kwota wolna od zamówień publicznych

Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszcza się niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku, gdy w danym postępowaniu zawarto więcej niż jedną umowę zasadne jest publikowanie takiego ogłoszenia każdorazowo po zawarciu umowy.

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Jeżeli wartość szacunkowa kolejnych udzielanych zamówień uzupełniających przekroczy próg 30 000 euro, obowiązkiem zamawiającego będzie udokumentowanie przeprowadzenia procedury zamówienia z wolnej ręki zgodnie z wymogami ustawowymi.

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

W dniu 27 października 2015 roku Rada Ministrów przyjęła opracowany przez UZP projekt nowej ustawy Pzp. Przyjęty tekst ustawy nie jest jednak kolejną nowelizacją obowiązujących przepisów a stanowi próbę budowy nowego, kompleksowego systemu zamówień publicznych.

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

7 lutego 2014 r. Sejm przyjął zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które między innymi znoszą próg 14.000 euro. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązują od wartości 30.000 euro, tj. od kwoty 126.747,00 zł. netto. Uchwalona w dniu 7 lutego 2014 r. nowelizacja ma na celu

Komisja przetargowa - zakres kompetencji

Komisja przetargowa - zakres kompetencji

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, kierownik zamawiającego zobowiązany jest powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne. W przypadku zamówień o mniejszej wartości od wskazanych kwot

Zamówienia nieplanowane

Zamówienia nieplanowane

itp. (zakup w trybie przetargu, kwota 200.000 złotych) i co zrobić w takim wypadku? Potraktować jako zakup nieplanowany i wprowadzić osobno w planie zamówień i oszacować poza tym wcześniejszym wydatkiem, który był zaplanowany i zrealizowany w trybie PN, tj. 100zł oszacowane osobno da wolny zakup

PGP ma umowy z sądem i prokuraturą warte łącznie maks. 65,9 mln zł

umownej kwoty 15 790 671,24 zł brutto" - czytamy dalej. Umowy zostały zawarte w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, podano także.  InPost to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa. Zadebiutowała w październiku 2015

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

publicznych dotyczy w szczególności: 1. Doprecyzowania wyłączenia stosowania przepisów ustawy dotyczących usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych. 2. Rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy; 8) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

zastosować zamówienie dodatkowe? Wynagrodzenie wykonawcy jest ryczałtowe, wartość zamówienia zwiększy się o 42 tys. zł. Odpowiedź W zaistniałej sytuacji skorzystanie z uregulowania zawartego w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

, czy zamówienia z wolnej ręki. Jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy; 8) robotach budowlanych

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

ograniczonego. Aby można było udzielić w trybie z wolnej ręki zamówienie uzupełniające na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług lub robót budowlanych, muszą być spełnione łącznie wszystkie następujące przesłanki: 1. Wykonanie zamówienia uzupełniającego zlecasz

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

kwota brutto czyli netto + VAT = 75.000 zł? Odpowiedź Podajesz wartość netto zamówienia. Wyjaśnienie Wartość zamówień uzupełniających, których możesz w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie może być

Dostawy powtarzające się okresowo

Dostawy powtarzające się okresowo

poza ustawą Pzp - zapytanie ofertowe (do 30.000 euro), -nabiał zapytanie ofertowe (do 30.0000 euro), -przyprawy wolny zakup (mała kwota 5.000 zł/rok - robimy bez żadnego postępowania), -pieczywo wolny zakup (mała kwota 2.000 zł/rok). Czy taki podział jest zgodny z ustawą Pzp ? Naszym zdaniem tak, bo

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

składania prac konkursowych; 7) rodzaj i wysokość nagród. 3. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 131h ust. 5-7. 4. Wykonawca może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy o podwykonawstwo części zamówienia w

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

Pytanie Czy wartość zamówień uzupełniających np. na roboty budowlane liczy się od wartości szacunkowej zamówienia? Przykładowo wartość szacunkowa zamówienia (netto) wynosi 28 234 445 zł. Czy zatem mogę wyliczyć do 50% zamówień uzupełniających właśnie od tej kwoty? Odpowiedź Wartość zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

usługi w zakresie transportu kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego, koleją linową lub przy użyciu systemów automatycznych; 6) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego; 7) świadczenia usług pocztowych. 2. Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w ust. 1

Cztery odwołania od wyboru oferty w przetargu na odcinek obwodnicy Warszawy

publicznych pozostawia furtkę w postaci zamówień dodatkowych, udzielanych wykonawcy realizującemu kontrakt z tzw. 'wolnej ręki' w sytuacji, gdy są one konieczne dla wykonania podstawowego kontraktu, a rozpisanie nowego przetargu na udzielenie takich zamówień związane byłoby dla zamawiającego z

Zamówienia publiczne w 2010 r.

Według statystyk podanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w roku 2010 udzielono 195.555 zamówień (w roku 2009 - 190.486) o wartości szacunkowej ok. 167 mld zł. To wzrost o blisko 32% w porównaniu do roku 2009, w którym oszacowano wartość rynku zamówień publicznych na kwotę 126,7 mld zł

Wskazówki, jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe o wartości poniżej 14.000 euro

Pytanie Przedmiotem naszego zamówienia są usługi pocztowe. Kwota wydatkowana w ciągu całego roku wynosi powyżej 14.000 euro dla przesyłek do 50g, a dla przesyłek powyżej 50g jest to kwota 2.000 zł dla. Jaką procedurę wybrać, czy z wolnej ręki, czy przetarg nieograniczony? Odpowiedź W przedstawionej

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Ustawa PZP, Rozdział 3: Konkurs

wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Zasady wnoszenia odwołań do KIO

na przykład dotyczyć ograniczania konkurencji przez zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Terminy na wniesienie odwołania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych należy liczyć w dniach kalendarzowych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, a kopię przekazuje

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

- rok 2009 - 126,7 mld zł - rok 2010 - 167,00 mld. zł Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu, największa kwota środków na realizację zamówienia publicznego w 2010 r. wydatkowana została na zamówienia obejmujące realizację robót budowlanych - 43 % wartości udzielonych zamówień. W przypadku dostaw

NIK krytykuje wydatki miast na promocję. Zlecenia bez przetargów

. Według NIK aż 12,5 proc. środków przeznaczonych na ten cel - 46 mln zł - wydatkowano z naruszeniem prawa lub zasad należytego zarządzania finansami. W czterech miastach (Bydgoszczy, Katowicach, Warszawie i Zabrzu) udzielono zamówień publicznych (na łączną kwotę 24 mln zł) na usługi promocyjne w trybie z

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

zamówienia z wolnej ręki z dotychczasowym wykonawcą? Odpowiedź Otrzymanie przez zamawiającego dodatkowych, nieprzewidzianych środków finansowych, w celu realizacji określonego zadania stanowiącego przedmiot wcześniej zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, uzasadnia wszczęcie odrębnego postępowania

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

Beneficjenci środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej muszą liczyć się z możliwością zmniejszenia przyznanej kwoty współfinansowania w sytuacji, gdy przyznane środki zostaną wydane z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wysokość korekty finansowej określa taryfikator

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

zamówień publicznych i jest przedmiotem rozbieżnych interpretacji. Zgodnie z pierwszą teorią, której jestem zwolennikiem, zakwalifikowanie zamówienia jako dodatkowego lub uzupełniającego, nawet jeżeli jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro, wymaga jego udzielenia z zastosowaniem

Wolny handel z Ukrainą. Co na tym zyska Polska?

znoszone w ciągu dziesięciu lat. Ale porozumienie UE z Ukrainą przewiduje również liberalizację handlu usługami, zamówień publicznych i ochronę własności intelektualnej (np. praw autorskich). Ponadto Ukraina zobowiązała się wprowadzić unijne prawa, normy i standardy oraz praktyki funkcjonujące w UE. "

Bez aresztów dla 14 osób w związku z przetargiem dla ZUS

spółka Arcus, zapewniając, że zrealizuje zamówienie za 36,2 mln zł. Drugie miejsce zajęła spółka Teneo Systems z kwotą 40,4 mln zł. Trzecia oferta została odrzucona. Czwarta była spółka Decsoft proponująca 45,8 mln zł. Krajowa Izba Odwoławcza nakazała odrzucenie oferty Arcusa jako zaniżonej. Formalnie

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

przeprowadzeniem procedury w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 oraz art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Zważyć bowiem należy, że aneksowanie zawartej umowy w celu przedłużenia jej obowiązywania byłoby sprzeczne z postanowieniami ustawy, która obliguje zamawiających do określenia wartości

Łódzkie. Raport NIK o spółkach komunalnych

maksymalne kwoty wynagrodzeń dla członków zarządu i rad nadzorczych. Nadpłaty za lata 2010-2013 wyniosły w sumie ponad 117 tys. zł. NIK zbadała 72 postępowania w sprawie zamówień publicznych na łączną kwotę prawie 52 mln zł. W trzech z dziesięciu skontrolowanych spółek wykryto nieprawidłowości przy

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

na etapie zamówienia podstawowego) - możesz rozważyć tryb zamówienia z wolnej ręki na tzw. zamówienia dodatkowe (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Ponadto, w przyszłości radzę zawsze - szczególnie zwłaszcza w zamówieniach na roboty budowlane - przewidywać w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz

"Rz": Prokuratura zajmie się kosztownym doradztwem dla CEPiK

związane z CEPiK wydano 34 mln zł. Trafiły do firmy w trybie zamówienia z wolnej ręki. CBA uważa, że doszło do przestępstwa, i zawiadomiło prokuraturę, a ta wszczęła śledztwo. - Dotyczy ono przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy MSWiA przy udzielaniu i realizacji umów, wynikających z zamówień

PiS wystraszy przedsiębiorców?

banków komercyjnych przez NBP. Do tego dochodzi zapowiedź obniżenia VAT do 22 proc. Zapowiedziany ogromny program inwestycyjny zwiększy zamówienia dla polskich przedsiębiorstw, większe wydatki socjalne i podniesienie kwoty wolnej od PIT zwiększą zaś konsumpcję, a tym samym zbyt na towary wytwarzane przez

Andrzej Duda w "Financial Times": Nie chcemy być strefą buforową NATO

obietnice podwyższenia kwoty wolnej od podatku i obniżenia wieku emerytalnego. Przyznał, że będzie to kosztować 10 mld złotych rocznie, ale jego zdaniem "nie jest to tak duży problem dla systemu podatkowego, jak wskazują niektórzy eksperci", a dodatkowe pieniądze w portfelach ludzi będą napędzać

Forum przedsiębiorców. Jaki CIT jest sprawiedliwy

Chcą zacząć od reformy prawa podatkowego, prawa pracy i systemu zamówień publicznych. Projekty rozwiązań prawnych mają być przedstawione pod koniec października w trakcie Forum Wolności i Rozwoju w Katowicach. - Zbieg czasowy z wyborami parlamentarnymi jest absolutnie przypadkowy. Analizy i prace

Taryfikator kar finansowych za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.

naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych uniemożliwia ustalenie wysokości nieprawidłowo wydatkowanej kwoty pochodzącej ze środków UE. Wówczas na podstawie wprowadzonego taryfikatora zostanie ustalona wysokość dotacji ze środków UE, która może zostać odebrana beneficjentowi w związku z popełnieniem

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

jednego lub drugiego rozwiązania). Nie było żadnych wytycznych w tym zakresie, poza zasadami wynikającymi z przepisów o finansach publicznych. Obecnie wprowadzono zasadę, iż podstawowym rozwiązaniem w postępowaniach o zamówienie publiczne jest stosowanie ceny wraz z innymi kryteriami dotyczącymi

Cztery bezskuteczne postępowania - czy to powód do zastosowania "wolnej ręki"?

zarówno w trzecim, jak i następnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zwróć jednak uwagę na czas jaki upłynął pomiędzy postępowaniami. Kiedy "wolna ręka"? Stosownie do treści art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej

Jaki tryb przetargu wybrać?

Pytanie Chcielibyśmy zakupić urządzenie za granicą. Koszt tego urządzenia wynosi 900 000 zł. W jakim z trybów udzielić tego zamówienia? Odpowiedź Każde zamówienie publiczne o wartości powyżej równowartości kwoty 14.000 euro może być udzielone po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia

Przegląd prasy

--Boryszew może sprzedać WM Dziedzice jeśli cena będzie atrakcyjna --Szydło w expose: Rząd planuje zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł --Introl ma potencjał do przejęć, pracuje nad dwoma - w Polsce i na Słowacji --Boryszew liczy na wysoki zysk netto w br. po dezinwestycjach --Szydło w expose

Wrocław stracił 313 mln zł? NIK masakruje za stadion

objętych kontrolą zamówień naruszono przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), w tym w pięciu wpływając na wynik postępowania o zamówienie. Niezgodnie z prawem wydatkowano przez to 50,3 mln zł. Dwa ze zbadanych zamówień, w wyniku których wydatkowano 1,7 mln zł, w ocenie NIK dokonane zostały w

Naukowcy nie będą musieli organizować przetargów

Na posiedzenie rządu minister nauki przyniosła zdjęcia z Facebooka. Na każdym zdjęciu powiązani naukowcy i podpis "PZP wiąże ręce". To przekonało ministrów. Wczoraj rząd wyłączył uczelnie i instytuty naukowe spod działania prawa zamówień publicznych (PZP). Oznacza to, że badaczy obejmie

Wraca prawo do wnoszenia odwołań

Prawa zamówień publicznych. Zasada Zgodnie z art. 184 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie w przypadku zamówień, których wartość nie przekracza kwot unijnych, przysługuje jedynie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i

Niezaplanowanych kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy nie pokryjesz udzielając zamówienia dodatkowego

publicznej, ale z tego tytułu musiał ponieść dodatkowe opłaty. Projekt jest finansowany ze środków unijnych. Czy możemy uwzględnić te koszty w ramach przeprowadzonego postępowania i zakwalifikować jako zamówienie dodatkowe z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy Pzp? Odpowiedź Nie. Niezaplanowane koszty

Rząd Beaty Szydło uzyskał wotum zaufania w Sejmie

drugie, obniżenie wieku emerytalnego do sześćdziesięciu lat dla kobiet i sześćdziesięciu pięciu lat dla mężczyzn. Po trzecie, podniesienie do ośmiu tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku. Po czwarte, bezpłatne leki od siedemdziesiątego piątego roku życia. Po piąte, podwyższenie minimalnej stawki

90 mln zł oszczędności dzięki aukcjom elektronicznym

, zamówienie z wolnej ręki. Tryby postępowań o zamówienie publiczne udział w proc. 2007 2008 2009 2010 Przetarg nieograniczony 63,79

Europejscy przedsiębiorcy ominą amerykański protekcjonizm?

mogli w większym stopniu niż dotąd brać udział w amerykańskich przetargach. Na przeszkodzie "Buy American" Faktycznie, w teorii europejskie firmy mogłyby częściej zabiegać o lukratywne amerykańskie zamówienia publiczne, a nawet dobierać sobie podwykonawców ze swoich krajów. Duże amerykańskie

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zmiany w terminach na zadawanie pytań do treści specyfikacji W celu usprawnienia procesu udzielenia zamówienia publicznego nowelizacja przewiduje zmiany w dotychczasowej treści art. 38

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

przez bank cena maksymalna akcji wynosiła 65 zł. Zapisy w transzy instytucjonalnej odbędą się w dniach 30 kwietnia - 5 maja. Transakcja ma zapewnić wykonanie zobowiązania wobec Komisji Nadzoru Finansowego do zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie giełdowym do 15 proc. Celem emisji ma być

Przegląd prasy

Gazeta Prawna --Szydło: Będziemy przygotowani, aby zaraz po objęciu władzy obniżyć wiek emerytalny, podwyższyć kwotę wolną od podatku oraz wprowadzić program dodatków na dzieci Puls Biznesu --Co najmniej 1 mld zł rocznie dołożą kierowcy do inwestycji kolejowych zaplanowanych do 2023 r., opiewających

Polska nauka, czyli papierologia

unijnej to 200 tys. euro dla uczelni i 130 tys. euro dla instytutów badawczych. Do tych progów polski ustawodawca może swobodnie żonglować kwotami, więc może wprowadzić obowiązek przeprowadzania procedury zamówień publicznych dopiero od tych kwot. 95 proc. zamówień na uczelniach lub w instytutach, z

Korupcja w spółdzielni mieszkaniowej? Prezesi zatrzymani za łapówki

łapówki. Ich wysokość była procentowo uzależniona od wartości każdego kontraktu. - Sprawdzimy, czy w tym przypadku nie doszło też do złamania prawa o zamówieniach publicznych, bo być może wykonawcy tych prac powinni być wyłaniani na drodze przetargu, a nie zamówienia z wolnej ręki - zapowiada prok

Przedsiębiorcy przeciwni ozusowaniu umów o dzieło. Pracownicy za

powinna przewyższać płacę minimalną. Szkodliwe niższe ceny BCC zapytał też przedstawicieli biznesu o ocenę zapowiedzianego przez premiera Donalda Tuska wprowadzenia rozwiązań prawnych, proceduralnych i kontrolnych, które spowodują, że "z zamówień publicznych korzystać będą firmy, które zatrudniają

Nie posiadasz informacji niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia? Zbadaj rynek!

maksymalna kwota zobowiązania zamawiającego, jak również ceny jednostkowe służące do faktycznych rozliczeń. Podstawa prawna: art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). Odpowiedź udzielona: 24 czerwca 2010 r. www.portalzp.pl

Warszawska straż miejska dała Poczcie Polskiej monopol na mandaty

się w tym roku albo kiedy przekroczy kwotę 3,97 mln zł. Przetarg może wygrać tylko Poczta Polska Straż wysyła głównie mandaty. Na początku kolejną umowę chciała podpisać z Pocztą Polską z wolnej ręki, czyli bez przetargu. Kiedy prywatna konkurencja zaprotestowała, przypominając, że od 1 stycznia mamy

Kredyty nawet na zmarłą matkę. Pani naczelnik musiała "wyrobić normę". Przepadło 160 tys. zł

lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym

Szydło ujawniła program gospodarczy PiS. Podatek na hipermarkety i banki, niższy wiek emerytalny i dodatki na dzieci

rodziny czuły się bezpieczne, że stać je na wychowanie i wykształcenie dzieci, oraz by w Polsce ludzie chcieli i mieli perspektywę mieć dzieci - tłumaczyła kandydatka PiS na premiera. Druga propozycja to podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł (dziś to niewiele ponad 3 tys.) oraz obniżenie wieku

ECS zleciło firmie urzędników kontrakt na 4,6 mln zł

naruszenia, opiewają na kwotę 9,3 mln zł. - Przy organizacji przedsięwzięcia w większości przypadków ECS skorzystał z trybu zamówienia z wolnej ręki, czyli bezprzetargowego - tłumaczył w maju Marek Komorowski, dyrektor biura zamówień publicznych gdańskiego urzędu. - Tymczasem nie zachodziły takie przesłanki

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi ani ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wyboru partnera prywatnego dokonuje się w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) bezpośrednio przed publicznym otwarciem złożonych ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Istotnie powyższe zobowiązanie

Praca i zarobki w programach wyborczych

wszystkich innych rodzajów umów, a "w kolejnych latach płaca minimalna będzie ustalana procentowo w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, a nie kwotowo". Co jeszcze? M.in. obowiązkowe umowy o pracę przy realizacji zamówień publicznych, 35-godzinny tydzień pracy, zwiększenie uprawnień

Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach publicznych

zamówieniem podstawowym, które są udzielane w odrębnym trybie zamówienia z wolnej ręki po ścisłym spełnieniu przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy. Chcąc udzielić "zamówień dodatkowych" zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Projekt Nowoczesnej ws. związków zawodowych skazany na porażkę?

wysiłków obu stron: - Obawiam się, że usztywni ledwo co wznowione relacje. Próba osłabienia partnera społecznego w tym momencie jest nie na miejscu. Jest potrzeba debaty o ustawie, ale teraz mamy ważniejsze sprawy - mówi Pączka. I wymienia: kwestia zamówień publicznych i sprawa kwoty wolnej od podatku, w

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

najdynamiczniej rozwijających się obszarów IT w ubiegłym roku, rósł blisko 7 razy szybciej niż rynek tradycyjnych usług IT, wynika z najnowszego raportu firmy analitycznej IDC. W 2014 r. wydatki na chmurę publiczną i prywatną w Polsce wyniosły 130,3 mln USD i były wyższe o 30,2% w porównaniu do roku 2013. "

Rząd ma receptę na atak spekulantów walutowych

wzrost długu liczonego w naszej walucie. Wedle przyjętego we wtorek projektu zmian do ustawy o finansach publicznych relacja długu do PKB ustalana na podstawie średniorocznego kursu złotego miałaby być dodatkowo pomniejszana o wolne środki, które rząd ma do dyspozycji na swoich rachunkach służących

Teraz czas na układy

nadużywanie umów cywilnych, a z całą pewnością poprawi sytuację osób pracujących na takich umowach - będą miały odprowadzane realne składki. Ważna zmiana nastąpiła w prawie zamówień publicznych. Będzie można wpisać do warunków przetargu, że dany rodzaj pracy muszą wykonywać osoby zatrudnione na umowach o

Sprawdź, kiedy umowa na przesył i sprzedaż energii elektrycznej może być zawarta na czas nieoznaczony

fakturę za energię elektryczną i przesył dokonujemy wpisu: "zakupu dokonano zgodnie z artykułem 67 ust. 1 pkt. 1 litera a Ustawy prawo zamówień publicznych". Czy w związku ze swobodą wyboru dostawcy energii i elektrycznej należy umowę zmienić? W ten sposób za sprzedaż energii elektrycznej umowa

Pokłosie kontroli NIK: setki milionów unijnego dofinansowania dla CSIOZ zagrożone?

przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Izba zwróciła uwagę na niekorzystną, dużą rotację kadry w CSIOZ oraz małą liczbę pracowników o wysokich kwalifikacjach. W ocenie NIK CSIOZ nie posiada wystarczającej zdolności instytucjonalnej do realizacji tak złożonych projektów informatycznych. Za

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

użytkowników sieci (1,51%).     Źródło: Gemius LinkedIn.com: Stronę odwiedza średnio miesięcznie 1,1 mln użytkowników internetu w Polsce. Najłatwiej w serwisie spotkać specjalistów lub przedstawicieli wolnych zawodów, a także uczniów lub studentów. Jak wynika z danych Gemiusa, osoby w

Rząd: Komisja Europejska nie blokuje funduszy Kapitału Ludzkiego

zasadność ich wydania. Unijnym kontrolerom miało nie spodobać się to, że w ramach tzw. Priorytetu I PO KL za dużo pieniędzy wydawano nie w drodze zamówień publicznych, ale z wolnej ręki - bez konkursu. Winę za to miało ponosić Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, podległe Ministerstwu Pracy. Rząd potwierdza

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

umów na łączną kwotę około 42,5 mln zł. Są to umowy przewidziane do realizacji do około połowy 2014 roku. Obecnie negocjujemy kolejne umowy, z których około 30 powinniśmy na 95 proc. podpisać" - powiedział Janusz. "Generalnie poziom zamówień jest obecnie zbliżony do analogicznego okresu roku

Firmy nie chcą walczyć o państwowe zlecenia

właśnie drugie czytanie projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych, która przywraca ochronę prawną dla przedsiębiorców przy zamówieniach powyżej 14 tys. euro (poniżej tej kwoty nie ma obowiązku stosowania ustawy). Rządowi zależy też na upowszechnieniu licytacji elektronicznych. To taki internetowy

Jak to było z przetargiem na 112? Prokuratura zbada

zamówienia wielokrotnie przekraczała 15 tysięcy euro. A tylko do takiej kwoty instytucje publiczne mogą rezygnować z konkursowego trybu wyłaniania najlepszej oferty. Umowę podpisał ówczesny wojewoda małopolski Jerzy Miller. - Chodziło o unikalny system stworzony wyłącznie dla nas - tłumaczy powody rezygnacji

Mniej kontroli przy przetargach

Skierowaniu przez niego do Sejmu projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych zakłada całkowitą zmianę taktyki kontrolnej. Obecnie UZP patrzy na ręce urzędnikom organizującym największe przetargi, czyli takie, których wartość przekroczy 10 mln euro w przypadku kontraktów na usługę bądź dostawę

Afera w Głuszycy. Burmistrz pożyczyła milion złotych bez wiedzy radnych

instytucji rynku medycznego. Współpracuje z nią wiele szpitali i klinik. Ma jednak szerszy wachlarz usług, np. "restrukturyzację długów" dla samorządów. Ich pożyczki krótkoterminowe "ze względu na niski koszt mogą być wypłacane bez przeprowadzonej procedury zamówień publicznych" - czytamy

Wyboista droga do wolnego handlu między UE i USA

Na temat umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (TTIP) wiadomo dziś niewiele. Fakty są takie, że ich połączone gospodarki wytwarzają dziś łącznie około połowy światowego PKB, a wartość wymiany handlowej między nimi sięga astronomicznej kwoty 2,7 mld dol. dziennie

Komisarz Karel de Gucht: Za tanio budować się nie da

ekonomicznego. Jestem liberałem i nie popieram ograniczania dostępu do rynku, ale także liberalizm potrzebuje reguł. Nasz otwarty rynek zamówień publicznych jest wart 340 mld euro rocznie. W USA ta kwota wynosi tylko 40 mld euro, w Japonii 30 mld euro. Chiny wciąż negocjują przystąpienie do porozumienia w

Jak rozwiązać problem śmieciówek? Nie ma prostego rozwiązania

ograniczyć koszty. Po oskładkowaniu zlecenia nadal będą tańsze od etatów. - Proszę zwrócić uwagę, że oskładkowanie umów-zleceń, nie od całej kwoty, ale od wysokości płacy minimalnej, chcieliśmy wprowadzić już od 2015 roku. Sejm zdecydował inaczej i nowe przepisy wejdą w życie dopiero od nowego roku. To

Gdynia zapłaci ćwierć miliona za link w... serwisie firmy z Indii

dopłaci WNS za promocję. Dowód znajdujemy we wspomnianym zamówieniu publicznym: "W sierpniu 2012 r. podpisane zostało memorandum pomiędzy Gminą Gdynia a WNS, które reguluje zasady współpracy stron w tym zobowiązanie WNS do rekomendowania Gdyni wśród swoich klientów oraz zobowiązanie miasta do

Czy umowa TTIP ma wielkie oczy? (DEBATA)

oznacza, że zaczynamy mówić o istotnych regulacjach w obszarach szczególnie wrażliwych - takich jak np. ochrona zdrowia, środowiska, produkcja farmaceutyków czy zamówienia publiczne i usługi. Negocjowanie TTIP dotyka zatem również kwestii politycznej, jak te aspekty powinny być uregulowane w naszym

Prokurator oskarża byłego marszałka lubuskiego

przeznaczono dużo więcej. - Nie jest to w zgodzie z aktami wydanymi przez poprzedniego marszałka, a także z ustawą o zamówieniach publicznych. Wykonawca bezwzględnie powinien zostać wyłoniony w drodze przetargu - zastrzega Kazimierz Rubaszewski, rzecznik zielonogórskiej prokuratury okręgowej. Krzysztof S

Manifestacja OPZZ ws. wyższych płac w budżetówce. List do Ewy Kopacz

blokował przywrócenia niższych stawek podatkowych VAT - 7 i 22 proc. Wśród postulatów znalazło się też m.in. odblokowanie wzrostu kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodów; OPZZ chce również wzrostu podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz tego, by członkowie

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Art. 199. Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 5. Art. 200. 1. Zamawiający, który: 1) udziela zamówienia: a) z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki stosowania trybów udzielania zamówienia: negocjacji bez

Igrzyska zimowe. Szacują koszty: ile i na co wydamy?

poszczególnych działach nie są rozbite na konkretne zamówienia i brakuje rozliczenia kosztów organizacji samej imprezy. - Zapewniam, że Komitet Kraków 2022 i urzędnicy magistratu potraktują konsultacje poważnie i będą przygotowani. Jeśli strona społeczna zwróci się o bardziej szczegółowe rozliczenia, podajmy je

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

pełnego wolnego wyboru" - kontynuował Sadowski. Poczynił również spostrzeżenie, że nie powinno mówić się o "operatorach alternatywnych", gdyż wszyscy są "publiczni". Według niego, "zadaniem dla przyszłego parlamentu jest likwidacja zakotwiczeń monopolu". Na

Przetargi pod ochroną

Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) Jacek Sadowy. Przyjęty już przez rząd projekt nowelizacji prawa umożliwi zamawiającym poprawianie omyłek "polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty". Obecnie zamawiający mogą

Przetargi pod ochroną

Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) Jacek Sadowy. Przyjęty już przez rząd projekt nowelizacji prawa umożliwi zamawiającym poprawianie omyłek "polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty". Obecnie zamawiający mogą

Przetarg MSZ: Wiele ofert, zwycięzca tylko jeden

We wrześniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło przetarg na oprogramowanie. W ogłoszeniu o zamówieniu napisano wprost, że dotyczy ono dostawy licencji oprogramowania Microsoft, a dokładniej przedmiotem zamówienia jest... ...zakup licencji, licencji uzupełniających oraz

ZUS ucieknie od Asseco dopiero za trzy lata

obowiązującymi nas procedurami zamówień publicznych przetarg na wykonanie audytu w tej sprawie. Startuje w nim pięć firm: firmy doradcze oraz konsorcjum firm, w tym Comarch, który składa protesty, uniemożliwiając jego zakończenie. Zrobił to już trzykrotnie, wskazując jako swoje doświadczenie udział w budowie

Wielkie cięcie w Wielkiej Brytanii. Czy Polakom będzie tam dobrze?

zamówień publicznych czy wydawania różnego rodzaju pozwoleń. Jeżeli chcemy poświęcać dużo czasu na tworzenie nowych regulacji, to powinniśmy mieć pewność, że one rzeczywiście zadziałają. Zanim zaczniemy tworzyć nowe zasady dotyczące wspólnego rynku, trzeba najpierw upewnić się, że obecne działają poprawnie

Co wymyśli chodnik, czyli polska atrapa rozwoju

. Przychodzi nowa transza i znów zaczynamy budować jak szaleni. Zamiast efektu kuli śniegowej fundujemy sobie efekt kuli u nogi. Rządzący to wiedzą? - Ten wykres pochodzi z najnowszej analizy zamówionej przez rząd. Jest więcej niepokojących sygnałów. Z naszych ostatnich badań na UW wynika, że innowacyjność

Pity 2011: Jakie koszty uzyskania przychodów wpisać do zeznania?

kwoty kosztów przysługujące m.in. pracownikom etatowym. Ustawiono je tak, że powinny pokryć wydatki podatnika na dojazd do pracy środkami komunikacji publicznej. W 2011 r. kwoty tych kosztów nie zmieniły się w porównaniu z rokiem poprzednim i wynosiły: - dla podatników zatrudnionych na jednym etacie

Marek Belka: Skończmy z kapitalizmem wyczynowym

zamówieniach publicznych, która jest o wiele ostrzejsza od dyrektyw unijnych. U nas zawsze wygrywa najtańsza oferta, choćby była idiotyczna. Bo jak urzędnik nie wybierze najtańszej, to zaraz ma na karku prokuratora. W Polsce trwa ciągła wojenka podatnika z urzędem. Podatnik czasem wpada w pułapkę, często nie z

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery