kwoty wartości zamówień publicznych

Agata Hryc-Ląd

Do zamówień dotyczących najmu nieruchomości nie stosuje się ustawy Pzp

Do zamówień dotyczących najmu nieruchomości nie stosuje się ustawy Pzp

Ustawodawca zwalnia ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy wyrażona w złotych wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

Jeżeli wartość szacunkowa planowanego do wykonania zamówienia nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, wyboru wykonawcy należy dokonać bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rynek zamówień publicznych wzrósł; najwięcej na roboty budowlane

Wartość polskiego rynku zamówień publicznych wzrosła w 2013 r. o 8 pkt. proc. i wyniosła 143,2 mld zł. 38 proc. tej kwoty przeznaczono na roboty budowlane. W 92 proc. przypadków o wyborze oferty decydowała cena - poinformował Urząd Zamówień Publicznych (UZP).

Wartość szacunkowa może być wyższa niż środki na realizację zamówienia

Wartość szacunkowa może być wyższa niż środki na realizację zamówienia

przeznaczonych w budżecie na finansowanie danego zadania. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie zabraniają wszcząć postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli wartość szacunkowa przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Ogłaszając postępowanie trzeba

Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poniżej 30 000 euro - jakich dokumentów żądać od wykonawcy?

Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poniżej 30 000 euro - jakich dokumentów żądać od wykonawcy?

zamówienia, którym w tym przypadku jest program funkcjonalno - użytkowy albo, ze względu na wartość zamówienia, inne opracowanie obejmujące opis zadania budowlanego i przeznaczenie ukończonych robót budowlanych. Uwaga! Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w sytuacji gdy wartość

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym, do udzielenia zamówienia na daną część możesz stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80.000 euro dla dostaw lub usług, pod warunkiem że łączna wartość

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

przepisy ustawy Pzp.Zgodnie z art. 4 pkt 8 p.z.p. Prawa zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Tym samym przy udzielaniu zamówień do podanej wartości nie mają zastosowania żadne przepisy ustawy, w tym

Jaki tryb przetargu wybrać?

Jaki tryb przetargu wybrać?

PytanieChcielibyśmy zakupić urządzenie za granicą. Koszt tego urządzenia wynosi 900 000 zł. W jakim z trybów udzielić tego zamówienia?OdpowiedźKażde zamówienie publiczne o wartości powyżej równowartości kwoty 14.000 euro może być udzielone po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia

Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane nie wymaga zabezpieczenia środków w budżecie

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w art. 33 określa zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane.Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:1) kosztorysu

Jawna wartość szacunkowa zamówienia.

literalne brzmienie wzoru formularza protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Treść protokołu w sekcji dotyczącej ustalenia wartości zamówienia zawiera zapis cyt. " Wartość zamówienia ustalona została na kwotę .., co stanowi równowartość (można wypełnić po otwarciu ofert). W

Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

Odpowiedź na powyższe pytanie można znaleźć w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 marca 2010r . sygn. akt: KIO/UZP 325/10. Stan faktyczny sprawy objętej wskazanym wyrokiem KIO przedstawiał się następująco: Izba ustaliła, iż Zamawiający w zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

W Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro

W Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamawiający może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznym ogłoszenia o zamówieniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych polskich. Zamieszczanie ogłoszeń w BZP Zamawiający zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

» Jeżeli w wyniku czynności zamawiającego przedmiotowa wartość zostanie określona w wysokości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wówczas do udzielenia zamówienia uzupełniającego zamawiający nie będzie zobligowany stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Dopuszczalne jest dokonanie wyboru oferty złożonej po terminie

Dopuszczalne jest dokonanie wyboru oferty złożonej po terminie

ustawy Prawo zamówień publicznych do zamówień o wartości mniejszej niż wskazana powyżej kwota przepisy ustawy nie mają zastosowania, również norma art. 84 ust. 2 nie jest obowiązująca. Na podstawie obowiązującego stanu prawnego decyzja co zrobić z ofertą złożoną po terminie w postępowaniu, którego

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

Pytanie: Zamawiający ma w planie zamówień publicznych (i planie finansowym) na rok 2015 roboty budowlane w zakresie remontów lokali będących w zarządzie zamawiającego na kwotę 180.000 PLN tj. 12 lokali do remontu. Nie znamy jednak na początku roku lokalizacji wszystkich lokali. W styczniu musimy

Czy kwota podana na otwarciu ofert może być niższa niż wartość szacunkowa zamówienia?

Czy kwota podana na otwarciu ofert może być niższa niż wartość szacunkowa zamówienia?

W praktyce udzielania zamówień publicznych zdarzają się jednak sytuacje, gdy kwota podana na otwarciu ofert jest niższa niż wartość szacunkowa zamówienia. Wykonawcy, który złożył ofertę przetargową nie przysługuje jednak możliwość wniesienia z tego tytułu zasadnego odwołania do Krajowej Izby

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

postępowania (o wartości powyżej progów unijnych) zawartych zostało szereg umów. W jaki sposób uwzględnić w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia fakt zawarcia wielu umów w wyniku jednego postępowania? Wartość zawartych umów (w wielu przypadkach) nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

4,2249 zł. W związku z powyższym do postępowań o zamówienie publiczne ogłoszonych od dnia 01 stycznia 2014 r. obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych powstaje, gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza kwotę 14.000 euro, co przy uwzględnieniu nowego kursu oznacza, że

Zakup książek to też zamówienie publiczne

Zakup książek to też zamówienie publiczne

zamówienia, o którym mowa w art. 4 pkt 8b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 , zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zamówienie, o którym mowa w art. 37a ustawy o

Brak zadania inwestycyjnego w planie finansowym jednostki nie uniemożliwia wszczęcia postępowania o zamówienie, jednak jest to ryzykowne

Brak zadania inwestycyjnego w planie finansowym jednostki nie uniemożliwia wszczęcia postępowania o zamówienie, jednak jest to ryzykowne

stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustawa Pzp posługuje się trzema pojęciami związanymi z wartością udzielanego zamówienia publicznego. Wartość szacunkowa zamówienia Pierwsze z nich to szacunkowa wartość zamówienia wyliczona z należytą starannością bez podatku od towarów i usług (VAT

Urzędy boją się stosować klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

publicznego, nie podjęła się ona udziału, ze względu na wartość i złożoność zamówienia. "Po prostu przestraszyła się, że nie podoła wykonaniu 16 wzorów gadżetów za kwotę około pół miliona, zamiast połączyć siły z innym podobnym wykonawcą" - podsumował ekspert. Jego zdaniem angażowanie osób

Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

roboty budowlane jest pomniejszana o sumę kwot wynikającą z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wynagrodzenie wypłacane w częściach Normy zawarte w art. 143a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazują, że w przypadku powyższych zamówień zamawiający może wskazać w siwz procentową wartość ostatniej

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

każda (wyłączenie stosowania ustawy z art. 4 pkt 8) ustawy pzp). Natomiast w drugim przypadku chodzi o podział, którego wynikiem jest obniżenie wartości szacunkowej poszczególnych części zamówienia w taki sposób, aby nie przekraczały one kwoty, z którą ustawa Prawo zamówień publicznych wiąże obowiązek

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

PytanieW trakcie postępowania o udzielenie zamówienia doszło do zmiany treści siwz odnośnie dokumentacji projektowej, polegającej na zwiększeniu zakresu robót do wykonania. W związku z tym wzrosła również wartość zamówienia (o ok. 10 %). Jaką kwotę należy wpisać w protokole z postępowania

Gdy zamawiający podaje błędną kwotę realizacji zamówienia...

Przez wartość szacunkową zamówienia należy rozumieć wyliczoną przez zamawiającego na etapie przygotowania postępowania kwotę (bez podatku od towarów i usług) przewidywanego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji udzielonego zamówienia. Natomiast kwota, którą zamawiający może przeznaczyć

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

7 lutego 2014 r. Sejm przyjął zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które między innymi znoszą próg 14.000 euro. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązują od wartości 30.000 euro, tj. od kwoty 126.747,00 zł. netto. Uchwalona w dniu 7 lutego 2014 r. nowelizacja ma na celu

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

udzielania zamówień publicznych obowiązuje w przypadku gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza tzw. progi unijne. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

na kwotę powyżej progu 14.000 euro? Czy będzie można kontynuować procedurę tego zamówienia bez stosowania Prawa zamówień publicznych?OdpowiedźPonieważ wartość szacunkowa udzielanego przez zamawiającego zamówienia nie przekracza równowartości 14.000 euro jest on zwolniony z obowiązku stosowania

Częściowe uwolnienie zamówień staje się faktem

naukowe, postulatów częściowego uwolnienia zamówień publicznych spod rygorów Prawa zamówień publicznych, często niewspółmiernych do wartości i znaczenia udzielanych zamówień. Najważniejszą zmianą, istotną z punktu widzenia wszystkich zamawiających, jest podwyższenie progu kwotowego, od którego uzależnione

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

do Sejmu ustawy podniesie próg, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych z dotychczas obowiązujących 14.000 euro prawdopodobnie do kwoty 30.000 euro.Należy jednak pamiętać, że pomimo podniesienia progu stosowania przepisów ustawy nadal wydatki o wartości mniejszej

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

), stosownie do art. 32 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy ustalaniu wartości zamówienia należy uwzględnić wartość zamówień uzupełniających, stanowiącą - jak wskazano na wstępie - nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Kwota netto czy brutto? Analiza powyższych

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

kwotę stanowiącą równowartość dofinansowania. Pojawia się zatem pytanie, jak należy prawidłowo obliczyć wartość zamówienia - czy należy uwzględnić zamówienia uzupełniające? Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dają jednoznaczną odpowiedź: tak, należy!Musisz uwzględnisz wartość zamówień

Jak oszacować wartość robót budowlanych poniżej progu 14 000 euro?

znajduje art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym do zamówień o wartości mniejszej niż wskazana kwota, nie stosuje się procedur przewidzianych Prawem zamówień publicznych. Wyłączenie zawarte w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie oznacza jednak, że zamawiający ma

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

poszczególnych pakietów nie przekracza 14 000 euro, jednak suma wszystkich przekracza tę kwotę. Czy takie działanie nie będzie sprzeczne z art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych?OdpowiedźZamawiający nie powinien dzielić zamówienia na poszczególne grupy asortymentowe, ponieważ mogłoby to zostać uznane za

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, również dokumenty

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2. przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

PytanieCzy wartość zamówień uzupełniających np. na roboty budowlane liczy się od wartości szacunkowej zamówienia? Przykładowo wartość szacunkowa zamówienia (netto) wynosi 28 234 445 zł. Czy zatem mogę wyliczyć do 50% zamówień uzupełniających właśnie od tej kwoty?OdpowiedźWartość zamówienia

W przypadku nienależytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić roszczeń od gwaranta

należności z faktury wystawionej przez wykonawcę nie jest dochodzeniem należności od gwaranta. Takie potrącenie może nastąpić, jednak nie jako związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, tylko jako potrącenie wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.Zobacz: Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Toto Construzioni Generali i Vianini Lavori z najtańszą ofertą na odcinek S5

Autostrad (GDDKiA). Druga najtańsza oferta, o wartości 603 mln zł, została złożona przez konsorcjum Porr (Polska) i Porr Bau GmbH. Najdroższą ofertę złożyło konsorcjum Colas Polska i Inžinierskie stavby, na kwotę ponad  798 mln zł. "Zamawiający na realizację tego zadania przeznaczył 

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

PytaniePrzetarg na zamówienie podstawowe odbył się w formie licytacji elektronicznej. W ogłoszeniu o zamówieniu zawarliśmy informację o możliwych zamówieniach uzupełniających. Zamówienie podstawowe udzielone było rok temu. Kwota zamówienia uzupełniającego stanowić będzie ok. 5% kwoty zamówienia

Zmiana wysokości wpisu od skargi na wyrok KIO

progu unijnego (5 186 000 euro), 100 000 zł - w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartościach równych lub wyższych od ww. progu unijnego. AUTOR ARTYKUŁU Marek Okniński praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np. dotyczących Budowy

Sumowanie wartości zamówień dotyczących różnych lokalizacji

Jeżeli zamawiający, zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zarządza nieruchomościami położonymi w różnych lokalizacjach, to dla obliczenia wartości zamówienia na świadczenie usług ochrony zobowiązany jest zsumować łączną kwotę wydatków dla wszystkich lokalizacji.Zgodnie z art

Zasady ustalania kwoty wadium w ofertach częściowych

minimalnej wysokości wadium, zatem do zamawiający decyduje jakiej kwoty wadium wymagać. W przypadku gdy w postępowaniu dopuszczone jest składanie ofert częściowych, istotnym jest, aby ogólna kwota wadium mieściła się w określonym przez art. 45 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedziale 3% wartości

Usługi na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego - szacować razem czy osobno?

zapomnij o planie zamówień!Należy podkreślić, że plan zamówień publicznych jest swego rodzaju wytyczną działania zamawiającego, ale to ustalenie wartości zamówienia dokonywane w ściśle określonych terminach, w granicach kwot przewidzianych w planie zamówień, ma decydujące znaczenie do zastosowania

Zaliczka dla wykonawcy? Tak, ale...

charakter elementu fakultatywnego w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jej wprowadzenie do umowy zależy wyłącznie od decyzji zamawiającego.Wysokość zaliczki uzależniona jest od decyzji zamawiającego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli kwota zaliczki nie przekracza 20

Najniższa cena to nadal największa zaleta dla urzędników

nami Na osłodę dla przedsiębiorców mamy informację, że rynek zamówień publicznych przestał się kurczyć. UZP podał, że w ubiegłym roku ich wartość wzrosła o 8 proc. Udzielono przeszło 210,3 tys. zamówień publicznych na kwotę 143,2 mld zł. Urząd podkreśla, że utrzymała się dobra tendencja dotycząca

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

dotyczących podwykonawstwa za niewykonywanie umowy o zamówienie publiczne,- umożliwienie, w przypadku niezapłacenia przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, dokonania bezpośredniej płatności przez zamawiającego na rzecz podwykonawców z wynagrodzenia należnemu wykonawcy, a także z kwot lub

Szacowanie wartości zamówień na różnego rodzaju sprzęty komputerowe

szacowania wartości zamówienia opiera się na regulacjach art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pomocnicze, w tym temacie, stały się również opinie i wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych.Zamówienia odrębne wymagają oddzielnych szacunkówPodstawową zasadą jest, że zamawiający powinien w sposób obiektywny z

Eksperci o noweli dot. zamówień publicznych: krok w dobrym kierunku

W środę wchodzi w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która stanowi, że przy zamówieniach o wartości do 30 tys. euro nie trzeba będzie organizować przetargów. Dotychczas próg ten wynosił 14 tys. euro. "Nowelizacja Prawa zamówień publicznych to krok w dobrym kierunku, postulowaliśmy

Czy zamówienie na usługę informatyczną oraz dostawę i instalację oprogramowania należy oszacować łącznie?

czy osobno?OdpowiedźNie miałeś obowiązku łącznego szacowania wartości przedmiotowych zamówień. Nie zachodziła bowiem pomiędzy nimi tożsamość przedmiotowa oraz czasowa.Ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera wytycznych odnośnie tego, w jaki sposób należy grupować zamówienia na usługi i dostawy, w

Umowa nieodpłatna a świadczenie usług bankowych

realizacji będą wynikały z oferty złożonej przez bank. Należy jednak zwrócić uwagę, że wartością zamówienia dotyczącego usług bankowych, zgodnie z art. 34 ust. 4 Prawo zamówień publicznych, będą koszty związane z obsługą tego rachunku (opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia), a nie np. kwota

1 marca upływa termin przesyłania do UZP sprawozdania z zamówień publicznych udzielonych w 2012 r.

. W sprawozdaniu uwzględnia się również umowy, które zostały zawarte w roku objętym sprawozdaniem, ale ich realizacja została przewidziana na lata następne. W wartości udzielonych zamówień uwzględnia się kwoty, na jakie zostały zawarte umowy, a nie rzeczywiste zaangażowanie zamawiającego. Przykładowo

Jak należy wypełnić protokół postępowania o zamówienie publiczne?

PytanieNasza jednostka przeprowadza postępowanie o zamówienie na usługę hotelową zakwaterowania indywidualnych artystów i gości w okresie 12 miesięcy na kwotę 1.133.000 zł. Udzielając tego zamówienia wiedzieliśmy, że będą jeszcze w roku 2012 dwie tego typu usługi. A zatem zsumowaliśmy wartości

Zewnętrzni eksperci ocenią dla MF realizację budżetu zadaniowego

. Szacunkowa wartość pierwszej z nich wynosi 90-110 tys. zł, a drugiej 150-170 tys. MF poinformowało PAP, że podanie szacunkowej wartości zamówienia nie oznacza, iż resort wskazał, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Zgodnie z prawem zamówień publicznych następuje to bezpośrednio przed

Backlog Synity da 347 mln zł przychodów w tym r. fin., spadek o 4,2% r/r

Warszawa, 11.02.2015 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Sygnity na rok finansowy 2014/2015 (który rozpoczął się 1 października 2014) miał wartość 347 mln zł według stanu na 26 stycznia br. i była o 4,2% niższa niż wartość backlogu rok wcześniej, poinformował prezes Janusz R. Guy. "Na

Jaki jest termin, w którym należy oszacować wartość zamówienia?

publicznego, jaką musisz wykonać, po określeniu przedmiotu zamówienia, jest szacowanie wartości zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą

Czy można opublikować w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu poniżej 14.000 euro?

publicznych nie zawiera przepisów regulujących udzielanie czy kontrolę prawidłowości udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. W praktyce możliwe jest jednak zamieszczenie w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu, którego

OECD: Przemysł wydobywczy jest najbardziej skorumpowaną branżą na świecie. Co druga łapówka jest na koszt podatnika [RAPORT]

(15 proc.). - Wszystkie te branże obracają ogromnymi sumami pieniędzy. Mają również bezpośredni kontakt z politykami i środkami publicznymi - czytamy. Ponad połowa łapówek w przetargach publicznych Szczególnie mogą niepokoić dane dotyczące zamówień publicznych. Jak dowiadujemy się z raportu 57 proc

Skarga na wyroki KIO nie dla wszystkich?

(ceny oferty).Ustalenie opłaty stosunkowej w praktyce drastycznie ograniczyło ilość wnoszonych skarg. Zgodnie z opublikowanymi przez Urząd Zamówień Publicznych danymi tylko 5 % wyroków KIO jest zaskarżanych, z czego z powodu niewniesienia wymaganej kwoty opłaty od skargi, ponad połowa jest odrzucana

Nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych

2012 r. średni kurs złotego w stosunku do stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,0196 zł.ZasadaOd dnia 01 stycznia 2012 r. obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych powstaje, gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza kwotę 14.000 , co przy

Jak należy przeprowadzić przetarg na zorganizowanie koncertu?

niezbędnych do organizacji koncertu, ale do każdej z nich musisz zastosować procedurę właściwą dla wartości szacunkowej całego zamówienia.Podstawa prawna: art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autorka jest prawnikiem

Niekonstytucyjne 5 mln zł. I dobrze

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął 15 kwietnia 2014 r., że art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest niezgodny z konstytucją (sygn. akt SK 25/11). Przepis stanowił, że od skargi na orzeczenie KIO dotyczącej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Umowa o zamówienie publiczne powinna być zawarta na czas oznaczony

czteroletniego lub gdy jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty.W przypadku zawierania umowy na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wartość zamówienia przekracza kwoty o których mowa w art. 11 ust. 8, zamawiający zobowiązany

Zamówienia publiczne w 2010 r.

Według statystyk podanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w roku 2010 udzielono 195.555 zamówień (w roku 2009 - 190.486) o wartości szacunkowej ok. 167 mld zł. To wzrost o blisko 32% w porównaniu do roku 2009, w którym oszacowano wartość rynku zamówień publicznych na kwotę 126,7 mld

Termin na udzielenie wyjaśnień przez wykonawcę zależy od trybu postępowania

upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Czy łączne szacowanie zamówień zawsze jest obowiązkowe?

wartość zamówienia należy liczyć razem jako całość dla wszystkich jednostek, co daje razem 100.000 zł? Jeśli zamówienie będzie realizowane dla każdej jednostki z osobna, to poszczególna wartość nie przekroczy 14.000 euro. Natomiast, jeśli liczona kwota ma być na wszystkie jednostki razem, to w takim

Czy możesz zawrzeć umowę na dostawę Internetu na okres powyżej 4 lat?

lat nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, to zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosujesz powyższej ustawy do udzielenia takiego zamówienia. Jeżeli jednak prawidłowo obliczona wartość szacunkowa zamówienia będzie przekraczała kwotę

Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl). Przetarg powyżej progów unijnych Jeżeli wartość zamówienia publicznego przekracza tzw. progi unijne* (zamówienia o wartości nie mniejszej niż 130.000 euro) ogłoszenie o przetargu musi zostać, zamiast w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszczone w Dzienniku

Portfel zamówień Erbudu wynosi 1,54 mld zł na koniec I kw., wzrost o 16,4% r/r

Warszawa, 13.05.2014 (ISBnews) - Grupa Erbudu miała portfel zamówień o wartości ok. 1,54 mld zł na koniec I kw. br., tj. o 16,4% więcej w ujęciu rocznym, podała spółka. W negocjacjach pozostają obecnie projekty o łącznej wartości ok. 500 mln zł. "Na koniec kwartału Grupa miała portfel

NIK krytykuje wydatki miast na promocję. Zlecenia bez przetargów

. Według NIK aż 12,5 proc. środków przeznaczonych na ten cel - 46 mln zł - wydatkowano z naruszeniem prawa lub zasad należytego zarządzania finansami. W czterech miastach (Bydgoszczy, Katowicach, Warszawie i Zabrzu) udzielono zamówień publicznych (na łączną kwotę 24 mln zł) na usługi promocyjne w trybie z

Nowe wartości progowe w zamówieniach publicznych

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650).2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie

Opublikuj ogłoszenie o zamówieniu w odpowiednim czasie!

. 6a ustawy Pzp. Stanowi, ona że w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty:- 80.000 euro dla dostaw lub

NIK: urząd wydał 145 tys. zł bez procedur zamówień

swoją wartością kwoty 14 tys. euro netto". Rzeczniczka tłumaczy też, że w słowniku CPV (zbiór kodów poszczególnych usług w zamówieniach publicznych) nie udało się odnaleźć usługi odpowiadającej planowanemu zamówieniu (...) i "to skłoniło do przyjęcia rozumowania, iż w przypadku tak

Jak określić wartość zamówienia, jeśli nie jesteś w stanie określić jego ilości?

PytanieJaką wskazać wartość przedmiotu zamówienia w umowie, jeśli na początku roku nie jestem w stanie przewidzieć zmian ilościowych, czy częstotliwości potrzebnych usług na cały rok? Dotyczy to na przykład badań okresowych pracowników, dostawy koksu, czy też dostawy wody mineralnej dla

Wskazówki, jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe o wartości poniżej 14.000 euro

tych usług dla Poczty Polskiej. Podobnie do zamówienia dotyczącego przesyłek powyżej 50 g również można nie stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na to, że wartość tego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp). W

Jaką procedurę wybrać dla unieważnionej części postępowania unijnego?

. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. nr

Czy pracownikowi jednostki zamawiającej można zlecić wykonanie prac związanych z przygotowaniem postępowania o zamówienie?

zamówień publicznych w przypadku, gdy szacunkowa wartość tych czynności przekracza równowartość kwoty 14.000 euro.WyjaśnienieOpracowanie treści siwz jest elementem przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednakże przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie wykluczają możliwości

TVP oszczędza na pracownikach. Wyda na to 167 mln zł

nie chcieli rozmawiać, zasłaniając się tajemnicą obu przedsiębiorstw. Kwotę udało się jednak wytropić w Krajowym Biuletynie Zamówień Publicznych (w internetowej wersji suplementu do Dziennika Urzędowego UE - Tenders Electronic Daily). TED jest aktualizowaną pięć razy w tygodniu bazą zamówień

Zasady wnoszenia odwołań do KIO

terminu na wniesienie odwołania.Wysokość wpisu od wnoszonego odwołaniaWnosząc odwołanie wykonawca musi wpłacić na konto Urzędu Zamówień Publicznych wpis. Wysokość wpisu uzależniona jest od przedmiotu i wartości zamówienia objętego postępowaniem odwoławczym.W przypadku zamówień, których przedmiotem są

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

2009 - 126,7 mld zł- rok 2010 - 167,00 mld. złZgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu, największa kwota środków na realizację zamówienia publicznego w 2010 r. wydatkowana została na zamówienia obejmujące realizację robót budowlanych - 43 % wartości udzielonych zamówień. W przypadku dostaw kwota

Konsorcjum Orange ma umowę na sieć teleinformatyczną w łódzkim za 24,8 mln zł

', podał Urząd Marszałkowski. Wartość umowy to 24,78 mln zł brutto. "Z dniem dzisiejszym, tj. 5 maja br., podpisano umowę pomiędzy województwem a konsorcjum firm: Integrated Solutions sp. z o.o. (pełnomocnik) oraz Orange Polska SA. Umowa opiewa na kwotę: 24 784 500,00 zł brutto, zaś termin jej

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

zamówień publicznych, jego wzór oraz sposób przekazywania. Oczywiście mając na względzie wymagania dotyczące treści sprawozdania przekazywanego Komisji Europejskiej, w tym rodzaj zamawiającego, kraj pochodzenia wybranego wykonawcy, wartość udzielonych zamówień, rodzaj zamówień i tryb ich udzielania oraz

Przetarg na zakup oleju opałowego

jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w art. 4 pkt. 8 stanowi, iż nie stosuje się przepisów w niej zawartych do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.Należy jednak pamiętać, iż zamawiający nie może w celu uniknięcia

Dostają zamówienia bez przetargu, mają olbrzymi majątek, operują publicznymi pieniędzmi i... Nikt nie wie, co z nimi robią

coś w CUW bez przetargu, a CUW uznaje, że nie musi informować opinii publicznej o tym, co i za ile realizuje dla rządu. Niejasności ujawnia też kontrola przeprowadzana w CUW. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli, do którego dotarliśmy, wynika, że Centrum dokładało pieniądze do wielu różnych zamówień

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż: 1). 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2). 90 dni

Kiedy należy sprawdzić czy cena oferty jest rażąco niska?

przez wykonawcę cena jest:- nierealistyczna,- znacząco odbiega od cen rynkowych za dane usługi,- wskazuje na wykonanie usługi poniżej jej kosztów.Punktem odniesienia powinna być prawidłowo określona przez Ciebie wartość szacunkowa zamówienia powiększona o VAT, a nie kwota jaką przeznaczyłeś na

Sąd Najwyższy o skutkach nieprawidłowego obliczenia podatku VAT

Odróżnienie oczywistej omyłki rachunkowej lub innej omyłki podlegającej poprawieniu od błędu w obliczeniu ceny, skutkującym odrzuceniem oferty, budzi na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych duże kontrowersje. Przedstawiony problem pozostaje aktualny w związku z wydaniem przez Sąd Najwyższy

Przegląd informacji ze spółek

o szacunkową kwotę 0,27 mld zł, podała spółka. Ponadto wartość tzw. efektu LIFO wyniosła ok. 0,8 mld zł.   Agora dokonała odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych, których łączny wpływ na skonsolidowany wynik operacyjny Grupy za czwarty kwartał 2014 r. wyniesie ok. 15 mln zł

Nie każdą pomyłkę można poprawić

podstawiając ilość i mnożąc przez wskazana cenę jednostkowa obliczył wartość danej pozycji. Jak prawidłowo zamawiający powinien zakwalifikować tę omyłkę? Czy może potraktować to jako omyłkę pisarska?OdpowiedźDefinicji "oczywistej omyłki pisarskiej" nie znajdziemy w ustawie Prawo zamówień publicznych

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

zamówień publicznych i jest przedmiotem rozbieżnych interpretacji. Zgodnie z pierwszą teorią, której jestem zwolennikiem, zakwalifikowanie zamówienia jako dodatkowego lub uzupełniającego, nawet jeżeli jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro, wymaga jego udzielenia z zastosowaniem

Będzie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych. Postulaty firm

, ekspert Business Centre Club, podkreśla, że pozytywną propozycją są zmiany w zasadach wykluczenia firm z zamówień publicznych. Zostaną doprecyzowane okoliczności, kiedy firmę można pozbawić prawa startowania w przetargach. Będzie ona musiała wyrządzić szkodę o wartości minimum 10 proc. zamówienia, a także

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Po około tygodniu od ogłoszenia okazało się, że jeden z pakietów został zmodyfikowany, ponieważ zostały zwiększone ilości potrzebnych produktów. W jaki sposób wpływa to na wartość szacunkową naszego zamówienia? Czy pozostaje ona bez zmian, a tylko kwota

Sprawdź, jak prawidłowo udzielić zamówienia w częściach

udzielenie zamówienia w częściach, możesz zastosować art. 6a ustawy Pzp. Zgodnie z nim, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80.000 euro dla dostaw lub

Błędne wskazanie stawki VAT - odrzucenie oferty?

VAT, czy powinniśmy odrzucić oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych? Gdybyśmy zdecydowali się na poprawę stawki VAT w ofertach, wartość najkorzystniejszej cenowo oferty wzrosłaby o kwotę 0,16 zł. OdpowiedźW takiej sytuacji oferty powinny być odrzucone na podstawie

Łódzkie. Raport NIK o spółkach komunalnych

maksymalne kwoty wynagrodzeń dla członków zarządu i rad nadzorczych. Nadpłaty za lata 2010-2013 wyniosły w sumie ponad 117 tys. zł. NIK zbadała 72 postępowania w sprawie zamówień publicznych na łączną kwotę prawie 52 mln zł. W trzech z dziesięciu skontrolowanych spółek wykryto nieprawidłowości przy

Instytucja publiczna może udzielić przetargu wspólnie z przedsiębiorstwem prywatnym

organu zarządzającego;5. Inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności:- ponad 50 % wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a,- wartość zamówienia jest równa lub przekracza

Unibep wybuduje akademik w technologii modułowej w Norwegii za 33 mln zł

Leszek Marek Gołąbiecki poinformował agencję ISBnews kilka dni temu, że portfel zamówień Unibepu na bieżący rok przekracza 1 mld zł, co oznacza, że tegoroczne przychody według wewnętrznych szacunków powinny przekroczyć taką kwotę. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego

Sprawdź, w jakim terminie od momentu unieważnienia postępowania można ogłosić nowy przetarg?

PytanieNasza jednostka w lutym bieżącego roku ogłosiła przetarg nieograniczony. Został on unieważniony na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, jaką zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia. Po jakim czasie znowu moja jednostka

TK: opłata sądowa od skargi na wyrok KIO jest zgodna z konstytucją

Chodziło o art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, z którego wynika, że skarżący ma wnieść opłatę w wysokości 5 proc. wartości przedmiotu zamówienia, nie więcej niż pięć milionów złotych. Pierwsza ze skarżących spółek wygrała wcześniej przetarg, ale na skutek odwołań

Nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych

wartości zamówień publicznych.Od dnia 01 stycznia 2010 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,839 zł.Od dnia 01 stycznia 2010 r. obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych powstaje, gdy wartość udzielanego

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Rada Zamówień Publicznych

Rada Zamówień Publicznych – organ doradczy i opiniujący przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych powołany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.Rada w zakresie swoich działań w szczególności: wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych – urząd powołany ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznychUstawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( z późń. zm.). ZadaniaNa czele Urzędu stoi prezes, który jest centralnym organem administracji rządowej. Nadzór nad Prezesem

Orzecznictwo w Sprawach Zamówień Publicznych

Orzecznictwo w Sprawach Zamówień Publicznych - kwartalnik prawniczy poświęcony problematyce zamówień publicznych w Polsce. W każdym numerze znajduje się obszerny przegląd orzecznictwa z tego zakresu wraz z uzasadnieniami. Czasopismo wydawane przez Wydawnictwo MEDD. Dostępne m.in. w prenumeracie

Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z zamówieniami publicznymi.Ustawa określa: zasady udzielania zamówień publicznych zasady ogłaszania zamówienia tryb postępowania o udzielenie

Licytacja elektroniczna

Licytacja elektroniczna – tryb udzielenia zamówienia publicznego. Tryb ten możliwy jest do zastosowania jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.Jedynym możliwym do zastosowania kryterium

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - kwoty wartości zamówień publicznych