kwota zamówień publicznych

Agata Hryc-Ląd

Do zamówień dotyczących najmu nieruchomości nie stosuje się ustawy Pzp

Do zamówień dotyczących najmu nieruchomości nie stosuje się ustawy Pzp

Ustawodawca zwalnia ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy wyrażona w złotych wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.

Czy kwota podana na otwarciu ofert może być niższa niż wartość szacunkowa zamówienia?

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do podania bezpośrednio przed otarciem ofert przetargowych, kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

Jeżeli wartość szacunkowa planowanego do wykonania zamówienia nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, wyboru wykonawcy należy dokonać bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poniżej 30 000 euro - jakich dokumentów żądać od wykonawcy?

Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poniżej 30 000 euro - jakich dokumentów żądać od wykonawcy?

zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro (obecnie 126 747 PLN netto), przy udzielaniu zamówienia zamawiający nie jest zobowiązany stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający działa więc w oparciu o regulacje wynikające z regulaminów wewnętrznych własnej jednostki. Podstawa prawna

Wartość szacunkowa może być wyższa niż środki na realizację zamówienia

Wartość szacunkowa może być wyższa niż środki na realizację zamówienia

przeznaczonych w budżecie na finansowanie danego zadania. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie zabraniają wszcząć postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli wartość szacunkowa przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Ogłaszając postępowanie trzeba

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym, do udzielenia zamówienia na daną część możesz stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80.000 euro dla dostaw lub usług, pod warunkiem że łączna wartość

Dopuszczalność zmiany kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia

Dopuszczalność zmiany kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia

Podanie do publicznej wiadomości i ujawnienie kwoty przeznaczonej na finansowanie zamówienia ma na celu zapobieżenie bezzasadnemu i arbitralnemu unieważnianiu postępowań o udzielenie zamówienia. Zamawiający, składając oświadczenie w sprawie kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

przepisy ustawy Pzp.Zgodnie z art. 4 pkt 8 p.z.p. Prawa zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Tym samym przy udzielaniu zamówień do podanej wartości nie mają zastosowania żadne przepisy ustawy, w tym

Jaki tryb przetargu wybrać?

Jaki tryb przetargu wybrać?

PytanieChcielibyśmy zakupić urządzenie za granicą. Koszt tego urządzenia wynosi 900 000 zł. W jakim z trybów udzielić tego zamówienia?OdpowiedźKażde zamówienie publiczne o wartości powyżej równowartości kwoty 14.000 euro może być udzielone po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia

Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane nie wymaga zabezpieczenia środków w budżecie

zamówienia publicznego bez zapewnienia w budżecie jednostki udzielającej zamówienia publicznego środków finansowych co najmniej równych kwocie realizacji zamówienia publicznego przedstawionej w ofercie uznanej jako najkorzystniejsza. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Jawna wartość szacunkowa zamówienia.

literalne brzmienie wzoru formularza protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Treść protokołu w sekcji dotyczącej ustalenia wartości zamówienia zawiera zapis cyt. " Wartość zamówienia ustalona została na kwotę .., co stanowi równowartość (można wypełnić po otwarciu ofert). W

Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach publicznych

Uwzględniając powyższe zasadnym jest pytanie czy dopuszczalne jest zlecanie robót dodatkowych w przypadku gdy w umowie podstawowej o wykonanie zamówienia publicznego ustalono wynagrodzenie ryczałtowe ?Ponieważ cechą ceny ryczałtowej jest jej stałość, rzeczywisty rozmiar prac wykonanych w

Zasady wnoszenia wadium

;w górę" obliczona kwota nie będzie mieścić się w ustawowych granicach, co spowoduje konieczność unieważnienia postępowania.W jakiej formie należy wnieść wadium? Formy wnoszenia wadium zostały wymienione w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, n a

Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

Odpowiedź na powyższe pytanie można znaleźć w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 marca 2010r . sygn. akt: KIO/UZP 325/10. Stan faktyczny sprawy objętej wskazanym wyrokiem KIO przedstawiał się następująco: Izba ustaliła, iż Zamawiający w zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

W Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro

W Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamawiający może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznym ogłoszenia o zamówieniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro wyrażonej w złotych polskich. Zamieszczanie ogłoszeń w BZP Zamawiający zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa zamówień

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

» Jeżeli w wyniku czynności zamawiającego przedmiotowa wartość zostanie określona w wysokości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wówczas do udzielenia zamówienia uzupełniającego zamawiający nie będzie zobligowany stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Zakup książek to też zamówienie publiczne

Zakup książek to też zamówienie publiczne

Ustawa Prawo zamówień publicznych precyzuje, że zakup materiałów bibliotecznych przez biblioteki do równowartości kwoty 207 tys. zwolniony jest z obowiązku stosowania procedur określonych ustawą. Brak obowiązku stosowania ustawy PZP nie zwalnia jednak bibliotek z obowiązku określenia własnych

Urzędy boją się stosować klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

publicznego, nie podjęła się ona udziału, ze względu na wartość i złożoność zamówienia. "Po prostu przestraszyła się, że nie podoła wykonaniu 16 wzorów gadżetów za kwotę około pół miliona, zamiast połączyć siły z innym podobnym wykonawcą" - podsumował ekspert. Jego zdaniem angażowanie osób

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

4,2249 zł. W związku z powyższym do postępowań o zamówienie publiczne ogłoszonych od dnia 01 stycznia 2014 r. obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych powstaje, gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza kwotę 14.000 euro, co przy uwzględnieniu nowego kursu oznacza, że

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

każda (wyłączenie stosowania ustawy z art. 4 pkt 8) ustawy pzp). Natomiast w drugim przypadku chodzi o podział, którego wynikiem jest obniżenie wartości szacunkowej poszczególnych części zamówienia w taki sposób, aby nie przekraczały one kwoty, z którą ustawa Prawo zamówień publicznych wiąże obowiązek

Gdy zamawiający podaje błędną kwotę realizacji zamówienia...

Gdy zamawiający podaje błędną kwotę realizacji zamówienia...

sfinansowanie zamówienia, wówczas nie zachodzą podstawy do unieważnienia postępowania, gdyż zamawiający dysponuje wystarczającymi środkami na udzielenie zamówienia i zapłatę należności w kwocie zaciągniętego zobowiązania. Kwota podana zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest wiążąca

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

7 lutego 2014 r. Sejm przyjął zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które między innymi znoszą próg 14.000 euro. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązują od wartości 30.000 euro, tj. od kwoty 126.747,00 zł. netto. Uchwalona w dniu 7 lutego 2014 r. nowelizacja ma na celu

WZÓR wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia ofert

WZÓR wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia ofert

ofert, do której ustawodawca zobowiązał zamawiającego jest przekazanie informacji z publicznego otwarcia ofert wykonawcom, którzy nie byli obecni przy ich otwieraniu. Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do podania: - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

do Sejmu ustawy podniesie próg, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych z dotychczas obowiązujących 14.000 euro prawdopodobnie do kwoty 30.000 euro.Należy jednak pamiętać, że pomimo podniesienia progu stosowania przepisów ustawy nadal wydatki o wartości mniejszej

Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

roboty budowlane jest pomniejszana o sumę kwot wynikającą z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wynagrodzenie wypłacane w częściach Normy zawarte w art. 143a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazują, że w przypadku powyższych zamówień zamawiający może wskazać w siwz procentową wartość ostatniej

Częściowe uwolnienie zamówień staje się faktem

jest stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych. W obowiązującym dotychczas stanie prawnym wysokość tego progu wynosi 14 000 euro (59 148,60 zł), co powoduje, że przy zamówieniach przewyższających tę kwotę konieczne jest stosowanie sformalizowanych i niekiedy bardzo kosztownych procedur

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

udzielania zamówień publicznych obowiązuje w przypadku gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza tzw. progi unijne. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Obowiązek wypłacenia zaliczki przy zlecaniu robót budowlanych

wykonania zamówienia publicznego powinien w treści umowy zawrzeć klauzulę o zwrocie kwoty zaliczki w przypadku odstąpienia od umowy lub jej niewykonania z jakiejkolwiek przyczyny - w tym np. sytuacji określonych w art.145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający powinien również żądać zwrotu

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

na kwotę powyżej progu 14.000 euro? Czy będzie można kontynuować procedurę tego zamówienia bez stosowania Prawa zamówień publicznych?OdpowiedźPonieważ wartość szacunkowa udzielanego przez zamawiającego zamówienia nie przekracza równowartości 14.000 euro jest on zwolniony z obowiązku stosowania

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

PytanieW trakcie postępowania o udzielenie zamówienia doszło do zmiany treści siwz odnośnie dokumentacji projektowej, polegającej na zwiększeniu zakresu robót do wykonania. W związku z tym wzrosła również wartość zamówienia (o ok. 10 %). Jaką kwotę należy wpisać w protokole z postępowania

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2. przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

PytaniePrzetarg na zamówienie podstawowe odbył się w formie licytacji elektronicznej. W ogłoszeniu o zamówieniu zawarliśmy informację o możliwych zamówieniach uzupełniających. Zamówienie podstawowe udzielone było rok temu. Kwota zamówienia uzupełniającego stanowić będzie ok. 5% kwoty zamówienia

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, również dokumenty

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

), stosownie do art. 32 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy ustalaniu wartości zamówienia należy uwzględnić wartość zamówień uzupełniających, stanowiącą - jak wskazano na wstępie - nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Kwota netto czy brutto? Analiza powyższych

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

poszczególnych pakietów nie przekracza 14 000 euro, jednak suma wszystkich przekracza tę kwotę. Czy takie działanie nie będzie sprzeczne z art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych?OdpowiedźZamawiający nie powinien dzielić zamówienia na poszczególne grupy asortymentowe, ponieważ mogłoby to zostać uznane za

Jak oszacować wartość robót budowlanych poniżej progu 14 000 euro?

znajduje art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym do zamówień o wartości mniejszej niż wskazana kwota, nie stosuje się procedur przewidzianych Prawem zamówień publicznych. Wyłączenie zawarte w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie oznacza jednak, że zamawiający ma

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

uzupełniających)? Nadmieniam, że w prowadzonym postępowaniu zostały złożone 4 oferty, ale cena najniższej przewyższyła kwotę, jaką mamy na realizację tego zamówienia. Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zostało unieważnione.OdpowiedźW punkcie 2.3 protokołu postępowania

Konsorcjum z Orange Polska wybrane na budowę sieci szerokopasmowej w woj łódzkim

Warszawa, 24.03.2014 (ISBnews) - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wybrał ofertę konsorcjum firm Integrated Solutions oraz Orange Polska jako najkorzystniejsząj w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowo

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

dotyczących podwykonawstwa za niewykonywanie umowy o zamówienie publiczne,- umożliwienie, w przypadku niezapłacenia przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, dokonania bezpośredniej płatności przez zamawiającego na rzecz podwykonawców z wynagrodzenia należnemu wykonawcy, a także z kwot lub

Zmiana wysokości wpisu od skargi na wyrok KIO

Wykonawcy niezadowoleni z rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie odwołania od czynności zamawiającego wykonanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają prawo wniesienia skargi do Sądu Okręgowego właściwego miejscowo dla siedziby zamawiającego. Ze względu na wysokość

Modernizacja armii zagrożona przez złe przepisy

, która powstała w Siemianowicach, w zeszłym roku podpisano umowę na dostawę kolejnych 307 sztuk w różnych wersjach specjalistycznych, opracowanych już w Polsce. Omijanie publicznych przetargów Zdaniem ekspertów problemem jest też rzadkie pomijanie publicznego przetargu, gdy chodzi o zamówienia "o

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

PytanieCzy wartość zamówień uzupełniających np. na roboty budowlane liczy się od wartości szacunkowej zamówienia? Przykładowo wartość szacunkowa zamówienia (netto) wynosi 28 234 445 zł. Czy zatem mogę wyliczyć do 50% zamówień uzupełniających właśnie od tej kwoty?OdpowiedźWartość zamówienia

Sumowanie wartości zamówień dotyczących różnych lokalizacji

Jeżeli zamawiający, zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zarządza nieruchomościami położonymi w różnych lokalizacjach, to dla obliczenia wartości zamówienia na świadczenie usług ochrony zobowiązany jest zsumować łączną kwotę wydatków dla wszystkich lokalizacji.Zgodnie z art

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą całej jednostki organizacyjnej, a nie tylko jej oddziału

finansów publicznych w kwocie 1.500.000,00 zł. Jedną z ofert złożyła PKO BP SA Centrum Korporacyjne w mieście X, natomiast w wykazie wykonanych usług jako nazwę wykonawcy wpisano PKO BP SA Centrum Korporacyjne w mieście Y. Czy należy uznać, że jest to ten sam podmiot, czy też wymaganą wiedzą i

Czy można opublikować w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu poniżej 14.000 euro?

PytaniePrzez pomyłkę zamieściłam w Biuletynie ZP ogłoszenie o zamówieniu publicznym poniżej kwoty 14.000 euro. Określiłam jego charakter jako ogłoszenie obowiązkowe. Niestety jest już po podpisaniu umowy z wykonawcą. Jakie konsekwencje będą wynikały z tego błędu?OdpowiedźUstawa Prawo zamówień

Zasady ustalania kwoty wadium w ofertach częściowych

minimalnej wysokości wadium, zatem do zamawiający decyduje jakiej kwoty wadium wymagać. W przypadku gdy w postępowaniu dopuszczone jest składanie ofert częściowych, istotnym jest, aby ogólna kwota wadium mieściła się w określonym przez art. 45 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedziale 3% wartości

Zaliczka dla wykonawcy? Tak, ale...

charakter elementu fakultatywnego w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jej wprowadzenie do umowy zależy wyłącznie od decyzji zamawiającego.Wysokość zaliczki uzależniona jest od decyzji zamawiającego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli kwota zaliczki nie przekracza 20

Termin na udzielenie wyjaśnień przez wykonawcę zależy od trybu postępowania

uwagę dnia otwarcia ofert. Oznacza to, że jeśli termin składania ofert został wyznaczony na 23 września, ostatnim dniem na udzielenie wyjaśnień jest 17 września.Ustawa Prawo zamówień publicznych wyraźnie określa terminy udzielenia wyjaśnieńPrzepis art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa

Skarga na wyroki KIO nie dla wszystkich?

(ceny oferty).Ustalenie opłaty stosunkowej w praktyce drastycznie ograniczyło ilość wnoszonych skarg. Zgodnie z opublikowanymi przez Urząd Zamówień Publicznych danymi tylko 5 % wyroków KIO jest zaskarżanych, z czego z powodu niewniesienia wymaganej kwoty opłaty od skargi, ponad połowa jest odrzucana

Umowa nieodpłatna a świadczenie usług bankowych

realizacji będą wynikały z oferty złożonej przez bank. Należy jednak zwrócić uwagę, że wartością zamówienia dotyczącego usług bankowych, zgodnie z art. 34 ust. 4 Prawo zamówień publicznych, będą koszty związane z obsługą tego rachunku (opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia), a nie np. kwota

Umowa o zamówienie publiczne powinna być zawarta na czas oznaczony

, stąd w odniesieniu do tych usług zamawiający powinien zawierać umowy na okres nie dłuższy niż 4 lata. Chyba, że zachodzą okoliczności uzasadniające zawarcie umowy na okres dłuższy.Co do zasady zamawiający zawiera umowę o zamówienie publiczne na czas oznaczony. Szczególne regulacje dotyczą natomiast

Czy możesz zawrzeć umowę na dostawę Internetu na okres powyżej 4 lat?

lat nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, to zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosujesz powyższej ustawy do udzielenia takiego zamówienia. Jeżeli jednak prawidłowo obliczona wartość szacunkowa zamówienia będzie przekraczała kwotę

Czy zamówienie na usługę informatyczną oraz dostawę i instalację oprogramowania należy oszacować łącznie?

PytanieMamy podpisaną umowę na obsługę informatyczną zintegrowanego systemu informatycznego. Umowa jest zawarta na kwotę poniżej 14.000 euro. Wykonawcami jest ten sam podmiot. Teraz w ciągu roku musimy zakupić licencje wraz z instalacją. Czy te zamówienia należało na początku roku szacować razem

OECD: Przemysł wydobywczy jest najbardziej skorumpowaną branżą na świecie. Co druga łapówka jest na koszt podatnika [RAPORT]

(15 proc.). - Wszystkie te branże obracają ogromnymi sumami pieniędzy. Mają również bezpośredni kontakt z politykami i środkami publicznymi - czytamy. Ponad połowa łapówek w przetargach publicznych Szczególnie mogą niepokoić dane dotyczące zamówień publicznych. Jak dowiadujemy się z raportu 57 proc

Czy jednostka administracyjna może sama zrealizować roboty budowlane?

zł. Gminę obciążylibyśmy fakturami za powyższe oraz kosztorysem powykonawczym za pracę naszych pracowników. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z ustawą o finansach publicznych?OdpowiedźW świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie ma przeszkód, aby własna jednostka

Usługi na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego - szacować razem czy osobno?

zapomnij o planie zamówień!Należy podkreślić, że plan zamówień publicznych jest swego rodzaju wytyczną działania zamawiającego, ale to ustalenie wartości zamówienia dokonywane w ściśle określonych terminach, w granicach kwot przewidzianych w planie zamówień, ma decydujące znaczenie do zastosowania

Jak należy przeprowadzić przetarg na zorganizowanie koncertu?

przypadku mamy do czynienia z jednym czy kilkoma zamówieniami.Kontrolowany podział zamówienia na częściWeź pod uwagę, że ustawa Prawo zamówień publicznych zakazuje dokonywania podziału zamówienia na części, ale tylko w przypadku, jeżeli ma to na celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy. Jednym słowem

1 marca upływa termin przesyłania do UZP sprawozdania z zamówień publicznych udzielonych w 2012 r.

Realizując zobowiązanie zawarte w art. 98 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 25 sierpnia 2006 r. rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2006 r

Jaki jest termin, w którym należy oszacować wartość zamówienia?

zatwierdzony wcześniej niż przepisowe 3 miesiące?OdpowiedźWartość zamówienia publicznego musisz oszacować:- 3 miesiące przed wszczęciem postępowania - w przypadku dostaw lub usług, albo - 6 miesięcy - w przypadku robót budowlanych.WyjaśnienieJedną z pierwszych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Wskazówki, jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe o wartości poniżej 14.000 euro

tych usług dla Poczty Polskiej. Podobnie do zamówienia dotyczącego przesyłek powyżej 50 g również można nie stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na to, że wartość tego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp). W

NIK: urząd wydał 145 tys. zł bez procedur zamówień

swoją wartością kwoty 14 tys. euro netto". Rzeczniczka tłumaczy też, że w słowniku CPV (zbiór kodów poszczególnych usług w zamówieniach publicznych) nie udało się odnaleźć usługi odpowiadającej planowanemu zamówieniu (...) i "to skłoniło do przyjęcia rozumowania, iż w przypadku tak

Najniższa cena to nadal największa zaleta dla urzędników

nami Na osłodę dla przedsiębiorców mamy informację, że rynek zamówień publicznych przestał się kurczyć. UZP podał, że w ubiegłym roku ich wartość wzrosła o 8 proc. Udzielono przeszło 210,3 tys. zamówień publicznych na kwotę 143,2 mld zł. Urząd podkreśla, że utrzymała się dobra tendencja dotycząca

Zamówienia publiczne w 2010 r.

Według statystyk podanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w roku 2010 udzielono 195.555 zamówień (w roku 2009 - 190.486) o wartości szacunkowej ok. 167 mld zł. To wzrost o blisko 32% w porównaniu do roku 2009, w którym oszacowano wartość rynku zamówień publicznych na kwotę 126,7 mld

Czy pracownikowi jednostki zamawiającej można zlecić wykonanie prac związanych z przygotowaniem postępowania o zamówienie?

zamówień publicznych w przypadku, gdy szacunkowa wartość tych czynności przekracza równowartość kwoty 14.000 euro.WyjaśnienieOpracowanie treści siwz jest elementem przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednakże przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie wykluczają możliwości

Szacowanie wartości zamówień na różnego rodzaju sprzęty komputerowe

przekroczy wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy)."Podstawa prawna: art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.).* Autorka jest prawnikiem, praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych po stronie

Nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych

2012 r. średni kurs złotego w stosunku do stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,0196 zł.ZasadaOd dnia 01 stycznia 2012 r. obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych powstaje, gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza kwotę 14.000 , co przy

TVP oszczędza na pracownikach. Wyda na to 167 mln zł

nie chcieli rozmawiać, zasłaniając się tajemnicą obu przedsiębiorstw. Kwotę udało się jednak wytropić w Krajowym Biuletynie Zamówień Publicznych (w internetowej wersji suplementu do Dziennika Urzędowego UE - Tenders Electronic Daily). TED jest aktualizowaną pięć razy w tygodniu bazą zamówień

NIK krytykuje wydatki miast na promocję. Zlecenia bez przetargów

. Według NIK aż 12,5 proc. środków przeznaczonych na ten cel - 46 mln zł - wydatkowano z naruszeniem prawa lub zasad należytego zarządzania finansami. W czterech miastach (Bydgoszczy, Katowicach, Warszawie i Zabrzu) udzielono zamówień publicznych (na łączną kwotę 24 mln zł) na usługi promocyjne w trybie z

Jak należy wypełnić protokół postępowania o zamówienie publiczne?

przekroczy oszacowaną przez Ciebie na samym początku kwotę. Istotą planowania zamówień publicznych jest obiektywne z góry określenie zakresu udzielanego zamówienia na dany rok lub na okres, który obejmuje sporządzany plan. Jeśli w trakcie danego okresu pojawi się konieczność udzielenia zamówienia, a część

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

11 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (poz. 1271) została opublikowana ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o Koncesji na roboty budowlane lub usługi.Wprowadzane zmiany wdrażają przepisy prawa europejskiego

Nowe wartości progowe w zamówieniach publicznych

przekroczeniu których zmianie ulega procedura udzielenia zamówienia publicznego.Poniżej przedstawiam zestawienie obecnie obowiązujących progów i kwot przeliczonych po nowym kursie euro, których przekroczenie wpływa na konieczność zmiany procedury udzielenia zamówienia publicznego.14.000 = 56.274,40 zł. netto

Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl). Przetarg powyżej progów unijnych Jeżeli wartość zamówienia publicznego przekracza tzw. progi unijne* (zamówienia o wartości nie mniejszej niż 130.000 euro) ogłoszenie o przetargu musi zostać, zamiast w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszczone w Dzienniku

Tylko cztery firmy zainteresowane dystrybucją rządowego podręcznika

wykonawca zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do przedstawienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 11,8 mln zł. Z warunków przetargu wynika, że firma, która

Sąd Najwyższy o skutkach nieprawidłowego obliczenia podatku VAT

Odróżnienie oczywistej omyłki rachunkowej lub innej omyłki podlegającej poprawieniu od błędu w obliczeniu ceny, skutkującym odrzuceniem oferty, budzi na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych duże kontrowersje. Przedstawiony problem pozostaje aktualny w związku z wydaniem przez Sąd Najwyższy

Niekonstytucyjne 5 mln zł. I dobrze

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął 15 kwietnia 2014 r., że art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest niezgodny z konstytucją (sygn. akt SK 25/11). Przepis stanowił, że od skargi na orzeczenie KIO dotyczącej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

Wadium w systemie zamówień publicznych pełni funkcję zabezpieczenia zamawiającego w zakresie zawarcia umowy przez wykonawcę wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne. Dopuszczalne formy wniesienia wadium przetargowego określa art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień

Jak określić wartość zamówienia, jeśli nie jesteś w stanie określić jego ilości?

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autorka jest wieloletnim, doświadczonym praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, doradcą, autorem komentarzy i publikacji w tematyce zamówień publicznych, członkiem ogólnopolskiego stowarzyszenia konsultantów zamówień

Chcesz ujawnić kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia? Sprawdź, czy możesz!

PytanieWykonawca zapytał nas jaką kwotę zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia? Zadał jednak pytanie jeszcze przed terminem składania ofert. Czy możemy ujawniać taką informację na tym etapie?OdpowiedźKwotę, jaką zamierzasz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podajesz bezpośrednio

Kiedy należy sprawdzić czy cena oferty jest rażąco niska?

PytanieOgłosiliśmy przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji. Na sfinansowanie zamówienia przeznaczyliśmy 500.000 zł. Wpłynęło 6 ofert, 5 z nich oscyluje między kwotą brutto 174.000 - 270.000 zł. Czy mamy obowiązek sprawdzić czy cena jest rażąco niska? W przypadku

Zasady wnoszenia odwołań do KIO

na przykład dotyczyć ograniczania konkurencji przez zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.Terminy na wniesienie odwołania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych należy liczyć w dniach kalendarzowych.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, a kopię przekazuje

Będzie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych. Postulaty firm

- powinno być to zasadą przyjętą w zamówieniach publicznych. Opieranie się wyłącznie na jednym kryterium ceny wymaga uzasadnienia w odniesieniu do charakteru przetargu. Zdaniem ekspertów Lewiatana cena powinna stanowić najwyżej 66 proc. punktów w postępowaniu przetargowym. Łukasz Bernatowicz, radca prawny

Przetarg na zakup oleju opałowego

z udzieleniem zamówienia publicznego. W sytuacji, gdy kwoty wydatkowane w danym roku na zakup oleju opałowego przekraczają próg określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy zamówienia w jednym z trybów określonych

Czy łączne szacowanie zamówień zawsze jest obowiązkowe?

wartość zamówienia należy liczyć razem jako całość dla wszystkich jednostek, co daje razem 100.000 zł? Jeśli zamówienie będzie realizowane dla każdej jednostki z osobna, to poszczególna wartość nie przekroczy 14.000 euro. Natomiast, jeśli liczona kwota ma być na wszystkie jednostki razem, to w takim

Błędne wskazanie stawki VAT - odrzucenie oferty?

VAT, czy powinniśmy odrzucić oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych? Gdybyśmy zdecydowali się na poprawę stawki VAT w ofertach, wartość najkorzystniejszej cenowo oferty wzrosłaby o kwotę 0,16 zł. OdpowiedźW takiej sytuacji oferty powinny być odrzucone na podstawie

Groźne ozusowanie umów

Wprowadzenie minimum 12-miesięcznego vacatio legis dla ozusowania umów-zleceń oraz waloryzacji umów w ramach zamówień publicznych jest niezbędne dla utrzymania właściwego poziomu obronności państwa polskiego. Wojsko Polskie korzysta z ochrony swoich obiektów, zlecając takie usługi zewnętrznym

Instytucja publiczna może udzielić przetargu wspólnie z przedsiębiorstwem prywatnym

PytanieCzy jednostka administracji samorządowej przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może dołączyć do postępowania przedsiębiorstwa prywatne, prowadzące działalność biznesową? Czy kierownik zamawiającego może w ten sposób postąpić na podstawie np. zawartego porozumienia

Konsorcjum Orange ma umowę na sieć teleinformatyczną w łódzkim za 24,8 mln zł

województwo łódzkie - samorząd województwa udzieli zamówienia publicznego na budowę sieci, która będzie stanowiła jego własność. (ISBnews)

Niekończący się kłopot z przetargami

proc. punktów w postępowaniu przetargowym. Absolutna zgoda. * Podniesienie progu, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do kwoty 50 tys. euro (dziś limit wynosi 14 tys. euro). To pomysł do rozważenia, ale... ostrożnie. W polskich realiach takie poluzowanie limitu

Nie każdą pomyłkę można poprawić

wykluczyć, że jest to inna kwota, niż zamawiający przewiduje. Mając na uwadze powyższe, zamawiający powinien zwrócić się do wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści złożonej oferty, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ten sposób zamawiający uzyska pewność co do kwoty zapisanej

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż: 1). 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2). 90 dni

CBA w instytucie. Wydali 23 miliony zł bez przetargów?

puławskiej placówki. Skupili się na umowach za cztery lata wstecz.- Mogło dojść do nieprawidłowości przy przeprowadzonych zamówieniach publicznych na zakup zestawów komputerowych w trybie zapytania o cenę na kwotę ponad 600 tys. zł - przyznaje Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy CBA. Szczegółów nie ujawnia.To

Olimpijski na kredyt. Urzędnicy wiedzieli, że będzie drogi

zmodernizować. A skąd taka różnica w szacunkach? Tego urzędnicy nie wyjaśniają. Ich postawę jednoznacznie ocenia Dariusz Ziembiński, ekspert z grupy doradczej KZP specjalizującej się m.in. w zamówieniach publicznych. - Jeżeli szacunki różnią się tak bardzo od ostatecznej oferty, to źle świadczy to o

Łódź. Zamówienie uzupełniające zamiast przetargu na wywóz śmieci

miasta zastrzegły, że mogą skorzystać z opcji zamówienia uzupełniającego, którą daje Prawo zamówień publicznych. Zdaniem wiceprezydent Łodzi Agnieszki Nowak miasto nie musi obecnie ogłaszać przetargu na wywóz odpadów komunalnych. "Przetargu nowego nie będzie. Zabezpieczyliśmy sobie możliwość

Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymagane było wniesienie wadium, wykonawca wezwany do uzupełnienia braków musi w wyznaczonym terminie odpowiedzieć na otrzymane wezwanie. W przeciwnym wypadku możliwe jest zatrzymanie przez zamawiającego kwoty wniesionego wadium. Jeżeli jednak

Wzory klauzul waloryzacyjnych

Rodzaje waloryzacjiWykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego mogą, na etapie zadawania pytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosić do zamawiającego o dopuszczenie waloryzacji wynagrodzenia za wykonanie zamówienia publicznego.Przewidując możliwość waloryzacji

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

zamówień publicznych i jest przedmiotem rozbieżnych interpretacji. Zgodnie z pierwszą teorią, której jestem zwolennikiem, zakwalifikowanie zamówienia jako dodatkowego lub uzupełniającego, nawet jeżeli jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro, wymaga jego udzielenia z zastosowaniem

Opublikuj ogłoszenie o zamówieniu w odpowiednim czasie!

. 6a ustawy Pzp. Stanowi, ona że w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty:- 80.000 euro dla dostaw lub

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

jednego lub drugiego rozwiązania). Nie było żadnych wytycznych w tym zakresie, poza zasadami wynikającymi z przepisów o finansach publicznych. Obecnie wprowadzono zasadę, iż podstawowym rozwiązaniem w postępowaniach o zamówienie publiczne jest stosowanie ceny wraz z innymi kryteriami dotyczącymi

Wyjaśnienie wykonawcy na temat rażąco niskiej ceny musi być przekonujące

PytanieOgłosiliśmy przetarg nieograniczony na wybór koordynatora. Na sfinansowanie zamówienia przeznaczyliśmy kwotę 172.000 zł. Wpłynęły 2 oferty. Jedna z ceną ofertową 160.000 zł, a druga z ceną ofertową 48.000 zł. W tej sytuacji przeprowadziliśmy procedurę analizy rażąco niskiej ceny

Jak prawidłowo określić termin składania ofert?

PytaniePostępowanie dotyczy zamówień do 14 000 oraz powyżej tej kwoty. Proszę o wyjaśnienie, czy prawidłowym rozwiązaniem jest określenie terminu składania ofert według daty wpływu oferty do siedziby zamawiającego? Czy może powinno się stosować - w myśl art. 57 Kodeksu postępowania

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Rada Zamówień Publicznych

Rada Zamówień Publicznych – organ doradczy i opiniujący przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych powołany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.Rada w zakresie swoich działań w szczególności: wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych – urząd powołany ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznychUstawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( z późń. zm.). ZadaniaNa czele Urzędu stoi prezes, który jest centralnym organem administracji rządowej. Nadzór nad Prezesem

Orzecznictwo w Sprawach Zamówień Publicznych

Orzecznictwo w Sprawach Zamówień Publicznych - kwartalnik prawniczy poświęcony problematyce zamówień publicznych w Polsce. W każdym numerze znajduje się obszerny przegląd orzecznictwa z tego zakresu wraz z uzasadnieniami. Czasopismo wydawane przez Wydawnictwo MEDD. Dostępne m.in. w prenumeracie

Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z zamówieniami publicznymi.Ustawa określa: zasady udzielania zamówień publicznych zasady ogłaszania zamówienia tryb postępowania o udzielenie

Wspólny Słownik Zamówień

Wspólny Słownik Zamówień, CPV (ang. Common Procurement Vocabulary) – to jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych. Ma on na celu standaryzację pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych. Słownik ma na celu jednoznaczne

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - kwota zamówień publicznych