płatności podwykonawcom

Andrzela Gawrońska-Baran

Zapłata podwykonawcom może być warunkiem wypłaty wynagrodzenia wykonawcy

Zapłata podwykonawcom może być warunkiem wypłaty wynagrodzenia wykonawcy

Z punktu widzenia ochrony interesów zamawiającego możliwe jest uwarunkowanie płatności całości wynagrodzenia od przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnych płatności podwykonawcom.

Duże firmy będą mogły egzekwować zaległe płatności za budowę dróg

Trwają w Sejmie prace nad zmianami w przepisach, które mają umożliwić dużym firmom jako podwykonawcom ubieganie się o zaległe płatności do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Kłopoty Technoparku. Wykonawca złożył wniosek o upadłość

Wniosek o upadłość złożyła firma Lechbud, jeden z dwóch członków konsorcjum, które wygrało przetarg. Jak wynika z uzyskanych przez nas informacji, są problemy z płatnościami dla podwykonawców.

"DGP": Podwykonawcy czekają na pieniądze za odcinek A1

, rzecznik firmy. Ze względu na ewentualne opóźnienia, GDDKiA wstrzymała ostatnią płatność dla Alpine Bau. - Ci spośród podwykonawców formalnie zaakceptowanych przez GDDKiA, którzy nie otrzymają od Alpine Bau zapłaty, mogą spać spokojnie. Mamy dla nich zabezpieczone środki - uspokaja Marcin Hadaj, rzecznik

Rafako: Próbny rozruch bloku 910 MW w Jaworznie rozpocznie się jutro

bieżące regulowanie płatności dla podwykonawców. Jednocześnie dziękujemy im za konstruktywną współpracę" - podkreślił wiceprezes. Przypomniał, że do grona podwykonawców należą zarówno małe i średnie polskie przedsiębiorstwa, jak również duże międzynarodowe koncerny. Blok w Jaworznie po

FPP: Efektem opóźnień w kontraktach infrastrukt. 2,1 mld zł strat w transporcie

opóźnienia płatności na rzecz podwykonawców przybierają poważną skalę. "Również w przypadku inwestycji realizowanych w ramach obecnej perspektywy finansowej UE można zaobserwować konsekwencje tego zjawiska. Jednym z przykładów jest zablokowanie w ramach protestu torów Centralnej Magistrali Kolejowej

FPP: Środki na walkę z COVID-19 powinny trafiać też do podwykonawców szpitali

powierzchnie kilkadziesiąt razy dziennie. Dlatego FPP postuluje, by wielokrotnie większe nakłady były uwzględnione w kontraktach publicznych - w ramach ich waloryzacji. Należy ponadto odblokować strumień płatności podwykonawcom przez anulowanie art. 54 ustawy o podmiotach leczniczych i finansowanie za

GDDKiA: Nie będziemy realizować bezpodstawnych żądań o dopłaty do kontraktów

jednak wartości, wymienia Dyrekcja. "Należy tu dodać, że GDDKiA wskazała również negatywne działania wobec podwykonawców. Były one związane z brakiem zgłaszania podwykonawców, zwłoką w zakresie płatności na rzecz podwykonawców oraz koniecznością realizacji płatności w trybie art. 647 KC, czyli

Polwax odstąpił od umowy z Orlen Projekt na budowę instalacji odolejania

procedury dotyczącej zgłaszania podwykonawców zgodnie z umową oraz brak płatności podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, - realizowanie inwestycji przy pomocy podmiotów niezgłoszonych zgodnie z procedurą określoną w umowie oraz brak płatności na rzecz tych podmiotów" - czytamy w komunikacie. Polwax

Sygnity ma wystąpić z roszczeniem max. 37 mln zł wobec podwykonawcy

obecny płatności względem podwykonawcy w świetle ich niewymagalności oraz zamiaru dochodzenia przez Sygnity odszkodowania od podwykonawcy z tytułu nienależytej realizacji części umowy, spółka kontynuuje współpracę z podwykonawcą w pozostałej części realizowanego projektu, dodano także. "

Potrzebna zgoda na podwykonawców

Potrzebna zgoda na podwykonawców

Senatorowie zdecydowali w ubiegłym tygodniu o skierowaniu do Sejmu poprawki do przepisów w Kodeksie cywilnym, które regulują kwestię płatności w budownictwie. Projekt noweli przygotowała senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji. Wyjaśnijmy, że chodzi o przepisy mające chronić

Czy po ogłoszeniu upadłości wykonawcy roszczenia z gwarancji mają szansę powodzenia?

Czy po ogłoszeniu upadłości wykonawcy roszczenia z gwarancji mają szansę powodzenia?

Pytanie: Zakończyła się inwestycja. Firma udzieliła 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Ogłosiła jednak upadłość. Co w takim przypadku? Mamy zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Czy tylko ono nas chroni? Co z podwykonawcami? Czy od nich możemy żądać usunięcia usterek? Odpowiedź

Konsorcjum Mirbudu z najtańszą ofertą na odcinek S5 za 359,43 mln zł

kontraktowych. Wykonawca nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji umów, w tym postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów. 11 czerwca 2019 roku GDDKIA odstąpiła od umów z wykonawcą tych inwestycji" - przypomina Dyrekcja w

Trakcja miała 28,95 mln zł straty netto, 25,25 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

kwartale 2020 roku, natomiast w analogicznym okresie 2019 roku osiągnęła poziom -1,23%, wynika także z raportu. "Spadek przychodów i wyniku brutto ze sprzedaży wynikał ze zmniejszonej realizacji kontraktów budowlanych w jednostce dominującej spowodowanej jej trudnościami z regulowaniem płatności

BIG InfoMonitor: 49,6% polskich firm czeka na płatności ponad 60 dni po terminie

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Połowa przedsiębiorstw (49,6%) w ostatnich 6 miesiącach czekała na spływ płatności od kontrahentów ponad 60 dni po terminie, wynika z Instytutu Keralla Research, wykonywanego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Z każdym kwartałem coraz więcej problemów

Portfel zamówień Budimeksu miał wartość 10,74 mld zł na koniec września

konsekwentnie oferowane są wcześniejsze płatności dla podwykonawców i dostawców, podkreśliła także spółka. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)  

Wielka zmiana dla małych firm w kodeksie cywilnym

Wielka zmiana dla małych firm w kodeksie cywilnym

Najpewniej skieruje on do Sejmu poprawkę do przepisów w kodeksie cywilnym, które regulują kwestię płatności w budownictwie. Projekt noweli jest już po pierwszym czytaniu w senackiej komisji ustawodawczej, która w ubiegłym tygodniu zarekomendowała Senatowi jego uchwalenie. Wyjaśnijmy, że chodzi o

Oferta ZUE na prace w Poznaniu za 82,6 mln zł netto uznana za najkorzystniejszą

- waga: 60%, - okres rękojmi - waga: 34%, - skrócenie terminów wykonania zamówienia - waga: 2%, - doświadczenie kierownika budowy– waga: 2%. - płatności do podwykonawców – waga: 2%" - czytamy w komunikacie. Oferta ZUE jest najkorzystniejsza po uwzględnieniu wszystkich kryteriów, podano

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

propozycje nowej ustawy to: Zasada efektywności - przetargi mają być nakierowane na to, by w ich efekcie powstawał produkt jak najlepszej jakości, a uzyskana za niego cena była konkurencyjna; Umowy z podwykonawcami równie korzystne, jak te z wykonawcami - w takich kwestiach jak kary umowne, płatności czy

Sąd nakazał zapłatę na rzecz Awbudu 15,45 mln zł przez Medico-Investment

drogę sądową, ponieważ wyczerpaliśmy w naszym uznaniu wszelkie środki polubowne. Jesteśmy zmuszeni w ten sposób egzekwować należności za wykonanie umowy, nie tylko ze względu na dobro naszej spółki, ale także części podwykonawców biorących udział w pracach końcowych, którzy także nie otrzymali

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. W celu zapewnienia terminowej płatności wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom zamówień publicznych oraz realizacji zamówień przez podwykonawców i dalszych podwykonawców spełniających wymagania i warunki postawione przez

BIG InfoMonitor: Ok. 60% firm MSP nie planuje wdrażania split payment

polskich warunkach dla wielu przedsiębiorców, które niemal każdego dnia toczą walkę o utrzymanie płynności finansowej m.in. ze względu na problemy z terminowym uzyskiwaniem płatności od kontrahentów, wdrożenie split payment może okazać się wyjątkowo trudne. Dlatego, warto byłoby poszerzyć zakres płatności

Budimex miał 22,06 mln zł zysku netto, 33,33 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

oferowane są wcześniejsze płatności dla podwykonawców i dostawców, dodano. "Wprowadzony 20 marca 2020 roku stan epidemii w Polsce nie miał istotnego wpływu na parametry finansowe Grupy Budimex osiągnięte w I kwartale 2020 roku. Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa znalazło

ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu w Poznaniu o wart. 82,6 mln zł

%, doświadczenie kierownika budowy– waga: 2%. płatności do podwykonawców – waga: 2%, podano także. Spółka podała, że oferta złożona przez spółkę jest najkorzystniejsza po uwzględnieniu wszystkich kryteriów.  Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz

KRD: Zadłużenie spółek notowanych na GPW spadło o blisko 1/3 r/r w lipcu

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Zadłużenie spółek notowanych na GPW spadło o blisko 1/3 w porównaniu z lipcem 2019 r., wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Wciąż jednak co siódma z nich ma problem z regulowaniem swoich płatności. Prawie połowa z nich to spółki budowlane. Jak wskazuje

GK Immobile wezwał do sprzedaży 66% akcji Atrem

574 479 głosów na WZA" - czytamy w komunikacie. Cena nabycia akcji w wezwaniu ustalona została na 2,07 zł za akcję na okaziciela oraz 3,95 zł za akcję imienną, podano także. "W celu zabezpieczenia płatności ceny nabycia akcji, Santander Bank Polska wystawił na zlecenie spółki gwarancję

KRD: Zadłużenie spółek notowanych na GPW wzrosło do 42,6 mln zł

opóźnienia w płatnościach na jednym poziomie automatycznie powodują opóźnienia w płatnościach na niższych szczeblach. Ta właśnie struktura licznych podwykonawców sprawia, że w budowlance najszybciej mnożą się zatory płatnicze, które stanowią największą barierę w działalności firm i są główną przyczyną utraty

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

. Postanowienia umów wykonawców z podwykonawcami nie będą mogły być mniej korzystne niż postanowienia umów zamawiającego z wykonawcami w zakresie kar umownych, płatności czy waloryzacji" - czytamy także. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wprowadzające tę ustawę

Prezes Budimeksu: Rentowność w kolejnych kwartałach pod presją cen wykonawstwa

coraz bardziej odczuwa wzrost kosztów materiałów oraz robocizny. Obserwujemy stałe pogarszanie się kondycji finansowej naszych kontrahentów, które coraz częściej skutkuje bankructwem. Dlatego też konsekwentnie staramy się wspierać naszych podwykonawców, oferując wcześniejsze płatności oraz umożliwiając

MI zgodziło się na zwiększenie kosztorysu budowy odcinka A1 o ok. 400 mln zł

płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów, przypomina ministerstwo. "Z uwagi na kluczowe położenie tego odcinka A1 i jego strategiczną rolę w układzie komunikacyjnym całej południowej Polski, minister infrastruktury zaakceptował wzrost wartości zadania, kierując się przede

ZUE ma umowę z PKP PLK na prace na linii Warszawa-Lublin za 36,9 mln zł

. Termin realizacji zadań objętych umową to lipiec 2019 r. Jednocześnie ZUE poinformowało, że przekazało Astaldi S.p.A. oświadczenie o odstąpieniu z winy Astaldi (w związku z opóźnieniem przez kontrahenta w zapłacie wymagalnych płatności) od umów dotyczących współpracy z Astaldi. "Oświadczenie

MPiT: Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu zatorów płatniczych 

, którzy albo nie otrzymują pensji, albo dostają je po terminie. W skrajnych przypadkach zatory doprowadzają nawet do upadku przedsiębiorstw. Wystarczy przypomnieć losy podwykonawców na budowach dróg. Co więcej, opóźnione płatności uderzają w rozwój firm, którym brakuje pieniędzy na inwestycje. To z kolei

Rząd zaczyna grę w pokera o miliardy z VAT. 1 lipca wchodzi w życie split payment

Ta rewolucja to tzw. podzielona płatność (split payment). Tłumacząc to najprościej, chodzi o to, że zapłata dla firmy za towary i usługi będzie dzielona na dwie części: podatek VAT i należność główną. Podatek będzie na rachunku VAT pod kontrolą skarbówki. Czyli jeśli należność wyniesie 1000 zł plus

Drogowcy krytykują rządowy pomysł pomocy podwykonawcom

upadłości, to problemów z płatnościami nie mieliby także ich podwykonawcy. Tymczasem choć generalni wykonawcy dźwigają niemal wszystkie ryzyka związane z inwestycją, to nakładany jest na nich dodatkowy ciężar finansowy. Zdaniem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa rządowe propozycje nie rozwiążą

Faktoring to nie tylko forma kredytu. Oto jak jeszcze może pomóc firmie?

faktoringowego mogą śledzić stan należności, otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach płatności lub wysyłać do kontrahentów maile z linkiem do zapłaty oraz SMS-y, korzystając z gotowych szablonów powiadomień – wylicza Monika Woźniak, dyrektor operacyjna SMEO, firmy specjalizującej się w

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości firm to 31,5 mld zł po III kw. (aktual.)

;mld zł na koniec III kw., wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie BIK. Od lipca do września na kontach firm przybyło ponad 225 mln zł (0,7%) płatności przeterminowanych powyżej 30 dni, na min. 500 zł. Od lipca do końca września w największym

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości polskich firm to 31,5 mld zł po II kw. 2019

opóźnienia płatności przez ten sektor. O ile bowiem budowlana hossa powodowała gwałtowny wzrost cen materiałów, surowców, wynagrodzeń pracowników i usług, pogarszając stabilność działania, to jednocześnie wymuszała na zleceniodawcach większą solidność płatniczą wobec podwykonawców. W ostatnich

Dostawcy Glovo też się boją, a na plecach wożą zakupy z Biedronki. Ale to ratunek dla zwolnionych w pandemii

często jest zdezorientowany i nie wie, co ma zrobić. Druga rzecz, o której pana rozmówczyni wspomina, i co jest bardzo zagmatwane, to kwestia płatności. Na początku myślałam, że klient opłaca wszystko z góry, a kurier mu to tylko dostarcza. Jednak nie zawsze tak jest, np. za zakupy w Biedronce kurierzy

KRD: Zadłużenie w sektorze budowlanym wynosi 2,41 mld zł

mln zł. Handel, przemysł i budownictwo to kolejne 823,23 mln zł wierzytelności.  "Prostą drogą do upadłości są zatory finansowe spowodowane przez współpracę z nierzetelnymi kontrahentami. W branży budowlanej widać to szczególnie wyraźnie po opóźnieniach w płatnościach. W praktyce bardzo

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 20% r/r do 98 w styczniu

eksportu, a budownictwie opóźnienia w płatnościach spowodowane długim łańcuchem dostawców i podwykonawców. "Liczba niewypłacalności utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie w przemyśle, gdzie kilkumiesięczny już spadek zamówień eksportowych skutkuje obok niewypłacalności także bardzo wysokimi

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

. * Umowy z podwykonawcami równie korzystne, jak te z wykonawcami W takich kwestiach jak kary umowne, płatności czy waloryzacja, postanowienia umów z podwykonawcami nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia umów z wykonawcami. * Obowiązkowe częściowe płatności i zaliczki i poprawa płynności

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 12% do 900 w 2017 r.

upadłością bądź którąś z form postępowania restrukturyzacyjnego, podano. Euler Hermes wskazuje, że główny problem firm rzutujący na wydłużające się terminy płatności to brak poduszki powietrznej spowodowanej niskimi marżami.  "Niewypłacalności w transporcie wzrosły o 43%. Sektor oczyściły

Mediacje gospodarcze zamiast sprawy sądowej

skorzystają z mediacji i dogadają się, mogą kontynuować współpracę. Sprawy do mediacji gospodarczych Przedmiotem mediacji gospodarczych może być: * niewywiązywanie się z umowy; * różnice w interpretacji zapisów umowy; * nieterminowe płatności; * nieetyczne działanie wobec konkurencji, np. nadużywanie pozycji

FKD sprzedała 100% udziałów w spółce zależnej Dąbrówka za 2,8 mln zł

. "Udziały te stanowią 100% w kapitale zakładowym Dąbrówka Sp. z o.o. Cena sprzedaży płatna jest w dwóch równych ratach w wysokości 1 400 000 zł każda. Płatność ceny zabezpieczona jest cesją z kontraktów realizowanych przez Dąbrówka Sp. z o.o" - czytamy w komunikacie. Sprzedaż udziałów w

KRD: Zaległości finansowe branży reklamowej wynoszą 91,5 mln zł

projektowo, rzadko zdarza się, że mają umowy na stałe. Chcąc utrzymać zdobyte w pocie czoła zlecenie, nie sprawdzają wiarygodności finansowej klientów. W efekcie, gdy kontrahent ociąga się z płatnością, agencja zaczyna tonąć. Właśnie dlatego małe agencje nie powinny bać się weryfikowania nowych

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

dokonać analizy swoich potrzeb i możliwych rozwiązań na rynku przed dużymi inwestycjami. W takich kwestiach jak kary umowne, płatności czy waloryzacja, postanowienia umów z podwykonawcami nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia umów z wykonawcami" - czytamy również. Jak podaje resort, na

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

dotyczących podwykonawstwa za niewykonywanie umowy o zamówienie publiczne, - umożliwienie, w przypadku niezapłacenia przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, dokonania bezpośredniej płatności przez zamawiającego na rzecz podwykonawców z wynagrodzenia należnemu wykonawcy, a także z kwot lub

Budimex: Rynek może nie pozwolić na utrzymanie poziomu zyskowności z I półrocza

porównywalnego do I półrocza może okazać się niemożliwe w związku z rosnącą presję cenową ze strony podwykonawców oraz istotny wzrost płac i cen materiałów, uważa także prezes. "W pierwszej połowie roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 8%. W tym samym czasie sprzedaż w segmencie budowlanym Grupy

Podwykonawcy będą lepiej chronieni przez prawo

Autostrad mówi o 704 poszkodowanych. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje o kolejnych 23 firmach, które nie dostały pieniędzy (ponad 27 mln zł) za prace na kontraktach kolejowych. Ministerstwo Sportu i Turystki przyznaje, że nieuregulowane płatności wobec 80 podwykonawców i

GDDKiA wybrała konsorcjum z Budimeksem do kontynuacji prac na A1 za 353 mln zł

niezgodnie z zawartą umową, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.  Z uwagi na kluczowe położenie tego odcinka A1 i jego strategiczną rolę w układzie komunikacyjnym całej południowej Polski, minister

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 6. W przypadku

Międzynarodowe Gdańskie Targi oczekują 4-9 mln zł straty w br. przez pandemię

. Staramy się pozyskać nowych klientów, zagospodarować posiadaną infrastrukturę w inny możliwy sposób, np. na przestrzenie magazynowe. Współpracujemy ze stałymi podwykonawcami w celu stworzenia kompleksowych ofert dla klientów z nowych branż: filmowej czy też broadcastingowej. Elastycznie podchodzimy do

Nowe przepisy. Jeśli wejdą w życie, uderzą w małych przedsiębiorców i kancelarie odszkodowawcze

umownemu albo właściwości zobowiązania". To znaczy, że można do umowy wpisać zakaz cesji. Właśnie z tego przepisu wytrychu korzystają między innymi sieci hipermarketów wobec swoich dostawców, przetwórnie wobec plantatorów oraz duże firmy budowlane wobec podwykonawców. – Jestem dostawcą owoców

KRD: 38% małych firm pożycza na bieżącą działalność z powodu opóźnień płatności

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Najczęstsze powody korzystania przez mikro, małe i średnie firmy z zewnętrznego finansowania bieżącej działalności to: kontrahenci płacący po terminie płatności (38%), długie terminy zapłaty w danej branży (37,3%), uwarunkowania branżowe, jak np. konieczność

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 3) dokonać bezpośredniej

Polskie firmy powołały Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług

dalszego funkcjonowania. W krótkim terminie wiąże się to z drastycznym spadkiem przychodów i trudnościami w pokrywaniu wszystkich zobowiązań, w nie tak odległym - ze spektakularnymi upadłościami, a tym samym utratą pracy setek tysięcy pracowników i brakiem zamówień dla tysięcy podwykonawców i innych firm

"DGP" Firmy idą na wojnę z rządem. Stawką miliardy złotych

kontynuowanie jakichkolwiek robót. Dokument, który podpisało ponad 20 podwykonawców, czeka na wysłanie. Niezapłacone faktury są warte 100 milionów złotych. Płatności dla podwykonawców stadionu to niejedyny kłopot rządu w kontekście przygotowań do piłkarskich mistrzostw. Roszczenia obejmują 140 kontraktów

PBG wykaże 1,05 mld zł zysku na realizacji układu w sprawozdaniu za I półr.

22,96 mln zł. "Na skutek uprawomocnienia się w dniu 13 czerwca 2016 roku postanowienia sądu upadłościowego z dnia 8 października 2015 roku w przedmiocie zatwierdzenia układu, ujęte zostały skutki redukcji zadłużenia spółki, określone w układzie i porozumieniach dotyczących terminów płatności

Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

Pytanie Czy z treści art. 143a ust. 3 Prawa zamówień publicznych w związku z art. 143 a ust. 1 pkt 1 wynika, że jeżeli zamawiający zdecyduje się na płatność wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach, to musi bezwzględnie ostatnią z tych części określić na poziomie nie większym niż 10%? Czy

"Zostałem z długami, nie mam nic!" - dramatyczny apel podwykonawcy autostrad A2 [WIDEO]

Podwykonawcy firm budujących w Polsce autostrady - chińskiego konsorcjum Covec i Dolnośląskich Surowców Skalnych - bezskutecznie domagali się zapłaty za wykonane prace. Wielu podwykonawców dużych firm budujących autostrady jest na krawędzi bankructwa, ponieważ generalni wykonawcy miesiącami

Wpływy z viaTOLL przekroczyły 10 mld zł od uruchomienia systemu

Funduszu Drogowego. W ten sposób kierowcy i przedsiębiorcy współuczestniczą w budowie infrastruktury, z której korzystają. Pieniądze, które Kapsch dostaje za obsługę systemu, też zostają w Polsce. Z nich opłacamy pensje, rachunki za prąd i przesył danych oraz faktury naszych podwykonawców m. in

Drogi dla śledczych

Problemy firm, które nie dostały zapłaty za prace przy budowie dróg, skłoniły opozycję do ataku na rząd. W środę PiS złożył wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie opóźnień w płatnościach za prace przy budowie autostrad i dróg ekspresowych w latach 2007-12. - Ten wniosek nie jest skierowany

Budowali szczecińską Kaskadę. Drugi rok czekają na zaległe pieniądze

negocjacji zasiedli przedstawiciele inwestora - niemieckiej spółki ECE, która jest właścicielem Kaskady. Co na to ECE - Nie bardzo widzę naszą rolę w takim spotkaniu, bo my głównemu wykonawcy zapłaciliśmy pełną kwotę kontraktu - mówi Leszek Sikora z ECE. - Owszem, gdyby wykonawca miał problemy z płatnością

Urzędnicy od dróg przelali o dwa miliony za dużo. "To tylko bałagan"

. Zawyżone przelewy wynikały stąd, że nie uwzględniały zobowiązań wobec podwykonawców. Kwoty były zwracane w czasie od tygodnia do 28 dni. Poza tym wydział audytu dopatrzył się nieterminowych płatności, których opóźnienie wynosiło nawet do 65 dni. Odsetek z tego tytułu ZDiM nie płacił. Dodatkowo 38 przelewów

BIG InfoMonitor/BIK: Suma budowlanych zaległości wynosi 4,57 mld zł

bazach przybywały setki nowych dłużników. Firmy budowlane tylko w jednym miesiącu przyczyniły się do bankructwa 13 dostawców oraz podwykonawców. W I kw. produkcja budowlano-montażowa była większa o 26,1% niż w tym samym okresie ub.r., wynika z danych GUS. Dla porównania, w całym 2017 r. wzrosła o 12,1

ZUE miało wstępnie 62,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r.

podstawie których zawarła umowy ramowe na dostawy kluczowych materiałów budowlanych, zabezpieczyła mobilizację kadry i sprzętu, zgromadziła oferty podwykonawców i usługodawców, jak również przygotowała środki finansowe niezbędne do sfinansowania procesu inwestycyjnego" - czytamy w komunikacie

Przegląd informacji ze spółek

- Coteries of New York" na platformie Xbox One na 15 kwietnia 2020 r., podała spółka. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona, z powodu ograniczenia działalności spółki wynikającego z panującej pandemii koronowirusa SARS-CoV-2, nie uregulowało płatności odsetek obligacji serii A oraz B objętych

A4 nie przyspieszy. GDDKiA rozpisze nowy przetarg

SIAC, GDDKiA zwlekała z płatnościami za realizację inwestycji. Tymczasem pod koniec lipca Dyrekcja zerwała kontrakt z konsorcjum, tłumacząc, że na placu budowy nic się nie działo, a odcinek autostrady powinien być już gotowy. Mimo to SIAC zapowiada, że chętnie dokończy budowę. Ale stawia warunki

Obowiązek wypłacenia zaliczki przy zlecaniu robót budowlanych

wykonania zamówienia publicznego na roboty budowlane przekracza okres 12 miesięcy. Proponowane rozwiązanie ma zwiększyć płynność finansową firm budowlanych oraz umożliwić bieżące regulowanie płatności wobec podwykonawców robót budowlanych. Należy zauważyć, że zamawiający wypłacając zaliczkę na poczet

Przedsiębiorcy, gdy zachorują, nie dostaną zasiłku

; Zamiast komukolwiek pomóc, rządzący spowodowali, że będzie dochodzić do patologii – odpowiadają przedsiębiorcy. Podają przykłady możliwych nadużyć w branży budowlanej. Główny wykonawca wynajmuje firmę do jakichś prac i na bieżąco płaci jej wszystkie zobowiązania. Podwykonawca nie odprowadza jednak

KRD/ ITRP: Sytuacja finansowa branży turystycznej delikatnie się poprawia

zagranicznych, czy to linii lotniczych, czy hotelarzy. Przecież dla wielu firm to kluczowe relacje przy realizacji swoich usług. W przypadku krajowych podwykonawców i partnerów ewentualne zadłużenie powstaje w wyniku opóźnień w płatnościach firmom transportowym, towarzystwom ubezpieczeniowym, bankom, drukarniom

Zagadkowy przypadek. Firma z Mielca chce upadłości spółki Newag

samochodów. W 2012 roku, kiedy obserwowaliśmy w Polsce falę bankructw firm budowlanych, składane do sądu wnioski o ogłoszenie upadłości kontrahenta były częstą zagrywką ze strony podwykonawców, która miała zmobilizować firmy do uregulowania zaległych płatności. W praktyce takie wnioski zawierały mnóstwo

FPP i KUKE: Konieczna jest waloryzacja cen surowców w zamówieniach publicznych

systemie obiegu pieniądza w procesie inwestycyjnym. Podwykonawcy kupując materiały budowlane muszą płacić VAT, ale fakturują już bez VAT, wyjaśnił. "Takie zjawisko destabilizuje sytuację płatniczą, zwłaszcza mniejszych podmiotów, posiadających ograniczoną zdolność kredytową i praktycznie paraliżuje

Firmy budowlane bankrutują, znikają, ale powstają nowe

ubezpieczeniowej gwarancji albo poręczenia płatności). Inwestor musi ją zapewnić. W przeciwnym razie wykonawca może zejść z placu budowy bez konsekwencji oraz żądać wynagrodzenia. Gwarancji zapłaty może się też domagać podwykonawca od zatrudniającego go wykonawcy. Podwykonawców chroni też przepis, który nakłada na

Idą zmiany w przepisach o przetargach. Koniec zmów?

Prawdopodobnie w najbliższy wtorek rząd zajmie się projektem nowelizacji Prawa zamówień publicznych, dzięki której zamawiający roboty budowlane będą mogli żądać od firm startujących w przetargu podania ich potencjalnych podwykonawców. Ma to zapobiec zmowom, o których istnieniu prokuratura jest

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

do narzędzi finansowych, dokonywania płatności i jeszcze lepszego zarządzania finansami osobistymi. Wejście na nowe rynki jest efektem udanej współpracy obydwu firm z końca 2019 r. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii, w których to krajach prawie 30 proc. aktywnych

Przegląd informacji ze spółek

drugi etap współpracy z IQ Pharma - podwykonawcą w badaniu klinicznym dla innowacyjnej cząsteczki GLG-801 w terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC). W wyniku przeprowadzonej analizy krajowych ośrodków onkologicznych pod kątem możliwości przeprowadzenia w nich badania klinicznego

NBP: Rynek mieszkaniowy był bardzo aktywny, lecz stabilny w IV kw. 2016 r.

wystawiane są firmy budowlane. To właśnie tego typu projekty - ich opóźniona realizacja i płatności były często powodem problemów firm budowlanych, zwłaszcza podwykonawców, wyjaśniono w raporcie. Zapas niesprzedanych mieszkań na 6 największych rynkach w Polsce zwiększył się w omawianym kwartale o ok. 1,4

Strata netto Awbudu to 1,45 mln zł w III kw. 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

wchodzące w skład grupy Awbud, na poziomie 2,2%. Znacznie niższa rentowność zleceń realizowanych przez grupę jest wynikiem trudnej sytuacji na rynku podwykonawców i rosnącymi kosztami pracowników budowlanych. Wypracowany wynik skorelowany jest również z niższą od zakładanej sprzedażą, a przez to wyższym

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, którzy dokonali zakupu internetowego na raty, wybiera taką metodę płatności ponownie. Wśród branż, w których trend ten jest najbardziej widoczny, są m.in. elektronika, dobra luksusowe i e-usługi, wynika z danych PayU.  Źródło: ISBnews Legislacja: Sejm skierował  projekt ustawy o doręczeniach

Wniosek o upadłość Hydrobudowy Polska zwrócony

Hydrobudowy, o 6 proc. Aktualnie kurs Hydrobudowy traci ok. 16 proc. Hydrobudowa ma m.in. kłopoty na budowanym przez siebie odcinku autostrady A4 pomiędzy Tarnowem a Dębicą. Z powodu opóźnień w wypłatach dla podwykonawców kilkanaście dni temu ok. 300 pracowników przerwało pracę. Hydrobudowa tłumaczy, że

Budowa S5 do Wrocławia niemal stanęła. Wykonawcy padają

rozliczać faktury? A tymczasem do nas ustawiła się już kolejka podwykonawców, którzy czekają na płatności. Mamy problem - przyznaje Piotr Chodorowski, wiceszef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. - Trwają rozmowy z Alpine, która wstępnie zadeklarowała, że może przejąć całość kontraktu

Budowali drogi, a teraz są na skraju bankructwa

wniosków o wypłatę należności. Podzieliła ich jednak na dwie grupy. W jednej byli podwykonawcy robót - oni mieli dostać wypłaty na podstawie kodeksu cywilnego, w drugiej usługodawcy i dostawcy - ich miała objąć specustawa. Karpiuk znalazł się w tej drugiej grupie, wraz z 33 innymi przedsiębiorcami, którym

PBG podpisało umowę restrukturyzacyjną z największymi wierzycielami

zatwierdzeniu układu wszystkim wierzycielom, z wyjątkiem drobnych wierzycieli spłacanych w całości w gotówce oraz wierzycieli będących akcjonariuszami, PBG zapewni możliwość zamiany płatności rat układowych na obligacje. Po przeprowadzeniu konwersji wierzytelności na akcje zgodnie z propozycjami układowymi

Przegląd prasy

Dutch Holding I, podpisała z Panattoni Development Europe umowę deweloperską dotyczącą realizacji projektu magazynowego w województwie zachodniopomorskim, podał Marvipol Development. --GLG Pharma zakończyła drugi etap współpracy z IQ Pharma - podwykonawcą w badaniu klinicznym dla innowacyjnej

PBG przyjęło nowe propozycje układowe i skierowało je do sądu

grupy 1, 3, 4, 5, i 6 celem zaspokojenia części wierzytelności objętych układem" - napisano w komunikacie. W porównaniu z propozycjami układowymi z 3 listopada 2014 roku, wprowadzono m.in. zmiany służące doprecyzowaniu pewnych sformułowań, sposobu płatności oraz ustanowienia zastawu na akcjach

Zaległości dobijają przedsiębiorców

Przed rokiem w Nowej Wsi Legnickiej rozpoczęła się budowa fabryki komputerów Lenovo. - Pod koniec 2008 r. generalny wykonawca - firma IC Polska - przestał płacić swoim podwykonawcom. Pół roku temu belgijska spółka-matka firmy IC Polska - Immo Industry Contracting - ogłosiła upadłość. Podwykonawcy

Galerie handlowe otwarte. Jak bezpiecznie zrobić zakupy? Czy dezynfekować kupione ubrania?

, korytarze do toalety i gastronomia. Uzupełniamy oznakowania informujące. Szczególną uwagę zwracamy również na odkażanie publicznych punktów kontaktowych, takich jak przyciski wind, bariery i inne. Dodatkowe środki ostrożności obejmują odprawy podwykonawców, takich jak firmy sprzątające, obsługa techniczna i

Jeśli Grycan wygra z Lidlem spór o lody, to inni producenci zaczną mocniej chronić swoje znaki towarowe

handlowych, ponieważ negocjacje dotyczące warunków dystrybucji, promocji czy płatności pomiędzy producentem a siecią handlową się nie powiodły. Wtedy u menedżerów sieci handlowej może pojawić się pokusa wprowadzenia na rynek własnej, konkurencyjnej marki, na której można będzie zarobić więcej niż na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

produkcji i marketingu na poziomie 35 mln zł oraz koszcie wytworzenia nośników fizycznych na poziomie 9 mln zł. Spółka posiada 100% praw do marki Lords of The Fallen 2 oraz wszystkich prac wykonanych do tej pory przez podwykonawców - Spółka nie widzi ryzyka sporu prawnego dotyczącego marki gry Lords of the

Zatory płatnicze wykańczają polskie firmy

drogowych, w szczególności projektu budowy autostrady A2" - poinformowała spółka w komunikacie. Biznes dla cierpliwych Odsetek płatności opóźnionych o 90 dni wynosi w Polsce 9,8 proc., średnia w Europie to niecałe 3 proc. Na pieniądze najdłużej czeka się w branży budowlanej i reklamowej. - W tej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

aplikacji Vive Sync, bezpiecznej platformy VR do zdalnej współpracy i spotkań dla firm. Celem twórców było umożliwienie przedsiębiorcom poprawy komunikacji wewnętrznej, nawet w rozległych zespołach, łączących różne oddziały oraz zewnętrznych podwykonawców, w efekcie podnosząc ich ogólną produktywność

Ankieta ING: Tańsze nie zawsze oznacza lepsze

2012, że podejmowali się wykonania robót za zbyt niskie wynagrodzenie. Później nie byli w stanie podołać podjętemu zadaniu. Swoje problemy finansowe przerzucali na podwykonawców – poprzez wstrzymywanie płatności za wykonane przez nich prace, albo zaniżanie jakości usług, do tego stopnia, że

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

rozdzielczość 1080p na obydwu konsolach: Xbox One i PlayStation 4.   Źródło: spółka Asseco Poland: Jest podwykonawcą Huawei w projekcie wdrożenia nowego, zintegrowanego środowiska informatycznego dla grupy Cyfrowego Polsatu i będzie odpowiadało m.in. za transformację systemów legacy i migrację

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

firmą dotyczący współpracy przy rozwoju elektronicznego systemu poboru opłat drogowych viaTOLL, podał Kapsch.  Źródło: ISBnews Mastercard: Rozpoczął w Polsce program pilotażowy, w ramach którego smartfon będzie jedynym urządzeniem niezbędnym do przyjmowania płatności zbliżeniowych. Pilotaż potrwa

Budowa na pół gwizdka

nieuzasadnionej okoliczności. Ponad to wykonawca, który zaproponował zaniżoną cenę, będzie próbował niedoszacowane koszty zrekompensować, zawyżając stawki za roboty dodatkowe. - Języczkiem u wagi są też wynagrodzenia dla podwykonawców - wskazuje Izabella Ruchniak. - Mimo że sprawę reguluje Kodeks cywilny, należy

Dżuma autostradowa, czyli chory system budowy dróg zbiera żniwo

branży WIG-Budownictwo znalazł się na najniższym poziomie od siedmiu lat. Z placów budów schodzą podwykonawcy, nie mogąc odzyskać pieniędzy za wykonane prace, i dostawcy materiałów. Chwytają się nawet blokowania dróg, aby wymusić płatności. Mnożą się wnioski o upadłość firm związanych z budową autostrad

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalegaz opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

Pierwszy miliard Crista, czyli jak stocznia może zarabiać

. - mówi. Związki zawodowe? Tak, ale za bramą Crist działa podobnie jak stocznia w Dubaju z opowieści Kulczyckiego. Na etatach pracuje około 50 osób: zarząd, obsługa sekretariatu, kadra inżynierska. Natomiast około dwóch tysięcy pracowników to albo jednoosobowe firmy, albo ludzie podwykonawców. - Nie