kwota wolna od zamówień publicznych

Marek Okniński

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

Weszły w życie zmiany w zakresie progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień w jednostkach naukowych i jednostkach kultury. Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Pzp już na Komunikaty.pl

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Jeżeli wartość szacunkowa kolejnych udzielanych zamówień uzupełniających przekroczy próg 30 000 euro, obowiązkiem zamawiającego będzie udokumentowanie przeprowadzenia procedury zamówienia z wolnej ręki zgodnie z wymogami ustawowymi.

Komisja przetargowa - zakres kompetencji

Komisja przetargowa powinna zostać powołana, gdy wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne. W przypadku przetargów o mniejszej wartości powołanie komisji jest fakultatywną decyzją zamawiającego.

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy; 8) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

publicznych dotyczy w szczególności: 1. Doprecyzowania wyłączenia stosowania przepisów ustawy dotyczących usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych. 2. Rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

zastosować zamówienie dodatkowe? Wynagrodzenie wykonawcy jest ryczałtowe, wartość zamówienia zwiększy się o 42 tys. zł. Odpowiedź W zaistniałej sytuacji skorzystanie z uregulowania zawartego w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy; 8) robotach budowlanych

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

, czy zamówienia z wolnej ręki. Jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia: a) w przypadku trybu przetargu

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 131h ust. 5-7. 4. Wykonawca może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy o podwykonawstwo części zamówienia w

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

ograniczonego. Aby można było udzielić w trybie z wolnej ręki zamówienie uzupełniające na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług lub robót budowlanych, muszą być spełnione łącznie wszystkie następujące przesłanki: 1. Wykonanie zamówienia uzupełniającego zlecasz

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

kwota brutto czyli netto + VAT = 75.000 zł? Odpowiedź Podajesz wartość netto zamówienia. Wyjaśnienie Wartość zamówień uzupełniających, których możesz w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie może być

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

usługi w zakresie transportu kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego, koleją linową lub przy użyciu systemów automatycznych; 6) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego; 7) świadczenia usług pocztowych. 2. Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w ust. 1

Cztery odwołania od wyboru oferty w przetargu na odcinek obwodnicy Warszawy

publicznych pozostawia furtkę w postaci zamówień dodatkowych, udzielanych wykonawcy realizującemu kontrakt z tzw. 'wolnej ręki' w sytuacji, gdy są one konieczne dla wykonania podstawowego kontraktu, a rozpisanie nowego przetargu na udzielenie takich zamówień związane byłoby dla zamawiającego z

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

Pytanie Czy wartość zamówień uzupełniających np. na roboty budowlane liczy się od wartości szacunkowej zamówienia? Przykładowo wartość szacunkowa zamówienia (netto) wynosi 28 234 445 zł. Czy zatem mogę wyliczyć do 50% zamówień uzupełniających właśnie od tej kwoty? Odpowiedź Wartość zamówienia

Zamówienia publiczne w 2010 r.

Według statystyk podanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w roku 2010 udzielono 195.555 zamówień (w roku 2009 - 190.486) o wartości szacunkowej ok. 167 mld zł. To wzrost o blisko 32% w porównaniu do roku 2009, w którym oszacowano wartość rynku zamówień publicznych na kwotę 126,7 mld zł

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

. 1. Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii

Ustawa PZP, Rozdział 3: Konkurs

wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Wskazówki, jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe o wartości poniżej 14.000 euro

Wskazówki, jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe o wartości poniżej 14.000 euro

Pytanie Przedmiotem naszego zamówienia są usługi pocztowe. Kwota wydatkowana w ciągu całego roku wynosi powyżej 14.000 euro dla przesyłek do 50g, a dla przesyłek powyżej 50g jest to kwota 2.000 zł dla. Jaką procedurę wybrać, czy z wolnej ręki, czy przetarg nieograniczony? Odpowiedź W przedstawionej

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych

Zasady wnoszenia odwołań do KIO

Zasady wnoszenia odwołań do KIO

na przykład dotyczyć ograniczania konkurencji przez zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Terminy na wniesienie odwołania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych należy liczyć w dniach kalendarzowych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, a kopię przekazuje

NIK krytykuje wydatki miast na promocję. Zlecenia bez przetargów

NIK krytykuje wydatki miast na promocję. Zlecenia bez przetargów

. Według NIK aż 12,5 proc. środków przeznaczonych na ten cel - 46 mln zł - wydatkowano z naruszeniem prawa lub zasad należytego zarządzania finansami. W czterech miastach (Bydgoszczy, Katowicach, Warszawie i Zabrzu) udzielono zamówień publicznych (na łączną kwotę 24 mln zł) na usługi promocyjne w trybie z

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

- rok 2009 - 126,7 mld zł - rok 2010 - 167,00 mld. zł Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu, największa kwota środków na realizację zamówienia publicznego w 2010 r. wydatkowana została na zamówienia obejmujące realizację robót budowlanych - 43 % wartości udzielonych zamówień. W przypadku dostaw

Rzeczniczka lotniska w Modlinie: zalecenia NIK dla spółki wprowadzone

Kontroli przekazała lotnisku swój raport jeszcze w marcu i stwierdzamy, że zalecenia zawarte we wnioskach od dawna są wdrożone w spółce. Na wszelkich etapach inwestycji spółka dokładała wszelkich starań i działała z najwyższą starannością, stosując przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, a w sytuacjach

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

zamówienia z wolnej ręki z dotychczasowym wykonawcą? Odpowiedź Otrzymanie przez zamawiającego dodatkowych, nieprzewidzianych środków finansowych, w celu realizacji określonego zadania stanowiącego przedmiot wcześniej zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, uzasadnia wszczęcie odrębnego postępowania

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

Beneficjenci środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej muszą liczyć się z możliwością zmniejszenia przyznanej kwoty współfinansowania w sytuacji, gdy przyznane środki zostaną wydane z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wysokość korekty finansowej określa taryfikator

Łódzkie. Raport NIK o spółkach komunalnych

maksymalne kwoty wynagrodzeń dla członków zarządu i rad nadzorczych. Nadpłaty za lata 2010-2013 wyniosły w sumie ponad 117 tys. zł. NIK zbadała 72 postępowania w sprawie zamówień publicznych na łączną kwotę prawie 52 mln zł. W trzech z dziesięciu skontrolowanych spółek wykryto nieprawidłowości przy

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

zamówień publicznych i jest przedmiotem rozbieżnych interpretacji. Zgodnie z pierwszą teorią, której jestem zwolennikiem, zakwalifikowanie zamówienia jako dodatkowego lub uzupełniającego, nawet jeżeli jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro, wymaga jego udzielenia z zastosowaniem

Bez aresztów dla 14 osób w związku z przetargiem dla ZUS

spółka Arcus, zapewniając, że zrealizuje zamówienie za 36,2 mln zł. Drugie miejsce zajęła spółka Teneo Systems z kwotą 40,4 mln zł. Trzecia oferta została odrzucona. Czwarta była spółka Decsoft proponująca 45,8 mln zł. Krajowa Izba Odwoławcza nakazała odrzucenie oferty Arcusa jako zaniżonej. Formalnie

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

przeprowadzeniem procedury w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 oraz art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Zważyć bowiem należy, że aneksowanie zawartej umowy w celu przedłużenia jej obowiązywania byłoby sprzeczne z postanowieniami ustawy, która obliguje zamawiających do określenia wartości

Andrzej Duda w "Financial Times": Nie chcemy być strefą buforową NATO

obietnice podwyższenia kwoty wolnej od podatku i obniżenia wieku emerytalnego. Przyznał, że będzie to kosztować 10 mld złotych rocznie, ale jego zdaniem "nie jest to tak duży problem dla systemu podatkowego, jak wskazują niektórzy eksperci", a dodatkowe pieniądze w portfelach ludzi będą napędzać

Forum przedsiębiorców. Jaki CIT jest sprawiedliwy

Chcą zacząć od reformy prawa podatkowego, prawa pracy i systemu zamówień publicznych. Projekty rozwiązań prawnych mają być przedstawione pod koniec października w trakcie Forum Wolności i Rozwoju w Katowicach. - Zbieg czasowy z wyborami parlamentarnymi jest absolutnie przypadkowy. Analizy i prace

"Rz": Prokuratura zajmie się kosztownym doradztwem dla CEPiK

związane z CEPiK wydano 34 mln zł. Trafiły do firmy w trybie zamówienia z wolnej ręki. CBA uważa, że doszło do przestępstwa, i zawiadomiło prokuraturę, a ta wszczęła śledztwo.- Dotyczy ono przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy MSWiA przy udzielaniu i realizacji umów, wynikających z zamówień

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

na etapie zamówienia podstawowego) - możesz rozważyć tryb zamówienia z wolnej ręki na tzw. zamówienia dodatkowe (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Ponadto, w przyszłości radzę zawsze - szczególnie zwłaszcza w zamówieniach na roboty budowlane - przewidywać w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz

Nauka robienia przetargów - część druga polemiczna

obowiązku stosowania ustawy. Przywołuje również przykład m.in. Francji, w której kwota nakazująca stosowanie procedur zamówień publicznych wynosi 90 tys. euro oraz Belgii, gdzie próg ten ustalono na poziomie 67 tys. euro. W Polsce, przypomnę, wartość od którejo zachodzi obowiązek stosowania ustawy wynosi 14

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

jednego lub drugiego rozwiązania). Nie było żadnych wytycznych w tym zakresie, poza zasadami wynikającymi z przepisów o finansach publicznych. Obecnie wprowadzono zasadę, iż podstawowym rozwiązaniem w postępowaniach o zamówienie publiczne jest stosowanie ceny wraz z innymi kryteriami dotyczącymi

Wrocław stracił 313 mln zł? NIK masakruje za stadion

objętych kontrolą zamówień naruszono przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), w tym w pięciu wpływając na wynik postępowania o zamówienie. Niezgodnie z prawem wydatkowano przez to 50,3 mln zł. Dwa ze zbadanych zamówień, w wyniku których wydatkowano 1,7 mln zł, w ocenie NIK dokonane zostały w

Taryfikator kar finansowych za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.

naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych uniemożliwia ustalenie wysokości nieprawidłowo wydatkowanej kwoty pochodzącej ze środków UE. Wówczas na podstawie wprowadzonego taryfikatora zostanie ustalona wysokość dotacji ze środków UE, która może zostać odebrana beneficjentowi w związku z popełnieniem

Cztery bezskuteczne postępowania - czy to powód do zastosowania "wolnej ręki"?

zarówno w trzecim, jak i następnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zwróć jednak uwagę na czas jaki upłynął pomiędzy postępowaniami. Kiedy "wolna ręka"? Stosownie do treści art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej

Jaki tryb przetargu wybrać?

Pytanie Chcielibyśmy zakupić urządzenie za granicą. Koszt tego urządzenia wynosi 900 000 zł. W jakim z trybów udzielić tego zamówienia? Odpowiedź Każde zamówienie publiczne o wartości powyżej równowartości kwoty 14.000 euro może być udzielone po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia

Naukowcy nie będą musieli organizować przetargów

Na posiedzenie rządu minister nauki przyniosła zdjęcia z Facebooka. Na każdym zdjęciu powiązani naukowcy i podpis "PZP wiąże ręce". To przekonało ministrów. Wczoraj rząd wyłączył uczelnie i instytuty naukowe spod działania prawa zamówień publicznych (PZP). Oznacza to, że badaczy obejmie

Europejscy przedsiębiorcy ominą amerykański protekcjonizm?

mogli w większym stopniu niż dotąd brać udział w amerykańskich przetargach. Na przeszkodzie "Buy American" Faktycznie, w teorii europejskie firmy mogłyby częściej zabiegać o lukratywne amerykańskie zamówienia publiczne, a nawet dobierać sobie podwykonawców ze swoich krajów. Duże amerykańskie

Niezaplanowanych kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy nie pokryjesz udzielając zamówienia dodatkowego

publicznej, ale z tego tytułu musiał ponieść dodatkowe opłaty. Projekt jest finansowany ze środków unijnych. Czy możemy uwzględnić te koszty w ramach przeprowadzonego postępowania i zakwalifikować jako zamówienie dodatkowe z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy Pzp? Odpowiedź Nie. Niezaplanowane koszty

Przegląd prasy

Gazeta Prawna --Szydło: Będziemy przygotowani, aby zaraz po objęciu władzy obniżyć wiek emerytalny, podwyższyć kwotę wolną od podatku oraz wprowadzić program dodatków na dzieci Puls Biznesu --Co najmniej 1 mld zł rocznie dołożą kierowcy do inwestycji kolejowych zaplanowanych do 2023 r., opiewających

Wraca prawo do wnoszenia odwołań

Prawa zamówień publicznych. Zasada Zgodnie z art. 184 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie w przypadku zamówień, których wartość nie przekracza kwot unijnych, przysługuje jedynie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

przez bank cena maksymalna akcji wynosiła 65 zł. Zapisy w transzy instytucjonalnej odbędą się w dniach 30 kwietnia - 5 maja. Transakcja ma zapewnić wykonanie zobowiązania wobec Komisji Nadzoru Finansowego do zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie giełdowym do 15 proc. Celem emisji ma być

90 mln zł oszczędności dzięki aukcjom elektronicznym

, zamówienie z wolnej ręki. Tryby postępowań o zamówienie publiczne udział w proc. 2007 2008 2009 2010 Przetarg nieograniczony 63,79

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zmiany w terminach na zadawanie pytań do treści specyfikacji W celu usprawnienia procesu udzielenia zamówienia publicznego nowelizacja przewiduje zmiany w dotychczasowej treści art. 38

Polska nauka, czyli papierologia

unijnej to 200 tys. euro dla uczelni i 130 tys. euro dla instytutów badawczych. Do tych progów polski ustawodawca może swobodnie żonglować kwotami, więc może wprowadzić obowiązek przeprowadzania procedury zamówień publicznych dopiero od tych kwot. 95 proc. zamówień na uczelniach lub w instytutach, z

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi ani ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wyboru partnera prywatnego dokonuje się w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i

Przedsiębiorcy przeciwni ozusowaniu umów o dzieło. Pracownicy za

powinna przewyższać płacę minimalną. Szkodliwe niższe ceny BCC zapytał też przedstawicieli biznesu o ocenę zapowiedzianego przez premiera Donalda Tuska wprowadzenia rozwiązań prawnych, proceduralnych i kontrolnych, które spowodują, że "z zamówień publicznych korzystać będą firmy, które zatrudniają

Szydło ujawniła program gospodarczy PiS. Podatek na hipermarkety i banki, niższy wiek emerytalny i dodatki na dzieci

rodziny czuły się bezpieczne, że stać je na wychowanie i wykształcenie dzieci, oraz by w Polsce ludzie chcieli i mieli perspektywę mieć dzieci - tłumaczyła kandydatka PiS na premiera. Druga propozycja to podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł (dziś to niewiele ponad 3 tys.) oraz obniżenie wieku

Kredyty nawet na zmarłą matkę. Pani naczelnik musiała "wyrobić normę". Przepadło 160 tys. zł

lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym

Korupcja w spółdzielni mieszkaniowej? Prezesi zatrzymani za łapówki

łapówki. Ich wysokość była procentowo uzależniona od wartości każdego kontraktu. - Sprawdzimy, czy w tym przypadku nie doszło też do złamania prawa o zamówieniach publicznych, bo być może wykonawcy tych prac powinni być wyłaniani na drodze przetargu, a nie zamówienia z wolnej ręki - zapowiada prok

Warszawska straż miejska dała Poczcie Polskiej monopol na mandaty

się w tym roku albo kiedy przekroczy kwotę 3,97 mln zł. Przetarg może wygrać tylko Poczta Polska Straż wysyła głównie mandaty. Na początku kolejną umowę chciała podpisać z Pocztą Polską z wolnej ręki, czyli bez przetargu. Kiedy prywatna konkurencja zaprotestowała, przypominając, że od 1 stycznia mamy

Nie posiadasz informacji niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia? Zbadaj rynek!

maksymalna kwota zobowiązania zamawiającego, jak również ceny jednostkowe służące do faktycznych rozliczeń. Podstawa prawna: art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). Odpowiedź udzielona: 24 czerwca 2010 r. www.portalzp.pl

ECS zleciło firmie urzędników kontrakt na 4,6 mln zł

naruszenia, opiewają na kwotę 9,3 mln zł. - Przy organizacji przedsięwzięcia w większości przypadków ECS skorzystał z trybu zamówienia z wolnej ręki, czyli bezprzetargowego - tłumaczył w maju Marek Komorowski, dyrektor biura zamówień publicznych gdańskiego urzędu. - Tymczasem nie zachodziły takie przesłanki

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) bezpośrednio przed publicznym otwarciem złożonych ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Istotnie powyższe zobowiązanie

Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach publicznych

zamówieniem podstawowym, które są udzielane w odrębnym trybie zamówienia z wolnej ręki po ścisłym spełnieniu przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy. Chcąc udzielić "zamówień dodatkowych" zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Rząd ma receptę na atak spekulantów walutowych

wzrost długu liczonego w naszej walucie. Wedle przyjętego we wtorek projektu zmian do ustawy o finansach publicznych relacja długu do PKB ustalana na podstawie średniorocznego kursu złotego miałaby być dodatkowo pomniejszana o wolne środki, które rząd ma do dyspozycji na swoich rachunkach służących

Teraz czas na układy

nadużywanie umów cywilnych, a z całą pewnością poprawi sytuację osób pracujących na takich umowach - będą miały odprowadzane realne składki. Ważna zmiana nastąpiła w prawie zamówień publicznych. Będzie można wpisać do warunków przetargu, że dany rodzaj pracy muszą wykonywać osoby zatrudnione na umowach o

Pokłosie kontroli NIK: setki milionów unijnego dofinansowania dla CSIOZ zagrożone?

przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Izba zwróciła uwagę na niekorzystną, dużą rotację kadry w CSIOZ oraz małą liczbę pracowników o wysokich kwalifikacjach. W ocenie NIK CSIOZ nie posiada wystarczającej zdolności instytucjonalnej do realizacji tak złożonych projektów informatycznych. Za

Sprawdź, kiedy umowa na przesył i sprzedaż energii elektrycznej może być zawarta na czas nieoznaczony

fakturę za energię elektryczną i przesył dokonujemy wpisu: "zakupu dokonano zgodnie z artykułem 67 ust. 1 pkt. 1 litera a Ustawy prawo zamówień publicznych". Czy w związku ze swobodą wyboru dostawcy energii i elektrycznej należy umowę zmienić? W ten sposób za sprzedaż energii elektrycznej umowa

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

umów na łączną kwotę około 42,5 mln zł. Są to umowy przewidziane do realizacji do około połowy 2014 roku. Obecnie negocjujemy kolejne umowy, z których około 30 powinniśmy na 95 proc. podpisać" - powiedział Janusz. "Generalnie poziom zamówień jest obecnie zbliżony do analogicznego okresu roku

Rząd: Komisja Europejska nie blokuje funduszy Kapitału Ludzkiego

zasadność ich wydania. Unijnym kontrolerom miało nie spodobać się to, że w ramach tzw. Priorytetu I PO KL za dużo pieniędzy wydawano nie w drodze zamówień publicznych, ale z wolnej ręki - bez konkursu. Winę za to miało ponosić Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, podległe Ministerstwu Pracy. Rząd potwierdza

Jak to było z przetargiem na 112? Prokuratura zbada

zamówienia wielokrotnie przekraczała 15 tysięcy euro. A tylko do takiej kwoty instytucje publiczne mogą rezygnować z konkursowego trybu wyłaniania najlepszej oferty. Umowę podpisał ówczesny wojewoda małopolski Jerzy Miller. - Chodziło o unikalny system stworzony wyłącznie dla nas - tłumaczy powody rezygnacji

Firmy nie chcą walczyć o państwowe zlecenia

właśnie drugie czytanie projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych, która przywraca ochronę prawną dla przedsiębiorców przy zamówieniach powyżej 14 tys. euro (poniżej tej kwoty nie ma obowiązku stosowania ustawy). Rządowi zależy też na upowszechnieniu licytacji elektronicznych. To taki internetowy

Jak rozwiązać problem śmieciówek? Nie ma prostego rozwiązania

ograniczyć koszty. Po oskładkowaniu zlecenia nadal będą tańsze od etatów. - Proszę zwrócić uwagę, że oskładkowanie umów-zleceń, nie od całej kwoty, ale od wysokości płacy minimalnej, chcieliśmy wprowadzić już od 2015 roku. Sejm zdecydował inaczej i nowe przepisy wejdą w życie dopiero od nowego roku. To

Mniej kontroli przy przetargach

Skierowaniu przez niego do Sejmu projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych zakłada całkowitą zmianę taktyki kontrolnej. Obecnie UZP patrzy na ręce urzędnikom organizującym największe przetargi, czyli takie, których wartość przekroczy 10 mln euro w przypadku kontraktów na usługę bądź dostawę

Afera w Głuszycy. Burmistrz pożyczyła milion złotych bez wiedzy radnych

instytucji rynku medycznego. Współpracuje z nią wiele szpitali i klinik. Ma jednak szerszy wachlarz usług, np. "restrukturyzację długów" dla samorządów. Ich pożyczki krótkoterminowe "ze względu na niski koszt mogą być wypłacane bez przeprowadzonej procedury zamówień publicznych" - czytamy

Wyboista droga do wolnego handlu między UE i USA

Na temat umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (TTIP) wiadomo dziś niewiele. Fakty są takie, że ich połączone gospodarki wytwarzają dziś łącznie około połowy światowego PKB, a wartość wymiany handlowej między nimi sięga astronomicznej kwoty 2,7 mld dol. dziennie

Gdynia zapłaci ćwierć miliona za link w... serwisie firmy z Indii

dopłaci WNS za promocję. Dowód znajdujemy we wspomnianym zamówieniu publicznym: "W sierpniu 2012 r. podpisane zostało memorandum pomiędzy Gminą Gdynia a WNS, które reguluje zasady współpracy stron w tym zobowiązanie WNS do rekomendowania Gdyni wśród swoich klientów oraz zobowiązanie miasta do

Komisarz Karel de Gucht: Za tanio budować się nie da

ekonomicznego. Jestem liberałem i nie popieram ograniczania dostępu do rynku, ale także liberalizm potrzebuje reguł. Nasz otwarty rynek zamówień publicznych jest wart 340 mld euro rocznie. W USA ta kwota wynosi tylko 40 mld euro, w Japonii 30 mld euro. Chiny wciąż negocjują przystąpienie do porozumienia w

Manifestacja OPZZ ws. wyższych płac w budżetówce. List do Ewy Kopacz

blokował przywrócenia niższych stawek podatkowych VAT - 7 i 22 proc. Wśród postulatów znalazło się też m.in. odblokowanie wzrostu kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodów; OPZZ chce również wzrostu podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz tego, by członkowie

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Publicznych, bezpodstawnie ograniczając konkurencję i zasady wolnego rynku.   Terminal LNG: Próby wodne obu zbiorników zakończone sukcesem W terminalu LNG w Świnoujściu zakończono próbę wodną drugiego zbiornika LNG, w którym magazynowany będzie skroplony gaz ziemny. Tak jak w przypadku

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował Adam Rajewski z polskiego oddziału Wärtsilä. Według Wärtsilä zapisy ograniczające technologię byłyby niezgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, bezpodstawnie ograniczając konkurencję i zasady wolnego rynku. W terminalu LNG w Świnoujściu zakończono próbę wodną

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

Art. 199. Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 5. Art. 200. 1. Zamawiający, który: 1) udziela zamówienia: a) z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki stosowania trybów udzielania zamówienia: negocjacji bez

Prokurator oskarża byłego marszałka lubuskiego

przeznaczono dużo więcej. - Nie jest to w zgodzie z aktami wydanymi przez poprzedniego marszałka, a także z ustawą o zamówieniach publicznych. Wykonawca bezwzględnie powinien zostać wyłoniony w drodze przetargu - zastrzega Kazimierz Rubaszewski, rzecznik zielonogórskiej prokuratury okręgowej. Krzysztof S

Igrzyska zimowe. Szacują koszty: ile i na co wydamy?

poszczególnych działach nie są rozbite na konkretne zamówienia i brakuje rozliczenia kosztów organizacji samej imprezy. - Zapewniam, że Komitet Kraków 2022 i urzędnicy magistratu potraktują konsultacje poważnie i będą przygotowani. Jeśli strona społeczna zwróci się o bardziej szczegółowe rozliczenia, podajmy je

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

pełnego wolnego wyboru" - kontynuował Sadowski. Poczynił również spostrzeżenie, że nie powinno mówić się o "operatorach alternatywnych", gdyż wszyscy są "publiczni". Według niego, "zadaniem dla przyszłego parlamentu jest likwidacja zakotwiczeń monopolu". Na

Miasto szerokopasmowe, czyli jak T-Mobile stworzyło e-miasto

systemowi GPS kierowca, który akurat jest w pobliżu, widzi naszą lokalizację, pyta o kwotę, którą jesteśmy w stanie zapłacić (chodzi o niewielkie kwoty w rodzaju 2-5 euro), i zabiera nas w trasę. - To szybsze niż transport publiczny i tańsze niż taksówka - zapewnia Kirschner. Kwoty, które płacimy kierowcom

Przetargi pod ochroną

Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) Jacek Sadowy. Przyjęty już przez rząd projekt nowelizacji prawa umożliwi zamawiającym poprawianie omyłek "polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty". Obecnie zamawiający mogą

Przetargi pod ochroną

Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) Jacek Sadowy. Przyjęty już przez rząd projekt nowelizacji prawa umożliwi zamawiającym poprawianie omyłek "polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty". Obecnie zamawiający mogą

Przetarg MSZ: Wiele ofert, zwycięzca tylko jeden

We wrześniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło przetarg na oprogramowanie. W ogłoszeniu o zamówieniu napisano wprost, że dotyczy ono dostawy licencji oprogramowania Microsoft, a dokładniej przedmiotem zamówienia jest... ...zakup licencji, licencji uzupełniających oraz

Co wymyśli chodnik, czyli polska atrapa rozwoju

. Przychodzi nowa transza i znów zaczynamy budować jak szaleni. Zamiast efektu kuli śniegowej fundujemy sobie efekt kuli u nogi. Rządzący to wiedzą? - Ten wykres pochodzi z najnowszej analizy zamówionej przez rząd. Jest więcej niepokojących sygnałów. Z naszych ostatnich badań na UW wynika, że innowacyjność

ZUS ucieknie od Asseco dopiero za trzy lata

obowiązującymi nas procedurami zamówień publicznych przetarg na wykonanie audytu w tej sprawie. Startuje w nim pięć firm: firmy doradcze oraz konsorcjum firm, w tym Comarch, który składa protesty, uniemożliwiając jego zakończenie. Zrobił to już trzykrotnie, wskazując jako swoje doświadczenie udział w budowie

Marek Belka: Skończmy z kapitalizmem wyczynowym

zamówieniach publicznych, która jest o wiele ostrzejsza od dyrektyw unijnych. U nas zawsze wygrywa najtańsza oferta, choćby była idiotyczna. Bo jak urzędnik nie wybierze najtańszej, to zaraz ma na karku prokuratora. W Polsce trwa ciągła wojenka podatnika z urzędem. Podatnik czasem wpada w pułapkę, często nie z

Wielkie cięcie w Wielkiej Brytanii. Czy Polakom będzie tam dobrze?

zamówień publicznych czy wydawania różnego rodzaju pozwoleń. Jeżeli chcemy poświęcać dużo czasu na tworzenie nowych regulacji, to powinniśmy mieć pewność, że one rzeczywiście zadziałają. Zanim zaczniemy tworzyć nowe zasady dotyczące wspólnego rynku, trzeba najpierw upewnić się, że obecne działają poprawnie

Jak spółdzielnia generałów zyskała na jednej operacji 20 mln zł. "Dzień bez walki to dzień stracony" [NASZE ŚLEDZTWO]

przystanek Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Działki pod budowę domu na wolnym rynku kosztują tu ok. 400 tys. zł. Wojskowi zapłacili po ok. 50 tys. zł (początkowo po 30 tys., ale później podnieśli wkłady), a jeśli spółdzielnia podzieli między nich zysk, jaki osiągnęła, to okaże się, że dostali grunt niemal

Michael Dell na tropie innowacyjnej lokomotywy

bankructwem. Szesnaście lat później akcjonariusze pozywają Apple'a za to, że spółka nie wypłaca im dywidendy, choć ma "wolne" 130 mld dol. A Michael Dell? Wykłada z własnej kieszeni pieniądze, by ratować tę firmę. A wcześniej wykupić ją z giełdy, by szukać nowych rozwiązań, nie czując presji ze

Autostrada A2 to ostrzeżenie dla Europy. Jak targować się z smokiem?

niskich cen i wskutek tej swoistej "pomocy publicznej" uprzywilejowuje je na rynku, zaburzając wolną konkurencję z firmami europejskimi. Jak temu zaradzić? - Na pewno nie przez "ślepy protekcjonizm" ze strony UE. Potrzebujemy bardzo wyrafinowanej polityki handlowej i gospodarczej wedle

Samorządy przy kasie. W budżetach nadwyżka, ale zadłużenie rośnie

pieniądze z dotacji i subwencji. Wydatki zamknęły się w kwocie 181,6 mld zł i były wyższe niż rok wcześniej o 2,2 proc. To najwolniejszy wzrost, jeśli wziąć pod uwagę dane od 2007 r. Część gmin postanowiło dzięki zakupom grupowym zaoszczędzić poważne pieniądze. 111 samorządów województwa lubuskiego i

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15.15

ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, "po pozytywnej weryfikacji wniosków, w tym po doręczeniu przez przedsiębiorców listy wierzytelności, wydanej w toku postępowania wtórnego, obejmującej dochodzoną przez

Henryka Bochniarz: Etatów nie będzie

płacić jak najwyższe podatki, bo zostaną one przez państwo fantastycznie wykorzystane, jest pan redaktor. Napiszcie. - Ponieważ jeśli spojrzeć na badania prof. Czapińskiego, ewidentne jest to, że przeświadczenie przedsiębiorców o podatkach podziela reszta obywateli. Mamy najniższą w UE kwotę wolną od

Firmy polują na prąd

nowych dostawców. Zmusza je do tego nie tylko chęć znalezienia oszczędności, ale przede wszystkim ustawa o zamówieniach publicznych. - Po 1 lipca 2007 r. gminy i urzędy mają obowiązek ogłaszać przetargi na dostawę energii do nowych budynków, np. szkół - mówi Anita Wichniak-Olczyk, rzeczniczka Urzędu

Polska bez etatu. Miliony pracują na śmieciowych umowach

niepokoju. No i faktycznie, zamówienia się urwały. Przyszedł wrzesień, październik, pracy mało. I po raz pierwszy w życiu czuję taką odpowiedzialność. To uczucie, że rodzina liczy na mnie, a ja nie mam pewności, ile zarobię i co gorsza - kiedy mi za zapłacą. Gdy poprzednio udawało się w tygodniu wykroić

Po sukcesie PZU: igrzysk i akcji!

. Co będzie, jeśli zapisze się pół miliona Polaków? Minister akcji nie rozmnoży, będzie redukcja zapisów. Czyli jeśli ktoś zamówi akcje za 10 tys. zł, to może np. dostać za 5 tys. I od takiej kwoty będzie liczyć ewentualny zysk. W wypadku GPW sprawa ma się jeszcze gorzej, bo to spółka wielokrotnie

Masz konkretną kwotę na realizację zamówienia? Zamieść w siwz odpowiednią informację!

uniemożliwi Ci wybór oferty najkorzystniejszej. Podstawa prawna: art. 7, art. 29, art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). Odpowiedź udzielona: 30 kwietnia 2010 r. www.portalzp.pl

Państwo wypłaca miliony za PRL

się według dzisiejszej wartości nieruchomości, są to często milionowe kwoty. NIK i samorządowcy twierdzą, że gigantyczna liczba wniosków o odszkodowanie zagraża finansom państwa. Według samorządowców na odszkodowaniach od państwa zarabia głównie zorganizowana sieć pełnomocników, a nie skrzywdzeni

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery