późniejszymi zmianami

Archicom wyemituje obligacje serii M5/2020 do łącznej wartości nom. 90 mln zł

obligacji jest umowa programowa dotycząca programu emisji obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 250 000 000 zł z dnia 17 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami zawarta przez spółkę z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie. Emisja obligacji odbywać się będzie na warunkach określonych przez zarząd

Archicom planuje przeprowadzić emisję obligacji do 28 lutego

programowa dotycząca Programu Emisji Obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 250 000 000 zł z dnia 17 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami zawarta przez spółkę z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie. Obligacje będą obligacjami zwykłymi, niezabezpieczonymi. Będą

Alior Bank otworzy program emisji obligacji na łącznie do 5 mld zł

przymusowej restrukturyzacji (z późniejszymi zmianami), być zaliczane do utrzymywanego minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji banku, lub c) obligacje podporządkowane, które będą stanowić instrumenty kapitałowe w Tier II banku w rozumieniu art. 62 lit. a

Akcjonariusze TXM zdecydują 10 IX o zmianie warunków umów kredytowych

kredytowego wielocelowego z dnia 24 listopada 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz wszystkie czynności związane z takim aneksem; 2) zatwierdza podpisanie przez spółkę z ING aneksu do umowy kredytowej [...] z dnia 3 lipca 2017 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz wszystkie czynności związane z takim

PKN Orlen podwyższy kwotę programu emisji obligacji do 4 mld zł

w dniu 24 października 2018 roku wyraziła zgodę na zmianę umowy programu emisji obligacji, podpisanej w dniu 27 listopada 2006 roku (z późniejszymi zmianami) przez spółkę jako emitenta oraz konsorcjum banków, w tym na podwyższenie do 4 mld zł kwoty programu oraz na zaciąganie przez spółkę zobowiązań

Enea miała wstępnie 423 mln zł zysku netto, 3,41 mld zł EBITDA w 2019 r.

zwraca uwagę, iż w zaprezentowanych wynikach finansowych grupy kapitałowej Enea oraz Enea S.A. za 2019 rok został uwzględniony wpływ skutków ustawy z 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w

Najnowsze zmiany w prawie budowlanym. Poradnik

Najnowsze zmiany w prawie budowlanym. Poradnik

o nowe przepisy, co generowałoby i koszty, i opóźnienia - dodaje Mateusz Świętochowski. Zmiany przepisów wiążą się z wdrażaniem zaleceń Unii Europejskiej dotyczących energooszczędnego budownictwa. Przepisy, o których mowa, weszły w życie (z niewielkimi późniejszymi zmianami) już w styczniu 2014 r

Energa obniżyła poziom szacowanej EBITDA do 290 mln zł w IV kw. 2018 r.

grudnia 2018 roku Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami, wyjaśniono w komunikacie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy za 2018 rok w dniu 14 marca 2019 roku. Grupa Energa jest trzecim

Enea miała wstępnie 506 mln zł zysku netto, 1,67 mld zł EBITDA w I poł. 2019 r.

nieopublikowanie przepisów wykonawczych niezbędnych dla określenia ostatecznych skutków ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami (w tym zwłaszcza w zakresie zmian cen w 2019 roku dla klientów innych niż taryfowi), skutki finansowe

Enea miała wstępnie 892 mln zł zysku netto, 2,56 mld zł EBITDA w I-III kw. 2019

późniejszymi zmianami. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym grupy kapitałowej Enea za III kwartał 2019 roku, którego publikację zaplanowano na 21 listopada 2019 roku. Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz

Pfleiderer pracuje nad rozwiązaniem refinansującym zadłużenie

zabezpieczonych obligacji o oprocentowaniu 7,875%, wyemitowanych przez Pfleiderer GmbH w dniu 7 lipca 2014 r. w łącznej kwocie 321 684 000 euro (obligacje HY) oraz kredytów udzielonych na podstawie umowy kredytów odnawialnych z dnia 4 lipca 2014 r. do kwoty 60 mln euro oraz 200 mln zł (z późniejszymi zmianami

Enea miała wstępnie 246 mln zł zysku netto, 799 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

na względzie nieopublikowanie przepisów wykonawczych niezbędnych dla określenia ostatecznych skutków ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami (w tym zwłaszcza w zakresie zmian cen w 2019 roku dla klientów innych niż

4fun Media przedłuża ofertę publiczną obligacji serii A do 19 XII

oraz warunkach publicznej oferty obligacji serii A jest Memorandum Informacyjne (wraz z późniejszymi zmianami) dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki: www.4funmedia.pl oraz Oferującego: www.di.investors.pl., podano także. Spółka oferuje do sprzedaży 6.000 sztuk 3-letnich

Priorytetem Infoscanu jest jak najszybsze osiągnięcie rentowności operacyjnej 

rynków. [...] Jest to na świecie rynek najbardziej rozwinięty jeśli chodzi o diagnostykę bezdechu sennego. W 2019 r. po zmianie podejścia z klasycznego R&D na bardziej sprzedażowe zauważyliśmy potencjał na innych rynkach. W naszej ocenie, próba kolejnego ocertyfikowania urządzenia [...] jest dla nas

Grupa Enea miała wstępnie 2,43 mld zł EBITDA i 751 mln zł zysku netto w 2018

podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami. Obecnie spółka prowadzi stosowne analizy w przedmiotowej sprawie" - zaznaczono w informacji. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Enea oraz jednostkowym

Pfleiderer ma promesy z banków w sprawie refinansowania istniejącego zadłużenia

) o oprocentowaniu 7,875%, wyemitowanych przez Pfleiderer GmbH w dniu 7 lipca 2014 r. w łącznej kwocie 321 684 000 euro (obligacje HY) oraz - kredytów udzielonych na podstawie umowy kredytów odnawialnych z dnia 4 lipca 2014 r. do kwoty 60 mln euro oraz 200 mln zł (z późniejszymi zmianami). "

Ważne dane ze szczytem G20 w tle

mieć dane z USA, a dokładniej - odczyt inflacji bazowej PCE. To tego wskaźnika bowiem dotyczy cel inflacyjny Fed (2%), dlatego też jego zmiana może wpłynąć na rynkowe oczekiwania odnośnie kolejnych decyzji ws. stóp. Konsensus zakłada wzrost rocznego wskaźnika z 1.4 do 1.5%, za czym przemawia chociażby

Przegląd informacji ze spółek

z umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej 7 października 2015 r. z późniejszymi zmianami, podała spółka. Inpro odnotowało 6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. UE L248, s.1), z późniejszymi zmianami (2) Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe

Wykonawca może być rodzinnie powiązany z pracownikami zamawiającego

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) jako jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień ustanawiają zasadę swobodnej konkurencji (art. 7 wskazanej ustawy). Stosownie do postanowień zawartych

Polskie banki dyskryminują Amerykanów przez ustawę USA

finansowych w zakresie osób o statusie osób amerykańskich i inwestujących w produkty inwestycyjne. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku, gdy jednostki uczestnictwa funduszu nie zostały zarejestrowane zgodnie z US Securities Act 1933 (wraz z późniejszymi zmianami) lub jakimikolwiek właściwymi stanowymi

Moja lodówka syczy, trzeszczy, bulgocze i ssie. Co robić?

pudełko. Sa jednak wyjątki od tej generalnej zasady. Co radzi Federacja Konsumentów? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) możemy

Kontynuacja dobrej koniunktury sugeruje 4% wzrostu PKB w II kw. wg analityków

wobec obecnej retoryki Rady Polityki Pieniężnej co do zmiany stóp procentowych. Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "Dzisiejsze miesięczne dane z polskiej gospodarki wskazują na kontynuację dobrej koniunktury gospodarczej, zwłaszcza w tych sekcjach przemysłu

Rosnący popyt krajowy i zagr. wesprze prod. przemysłową w kolejnych miesiącach

koniunktury gospodarczej GUS czy wskaźnikach ESI publikowanych przez Komisję Europejską, można było oczekiwać mniejszej skali hamowania aktywności w przemyśle. Analizując jednak bliżej strukturę zmian produkcji według działów wydaje się, że ten nieco rozczarowujący wynik w kwietniu nie jest aż tak bardzo

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

2006 r., nr 139, poz. 992, z późniejszymi zmianami). - Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU z 2011 r., nr 205, poz. 1212).

Europa na diecie po dekadzie życia ponad stan

trzy lata) Na znacznie skromniejsze oszczędności (45 mld euro) zdecydował się rząd Francji. Rozpisał je na trzy lata. Wiek emerytalny, uprawniający do pełnych świadczeń, został we Francji podniesiony z 65 do 67 lat (zmiana wejdzie w życie stopniowo). I to właśnie niedawno wywołało falę gigantycznych