osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Anita Elżanowska

Czy obowiązek złożenia polisy OC istnieje również po stronie wykonawcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

Czy obowiązek złożenia polisy OC istnieje również po stronie wykonawcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wykonawcą może być osoba fizyczna, w tym nieprowadząca działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności gospodarczej nie uniemożliwia wzięcia udziału w przetargu

Istnieje możliwość zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, którą w chwili zawierania umowy ma zawieszoną działalność gospodarczą. Niemniej jednak zawarcie umowy i jej wykonywanie może rodzić negatywne konsekwencje skarbowe.

Czy cena oferty powinna zawierać koszty związane ze składkami ZUS?

Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzący działalności gospodarczej podaje, jak każdy inny wykonawca, cenę oferty, którą w takim przypadku traktuje się "analogicznie" jak cenę brutto.

Im faktur wystawiać nie trzeba

nieprowadzącym działalności gospodarczej. Tyle że na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury. W świetle powyższego, obowiązek wystawienia faktury VAT nie wystąpi w sytuacji, w której nabywca towarów i usług jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jednak w

MF: od 1 stycznia 2011 r. numer PESEL zastąpi NIP

, że od nowego roku o numerze NIP będą mogły zapomnieć osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Co prawda stosowana ustawa nie została jeszcze napisana, ale ministerstwo zapewnia, że rząd zajmie się tym w drugiej połowie roku. Obecnie projekt założeń do projektu nowelizacji jest na

Emeryt może złożyć ofertę przetargową

publicznych, o zamówienie publiczne mogą ubiegać się również osoby nie prowadzące działalności gospodarczej tj. osoby fizyczne. Jeżeli warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie spełniać osoba będąca na emeryturze również nie ma żadnych formalnych przeszkód aby wzięła udział w

Zamawiający nadal może żądać wypisu z ewidencji działalności gospodarczej

zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcą może być osoba prawna, a także fizyczna - bez względu na to czy prowadzi działalność gospodarczą czy nie, stwierdzić należy, że jedynie w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zamawiający będzie mógł żądać odpisu z

Konsekwencje śmierci wykonawcy zamówienia

Konsekwencje śmierci wykonawcy zamówienia

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) w sposób bezpośredni nie określa konsekwencji jakie wynikają dla zamawiającego w sytuacji śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która realizowała umowę o wykonanie

Kiedy możesz żądać wyjaśnień od wykonawcy postępowania o zamówienie publiczne?

prowadzone przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą wykonawcy ma prawo do korzystania z renomy, referencji innej firmy, to powinieneś uznać takie referencje. Ustawa Pzp zezwala zamawiającym w toku badania i oceny ofert żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

Upadłość konsumencka

nieprowadzącym działalności gospodarczej. Ma się to zmienić, bo rząd skierował do Sejmu projekt ustawy zmieniającej prawo upadłościowe. Oddłużenie to przywilej dla dłużnika, musi stanowić wyjątek, a nie regułę, a dłużnik powinien w maksymalnym stopniu spłacić swoich wierzycieli - to podstawowe

"PB": Dzięki leasingowi konsumenckiemu firmy zyskają kilka miliardów złotych

aut osobowych. Leasing aut na rzecz osób fizycznych w najbliższych latach może przynieść nawet 3-4 mld zł - uważa.Nie wszyscy są jednak optymistami. - Ta forma nie będzie zbyt popularna. Osoba fizyczna nie będzie mogła czerpać tak wielu korzyści jak firma. Klient indywidualny kupuje samochód, aby stać

"Gazeta Prawna": Upadłość osoby fizycznej

mieszkania za 12 miesięcy. Wysokość kwot na pokrycie czynszu będzie określać sędzia komisarz, uwzględniając potrzeby mieszkaniowe upadłego konsumenta oraz liczbę osób, które razem z nim są we wspólnym gospodarstwie domowym.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu a koszty podatkowe

, aby mogło ono te przychody generować (art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 14 z 2000 r. poz 176 z późn. zm., dalej: updof), i które jednocześnie nie zostały wymienione w przepisie z art. 23 ust. 1 updof (katalog wydatków ustawowo

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące kas rejestrujących

zakwestionowanym przez TK stanowił, że minister finansów, w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku rejestracji za pomocą kasy, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu. Przedmiotem orzeczenia TK była zaś

Co lepsze: leasing konsumencki czy kredyt samochodowy?

Bez korzyści podatkowychLeasing kojarzy się nam przede wszystkim z obrotem gospodarczym. Tymczasem leasingobiorca (korzystający) wcale nie musi być przedsiębiorcą . Prowadzenie działalności gospodarczej powinno natomiast niewątpliwie cechować drugą stronę umowy, czyli leasingodawcę

Duże firmy będą mogły egzekwować zaległe płatności za budowę dróg

,- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z innego państwa członkowskiego, nieprowadząca działalności gospodarczej, która czasowo oferuje lub świadczy usługę na terytorium Polski,- przedsiębiorca z innego państwa członkowskiego, który wykonuje

Rząd: przerwać prace nad propozycją ws. mikroproducentów energii

przedsiębiorcy, a według interpretacji przedstawionej przez Ministerstwo Gospodarki, definicja obejmuje też osoby fizyczne, ale prowadzące działalność gospodarczą. Posłowie w swoim projekcie chcą, żeby objąć też osoby prawne lub jednostki organizacyjne "niebędące osobą prawną posiadającą zdolność prawną

GUS: na koniec 2013 r. firmy miały majątek warty 2,5 bln zł

GUS: na koniec 2013 r. firmy miały majątek warty 2,5 bln zł

zagranicznych, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą i państwowe jednostki organizacyjne. Grupa ta nie obejmowała podmiotów prowadzących działalność bankową, ubezpieczeniową, maklerską, towarzystw inwestycyjnych, emerytalnych i NFI, szkół wyższych, samodzielnych publicznych zakładów opieki

Puszcza Białowieska. Mikrodotacje wesprą lokalną przedsiębiorczość

składać również ci, którym nie udało się w pierwszym naborze. O pieniądze oprócz mieszkańców Hajnówki starać się mogą osoby z gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Narew, Narewka oraz Kleszczele. Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą

Projekt ustawy o zakładaniu firmy na próbę - do Komisji Gospodarki

projekcie zapisano także, że "przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w okresie próbnym nie może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, ani na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy

Prezes SKOK Wołomin: Kasy nie nastawiają się na obsługę spółek

;). Partnerem debaty była agencja ISBNews. Prezes wołomińskiego SKOK-u wskazał podczas debaty, że obecnie SKOK-i mają możliwość obsługi osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą. Tacy klienci stanowią jednak mały odsetek wśród ponad 2 mln członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Moment powstania obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej

Pytanie: Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą we wrześniu 2011 roku. Przedmiotem działalności jest wykonywanie i montaż mebli. Usługi będą wykonywane również na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Kiedy podatnik ma obowiązek zainstalowania kasy (drukarki

Będzie łatwiej o upadłość konsumencką

wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej pobierana będzie opłata podstawowa w kwocie 30 zł.Zachęty dla wierzycieliW ramach planu spłaty podlegać będą spłacie jedynie te wierzytelności, które zostały uznane na liście wierzytelności, a zakres umorzenia

Sąd umorzył kolejne postępowanie upadłościowe Polimeksu

Warszawa, 08.08.2014 (ISBnews) – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych postanowił o umorzeniu postępowania upadłościowego Polimeksu-Mostostalu i uchyleniu zabezpieczenia z wniosku osoby fizycznej - Zbigniewa

MF: małe organizacje pozarządowe wyłączone spod przepisów o rachunkowości

rachunkowości nie będą musiały stosować organizacje działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełnią określone kryteria. Chodzi o organizacje prowadzące działalność w sferze zadań publicznych; nieprowadzące działalności gospodarczej; nieposiadające statusu

MF: ruszył system wstępnie wypełnionych deklaracji PIT

informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R za 2014 r. otrzymanych od płatników. Nie obejmuje ona m.in. przychodów otrzymywanych od organów rentowych (np. ZUS). Jeśli więc podatnik otrzymał przychody od organów rentowych musi je uwzględnić (dopisać) w zeznaniu. Z usługi mogą korzystać osoby fizyczne nieprowadzące

Koniec wojny o franka? Frankowicze pozywają Getin, sąd odrzuca

reprezentujący bank mec. Tomasz Połetek, "nieprawdopodobieństwem jest, by członkowie grupy mieli jednakową sytuację". Wskazywał, że wśród sygnatariuszy pozwu są nie tylko osoby fizyczne, ale np. także osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wzięły kredyty związane z tą działalnością

Sąd oddalił pozew zbiorowy frankowiczów

prawną. Jak mówił reprezentujący bank mec. Tomasz Połetek, "nieprawdopodobieństwem jest, by członkowie grupy mieli jednakową sytuację". Wskazywał, że wśród sygnatariuszy pozwu są nie tylko osoby fizyczne, ale np. także osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wzięły kredyty związane z tą

9 marca sąd podejmie decyzję w sprawie pozwu zbiorowego frankowiczów

jednakową sytuację". Wskazywał, że wśród sygnatariuszy pozwu są nie tylko osoby fizyczne, ale np. także osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wzięły kredyty związane z tą działalnością. Pełnomocnicy banku argumentowali, że w ogóle brak podstaw, by wniosek móc potraktować jako zbiorowy; poza

Kielce. Samorząd ma zwrócić przedsiębiorcom dwa miliony zł

tłumaczyła we wtorek podczas konferencji prasowej skarbnik miasta Barbara Nowak, wyrok oznacza, że miasto ma oddać prowadzącym działalność gospodarczą - osobom fizycznym i przedsiębiorcom - ok. 2 mln zł. "Nie lekceważmy tej kwoty, ale nie stanowi ona wysokości, która miała olbrzymi wpływ na naszą

Nowe zasady odliczania VAT od wydatków na samochody używane do celów firmowych i prywatnych

samochodów i pojazdy są wykorzystywane tylko w tym celu. W praktyce niemożliwe będzie więc udowodnienie wykorzystywania pojazdu do celów służbowych np. przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w domu. Jakich formalności trzeba będzie dopełnić? Aby uzyskać możliwość pełnego odliczenia VAT

Bliski koniec ryczałtowego PIT-u za 2014 r.

ewidencjonowanego, podstawowym formularzem jest PIT-28. Do tego dochodzą załączniki - osoby prowadzące działalność gospodarczą na własne nazwisko (na własny rachunek) oraz uzyskujące w zeszłym roku przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze wypełniają dodatkowo PIT

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą za zobowiązania firmy odpowiada całym majątkiem. Wierzyciele mogą dochodzić swoich należności zarówno z majątku firmowego, jak i prywatnego przedsiębiorcy. I to nie tylko tej jego części, której dorobił się, pracując na własny rachunek, ale też tej zgromadzonej

"DGP": Rejestracja spółki w 24 godziny

Rejestracja działalności prowadzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie teraz możliwa przez Internet i potrwa dobę. Wystarczy wypełnić wniosek dostępny na stronie resortu sprawiedliwości. Łatwiej też będzie można sprawdzić swoich kontrahentów będących osobami fizycznymi

"Dziennik Gazeta Prawna": Rejestracja spółki w 24 godziny

Rejestracja działalności prowadzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie teraz możliwa przez Internet i potrwa dobę. Wystarczy wypełnić wniosek dostępny na stronie resortu sprawiedliwości. Łatwiej też będzie można sprawdzić swoich kontrahentów będących osobami fizycznymi

Warmia i Mazury cały czas w czołówce bezrobocia

Sądu Rejonowego w Olsztynie do końca listopada 2014 r. ogłoszono upadłość wobec 23 podmiotów, w tym wobec 13 spółek, 9 wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 1 wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W całym 2013 r. ogłoszono upadłość również wobec 23

Warmia i Mazury wciąż w czołówce bezrobocia

Olsztynie do końca listopada 2014r. ogłoszono upadłość wobec 23 podmiotów, w tym wobec 13 spółek, 9 wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 1 wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W całym 2013 roku ogłoszono upadłość wobec również 23 podmiotów.

Pity 2013: Masz pytania o ryczałtowy PIT? Dzwoń do fiskusa

We wtorek, 28 stycznia, eksperci z Ministerstwa Finansów będą odpowiadać na telefoniczne pytania podatników dotyczące rozliczania podatku za 2013 r. w deklaracjach PIT-28, PIT-16A i PIT-19A. Chodzi o osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym

Wykonanie strony internetowej a podatek dochodowy

lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez

Wykonanie strony internetowej a podatek dochodowy

lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez

W 2014 r. w Polsce upadły 823 firmy

. więcej upadłości wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (25 proc. upadłości w br.). Stosunkowo dobrze radziły sobie spółki akcyjne (8 proc. ogólnej liczby bankructw) - odsetek ich upadłości spadł w br. o 13 proc. Najrzadziej upadały spółdzielnie. 93 proc. upadłych firm założono po

Płacisz podatek ryczałtem? Telefoniczny dyżur Ministerstwa Finansów

- Wszyscy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągające przychody z tzw. najmu prywatnego, mogą zadzwonić do ministerstwa. Bieżące pytania związane z rozliczeniem rocznym można też zadawać

Czy handel internetowy może być opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym

Jednym z pytań jest takie, czy handel internetowy może zostać opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym? Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mówi, że z ryczałtu ewidencjonowanego mogą

Działalność handlowa prowadzona przy pomocy kasy fiskalnej

, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej dotyczy zatem tylko

Liberty Ubezpieczenia zwiększyło przypis składki o 6% r/r w 2014 r.

szkód komunikacyjnych. Chcemy wykorzystać te umiejętności w segmencie przedsiębiorstw. Ponadto w 2014 roku nastąpił 14-procentowy wzrost sprzedaży nowych aut spowodowany głównie przez zakupy samochodów dla firm oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Dlatego uważamy, że warto zawalczyć o

Sejm przyjął poprawki Senatu do upadłości konsumenckiej

przyjętych poprawek precyzowała cele postępowania upadłościowego. Zgodnie z przyjętym przez posłów zapisem, "postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu

Rośnie liczba firm niemających zdolności kredytowej

przedsiębiorstwa (osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą bez względu na liczbę pracujących) nie posiadały zdolności kredytowej, to więcej niż przed rokiem (15 tys. 47 jednostek) i w końcu marca (17 tys.172 jednostki)" - napisano w informacji miesięcznej o sytuacji gospodarczej. Zadłużenie

Emocje z długami, rejestrami i windykacją. Jak sprzedać alimenty?

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej można było pozyskać tylko i wyłącznie, posiadając pisemne upoważnienie tej osoby, ważne nie dłużej niż 30 dni od dnia jego udzielenia. - To ważna regulacja, służąca ochronie prywatności obywateli - podkreśla Wyżykowski. Kłopot z kwotami Zdaniem

Sklepy internetowe muszą przygotować się na zmiany w prawach konsumenta

cywilnego (Dz U Nr 141, poz. 1176, ze zm. ). Wiele zmian wprowadzono także do kodeksu cywilnego w przepisach dotyczących sprzedaży. Ustawodawca wbrew wcześniejszym projektom nie zdecydował się nadać osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą statusu konsumenta w sytuacji, gdy dokonują zakupu

Podatek liniowy? Korzysta z niego tylko 2 proc. podatników!

. Informacja zawiera dane dotyczące osób fizycznych, których dochody opodatkowane były skalą podatkową (stawki 18% i 32%) oraz stawką 19% (dochody z działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, odpłatnego zbycia papierów wartościowych i sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych od

Prezydent podpisał nowe przepisy o upadłości konsumenckiej

dostępie do tzw. upadłości konsumenckiej (upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), z uwzględnieniem słusznych interesów wierzycieli" - wyjaśniła prezydencka kancelaria w poniedziałkowym komunikacie. Nowe przepisy zdecydowanie łagodzą rygory ogłoszenia upadłości

Przedsiębiorca konsumentowi nierówny

. Zwrot oznacza koszty Ustawa o prawach konsumentów to niejedyne prawo, które odziera z praw drobnych przedsiębiorców. Chodzi zwłaszcza o osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, bo to w ich przypadku różnica między życiem zawodowym a osobistym często się zaciera. Czasem trudno określić

Sąd odrzucił pozew zbiorowy frankowiczów

prowadzące działalność gospodarczą, które wzięły kredyty związane z tą działalnością. Pełnomocnicy banku argumentowali, że w ogóle brak podstaw, by wniosek móc potraktować jako zbiorowy; poza tym - podkreślali - właściwie "nie zawiera on dowodów, nad którymi sąd mógłby się pochylić". Korpalski

Sąd oddalił pozew zbiorowy frankowiczów

mówił wówczas reprezentujący bank mec. Tomasz Połetek, "nieprawdopodobieństwem jest, by członkowie grupy mieli jednakową sytuację". Wskazywał, że wśród sygnatariuszy pozwu są nie tylko osoby fizyczne, ale np. także osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wzięły kredyty związane z tą

Sejm przyjął poprawki Senatu do upadłości konsumenckiej

;postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeżeli jest to możliwe - zaspokoić roszczenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu". W

Eksperci z MF czekają na telefony od podatników płacących ryczałt

"Wszyscy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągające przychody z tzw. najmu prywatnego, mogą zadzwonić do ministerstwa. Bieżące pytania związane z rozliczeniem rocznym można też zadawać

MF poradzi podatnikom płacącym ryczałt jak się rozliczyć

Dróżdż wyjaśniła, że w najbliższy wtorek eksperci MF będą czekać na telefony od podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Chodzi o osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągające przychody z tzw. najmu prywatnego, które mają wątpliwości

Guernsey: nowe możliwości dla polskich inwestorów

prowadzących działalność gospodarczą na terenie wysp; 10% dla firm osiągających dochody z określonego rodzaju działalności finansowej (specyficzne operacje bankowe, usługi powiernicze, usługi ubezpieczeniowe); 20% dla firm mających dochody z działalności podlegającej nadzorowi Urzędu Regulacyjnego oraz dochody

Rząd: odkup energii od prosumentów za 100 proc. ceny rynkowej

ustawie system aukcyjny. Przedstawiciele MG zapewniali, że z przywilejów prosumenta będą również korzystać osoby fizyczne, ale prowadzące działalność gospodarczą. Posłowie zgłosili dalej idącą poprawkę wprowadzającą tzw. taryfę gwarantowaną dla prosumentów. Ponieważ niesie ze sobą duże - przerzucone na

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

niezależnych przedsiębiorców, gminnych i miejskich spółdzielni (GS, PSS Społem) oraz osób fizycznych dysponujących kapitałem na inwestycje i pragnących prowadzić działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania. LIBET Libet podpisał umowę przedwstępną zakupu zakładu produkcyjnego kostki brukowej położonego w

Jakie kroki trzeba wykonać, by założyć działalność gospodarczą?

potwierdzający korzystanie z danego lokalu lub nieruchomości, ?      umowę spółki, ?      prokurę ?      oraz zaświadczenie o posiadanym numerze REGON. Tymczasem, gdy dana osoba fizyczna samodzielnie prowadząca działalność gospodarczą

Resort sprawiedliwości wydał poradnik o upadłości konsumenckiej

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych

BIK: w 2012 r. udzielono 217 tys. kredytów mieszkaniowych

fizycznych było to 75 proc. rachunków i 42,6 proc. zadłużenia. Z bazy danych BIK Przedsiębiorstwa wynika, że na koniec 2012 r. w 75 proc. rachunków kredytobiorcą była osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w kolejnych 8 proc. spółka osobowa. Osoby fizyczne współpracujące z bankami jako

Sejm przyjął poprawki Senatu do upadłości konsumenckiej

;postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeżeli jest to możliwe - zaspokoić roszczenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu". W

NIP, gdy znika, to nie znika

? Jeden drobiazg. Kilka tygodni temu Ministerstwo Finansów ogłosiło, że NIP osób fizycznych zostanie... zlikwidowany. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej NIP-ów nie będą miały. Oczywiście to tylko projekt, na razie NIP ma każdy pracujący Polak. Uzasadnienie zmiany było proste - NIP dla osoby

Ministerstwo uspokaja przedsiębiorców: Prywatne auto sprzedadzą bez VAT

naliczony podatek VAT, bowiem kupiono go np. od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności bądź chodziło o zakup samochodu zwolnionego z VAT. - Ministerstwo Finansów dokonało korzystnej dla przedsiębiorców wykładni nowych przepisów. Jeśli taka będzie praktyka stosowania prawa, to podatnicy nie będą

Rekordowy rok bankructw. W przyszłym roku będzie gorzej?

październiku przybyło ich 3,4 tys. A ile firm zawiesiło działalność? Według danych GUS w pierwszym półroczu - 33,2 tys. Gdyby dołączyć do tego osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, liczba zawieszonych firm rośnie do 119 tys. Fala bankructw powoduje, że rośnie na rynku wzajemna nieufność i

Zdaniem Ministerstwa Finansów przedsiębiorca "transportowiec" wliczy w koszty dietę z tytułu odbytej podróży

dyspozycją sytuacje odbywania podróży służbowych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i nie przewiduje dla tej kategorii podatników żadnych wyłączeń o charakterze przedmiotowym lub podmiotowym. W tej sytuacji nieuprawnione jest różnicowanie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Kluby jednomyślnie za projektem ustawy o upadłości konsumenckiej

Przedstawiciele klubów poselskich zgodnie podkreślali, że zmiany w obecnie obowiązującej ustawie są bardzo potrzebne, bo jest ona martwym prawem. "Projekt ma dać możliwość oddłużenia niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi i nieprowadzących działalności gospodarczej"

Osoba fizyczna składając ofertę musi przedstawić zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Jeżeli zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) to obowiązek przedłożenia oczekiwanego dokumentu dotyczy również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W odniesieniu do wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych zawartych w

Wynajmujesz mieszkanie? Sprawdź, jaką pułapkę zastawił na ciebie fiskus

trzech grup podatników: (podatników prowadzących działalność gospodarczą; (podatników osiągających przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeśli umowy takie nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; (podatników będących osobami

Eksperci: od czerwca większa ochrona konsumentów

; - dodała Affre. Zwróciła też uwagę na zmianę definicji konsumenta, którą wprowadza projekt. "Za konsumentów będą uznawane również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli zawierają umowę w celach, które są częściowo związane z działalnością gospodarczą, ale dominujący dla całej umowy

Absurd: Miałeś kiedyś kasę fiskalną? Musisz ją mieć zawsze

sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących" - odpisała nam Wiesława Dróżdż, rzeczniczka prasowa administracji skarbowej. Przypomniała, że na mocy art. 111 ust. 8 wspomnianej

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

świadczenia przedemerytalnego, emerytury lub renty, renty socjalnej lub rodzinnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem przez nich prowadzenia gospodarstwa; - rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej; - uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub

Projekt. Konsument będzie mógł łatwiej ogłosić upadłość

. wniosków tylko 60 rozpatrzono pozytywnie, a resztę oddalono lub zwrócono z przyczyn formalnych" - podał wiceszef MS. Obecnie - kontynuował - przesłanki do ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej są tak wyśrubowane, że ogłoszenie upadłości jest możliwe jedynie

Paszport do eksportu - III runda

O pomoc finansową w ramach Działania 6.1 mogą starać się mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem jest

Jednoosobowe firmy mają zaległości na średnio 34 tys. zł

Informacje o zadłużeniu osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą podał Rejestr Dłużników ERIF BIG. Jest to jedno z trzech działających w Polsce biur informacji gospodarczych (BIG) gromadzących informacje o dłużnikach.Czytaj też: Biuro Informacji Gospodarczej - nowy bat na

PITY 2011: Nowe PIT-y na nowy rok. Nowe wzory formularzy do rozliczeń

Zmiany mają związek z wprowadzeniem nowych zasad identyfikacji podatników i odejściem od Numerów Identyfikacji Podatkowej (NIP). Od 1 września 2011 r. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w kontaktach z fiskusem posługują się numerem PESEL. Osoby takie nie muszą już składać

Jak uzyskać NIP na nowych zasadach?

Ministra Finansów.Poświadczenie nadania NIP ma formę potwierdzenia. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą urząd skarbowy powinien je wydać najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym wpłynęło do niego poprawne zgłoszenie identyfikacyjne. Pozostali podatnicy

Eksperci: sankcje nałożone na Rosję nie są skuteczne

jakichkolwiek towarów, usług lub technologii. Firmy i obywatele USA nie będą mogli kupować na Krymie nieruchomości i miejscowych firm lub ich finansować. Posiadane w USA aktywa osób, które ministerstwo skarbu USA zidentyfikuje jako prowadzące działalność na Krymie, zostaną zamrożone. Rozporządzenie wprowadza

Obroty powyżej 20 tys. zł? Musisz zainstalować kasę fiskalną

nieprowadzącym działalności gospodarczej lub rolnikom ryczałtowym powinni dokumentować obroty za pomocą kas fiskalnych. - Zwolnienia z tego obowiązku są stopniowo redukowane, a projektowane rozporządzenie konsekwentnie zawęża zakres stosowanych dotychczas ulg - powiedziała Dróżdż. Ministerstwo Finansów proponuje

Równość to fikcja, ale sprawiedliwość już nie

oczekiwań, przez co zdecydowanie maleje motywacja do pracy. A za brakiem motywacji podąża spadek wydajności W Polsce działalność gospodarczą prowadzi 7,4 proc. mieszkańców (2,871 mln osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczych na 38,5 mln mieszkańców - dane GUS). W woj. lubuskim działalność

Projekt ws. praw konsumenta ma opuścić sejmową podkomisję

ryzyko uszkodzenia towarów w transporcie, aż do momentu, gdy konsument wejdzie w ich posiadanie" - dodała Affre. Zwróciła też uwagę na definicję konsumenta, którą wprowadza projekt. "Za konsumentów będą uznawane również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli zawierają umowę

Mikrofirmy lubią długie weekendy

Idea Bank przeprowadził sondaż telefoniczny wśród 500 najmniejszych firm. Za większością (91 proc.) kryją się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Jednak to nie tylko osoby na tzw. samozatrudnieniu, ale też właściciele małych punktów handlowo-usługowych, przedstawiciele wolnych zawodów

Naciągacz pisze do firmy: żądam 110 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców

, że wyciekły one z Ministerstwa Gospodarki, które od lipca 2011 r. nadzoruje elektroniczny rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zwany Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Rejestracja przedsiębiorców jest bezpłatna. - Mam wpis do rejestru

Rośnie sprzedaż aut w Polsce. Wrzesień najlepszy od sześciu lat

służbowych w rejestracjach nowych aut w Polsce. A faktycznie zakupy nowych aut przez przedsiębiorców mogą być jeszcze większe, gdyż w rządowej Centralnej Ewidencja Pojazdów samochody kupowane przez spółki cywilne i osoby prowadzące działalność gospodarczą zalicza się do aut kupionych przez osoby fizyczne

Rejestracja firmy w CEIDG

Rejestracja przez InternetOsoba fizyczna chcąca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej może swoją firmę zarejestrować przez Internet. W tym celu należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego, który dostępny jest na stronie internetowej CEIDG

Co 60. umowa najmu kończy się eksmisją. Statystyki komorników

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz o osoby prawne. Polecamy poradnik: Jak wykupić mieszkanie komunalne W odróżnieniu od tradycyjnej umowy najem okazjonalny pozwala właścicielowi na łatwiejsze pozbycie się z mieszkania najemcy, który nie wywiązuje się z podpisanej umowy. Warunkiem

PESEL wypiera NIP w kontaktach z fiskusem

wydawał on decyzję o nadaniu NIP. Osobom fizycznym rozpoczynającym działalność gospodarczą numer był przyznawany w ciągu 3 dni roboczych. Pozostali uzyskiwali go zazwyczaj w ciągu miesiąca. Obecnie wygenerowanie NIP ma być czynnością materialno-techniczną. NIP zostanie nadany przy użyciu

Podatnicy na muszce fiskusa

zawód, miejsce zamieszkania, ustrój majątkowy, źródła uzyskiwania przychodów". Analiza wyników badań tego zjawiska za lata 2010-11 pokazała - zdaniem Ministerstwa Finansów - że największą grupę podatników uchylających się od opodatkowania stanowią osoby prowadzące działalność gospodarczą. - W

Zasady składania dokumentów podatkowych przez wspólników spółki cywilnej

. Wskazać należy, że ogólnie obowiązujące przepisy prawa, dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, przewidują nadanie wspólnego numeru podatnika VAT UE i numeru identyfikacyjnego REGON, a w pozostałym zakresie wspólnicy spółki cywilnej wobec organów państwowych występują

Opodatkowanie terminowych lokat przedsiębiorcy

Odsetki w dwóch źródłach przychodówUstawa o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z działalności gospodarczej zalicza odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą (art. 14 ust. 2 pkt 5

Dziś koniec ryczałtowego PIT-owania za 2011 r.

Czytaj też: Pity 2011: nowe wzory formularzy, porady. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą płacić nie tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale też wynajmujące swoje domy czy mieszkania. Jak co roku podstawowym formularzem ryczałtowców (płacą go nieduże firmy prowadzące m.in

Kolejna prywatna piramida finansowa. I znów są oszukani

hukiem ogłosiło upadłość. Jak ustalili krakowscy prokuratorzy, ofiarami swojej łatwowierności między lutym a wrześniem zeszłego roku stało się co najmniej kilkanaście osób.Powierzyli mu nawet 350 tysięcy złotychA system był taki: Piotr Cz., prowadząc indywidualną działalność gospodarczą, zaczął pożyczać

Pieniądze dla bezrobotnych po zmianach. Jak z nich skorzystać?

dostały też nowe narzędzia, które mają pomóc poszukującym zatrudnienia. Są to głównie różne formy finansowego wsparcia dla pracodawców i pracowników. Oprócz znanych już instrumentów, jak np. bezzwrotne wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej, pojawiły się m.in. nisko

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

. Obecny stan prawny, jak ocenia MPiPS, "sprzyja powstawaniu nadużyć". W przypadku kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą wysokość zasiłku macierzyńskiego ustalana jest bowiem na podstawie średnich deklarowanych przychodów, od których odprowadzana była składka chorobowa. Obecnie można

Rząd chce, by ZUS płacił za czas choroby pracownika

możliwość zwolnienia z pracy kobiety w ciąży lub na urlopie macierzyńskim dotyczy wyłącznie pracodawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą własnej działalności gospodarczej, czyli prywatnego zatrudnienia np. pomocy domowej, a nie wszystkich przedsiębiorstw.

Ostatni dzień na ryczałt za 2008 r.

załączniki - osoby prowadzące działalność gospodarczą na własne nazwisko (na własny rachunek) oraz uzyskujące w zeszłym roku przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze wypełniają dodatkowo PIT-28/A, natomiast podatnicy prowadzący działalność w formie spółki

PIT 2009: Ryczałt ewidencjonowany i PIT-28

lat poprzednich.Zeznanie roczne ryczałtowca to tradycyjnie PIT-28. Do tego dochodzą załączniki: osoby prowadzące działalność gospodarczą na własne nazwisko (na własny rachunek) wypełniają dodatkowo PIT-28/A, natomiast podatnicy prowadzący działalność w formie spółki (bądź spółek) osób fizycznych

Imprezy samorządowe w podatkowych pląsach

przypominają, że obowiązek rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych ma niemal powszechny charakter i zasadniczo dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność handlową na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dlatego uważają, że nie ma uzasadnienia zniesienie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub indywidualny przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej – jedna z form, najprostsza organizacyjnie, prowadzenia przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w Polsce. Z tej formy działalności gospodarczej

Osoba publiczna

Osoba publiczna – osoba, która wykonuje funkcje publiczne lub przez inną swoją działalność zawodową, gospodarczą, społeczną, polityczną, kulturalną itp. wpływa znacząco na funkcjonowanie społeczeństwa, przeciwieństwo osoby prywatnej.Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2002 r. ustanawiająca

Przedsiębiorca (prawo)

jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (tzw. ułomna osoba prawna), której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie

Ajent

Ajent – osoba prowadząca działalność gospodarczą na zasadzie dzierżawienia od jakiegoś przedsiębiorstwa placówki handlowej, usługowej lub podobnej, a także pośrednik w zawieraniu umów na rzecz zleceniodawcy.

Przedsiębiorca

jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w np. 33 1 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. art. 479? k.p.c. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą lub indywidualny przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej - jedna z form, najprostsza organizacyjnie, prowadzenia przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w Polsce. Z tej formy działalności gospodarczej nie mogą korzystać osoby prawne, jak również jednoosobowe spółki prawa handlowego utworzone przez osobę fizyczną, które

więcej o osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na pl.wikipedia.org