obca waluta nbp

NBP rozszerza możliwości Pakietu Zaufania

Narodowy Bank Polski podjął działania umożliwiające rozszerzenie Pakietu Zaufania o rozwiązania, poprawiające dostęp banków do płynności w złotych i w walutach obcych. Zmiany dotyczą wydłużenia długości operacji przeprowadzanych przez NBP oraz rozszerzenie listy zabezpieczeń, akceptowanych w tych operacjach.

Operacje walutowe NBP zwiększyły płynność sektora bankowego o 29,9 mld zł w 2019

(tj. o 0,3%) niższy niż w grudniu 2018 r., podano także. "Największy wpływ na kształtowanie płynności sektora bankowego w 2019 r. miały zmiany w poziomie pieniądza gotówkowego w obiegu oraz transakcje, w ramach których Ministerstwo Finansów sprzedawało NBP waluty obce. Pierwszy z wyżej

NBP na bieżąco zasila banki w gotówkę

problemów banków. Rozumiejąc nietypowe okoliczności, w których się znalazły, NBP podejmuje działania ponadstandardowe wspierające starania banków w pozyskaniu walut obcych na potrzeby wypłat ich klientów, podkreślono. "Dziękujemy wszystkim profesjonalnym uczestnikom obrotu gotówkowego za

NBP: Wynik finansowy za 2018 rok wyniósł zero złotych

zarządzania rezerwami dewizowymi w kwocie 3 mld zł. "Wzrost wyniku z tytułu zrealizowanych różnic kursowych w 2018 r. był spowodowany głównie wzrostem wolumenu sprzedaży walut obcych w warunkach średniorocznego wzrostu różnicy między kursem średnim NBP a średnim kosztem zasobu walut obcych"

NBP wpłacił ponad 7,4 mld zł z wypracowanego zysku do budżetu państwa

rezerwami dewizowymi w kwocie 7,6 mld zł oraz dodatni wynik z różnic kursowych w wysokości 5,6 mld zł. Na wynik finansowy NBP miały wpływ również m.in: koszty utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych (2,8 mld zł), koszty prowadzenia polityki pieniężnej (1,4 mld zł), a także

RPP przyjęła uchwałę ws. zmian zasad tworzenia rezerwy na ryzyko kursowe

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła uchwałę w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim (NBP), podał bank centralny. "Rada przyjęła 'Raport o inflacji. Listopad 2019

Operacje walutowe NBP zwiększyły płynność sektora bankowego o 16 mld zł w 2018

zmiany w poziomie pieniądza gotówkowego w obiegu oraz transakcje skupu walut obcych przeprowadzone przez NBP z Ministerstwem Finansów. Pierwszy z wyżej wymienionych czynników przyczynił się do spadku płynności sektora bankowego w ciągu roku o 21 412 mln zł. Przewaga dokonywanego przez NBP skupu walut

Glapiński: NBP przedstawi RPP propozycję zmiany zasad tworzenia rezerwy

, napisał Glapiński w artykule opublikowanym w "Rzeczpospolitej". "Ponoszenie przez NBP ryzyka kursowego jest pochodną zadań realizowanych przez bank centralny oraz wynikającej z nich asymetrii walutowej bilansu, w którym prawie całość aktywów jest w walutach obcych, a większość pasywów w

Założenia polityki pieniężnej: RPP oczekuje wzrostu nadpłynności sekt. bankowego

, obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa oraz obsługi funduszy unijnych" - czytamy w "Założeniach". Czynnikiem powodującym w największym stopniu wzrost płynności sektora bankowego w 2020 r. będzie sprzedaż walut obcych przez Ministerstwo Finansów do NBP. W kierunku ograniczenia

Kwieciński: Możemy rozmawiać o wsparciu legislacyjnym banków po wyroku TSUE

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów wraz z instytucjami nadzorczymi jest gotowe skonsultować z bankami, jakie rozwiązania prawne pozwoliłby złagodzić skutki orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczące kredytów indeksowanych do waluty obcej

Projekt budżetu 2019: Wpłata z zysku NBP do budżetu nie jest planowana

wyniku finansowego NBP charakteryzuje duża niepewność, ze względu na wrażliwość poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat na zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, stóp

Projekt budżetu: Dochody niepodatkowe w 2020 większe o 8,3 mld zł niż plan z IX

finansowego banku. Należy jednak przy tym zaznaczyć, że wykonanie wyniku finansowego NBP charakteryzuje duża niepewność, ze względu na wrażliwość poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat na zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut

Projekt założeń polityki pieniężnej: RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt na 2019 r.

gotówkowego w obiegu oraz wielkość depozytów będących podstawą naliczania rezerwy obowiązkowej, a także sprzedaż walut obcych przez NBP na potrzeby Komisji Europejskiej w związku z przewalutowaniem składki członkowskiej" - czytamy w projekcie. (ISBnews)

Santander BP: Trudno obecnie oszacować ryzyko prawne zw. z tzw. dużym TSUE

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska ocenia, że obecnie trudno jest jednoznacznie ocenić wpływ orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. (tzw. dużego TSUE) na orzecznictwo w sprawach dotyczących kredytów opartych o walutę obcą, a tym

B. Millennium:Portfel kredytów CHF spadnie niedługo poniżej 20% całego portfela

Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. We wczorajszym orzeczeniu TSUE podał, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione

S&P utrzymał rating Polski na poziomie BBB+, perspektywa negatywna

obawy o niezależność NBP. Niemniej odnotowujemy relatywnie umiarkowane potrzeby finansowania zewnętrznego Polski i potencjał silnego wzrostu. Podtrzymujemy nasz długo- i krótkookresowy rating Polski w walutach obcych na poziomie 'BBB+/A-2' i nasz długo- i krótkookresowy rating w walucie krajowej na

Fitch: Ustawa dot. kredytów walutowych bez większego wpływu na ratingi banków

Warszawa, 11.08.2017 (ISBnews) - Straty polskich banków, które mogą być skutkiem wdrożenia najnowszej propozycji dotyczącej przewalutowania kredytów hipotecznych zaciągniętych w walutach obcych nie powinny mieć znaczącego wpływu na ratingi tych instytucji, ponieważ proces ten będzie rozłożony w

Frankowicze: Opinie ZBP i KNF są nierzetelne i stronnicze

Frankowicze: Opinie ZBP i KNF są nierzetelne i stronnicze

obciążania klientów banków opłatami za rzekome wykonanie tych operacji". Stowarzyszenie neguje też argument NBP, że kredyty indeksowane do waluty obcej lub denominowane w walucie obcej są kredytami walutowymi. "Wypłata tych kredytów w złotówkach przesądza bowiem o jego "złotowym charakterze

KSF utrzymał wskaźnik bufora antycyklicznego na poziomie 0%

wskazane w ankiecie przeprowadzonej wśród instytucji reprezentowanych w KSF-M.  "Stwierdzono, że ogólna bieżąca ocena ryzyka nie uległa zmianie w porównaniu do sytuacji w III kwartale 2018 r. Odnotowano systematyczny spadek wolumenu kredytów mieszkaniowych w walutach obcych, ale kredyty te

UOKiK o TSUE: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

kwestii kredytów hipotecznych wyrażonych w walutach obcych, ale w każdej sprawie, w której występują klauzule niedozwolone. Ponieważ pojawiają się sprzeczne informacje - prezentowane przed media i w stanowiskach banków, urząd odniósł się do najważniejszych zagadnień wynikających z tego orzeczenia. Były

S&P podtrzymał ratingi Polski, perspektywa nadal stabilna

Warszawa, 21.04.2017 (ISBnews) - S&P Global Ratings podtrzymała długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej na poziomie BBB+/A-2 oraz długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A-/A-2, podała agencja

BOŚ Bank obniżył prognozę wzrostu PKB do 1,9% w 2020 r.

stabilna sytuacja rynkowa oraz potencjalne wyższe ryzyka dla gospodarki i sektora mogą skutkować wyprzedzającą i zabezpieczającą decyzją banku centralnego. "Gdyby skala stresu rynkowego wzrosła, skutkując ograniczeniem dostępności dla krajowych banków finansowania w walutach obcych w postaci FX swap

UOKiK: Po orzeczeniu TSUE banki powinny usunąć z umów niedozwolone postanowienia

;Wyrok Trybunału nie odnosi się wprost do kwestii tego, czy po usunięciu klauzul przeliczeniowych z umów o kredyt indeksowany lub denominowany w walucie obcej, nastąpi automatyczna zmiana waluty kredytu z zastosowaniem dotychczasowego oprocentowania. Będą to musiały oceniać sądy w sprawach indywidualnych

Glapiński: Nowe wyliczenia KNF dot. ustaw frankowych podobne do poprzednich

Kukiz '15 i Platformy Obywatelskiej (PO). W połowie stycznia br. KSF przyjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. Rekomendacja ta przewiduje m. in. podniesienie wagi ryzyka dla walutowych kredytów mieszkaniowych w bankach

RPP utrzymała cel 2,5% +/- 1 pkt proc. w założeniach polityki pieniężnej na 2018

, obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa oraz obsługi funduszy unijnych. Czynnikami wpływającymi na ograniczenie płynności sektora bankowego będą wzrost pieniądza gotówkowego w obiegu oraz wielkości depozytów będących podstawą naliczania rezerwy obowiązkowej, a także sprzedaż walut obcych przez NBP

Komisja sejmowa chce szczegółowych wyliczeń dot. kosztów ustaw frankowych

udzielenia kredytu. Różnica w zadłużeniu - pomiędzy kredytem w obcej walucie i w polskim złotym - byłaby podzielona po połowie pomiędzy bank i kredytobiorcę. Na swoją połowę kosztów kredytobiorca mógłby otrzymać nowy kredyt. Oprocentowanie tego kredytu nie byłoby wyższe niż stopa referencyjna NBP. Na

Wyrok TSUE: Nie tak groźny dla banków, nie tak dobry dla klientów jak oczekiwano

Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Dzisiejsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczące kredytów indeksowanych do waluty obcej nie spowodowało dramatycznych reakcji inwestorów, ani euforii zainteresowanych nim klientów banków. Wbrew części oczekiwań, okazało się nie aż

NBP: Ustawa frankowa będzie dwa razy droższa

obliczone w walucie obcej, a nie w złotych. "W opinii NBP brak jest uzasadnienia dla wyznaczania spreadu w walucie obcej. Prowadzi to do nieuzasadnionego podwyższenia korzyści dla kredytobiorców i w konsekwencji zwiększenia kosztów dla banków" - podkreślili eksperci NBP. Według ekspertów banku w

Projekt ustawy dotyczący kredytów frankowych może być wybrany w maju

dokonana w oparciu o dane pozyskane z banków zaangażowanych w kredyty/pożyczki indeksowane do waluty obcej i denominowane w walucie obcej w trybie indywidualnych działań nadzorczych" - czytamy w dokumencie.    Zdaniem Szewczaka, obecne wyliczenia KNF są bardzo podobne do wcześniejszych

Sasin: Wyliczenia KNF dot. ustaw frankowych jeszcze nie dotarły do komisji

dotyczących takich kredytów, zgłoszonych przez posłów Kukiz '15 i Platformy Obywatelskiej (PO). W połowie stycznia br. KSF przyjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. Rekomendacja ta przewiduje m. in. podniesienie wagi ryzyka dla

EuroRating potwierdził rating B- Getin Noble Banku, perspektywa negatywna

nieuczciwych postanowień dotyczących np. przeliczeń walutowych postanowieniami odwołującymi się np. do średniego kursu waluty obcej w NBP, wbrew woli konsumenta" - czytamy w komunikacie. Ze względu na fakt, że klauzula indeksacyjna jest istotną częścią umowy, sąd może uznać taką umowę za nieważną, co

Nowak z MF: Należy procedować tylko prezydencki projekt dot. kredytów w CHF

stycznia br. KSF przyjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. Rekomendacja ta przewiduje m. in. podniesienie wagi ryzyka dla walutowych kredytów mieszkaniowych w bankach stosujących standardowe metody szacowania wymogu kapitałowego

Trzecińska z NBP: Nadpłynność w sektorze bankowym zmniejszyła się do 55 mld zł

nadpłynność to saldo wynikające ze sprzedaży i skupu waluty" - dodała wiceprezes. Przewaga skupu walut obcych nad ich sprzedażą przez NBP prowadzonego z rachunku walutowego Ministerstw Finansów w 2015 r. spowodowała wzrost płynności sektora bankowego o 13,9 mld zł, podano także w

Urzędy chcą dokumentów. Nawet mikrofirma musi każdego tygodnia wysłać do urzędów dwa formularze

Polski – średnio duże firmy powinny mu przesłać 151 druków rocznie. NBP pyta np. o oszczędności i zadłużenie w obcych walutach, udziały w zagranicznych podmiotach, udział zagranicznego kapitału we własnym kapitale zakładowym czy wartość wyemitowanych obligacji na zagranicznych rynkach. Swoje

Czerwińska: 3,8% wzrostu PKB w 2019 realne, wyższa inflacja nie rodzi zagrożeń

Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - Dynamika wzrostu PKB na przyszły rok w wysokości 3,8% jest realna i nie widać większych zagrożeń ze strony ewentualnej zwiększonej inflacji, wynika z wypowiedzi minister finansów Teresy Czerwińskiej dla ISBnews. Emisja obligacji denominowana w walucie obcej będzie

Dochody niepodatkowe budżetu spadną o 29,1% r/r w 2018 r. przez brak zysku NBP

zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, stóp procentowych na światowych rynkach finansowych, a także płynności sektora bankowego. "Prognozuje się, że w 2018 r. dochody z tytułu

Internetowe kantory w ofensywie. Kursy franka, dolara i euro w sieci

obca waluta, przeliczona po wskazanym kursie (z reguły niewiele odchylonym od kursu NBP) trafia na to konto. Można ją potem przelać do banku-kredytodawcy albo na swoje konto walutowe w banku. Jedyną wadą internetowych kantorów jest to, że z reguły nie umożliwiają dostępu do obcych walut w gotówce. I to

KSF-M podjął uchwałę ws. utrzymania 0% wskaźnika bufora antycyklicznego

porównaniu do sytuacji w IV kwartale 2018 r. Główne źródło ryzyka stanowi w dalszym ciągu niepewność związana z portfelem walutowych kredytów mieszkaniowych. Następuje systematyczny spadek wolumenu kredytów mieszkaniowych w walutach obcych, jednak kredyty te nadal stanowią ważne źródło ryzyka dla systemu

Standard & Poor's podtrzymała ratingi Polski, podniosła perspektywę do stabilnej

Warszawa, 02.12.2016 (ISBnews) - Agencja ratingowa Standard & Poor's Ratings Services podtrzymała długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski w walucie obcej na poziomie "BBB+/A-2" oraz długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia

Sasin: Komisja zakończy prace nad projektami ws. kredytów w CHF do wakacji

. wprowadzenie zakazu udzielania kredytów w obcych walutach. Zgodnie z proponowanymi przepisami zawarte kredyty - nawet te, które zostały spłacone lub wypowiedziane - będzie można zrestrukturyzować, jeśli chodzi m.in. o kwotę kredytu czy wysokość rat. Wnioskodawcy proponują, by bank dokonywał przeliczenia kwoty

NBP: Wynik finansowy wyniósł 0 zł na koniec 2014 r., nadwyżka na rezerwę

.). Wynik z tytułu zrealizowanych różnic kursowych wyniósł w 2014 r. 4,9 mld zł, natomiast koszty niezrealizowane z wyceny kursowej zasobów walut obcych 0,8 mld zł" - czytamy dalej. "Podobnie, jak w roku ubiegłym, wynik z tytułu odsetek, dyskonta i premii był ujemny, ale ukształtował się na

NBP: Ok. 70% banków może zanotować stratę w zw. z ustawą o kredytach CHF

Warszawa, 09.02.2016 (ISBnews) - Wyliczenia Narodowego Banku Polskiego (NBP) wskazują, że bezpośredni koszt zwrotu samych spreadów walutowych i przeliczenia kapitału wszystkich kredytów w CHF po tzw. "sprawiedliwym kursie waluty obcej" przyjętym w projekcie prezydenckiej ustawy może

Rząd omamia pomocą dla frankowiczów... i podsuwa kolejną pożyczkę

przez NBP, KNF czy Związek Banków Polskich. Tę argumentację podzieliły sądy I i II instancji, uznając, że umowa kredytowa w obcej walucie podpisana w momencie, w którym niekorzystna zmiana kursów jest prawdopodobna, nie spełnia definicji umowy kredytowej. Zgodnie z prawem bankowym, umowa kredytu

Hardt: Celem decyzji dot. rezerwy obowiązkowej była likwidacja dyskryminacji

najmniej na 2 lata będzie wynosiła 0%. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r. i ma zastosowanie począwszy od rezerwy obowiązkowej podlegającej utrzymaniu od dnia 30 kwietnia. Obecnie stopa rezerwy obowiązkowej od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Sejm rozczarował. Frankowicze szturmują sądy

NBP. Klauzule indeksacyjne są jednymi z tzw. klauzul waloryzacyjnych zawieranych w umowach kredytowych. Na ich podstawie następowało przeliczenie salda kredytu w dniu wypłaty na walutę franka szwajcarskiego oraz wzrost salda zadłużenia proporcjonalny do wzrostu kursu franka.- Po usunięciu nieuczciwej

NBP: Zagrożenia dla stabilności krajowego systemu fin. wciąż głównie zewnętrzne

ekspansji w tym segmencie. Niski poziom stóp procentowych przyczynia się jednak do większej dostępności tych kredytów, a wysoka aktywność na rynku nieruchomości i zwiększona dynamika cen mieszkań stanowią dodatkowy czynnik ryzyka" - ocenia NBP. Ryzyko związane z kredytami hipotecznymi w walutach

Jak tanio kupić dolary, euro czy franki

, walutę można kupić, płacić nią i nawet nie dotknąć obcego banknotu. Tak jest, gdy płacisz kartą za granicą. Każdy sposób kupowania waluty ma plusy i minusy. Nie zawsze chodzi bowiem tylko o to, za ile ktoś ci ją sprzeda. Jeśli kupujesz walutę taniej, np. w e-kantorze, musisz przecież te pieniądze gdzieś

Nie będzie ustawowego przewalutowania kredytów we frankach. Przeciw rząd, NBP i nadzór finansowy

, wiceminister finansów Piotr Nowak. Dodał także: – Nasze stanowisko pokrywa się z zaleceniami Komitetu Stabilności Finansowej, który mówi, że jakiekolwiek rozwiązania inwazyjne, prawnie skutkujące powszechnym przewalutowaniem kredytów mieszkaniowych w walutach obcych, niezależnie od ich ewentualnego

Projekt ustawy o kredytach FX trafił do Sejmu, w I etapie obejmie zwrot spreadów

ostateczną koncepcję restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych w walutach obcych" - powiedział Glapiński. Dodał, że te prace są już mocno zaawansowane. "W październiku wyobrażam sobie, że to będzie już gotowe" - powiedział prezes NBP. Glapiński zapytany, po jakim kursie będzie następowało

Sejm odesłał prezydencki projekt ustawy o spreadach do dalszych prac w komisji

kredytem w obcej walucie i w polskim złotym - byłaby podzielona po połowie pomiędzy bank i kredytobiorcę. Na swoją połowę kosztów kredytobiorca mógłby otrzymać nowy kredyt. Oprocentowanie tego kredytu nie byłoby wyższe niż stopa referencyjna NBP. Na oprocentowanie reszty kredytu - równej wartości

NBP odpowiada S&P: Gospodarka jest stabilna, nowa RPP nie budzi obaw

wzrostu i równowagi gospodarczej. NBP przewiduje stopniowy wzrost inflacji w nadchodzącym roku" - czytamy dalej w materiale. Standard & Poor's ogłosił w piątek decyzję o obniżeniu oceny ratingowej Polski z A- do BBB+ dla długoterminowych zobowiązań w walutach obcych oraz z A/A-1 do A-/A-2 dla

NBP: Rynek mieszkaniowy pozostawał stabilny w III kwartale

/CHF w porównaniu do poprzedniego kwartału. W strukturze walutowej kredytów mieszkaniowych w bankach od 2012 r. systematycznie maleje udział kredytów nominowanych w walutach obcych. Według NBP zjawisko to jest korzystne z punktu widzenia stabilności finansowej i makroekonomicznej. Wynika także z

Expander: Wzór w ustawie frankowej zawyża wartość spreadu

Jedynym rozwiązaniem dla frankowiczów jest zgodnie z najnowszą wersją prezydenckiej ustawy dla zadłużonych w walucie obcej zwrot części nadpłaconych spreadów, czyli różnicy między kursem w banku a kursem NBP, wraz z odsetkami. W dniu ogłoszenia przez prezydenta nowego pomysły dla zadłużonych w

Tania waluta na wakacje

Gdzie kupić obcą walutę? W kantorze tradycyjnym, internetowym, w banku? A może na zagraniczny wyjazd zabrać ze sobą tylko kartę płatniczą, licząc na to, że wszędzie da się nią zapłacić, a w razie potrzeby wypłacić gotówkę z bankomatu? Jeszcze kilkanaście lat temu turyści nie mieli takich dylematów

KSF przyjął uchwałę ws.rekomendacji dot.kredytów hipotecznych w walutach obcych

Warszawa, 13.01.2017 (ISBnews) -  Komitet Stabilności Finansowej (KSF) przyjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych, która przewiduje m. in. podniesienie wagi ryzyka dla walutowych kredytów mieszkaniowych

Kalendarium ISBnews

w sierpniu 2015 r. --14:00: GUS: Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w II kw 2015 roku -- 14:00: NBP: Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych  

NBP: Równowaga na rynku mieszkaniowym jest mniej stabilna niż w przeszłości

udział kredytów nominowanych w walutach obcych w strukturze walutowej kredytów mieszkaniowych w bankach, co jest korzystne dla stabilności finansowej i makroekonomicznej" - czytamy także w raporcie. Inwestycja mieszkaniowe (nie uwzględniając kosztów transakcyjnych) była nadal krótkookresowo

Rzecznik Finansowy: Waloryzowanie kredytu kursem walut niezgodne z prawem

/indeksowanych do walut obcych) zapisu o waloryzacji kwoty kredytu do waluty obcej. Rzecznik wydał już pierwszy tzw. istotny pogląd w sprawie, w której kredytobiorca kwestionuje legalność takiej klauzuli. "W wielu umowach można znaleźć zapisy, w których banki przyznają sobie prawo do jednostronnego

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych spadła o 1,24% kw/kw w III kwartale

złotówkowych (mniej o 0,27 pkt proc. kw/kw), ale także w walutach obcych. W przypadku portfela frankowego poprawa wyniosła 0,28 pkt. proc., a poziom kredytów zagrożonych zmniejszył się do 3,29% wartości portfela. Udział kredytów zagrożonych w pozostałych walutach obcych nie uległ zmianie i wyniósł 1,78

Kalendarium ISBnews

roku -- 14:00: NBP: Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych

Większość frankowiczów dostanie zwrot spreadów

Wbrew wcześniejszym obietnicom prezydencka propozycja dla frankowiczów i innych zadłużonych w walucie obcej obejmuje wyłącznie zwrot części nadpłaconych spreadów, czyli różnicy między kursem w banku a kursem NBP, wraz z odsetkami. Nadpłacone spready będą kredytobiorcom obniżać kapitał pozostały do

Kredyt indeksowany, denominowany w CHF, "odfrankowienie"... Co trzeba wiedzieć po wyroku TSUE

trzecim rozpatrywanym rozwiązaniem było „naprawianie umowy” przez zastąpienie nieuczciwych postanowień innymi  podobnymi, lecz np. odwołującymi się do średniego kursu waluty w NBP, co eliminowałoby dowolność banku w wyznaczaniu tego kursu. Do tej kwestii odnosiła się część pytań

NBP pozytywnie ocenia inicjatywę Prezydenta o ws. kredytobiorców

prezes Narodowego Banku Polskiego, w dniu 13 stycznia 2017 r. przyjął Uchwałę Nr 14/2017 w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. W ocenie NBP proponowana regulacja zmierza w kierunku realizacji rekomendacji KSF-M w tym zakresie"

Koszt ustawy o przewalutowaniu kredytów w CHF ma być rozłożony w czasie - media

;kurs sprawiedliwy" (KWO) według kalkulatora zamieszczonego na stronie Kancelarii Prezydenta. Uwzględniono 2 warianty:   - wariant A: założenie stałego (od dnia 1.01.2016 r.) kursu wymiany złotego na waluty obce równego kursowi z dnia 31.12.2015 r. oraz stałej (od dnia 1.01.2016 r.) stawki

Rekomendacje NBP i nadzoru dla kredytów walutowych: niech banki same przewalutują. Największym zagrożeniem jest przewalutowanie ustawowe

Finansowej powołał grupę roboczą ds. kredytów walutowych, która opracowała szczegóły dobrowolnego przewalutowania kredytów w walucie obcej na złote. Wbrew wcześniejszym obietnicom prezydenta Andrzeja Dudy jego propozycja rozwiązania problemów frankowiczów i innych osób zadłużonych w walutach obejmuje jedynie

Ustawa frankowa. Powołano specjalną grupę roboczą ds. kredytów walutowych

przewalutowania kredytów w walucie obcej na złote. Wbrew bowiem wcześniejszym obietnicom prezydencka propozycja dla frankowiczów i innych zadłużonych w walutach obejmuje wyłącznie zwrot części nadpłaconych spreadów, czyli różnicy między kursem w banku a kursem NBP. Kancelaria Prezydenta liczy na to, że banki

Będą pozwy za spread? "Frankowi" klienci walczą z bankami

Spread walutowy to nieodłączny atrybut każdego kredytu w obcej walucie - a spłaca je 700 tys. polskich rodzin. Banki, udzielając kredytów, wypłacały klientom pieniądze, przeliczając walutę obcą na złote po innym kursie, a raty przyjmują, przeliczając waluty po innym. Ta różnica, czyli spread, jest

Ustawa frankowa zablokuje pozwy frankowiczów?

Od momentu złożenia przez prezydenta w Sejmie projektu ustawy frankowej zadłużeni w walucie obcej obawiają się, że nowe prawo zniweczy szansę na wygraną w sądzie. W finalnej wersji prezydenckiego projektu znalazł się bowiem zapis o zwrocie jedynie części spreadów, czyli różnic między kursem waluty

Glapiński: Przewalutowania będą rozłożone w czasie dla zachowania stabilności

propozycją powołania grupy roboczej, która ma przedstawić koncepcję restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych w walutach obcych" - zapowiedział Glapiński. Dodał, że te prace są już mocno zaawansowane. "W październiku wyobrażam sobie, że to będzie już gotowe" - powiedział prezes NBP

Kalendarium ISBnews

.   --14:00: NBP:  Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych

Frankowicze dostaną więcej? Będą zmiany w projekcie ustawy

Wbrew wcześniejszym obietnicom prezydencka propozycja dla frankowiczów i innych zadłużonych w walucie obcej obejmuje wyłącznie zwrot części nadpłaconych spreadów, czyli różnicy między kursem w banku a kursem NBP, wraz z odsetkami. Nie wprowadza obowiązkowego przewalutowania kredytów we frankach na

NBP: Straty banków wynikające z umorzenia kredytów walutowych to ok. 21 mld zł

momencie kredytobiorca, gdyby w przeszłości zawarł z bankiem umowę o kredyt w polskich złotych, a nie w walucie obcej. W pierwotnym projekcie bank miał umarzać 1/2 tej kwoty. Przewalutowanie nadal będzie możliwe do 2020 roku i tylko dla klientów z LTV powyżej 80% (powyżej 120% w pierwszym roku, 100-120

NBP: Rynek pierwotny mieszkań w 6 największych miastach wszedł w fazę ekspansji

mieszkaniowych kredytów złotowych nadal jest wysoka, a udział kredytów zagrożonych utrzymywał się na koniec I kwartału 2017 r. na poziomie ok. 2,5%" - napisano w raporcie. Analitycy wskazali też, że od 2012 r. systematycznie maleje udział kredytów w walutach obcych w strukturze walutowej kredytów

Kalendarium ISBnews

: Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w II kw 2015 roku --14:00: NBP: Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych   WTOREK, 25 sierpnia --10:00: Konferencja APS Energia nt. perspektyw rozwoju i oferty publicznej --11:00: Konferencja ZUE nt. wyników  

Kalendarium ISBnews

. planów wejścia na GPW --14:00: GUS: Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2015 r. --14:00: GUS: Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w II kw 2015 roku -- 14:00: NBP: Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych   WTOREK, 25 sierpnia

Kalendarium ISBnews

, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2015 r. --14:00: GUS: Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w II kw 2015 roku -- 14:00: NBP: Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych

Banki zapłacą za spready? UOKiK przygląda się podejrzanym umowom

niedozwolone klauzul zawartych we wzorcach umów, aneksach do umów kredytów hipotecznych wyrażonych w walutach obcych. To kolejne tego typu postępowania otwarte przez UOKiK. Już wcześniej urząd antymonopolowy zaczął analizować zapisy spreadowe w umowach BGŻ BNP Paribas, BZ WBK, Banku Millennium, Deutsche Banku

Szczurek: Mamy 60 mld zł buforu w przypadku zawirowań na rynku walutowym

utrudnienia w finansowaniu długu, z tego 46 mld zł jest w walutach obcych, co oznacza, że w przypadku presji np. na osłabienie czy spekulacyjnych ruchów kursowych zarówno Ministerstwo Finansów, jak i Narodowy Bank Polski jak zwykle może stabilizować sytuację na rynku" - powiedział Szczurek dziennikarzom

Kalendarium ISBnews

. --14:00: NBP: Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (dane za marzec 2015 r.)   ŚRODA, 22 kwietnia --14:00: GUS: Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2015 r. (ISBnews)

Kalendarium ISBnews

2015 r.   WTOREK, 21 kwietnia --14:00: GUS: Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych. --14:00: NBP: Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (dane za marzec 2015 r.)

Kalendarium ISBnews

.   --14:00: NBP:  Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych     PIĄTEK, 22 maja   --10:00: Konferencja Wielton nt. perspektyw grupy na rynku europejskim    --14:00: GUS: Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale 2015 r.  

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 21 kwietnia Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, dzień II  --09:00: Spotkanie z IMC   --14:00: GUS: Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych. --14:00: NBP: Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (dane za marzec 2015 r.)  

NBP: Umorzenie części kredytów walutowych obniży wpływy SP z CIT i dywidend

mieszkaniowych, zgodnie z którą m.in. bank ma umarzać 9/10 różnicy pomiędzy wartością kredytu po przewalutowaniu a kwotą zadłużenia, jaką posiadałby w tym momencie kredytobiorca, gdyby w przeszłości zawarł z bankiem umowę o kredyt w polskich złotych, a nie w walucie obcej. W pierwotnym projekcie bank miał

Kalendarium ISBnews

: GUS: Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych. --14:00: NBP: Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (dane za marzec 2015 r.)   ŚRODA, 22 kwietnia --12:00: Konferencja Grupy Kęty nt. wyników za I kwartał 2015 r. --14:00: GUS: Koniunktura w przemyśle

Nadszedł dzień wolności hipotecznej

cenę, kredytów w walutach obcych, w szczególności we frankach szwajcarskich. Okazało się, że statystyczny kredytobiorca złotowo-walutowy ma do oddania średnio 187,4 tys. zł. Rocznie obsługa takiego długu kosztuje go prawie 13,2 tys. zł, co oznacza miesięczną ratę na poziomie 1,1 tys. zł. Z kolei na

Ekonomiczne łże-autorytety

udzielanych w walutach obcych wydaje się żywcem wyjęta z socjalistycznej przeszłości". To cytaty (przypomniał je ostatnio Eryk Stankunowicz z "Forbesa") z raportu, który w 2006 roku kończył akcję "Wolność dla marzeń, wolność dla kredytów". W jej trakcie Instytut Globalizacji (celem

Kalendarium ISBnews

w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w maju 2015 r.   --14:00: GUS:  Koniunktura konsumencka. Maj 2015 r.   --14:00: NBP:  Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych     PIĄTEK, 22 maja   --14:00: GUS: Wyniki finansowe przedsiębiorstw

Belka: zysk netto polskich banków w tym roku to 15 mld zł

- Stress-testy pokazały, że sytuacja polskiego sektora bankowego jest bardzo dobra - dodał. Choć kondycja sektora bankowego w Polsce jest dobra, to pogorszyły się perspektywy światowej gospodarki. Polskie banki nie powinny więc wypłacać dywidend i sprzedawać kredytów w walutach obcych - wynika z

Kalendarium ISBnews

: Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2015 r.   WTOREK, 21 kwietnia --14:00: GUS: Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych. --14:00: NBP: Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (dane za marzec 2015 r.) (ISBnews)

NBP: Przeciętna płaca starczyła na 0,82 m2 mieszkania w dużym mieście w III kw.

kredytowa banków była stabilna. Stan zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych nadal rósł, co było konsekwencją stabilnych wypłat kredytów złotowych. "W strukturze walutowej portfeli banków systematycznie spada udział kredytów nominowanych w walutach obcych, co jest zjawiskiem

Wakacyjna stabilizacja w kredytach hipotecznych

wpływającym na raty spłacanych już kredytów w walutach obcych był wynik głosowania w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Po negatywnej decyzji wzrósł zarówno kurs euro, jak i franka szwajcarskiego. Sadowski przypomina jednak, że jednocześnie skurczyły się stawki bazowe (LIBOR i EURIBOR

NBP pożyczy bankom 70 mld zł na pomoc frankowiczom?

podskoczyłby do 103 mld zł. Z wyliczeń nadzoru wynika też, że w przypadku realizacji prezydenckiego pomysłu zagrożenie dalszej działalności dotyczyłoby pięciu banków w przypadku utrzymania kursu franka na poziomie 3,94 zł oraz sześciu przy wzroście kursu walut obcych do 4,93 zł. Gdyby doszło do upadłości tych

Przegląd prasy

dot.kredytów hipotecznych w walutach obcych --MR prognozuje przyspieszenie inflacji do 1,8% r/r w styczniu --Indeks WIG20 spadł o 0,35% na zamknięciu w piątek --Prezydent podpisał ustawę budżetową na rok 2017 --UniCredit wnioskuje do GPW o zawieszenie obrotu od 17 do 25 I w zw. z resplitem

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 0,41% kw/kw w IV kw. 2018 r.

kredytów z zaległościami w spłacie spadł o 0,32 pkt. proc., udział kredytów zagrożonych we franku szwajcarskim spadł o 0,34 pkt. proc., natomiast udział zagrożonych kredytów mieszkaniowych w pozostałych obcych walutach wzrósł o 0,16 pkt. proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Rekordowe

Przegląd informacji ze spółek

walucie obcej i lokalnej (IDR) Enei na poziomie BBB z perspektywą stabilną, podała agencja. Zarząd Tower Investments podjął uchwałę o zamiarze rekomendowania wyłączenia w całości zysku za 2019 rok od podziału, tj. o niewypłacaniu dywidendy za rok 2019 i utworzeniu kapitału rezerwowego, podała spółka

W kredytach frankowych żadnych franków nie było - jest wstępna wersja projektu ustawy

W kancelarii prezydenta Dudy toczą się prace nad ustawą o odfrankowieniu. Wyborcza poznała wstępną wersję projektu. Podstawą ustawy jest założenie, że w kredytach frankowych (i w innych walutach obcych) - czy to denominowanych w tej walucie, czy indeksowanych do niej - żadnych franków nie było

Kalendarium ISBnews

. --14:00: NBP: Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (dane za marzec 2015 r.)   ŚRODA, 22 kwietnia Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, dzień III  --12:00: Konferencja Grupy Kęty nt. wyników za I kwartał 2015 r. --14:00: GUS: Koniunktura w przemyśle, budownictwie

Sąd nakazał bankowi zwrot spreadu. Aż 54 tys. zł

Bank musi zwrócić konsumentce nieco ponad 54 tys. zł plus odsetki. Co więcej, w uzasadnieniu sąd podkreślił, że kredyt ten może być spłacany w złotówkach. - Sąd podziela stanowisko, że kredyt denominowany to kredyt udzielony w walucie polskiej, a jedynie rozliczany w walucie obcej - zaznaczał sąd