majątkowych nabytych

Tomasz Konieczny, Gazeta Podatkowa Nr 628 z dnia 2010-01-14

W jaki sposób firma może nabyć autorskie prawa majątkowe?

W jaki sposób firma może nabyć autorskie prawa majątkowe?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga coraz częściej sięgania do umów, których celem jest uzyskanie autorskich praw majątkowych do określonego utworu. Przykładowo do programów komputerowych czy projektów graficznych strony internetowej, logo firmy, wizytówek czy folderów reklamowych. Nie wystarczy do tego nabycie samych egzemplarzy utworu (np. kilku tysięcy ulotek reklamowych).

Art. 311 KK

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXVIII Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

Podatek od spadków i ekwiwalentu za udziały zmarłego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ekwiwalent za udziały zmarłego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (równowartość), jako prawo majątkowe podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i z chwilą wypłaty tych udziałów w pieniądzu spadkobiercom nie podlega ponownemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Podatek od spadków i ekwiwalentu za udziały zmarłego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

, wchodzi zaś kwota należna z tytułu umorzenia udziałów.Skoro przepisy o podatku od spadków i darowizn stosuje się do nabycia praw majątkowych w drodze dziedziczenia, zaś nabyta przez spadkobierców wierzytelność o wypłatę wartości ekonomicznej udziałów wchodzi do spadku po zmarłym wspólniku, a przynajmniej

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jedno z nich. Mieszkanie, jego wyposażenie, samochód, działkę za miastem, sprzęt rekreacyjny (narty, rowery, motorówkę), książki, płyty

Rozwód z majątkiem w spadku [PORADNIK]

Rozwód z majątkiem w spadku [PORADNIK]

małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje lub jedno z małżonków. Mieszkanie, jego wyposażenie, samochód, działka za miastem, sprzęt rekreacyjny, książki, płyty... Jeśli małżonkowie kupili je po ślubie - stanowią majątek

BGŻ BNP Paribas: Spełnił się pierwszy warunek nabycia Sygma Bank Polska

w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji Sygma Bank Polska przez BGŻ BNPP. Sygma Bank Polska to bank krajowy, który zostanie utworzony w wyniku przekształcenia Sygma Banque SA Oddział w Polsce poprzez wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego wszystkich składników majątkowych oddziału

Prokurator chce więzienia w zawieszeniu dla jednego z najbogatszych Polaków

Prokurator chce więzienia w zawieszeniu dla jednego z najbogatszych Polaków

konsekwencji pominięcia prawa pierwokupu oskarżeni przywłaszczali prawa majątkowe do ziemi. Następnie nabyte w ten sposób nieruchomości sprzedawano lub darowano oskarżonym. Zdaniem prokuratury celem obrotu nieruchomościami było ukrycie, że pochodzą one z przestępstwa. Dlatego oskarżonym zarzucono też pranie

MG przyjęło projekt założeń do noweli ustawy o PPP

związane z wykonaniem umowy PPP usługi. W projekcie znalazł się też zapis mówiący o tym, że wydatki jednostek samorządu terytorialnego ponoszone na podstawie umowy o PPP w części, w jakiej przeznaczone są na "finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych, nabycia wartości

Vindexus spodziewa się lepszych wyników za 2015 r.

Warszawa, 16.11.2015 (ISBnews) - Po wynikach za trzy kwartały tego roku Giełda Praw Majątkowych Vindexus spodziewa się wyników lepszych od ubiegłorocznych, poinformowała spółka. "Wyniki finansowe osiągnięte na koniec trzeciego kwartału dają podstawę sądzić, że wartość przychodów grupy

Protector FIZAN złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia GP Investment

nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe oraz inne prawa majątkowe określone w statucie w celu ich odsprzedaży w całości lub w części. GP Investment sp. z o.o. prowadzi działalność na rynku zarządzania jednostkami gospodarczymi, zajmując się nabywaniem udziałów w spółkach i

EuCO chce się rozwijać w obszarze szkód majątkowych, liczy na Rumunię

odszkodowawczych. EuCO nadal będzie koncentrowało się na sprawach z tytułu szkód osobowych, ale chcemy także rozwijać działalność w obszarze szkód majątkowych, w tym prowadzonych we własnym imieniu. Ten segment rynku jest dla nas perspektywiczny. Tylko w czwartym kwartale nabyliśmy 445 spraw z tytułu szkód

Górażdże ma warunkową zgodę UOKiK na przejęcie Duda Kruszywa i Duda Beton

przejmująca spółka przedstawiła propozycję jej modyfikacji, tak aby nie doszło do naruszenia konkurencji. UOKiK przyjął tę propozycję i wydał warunkową zgodę na koncentrację. Zgodnie z wydaną decyzją, z transakcji wyłączone muszą zostać wszelkie składniki majątkowe i niemajątkowe składające się na węzeł

Forum TFI złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Penton I FIZ

przedmiotem działalności Penton I FIZ jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. (ISBnews)

Petru chce się spotkać z Morawieckim ws. zmian w CIT i amortyzacji

Petru chce się spotkać z Morawieckim ws. zmian w CIT i amortyzacji

szybciej wliczać w koszty poniesione wydatki majątkowe - tłumaczył. Zaznaczył też, że inwestycje to podstawa wzrostu gospodarczego i podstawa wyższych wynagrodzeń w przyszłości. Lider Nowoczesnej zaznaczył, że obniżkę CIT obiecywał PiS w kampanii wyborczej. Dodał, że liczy na spotkanie z Morawieckim, aby

Parlament uchwalił ustawę o kontroli inwestycji w strategiczne spółki

na liście oznaczać będzie, że przejęcie dominacji nad podmiotem podlegającym ochronie czy też istotnego uczestnictwa w nim poprzez nabycie akcji czy udziałów, praw majątkowych dotyczących podmiotów czy też przedsiębiorstwa tego podmiotu, będzie wymagało zgłoszenia ministrowi skarbu państwa"

PEM Asset Management nabyło MCI Asset Management za 357,1 mln zł

porządkowania i uproszczenia struktury grupy. W skład zbywanego przedsiębiorstwa MCI Asset Management oprócz przedmiotów majątkowych, które nie stanowią istotnego składnika zbywanego przedsiębiorstwa, weszły w szczególności prawa wynikające z następujących umów dotyczących aktywów funduszy

Lokatorskie bez podatku PIT

Lokatorskie bez podatku PIT

podlegają opodatkowaniu, jednakże zwrócili uwagę, że na mocy art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. A zgodnie z tą ustawą podatkowi temu podlegają rzeczy i prawa majątkowe

Jak przekazać majątek

Jak przekazać majątek

w związkach nieformalnych czy partnerskich. Oczywiście osoby takie mogą nabywać na współwłasność (ułamkową) najróżniejsze rzeczy i prawa majątkowe. Nie ma więc przeszkód, żeby partnerzy nabyli na współwłasność mieszkanie. Tylko że tu pojawia się problem zabezpieczenia tego majątku na przyszłość. Bo

PZU ma zgodę UOKiK na przejęcie Alior Banku

;Analizując przedmiotową koncentrację pod uwagę wzięto wpływ transakcji na krajowy rynek funduszy inwestycyjnych otwartych i zarządzania nimi, krajowy rynek ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych (w tym alternatywnie przyjęte rynki w węższym ujęciu produktowym, obejmujące poszczególne grupy ryzyk, np

Prezydent podpisał ustawę chroniącą polskie spółki przed wrogim przejęciem

  w komunikacie. Przejęcie dominacji nad podmiotem podlegającym ochronie czy też istotnego uczestnictwa w nim poprzez nabycie akcji czy udziałów, praw majątkowych dotyczących podmiotów czy też przedsiębiorstwa tego podmiotu, będzie wymagało zgłoszenia ministrowi skarbu państwa. Ten będzie mógł

Asseco Poland zbyło Insseco do zależnej grupy Sapiens

Warszawa, 28.07.2015 (ISBnews) – Asseco Poland zawarło umowę zbycia 100% udziałów w spółce zależnej Insseco na rzecz zależnej od Asseco Sapiens International Corporation, podała spółka. Całkowite wynagrodzenie Asseco Poland za przejęcie kontroli i nabycie 100% udziałów w Insseco

Składka przypisana PZU wzrosła o 8,5% r/r, zysk spadł o 28,5% r/r w I-III kw.

komunikacyjnych AC w segmencie klienta korporacyjnego w związku ze znacznym wzrostem liczby ubezpieczeń przy spadku średniej składki. "Jednocześnie odnotowano spadki składki przypisanej brutto w: ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej oraz od ognia i innych szkód majątkowych w segmencie klienta

TK wróci do sprawy spółdzielni mieszkaniowych 5 lutego

zarządzanie, a także na wysokość wnoszonych opłat, remonty i inwestycje. Taka sytuacja - zdaniem wnioskodawców narusza w szczególności art. 64 Konstytucji, który stanowi, że własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Narusza też inne artykuły

Spadek i darowizna bez płacenia [PORADNIK]

tego specjalny formularz, "Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych" - SD-Z2. Trzeba w nim podać szczegóły na temat spadku lub darowizny, m.in. stopień pokrewieństwa łączący nas ze spadkodawcą bądź darczyńcą, udział procentowy w nabytym majątku i jego wartość rynkową, w

PiS: Złożymy pozew do sądu ws. sprzedaży PKP Energetyka

podmiot, który nabędzie PKP Energetykę, za którego zobowiązania przy podpisaniu umowy sprzedaży CVC weźmie pełną odpowiedzialność. PiS wnosi w pozwie m.in. o stwierdzenie nieważności umowy przedwstępnej z 27 lipca 2015 r. dotyczącej sprzedaży przez Polskie Koleje Państwowe SA na rzecz Caryville

PiS: złożymy pozew do sądu ws. sprzedaży PKP Energetyka

podmiot, który nabędzie PKP Energetykę, za którego zobowiązania przy podpisaniu umowy sprzedaży CVC weźmie pełną odpowiedzialność. PiS wnosi w pozwie m.in. o stwierdzenie nieważności umowy przedwstępnej z 27 lipca 2015 r. dotyczącej sprzedaży przez Polskie Koleje Państwowe S.A. na rzecz Caryville

Jaja w proszku. Ostatni prezes PMB oskarżony

podmiotów. Między innymi był wspólnikiem i członkiem zarządu jednej spółki, a także reprezentował inną spółkę, w której wspólnikiem była jego żona. To istotne, bo obydwie wzięły udział w "łańcuszkowej" transakcji. Zdaniem śledczych 30 października 2012 roku PMB nabyło ponad 15 tys. kg towaru

Ekspert: sprawa Volkswagena uderzy w polskich dilerów tych aut

szacuje 140 tys. właścicieli samochodów, których może dotyczyć ta wada w Polsce. Poza tym mamy też podział na konsumentów i przedsiębiorców, osoby, które nabyły produkt przed nowelą przepisów 25 grudnia 2014 r. i po niej" - wyliczał ekspert, który jest radcą prawnym i dyrektorem Działu Prawa

Związek z majątkiem

W Polsce z chwilą zawarcia małżeństwa między mężem i żoną powstaje wspólność majątkowa. Niejako z automatu. Obejmuje przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jedno z nich. Mieszkanie, jego wyposażenie, samochód, działka za miastem, sprzęt rekreacyjny (narty, rowery

W czwartek pracownicy MF pomogą rozliczyć się z fiskusem

uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19 proc. podatkiem lub zwolnione z podatku.(PAP)

CBA zabezpiecza dokumenty ws. prywatyzacji Ciech SA

antenie TVN Biznes i Świat prezes GPW zaznaczył, że transakcja sprzedaży Ciechu, kiedy sprawował funkcję wiceministra skarbu, była "przeprowadzona w najbardziej transparentny sposób". "Inwestor zdecydował się na ogłoszenie publicznego wezwania. Każdy, kto był zainteresowany nabyciem akcji

W sobotę dzień otwarty w urzędach skarbowych

wartościowych opodatkowane 19 proc. podatkiem, a PIT-39 składają podatnicy, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19 proc. podatkiem lub zwolnione z podatku.(PAP)

Przegląd informacji ze spółek

przekroczą 200 mln zł w 2015 roku, wynika z komunikatu spółki. Grupa zakończyła realizację i rozliczyła umowę projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" za 77,5 mln zł brutto. Towarowa Giełda Energii (TGE) umożliwi od 12 stycznia 2016 r. obrót instrumentami terminowymi na prawa majątkowe do świadectw

Giesche wraca w niebyt. Katowice mogą spać spokojnie

W poniedziałek przed katowickim sądem okręgowym odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie reaktywowanej przedwojennej spółki. Sąd unieważnił decyzję, która doprowadziła do zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki. Oznacza to, że unieważnione zostały wszelkie roszczenia majątkowe, jakich

Wiceminister skarbu: Nie złożyłem oferty kupna spółki Składy Węgla

tym ja osobiście, wbrew temu co twierdzi pan Marek Falenta, nie nadzoruje sektora górnictwa. Możliwość nabycia udziałów spółki Składy Węgla nigdy nie była analizowana ani omawiana na żadnym gremium MSP. Nie rozważaliśmy jej również w ramach prac międzyresortowego zespołu ds. węgla. Nigdy, nawet w

Ministerstwo Gospodarki chce rozruszać partnerstwo publiczno-prywatne

realizowanych w tej formule. Wszystkie zostały pozytywnie ocenione przez czołowych ekspertów od PPP, z którymi rozmawiała PAP. Za najistotniejszą z przedstawionych propozycji znawcy tematu uznali regulację jednoznacznie stwierdzającą możliwość ujęcia przez samorządy - w wydatkach majątkowych - kosztów

Koniec spółki Giesche. Jej zarząd chciał przejąć aż 30 proc. powierzchni Katowic

Katowic dotyczyły około 30 proc. zurbanizowanej powierzchni miasta. Osoby, które przedstawiały się jako sukcesorzy praw majątkowych spółki Giesche SA, kupiły od kolekcjonerów przedwojenne akcje tej spółki i na ich podstawie chciały uzyskać zwrot nieruchomości lub odszkodowania. Sąd rejonowy zezwolił na

Podali się za właścicieli, sprzedali działkę deweloperowi

księgach wieczystych nigdy do niego nie dotarło. Sprawa wyszła na jaw dopiero, gdy osoba trzecia nabyła tę nieruchomość. Mechanizm przekrętu okazuje się zaskakująco prosty. Żeby poznać dane właściciela nieruchomości, wystarczyło znać numery działek i księgi wieczystej. Oba ustala się dość prosto. Dane

Zwolnienie podatkowe dla "grupy zerowej"

, spadkobierca, zapisobierca itd.) ma obowiązek zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Ma na to sześć miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (np. przy darowiźnie, nabyciu zachowku), a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia sześć miesięcy od

Fiskus zwraca podatek. Ale trzeba się pospieszyć

naruszało to konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa. Kto dostanie zwrot podatku? Teraz fiskus będzie zwracał podatnikom niesłusznie od nich pobrany podatek. Zwróci w przypadku, gdy spełnione będą łącznie cztery warunki: - nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło w drodze

Osoby z krajów UE nie muszą należeć do polskiej izby inżynierów budowlanych, by samodzielne pełnić funkcje techniczne w budownictwie

wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (§ 1 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia). Może to dotyczyć np. adwokatów, radców prawnych, geodetów, rzeczoznawców majątkowych, biegłych rewidentów czy też architektów. Dotyczy to też osób

Nowa sieć pośredników ubezpieczeniowych w Polsce

Rozpoczęcie działalności w Polsce to efekt nabycia przez firmę Marsh 15 proc. udziałów w INSIA. - Cieszymy się, że możemy pomóc INSIA wejść na polski rynek. Widzimy też wiele możliwości synergii obu spółek. Członkowie sieci INSIA będą korzystać z zasobów Marsh oraz efektów naszego doświadczenia

Baniak: nie złożyłem żadnej oferty kupna przez SP spółki Składy Węgla

, była zagrożeniem dla polskich kopalni węgla. Wiceminister Baniak zapewnia, że nie składał Falencie oferty. "Ministerstwo Skarbu Państwa, w tym ja osobiście, wbrew temu co twierdzi pan Marek Falenta, nie nadzoruje sektora górnictwa. Możliwość nabycia udziałów spółki Składy Węgla nigdy nie była

Przegląd informacji ze spółek

istniejącego zadłużenia grupy poprzez emisję obligacji lub w inny sposób oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych, wynika z uchwał. Łączna kwota finansowania ma nie przekroczyć kwoty 1,75 mld zł. LC Corp sprzedał 503 mieszkania w III kw. 2015 roku (wobec 257 rok

Jak się związać finansowo?

czynności Pełnomocnikiem może być dowolna osoba wskazana przez posiadacza rachunku. Nie ma wymogu udowodnienia więzów rodzinnych. Może nim być nawet niepełnoletni. Intercyza: nie tylko dla gwiazd i milionerów Czym jest intercyza? Jest to małżeńska umowa majątkowa, która może zostać zawarta przed ślubem lub

Stan likwidacji i usługi rzeczoznawcy majątkowego

Odpowiedź: Spółka nie jest zobligowana do korzystania z usług rzeczoznawcy majątkowego. W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania , nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia

Podatnicy przestaną tracić na uldze podatkowej

Dziś warunkiem zwolnienia najbliższej rodziny z podatku od spadków i darowizn jest zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych fiskusowi. Podatnik ma na to miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeśli spadkobierca nie zdąży - zapłaci podatek.Komisja Janusza Palikota chce

Przegląd informacji ze spółek

LPP wyniosły ok. 447 mln zł w maju i były wyższe o około 12% r/r, podała spółka. Akcjonariusze Newagu zdecydowali o przeznaczeniu 45 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. Grupa Kerdos zawarła umowę inwestycyjną, regulującą zasady nabycia

Przegląd informacji ze spółek

I kw. br. - zysk netto wyniósł 11 mln zł wobec 5,4 mln zł rok wcześniej, pomimo spadku sprzedaży. Łączna wartość składki przypisanej brutto wyniosła 337 mln zł, co oznacza spadek o 8% r/r, podała Uniqa. Przypis składki zmniejszył się w ubezpieczeniach majątkowych o 4,6%, a wzrósł w produktach

Rozwód z kredytem i majątkiem [PORADNIK]

majątkowe eksmałżonków ciągną się latami, może się okazać, że zanim sąd wyda werdykt, wycenę trzeba będzie powtórzyć. Ustalając wartość jakiejś rzeczy, np. domu, trzeba wziąć pod uwagę związane z nią obciążenia, np. kredyt hipoteczny. Po połowie majątku Po rozwodzie, albo mówiąc prawniczym językiem: po

Miliarderzy oskarżeni o handel kościelną ziemią

Gliwicka prokuratura, która prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Komisji Majątkowej MSWiA skierowała w środę do sądu akt oskarżenia przeciwko Jackowi i Tomaszowi D., dwóm śląskim biznesmenom z listy najbogatszych Polaków, którzy stworzyli grupę kapitałową Famur. Majątek każdego z nich

TK: rozporządzenie ws. akcyzy z 2002 r. w części niezgodne z konstytucją

podatnika. Wówczas bowiem dochodzi w szczególności do naruszenia zasady zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasady zakazu nieproporcjonalnej ingerencji w prawa majątkowe podatnika, co wiąże się z koniecznością uiszczenia przez niego podatku w zwiększonej wysokości, spowodowanej

Sąd do spółki Giesche: Katowice nie są wasze!

Kulisy reaktywowania spółki "Wyborcza" jako pierwsza opisała przed kilkoma laty. Przed wojną do spółki należały m.in. kopalnia Wieczorek, osiedla Giszowiec i Nikiszowiec. Marek N. z Pomorza kupił 172 akcje na okaziciela spółki. Nabył je od kolekcjonera, który wcześniej kupił je na targu

Bitwa konstytucjonalistów o fundusze emerytalne

propozycje zmian, głos zabrali prawnicy. - Zmiany są niezgodne z konstytucją. Obligacje są majątkiem OFE i stanowią pokrycie praw majątkowych przyszłych emerytów. Możemy je umorzyć tylko wtedy, kiedy zostaną wykupione. A tu mamy do czynienia z ich przejęciem - mówił "Gazecie" Jerzy Stępień, były

Przegląd informacji ze spółek

. Wysokość kredytu to maksymalnie 38,8 mln zł, podała spółka. Fundusz private equity Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), zarządzany przez Enterprise Investors, zawarł końcową umowę nabycia 76% akcji dostawcy usług telekomunikacyjnych 3S za 86 mln zł, podała spółka. BBI Development uzyskał pozwolenia

Prokuratura zajmie się korupcją w PZPN

związku z nagraniami mającymi wskazywać na korupcję w PZPN, potwierdził prokurator Dariusz Ślepokura: - Chodzi o podejrzenie przyjęcia w latach 2010-2011 przez osoby pełniące funkcje kierownicze w PZPN korzyści majątkowej lub jej obietnicy w związku z nabyciem nieruchomości pod siedzibę nowej siedziby

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

organu nadzorczego lub zarządzającego, c) związki podmiotów, o których mowa w lit. a i b; 2) partner prywatny - przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego; Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 3) składnik majątkowy - nieruchomość, część składową nieruchomości

Ile zarabiają i ile mają na koncie najważniejsze osoby w Sejmie? Sprawdź!

tys. zł, współwłasność małżeńska- działka rolna o powierzchni 3227 m kw., wartość 30 tys. zł, współwłasność małżeńska- działka rolna o powierzchni 5411 m kw., wartość 10 tys. zł, współwłasność małżeńskaMienie nabyte od Skarbu Państwa: działka o powierzchni 0, 0354 ha i wartości ok. 30 tys. zł na

Rząd wywłaszczył przyszłych emerytów? Posłowie pytają Trybunał

nie łamie praw nabytych i nie narusza zaufania do państwa i stanowionego przez niego prawa w odniesieniu do osób, które podejmując decyzję o oszczędzaniu w OFE, decydowały się na zupełnie inny rodzaj inwestowania. Chodzi o zakaz kupowania obligacji skarbowych i nakaz inwestowania w pierwszym roku

Prawnicy ostrzegają: przewalutowanie kredytów może być niekonstytucyjne

zasad określających kurs waluty, po którym następuje jej zmiana, budzi poważne wątpliwości w zakresie zgodności z konstytucyjnymi normami wolności gospodarczej, zasady praw nabytych oraz zasady równości" - pisali wówczas sejmowi prawnicy, negatywnie recenzując projekt ustawy. Allen & Overy, by

Rewolucyjne zmiany prawa spadkowego. Ważne dla Polaków

stałego pobytu stron bądź położenie składników majątkowych. Możemy zatem przypuszczać, że sądy chętnie zaczną korzystać z takiej możliwości przede wszystkim, gdy prawo obcego państwa będzie przewidywało instytucje, których nie ma w polskim prawie. A to dodatkowo będzie przedłużało postępowania sądowe

Wojna Yahoo! z użytkownikami Flickr.com o sprzedaż ich prac

zgodne z prawem. Zdjęcia na wolnych licencjach Czym są wolne licencje? To sposób na dystrybucję treści. Twórca (posiadacz majątkowych praw autorskich) może zdecydować, że jego dzieło będzie bez ograniczeń wykorzystywane przez dowolne osoby lub firmy. Każdy powinien mieć prawo zapoznać się z utworem

Bugaj: Wyższe podatki dla bogatych są konieczne

PIOTR SKWIROWSKI: Czy polskie podatki niwelują nierówności dochodowe, majątkowe, wreszcie społeczne? RYSZARD BUGAJ: Chcąc to ocenić, należałoby spojrzeć na to, czy dochody po opodatkowaniu są bardziej równe niż przed opodatkowaniem. Moja teza jest taka, że w Polsce mamy system podatków degresywnych

Miliarder walczy z prokuraturą o kasę

Zażalenie na działania gliwickich prokuratorów tropiących nieprawidłowości w komisji majątkowej MSWiA złożył 59-letni Jacek D., twórca grupy kapitałowej Famur, największego w Polsce producenta maszyn górniczych. Według miesięcznika "Wprost" majątek tego biznesmena wynosi około 1,4

Odziedziczyłeś spadek? Pamiętaj o obowiązkach wobec banku

poinformowała mnie, że w ciągu trzech dni ktoś się ze mną skontaktuje telefonicznie. Jak zwykle brak odzewu. Kinga Wojciechowska, zastępca rzecznika prasowego mBanku W przypadku okoliczności nabycia spadku mamy do czynienia z dwiema procedurami: jedna z nich to funkcjonująca od dłuższego czasu procedura

Polisy na życie kupujemy... w banku. Średnio za 250 zł rocznie

zakup takiej polisy jest przy zaciągnięciu kredytu obowiązkowy. W niektórych polisę na życie nabyć muszą tylko osoby, które np. są singlami lub za mało zarabiają. Średnio taka polisa kosztuje 250 zł rocznie. Pod względem wartości sprzedanych przez bank polis na życie 90 proc. stanowią polisy

Rewolucja w dziedziczeniu spadków z długami [PORADNIK]

przechodzą nie tylko prawa, ale też obowiązki majątkowe. - Przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy ani z tego, że jego milczeniu może być przypisane znaczenie prawne, ani tym bardziej z tego, że bierne zachowanie może spowodować "nabycie" ujemnych w sensie ekonomicznym wartości. Nie zdaje sobie

PZU na zakupach na Litwie i ma apetyt na więcej

PZU kupuje litewskiego ubezpieczyciela od brytyjskiej grupy Royal & Sun Alliance Insurance (RSA). Do tej pory PZU prowadził działalność na Litwie przez PZU Lietuva oraz UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas. W 2013 roku PZU Litwa zajmowało trzecią pozycję na litewskim rynku ubezpieczeń majątkowych i

Sąd: reaktywacja spółki Giesche była bezprawna

spółki, wartego 341 mln zł. Ich żądania w stosunku do Katowic dotyczyły ok. 30 proc. zurbanizowanej powierzchni miasta. Osoby, które przedstawiały się jako sukcesorzy praw majątkowych spółki Giesche SA wcześniej od kolekcjonerów nabyły przedwojenne, historyczno-kolekcjonerskie akcje tej spółki i na ich

Polna może zaangażować się inwestycyjnie w Ponarze, akcje wystrzeliły w górę

nabyciu akcji Ponar S.A. bądź udziałów/akcji podmiotu zależnego ewentualnie określonych składników majątku bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W przypadku kiedy zaangażowanie inwestycyjne ze strony inwestora polegało będzie na nabyciu składników majątkowych lub aktywów Ponar S.A. strony ustalą

Zabranie funduszom połowy aktywów niezgodne z konstytucją?

koncie w ZUS? Prawnicy są podzieleni. - Gdybym był sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to stwierdziłbym, że zmiany są niezgodne z konstytucją. Obligacje są majątkiem OFE i stanowią pokrycie praw majątkowych przyszłych emerytów. Możemy je umorzyć tylko wtedy, kiedy zostaną wykupione. A tu mamy do czynienia

Przegląd prasy

Kazachstanem Puls Biznesu --Tele-Fonika Kable poprosiła w piątek banki o ponad 1 mld zł na refinansowanie zadłużenia i ma już chętnych --Z opublikowanego planu połączenia Compensy i Benefii - majątkowych towarzystw należących do VIG - wynika, że ta druga firma zniknie z rynku ISBnews --KNF

Nie taki straszny podatek spadkowy

mają być zwolnione od podatku, trzeba je zgłosić "właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego" (najczęściej chodzi o urząd darczyńcy). Jest na to specjalny formularz - "Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych" - SD-Z2. Trzeba w nim podać szczegóły na temat spadku

Przegląd informacji ze spółek

list intencyjny, dotyczący wspólnej realizacji strategii zapewniającej optymalny sposób zwiększania mocy odnawialnych i finansowania transakcji nabycia aktywów wiatrowych, podał Tauron. Grupa Marvipol zawarła 39 umów sprzedaży mieszkań i lokali usługowych, po uwzględnieniu rezygnacji, w czerwcu 2015

Odziedziczyłeś akcje lub jednostki funduszy? Fiskus zaskoczy cię ekstrapodatkiem

nabyciem akcji nie poniosła, bo zostały one - jak pisze w uzasadnieniu WSA - "objęte nieodpłatnie". W nieco lepszej sytuacji są osoby dziedziczące po zmarłym małżonku, z którym miały wspólnotę majątkową. Wtedy połowa akcji lub funduszy w ogóle nie wchodzi do masy spadkowej i w ich przypadku koszt

Przegląd informacji ze spółek

z Gothals Limited, cypryjską spółką zależną, która dysponuje znakami towarowymi grupy, wspólny plan połączenia transgranicznego, podało LPP. Celem długookresowym połączenia jest wewnętrzna restrukturyzacja funkcjonalna oraz majątkowa, a także uproszczenie struktury kapitałowej grupy LPP skutkujące

Gino Rossi odstąpił od negocjacji ws. przejęcia 51% udziałów spółki Kazar

Warszawa, 17.05.2011 (ISB) – Spółki obuwnicze Gino Rossi oraz Kazar Footwear postanowiły odstąpić od prowadzenia dalszych negocjacji w sprawie nabycia przez Gino Rossi 51% udziałów Kazara, poinformowało Gino Rossi w komunikacie. "W związku z powyższym porozumieniem stronom nie

Jak przekazać ziemię w spadku?

postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku. A następnie dokonać działu spadku (określić, komu przypadną na własność poszczególne składniki majątkowe). Takie postępowanie może się ciągnąć latami. Ale to się już zmieniło. Teraz konkretny składnik majątku, także ziemię, można przekazać konkretnej osobie. A

Grunt to zarobek. Jak zarobić na ziemi?

, ostatnia szansa nabycia ziemi rolnej". Zamieszczający je pośrednicy alarmują, że kiedy od styczniu 2016 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, zakup ziemi rolnej przez osoby niebędące rolnikami będzie bardzo utrudniony, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwy. - W ustawie

Nowa ulga mieszkaniowa

przeznaczony na nabycie nieruchomości i praw majątkowych położonych na terenie Polski. Można z niego skorzystać również wówczas, gdy nabywana nieruchomość lub prawo majątkowe położona jest w państwach UE, EOG oraz Szwajcarii.Ze zwolnienia korzysta dochód uzyskany przez podatnika z odpłatnego zbycia

Zapis windykacyjny wybawieniem dla przedsiębiorców

windykacyjny umożliwił szybkie nabycie określonych przedmiotów majątkowych. Z uwagi na przedmiot zapisu windykacyjnego, którym może być: rzecz oznaczona co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe (jak np. udziały w spółkach czy papiery wartościowe), przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, ustanowienie na

Koniec dużej spółki. Upadłość likwidacyjna DSS. Bank pomógł?

) na bieżąco znacznych wierzytelności pozaukładowych oraz brak możliwości prowadzenia egzekucji, może prowadzić do poprawy sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa Upadłego". W 2011 r. DSS wraz ze swoją spółką zależną Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych pochopnie wzięły się do dokończenia

Wielkie zakupy PZU. Przejmuje polski Link4 i 3 bałtyckie firmy

. Obecnie w krajach bałtyckich Grupa PZU prowadzi działalność poprzez dwie spółki zarejestrowane na Litwie: PZU Lietuva oraz UAB PZU Lietuva Gyvybës Draudimas. W 2013 roku PZU Litwa zajmował trzecią pozycję na litewskim rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych z udziałem w rynku na

Przypadkowe dziedziczenie długów. Już niedługo nie będzie możliwe

majątkowe. Czyli także długi. Czym chata bogata: zadłużone mieszkanie, upadająca firma, niespłacony kredyt bankowy, prywatna pożyczka od sąsiada, długi karciane... Niestety często przy tym nie wiadomo, czy spadek jest zadłużony, czy nie. Jak wejść w spadek Spadkobierca, który mimo wszystko chce przyjąć

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował wiceprezes Andrzej Dopierała. Wartość kontraktu to ponad 17 mln zł netto. Indata Software ma list intencyjny dotyczący zamiaru nabycia spółki działającej w segmencie innowacyjnych usług IT dla sieci handlowych. Indata liczy na sfinalizowanie transakcji do końca bieżącego roku, poinformował

Alessandro Profumo złoży we wtorek rezygnację?

. Libijskie instytucje rządowe już od kilku lat zwiększają swoje udziały w największym włoskim banku UniCredit. W październiku 2008 r. w samym szczycie kryzysu finansowego libijski bank centralny i dwie inne grupy inwestycyjne z tego kraju nabyły na giełdzie pakiet akcji włoskiego banku wart 1,1 mld euro

Przegląd prasy

Case Shiller wzrósł o 4,5% w XII 2014 r. --Aviva Int. Insurance ma zgodę KNF na przekroczenie 50% w spółkach BZ WBK-Aviva --CCC będzie przeznaczać 0,5% przychodów na grupę kolarską CCC Sprandi Polkowice --EuCO chce się rozwijać w obszarze szkód majątkowych, liczy na Rumunię --Griffin złożył wniosek

WSA: Mąż może sam podarować udziały w spółce należące do niego i żony

reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy. Powstaje ona z chwilą zawarcia małżeństwa i obejmuje przedmioty nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, np. za pieniądze z pracy, z prowadzenia firmy. Specyficzne jest to, że jest to współwłasność łączna i

Gdy wspólnik występuje ze spółki

można potraktować jako rozlicznie udziału wspólnika występującego ze spółki w zysku, to będzie to przychód z praw majątkowych podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych .Jak rozumiem "nadebrana" przez wspólnika kwota w związku z jego wystąpieniem ze spółki, w sytuacji

Oferta publiczna Open Finance, warta ok. 482,63 mln zł, ruszy 15 marca

nabyciu przez inwestorów 45,62% kapitału spółki będą uprawniać do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu. Obecnie Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio kontroluje 100% akcji Open Finance (tj. 50 mln akcji), przy czym Getin Noble Bank ma 94% akcji (tj. 47 mln) pośrednika. "Wpływy z emisji akcji serii

Jak uniknąć podatku od spadku i darowizny

specjalny formularz - "Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych" - SD-Z2. Trzeba w nim podać szczegóły na temat spadku bądź darowizny, m.in. stopień pokrewieństwa łączący nas ze spadkodawcą bądź darczyńcą, udział procentowy w nabytym majątku i jego wartość rynkową, w przypadku

Ziemia rodzi podatki. Możesz dostać je w spadku

. III grupa. Osoby niespokrewnione. Jak zapłacić podatek? Trzeba złożyć zeznanie podatkowe. Jest specjalny formularz - SD-3, czyli "Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych". Formularz ten jest podobny do wspomnianego wcześniej SD-Z2. Dochodzą rubryki, w których należy określić

Stadion Wisły jest nasz, tylko nie mamy do niego praw!

Transportu, który do tej pory nadzorował stadion, przyznaje, że miasto praw autorskich nie ma. - Rzeczywiście, gdy w 2007 roku zawierano umowę z pracownią Wojciecha Obtułowicza, nie zapisano w niej przejęcia praw autorskich i majątkowych do stadionu po zakończeniu inwestycji - mówi Jerzy Marcinko, od

Rząd: nowe zasady postępowania wobec podatników ukrywających dochody

lub nieopodatkowanymi. W projekcie przyjęto, że "wydatek" to wartość zgromadzonego w roku podatkowym mienia, np. nieruchomości, ruchomości, praw majątkowych, papierów wartościowych lub wysokość wydatkowanych w danym roku podatkowym środków. Źródłem pokrycia wydatków poniesionych przez

Darowizna zamiast spadku

otrzymanego po zmarłym spadkobiercy, muszą przeprowadzić postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie dokonać tzw. działu spadku, czyli określić, któremu z nich przypadną na własność poszczególne składniki majątkowe. Za kilka miesięcy to się zmieni, bo jesienią wejdą w życie już uchwalone

Zakup po niższej cenie niż rynkowa - co z przychodem podatkowym

przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych (z zastrzeżeniem ust. 4 i 5) jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Uwaga Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w

Gino Rossi ma list intencyjny ws. nabycia 51% udziałów Kazar Footwear

na poziomie co najmniej 18 mln zł, poinformowało Gino Rossi w komunikacie. List intencyjny przewiduje, że cena nabycia udziałów w Kazar zostanie zapłacona częściowo w formie gotówkowej, a częściowo w formie akcji Gino Rossi. „W wyniku przeprowadzenia rozliczenia ceny nabycia udziałów Kazar z

Skandal! Miasto zbudowało wodociąg na prywatnej działce

Inwentaryzacji. "(...) informuję, że Zarząd Dróg i Transportu pozytywnie zaopiniował konieczność jej [działki] nabycia (...). Jednocześnie informujemy, że rzeczoznawcy majątkowemu zostanie zlecony do wykonania operat szacunkowy, który określi wartość rynkową ww. działki." - W 2009 roku miasto poprosiło

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

jest zadośćuczynienie wymogom stawianym przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych, który negatywnie ocenił niedawno funkcjonowanie tzw. spółek groszowych. GTC Inwestorzy złożyli wiążące deklaracje zainteresowania nabyciem obligacji GTC serii GTCSA032019 łącznie na kwotę 200 mln zł. Emisja nowych

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery