating do czynników negatywnych zalicza także zapowiedziane w ostatnim czasie przez prezesa partii

Alma zakłada generowanie stabilnego zysku skonsolidowanego od IV kw.

Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) - Alma Market zakłada, że powinna generować stabilny zysk skonsolidowany i poprawić swoje wskaźniki, w tym płynnościowe r/r, od IV kw. 2015 roku, podała spółka w raporcie rocznym. "Począwszy od czwartego kwartału 2015 roku grupa kapitałowa powinna

EY: Przychody klubów Ekstraklasy wzrosły o 38% do 706,6 mln zł w sezonie 2016/17

dziale Usług Audytorskich Marek Musiał. Poprawie wobec poprzedniego roku uległy również wskaźniki bilansowe. Średnia płynność bieżąca wzrosła do 0,82 z poziomu 0,7, a średni wskaźnik udziału kapitału obcego w kapitale całkowitym spadł z poziomu 2,9 na koniec 2015 r. do 2,16 na 31 grudnia 2016 r. Po raz

NBP: Dobry II kwartał dla przedsiębiorstw, ale prognozy pesymistyczne

deklaracji badanych przedsiębiorców brak płynności czy występowanie zatorów płatniczych nie jest dzisiaj barierą do prowadzenia działalności, co znajduje potwierdzenie w statystykach rejestrowanych upadłości. Jak podawała firma Euler Hermes, od początku roku opublikowano informacje o 362 upadłościach wobec

Strategia BOŚ zakłada zysk netto powyżej 180 mln zł, ROE powyżej 7,3% w 2021 r.

zredukowano o 105,9 mln zł (spadek o 27,5%) przy jednoczesny wzroście marży odsetkowej na aktywach ogółem (z poziomu 1,5% w 2016 r. do poziomu 1,9% w 2017 r.)" - podkreślono w komunikacie. "Poprawie uległy także inne wskaźniki działalności i płynności grupy. Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 64,5

Fitch potwierdził rating A- województwa wielkopolskiego, perspektywa stabilna

również krótkoterminowy IDR w walucie zagranicznej na poziomie F2, podała agencja. "Ratingi odzwierciedlają nasze oczekiwania, że w średnim okresie Wielkopolska utrzyma dobre wyniki operacyjne, co w połączeniu z bardzo dobrym zarządzaniem strategicznym i finansowym zapewnia bezpieczne wskaźniki

Zysk netto Grupy AB wzrósł r/r do 13,54 mln zł w III kw. r. fin. 2014/2015

netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 44,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 265,03 mln zł w porównaniu z 4 241,03 mln zł rok wcześniej. "Co więcej, mamy wysokie wskaźniki płynności, bezpieczne zadłużenie, skutecznie

Fitch potwierdził ratingi Gliwic BBB+ i A+(pol), perspektywa pozytywna

uwagę ostrożne zarządzanie finansowe, które w połączeniu z wysokim udziałem dotacji w dochodach majątkowych oraz dobrą płynnością, wspierają obecnie realizowane przez miasto inwestycje" - czytamy w komunikacie. Fitch spodziewa się, że wydatki majątkowe Gliwic w latach 2015-2017 mogą

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 2,1% r/r, wskaźnik NPL: 4,86% w I kw.

roku finansowy wyższe dynamiki wzrostu kwartalnej nowej sprzedaży: +22% r/r obrotów faktoringu (4,6 mld zł w I kw. 2018 r.) oraz +21% r/r w leasingu (802 mln zł w I kw. 2018 r.)" - napisano także w raporcie. Bank zwrócił uwagę, że I kwartał 2018 przyniósł wprowadzenie nowego standardu

Podatki, PPK i ZUS. Kto i ile straci na zmianach planowanych przez rząd?

dodatkowej emerytury pracowników, jeśli na skutek kryzysu gospodarczego pogorszy się ich kondycja i grozić im będzie utrata płynności finansowej. Inne zmiany podatkowe Kolejną zmianę podatkową (tym razem korzystną dla obywateli) wprowadzono pod koniec 2018 r. w noweli „niektórych ustaw w celu

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i F2 Szczecina, perspektywa stabilna

zaciąganie długoterminowego, niskooprocentowanego długu z międzynarodowych instytucji finansowych, o długim okresie spłaty oraz wysoką płynność miasta, która ogranicza ryzyko walutowe i zmiennej stopy procentowej" – czytamy także. (ISBnews)

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 21% r/r do 467 w I półr.

makroekonomicznej przedsiębiorstwa będą odczuwać gorsze warunki gospodarcze, a wprowadzany właśnie tzw. split payment pogorszy płynność finansową biznesu. Liczba upadłości i restrukturyzacji w Polsce będzie stopniowo zwiększać się i zgodnie z przewidywaniami Coface będzie wyższa o 29 proc. na koniec 2018 r. niż w

NBP: Sytuacja firm deweloperskich w ubiegłym roku była dobra

krótkoterminowych (268 dni) i sprzedaży mieszkań (513 dni). Pogorszyły się natomiast wskaźniki płynności finansowej pozostając jednak na koniec roku nadal na poziomie bezpiecznym. Utrzymujące się na poziomie dodatnim przepływy operacyjne i finansowe oraz na poziomie ujemnym przepływy inwestycyjne, świadczą o

Prezes PZ Cormay: Odejście Tadeusza Tuory z Rady Dyrektorów Orphee to dobry ruch

ée. Decyzję o dacie odejścia podejmie w ciągu kilku najbliższych dni, z uwzględnieniem ważnych interesów spółki. W jego ocenie, obecnie Orphée jest w dobrej kondycji. Ma "świetne" wskaźniki płynności oraz perspektywy znacznego wzrostu przychodów związane z nowymi projektami

Tadeusz Tuora odchodzi z Rady Dyrektorów Orphée

duży sukces nie tylko mój, ale całego zespołu handlowego, technicznego i logistycznego. Życzę nowemu zarządowi Orphée analogicznych sukcesów " - powiedział Tuora. Zaznaczył, że obecnie Orphée jest w dobrej kondycji. Ma "świetne" wskaźniki płynności oraz perspektywy

mBank: Poziom kursu CHF będzie mieć umiarkowany negatywny wpływ na wyniki w 2015

Warszawa, 05.02.2015 (ISBnews) - Utrzymujący się na podwyższonym poziomie kurs franka szwajcarskiego będzie mieć umiarkowanie negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy mBanku w 2015 roku ze względu na pewien wzrost odpisów na utratę wartości kredytów i pożyczek. Wskaźniki kapitałowe Grupy

Fitch potwierdził ratingi BBB+ oraz A+(pol) Gliwic z perspektywą stabilną

. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch dotyczący mocnych wyników operacyjnych Gliwic w średnim okresie. Ratingi biorą pod uwagę ostrożne zarządzanie finansowe, które w połączeniu z wysokim udziałem dotacji w dochodach majątkowych oraz dobrą płynnością, wspierają

Grecja i Fed w centrum uwagi

Centralnemu. W ramach tzw. programu ELA czyli ‘’awaryjnego wsparcia płynności finansowej’’, EBC pożycza środki greckim bankom, które mają problemy z płynnością. Według szefa instytutu badań gospodarki Ifo Hans-Wernera Sinna w razie wyjścia Aten z strefy euro nieuregulowane należności

NBP: Firmy liczą się z pogorszeniem koniunktury w najbliższych miesiącach

, a wskaźniki stabilizują się po wcześniejszych spadkach. Wyraźne spadki aktywności inwestycyjnej dotyczą firm sektora publicznego, z kolei wskaźniki dla firm prywatnych pozostają na wysokim historycznie poziomie. Ponadto, firmy zamierzają rozwijać się w nieco dłuższej perspektywie, w nieco większej

Ekonomiści MFW: Wzorowe banki z Polski

niższym stopniu rozwoju nie jest właściwym rozwiązaniem. Trzeba więc znaleźć inne. Zdaniem ekonomistów MFW używane dotąd wskaźniki ekonomiczne nie są wystarczające do oceny stopnia rozwoju systemu finansowego. Dlatego badacze Funduszu stworzyli nowy wskaźnik - Financial Development Index (FD Index) - i

Alior Bank startuje z ogromną emisją obligacji. Każdy może kupić

, żeby nie paść ofiarą "finansowych Uberów", czyli firm pozabankowych odbierających klasycznym bankom coraz to nowe kawałki tortu. Nie kto inny, jak Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku, ogłosił jakiś czas temu, że banki "powoli się kończą". A przecież obligacje, które można od dziś