odsetki ustawowe

PAP

MS pracuje nad projektem ws. zmian w odsetkach ustawowych

MS pracuje nad projektem ws. zmian w odsetkach ustawowych

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych - wynika z informacji zamieszczonej w środę w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

MS wysłało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. odsetek ustawowych

Resort sprawiedliwości wysłał w piątek do konsultacji publicznych i międzyresortowych projekt rozporządzenia ws. wysokości odsetek ustawowych - poinformowała PAP rzeczniczka ministerstwa. W dokumencie zapisano, że miałyby one wynosić 8 proc.

Zmieni się poziom odsetek ustawowych? Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad projektem

Resort sprawiedliwości rozpoczął prace nad projektem nowelizacji rozporządzenia dotyczącego poziomu odsetek ustawowych - powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Patrycja Loose. Zmiany są związane z ostatnią obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Przedsiębiorcy chcą wyższych odsetek ustawowych

Biznesmeni chcą zmiany przepisów o odsetkach ustawowych. Proponują ich podwyższenie, bo - jak argumentują - obecnie opłaca się być opieszałym kontrahentem. Biznesmeni chcą zmiany przepisów o odsetkach ustawowych. Proponują ich podwyższenie, bo - jak argumentują - obecnie opłaca się być

Apel o podwyższenie stawki odsetek ustawowych

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych apeluje do premiera o podwyższenie stawek odsetek ustawowych. Od prawie półtora roku wynoszą one 21 proc., mimo kilku podwyżek stóp procentowych NBP. Biznesmeni zrzeszeni w PKPP zwracają uwagę, że w rezultacie odsetki ustawowe mogące być karą dla

Sąd: ponad 100 ml dla Białegostoku od pierwszego wykonawcy stadionu

To prawie trzy razy więcej niż zasądził sąd pierwszej instancji, który przyznał miastu od wykonawcy blisko 37,5 mln zł kar umownych i odszkodowania. Trwający przez kilka lat proces cywilny związany był z tym, że w połowie 2011 r. miasto wypowiedziało - z powodu opóźnienia - umowę pierwszemu wykonaw

Sąd: ponad 100 mln zł dla Białegostoku od pierwszego wykonawcy stadionu

To prawie trzy razy więcej niż zasądził sąd pierwszej instancji, który przyznał miastu od wykonawcy blisko 37,5 mln zł kar umownych i odszkodowania. Zmieniając wyrok sąd odwoławczy wziął pod uwagę, że od czasu wyroku sądu pierwszej instancji miasto zapłaciło już pełną kwotę nowemu wykonawcy obiektu

Zastrzeganie odsetek za nieterminową płatność

 stosunku roku. Do naliczania dłużnikowi odsetek ustawowych nie jest potrzebne postanowienie w umowie. Odsetki te należą się z mocy samego prawa. Podstawą ich naliczenia jest art. 481 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego. Wynika z niego, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze

Sąd nakazał GDDKiA zapłatę na rzecz Polimeksu 39,8 mln zł za prace przy S69

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym został wydany, bo niezapłacono za wykonanie prac przy budowie drogi ekspresowej S69. Postanowienie nie jest prawomocne. GDDKiA w połowie grudnia ub.r. wypowiedziała umowę konsorcjum firm Polimex-Mostostal oraz Doprastav na budowę odcinka drogi ekspresowej S

Odsetki za wydłużone terminy zapłaty

prawo do zażądania odsetek ustawowych od kontrahenta, który takie terminy stosuje. W praktyce dopóki firmy ze sobą współpracują, to z żądaniem zapłaty takich odsetek można się spotkać sporadycznie. Gdy współpraca zostanie zakończona, niektóre firmy przypominają sobie, że mogą naliczyć dodatkowe odsetki

Prezydent podpisał ustawę dot. terminów zapłaty w transakcjach handlowych

mechanizmu naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym". Ustawę przygotowało Ministerstwo Gospodarki. Najważniejsze zmiany wprowadzane przez ustawę to między innymi wprowadzenie mechanizmu obliczania odsetek za opóźnienie w obrocie profesjonalnym, nowy mechanizm naliczania odsetek ustawowych z Kodeksu

Sejm za nowymi regulacjami dotyczącymi odsetek

mechanizmu naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym". Ustawę przygotowało Ministerstwo Gospodarki. Najważniejsze zmiany wprowadzane przez ustawę to między innymi wprowadzenie mechanizmu obliczania odsetek za opóźnienie w obrocie profesjonalnym, nowy mechanizm naliczania odsetek ustawowych z Kodeksu

Płatności w biznesie na nowych zasadach. Ważna regulacja

Płatności w biznesie na nowych zasadach. Ważna regulacja

wysokości odsetek od zaległości - podkreślił. Najważniejsze zmiany to między innymi wprowadzenie mechanizmu obliczania odsetek za opóźnienie w obrocie profesjonalnym, nowy mechanizm naliczania odsetek ustawowych z kodeksu cywilnego oraz zróżnicowanie wysokości tych odsetek. Nowe przepisy wprowadzają również

Wchodzi w życie ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

ustalania wysokości odsetek od zaległości" - podkreślił. Najważniejsze zmiany to między innymi wprowadzenie mechanizmu obliczania odsetek za opóźnienie w obrocie profesjonalnym, nowy mechanizm naliczania odsetek ustawowych z Kodeksu cywilnego oraz zróżnicowanie wysokości tych odsetek. Nowe przepisy

Poprawki Senatu do nowych regulacji dotyczących odsetek

cywilnoprawnym". Ustawę przygotowało Ministerstwo Gospodarki. Najważniejsze zmiany wprowadzane przez ustawę to między innymi wprowadzenie mechanizmu obliczania odsetek za opóźnienie w obrocie profesjonalnym, nowy mechanizm naliczania odsetek ustawowych z Kodeksu cywilnego oraz zróżnicowanie wysokości tych

Sejm. Regulacje dot. terminów zapłaty w transakcjach handlowych - do prezydenta

przygotowało Ministerstwo Gospodarki. Najważniejsze zmiany wprowadzane przez ustawę to między innymi wprowadzenie mechanizmu obliczania odsetek za opóźnienie w obrocie profesjonalnym, nowy mechanizm naliczania odsetek ustawowych z Kodeksu cywilnego oraz zróżnicowanie wysokości tych odsetek. Nowe przepisy

Zmiana mechanizmu naliczania odsetek

opóźnienie w obrocie profesjonalnym - stopa referencyjna NBP + 8 punktów procentowych. Ponadto wprowadza nowy mechanizm naliczania odsetek ustawowych z Kodeksu cywilnego oraz zróżnicowanie wysokości tych odsetek - odsetki ustawowe (kapitałowe) stanowić będą sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów

TK: Ordynacja podatkowa do 2001 roku niezgodna z konstytucją

Strona skarżąca uważała, że każdy ma prawo do wynagrodzenia za szkodę wyrządzoną przez władzę publiczną. Jej zdaniem równe traktowanie obywateli zgodnie z konstytucją powinno spowodować, że jako nadpłatę powinny być także potraktowane odsetki za zwłokę. Dlatego również one powinny być oprocentowane

Będą zmiany w naliczaniu odsetek w transakcjach handlowych

także na stopie referencyjnej, zamiast - jak obecnie - na lombardowej. Odsetki maksymalne - zarówno odsetki kapitałowe, jak i odsetki za opóźnienie - mają stanowić dwukrotność wysokości odsetek ustawowych. Rozwiązanie to zapewni prostotę oraz odpowiednią równowagę między odsetkami ustawowymi a umownymi

Od Nowego Roku mniej barier i większa ochrona w listach zastawnych

działalności banków hipotecznych. Takie instytucje zostaną zobowiązane do utrzymywania wymogu zabezpieczenia listów zastawnych w wysokości co najmniej 10 proc. wartości emisji oraz tzw. bufora płynności na zabezpieczenie obsługi odsetek od listów zastawnych w okresie kolejnych 6 miesięcy. Nowe prawo podwyższa

GDDKiA złożył pozew wzajemny przeciwko Polimeksowi, spółka odrzuca roszczenie

+450, podała spółka. Polimex-Mostostal odrzuca roszczenie. "Wartość przedmiotu sporu wynosi 249 476 370 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Przedmiotem pozwu wzajemnego jest roszczenie Skarbu Państwa GDDKiA o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia GDDKiA od umowy wraz z odsetkami

Instalexport spłaci zobowiązania wobec obligatariuszy po sprzedaży działki

są według stopy równej stawce WIBOR6M powiększonej o marżę w wysokości 6,75% w skali roku. Ponadto, do dnia wypłaty zobowiązania, obligatariuszom przysługują dodatkowo odsetki ustawowe naliczane od kwoty należnych odsetek wyliczonych na dzień 19 kwietnia 2015 roku. Według wcześniejszych zapowiedzi

Rozliczenia za A2. Covec nie chce płacić odsetek

Rozliczenia za A2. Covec nie chce płacić odsetek

; (...) jest zobligowana do żądania zapłaty należnych odsetek". Dyrekcja nie ma prawa anulować ustawowych odsetek od gwarancji, których Chińczycy nie zapłacili w terminie. To może opóźniać polubowne zakończenie procesów o ponad 500 mln zł roszczeń, z którymi GDDKiA dodatkowo wystąpiła wobec Covecu, i

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała: stopy procentowe pozostają bez zmian. Ekonomiści zaskoczeni

. Tzw. ustawa antylichwiarska mówi, że nie mogą one wynieść więcej niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego. Problem dotyczy odsetek ustawowych, obowiązujące rządowe rozporządzenie w tej sprawie bowiem mówi, że są na poziomie 13 proc. Resort sprawiedliwości rozpoczął prace nad projektem nowelizacji

ARP rozwiązała umowę pożyczki dla Hawe Telekom, oczekuje 80 mln zł i odsetek

80.000.000 zł wraz z należnymi na dzień spłaty odsetkami ustawowymi" – czytamy dalej. Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i

Zgodnie z oczekiwaniami RPP pozostawiła stopy bez zmian

. Problem dotyczy odsetek ustawowych, bowiem obowiązujące rządowe rozporządzenie w tej sprawie mówi, iż są na poziomie 13 proc.

Sejm przyjął ustawę antylichwiarską

. sankcji kredytu darmowego, która daje kredytobiorcy prawo do zwrotu kredytu bez odsetek w przypadku, jeśli kredytodawca przekroczy ustawowy limit kosztów pozaodsetkowych. Inny zapis w ustawie ograniczy rolowanie pożyczek, czyli przedłużania ich na kolejny okres za dodatkową opłatą. Dzisiaj wiele firm

Emeryt wygrał z lichwiarzem. Sąd: Lichwiarskie odsetki naruszają zasady współżycia społecznego i są sprzeczne z prawem

obciążać odsetkami (mimo że wtedy nie było ustawowego limitu odsetek). Sąd zauważył, że trzeba wyznaczyć granicę między kredytem a lichwą. - Określenie dziennej stopy odsetek to ewenement. To stopa lichwiarska, która narusza porządek prawny. Postanowienia umowy [w zakresie lichwiarskich odsetek] naruszają

MNI złożyło do sądu wnioski o zapłatę wierzytelności przez cztery podmioty

w dniu 30 czerwca 2015 roku spółka wszczęła postępowania sądowe o zapłatę wierzytelności przekraczające 10% kapitałów własnych" - czytamy w komunikacie. Każdy z czterech wniosków zawiera zapis o zapłatę kwoty 69,2 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 11,2 mln zł od dnia 23

"PB": Odsetki nie spadną, wierzyciele nie stracą

Wierzyciele mogą odetchnąć z ulgą. Nie zostaną obniżone odsetki ustawowe, których mogą żądać od dłużników za przeterminowane płatności. Ministerstwo Gospodarki dostrzegło swój błąd i zrezygnowało z wprowadzania nowego rodzaju odsetek, które byłyby korzystniejsze dla dłużników. "Gdyby ten błąd

"Puls Biznesu": Odsetki nie spadną, wierzyciele nie stracą

Wierzyciele mogą odetchnąć z ulgą. Nie zostaną obniżone odsetki ustawowe, których mogą żądać od dłużników za przeterminowane płatności. Ministerstwo Gospodarki dostrzegło swój błąd i zrezygnowało z wprowadzania nowego rodzaju odsetek, które byłyby korzystniejsze dla dłużników. "Gdyby ten błąd

Gorsze wyniki PKO BP. Niższe przychody z odsetek i prowizji

Wyniki finansowe PKO BP nie zaskoczyły jednak analityków, którzy prognozowali gorszy scenariusz. W II kw. na odsetkach bank zarobił blisko 1,7 mld zł, co oznacza spadek o 13 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku. Gorszy wynik odsetkowy to przede wszystkim efekt rekordowo

Prezydent podpisał ustawę "antylichwiarską"

. Osoby korzystające z usług firm pożyczkowych będą miały też prawo do zwrotu kredytu bez odsetek w przypadku, gdy kredytodawca przekroczy ustawowy limit kosztów pozaodsetkowych. Nowe regulacje mają ponadto umożliwić KNF prowadzenie postępowań wyjaśniających wobec tych podmiotów, co do których Komisja

2,8 mln Polaków żyło w 2014 r. w skrajnym ubóstwie. Gdzie w Polsce jest bieda?

potrzeb, jest w kraju aż 2,8 mln. Stanowią 7,4 proc. całego społeczeństwa. Przez lata ten odsetek spadał, ale kryzys przyniósł pogorszenie sytuacji i odsetek ubogich po trochu, niekoniecznie w każdym roku, rośnie. Między 2013 a 2014 r. się nie zmienił. Druga miara ubóstwa - całkowicie martwa - to tzw

Bank wszechmogący kontra drobny biznes. Zero kontaktu, odsetki od odsetek, komornik...

. Musieliśmy ją podpisać. Baliśmy się, że zaraz nie będziemy mieli gdzie mieszkać - mówi pan Julian. - Do tego dokumentu bank wrzucił wszystko. Oprócz kwoty głównej 35 tys. zł, dodatkowo 39 tys. zł odsetek, do tego skandaliczne oprocentowanie na poziomie 26 proc. [ustawowe odsetki wynosiły wtedy 13,5 proc

Rząd przyjął projekt zmian mi.n. ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

kredytu konsumenckiego, - wprowadzenie maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie w spłacie kredytu konsumenckiego oraz odsetek od odsetek (sześciokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP) - maksymalny limit odsetek za opóźnienie w spłacie będzie również obejmować opłaty z tytułu zaległości w

FOR: Prawie co 10. Polak ma doświadczenia związane z pracą w szarej strefie

2015", w którego powstaniu uczestniczyło Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). "9% spośród ankietowanych osób w Polsce zadeklarowało pracę przynajmniej częściowo 'na szaro'; tylko na Białorusi odsetek ten był równie wysoki. Praca na szaro w Polsce, podobnie jak w innych krajach regionu

Pożyczka gotówkowa na poczcie jak w firmie pożyczkowej

Zarabianie głównie na prowizji było do tej pory domeną firm pożyczkowych. Niewiele z nich czerpie zyski z odsetek. Przy takim biznesie (pożyczki na 7-30 dni) i ustawowym limitom oprocentowania (czterokrotność stopy lombardowej NBP, dzisiaj to 10 proc.), przychody z odsetek byłyby niewielkie, a

Wzrosną opłaty za abonament RTV. Nowy cennik od stycznia 2016

zł, a w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku - o 6,2 mln zł. Udział abonamentu w przychodach TVP ogółem stanowi 29 proc. W Polsce odsetek osób wnoszących opłaty RTV z roku na rok maleje. W 2014 roku tylko 7,4 proc. osób wypełniło ten obowiązek ustawowy. Dla porównania: wskaźnik ściągalności

Resort finansów chce ukrócić lichwiarskie odsetki w branży pożyczkowej

dotyczyć sytuacji, w której kredytodawca udzieli konsumentowi kolejnej pożyczki, pomimo braku spłaty pierwotnie zaciągniętego zobowiązania, z przeznaczeniem na spłatę uprzednio zaciągniętej pożyczki. Według MF ustawowe ograniczenie całkowitego kosztu kredytu (z wyłączeniem odsetek) powinno, oprócz ochrony

PiS chce ustawy antylichwiarskiej. Firmy pożyczkowe głośno protestują

kosztów kredytu, które nie są odsetkami. W skali roku (52 tygodni) maksymalny pułap kosztów kredytu (nie licząc odsetek) miałby wynosić 44 proc. całkowitej kwoty kredytu. Suma wszystkich kosztów (łącznie z odsetkami), które mógłby ponieść kredytobiorca -proponuje PiS - wynosiłaby 60 proc

Więcej pracy dla młodych bezrobotnych?

;Prognozuje się, iż ze wsparcia skorzysta 20 proc. spośród wszystkich uprawnionych osób do 30. roku życia (114 832 osoby), spośród których z 90 proc. (103 349 osób) pracodawcy przedłużą umowy o pracę (dzięki czemu nie będą zobowiązani zwrócić uzyskanego wsparcia wraz z ustawowo naliczonymi odsetkami)"

W sobotę wchodzi w życie ustawa o refundacji zatrudnienia młodych ludzi

, iż ze wsparcia skorzysta 20 proc. spośród wszystkich uprawnionych osób do 30. roku życia (114 832 osoby), spośród których z 90 proc. (103 349 osób) pracodawcy przedłużą umowy o pracę (dzięki czemu nie będą zobowiązani zwrócić uzyskanego wsparcia wraz z ustawowo naliczonymi odsetkami)" - wyliczał

TVP w I kwartale zarobiła więcej niż przed rokiem

- o 6,2 mln zł. Udział abonamentu w przychodach TVP ogółem stanowi tylko 29 proc. W Polsce odsetek osób wnoszących opłaty RTV z roku na rok maleje. W 2014 roku tylko 7,4 proc. osób wypełniło ten obowiązek ustawowy. Dla porównania: wskaźnik ściągalności opłat abonamentowych w krajach Unii Europejskiej

Zysk netto Bank Millennium wzrósł r/r do 165,24 mln zł w II kw. 2015 r.

Warszawa, 27.07.2015 (ISBnews) - Bank Millennium odnotował 165,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 163,62 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 333,43 mln zł wobec 375,84

Nieustępliwy klient. Bank się ociągał, więc musi zapłacić dwa razy więcej

po 15 zł oraz odsetki ustawowe od kwoty 400 zł, czyli wartości tabletu, liczone za każdy dzień zwłoki w wysyłce tabletu). Pan Łukasz potraktował tablet jako coś, co mógłby - gdyby otrzymał w terminie - sprzedać, a pieniądze ulokować na oprocentowanym depozycie. Bank odrzucił roszczenie, a klient

Zgodnie z oczekiwaniami RPP pozostawiła stopy bez zmian

., z tym, że nie może być ona niższa niż 8 proc. Jednocześnie maksymalny poziom odsetek od pożyczek zostanie utrzymany na poziomie 12 proc. Tzw. ustawa antylichwiarska stanowi, że nie mogą one wynieść więcej niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego. Problem dotyczy odsetek ustawowych, bowiem

TVP otrzymała prawie 100 mln zł więcej z abonamentu

Mimo wyższych wpływów abonamentowych w 2014 roku udział abonamentu w przychodach ogółem TVP stanowi tylko 29 proc. W Polsce odsetek osób wnoszących opłaty RTV z roku na rok maleje. W 2014 roku tylko 7,4 proc. osób wypełniło obowiązek ustawowy. Dla porównania: wskaźnik ściągalności opłat

KRD: dla ponad 70 proc. Polaków nic nie usprawiedliwia opóźnienia wypłaty

pozew do sądu pracy. Im szybciej uzyskamy wyrok, tym większe mamy szanse na odzyskanie należnych nam pieniędzy. Nie każdy ma też świadomość, że za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia pracownikowi przysługują odsetki ustawowe, które wynoszą obecnie 8 proc." - dodał. Eksperci zwracają uwagę, że

Bat na chwilówki, kolejny projekt resortu finansów

złamanie tej zasady też groziłyby sankcje. Jakie? Resort nie podaje. Dodatkową ochroną konsumentów ma być tzw. sankcja kredytu darmowego w przypadku, gdy koszty pożyczki przekroczą ustawowe limity. Wtedy klient musiałby zwrócić tylko kapitał, bez odsetek i opłat. Ministerstwo Finansów chce też otworzyć

Kompania Węglowa wyeksmituje dłużników ze swych mieszkań czynszowych

całości. Firma przygotowała już propozycję uchwały zakładającej umorzenie ustawowych odsetek, jeżeli dłużnik spłaci pozostałą część zadłużenia - jednorazowo lub w miesięcznych ratach (maksymalnie w ciągu dwóch lat). Spółka prognozuje, że dzięki umorzeniu w ten sposób łącznie 1,7 mln zł odsetek odzyska w

Niespłacony kredyt sprzed 10 lat? Nie musisz trzymać dowodu spłaty

stanowi inaczej, naliczane są zgodnie z ustawą (tzw. odsetki ustawowe). Teraz jest to 13 proc. w skali roku. Bardzo często jednak umowa dopuszczała naliczanie tzw. odsetek maksymalnych. Kilka lat temu było to aż 24 proc. w skali roku. - Znam historię pani, która nie dopilnowała swoich spraw. Z długu

RPP pozostawiła stopy bez zmian, podstawową na poziomie 2 proc.

proc. Tzw. ustawa antylichwiarską mówi, że nie mogą one wynieść więcej niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego. Problem dotyczy odsetek ustawowych, bowiem obowiązujące rządowe rozporządzenie w tej sprawie mówi, iż są na poziomie 13 proc. Resort sprawiedliwości rozpoczął prace nad projektem

Odsetki za opóźnienia w zapłacie

wynika bezpośrednio z ustawy. Zapis dotyczący odsetek ustawowych zawarty jest w art. 481 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i 

100 tys. nowych miejsc pracy dla młodych. Sejm przyjął ustawę

przedłużą umowy o pracę (dzięki czemu nie będą zobowiązani zwrócić uzyskanego wsparcia wraz z ustawowo naliczonymi odsetkami)" - wyliczył rząd w stanowisku do projektu ustawy. Do zmian w prawie wpisano zasadę, by z refundacji nie mogły korzystać firmy, które w ostatnich sześciu miesiącach zwolniły

Nowa ustawa o chwilówkach dziurawa

chciały. Jedynym ograniczeniem (wynikającym z tzw. ustawy antylichwiarskiej) był limit odsetek - czterokrotność stopy lombardowej NBP, czyli dzisiaj 10 proc. w skali roku. Tyle tylko, że większość niebankowych pożyczkodawców ma w nosie odsetki i żyje z nielimitowanych prowizji. I to ma się zmienić

"GP" - Pożyczki i kredyty spoza sektora finansowego

Instytucje finansowe przenoszą bowiem ciężar finansowy z odsetek na inne koszty związane z udzieleniem kredytu lub w inny sposób próbują obchodzić ustawowo wyznaczone limity - powiedziała "Gazecie Prawnej" rzecznik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Cieloch. Odsetki od

Zysk netto Pragma Inkaso wzrósł r/r do 2,58 mln zł w I poł. 2015 r.

przychody netto mają związek z obniżeniem rentowności transakcji, m.in. w wyniku istotnego obniżenia stawki odsetek umownych i ustawowych (których odzyskiwanie stanowi istotny element wynagrodzenia grupy w tej usłudze).Warto jednocześnie wskazać, że odczuwalna jest poprawa w tym obszarze

Małopolskie.Kara dla Czorsztyna za brak przetargu na śmieci zawieszona

odsetkami. Władze gminy wyliczyły, że byłoby to łącznie ok. 1 mln zł. "Tu nastąpił konflikt prawa unijnego z prawem krajowym. Ogłoszenie przetargu śmieciowego, byłoby jednoznaczne ze zwrotem unijnej dotacji. To dość absurdalne, bo de facto nasze działania proekologiczne, które wyprzedziły ustawodawcę

Jak uniknąć płacenia odsetek do ZUS?

odsetek za zwłokę w przypadku, gdy termin, w którym powinien ostatecznie uregulować zobowiązania do ZUS, będzie przypadał w sobotę lub święto. Jeżeli bowiem ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach

Kaucja jako zabezpieczenie wykonania umowy

Decydując się na wprowadzenie do umowy zapisów o oprocentowaniu kaucji należy wskazać, o jakie oprocentowanie chodzi. Lakoniczny zapis, że kaucja zostanie zwrócona "z odsetkami", może być źródłem sporu na tle tego, czy chodzi o odsetki bankowe, czy znacznie od nich wyższe odsetki ustawowe. Jeżeli

Gliwice i woj. śląskie zapłacą odsetki z faktoringu na DTŚ po połowie

odsetkami. Sekuła akcentował, że było to i tak tańsze niż dalsza zwłoka: faktoring kosztuje (w zależności m.in. od ryzyka) 5-9 proc.; ustawowe odsetki od nieterminowych faktur - 13 proc. Umowę faktoringu zawarto do końca listopada br. W ub. tygodniu marszałek woj. śląskiego informował, że pokryto już

Sejm. Nie ma zgody, że 65 proc. podatek wyeliminuje patologie

nad zmianami w komisji PiS będzie wnosić poprawki zaostrzające kryteria zawarte w projekcie. Przypomniał, że sankcyjne odsetki dla podatków wynoszą 75 proc. (stawka ta dotyczy podatku od nieujawnionych źródeł - PAP). "Można to uznać za pewną granicę, która nie powinna być przekroczona, a nawet

Limit kosztów chwilówek coraz bliżej. Rząd przyjął projekt

oferowanie lokat bez licencji (dzisiaj mają ją tylko banki i SKOK-i). Ponadto firma chcąca udzielać pożyczek będzie musiała posiadać co najmniej 200 tys. zł kapitału. Limit odsetek Ustawa ogranicza koszty pożyczek. Co prawda od lat wszyscy pożyczkodawcy nie mogą pobierać więcej odsetek, niż wynosi

Qumak złożył pozew przeciwko UMWD, domaga się ponad 95 mln zł

7 kwietnia 2015 roku złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie przeciwko Województwu Dolnośląskiemu - Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego" - czytamy w komunikacie. W pozwie spółka wnosi o zasądzenie od Urzędu kwoty 95 627 679,51 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia

Czy fiskus jest zaborcą? Tak się czasem zachowuje...

rzeczy była to próba rozszerzenia skandalicznej praktyki "hodowania odsetek", czyli wszczynania kontroli jak najpóźniej, tak aby odsetki ustawowe od zobowiązania były jak najwyższe. Przypomnę tylko, że odsetki te są znacznie wyższe od oprocentowania lokat bankowych. To nie jest praktyka urzędu

Ruszył rządowy portal podatkowy. Tu znajdziesz wypełniony przez fiskusa PIT

podatkowymi, adresy izb i urzędów skarbowych. Do tego kalkulatory ułatwiające obliczenie podatków, odsetek ustawowych oraz odsetek od zaległości podatkowych. Znajdziemy tu też bazę interpretacji podatkowych, czyli zbiór odpowiedzi fiskusa na pytania podatników o przepisy. I wyszukiwarkę organizacji pożytku

Ulga odsetkowa - Wniosek o wydanie zaświadczenia

Obejmuje się nim odsetki zapłacone od tej części kredytu, która odpowiada obowiązującemu w roku zakończenia inwestycji limitowi 70 m2. Dla inwestycji zakończonych w 2008 r. wynosi on 212.870 zł. Przy czym, aby odsetki mogły zostać odliczone, ich wysokość i terminy zapłaty

UTK: Przewozy Regionalne wiarygodne finansowo

faktury z lat 2009-10. PLK zrezygnuje z dochodzenia zaległych odsetek - w sumie 138 mln zł - o ile Przewozy Regionalne będą spłacały dług zgodnie z harmonogramem i będą regulować bieżące płatności za dostęp do torów (około 40 mln zł miesięcznie). Przewozy do lipca 2017 roku będą musiały spłacić

Darmowy kredyt nawet przez 116 dni. Fajna promocja czy pułapka?

będą spore odsetki (oprocentowanie większości kart sięga sufitu, czyli ustawowych stawek maksymalnych - dzisiaj to 24 proc. w skali roku). Karta z jednej strony może podreperować budżet, z drugiej zaś wpędzić w kłopoty, bo spłacając co miesiąc tylko kwotę minimalną, siedzimy na odsetkowej bombie. Jest

Niech progi waloryzują się automatycznie

automatycznej waloryzacji obowiązuje już np. przy wyznaczaniu maksymalnych odsetek ustawowych (czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP). Gdy inflacja rośnie, rosną odsetki, gdy spada, odsetki spadają. Podobnie opisano np. wskaźnik wzrostu podatków lokalnych (resort finansów tylko podaje

1,3 mln zł odszkodowania za ziemię zabraną przez komunistyczne władze

Sąd okręgowy zasądził też wnioskodowczyni ustawowe odsetki od tej kwoty; skarb państwa jako strona przegrywająca ma też zapłacić jej blisko 77 tys. zł kosztów procesu. To powtórny proces w tej sprawie, bo 1,5 roku temu białostocki sąd apelacyjny uchylił orzeczenie o zasądzeniu takiego odszkodowania

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

20 mld zł. Ostatnia obniżka stopy odsetek ustawowych uderzy w 2015 r. w wyniki Magellana. Spółka będzie się starała zrównoważyć ten negatywny wpływ aktywną akwizycją klientów oraz wzrostem popytu na usługi finansowania szpitali i samorządów - poinformował PAP prezes Krzysztof Kawalec. Zarząd

PKP PLK wpuści Chińczyków na kolej. Mimo wpadek na drogach

kolejny problem. Bo nie chcieli zapłacić 28 mln zł ustawowych odsetek za nieterminową płatność.

Sejm. Nie ma zgody, że 65 proc. podatek wyeliminuje patologie

wnosić poprawki zaostrzające kryteria zawarte w projekcie. Przypomniał, że sankcyjne odsetki dla podatków wynoszą 75 proc. (stawka ta dotyczy podatku od nieujawnionych źródeł - PAP). "Można to uznać za pewną granicę, która nie powinna być przekroczona, a nawet wyrównana" - dodał. Na

Poznań.Od 1 stycznia zmiany w wywozie śmieci

; według umowy mają czas do 29 grudnia. "Mogą się zdarzyć pewne nieprawidłowości, bo to ok. 100 tys. pojemników. Liczymy, że odsetek nieprawidłowości będzie mały, ale w przypadku kilkuset nieruchomości mogą wystąpić utrudnienia, które będą usuwane na bieżąco" - dodał Ignasiak. SIP będzie działał

Terminy zapłaty zobowiązań wobec kontrahentów

wydzierżawił, naliczała mu odsetki za opóźnienie.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Tak stanowi art. 115 Kodeksu cywilnego. Termin płatności należności od kontrahentów przypadający na sobotę nie ulega automatycznemu

Obniżone odsetki podatkowe w praktyce

przypada w sobotę, niedzielę czy święto będące ustawowym dniem wolnym od pracy. W takiej sytuacji za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych. W konsekwencji przesuwa się również dzień, od którego zaczyna się naliczanie odsetek. Ostatnim dniem ich naliczania

Terminy zapłaty wobec kontrahentów

dni, to wierzyciel może żądać odsetek w wysokości odsetek ustawowych od 31. dnia po spełnieniu świadczenia niepieniężnego (np. wydania towaru, wykonania usługi). Stanowi tak art. 5 ustawy. Odsetki te może naliczać do przewidzianego umową terminu zapłaty, chyba że zapłata nastąpiła przed tym

PGNiG zgadza się na przesunięcie spłaty zadłużenia przez Police

Zgodnie z aneksem ZCh Police zobowiązują się do spłaty zadłużenia z tytułu zaległych płatności wraz z dalszymi odsetkami ustawowymi do dnia 30 czerwca 2010 roku. Strony ustaliły również, że należności za paliwo gazowe dostarczone w marcu i kwietniu 2010 roku, wraz z należnymi odsetkami ustawowymi

NIK: podatnicy coraz częściej odwołują się od decyzji fiskusa

, że i urzędnicy Ministerstwa Finansów mieli wątpliwości, jak dane zagadnienie powinno być rozstrzygnięte" - czytamy. Ponadto NIK odnotowuje wysoki odsetek uchylonych decyzji organów pierwszej instancji. Jest to co prawda nieznacznie lepszy wynik niż w 2011 r., jednak nadal jest wysoki

Zyski banku BPH spadają. Zła wiadomość dla konkurencji

marketingowej (ostatnio głośna kampania o "przytulaniu odsetek"). Koszty nie spadają. A przychody - tak Ograniczenie ustawowe opłat interchange, niskie stopy procentowe (ograniczające marżę odsetkową), rosnące składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i konieczność wykonywania finansowych ukłonów

Rok 2016. Co czeka nasze portfele

pożyczkę chwilówkę. Za trzy miesiące wchodzi w życie nowe prawo regulujące działalność firm pożyczkowych. Będzie taniej, bo ustawa wprowadza limit kosztu pożyczek. Dzisiaj ograniczone są tylko odsetki (czterokrotność stopy lombardowej NBP, aktualnie 10 proc. w skali roku), ale firmy pożyczkowe żyją głównie

Gdzie szukać pułapek w umowie?

, chyba że strony chcą zastrzec inną stopę odsetek niż ustawowe. W razie opóźnienia się dłużnika ze spełnieniem świadczenia pieniężnego (zapłaty), wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które

Rękojmia za wady budynku wygasa po upływie trzech lat

zamawiający zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane. Będzie ono pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. Podstawa prawna .art. 147 ust. 2, art. 148 ust. 5

Sąd przyznał MCI 28,90 mln zł odszkodowania plus odsetki w sprawie JTT

ścieżki postępowania" - czytamy w komunikacie. Sąd Apelacyjny, rozpatrując odwołanie złożone przez Skarb Państwa od wyroku Sądu Okręgowego, zasądził na rzecz MCI Management 28,90 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 8 czerwca 2006 do dnia zapłaty (na dzień ogłoszenia wyroku odsetki od

Sejm. Nie ma zgody, że 65 proc. podatek wyeliminuje patologie

() będą ograniczane" - mówił. Zaznaczył, że podczas prac nad zmianami w komisji PiS będzie wnosić poprawki zaostrzające kryteria zawarte w projekcie. Przypomniał, że sankcyjne odsetki dla podatków wynoszą 75 proc. (stawka ta dotyczy podatku od nieujawnionych źródeł - PAP). "Można to uznać za

Z dłużnikiem przed sądem. Jak odzyskać swoje pieniądze?

faktury - cyfrowo i słownie) z odsetkami ustawowymi od dnia. (dzień następny po dniu płatności faktury) do dnia zapłaty". * Po piąte: Do pozwu należy dołączyć trzy wnioski dodatkowe: o zwrot kosztów sądowych, o wydanie nakazu zapłaty i wniosek o prowadzenie rozprawy pod nieobecność wierzyciela. * Po

HRK: menedżerowie w Polsce pracują długo i narzekają na nadmiar obowiązków

się 80 proc. badanych. W przedsiębiorstwach o profilu opiekuna - 71 proc. W przypadku biegaczy odsetek ten wynosi 69 proc., w start-upach - 62 proc., zaś w przypadku tradycjonalistów - 58 proc. Co trzeci respondent określa swego pracodawcę jako tradycjonalistę. Nieco mniej osób uważa swoją firmę za

Będzie w końcu rejestr firm pożyczkowych? "Są szanse, że regulacja zostanie uchwalona w tej kadencji Sejmu"

grzywny do 5 mln zł. Wprowadza też przepisy, które ograniczają maksymalne odsetki, maksymalne prowizje i maksymalne opłaty pobierane przez instytucje pożyczkowe. - Projekt zmierza do tego, żeby zwiększyć poziom ochrony konsumentów korzystających z usług tzw. instytucji finansowych pozabankowych

Abonament telewizyjny to pułapka na emerytów? [Listy do "Pieniędzy ekstra"]

urzędnika posiadającego przecież jego dane osobowe? Moje wezwanie do zapłaty liczy 112 stron. Zawiera wykaz nieopłaconego abonamentu w każdym miesiącu wraz z odsetkami od 2008 r. do dziś. Ile czasu i papieru potrzeba na sporządzenie takich pism? Panie Redaktorze, wielu moich znajomych emerytów otrzymało

Terminy zapłaty zobowiązań wobec kontrahentów

wydzierżawił, naliczała mu odsetki za opóźnienie.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Tak stanowi art. 115 Kodeksu cywilnego. Termin płatności należności od kontrahentów przypadający na sobotę nie ulega automatycznemu

Polska Kontra Bieda, czyli komu służy wzrost. Paradoks?

wynosi połowa wydatków przeciętnego Polaka. GUS podał, że w 2013 r. takich osób było 16,2 proc., nieznacznie mniej niż rok wcześniej. Jeszcze inaczej ma się sprawa z ubóstwem ustawowym. To odsetek osób, którym przysługuje prawo do ubiegania się o zasiłki. W ubiegłym roku tak liczone ubóstwo bardzo

Dom Dev. zawarł z WTBS 'Kwatera' umowę nabycia działki w Warszawie za 209 mln zł

. Cena netto z tytułu sprzedaży ww. nieruchomości w kwocie 170.207.483,13 zł, co stanowi sumę kwoty 168.250.000,00 zł oraz odsetek narosłych w związku ze zdeponowaniem tej kwoty na rachunku powierniczym w okresie do dnia zawarcia przedmiotowej umowy warunkowej w kwocie 1.957.483,13 zł, powiększoną o

Pożyczyli 1 tys. zł, do spłaty mają osiem razy tyle. Ofiary chwilówek cierpią po cichu

, chwilówka to szybka sprawa. Nie zawsze człowiek ma możliwość pożyczenia pieniędzy od rodziny czy znajomych, dlatego postanowiłam skorzystać z oferty parabanku - opowiada pani Krystyna. - Przy chwilówkach dochodzą dodatkowe opłaty, które są dwa albo trzy razy wyższe niż odsetki. Zdawałam sobie z tego sprawę

Uwaga na dodatkowe zastrzeżenia w fakturach

dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe, które obecnie wynoszą 13% w skali roku. Wynika to z przepisów art. 481 Kodeksu cywilnego i nie musi być przedmiotem postanowienia umownego ani tym

Czy emeryt może dorabiać [PORADNIK]

osiągany z najmu czy dzierżawy nieruchomości nie ma znaczenia. ZUS nie może zmniejszyć emerytury, nawet gdyby pan Józef dostawał dodatkowe 10, 20 czy 50 tys. zł. Przykład. Pani Genowefa, od roku na wcześniejszej emeryturze: - W ubiegłym roku z lokat bankowych dostałam 3,6 tys. zł odsetek. Czy ZUS

Nie stoją w korkach, za to obwodnica drogo ich kosztuje

musi zwrócić skarbowi państwa kwotę ponad 349 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za okres od 2006 do 2012 r. Oleśnica się odwoła Na dzisiaj odsetki te wynoszą około 120 tys. zł. - Będziemy próbowali się odwoływać, ale po przegranej Słupska wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli zapłacić - mówi

Opodatkowanie terminowych lokat przedsiębiorcy

Odsetki w dwóch źródłach przychodówUstawa o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z działalności gospodarczej zalicza odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą (art. 14 ust. 2 pkt 5

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

odsetki ustawowe

Odsetki ustawowe Odsetki ustawowe stanowią najpowszechniejszą formę odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Dzięki ustanowieniu odsetek ustawowych strony nie muszą wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej, aby otrzymać odszkodowanie. Odszkodowanie może być częściowe, ale bez kosztownych procedur dowodowych.Odsetki ustawowe

więcej o odsetki ustawowe na pl.wikipedia.org

Bestsellery