opodatkowanie vat

woj, PAP

NSA: kaucja gwarancyjna to nie zaliczka opodatkowana VAT

NSA: kaucja gwarancyjna to nie zaliczka opodatkowana VAT

Jeśli spółka otrzymuje pieniądze przed dokonaniem dostawy, a w tym czasie umowa z kontrahentem nie określa wszystkich jej warunków, to kwota ta nie jest zaliczką opodatkowaną VAT, lecz kaucją gwarancyjną - uznał we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny

Transakcje wykonane bitcoinami a VAT

Wirtualna waluta bitcoin wywołuje niemałe perturbacje w kwestii opodatkowania podatkiem VAT. Sygnały płynące z całego świata są tak zróżnicowane, że paradoksalnie prowadzą do jednego wniosku - obrót powinien zostać zwolniony z podatku VAT. Poniżej przedstawiamy analizę opodatkowania VAT obrotu bitcoinów - na kanwie przepisów prawa polskiego i międzynarodowego.

Podatników czeka rewolucja w VAT od 2014 r. [NEWSERIA]

Podatników czeka rewolucja w VAT od 2014 r. [NEWSERIA]

Tesco przegrało w Polsce wojnę z fiskusem. Nie będzie niższego VAT

Tesco przegrało w Polsce wojnę z fiskusem. Nie będzie niższego VAT

. stawki.Skąd ten pomysł? Tesco twierdziło, że Polska w niewłaściwy sposób przyjęła unijną dyrektywę w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i że wszystkie sprzedawane produkty spożywcze powinny być opodatkowane niższymi stawkami VAT. Spółka wskazywała na załącznik nr 3 do dyrektywy, z którego

Rewolucja w VAT od rzeczy używanych

Od Nowego Roku przedsiębiorca będzie mógł sprzedać bez podatku komputer albo ladę chłodniczą, nawet gdy te towary nabył miesiąc wcześniej. Niestety, przedsiębiorca będzie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu ich sprzedaży tylko wówczas, gdy towary te były wykorzystywane do celów

MF: może wzrosnąć VAT na śmieciowe jedzenie

zbóż". Dzięki takiemu zakwalifikowaniu chipsy, chrupki ziemniaczane, snacki i tortille mieszczą się w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, co oznacza, że są opodatkowane stawką 8 proc.Jedynym wyjątkiem są chrupki pszenno-ziemniaczane, tzw. pellety. Są one sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 15.82.13

Imprezy samorządowe w podatkowych pląsach

konsekwencji nie będą podlegać opodatkowaniu VAT.Eksperci przypominają jednocześnie, że ustawa o VAT przewiduje zwolnienie podmiotowe dla podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. W przypadku zatem, gdy uczestnicy imprezy

"Parkiet": Za podwyżkę VAT zapłaci klient

Od kwietnia tego roku zacznie obowiązywać nowela ustawy o VAT przewidująca, że infrastruktura przekazywana nieodpłatnie gminom przez deweloperów będzie obłożona 23-proc. VAT. Spowoduje to wzrost cen mieszkań. Dotąd deweloperzy, którzy budowali drogi dojazdowe np. do osiedli czy centrów handlowych

Rozliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany

natomiast z przepisów dyrektywy nie uzależnia prawa do odliczenia od wymogu formalnego, jakim jest rejestracja w charakterze podatnika VAT. Zasadą przyjętą przez prawo wspólnotowe jest opodatkowanie czynności wykonywanych przez podatnika działającego w takim charakterze, bez względu na to

Czy prowadząc sklep internetowy trzeba być podatnikiem VAT

bycia podatnikiem VAT.   Według ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, oraz osoby fizyczne, które samodzielnie wykonują działalność gospodarczą, o której mówi ust. 2 ustawy. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega: odpłatna

Opodatkowanie działalności w zakresie sprzedaży akcesoriów telefonicznych

wyjaśniam, że wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym nie wpływa w żaden sposób na zasady opodatkowania podatkiem VAT. W szczególności wybór opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie wyłącza możliwości zarejestrowania się przedsiębiorcy jako czynnego

"DGP" Minister finansów podniesie podatki i zniesie ulgi

"DGP" Minister finansów podniesie podatki i zniesie ulgi

W sumie państwowa kasa zyska na nich 67 milionów złotych. "Dziennik Gazeta Prawna" zauważa, że na tę sumę zrzucą się wszyscy Polacy. Resort przewiduje między innymi podniesienie VAT-u z 5 do 8 procent przy sprzedaży kawy, lodów i gotowych posiłków. Z 8 do 23 procent wzrośnie VAT na

Stawka VAT na organizację balu sylwestrowego

bez zapewnienia konsumpcji, klasyfikowane są na gruncie stosowanej dla celów podatkowych PKWiU jako świadczenie usług związanych z działalnością sal balowych, dyskotek i instruktorów tańca (PKWiU 92.34.12). Usługi takie opodatkowane są podatkiem VAT według stawki 7% (na podstawie art. 41 ust. 2 w zw

Opodatkowanie usług szkoleniowych świadczonych na terytorium Słowacji

Odpowiedź: Świadczenie takich usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce (podlega opodatkowaniu w Słowacji) oraz nie podlega obowiązkowi wykazania w informacji podsumowującej VAT-UE.Miejsce świadczenia usług w zakresie edukacji (w tym usług szkoleniowych) do końca 2010 r. ustala się na

Działalność gospodarcza prowadzona w różnych państwach a konsekwencje w zakresie PIT, VAT i ZUS

Odpowiedź: Z tytułu czynności opodatkowanych VAT niemieckim nie będą wystawiane na potrzeby polskiego VAT faktury i podatek z nich wynikający nie będzie ujmowany w składanych na potrzeby polskiego VAT deklaracjach. Co do kwestii opodatkowania PIT, zastosowanie będzie miała polsko-niemiecka umowa o

Czy nieodpłatne przekazanie towarów związane z przedsiębiorstwem podlega VAT?

Przez dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT rozumie się m.in. przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:1) przekazanie lub zużycie towarów na cele

Jak rozliczyć VAT, gdy dziecko przejmuje firmę rodziców?

zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (VAT-Z),.sporządzenie spisu z natury na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, w terminie 14 dni od dnia zaprzestania ich wykonywania,.zawiadomienie o dokonanym spisie z natury, o ustalonej wartości i kwocie podatku należnego

Fiskus żąda VAT od sprzedaży ziemi

Podatnicy, którzy sprzedają działki z własnego majątku, powinni korzystać z drogi sądowej, jeśli organy podatkowe żądają zapłaty podatku od towarów i usług.Linia orzecznicza wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie opodatkowania VAT sprzedaży działek

Opodatkowanie usługi transportu towarów na trasie Polska-Rosja dla firmy rosyjskiej oraz polskiej

Odpowiedź: Świadczenie usługi transportu drogowego towarów dla firmy rosyjskiej nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, zaś świadczenie takiej usługi dla firmy polskiej jest w Polsce opodatkowane według stawki 0%. W obu przypadkach świadczenia usług nie trzeba wykazywać w informacji

Jak rozliczyć dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska?

uzyskania przychodów.Fakt, że dany zakup został dokonany z dotacji, nie ma znaczenia dla możliwości odliczenia VAT od tych zakupów. Jeśli tylko dany zakup służy działalności opodatkowanej (a nie zachodzą inne przesłanki wyłączenia prawa do odliczenia, określone w art. 88 ustawy o VAT), to wówczas można

Nadchodzi rewolucja w VAT

- Musimy zapomnieć o tym, czego przez pięć lat naszej obecności w UE nauczyliśmy się o opodatkowaniu VAT-em transakcji przeprowadzanych między firmami z różnych krajów Wspólnoty - mówiła w czasie wtorkowej konferencji w Warszawie Dominika Cabaj, doradca podatkowy, ekspert od VAT w kancelarii DLA

Nie wszystkie faktury uprawniają do odliczenia VAT

dnia 11 marca 2005 r., sygn. akt FSK 1292/04, uznając, iż całkowity brak prawa do odliczenia VAT stanowiłby naruszenie zasady neutralności.Z prawa do odliczenia VAT nie można również skorzystać w przypadku, gdy faktura dokumentuje transakcję opodatkowaną 3%, 7% lub 22% stawką VAT, a w rzeczywistości

Skutki przerobienia samochodu ciężarowego na osobowy

odliczenia VAT.Obecnie zakup takiego samochodu zasadniczo uprawnia do odliczenia jedynie 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej jednak niż 6.000 zł. Przy czym podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT przy nabyciu paliwa do jego napędu.Jeden z naszych Czytelników zamierza samochód z tzw

Jak wyliczyć limit obrotów uprawniających do zwolnienia?

Do wyliczenia kwoty obrotu uprawniającej do zwolnienia podmiotowego od VAT przyjmuje się łączną wartość sprzedaży opodatkowanej netto (bez podatku VAT). Wynika to z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm

Udzielanie pożyczek z ZFŚS a VAT

przez pracodawcę, a pomoc materialna nie jest wymieniona jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT. Pożyczki z Funduszu są formą pomocy i nie powinny być traktowane w kategorii usług.Gdyby jednak nawet przyjąć, że udzielenie pożyczki jest faktycznie świadczeniem usług, to byłyby one zwolnione z

Czy zerowy VAT pomniejsza podatek należny?

zastosowania zwolnienia w przypadku sprzedaży towaru, który wcześniej został nabyty od "nievatowca", czy od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej bądź gdy towar podlegał zwolnieniu od VAT. Jednak problem powstaje przy dostawie towaru, który przy nabyciu opodatkowany był 0% stawką VAT. W tym

Zwrot VAT w przypadku świadczenia usług poza krajem

Deklaracja VATKwota należna z tytułu świadczenia usług, które nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, lecz podlegają opodatkowaniu poza terytorium kraju, powinna być wykazana w składanej deklaracji VAT-7 czy VAT-7K. Kwotę tę wykazuje się w poz. 21 deklaracji - "Dostawa

Wynajem domu w Hiszpanii a obowiązki podatkowe

usług, Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). W konsekwencji miejsce świadczenia usługi wynajmu nieruchomości znajdującej się w Hiszpanii znajduje się na terytorium Hiszpanii, a więc podlega ona opodatkowaniu na podstawie hiszpańskich przepisów VAT.To zatem hiszpańskie przepisy VAT decydują o Pani

Portugalia podnosi podatki by ratować budżet

Wszystko po to, by deficyt budżetowy w 2011 r. spadł do 4,6 proc. PKB (w 2009 r. sięgał 9,4 proc.).

Jaki VAT na roboty budowlane w budynkach mieszkalnych?

. Jednak w sytuacji kiedy w skład tych robót wchodzą czynności wymienione w poz. 138 i poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, roboty te należy opodatkować 7% stawką VAT. Dotyczy to m.in. usług w zakresie rozprowadzania wody PKWiU 41.00.2. Większy zakres 7% VAT

Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika

Prawo do odliczenia VAT ograniczone zostało przez ustawodawcę m.in. w art. 88 ust. 3a ustawy o VAT. W przepisie tym wymieniono sytuacje, w których otrzymana faktura nie uprawnia podatnika do odliczenia podatku w niej zawartego. Wskazano m.in., że nie stanowią

MF uspokaja przedsiębiorców, którzy zechcą sprzedać prywatny samochód

mocno kontrowersyjne. Wynika z nich bowiem, że w przypadku np. samochodu wykorzystywanego zarówno do czynności zwolnionych, jak i do czynności opodatkowanych VAT, jego sprzedaż trzeba by opodatkować, nawet w sytuacji nie odliczenia VAT przy nabyciu. W takim przypadku fiskusowi - po doliczeniu podatku

Ministerstwo uspokaja przedsiębiorców: Prywatne auto sprzedadzą bez VAT

Brzezin uważa, że nowe przepisy są mocno kontrowersyjne. Wynika z nich bowiem, że w przypadku np. samochodu wykorzystywanego zarówno do czynności zwolnionych, jak i do czynności opodatkowanych VAT jego sprzedaż trzeba by opodatkować nawet w sytuacji nieodliczenia VAT przy nabyciu. W takim przypadku

Prezydent podpisał nowelizację ustawy dotycząca VAT od aut z kratką

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT uchwaloną przez Sejm na początku lutego br., od 1 kwietnia 2014 r. zmienią się zasady odliczeń i rozliczania podatku od samochodów osobowych do 3,5 tony, wykorzystywanych przez przedsiębiorców. Wysokość odliczenia będzie zależała od sposobu użytkowania pojazdu

Rząd za projektem dot. odliczania VAT od samochodów osobowych

wydatków związanych z pojazdami, które mogą być wykorzystywane także do celów prywatnych lub zasad opodatkowania takiego użytkowania - sprzyja nadużyciom w rozliczaniu VAT. Wskazano, że chodzi o nieuzasadnione jego odliczanie lub uchylanie się od opodatkowania, wynikające z niewłaściwego prowadzenia

SLD za odliczeniem 100 proc. VAT od ceny samochodu i paliwa

celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. Pełne odliczenie VAT ma przysługiwać tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.(PAP)

CIR: Komitet Stały zarekomendował rządowi przyjęcie zmian w CIT i PIT

związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. Pełne odliczenie VAT ma przysługiwać tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Resort chciałby wprowadzić zmiany jak najszybciej (w ocenie

CIR: Komitet Stały zarekomendował rządowi przyjęcie zmian w CIT i PIT

wydatków eksploatacyjnych) dotyczących pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Będzie to dotyczyło samochodów wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. Pełne odliczenie VAT ma przysługiwać tylko w

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT

przewiduje także skrócenie ze 180 dni do 60 terminu zwrotu podatku w przypadku, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, czyli dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium

Firmy stracą na sprzedaży aut

Od 1 kwietnia przestanie obowiązywać zwolnienie z VAT od sprzedaży samochodów osobowych kupionych z częściowym odliczeniem podatku. Jak informuje Tygodnik Biznes i Prawo, resort finansów przedstawił projekt zmian w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych

Od 1 stycznia można odliczyć pełen VAT od zakupu auta "z kratką"

) dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Będzie to dotyczyło samochodów wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. Pełne odliczenie VAT ma przysługiwać tylko w odniesieniu do wydatków

Wielki powrót aut z kratką. Ale na krótko

) dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Będzie to dotyczyło samochodów wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. Pełne odliczenie VAT ma przysługiwać tylko w odniesieniu do wydatków

Wkrótce przedsiębiorcy stracą pełne odliczenie VAT od części do aut

28 stycznia rząd przyjął projekt zmian w VAT dotyczący tzw. samochodów z kratką. Zgodnie z nim od samochodów osobowych wykorzystywanych jednocześnie do celów służbowych i prywatnych będzie przysługiwać odliczenie 50 proc. podatku. "Najbardziej rozczarowani będą przedsiębiorcy używający w

Senacka komisja za przyjęciem bez poprawek zmian w VAT od aut

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT uchwaloną przez Sejm w ubiegłym tygodniu, od 1 kwietnia 2014 r. zmienią się zasady odliczeń i rozliczania podatku od samochodów osobowych do 3, 5 tony, wykorzystywanych przez przedsiębiorców. Wysokość odliczenia będzie zależała od sposobu użytkowania pojazdu

Wyższy VAT do 2016 r.? Przeciętna rodzina straci rocznie 1000 zł

przeznacza na produkty/usługi objęte stawką 23% i 1752 zł na opodatkowane preferencyjną 8-proc. stawką (ma ona zastosowanie przede wszystkim do produktów żywnościowych), to miesięczny koszt wyższych stawek VAT wynosi 28 zł. Oznacza to, że na przestrzeni 3 lat, na które utrzymane mają być stawki VAT na

W 2014 r. fiskus opodatkuje spółki komandytowo-akcyjne

. Zmienią się zasady opodatkowania sprzedawanych przez firmy towarów, wykorzystywanych do czynności opodatkowanych VAT. Sprzedaż takich towarów (maszyn czy samochodów używanych przez firmę) będzie podlegać opodatkowaniu VAT, nawet jeśli przy ich zakupie przedsiębiorca nie skorzystał z odliczenia VAT-u. Od

O podatkach na Kongresie Podatków i Rachunkowości

Największą zmianą podatkową, która weszła w życie 1 stycznia br., był powrót do odliczania pełnego VAT od ceny samochodów z kratką i paliwa do nich. Druga najistotniejsza nowość polega na objęciu spółek komandytowo-akcyjnych takim samym podatkiem dochodowym, jaki płacą osoby prawne. Już za rok

Wyrok unijnego Trybunału ws. polskiego VAT od firm szkoleniowych

MDDP były opodatkowane podatkiem VAT, spółka mogłaby w tym zakresie mieć prawo do odliczenia podatku naliczonego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnił, że zasadniczo unijna dyrektywa nie wyklucza objęcia zwolnieniem z VAT usług edukacyjnych świadczonych przez podmioty niepubliczne w

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu a koszty podatkowe

celu zadośćuczynienie za korzystanie z lokalu bez umowy w okresie, w którym korzystanie to przyczyniało się (pośrednio) do uzyskiwania przychodów.Dla zaliczenia niniejszego wydatku do kosztów podatkowych bez prawnego znaczenia pozostaje to, że w fakturze nie wyszczególniono kwot podatku VAT. Ponadto

MF: projekt ws. odliczenia VAT od aut do konsultacji społecznych

zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów użytku prywatnego. Pełne odliczenie VAT ma przysługiwać tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Ograniczenie do 50 proc. odliczenia

Chirurgia plastyczna uratuje koreański budżet?

Do tej pory opodatkowane były tylko główne zabiegi, jak redukcja zmarszczek, korekta nosa czy powiększenie biustu. Od stycznia przyszłego nowy i większy 10-procentowy podatek VAT zostanie nałożony na wszystkie zabiegi inwazyjne i nieinwazyjne z wyjątkiem tych związanych z poprawą wzroku i usuwaniem

Delikatesy Alma chciały obniżyć VAT artykułów spożywczych. Sąd zabronił

, ale i tu się nie powiodło. NSA podtrzymał opinie sądu z Krakowa. Sędzia Marek Kołaczek stwierdził, że unijna dyrektywa VAT nie wymaga pełnej harmonizacji przepisów UE z krajowymi i dopuszcza sytuację, w której ten sam towar będzie opodatkowany stawką podstawową bądź obniżoną w poszczególnych państwach

Zmiany w VAT od samochodów osobowych mogą wejść w życie 1 marca

eksploatacyjnych) dotyczących pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Będzie to dotyczyło samochodów wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. Pełne odliczenie VAT ma przysługiwać tylko w przypadku wydatków

Kraje Unii Europejskiej tracą przez nieuczciwych podatników około biliona euro rocznie

dwóch miesięcy. Taka procedura polega na przeniesieniu obowiązku płacenia VAT-u z dostawcy na nabywcę w przypadku nadużyć, jakie w Polsce mogą mieć miejsce w przemyśle stalowym. Na przyspieszeniu tym zależało premierowi Donaldowi Tuskowi.Ponadto jeśli chodzi o nowelizację dyrektywy o opodatkowania

"Lewe" faktury na 16 mln zł. ABW zatrzymało trzy osoby

zaniżania podstawy opodatkowania podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym. W sprawie przeszukano kilkanaście podmiotów gospodarczych, ujawniając fikcyjne faktury opiewające na kwotę ponad 16 mln złotych.Działania funkcjonariuszy ABW odbywały się przy współpracy z Urzędem Kontroli Skarbowej w Katowicach. Już

Komisja finansów przeciw poprawkom opozycji do projektu ws. VAT od aut

pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, które wykorzystywane są do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. Wyjątek dotyczy VAT od paliwa, bowiem w tym przypadku 50-proc. odliczenie będzie przysługiwać dopiero od 1 lipca 2015 r

Sejm zajmie się zmianami dotyczącymi odliczeń VAT od samochodów

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, które wykorzystywane są do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. Wyjątek dotyczy odliczenia VAT od paliwa. Założono, że pełne odliczenie będzie przysługiwało tylko w przypadku wydatków związanych z pojazdami

Szara strefa i mniejsza konsumpcja ograniczają wpływy z VAT

strefy - mówią zgodnie ekonomiści. Ale nie tylko. Zdaniem niektórych odpowiedzialna jest za to podwyżka stawek VAT. - Doszło do sytuacji, w której wysoki poziom opodatkowania powoduje, że kolejne jego zwiększanie przynosi efekt odwrotny do zamierzonego, powodując dalszy spadek dochodów budżetu państwa

MF: termin 1 marca na wejście w życie zmian dot. VAT od aut - realny

do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. Pełne odliczenie VAT ma przysługiwać tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Resort chciałby wprowadzić zmiany jak

Piechociński za pełnym odliczeniem VAT od samochodów służbowych

Propozycja Piechocińskiego jest sprzeczna z pomysłami dotyczącymi ograniczenia odliczeń przygotowanymi przez resort finansów. Od 1 stycznia 2014 r. można odliczyć pełen VAT od zakupu aut osobowych "z kratką", które uzyskają homologację samochodu ciężarowego. Ministerstwo Finansów chce

Piechociński za pełnym odliczeniem VAT od samochodów służbowych

Propozycja Piechocińskiego jest sprzeczna z pomysłami dotyczącymi ograniczenia odliczeń przygotowanymi przez resort finansów. Od 1 stycznia 2014 r. można odliczyć pełen VAT od zakupu aut osobowych "z kratką", które uzyskają homologację samochodu ciężarowego. Ministerstwo Finansów chce

Kompleksowe zmiany w podatku VAT od aut w 2014 roku

ograniczeń w odliczeniu VAT. Nie wiemy, jak zostanie zdefiniowane przez MF wykorzystanie samochodów wyłącznie do działalności gospodarczej - powiedziała Szafarowska.Zmiany w podatkach zbyt częstePartner w firmie doradztwa podatkowego KNDP Andrzej Nikończyk ocenił, że tak częste zmiany zasad opodatkowania

Możliwe, że zmiany w VAT od aut wejdą w życie 1 kwietnia 2014 r.

celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. Wyjątek dotyczy VAT od paliwa, bowiem w tym przypadku 50-proc. odliczenie będzie przysługiwać dopiero od 1 lipca 2015 r. Projekt zakłada, że pełne odliczenie VAT będzie przysługiwało tylko w przypadku wydatków

"Gazeta Wyborcza": Firmy będą miały lżej?

Jądro zmian to poprawki w VAT. Dotyczą one przede wszystkim wprowadzenia statusu małego podatnika, co uprawnia m.in. do uproszczonej księgowości i opodatkowania. Status dostaną wszystkie firmy, których sprzedaż nie przekracza 2 mln euro. "Mali podatnicy" odprowadzać będą VAT wg tzw

Zakup używanej rzeczy do firmy a VAT od marży

odliczyć należnego VAT, bo nie będzie on wykazany na fakturze. Dla kogo opodatkowanie marży może się opłacać? Będzie to korzystne np. dla podatników nie mogących odliczyć VAT przy zakupie danego towaru, jak również dla tych, którzy nie mają prawa do odliczania całości VAT-u ze względu na to, że zakup ma

Ten koszmarny VAT

odliczaniem VAT też mają być niezmienne przez cały rok? Prawnicy rządowi twierdzą, że nie. Nie ma tu bowiem zmian stawek ani przedmiotu opodatkowania. Ale jest poważna zmiana reguł gry. Poseł Łukasz Gibała (Twój Ruch) ostrzegał, że nowe przepisy to upośledzenie sytuacji polskich firm w globalnej konkurencji

"Rz": Czy polski podatnik wesprze UEFA?

połowa biletów zostanie sprzedana na Ukrainie, na Polskę przypada ok. 112 min euro obłożonych 8-proc. stawką VAT. Do budżetu powinno więc wpłynąć blisko 40 mln zł.Według Karoliny Tetłak z Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentki Harvardu, specjalizującej się w opodatkowaniu wielkich imprez sportowych

Polska chce niższych stawek VAT na e-książki w Unii Europejskiej

sprawie - powiedział Boni.Zdaniem ministra należy rozważyć również obniżenie VAT-u na elektroniczne wydania prasy. - Będziemy przekonywać kraje UE i Komisję Europejską, by nowe rozwiązania dotyczące cyfrowych treści i ich opodatkowania można było stosować szerzej - powiedział.Wydawcy od dawna pukają do

Ekspert: w podatku VAT nie liczy się kratka w aucie, ale homologacja N1

kupowanego samochodu. Nie bez znaczenia - dodał - jest też to, że w przyszłości podatnik może mieć problem z wykorzystaniem samochodu na cele prywatne, ponieważ zasadniczo takie przekazanie powinno być opodatkowane podatkiem VAT. Grunwald wyjaśnił, że tylko podatnicy, którzy kupią samochody po wejściu w

VAT a sprawa polska

płacić wyższy VAT, a może też inne podatki.Rzeczą oczywistą jest, że aby sfinansować te wydatki, które państwo ponieść musi, trzeba znaleźć w budżecie na to środki. Pierwszy akord to zwiększenie deficytu, który sam w sobie nie musi być zły, przecież wszyscy zaciągamy kredyty i pożyczki. Kłopoty zaczynają

"Puls Biznesu": Mafia złomiarska kontratakuje

proceder został ukrócony. "Należałoby więc rozważyć wprowadzenie takich samych zasad opodatkowania VAT wszystkich produktów, które powstały ze złomu, bez względu na ich postać" - uważa Piotr Szeliga.

Kapica: Miliard złotych nadużyć w obrocie paliwami w 2012 r.

W 2012 r. organy kontroli skarbowej przeprowadziły 310 postępowań kontrolnych w podmiotach zajmujących się obrotem paliwami płynnymi, w wyniku czego stwierdzono nieprawidłowości w VAT na ponad 661 mln zł i na ponad 362 mln zł w podatku akcyzowym. Dla porównania: w 2011 r. przeprowadzono 396

Sejm: zmiany w VAT od samochodów osobowych od 1 kwietnia 2014 r.

Sejm przegłosował w piątek nowelizację ustawy o VAT wprowadzającej nowe regulacje dotyczące odliczeń i rozliczania podatku od samochodów osobowych do 3,5 tony wykorzystywanych przez przedsiębiorców. Wysokość odliczenia będzie zależała od sposobu użytkowania pojazdu. Za uchwaleniem zmian głosowało

Komisja finansów za zmianami w VAT od aut od 1 kwietnia 2014 r.

Komisja zajęła się w czwartek poprawkami zgłoszonymi w trakcie drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o VAT, który ma uregulować kwestie odliczania podatku od aut osobowych do 3,5 tony. Spośród 11 przygotowanych poprawek komisja pozytywnie oceniła trzy wnioski. Pierwsza poprawka

Boom na nowe auta. Ulgi, czyli okienko dla kosztownych limuzyn

mogli odliczyć VAT od rachunków za paliwo do tych pojazdów. Projekt nowych przepisów o opodatkowaniu firmowych aut rząd ogłosił dopiero pod koniec zeszłego roku i weszły one w życie w tym miesiącu. Dlatego w pierwszym kwartale obowiązywały ulgi podatkowe większe niż w zeszłym roku i hojniejsze niż

"DGP" E-książki dla uczniów nie będą tańsze przez wyższy VAT

wyliczeniach uwzględnić stawki VAT - sugeruje "Dziennik Gazeta Prawna". Dziś podręcznik papierowy jest opodatkowany 5-procentowym podatkiem od towarów i usług. Od jego wersji elektronicznej trzeba zapłacić 23 procent podatku. Dopiero obniżenie VAT mogłoby oznaczać dla uczniów zmniejszenie kosztu

OPZZ chce czterech stawek PIT, w tym 15 proc. i 50-proc.

- wtedy komitet zacznie zbierać podpisy pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o PIT. Aby projekt obywatelski mógł zostać wniesiony do Sejmu w ciągu trzech miesięcy trzeba zebrać 100 tys. podpisów z poparciem. Związkowcy proponują, by obniżyć opodatkowanie osób o najmniejszych dochodach i

Jawność cen materiałów eksploatacyjnych użytych w okresie gwarancji

publicznego) będzie świadczył usługi serwisu gwarancyjnego.Biorąc jednak pod uwagę wymogi określone w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług VAT oraz zasad wystawiania faktur VAT, wykonawca powinien przedstawić jednostkowe ceny materiałów eksploatacyjnych w jakiej dokonuje ich sprzedaży

Fiskus wprowadzi nowy podatek w listopadzie. Na szczęście nie dotyczy każdego

Z informacji zebranych przez PAP m.in. ze strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji wynika, że na zmianę Ordynacji podatkowej i ustawy o VAT czeka branża stalowa, która narzeka na nieuczciwą konkurencję szarej strefy. Dotkliwe straty związane z wyłudzeniami VAT w obrocie prętami stalowymi

Podatkowy przekręt na telefonach komórkowych. Budżet traci miliardy złotych

stwierdzenie, że nie zostaje opodatkowana VAT w Polsce - stwierdza DLA Piper. - Dane statystyczne dotyczące telefonów komórkowych w tym zakresie są bardzo podobne do danych statystycznych dotyczących wyrobów stalowych sprzed wprowadzenia zmian w przepisach podatkowych - dodaje. W Polsce produkuje się telefony

Samar: samochody z kratką stanowią kilka procent obecnie rejestrowanych

całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Będzie to dotyczyło samochodów wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. Pełne odliczenie VAT ma przysługiwać tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez

Ile w tym roku oddamy państwu podatku? Czteroosobowa rodzina 23 tys. zł

przeznaczają więc z tego 2312 zł miesięcznie, czyli rocznie 27 744 zł.Na szczęście część tych pieniędzy wraca. Najpierw od podstawy opodatkowania odliczyć można zapłacone składki na ZUS - wróci ok. 2300 zł. Przy wspólnym rozliczeniu małżonkowie zyskają kolejne 556 zł. Podatek zmniejszą natomiast o część

VAT od marzeń musisz zapłacić dziś

Spotkanie premiera Donalda Tuska z wicepremierem, ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem oraz ministrem finansów Jackiem Rostowskim, które dotyczyło rozliczeń VAT, media i politycy przedstawiali jako zdarzenie bez precedensu. W zdawkowych komunikatach politycy wspominali o porozumieniu, pracach

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT

- Do projektu nowelizacji ustawy o VAT wprowadzono przepisy o charakterze dostosowawczym do prawa Unii Europejskiej. Zaproponowane zmiany wynikają również z potrzeby racjonalnego stosowania obniżonych stawek podatku VAT. Nowe przepisy upraszczają rozliczenia podatku VAT, wprowadzają stabilność

W czasie kryzysu państwa najchętniej podnoszą VAT

W poniedziałek Eurostat opublikował dane o stawkach podatkowych, a Komisja Europejska zaprezentowała raport o trendach w systemach podatkowych krajów UE.- Średnia stawka VAT w krajach UE mocno wzrosła od 2008 r. W 2012 r. waha się ona od 15 proc. w Luksemburgu i 17 proc. na Cyprze do 27 proc. na

"PB": VAT na żywność do naprawy

absurdy, paradoksy i wady. 23-procentowe opodatkowanie wody mineralnej, a także wielu innych produktów spożywczych codziennego użytku, jak herbata czy spora część przypraw, dziwi wobec 8-procentowej stawki VAT na takie wyroby, jak chipsy ziemniaczane czy zupki instant z torebki. Absurdów jest więcej

ING i Zafinansowani.pl doradzają przedsiębiorcom

VAT w 2014 r., wyboru formy prawnej prowadzonej działalności oraz formy opodatkowania, a także najlepszej lokalizacji dla firmy. Kolejne części informatora będą udostępniane w następnych miesiącach na stronie Zafinansowani.pl. Do tej pory portal skupiał się na edukacji klientów indywidualnych, teraz

Czy warto być podatnikiem VAT?

 myśl tego przepisu podatnicy VAT są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku

Forma i sposób, czyli zamieszanie i zaplątanie w terminach

Czym zatem jest forma opodatkowania, a czym jest sposób opłacania podatku dochodowego i czemu z tym jest problem? Podatek dochodowy co do zasady przedsiębiorcy płacą wybierając pomiędzy tzw. zasadami ogólnymi, czyli podatkiem opłacanym według progresywnej skali podatkowej (teraz 18 proc. do kwoty

Ożóg: system podatkowy jest nieprzyjazny dla przedsiębiorców

Ożóg, która jest ministrem ds. prawa podatkowego Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club, zwróciła uwagę, że w międzynarodowych rankingach Polska znajduje się na szarym końcu pod względem przyjazności prawa podatkowego. Jedną z jego wad - jak wskazała - jest niepewność zasad opodatkowania

Na czym polega refakturowanie

opodatkować refakturowaną usługę, zwłaszcza wtedy jeśli usługa zasadnicza jest opodatkowana inną stawką VAT.   Ustawa o VAT w art. 8 ust. 2a mówi o możliwości refakturowania w przypadku kiedy: podatnik działa we własnym imieniu na rzecz osoby trzeciej i bierze udział w świadczeniu tych usług. W takim

Przełomowe zmiany w VAT - kalendarz zmian ważny dla milionów firm

Centralnego - jako alternatywę do stosowania kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego;1 kwietnia 2013 r.:Zmiany VAT dotyczą m.in.:a. nieodpłatnych wydań towarów - w zakres opodatkowania zostaną generalnie włączone drukowane materiały reklamowe i informacyjne, zmieniona

Doradcy podatkowi wybrali hity i buble 2011

Listę bubli i hitów podatkowych 2011 r. ułożył miesięcznik "Forum Doradców Podatkowych". To już kolejna taka lista. Tym razem za podatkowy bubel roku doradcy uznali podwyżkę i utrzymanie zróżnicowania stawek VAT na sprzedaż publikacji specjalistycznych. Od 1 stycznia stawka ta wzrosła z

Ruszył pierwszy bezpłatny tygodnik prawno-gospodarczy

Stępnia. W pierwszym numerze redakcja informuje m.in. o zakusach fiskusa do opodatkowania darowizn na leczenie nowotworów, komentuje zamieszanie z podatkiem VAT na rynku samochodów, wylicza, ile kosztuje wykształcenie czołowego tenisisty i analizuje gospodarcze efekty kryzysu politycznego na Ukrainie

Zwrot kosztów zakupu okularów dla pracownika a VAT

Pytanie: Czy zwrot kosztów za okulary dla pracownika jest opodatkowany podatkiem VAT? Czy należy wystawić fakturę wewnętrzną w przypadku, gdy firma odlicza podatek naliczony z faktury zakupu na okulary?Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji - zakładając, że firma pokrywa cały koszt zakupu okularów

Usługi transportu towarów a obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-UE

zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca (zob. art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).Usługami takimi są, między innymi, niektóre usługi transportu towarów. Dotyczy to, co do zasady, usług transportu

Usługi budowlane wykonywane w Szwecji - co z ryczałtem opłacanym w Polsce?

Pytanie: Jestem czynnym podatnikiem VAT-UE (ryczałt ewidencjonowany), aktualnie jestem zameldowany na stałe w Polsce. Wykonuję usługi budowlane w Szwecji i jestem tam zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym. Na rzecz inwestora - płatnika szwedzkiego wystawiam faktury VAT w walucie (korona szwedzka) w

Rozliczenie VAT na przełomie lat 2010-2011

wystawi fakturę w styczniu 2011 r., wówczas obowiązek powstanie już w styczniu 2011 r., tj. w okresie obowiązywania zmienionych stawek VAT. Zastosowanie w tym przypadku znajdzie dodany do art. 41 ust. 14a ustawy o VAT. Jak wynika z tego przepisu, w przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu, która

"Rz": Charytatywne SMS-y wciąż są objęte VAT

Wszystko dlatego, że opodatkowane pozostają wszystkie SMS-y wysyłane z tzw. telefonów na kartę (ponad połowa wszystkich wiadomości tekstowych). Okazuje się też, że i SMS-y wysyłane z telefonów na abonament nie zawsze są zwolnione z VAT, bo operatorzy muszą spełnić aż 8 warunków. A wdrożenie tych

"Rzeczpospolita": Charytatywne SMS-y wciąż są objęte VAT

Wszystko dlatego, że opodatkowane pozostają wszystkie SMS-y wysyłane z tzw. telefonów na kartę (ponad połowa wszystkich wiadomości tekstowych). Okazuje się też, że i SMS-y wysyłane z telefonów na abonament nie zawsze są zwolnione z VAT, bo operatorzy muszą spełnić aż 8 warunków. A wdrożenie tych

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Zasady ogólne - opodatkowanie prowadzonej działalności na zasadach ogólnych jest zasadniczo wyborem podatnika, z tym, że dla podmiotów prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego forma ta jest jedyną dopuszczalną formą opodatkowania. Ewidencja księgowa dokonywanych operacji prowadzona

Karta podatkowa

w formie karty są zwolnieni z podatku VAT – z tym, że ze zwolnienia tego mogą zrezygnować i wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych czynności podlegających regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku akcyzowym.

Podatek obrotowy

Podatek obrotowy – podatek pośredni, płacony przez osoby i instytucje prowadzące działalność gospodarczą, stanowiący alternatywę dla podatku od wartości dodanej (VAT). Podstawę do opodatkowania stanowi pełny przychód ze sprzedanych dóbr – obrót (stąd nazwa). Jest zawsze liniowy, choć

Podatek od towarów i usług

funkcjonuje wspólny system podatku od wartości dodanej VAT. Zadaniem prawa wspólnotowego w zakresie podatku VAT jest ujednolicenie krajowych przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem VAT, ze szczególnym naciskiem na dążenie do unikania podwójnego opodatkowania czy nieopodatkowania towarów i usług

JTT

JTT Computer Spółka Akcyjna – wrocławska firma informatyczna założona w 1990 roku. jeden z wiodących polskich producentów komputerów klasy PC.Firma zajmowała się m.in. produkcją komputerów na potrzeby szkół. Pod koniec lat 90., ze względu na niekorzystne opodatkowanie sprzętu komputerowego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.