płynność akcji

Repolonizacja banków tak, ale nie nacjonalizacja. Bo wtedy dopiero dostaniemy po kieszeni

Zachwianie płynności sektora bankowego, spadek akcji kredytowej i droższe usługi. Takie mogą być skutki wycofania się z Polski dużego zagranicznego inwestora - ostrzegają naukowcy z Akademii Leona Koźmińskiego.

PZU dzieli akcje i decyduje o wypłacie dywidendy

PZU dzieli akcje i decyduje o wypłacie dywidendy

- Teraz inwestor, który miałby kupić półtorej akcji PZU, musi kupić jedną albo dwie akcje i wydać 800-1000 zł. Dlatego będziemy was prosić o zmianę w statucie. Pewnego pięknego dnia każdy z was się obudzi, mając nie jedną akcję PZU, tylko dziesięć - tłumaczył prezes PZU we wtorek, podczas walnego

Bankowcy: Nie mamy już ani czasu, ani pieniędzy

słyszymy od października, ale cały czas ich nie ma. Może lepiej przestańmy marnować czas na dyskusje, które do niczego nie prowadzą, i skoncentrujmy się na sprawach, które możemy załatwić - denerwuje się wiceprezes Millennium. Bankowcy ostrzegają, że teraz to już nie płynność (czyli bieżący dostęp do

GPW zmienia zasady kwalifikacji do Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Do Listy Alertów będą kwalifikowane akcje spółek, których średni kurs w ostatnim kwartale był niższy niż 10 groszy, a nie jak dotychczas 50 groszy, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Z kolei kwalifikacji do Strefy Niższej Płynności

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Getin Holding 

płynności, pozycji kapitałowej oraz wskaźnika wypłacalności banku" - czytamy w komunikacie.  Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem

Prezes GPW: Notowania na giełdzie nie zostaną zawieszone

mające na celu zmitygowanie ryzyk. Priorytetem GPW jest zapewnienie płynności rynku, bo płynność dla inwestorów jest najważniejsza. Podobnie działają obecnie inne giełdy na świecie, które umożliwiają inwestorom w sposób niezakłócony zawieranie transakcji" - dodał prezes. GPW prowadzi rynek

Letus Capital planuje przeniesienie z NewConnect na rynek główny GPW

akcjonariuszy spółki. "Celem zmiany rynku notowań akcji spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest zwiększenie transparentności spółki w oczach inwestorów oraz poszerzenie ich bazy, co może przyczynić się do wzrostu płynności akcji

Agora nie planuje obecnie przeprowadzenia emisji akcji

emisji akcji czy w innej. Skupiamy się teraz na zapewnieniu bezpieczeństwa płynności finansowej Agory" - powiedział Kania podczas wideokonferencji. Dodał, że spółka rozważa ewentualne dalsze skorzystanie z pomocy publicznej.  Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios

PLL Lot może sprzedać część akcji Pekao SA

"Pakiet akcji Pekao SA może być wykorzystany jako zabezpieczenie. Możemy też rozważyć sprzedaż. Celem głównym jest odzyskanie rentowności. [ ] To jest droga, która może nas przeprowadzić przez okres jesienno-zimowy, jeśli sytuacja byłaby bardzo trudna" - powiedział Oślizło dziennikarzom

GPW: Skrócenie godzin sesji to ryzyko istotnego spadku obrotów oraz płynności  

rynkach akcji" - powiedział prezes GPW Marek Dietl, cytowany w komunikacie. GPW podkreśla, że kwestia godzin funkcjonowania giełd powinna zostać poddana dogłębnej analizie, w której najważniejszymi ocenianymi kryteriami byłyby oczekiwania i potrzeby inwestorów, potencjalne zagrożenia dla płynności

Dom Development rekomenduje 9,5 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 04.08.2020 (ISBnews) - Zarząd Dom Development podtrzymuje rekomendację przeznaczenia części zysku za 2019 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. 9,5 zł dywidendy na jedną akcję, podała spółka.  "Zarząd spółki podtrzymuje pierwotną rekomendację z dnia 6 marca 2020

Mo-Bruk złożył prospekt w KNF, możliwa sprzedaż akcji imiennych bez nowej emisji

potencjał Mo-Bruk do kontynuacji wzrostu, zachowają pakiet większościowy. Mając na uwadze cel poprawy płynności akcji na GPW zależy nam na włączeniu do akcjonariatu nowych inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych" - powiedział prezes Józef Mokrzycki, cytowany w komunikacie. Ubieganie się o

Boryszew dokonał odpisu na kwotę 158 mln zł, bez wpływu na działalność

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Boryszew dokonał odpisu na utrata wartości firmy powstałej na rozliczeniu nabycia akcji Alchemia, ale mają one charakter księgowy i nie będą miały wpływu na płynność finansową oraz bieżącą działalność operacyjną, podała spółka. "Zarząd Boryszew S.A

Wielton rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

makroekonomiczną i rynkową wynikającą z epidemii COVID-19. W opinii zarządu spółki przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy zapewni spółce/grupie płynność finansową na wyższym poziomie" - czytamy w komunikacie. W ub. roku akcjonariusze Wieltonu zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 19,9

LPP rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za rok obr. zakończony 31 I

utrzymania miejsc pracy oraz zapewnieniem płynności finansowej spółki, w aktualnej trudnej sytuacji rynkowej, wywołanej epidemią koronawirusa COVID-19. Wspomniany wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania radzie nadzorczej LPP" - czytamy w komunikacie. W ubiegłym roku akcjonariusze LPP zdecydowali

Carbon Studio rozpoczyna proces przeniesienia notowań na główny rynek GPW

inwestorów, zwłaszcza instytucjonalnych oraz poszerzyć ich bazę. Jesteśmy przekonani, że obecność na rynku regulowanym wpłynie na wzrost płynności akcji spółki oraz jej kapitalizacji. Obecność na GPW z pewnością umocni zaufanie do spółki, co jest szczególnie ważne podczas współpracy z zagranicznymi

Inno-Gene rozpoczyna procedurę przejścia na rynek główny GPW z NewConnect

Warszawie (GPW) jest zwiększenie możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój spółki (rynek regulowany cieszy się większą popularnością, zwłaszcza wśród inwestorów instytucjonalnych i firm międzynarodowych), co może przyczynić się do wzrostu płynności akcji spółki i wzrostu kapitalizacji. "Drugim

Photon Energy złożył prospekt w AFM w zw. z planem przejścia na rynki główne

. Przejście na rynki główne umożliwi inwestowanie w nasze akcje przez partnerów instytucjonalnych oraz przyczyni się do poprawy płynności. Niezmiennie inwestorzy mniejszościowi pozostają dla nas ważni. Obecność na rynku finansowym ma dla spółki strategiczne znaczenie, dlatego dalej będziemy angażować się w

Generali Investments TFI zmieniło strategię trzech subfunduszy akcyjnych

amerykańskie, jak i europejskie charakteryzują się wysoką płynnością oraz szeroką reprezentacją poszczególnych typów spółek, zróżnicowanych sektorowo i branżowo. Są to rynki o wysokim poziomie ochrony inwestorów mniejszościowych ze strony organów nadzoru, podano również. Generali Akcji Amerykańskich będzie

Mostostal Zabrze chce przeprowadzić scalanie akcji w stosunku 2:1

realizację wcześniejszych założeń przedstawionych w punkcie 2 powyżej" - czytamy w komunikacie. Przeprowadzenie procesu scalenia akcji pozwoli spółce opuścić Listę Alertów i wrócić do notowań ciągłych. Powinno to zwiększyć płynność akcji spółki. Natomiast zwiększenie płynności w połączeniu z efektami

Kozłowski z Noble Securities: Wzrost wyceny spółek zachęca do debiutów na GPW

ratunkowym, gdy dana spółka potrzebuje płynności i emituje akcje często po historycznie niskim kursie" - powiedział Kozłowski w rozmowie z ISBnews.TV. Jego zdaniem, im wyższe będą wyceny, tym większa chęć do wchodzenia na giełdę i odwrotnie. Niskie wyceny zniechęcały do debiutów i sprzedaży akcji

Kino Polska kupi wszystkie akcje Stopklatki i wycofa z obrotu na NewConnect

roku zwiększyliśmy nasz udział w Stopklatce do blisko 98%. Zgoda naszej rady nadzorczej otwiera teraz drogę do wycofania akcji Stopklatki z notowań na NewConnect. Utrzymywanie Stopklatki na giełdzie nie ma już uzasadnienia, płynność akcji tej spółki jest niska, a jej potrzeby finansowe związane np. z

Akcjonariusze Inno-Gene zdecydują I IX o przejściu na GPW i programie motywac.

pozyskiwania kapitału na rozwój spółki, ponieważ rynek regulowany cieszy się większą popularnością, zwłaszcza wśród inwestorów instytucjonalnych i firm międzynarodowych. Ma to przyczynić się do wzrostu płynności akcji spółki i wzrostu kapitalizacji. Drugim argumentem za przeniesieniem notowań na rynek główny

EC Będzin chce przeprowadzić skup do 20% akcji własnych

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin S.A. (EC Będzin) planuje zarekomendować walnemu zgromadzeniu skup do 20% akcji w celu zwiększenia płynności i stworzenia akcjonariuszom możliwości wyjścia z inwestycji, poinformował prezes Krzysztof Kwiatkowski. "Chcemy na koniec

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o emisji akcji serii F

; - powiedział prezes Elektrobudowy Jacek Podgórski, cytowany w komunikacie. Drugim, obok emisji akcji, kluczowym elementem trwałego odzyskania płynności spółki jest planowane zawarcie z instytucjami finansowymi docelowej umowy restrukturyzującej finansowanie, nad czym spółka intensywnie pracuje, podkreślono w

Zarząd The Farm 51 sprzeda część akcji, by zabezpieczyć środki na działalność

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Trzej członkowie zarządu The Farm 51 Group zadeklarowali sprzedaż części posiadanych akcji spółki - w każdym przypadku za nie więcej niż 1 mln zł - aby zabezpieczyć środki na działalność spółki, podało The Farm 51 Group. Środki te będą wnoszone do spółki w postaci

IDM zwróciła się do zarządu GPW o pilne skrócenie sesji giełdowej 

przekazany do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 26 lutego 2020 r., przypomniano.  "W ocenie IDM skrócenie godzin trwania sesji przynosi istotne korzyści dla rynku, takie jak poprawa płynności oraz obniżenie kosztów działalności domów maklerskich. Skrócenie sesji nie rodzi

Millennium Leasing i ARP ustaliły tryb działań w ramach 'tarczy' dla transportu

Tarczy Antykryzysowej określa operacyjne ramy dla skorzystania z tego instrumentu, który mieści się w całym pakiecie rozwiązań, wspierających płynność polskich przedsiębiorców. Cieszę się, że udało się do tego doprowadzić w tak krótkim czasie. Jednocześnie wierzę, że ten pierwszy krok jest dobrym

KNF wydłużyła terminy zobowiązania BNP Paribas do zwiekszenia płynności BNP BGŻ

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała zmianę terminu realizacji zobowiązania inwestorskiego BNP Paribas z Francji dotyczącego zwiększenia płynności akcji Banku BGŻ BNP Paribas na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Termin zwiększenia

NWZ Elektrobudowy zdecyduje 9 IX o emisji do 11,06 mln akcji bez prawa poboru

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 4 września br., o powzięciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 22,11 mln zł poprzez emisję akcji zwykłych serii F z wyłączeniem w

OT Logistics: Allianz chce zrealizować uprawnienia wynikające z umowy zastawu

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - OT Logistics otrzymał od Allianz ZB (AZ) zawiadomienia o zamiarze realizacji przez AZ rzekomych (wg spółki) uprawnień wynikających z zastawu na 2% akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d., ustanowionego na rzecz AZ na podstawie umowy zastawu na akcjach Luka

Boruta-Zachem chce pozyskać ok. 5 mln zł z emisji do 25 mln akcji serii D bez pp

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Boruta-Zachem chce pozyskać z emisji akcji serii D ok. 5 mln zł, które zamierza przeznaczyć m.in. na poprawę płynności oraz wkład własnyn inwestycji w centrum B+R spółki zależnej, poinformował ISBnews wiceprezes Marcin Pawlikowski. Akcjonariusze spółki

DNB Bank Polska udostępni 1 mld zł w ramach fund. gwarancji płynnościowych BGK

pomocowy zaakceptowany przez Komisję Europejską, podano. "Nieustannie docierają do nas sygnały, że coraz więcej przedsiębiorstw ma problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, możemy udzielić naszym klientom kredytów z gwarancją zabezpieczającą

Grupa Kęty rekomenduje wypłatę 30,73 zł dywidendy na akcję

r. - kwota 197 550 693,23 zł, tj. 20,59 zł na akcję. "Rekomendując zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w dwóch transzach we wskazanych terminach, zarząd spółki uwzględnił możliwe zwiększone zapotrzebowanie na płynność finansową na przełomie trzeciego i czwartego kwartału

Akcjonariusz Stelmetu ogłosił wezwanie na wszystkie akcje spółki

pod uwagę, że zaproponowana w wezwaniu cena jest istotnie wyższa od średniej ceny z ostatnich miesięcy, oraz zważywszy na niską płynność akcji spółki na GPW, spodziewam się, że część inwestorów może skorzystać z możliwości sprzedaży akcji w ramach wezwania" - powiedział prezes

Prezes BNP Paribas BP: Mamy dużą płynność, będziemy rosnąć selektywnie

zjawiska pod tytułem 'powrót płynności wypłacanej z banków na wczesnym etapie pandemii'. Niewątpliwie akcja kredytowa będzie wolniejsza niż w normalnych czasach, tak więc tu zagrożeń płynnościowych kompletnie nie widać na horyzoncie. Wydaje się, że taki instrument, jak kredyt wekslowy nie będzie nam

Sfinks Polska rozpoczął negocjacje z inwestorem dot. zaangażowania kapitałowego

przy tym uzależniona od bieżącej płynności oraz wyceny akcji spółki w obrocie giełdowym. Proces inwestycji realizowany byłby w etapach, w ramach serii transakcji, w oczekiwanym horyzoncie czasowym przypadającym na okres min. 3 lat" - czytamy w komunikacie. Wskazane powyżej graniczne parametry

Pfleiderer Group chce skupić do 3,23 mln akcji własnych po 37,5 zł/szt.

Warszawie. Ponadto, w związku z relatywnie niską płynnością akcji spółki, skup akcji może pozwolić akcjonariuszom odzyskać zainwestowany kapitał. Drugim powodem jest obecna cena akcji spółki, która kształtuje się na bardzo atrakcyjnych poziomach, poniżej wartości godziwej" - czytamy także. 

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami Krezusa

sytuacji gospodarczej i finansowej spółki oraz jej płynności. Do czasu przekazania pełnej i rzetelnej informacji w powyższym zakresie przez Krezus SA, obrót akcjami spółki jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów" - czytamy w komunikacie. 

Cyfrowy Polsat rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat rekomenduje przeznaczenie na dywidendę łącznie 639,546 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu: - przeznaczenie całości zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 w

The Farm 51 ma ostateczną umowę z My.com ws. rozwoju marki World War 3

i udział stron w zysku z dystrybucji, podano także. "Zawarta umowa zapewnia spółce płynność finansową pozwalającą na zakończenie projektu i wprowadzenie gry do komercyjnej dystrybucji jak również zapewnia gwarantowane zyski z dystrybucji. My.Games zapewnia równocześnie dostęp do platformy

Santander BP umożliwia firmom karencję w spłacie kapitału na 3 lub 6 mies.

rozwiązań pomocowych, zapewniających płynność naszym klientom" - podsumowano. Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy

Trakcja: Rozprzestrzenianie się SARS CoV-2 może mieć wpływ na wyniki w 2020 r.

w tym m. in z instrumentów przewidzianych w dokumentacji finansowania długoterminowego, takich jak obligacje zamienne na akcje, gwarancja zwrotu zaliczki na kontrakcie kolejowym oraz uwolnienie kaucji gwarancyjnych (o łącznej wartości około 50 mln zł). W konsekwencji negatywnego wpływu epidemii

EuroRating obniżył rating kredytowy Murapolu do BB-, perspektywa stabilna

nastąpiło w 2017 roku. Na skutek poniesionych w ubiegłym roku wysokich nakładów na zakup gruntów oraz dokonanych znaczących pasywnych inwestycji kapitałowych (akcje spółek Skarbiec Holding S.A. i Polnord S.A.) znacząco wzrosły zobowiązania - w tym dług oprocentowany. Wskaźnik ogólnego zadłużenia (wg

GPW: Utrzymamy stabilny udział w rynku obrotów polskimi akcjami mimo wejścia MTF

spodziewamy się, że w efekcie wejścia MTF rynek - czyli łączne obroty na polskich akcjach - urośnie 10-20%. Przygotowaliśmy program zwiększający płynność w obliczu wejścia MTF. Liczymy na utrzymanie 80% udziału w rynku, nawet przy jego oczekiwanym wzroście" - powiedział Dietl na spotkaniu z

NWZ Trakcji zdecyduje 13 IX o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

kosztownego pozyskania przez spółkę kapitału, przy jednoczesnym zapewnieniu płynności akcji serii B oraz akcji serii C, dzięki możliwości skierowania ofert ich nabycia do szerszej grupy zarówno aktualnych, jak i potencjalnych nowych akcjonariuszy spółki" - czytamy także. Emisja umożliwi spółce

Alior Bank ma porozumienie dot. przejęcia Ruchu i zbycia go na rzecz PKN Orlen

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Alior Bank zawarł porozumienie w sprawie warunków transakcji pomiędzy bankiem, PKN Orlen oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) w sprawie przejęcia 100% akcji Ruch w restrukturyzacji i sprzedaży ich na rzecz PKN Orlen, podał bank. "Zgodnie z

Goldman Sachs został nowym emitentem certyfikatów strukturyzowanych na GPW

inwestorów indywidualnych. "Kupując odpowiedni instrument strukturyzowany na GPW, inwestor może mieć ekspozycję na zmiany cen różnych aktywów bazowych: surowców, metali szlachetnych, towarów rolnych, zagranicznych akcji, czy indeksów giełd zagranicznych. O płynność i wycenę instrumentów na tym rynku

GPW zarekomendowała 2,4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zarekomendowała wypłatę dywidendy w wysokości 100,73 mln zł, tj. 2,4 zł na akcję z zysku za 2019 rok, podała spółka.  "Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie [...] zamierza wystąpić do Rady

GPW akceptuje handel automatami jeśli będzie sprzyjał płynności rynku

Warszawa, 27.01.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) akceptuje handel automatami HFT pod warunkiem, że sprzyja to zwiększeniu płynności notowanych akcji, poinformował prezes GPW Paweł Tamborski. "Automaty handlujące na giełdzie - tak, jeśli sprzyjają zwiększeniu

Elektrobudowa prowadzi rozmowy z inwestorami branżowymi ws. emisji akcji serii F

rozmowy z wyselekcjonowanymi branżowymi inwestorami strategicznymi, o czym informowaliśmy rynek. Emisja akcji serii F oraz równolegle prowadzona emisja akcji serii E pozwolą spółce zwiększyć niezbędny kapitał obrotowy i poprawić płynność" - powiedział Podgórski, cytowany w komunikacie. Równolegle z

Wezwanie Townsend zgodne z interesem Capital Park, ale cena nie jest godziwa

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Capital Park ocenia, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż jego akcji, ogłoszone 8 października br. przez Townsend Holding B.V. jest zgodne z interesem spółki, ale zaproponowana cena wysokości 5,84 zł za akcję nie odzwierciedla wartości godziwej

CCC rozpoczęło prace na potrzeby ew. podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji

przeprowadzonych przez zarząd na dzień sporządzenia niniejszej opinii analiz dotyczących zapotrzebowania na płynność, w ocenie zarządu (na dzień sporządzenia niniejszej opinii) pozyskanie przez spółkę wpływów z emisji akcji nowej emisji w oczekiwanej kwocie około 400-500 mln zł powinno utrzymać adekwatną sytuację

ZUS o swoim systemie informatycznym: "Krytyczny poziom wykorzystania". Co z wypłatą emerytur?

jest już bardzo groźnie. Departament pisze o "krytycznym poziomie wykorzystania aplikacji E2, zagrażającym płynności realizacji zadań". Aplikacja E2 to część system informatycznego ZUS do obsługi emerytur. Dzięki niej załatwiane są wnioski Polaków starających się o świadczenia. Podobnie było

Bank Millennium ma umowę z BGK na wsparcie firm z Fund. Gwarancji Płynnościowych

codzienną działalność. W obecnej sytuacji w krótkim czasie udostępniliśmy przedsiębiorcom atrakcyjne propozycje pomagające w utrzymaniu płynności. Dzięki kolejnej umowie z BGK dotyczącej gwarancji płynnościowych zabezpieczających transakcje kredytowe po raz pierwszy również duże firmy mogą skorzystać ze

TGE uruchomi program poprawy płynności od 1 lutego 2019 r.

Warszawa, 19.12.2018 (ISBnews) - Towarowa Giełda Energii (TGE) uruchomi program poprawy płynności oparty o nowy model animacji od 1 lutego 2019 r., podała spółka. "Nowy model animacji zakłada wprowadzenie dodatkowych mechanizmów zabezpieczających członków giełdy pełniących funkcję

NWZ Trakcji zdecyduje 9 VIII o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

najmniej kosztownego pozyskania przez spółkę kapitału, przy jednoczesnym zapewnieniu płynności akcji serii B oraz akcji serii C, dzięki możliwości skierowania ofert ich nabycia do szerszej grupy zarówno aktualnych, jak i potencjalnych nowych akcjonariuszy spółki" - czytamy dalej w uzasadnieniu

Sfinks Polska przedstawi nową strategię w I kw., przeprowadzi emisję akcji

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska zakończył przegląd opcji strategicznych i przygotuje strategię, którą przedstawi w I kw. br., podała spółka. Zarząd zdecydował też o przeprowadzeniu emisji do 6 mln akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. "W

EuroRating podniósł perspektywę ratingu CCC do stabilnej

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego CCC na stabilną z negatywnej. Sam rating został utrzymany na poziomie B+, podała agencja. "Zmiana na stabilną perspektywy ratingu obuwniczej spółki ma związek z przeprowadzoną emisją nowych akcji, zawartym

Bank Światowy: Globalne PKB spadnie o 5,2% w 2020 r. i wzrośnie o 4,2% w 2021 r.

. Ucieczka w bezpieczne miejsce doprowadziła do gwałtownego zaostrzenia warunków finansowych na świecie, w tym wśród gospodarek EMDE, czyli emerging market and developing economies. Dodano, że rynki akcji na całym świecie spadły, spready w bardziej ryzykownych kategoriach długów znacznie wzrosły, a kraje

GPW usunęła GetinNoble, GinoRossi, Harper, OpenFinance, Sygnity, TXM z indeksów

nie mogą uczestniczyć spółki zakwalifikowane do segmentów Lista Alertów i/lub Strefa Niższej Płynności, podano także. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony

Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19

. Problem dotyczy nie tylko zarządów wielkich korporacji i holdingów, ale również osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, tzw. samozatrudnionych, świadczących usługi B2B. To właśnie te osoby są najbardziej narażone na utratę płynności. Do czasu epidemii

Walewski z BGK: Wzrost PKB 'na plusie', jeśli pandemia ustąpi po kilkunastu tyg.

potrzeby będą w niej wprowadzane konieczne zmiany" - wskazał Walewski. Odnosząc się do działań Narodowego Banku Polskiego (NBP) w kwestii skupu obligacji skarbowych "na dużą skalę" w ramach operacji otwartego rynku podkreślił, że "chroni wynik banków oraz ich płynność, umożliwiając im

Nowy fundusz Beta ETF na indeks WIG20short zadebiutował na GPW

funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora rynku (dom maklerski). GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także

BGK wdrożył nowe gwarancje de minimis, co da 20 mld zł dodatk. akcji kredytowej

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wdrożył gwarancje de minimis z pakietu pomocowego dla MŚP, a dzięki tym zmianom możliwe będzie wygenerowanie 20 mld zł dodatkowej akcji kredytowej, podał bank. "Bank Gospodarstwa Krajowego odgrywa dużą rolę w rozwiązaniach

Idea Bank nie ma problemów z płynnością, oczekuje od BFG pomocy dla sektora

problemów od strony płynnościowej. Bank ma dobre doświadczenia, jeśli chodzi o efektywne zarządzenie płynnością. Zaczynamy rozpatrywanie wniosków od poniedziałku i będziemy patrzyli, jak sytuacja będzie się rozwijać. Chcemy, by ten proces został tak uproszczony, jak to jest możliwe" - dodał. Pruski

Spółki z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na 100% akcji Impexmetalu

płynność na giełdzie i dekoniunkturę na rynku kapitałowym" - dodał Lisiecki. Wzywający łącznie zamierzają nabyć w wezwaniu 64,62 mln akcji i głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących po zaokrągleniu 34,01% ogólnej liczby akcji. Zarówno Impexmetal, jak i wszyscy wzywający wchodzą w skład grupy

Mennica Polska miała 15,95 mln zł straty netto, 11,95 mln zł EBITDA w I kw.

okresie odnotowano jednak spadek wskaźników opartych na wypracowanym zysku netto, co wynikało z zaewidencjonowania niepieniężnej straty na wycenie akcji spółki Enea. Jednak po wyeliminowaniu tego czynnika wskaźnik rentowności netto ukształtował się na poziomie dwukrotnie wyższym w stosunku do

Wasko miało 1,72 mln zł straty netto, 2,15 mln zł straty EBIT w I kw. 2018 r.

. Grupa kapitałowa Wasko zachowuje bardzo stabilną i bezpieczną strukturę finansowania majątku, w związku z czym wskaźniki płynności wskazują na wysoką zdolność GK Wasko do regulowania zobowiązań bieżących, o czym świadczą wysokie wskaźniki płynności oraz niskie wskaźniki zadłużenia" - czytamy w

Nowy fundusz Beta ETF na indeks WIG20lev zadebiutował na GPW

płynność wspierana jest przez animatora rynku (dom maklerski). GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz

DM Vestor wycenił akcję Colian Holding na 3,48 zł

względem obecnej ceny rynkowej na poziomie 3,54 zł (-2% różnicy). Uważamy, iż 50-proc. dyskonto jest uzasadnione m.in. ze względu na historyczny poziom względem spółek porównywalnych, niską płynność akcji oraz brak stałej polityki dywidendy" Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wzrośnie w

Carbon Studio chce przenieść się na rynek główny GPW w 2021 r.

inwestorów. Liczymy, że nasza obecność na GPW wpłynie na wzrost płynności akcji studia i jego kapitalizację" - powiedział członek zarządu Carbon Studio Aleksander Caban, cytowany w komunikacie. Studio wypracowało ponad 1,27 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w I półroczu br. To wynik przeszło 50

KNF liczy na debiut Raiffeisen Bank Polska na GPW do 15 maja 2018 r.

stosownych postępowań administracyjnych prowadzących do zastosowania sankcji, o ile RBI wprowadzi akcje Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL) do obrotu na GPW z zapewnieniem ich faktycznej płynności na poziomie 15% lub wyższym w terminie nie później niż do dnia 15 maja 2018 r., podejmując realne działania

OT Logistics miało 104,28 mln zł straty netto, 45,45 mln zł straty EBIT w 2019

rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 984,97 mln zł w 2019 r. wobec 982,65 mln zł rok wcześniej. "W tym niełatwym czasie, priorytetem dla zarządu było utrzymanie płynności finansowej spółek grupy, a także ustabilizowanie relacji z wierzycielami finansowymi oraz

Akcje spółki Best będą notowane w systemie notowań ciągłych od wtorku

Warszawa, 22.05.2015 (ISBnews) - Akcje spółki Best będą notowane w systemie notowań ciągłych GPW od wtorku, 26 maja br, podała spółka. To efekt przystąpienia spółki do programu wspierania płynności. "Zgodnie z niedawną deklaracją zarządu, Best przystąpił do programu wspierania

Santander BP udostepni Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł 

bank. "Santander Bank Polska będzie mógł udzielić przedsiębiorcom gwarancji jako formy zabezpieczenia spłaty kredytów przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowej. Będą mogli ją uzyskać przedsiębiorcy dotknięci skutkami pandemii COVID-19. Bank może udzielać gwarancji do 31 grudnia 2020 r

Analizy.pl: Aktywa TFI spadły o 11% m/m do 238,7 mld zł w marcu

związanych z pandemią koronawirusa, przez globalne rynki przeszedł bezprecedensowy krach, a inwestorzy za wszelką cenę szukali płynności. W efekcie w miesiąc aktywa polskich funduszy inwestycyjnych spadły o 29,6 mld zł do 238,7 mld zł, tj. o 11%" - czytamy w raporcie. Spadek aktywów to głównie efekt

BOŚ Bank: Decyzje RPP z III i IV obniżą zysk netto grupy o 35-50 mln zł w 2020r.

koronawirusa na płynność i adekwatność kapitałową. "BOŚ S.A. zachowuje pełną ciągłość operacyjną. Bank wprowadził szereg rozwiązań mających na celu zachowanie ciągłości działania, jak i ograniczenie ryzyka epidemicznego, zarówno w stosunku do swoich pracowników, jak i klientów korzystających z sieci

GPW jest narażona na umiarkowane ryzyko operacyjne zw. z koronawirusem

instytucjonalnych i indywidualnych oraz wycofywanie spółek z obrotu giełdowego. Malejąca liczba inwestorów oraz spółek notowanych na GPW może przełożyć się na zmniejszenie płynności instrumentów notowanych na GPW oraz ograniczenie przychodów Spółki. - Zmniejszonej aktywności domów maklerskich - członków giełdy, w

Dom Development zawiesza wcześniejszą rekomendację dot. dywidendy za 2019 rok

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Dom Development zdecydował o zawieszeniu rekomendacji dotyczącej przeznaczenia 239,58 mln zł z zysku netto za 2019 r. na wypłatę dywidendy w wysokości 9,5 zł na jedną akcję, podała spółka. Nowa rekomendacja zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok 2019

TGE pracuje nad nową strategią, nie wyklucza wydłużenia sesji (aktual.)

Polski" w Płocku, dyrektor mówił, że TGE rozważa zaproponowanie nowej oferty opłat transakcyjnych. "Będziemy starali się promować tych, którzy będą wypracowywać większe obroty, bo na giełdzie ważna jest płynność rynku" - powiedział. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz

TGE pracuje nad nową strategią, rozważa wydłużenie sesji

większe obroty, bo na giełdzie ważna jest płynność rynku. Także myślimy o wydłużeniu sesji, docelowo - do 24 godzin na dobę" - powiedział. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst

Fundusz Beta ETF na indeks mWIG40TR zadebiutował na GPW

giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora rynku (dom maklerski), podsumowano. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla

Zarząd Echo Investment zarekomenduje 0,5 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Echo Investment zarekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 0,5 zł na jedną akcję z zysku za 2017 r., poinformowała spółka w raporcie rocznym. "Przy rekomendacji wypłaty dywidendy, zarząd będzie brał pod uwagę aktualną i przewidywalną kondycję

Synerga.fund zamierza rozpocząć inwestycje w produkcję gier komputerowych

zgromadzenia Synerga.fund, które odbyło się w 12 lutego 2019 r., akcjonariusze spółki podjęli uchwałę o przeprowadzeniu scalenia akcji w stosunku 100:1, co ma przełożyć się na lepszą płynność obrotu akcjami. Aktualnie kapitał zakładowy spółki wynosi 27 310 000 zł i dzieli się na 273 100 000 akcji o wartości

GPW celuje w podwojenie liczby debiutów na rynku głównym i NewConnect do 2020

. debiut na tym rynku w 2018 roku.  Jutrzejszy debiut Vabun sprawi, że będzie to 403. spółka na NewConnect oraz 8. debiut na tym rynku w 2018 roku.  Wiceprezes GPW wskazał ponadto, że giełda chce zwiększyć płynność rynku i dźwignię free float poprzez system

Przegląd prasy

większość firm zakończyła I półrocze z przychodami mniejszymi niż rok wcześniej i niewiele z nich liczy na odbicie w drugiej połowie roku, to znacznej części udało się uniknąć problemów z płynnością finansową wg sondażu BCC --Wojas: Na dzisiaj płynność, którą zapewnią nam kredyty, wystarczy, nie planujemy

Skarbiec TFI: Większa liczba inwestorów indywidual. na GPW szansą dla IKE i IKZE

, kiedy mieliśmy do czynienia z ostatnią dużą prywatyzacją - wówczas na giełdzie debiutowały akcje spółki PZU. Ten trend widzimy również po bardzo wysokim wzroście obrotów - w marcu i kwietniu obroty na GPW wzrosły odpowiednio o 60% i 70%. W maju dynamika był nieco niższa" - powiedział w rozmowie z

Unified Factory dokona analizy sytuacji pod kątem kontynuacji działalności

skutkuje niższą niż pierwotnie planowano sprzedażą rozwiązań technologicznych. W efekcie, mimo kolejnych oszczędności kosztowych, stałemu pogorszeniu ulega płynność finansowa, co zwiększa ryzyko niewypłacalności spółki. W związku z powyższym zarząd postanowił przystąpić do analizy bieżącej i przyszłej

KNF zaleca bankom utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, niektórym jej wzmocnienie

płynności pozostawała dobra, ale stale rekomendowane są działania zmierzające do wzrostu stabilności źródeł finansowania, dodała. W I kwartale 2019 r. sytuacja sektora bankowego pozostawała stabilna, czemu sprzyjało utrzymujące się wysokie tempo wzrostu gospodarki, ocenia Komisja. "Na poziomie

Auga chce pozyskać 20 mln euro z emisji akcji na przejęcia i rozwój

Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Auga group zdecydowała o rozpoczęciu procesu pozyskania dodatkowego kapitału poprzez ofertę publiczną akcji celem pozyskania 20 mln euro na finansowanie trwających przejęć i inwestowanie w dalszy rozwój biznesu. Intencją jest przeprowadzenie nowej emisji do końca

GPW wprowadziła indeksy makrosektorowe i futures na WIG.Games

(spółki z sektorów: energia, górnictwo, surowce) i WIG.MS-PET (spółki z sektorów: paliwa, gaz, chemia)" - czytamy w komunikacie. W portfelu każdego z indeksów znajduje się pięć spółek. Liczba spółek jest stała, ich kwalifikacja ma miejsce na podstawie analizy płynności, zaś udziały największych

Bioton: Środki ze zbycia SciGen na poprawę płynności i analogi insuliny

Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Bioton ocenia, że pozyskane z transakcji sprzedaży SciGen środki w wysokości ok. 100 mln zł pozwolą na zdecydowaną poprawę płynności finansowej, umożliwiając istotną restrukturyzację zadłużenia w bankach, a przede wszystkim przyspieszenie prac nad

GPW: Zmiana dokładności kroków notowania akcji i na rynku terminowym od 4 marca

; 0,0050 zł, podano także. "Na GPW krok notowania akcji danej spółki lub jednostek danego funduszu typu ETF zależy od kursu (ceny giełdowej) tych instrumentów oraz płynności (wartości) obrotu. Obowiązuje sześć tabel kroków notowania i każda z nich dotyczy innego poziomu płynności [...] Klasyfikacji

PKO BP będzie obsługiwał wielowalutowy system cash pool grupy PKN Orlen

Warszawa, 13.09.2017 (ISBnews) - PKO Bank Polski wygrał przetarg na przygotowanie i obsługę systemu cash pool na potrzeby grupy kapitałowej PKN Orlen, którego nadrzędnym celem jest centralizacja płynności finansowej Grupy Orlenu, podał bank. System cashpoolingu wielowalutowego oferowanego grupie

GPW: Nowy indeks WIG.Games oraz indeksy makrosektorowe od 18 III

płynności, zaś udziały największych spółek będą limitowane. Takich zasad nie spełniają indeksy sektorowe, gdzie kwalifikacja spółek i ich wagi wynikają z ich udziału w WIG. Dzięki temu poszerzymy naszą ofertę indeksową o wskaźniki, które mogą być instrumentami bazowymi dla kontraktów terminowych"

Prezydent podpisał ustawę dot. pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw

spłaty. Natomiast duży przedsiębiorca również będzie mógł ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach wsparcia na restrukturyzację. Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub

Black Rock przekroczył 5% głosów na walnym zgromadzeniu Banku Pekao

) i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 13 359 626 głosów z akcji, reprezentujących 5,09% kapitału zakładowego banku i ogólnej liczby głosów w banku" - czytamy w komunikacie. Bank Pekao podkreślił, że Black Rock to globalny lider asset management, który na koniec czerwca zarządzał