osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Anita Elżanowska

Czy obowiązek złożenia polisy OC istnieje również po stronie wykonawcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

Czy obowiązek złożenia polisy OC istnieje również po stronie wykonawcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wykonawcą może być osoba fizyczna, w tym nieprowadząca działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności gospodarczej nie uniemożliwia wzięcia udziału w przetargu

Istnieje możliwość zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, którą w chwili zawierania umowy ma zawieszoną działalność gospodarczą. Niemniej jednak zawarcie umowy i jej wykonywanie może rodzić negatywne konsekwencje skarbowe.

Czy cena oferty powinna zawierać koszty związane ze składkami ZUS?

Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzący działalności gospodarczej podaje, jak każdy inny wykonawca, cenę oferty, którą w takim przypadku traktuje się "analogicznie" jak cenę brutto.

Im faktur wystawiać nie trzeba

nieprowadzącym działalności gospodarczej. Tyle że na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury. W świetle powyższego, obowiązek wystawienia faktury VAT nie wystąpi w sytuacji, w której nabywca towarów i usług jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jednak w

MF: od 1 stycznia 2011 r. numer PESEL zastąpi NIP

, że od nowego roku o numerze NIP będą mogły zapomnieć osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Co prawda stosowana ustawa nie została jeszcze napisana, ale ministerstwo zapewnia, że rząd zajmie się tym w drugiej połowie roku. Obecnie projekt założeń do projektu nowelizacji jest na

Emeryt może złożyć ofertę przetargową

publicznych, o zamówienie publiczne mogą ubiegać się również osoby nie prowadzące działalności gospodarczej tj. osoby fizyczne. Jeżeli warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie spełniać osoba będąca na emeryturze również nie ma żadnych formalnych przeszkód aby wzięła udział w

Zamawiający nadal może żądać wypisu z ewidencji działalności gospodarczej

zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcą może być osoba prawna, a także fizyczna - bez względu na to czy prowadzi działalność gospodarczą czy nie, stwierdzić należy, że jedynie w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zamawiający będzie mógł żądać odpisu z

Konsekwencje śmierci wykonawcy zamówienia

Konsekwencje śmierci wykonawcy zamówienia

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) w sposób bezpośredni nie określa konsekwencji jakie wynikają dla zamawiającego w sytuacji śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która realizowała umowę o wykonanie

Kiedy możesz żądać wyjaśnień od wykonawcy postępowania o zamówienie publiczne?

prowadzone przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą wykonawcy ma prawo do korzystania z renomy, referencji innej firmy, to powinieneś uznać takie referencje. Ustawa Pzp zezwala zamawiającym w toku badania i oceny ofert żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

Upadłość konsumencka

nieprowadzącym działalności gospodarczej. Ma się to zmienić, bo rząd skierował do Sejmu projekt ustawy zmieniającej prawo upadłościowe. Oddłużenie to przywilej dla dłużnika, musi stanowić wyjątek, a nie regułę, a dłużnik powinien w maksymalnym stopniu spłacić swoich wierzycieli - to podstawowe

"PB": Dzięki leasingowi konsumenckiemu firmy zyskają kilka miliardów złotych

aut osobowych. Leasing aut na rzecz osób fizycznych w najbliższych latach może przynieść nawet 3-4 mld zł - uważa.Nie wszyscy są jednak optymistami. - Ta forma nie będzie zbyt popularna. Osoba fizyczna nie będzie mogła czerpać tak wielu korzyści jak firma. Klient indywidualny kupuje samochód, aby stać

"Gazeta Prawna": Upadłość osoby fizycznej

mieszkania za 12 miesięcy. Wysokość kwot na pokrycie czynszu będzie określać sędzia komisarz, uwzględniając potrzeby mieszkaniowe upadłego konsumenta oraz liczbę osób, które razem z nim są we wspólnym gospodarstwie domowym.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu a koszty podatkowe

, aby mogło ono te przychody generować (art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 14 z 2000 r. poz 176 z późn. zm., dalej: updof), i które jednocześnie nie zostały wymienione w przepisie z art. 23 ust. 1 updof (katalog wydatków ustawowo

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące kas rejestrujących

zakwestionowanym przez TK stanowił, że minister finansów, w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku rejestracji za pomocą kasy, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu. Przedmiotem orzeczenia TK była zaś

Co lepsze: leasing konsumencki czy kredyt samochodowy?

Bez korzyści podatkowychLeasing kojarzy się nam przede wszystkim z obrotem gospodarczym. Tymczasem leasingobiorca (korzystający) wcale nie musi być przedsiębiorcą . Prowadzenie działalności gospodarczej powinno natomiast niewątpliwie cechować drugą stronę umowy, czyli leasingodawcę

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

założenie działalności gospodarczej (a także o zmianę we wpisie, zawieszenie działalności gospodarczej i jej zakończenie). Zastąpiła dotychczasowe rejestry osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, funkcjonujące w gminach. Według stanu na 21 lipca 2015 r. w bazie CEIDG znajdowało się 2 mln 67

Bez poprawek Senatu do noweli, która ma usprawnić działanie rejestru firm

. Działająca od 1 lipca 2011 r. CEIDG umożliwia złożenie wniosku o założenie działalności gospodarczej (a także o zmianę we wpisie, zawieszenie działalności gospodarczej i jej zakończenie). Zastąpiła rejestry osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, funkcjonujące w gminach. Według stanu na 21

Sejm uchwalił nowelę, która ma usprawnić działanie rejestru firm

złożenie wniosku o założenie działalności gospodarczej (a także o zmianę we wpisie, zawieszenie działalności gospodarczej i jej zakończenie). Zastąpiła rejestry osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, funkcjonujące w gminach. Według stanu na 21 lipca 2015 r. w bazie tej znajdowało się 2 mln

KNF nałożyła kary na 14 biur usług płatniczych za nieprzekazanie informacji

albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej" - czytamy w komunikacie. Ukarane biura usług płatniczych to 13 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i jedna spółka z o.o., dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa

KNF nałożyła kary na 27 biur usług płatniczych za niedopełnienie obowiązków

upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej, czytamy w komunikacie. Ukarane biura usług płatniczych to 26 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i jedna spółka z o.o., dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. "W przypadku ponownych naruszeń

Sejm. Wszystkie kluby za usprawnieniem obsługi przedsiębiorców

złożenie wniosku o założenie działalności gospodarczej (a także o zmianę we wpisie, zawieszenie działalności gospodarczej i jej zakończenie). Zastąpiła dotychczasowe rejestry osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, funkcjonujące w gminach. Według stanu na 21 lipca 2015 r. w bazie tej

Rząd przyjął projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

procedury administracyjne. "System został uruchomiony przez Ministerstwo Gospodarki 1 lipca 2011 r. Dzięki niemu przedsiębiorcy (osoby fizyczne) mogą rejestrować swoją działalność (przez internet), zmieniać dane, a także sprawdzać informacje o innych osobach prowadzących działalność gospodarczą"

KNF nałożyła kary pieniężne na 16 biur usług płatniczych

zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.    "Ukarane biura usług płatniczych to 16 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. wysokość poszczególnych kar odpowiada około połowie

KNF nałożyła kary pieniężne na 16 biur usług płatniczych

zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej. "Ukarane biura usług płatniczych to 15 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 1 spółka z o.o. Świadczenie usług płatniczych to dla tych podmiotów działalność dodatkowa" – podała także Komisja. Jak

Poprawki Senatu do noweli ustaw o PIT i CIT

dochodów i zapłaconym podatku oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej jednostek zależnych, a także zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej. Ustawa przewiduje też wyłączenia osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz mikroprzedsiębiorców (przychody poniżej 2 mln euro) z

Duże firmy będą mogły egzekwować zaległe płatności za budowę dróg

,- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z innego państwa członkowskiego, nieprowadząca działalności gospodarczej, która czasowo oferuje lub świadczy usługę na terytorium Polski,- przedsiębiorca z innego państwa członkowskiego, który wykonuje

KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 1,6% r/r w VIII, prognoza na 2015 r.: -6,5% r/r

stanowi spadek o -14,3%)" - czytamy dalej. Ograniczenie ilości upadłości w przedmiotowej grupie podmiotów jest po części spowodowane upowszechnieniem się upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podano także. (ISBnews)  

Rząd: przerwać prace nad propozycją ws. mikroproducentów energii

przedsiębiorcy, a według interpretacji przedstawionej przez Ministerstwo Gospodarki, definicja obejmuje też osoby fizyczne, ale prowadzące działalność gospodarczą. Posłowie w swoim projekcie chcą, żeby objąć też osoby prawne lub jednostki organizacyjne "niebędące osobą prawną posiadającą zdolność prawną

Sejm uchwalił nowelę ustaw o PIT i CIT, która ma utrudnić wyprowadzanie zysków

miejscach prowadzenia działalności gospodarczej jednostek zależnych, a także zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej. Ustawa przewiduje też wyłączenia osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz mikroprzedsiębiorców (przychody poniżej 2 mln euro) z obowiązku sporządzania dokumentacji

Komisja za poprawką legislacyjną do noweli, która ma utrudnić wyprowadzanie zysków

członkowskimi o dochodach z oszczędności wypłacanych na rzecz osób fizycznych. Wynika to z unijnej tzw. dyrektywy odsetkowej. Rządowa propozycja przewiduje też wyłączenia osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz mikroprzedsiębiorców (przychody poniżej 2 mln euro) z obowiązku sporządzania dokumentacji

GUS: na koniec 2013 r. firmy miały majątek warty 2,5 bln zł

zagranicznych, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą i państwowe jednostki organizacyjne. Grupa ta nie obejmowała podmiotów prowadzących działalność bankową, ubezpieczeniową, maklerską, towarzystw inwestycyjnych, emerytalnych i NFI, szkół wyższych, samodzielnych publicznych zakładów opieki

Puszcza Białowieska. Mikrodotacje wesprą lokalną przedsiębiorczość

składać również ci, którym nie udało się w pierwszym naborze. O pieniądze oprócz mieszkańców Hajnówki starać się mogą osoby z gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Narew, Narewka oraz Kleszczele. Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą

Projekt ustawy o zakładaniu firmy na próbę - do Komisji Gospodarki

projekcie zapisano także, że "przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w okresie próbnym nie może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, ani na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy

KNF nałożyła kary pieniężne na 9 biur usług płatniczych

obowiązywania umowy poprzedniej.    "Ukarane biura usług płatniczych to 9 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie

KNF nałożyła kary pieniężne na 6 biur usług płatniczych

prowadzących działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar" - czytamy dalej. "KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach

Sejm. Projekt zmian w ustawie o podatku CIT i PIT do dalszych prac

informacji pomiędzy krajami członkowskimi o dochodach z oszczędności wypłacanych na rzecz osób fizycznych, czyli tzw. dyrektywa odsetkowa. Rządowa propozycja przewiduje też wyłączenia osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz mikroprzedsiębiorców (przychody poniżej 2 mln euro) z obowiązku

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o podatku CIT i PIT

składane, gdyż płatnikiem dochodu jest nierezydent" - dodano. Projekt przewiduje, że osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz mikroprzedsiębiorstwa zostaną wyłączone z obowiązku sporządzenia dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Z kolei dla pozostałych przedsiębiorców

Moment powstania obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej

Pytanie: Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą we wrześniu 2011 roku. Przedmiotem działalności jest wykonywanie i montaż mebli. Usługi będą wykonywane również na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Kiedy podatnik ma obowiązek zainstalowania kasy (drukarki

KNF nałożyła kary pieniężne na kilkadziesiąt biur usług płatniczych

umowy poprzedniej, podano także. "Ukarane biura usług płatniczych to 23 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 1 sp. j. i 1 sp. z o.o. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar" - czytamy dalej. "KNF

MF chce obniżyć tzw. okienkom kasowy opłaty za nadzór

podmioty, w stosunku do skali ich działalności. "Sektor biur usług płatniczych to w zdecydowanej większości podmioty prowadzące działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, których skala świadczenia usług, jak również rentowność prowadzonej działalności, jest niska"

Minister Sawicki podpisał rozporządzenie ułatwiające sprzedaż bezpośrednią

przez podmiot prowadzący sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych przez inny podmiot prowadzący taką działalność w tym samym powiecie podczas np. festynu. Akt prawny wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. i uchyli obowiązujące rozporządzenie ministra rolnictwa z grudnia 2006

Podatki po nowemu wg ZPP, czyli koniec PIT i CIT, jedna stawka VAT

jednak na tym. ZPP chce też likwidacji dzisiejszych form opodatkowania działalności gospodarczej (z wyjątkiem karty podatkowej) i wszelkich składek. Podatek dochodowy (PIT) miałby tu zostać zastąpiony podatkiem od przychodów w wysokości od 3 do 7 proc. w zależności od branży. Dodatkowo osoby prowadzące

Będzie łatwiej o upadłość konsumencką

wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej pobierana będzie opłata podstawowa w kwocie 30 zł.Zachęty dla wierzycieliW ramach planu spłaty podlegać będą spłacie jedynie te wierzytelności, które zostały uznane na liście wierzytelności, a zakres umorzenia

Senat poparł ustawę znoszącą bariery dla emisji listów zastawnych

dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych - zgodnie z tymi poprawkami wolne od tych podatków będą odsetki lub dyskonto od obligacji, emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i oferowanych na rynkach zagranicznych, a także dochody od odpłatnego zbycia tych obligacji. Senatorowie przyjęli te poprawki

Liczba upadłości ogłoszonych w 2014 r. spadła do 827, 1/4 w budownictwie

z zakresu ochrony zdrowia, w tej liczbie dwóch szpitali i sześciu przypadków specjalistycznej praktyki lekarskiej' - czytamy także. "Problem upadłości osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą jest zdecydowanie bardziej złożony i liczba ich upadłości nie odzwierciedla skali

MG: Wartość polskiego rynku kosmetyków powinna przekroczyć 3,4 mld euro w ub.r.

krajowych firm to osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą i niewielkie firmy, które zaspokajają lokalne potrzeby i wypełniają nisze rynkowe. Istotnymi graczami są podmioty zależne od wielkich koncernów międzynarodowych. Ważne są również polskie przedsiębiorstwa średniej wielkości, do

MF: małe organizacje pozarządowe wyłączone spod przepisów o rachunkowości

rachunkowości nie będą musiały stosować organizacje działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełnią określone kryteria. Chodzi o organizacje prowadzące działalność w sferze zadań publicznych; nieprowadzące działalności gospodarczej; nieposiadające statusu

"DGP": Rejestracja spółki w 24 godziny

Rejestracja działalności prowadzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie teraz możliwa przez Internet i potrwa dobę. Wystarczy wypełnić wniosek dostępny na stronie resortu sprawiedliwości. Łatwiej też będzie można sprawdzić swoich kontrahentów będących osobami fizycznymi

"Dziennik Gazeta Prawna": Rejestracja spółki w 24 godziny

Rejestracja działalności prowadzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie teraz możliwa przez Internet i potrwa dobę. Wystarczy wypełnić wniosek dostępny na stronie resortu sprawiedliwości. Łatwiej też będzie można sprawdzić swoich kontrahentów będących osobami fizycznymi

Kielce. Samorząd ma zwrócić przedsiębiorcom dwa miliony zł

tłumaczyła we wtorek podczas konferencji prasowej skarbnik miasta Barbara Nowak, wyrok oznacza, że miasto ma oddać prowadzącym działalność gospodarczą - osobom fizycznym i przedsiębiorcom - ok. 2 mln zł. "Nie lekceważmy tej kwoty, ale nie stanowi ona wysokości, która miała olbrzymi wpływ na naszą

Koniec wojny o franka? Frankowicze pozywają Getin, sąd odrzuca

reprezentujący bank mec. Tomasz Połetek, "nieprawdopodobieństwem jest, by członkowie grupy mieli jednakową sytuację". Wskazywał, że wśród sygnatariuszy pozwu są nie tylko osoby fizyczne, ale np. także osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wzięły kredyty związane z tą działalnością

Nowe zasady odliczania VAT od wydatków na samochody używane do celów firmowych i prywatnych

samochodów i pojazdy są wykorzystywane tylko w tym celu. W praktyce niemożliwe będzie więc udowodnienie wykorzystywania pojazdu do celów służbowych np. przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w domu. Jakich formalności trzeba będzie dopełnić? Aby uzyskać możliwość pełnego odliczenia VAT

Wykonanie strony internetowej a podatek dochodowy

lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez

ZPP chce zlikwidować składki i podatki dochodowe; eksperci - nie tak szybko

prostszy. "Dodatkową zaletą byłaby możliwość przekierowania urzędników zajmujących się poborem podatków na ściganie przestępstw podatkowych i patologii" - powiedział Pawlak. Zgodnie z propozycją ZPP osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą miałyby płacić podatek ryczałtowy w wysokości

Wykonanie strony internetowej a podatek dochodowy

lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez

Kozdroń: MS nie zakładało aż takiego zainteresowania upadłością konsumencką

złagodziły rygory ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wykluczając oddłużenie tylko tych osób, które popadły w kłopoty umyślnie lub z rażącego niedbalstwa. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą za zobowiązania firmy odpowiada całym majątkiem. Wierzyciele mogą dochodzić swoich należności zarówno z majątku firmowego, jak i prywatnego przedsiębiorcy. I to nie tylko tej jego części, której dorobił się, pracując na własny rachunek, ale też tej zgromadzonej

Minimum 1 tys. zł zasiłku macierzyńskiego dla matek prowadzących firmę

. To nieprawda. Ministerstwo Pracy uspokaja: - Kobiety prowadzące działalność gospodarczą otrzymają wyrównanie do 1000 zł, jeśli ich zasiłek macierzyński będzie niższy od tej sumy. Resort wyjaśnia: - Do tej pory wysokość najniższego zasiłku macierzyńskiego nie wynosiła wcale 17 zł, jak można przeczytać

Bliski koniec ryczałtowego PIT-u za 2014 r.

ewidencjonowanego, podstawowym formularzem jest PIT-28. Do tego dochodzą załączniki - osoby prowadzące działalność gospodarczą na własne nazwisko (na własny rachunek) oraz uzyskujące w zeszłym roku przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze wypełniają dodatkowo PIT

Pity 2013: Masz pytania o ryczałtowy PIT? Dzwoń do fiskusa

We wtorek, 28 stycznia, eksperci z Ministerstwa Finansów będą odpowiadać na telefoniczne pytania podatników dotyczące rozliczania podatku za 2013 r. w deklaracjach PIT-28, PIT-16A i PIT-19A. Chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym

Rekord upadłości konsumenckich. Nowe prawo sprzyja "bankrutom"

kłopoty umyślnie lub z rażącego niedbalstwa. Niewypłacalny konsument Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie

Samar DNB indeks cen auto-moto w czerwcu wzrósł o 5,4% m/m oraz 4,4% r/r

roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 30,95%. Udział  firm osiągnął rekordowy poziom  69,05%, podkreślono również. "Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek

Sąd odrzucił skargę: SKOK im. Św. Jana z Kęt powinien być przejęty

osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą "bez oceny zdolności kredytowej", a przyjęte zabezpieczenia były nieadekwatne do wielkości wpłat. Ponad połowa pożyczek była przeterminowana. Kasa wykazywała w efekcie od 2008 roku stratę netto.

Łódzkie. 400 mln zł na rozwój obszarów wiejskich

prace przygotowawcze i zagospodarowanie przestrzenne, które pomoże w uporządkowaniu ziem posiadanych przez rolników. Obok jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie - w ramach wdrażanej od 2004 r. inicjatywy LEADER - mogą ubiegać się osoby fizyczne, prawne, stowarzyszenia, przedsiębiorcy

Warmia i Mazury cały czas w czołówce bezrobocia

Sądu Rejonowego w Olsztynie do końca listopada 2014 r. ogłoszono upadłość wobec 23 podmiotów, w tym wobec 13 spółek, 9 wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 1 wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W całym 2013 r. ogłoszono upadłość również wobec 23

Warmia i Mazury wciąż w czołówce bezrobocia

Olsztynie do końca listopada 2014r. ogłoszono upadłość wobec 23 podmiotów, w tym wobec 13 spółek, 9 wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 1 wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W całym 2013 roku ogłoszono upadłość wobec również 23 podmiotów.

Płacisz podatek ryczałtem? Telefoniczny dyżur Ministerstwa Finansów

- Wszyscy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągające przychody z tzw. najmu prywatnego, mogą zadzwonić do ministerstwa. Bieżące pytania związane z rozliczeniem rocznym można też zadawać

Czy handel internetowy może być opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym

Jednym z pytań jest takie, czy handel internetowy może zostać opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym? Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mówi, że z ryczałtu ewidencjonowanego mogą

Działalność handlowa prowadzona przy pomocy kasy fiskalnej

, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej dotyczy zatem tylko

W 2014 r. w Polsce upadły 823 firmy

. więcej upadłości wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (25 proc. upadłości w br.). Stosunkowo dobrze radziły sobie spółki akcyjne (8 proc. ogólnej liczby bankructw) - odsetek ich upadłości spadł w br. o 13 proc. Najrzadziej upadały spółdzielnie. 93 proc. upadłych firm założono po

Rośnie liczba firm niemających zdolności kredytowej

przedsiębiorstwa (osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą bez względu na liczbę pracujących) nie posiadały zdolności kredytowej, to więcej niż przed rokiem (15 tys. 47 jednostek) i w końcu marca (17 tys.172 jednostki)" - napisano w informacji miesięcznej o sytuacji gospodarczej. Zadłużenie

Kozdroń: MS nie zakładało aż takiego zainteresowania upadłością konsumencką

sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych np.: nie ma pieniędzy na zakup środków codziennego użytku

TSUE: gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT; eksperci: to rewolucja

, czyli m.in. szkół, domów kultury, muzeów, inspekcji i straży, samorząd wykonuje zadania powierzone mu na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Gmina Wrocław uznała, że to ona jest podatnikiem VAT, bowiem spełnia kryteria ustawy o VAT, samodzielnie prowadząc działalność gospodarczą. Minister finansów

TSUE: gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT; eksperci: to rewolucja

, domów kultury, muzeów, inspekcji i straży, samorząd wykonuje zadania powierzone mu na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Gmina Wrocław uznała, że to ona jest podatnikiem VAT, bowiem spełnia kryteria ustawy o VAT, samodzielnie prowadząc działalność gospodarczą. Minister finansów stwierdził, że

Sejm przyjął poprawki Senatu do upadłości konsumenckiej

przyjętych poprawek precyzowała cele postępowania upadłościowego. Zgodnie z przyjętym przez posłów zapisem, "postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu

Liberty Ubezpieczenia zwiększyło przypis składki o 6% r/r w 2014 r.

szkód komunikacyjnych. Chcemy wykorzystać te umiejętności w segmencie przedsiębiorstw. Ponadto w 2014 roku nastąpił 14-procentowy wzrost sprzedaży nowych aut spowodowany głównie przez zakupy samochodów dla firm oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Dlatego uważamy, że warto zawalczyć o

Emocje z długami, rejestrami i windykacją. Jak sprzedać alimenty?

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej można było pozyskać tylko i wyłącznie, posiadając pisemne upoważnienie tej osoby, ważne nie dłużej niż 30 dni od dnia jego udzielenia. - To ważna regulacja, służąca ochronie prywatności obywateli - podkreśla Wyżykowski. Kłopot z kwotami Zdaniem

Sklepy internetowe muszą przygotować się na zmiany w prawach konsumenta

cywilnego (Dz U Nr 141, poz. 1176, ze zm. ). Wiele zmian wprowadzono także do kodeksu cywilnego w przepisach dotyczących sprzedaży. Ustawodawca wbrew wcześniejszym projektom nie zdecydował się nadać osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą statusu konsumenta w sytuacji, gdy dokonują zakupu

Prezydent podpisał nowe przepisy o upadłości konsumenckiej

dostępie do tzw. upadłości konsumenckiej (upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), z uwzględnieniem słusznych interesów wierzycieli" - wyjaśniła prezydencka kancelaria w poniedziałkowym komunikacie. Nowe przepisy zdecydowanie łagodzą rygory ogłoszenia upadłości

Eksperci z MF czekają na telefony od podatników płacących ryczałt

"Wszyscy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągające przychody z tzw. najmu prywatnego, mogą zadzwonić do ministerstwa. Bieżące pytania związane z rozliczeniem rocznym można też zadawać

Przedsiębiorca konsumentowi nierówny

. Zwrot oznacza koszty Ustawa o prawach konsumentów to niejedyne prawo, które odziera z praw drobnych przedsiębiorców. Chodzi zwłaszcza o osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, bo to w ich przypadku różnica między życiem zawodowym a osobistym często się zaciera. Czasem trudno określić

Sejm przyjął poprawki Senatu do upadłości konsumenckiej

;postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeżeli jest to możliwe - zaspokoić roszczenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu". W

MF poradzi podatnikom płacącym ryczałt jak się rozliczyć

Dróżdż wyjaśniła, że w najbliższy wtorek eksperci MF będą czekać na telefony od podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Chodzi o osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągające przychody z tzw. najmu prywatnego, które mają wątpliwości

Jakie kroki trzeba wykonać, by założyć działalność gospodarczą?

potwierdzający korzystanie z danego lokalu lub nieruchomości, ?      umowę spółki, ?      prokurę ?      oraz zaświadczenie o posiadanym numerze REGON. Tymczasem, gdy dana osoba fizyczna samodzielnie prowadząca działalność gospodarczą

NIP, gdy znika, to nie znika

? Jeden drobiazg. Kilka tygodni temu Ministerstwo Finansów ogłosiło, że NIP osób fizycznych zostanie... zlikwidowany. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej NIP-ów nie będą miały. Oczywiście to tylko projekt, na razie NIP ma każdy pracujący Polak. Uzasadnienie zmiany było proste - NIP dla osoby

TS UE: gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT

, czyli m.in. szkół, domów kultury, muzeów, inspekcji i straży, samorząd wykonuje zadania powierzone mu na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Gmina Wrocław uznała, że to ona jest podatnikiem VAT, bowiem spełnia kryteria ustawy o VAT, samodzielnie prowadząc działalność gospodarczą. Minister finansów

Guernsey: nowe możliwości dla polskich inwestorów

prowadzących działalność gospodarczą na terenie wysp; 10% dla firm osiągających dochody z określonego rodzaju działalności finansowej (specyficzne operacje bankowe, usługi powiernicze, usługi ubezpieczeniowe); 20% dla firm mających dochody z działalności podlegającej nadzorowi Urzędu Regulacyjnego oraz dochody

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

niezależnych przedsiębiorców, gminnych i miejskich spółdzielni (GS, PSS Społem) oraz osób fizycznych dysponujących kapitałem na inwestycje i pragnących prowadzić działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania. LIBET Libet podpisał umowę przedwstępną zakupu zakładu produkcyjnego kostki brukowej położonego w

Rząd: odkup energii od prosumentów za 100 proc. ceny rynkowej

ustawie system aukcyjny. Przedstawiciele MG zapewniali, że z przywilejów prosumenta będą również korzystać osoby fizyczne, ale prowadzące działalność gospodarczą. Posłowie zgłosili dalej idącą poprawkę wprowadzającą tzw. taryfę gwarantowaną dla prosumentów. Ponieważ niesie ze sobą duże - przerzucone na

Zdaniem Ministerstwa Finansów przedsiębiorca "transportowiec" wliczy w koszty dietę z tytułu odbytej podróży

dyspozycją sytuacje odbywania podróży służbowych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i nie przewiduje dla tej kategorii podatników żadnych wyłączeń o charakterze przedmiotowym lub podmiotowym. W tej sytuacji nieuprawnione jest różnicowanie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

BIK: w 2012 r. udzielono 217 tys. kredytów mieszkaniowych

fizycznych było to 75 proc. rachunków i 42,6 proc. zadłużenia. Z bazy danych BIK Przedsiębiorstwa wynika, że na koniec 2012 r. w 75 proc. rachunków kredytobiorcą była osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w kolejnych 8 proc. spółka osobowa. Osoby fizyczne współpracujące z bankami jako

Będzie nowa ulga podatkowa dla firm?

Obowiązująca obecnie tzw. ulga na nabycie nowych technologii pozwala zaliczyć do kosztów podatkowych (osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą) 150 proc. wartości swoich wydatków na nabycie nowych technologii. Za "nowe technologie" uważa się wiedzę

Resort finansów, przedsiębiorcy i prezydent chcą nowej ulgi na innowacje

Obowiązująca obecnie tzw. ulga na nabycie nowych technologii pozwala zaliczyć do kosztów podatkowych (osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą) 150 proc. wartości swoich wydatków na nabycie nowych technologii. Za "nowe technologie" uważa się wiedzę

Ministerstwo uspokaja przedsiębiorców: Prywatne auto sprzedadzą bez VAT

naliczony podatek VAT, bowiem kupiono go np. od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności bądź chodziło o zakup samochodu zwolnionego z VAT. - Ministerstwo Finansów dokonało korzystnej dla przedsiębiorców wykładni nowych przepisów. Jeśli taka będzie praktyka stosowania prawa, to podatnicy nie będą

Rekordowy rok bankructw. W przyszłym roku będzie gorzej?

październiku przybyło ich 3,4 tys. A ile firm zawiesiło działalność? Według danych GUS w pierwszym półroczu - 33,2 tys. Gdyby dołączyć do tego osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, liczba zawieszonych firm rośnie do 119 tys. Fala bankructw powoduje, że rośnie na rynku wzajemna nieufność i

Osoba fizyczna składając ofertę musi przedstawić zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Jeżeli zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) to obowiązek przedłożenia oczekiwanego dokumentu dotyczy również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W odniesieniu do wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych zawartych w

Wynajmujesz mieszkanie? Sprawdź, jaką pułapkę zastawił na ciebie fiskus

trzech grup podatników: (podatników prowadzących działalność gospodarczą; (podatników osiągających przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeśli umowy takie nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; (podatników będących osobami

Sejm przyjął poprawki Senatu do upadłości konsumenckiej

;postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeżeli jest to możliwe - zaspokoić roszczenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu". W

Resort sprawiedliwości wydał poradnik o upadłości konsumenckiej

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych

Absurd: Miałeś kiedyś kasę fiskalną? Musisz ją mieć zawsze

sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących" - odpisała nam Wiesława Dróżdż, rzeczniczka prasowa administracji skarbowej. Przypomniała, że na mocy art. 111 ust. 8 wspomnianej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub indywidualny przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej - jedna z form, najprostsza organizacyjnie, prowadzenia przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w Polsce. Z tej formy działalności gospodarczej nie mogą korzystać osoby prawne, jak również jednoosobowe spółki prawa handlowego utworzone przez osobę fizyczną, które

więcej o osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na pl.wikipedia.org

Zdjęcia - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Bestsellery