kwota wolna od przetargów publicznych

Marek Okniński

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

Weszły w życie zmiany w zakresie progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień w jednostkach naukowych i jednostkach kultury. Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Pzp już na Komunikaty.pl

Komisja przetargowa - zakres kompetencji

Komisja przetargowa powinna zostać powołana, gdy wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne. W przypadku przetargów o mniejszej wartości powołanie komisji jest fakultatywną decyzją zamawiającego.

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Jeżeli wartość szacunkowa kolejnych udzielanych zamówień uzupełniających przekroczy próg 30 000 euro, obowiązkiem zamawiającego będzie udokumentowanie przeprowadzenia procedury zamówienia z wolnej ręki zgodnie z wymogami ustawowymi.

Świętokrzyskie. Sprzedaż KKSM z wolnej ręki - oferty do 31 lipca

Postanowienie zezwalające syndykowi KKSM na sprzedaż przedsiębiorstwa z wolnej ręki wydał kielecki sąd. Jak powiedział w poniedziałek PAP syndyk masy upadłościowej KKSM Tycjan Saltarski, często "wolna ręka" pozwala bardziej skutecznie przeprowadzić sprzedaż niż przetarg. "Przetarg

Andrzej Duda w "Financial Times": Nie chcemy być strefą buforową NATO

Andrzej Duda w "Financial Times": Nie chcemy być strefą buforową NATO

przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiego wojska wygranym przez Airbus Helicopters. - Są niepokojące sygnały dotyczące (...) pewnych nieprawidłowości w przetargu. Minister obrony zaprzeczył, że takie nieprawidłowości miały miejsce. Ale w sferze publicznej pewnych informacji brakuje. To bardzo

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Art. 40. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

Bez aresztów dla 14 osób w związku z przetargiem dla ZUS

Bez aresztów dla 14 osób w związku z przetargiem dla ZUS

- powiedziała Mazur. 14 osób zatrzymanych Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 14 osób, w tym trzech urzędników decydujących o przetargach w ZUS w związku z tzw. zmową przetargową. Funkcjonariusze pojawili się w warszawskiej centrali ZUS przy ulicy Szamockiej 3 w środę rano. Wśród zatrzymanych są

Kielce . 11 podmiotów chętnych na zakup KKSM

Oferty na zakup KKSM można było składać do 31 lipca. Wcześniej dwukrotnie nie było chętnych na zakup firmy w drodze przetargu. Tym razem kielecki sąd wydał postanowienie zezwalające syndykowi na sprzedaż przedsiębiorstwa z wolnej ręki. Ustalono, że cena minimalna za sprzedaż z wolnej ręki wyniesie

Cztery odwołania od wyboru oferty w przetargu na odcinek obwodnicy Warszawy

publicznych pozostawia furtkę w postaci zamówień dodatkowych, udzielanych wykonawcy realizującemu kontrakt z tzw. 'wolnej ręki' w sytuacji, gdy są one konieczne dla wykonania podstawowego kontraktu, a rozpisanie nowego przetargu na udzielenie takich zamówień związane byłoby dla zamawiającego z

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia: a) w przypadku trybu przetargu

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego; Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju 5a) newralgicznych robotach budowlanych - należy przez to rozumieć roboty budowlane do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

przez bank cena maksymalna akcji wynosiła 65 zł. Zapisy w transzy instytucjonalnej odbędą się w dniach 30 kwietnia - 5 maja. Transakcja ma zapewnić wykonanie zobowiązania wobec Komisji Nadzoru Finansowego do zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie giełdowym do 15 proc. Celem emisji ma być

Zamówienia publiczne w 2010 r.

Według statystyk podanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w roku 2010 udzielono 195.555 zamówień (w roku 2009 - 190.486) o wartości szacunkowej ok. 167 mld zł. To wzrost o blisko 32% w porównaniu do roku 2009, w którym oszacowano wartość rynku zamówień publicznych na kwotę 126,7 mld zł

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

przesyłek towarowych oraz ich konfekcjonowania i magazynowania. Chcesz przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów Art. 133. 1. Do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art

Europejscy przedsiębiorcy ominą amerykański protekcjonizm?

Europejscy przedsiębiorcy ominą amerykański protekcjonizm?

mogli w większym stopniu niż dotąd brać udział w amerykańskich przetargach. Na przeszkodzie "Buy American" Faktycznie, w teorii europejskie firmy mogłyby częściej zabiegać o lukratywne amerykańskie zamówienia publiczne, a nawet dobierać sobie podwykonawców ze swoich krajów. Duże amerykańskie

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

Pytanie Przetarg na zamówienie podstawowe odbył się w formie licytacji elektronicznej. W ogłoszeniu o zamówieniu zawarliśmy informację o możliwych zamówieniach uzupełniających. Zamówienie podstawowe udzielone było rok temu. Kwota zamówienia uzupełniającego stanowić będzie ok. 5% kwoty zamówienia

"Rz": Prokuratura zajmie się kosztownym doradztwem dla CEPiK

"Rz": Prokuratura zajmie się kosztownym doradztwem dla CEPiK

publicznych w sprawie doprowadzenia dysponentów funduszu CEPiK do niekorzystnego rozporządzenia mieniem - mówi Katarzyna Jakacka, szefowa wydziału w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.Zastrzeżenia CBA budzi to, że firmę Infovide-Matrix wybrano bez przetargu, chociaż przepisy nakładały wymóg jego

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

. 1. Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

podczas wcześniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego złożyli oferty. 6. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z

Łódzkie. Raport NIK o spółkach komunalnych

korzystać z dopłat miasta. Według raportu funkcjonowanie części spółek poza sferą użyteczności publicznej było wątpliwe z ekonomicznego punktu widzenia, bo ponosiły straty. Ponadto prowadzenie działalności komercyjnej przez spółki komunalne może naruszać zasady wolnej konkurencji. NIK zwrócił uwagę, że

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi ani ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wyboru partnera prywatnego dokonuje się w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i

Oscypek produktem regionalnym w Kanadzie. Szansa dla polskich firm

Oscypek produktem regionalnym w Kanadzie. Szansa dla polskich firm

. podhalański oscypek. Szansa dzięki przetargom Ale najwięcej zdaniem KE unijne firmy zyskają na otwarciu przez Kanadę dostępu do rynku przetargów publicznych, także organizowanych przez kanadyjskie miasta (rocznie wydają one w przetargach 82 mld euro). Równie korzystny ma być dostęp do kanadyjskiego rynku

NIK krytykuje wydatki miast na promocję. Zlecenia bez przetargów

NIK krytykuje wydatki miast na promocję. Zlecenia bez przetargów

poczucie odpowiedzialności za sprawy lokalne" - podkreśliła. Miasta nie organizują przetargów Jak wynika z raportu NIK, w ponad połowie skontrolowanych miast (8 z 14) przy udzielaniu zamówień na usługi promocyjne nie przestrzegano przepisów ustawy o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych

90 mln zł oszczędności dzięki aukcjom elektronicznym

, zamówienie z wolnej ręki. Tryby postępowań o zamówienie publiczne udział w proc. 2007 2008 2009 2010 Przetarg nieograniczony 63,79

Zasady wnoszenia odwołań do KIO

Termin wniesienia odwołania Zasadą w zakresie ustalania terminu wniesienia odwołania jest, że rozpoczyna on swój bieg od momentu podjęcia (lub zaniechania) czynności podlegającej odwołaniu. W konsekwencji wykonawca wnosząc odwołanie nie może czekać na rozstrzygnięcie przetargu, jeżeli odwołanie ma

Naukowcy nie będą musieli organizować przetargów

dopiero unijna dyrektywa, czyli będą musieli organizować przetargi na zakupy potrzebne im do badań dopiero, jeśli ich koszt wyniesie powyżej 200 tys. euro (dla uczelni) i 130 tys. euro (dla instytutów naukowych). Co więcej, jeśli sprzęt przekracza te kwoty, ale jest produkowany przez jedną firmę, naukowcy

Chiny i Unia Europejska kończą handlową waśń o telekomy

gra. Dla Chińczyków Europa jest najważniejszym partnerem handlowym. Dla Europejczyków Chiny zajmują (zaraz po Amerykanach) drugie miejsce w tym rankingu. To dobre wieści dla Huawei, które nie ma ostatnio dobrej prasy. Dostało zakaz startu w przetargach publicznych na rozbudowę narodowej sieci

Warszawska straż miejska dała Poczcie Polskiej monopol na mandaty

się w tym roku albo kiedy przekroczy kwotę 3,97 mln zł. Przetarg może wygrać tylko Poczta Polska Straż wysyła głównie mandaty. Na początku kolejną umowę chciała podpisać z Pocztą Polską z wolnej ręki, czyli bez przetargu. Kiedy prywatna konkurencja zaprotestowała, przypominając, że od 1 stycznia mamy

Przegląd prasy

CEE, planuje IPO na lipiec-wrzesień Gazeta Wyborcza --CBOS: Dwie trzecie Polaków uważa, że obecnie obowiązująca kwota wolna od podatku jest nieodpowiednia - za niska lub za wysoka, 14% uważa, że jest taka, jak powinna ISBnews --Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wypłacie 1,50 zł dywidendy na

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy; 8) robotach budowlanych

Wskazówki, jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe o wartości poniżej 14.000 euro

Pytanie Przedmiotem naszego zamówienia są usługi pocztowe. Kwota wydatkowana w ciągu całego roku wynosi powyżej 14.000 euro dla przesyłek do 50g, a dla przesyłek powyżej 50g jest to kwota 2.000 zł dla. Jaką procedurę wybrać, czy z wolnej ręki, czy przetarg nieograniczony? Odpowiedź W przedstawionej

Szczurek: nie ograniczaliśmy pieniędzy na wynagrodzenia komisji wyborczych

odpowiada za informatykę systemu wyborczego oraz statystykę wyborczą, ocenił w rozmowie z PAP, że w projekcie budżetu na 2015 r. przewidziano wystarczającą kwotę na przeprowadzenie wyborów, w tym na obsługę informatyczną. "Chodzi o to, byśmy mogli stosowny przetarg (dot. systemu informatycznego - PAP

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Publicznych, bezpodstawnie ograniczając konkurencję i zasady wolnego rynku.   Terminal LNG: Próby wodne obu zbiorników zakończone sukcesem W terminalu LNG w Świnoujściu zakończono próbę wodną drugiego zbiornika LNG, w którym magazynowany będzie skroplony gaz ziemny. Tak jak w przypadku

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych

Nauka robienia przetargów - część druga polemiczna

tys. euro (bez VAT) co odpowiada obecnie kwocie 56 274,40 zł.W artykule "Nauka robienia przetargów" postawiono zarzut generowania przez ustawę Prawo zamówień publicznych niepotrzebnych kosztów związanych z jej stosowaniem. Zaznaczono, iż brak obowiązku korzystania z ustawy przy wydatkach

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

- rok 2009 - 126,7 mld zł - rok 2010 - 167,00 mld. zł Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu, największa kwota środków na realizację zamówienia publicznego w 2010 r. wydatkowana została na zamówienia obejmujące realizację robót budowlanych - 43 % wartości udzielonych zamówień. W przypadku dostaw

Teraz czas na układy

nadużywanie umów cywilnych, a z całą pewnością poprawi sytuację osób pracujących na takich umowach - będą miały odprowadzane realne składki. Ważna zmiana nastąpiła w prawie zamówień publicznych. Będzie można wpisać do warunków przetargu, że dany rodzaj pracy muszą wykonywać osoby zatrudnione na umowach o

Wrocław stracił 313 mln zł? NIK masakruje za stadion

choć wydatkowano na ten cel 21 mln zł, to wbrew przepisom organizującą je firmę wybrano bez przetargu, z wolnej ręki. Sam Dynamicom w raporcie jest określany jako "podmiot o niskiej wiarygodności finansowej", a jeden z zarzutów dotyczy faktu, iż w umowie między tą firmą i spółką Wrocław 2012

Cztery bezskuteczne postępowania - czy to powód do zastosowania "wolnej ręki"?

zarówno w trzecim, jak i następnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zwróć jednak uwagę na czas jaki upłynął pomiędzy postępowaniami. Kiedy "wolna ręka"? Stosownie do treści art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej

Jak to było z przetargiem na 112? Prokuratura zbada

do policji, straży pożarnej lub pogotowia. W Krakowie zamówienie na stworzenie systemu prowadzenia centrum zdobyła poznańska firma WinComp, będąca oficjalnym dystrybutorem technologii innej poznańskiej spółki Medium Soft. Tyle że stało się to bez przetargu, z tak zwanej wolnej ręki, choć wartość

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

zamówienia z wolnej ręki z dotychczasowym wykonawcą? Odpowiedź Otrzymanie przez zamawiającego dodatkowych, nieprzewidzianych środków finansowych, w celu realizacji określonego zadania stanowiącego przedmiot wcześniej zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, uzasadnia wszczęcie odrębnego postępowania

Prokurator oskarża byłego marszałka lubuskiego

zainteresowali się przetargiem - a właściwie jego brakiem - na wykonanie strategii promocji woj. lubuskiego. Chodziło o promocje marki regionu. Śledczy uważają, że były marszałek złamał prawo na przełomie lipca i sierpnia 2008 r. Wykonawcy powinien szukać w przetargu. Tymczasem zlecił projekt z tzw. "wolnej

Korupcja w spółdzielni mieszkaniowej? Prezesi zatrzymani za łapówki

łapówki. Ich wysokość była procentowo uzależniona od wartości każdego kontraktu. - Sprawdzimy, czy w tym przypadku nie doszło też do złamania prawa o zamówieniach publicznych, bo być może wykonawcy tych prac powinni być wyłaniani na drodze przetargu, a nie zamówienia z wolnej ręki - zapowiada prok

ECS zleciło firmie urzędników kontrakt na 4,6 mln zł

naruszenia, opiewają na kwotę 9,3 mln zł. - Przy organizacji przedsięwzięcia w większości przypadków ECS skorzystał z trybu zamówienia z wolnej ręki, czyli bezprzetargowego - tłumaczył w maju Marek Komorowski, dyrektor biura zamówień publicznych gdańskiego urzędu. - Tymczasem nie zachodziły takie przesłanki

Delikatne cięcie długu. MF odkupiło bony skarbowe za 2,247 mld zł

Poniedziałkowy przetarg wywołał wiele emocji. Pewnie dlatego, że Ministerstwo Finansów ogłosiło gotowość wykupienia przed terminem bonów skarbowych za kwotę nawet 16,7 mld zł. To bony, których normalny termin wykupu przypada na pierwszą połowę przyszłego roku. Resort z góry zakładał, że całej tej

Jaki tryb przetargu wybrać?

Pytanie Chcielibyśmy zakupić urządzenie za granicą. Koszt tego urządzenia wynosi 900 000 zł. W jakim z trybów udzielić tego zamówienia? Odpowiedź Każde zamówienie publiczne o wartości powyżej równowartości kwoty 14.000 euro może być udzielone po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia

JKM, czyli urok zbyt prostych rozwiązań

powściągać urzędnicze zakusy na trwonienie publicznych środków. Ale sposobem na to będzie kontrola (w tym działanie mediów) i pilnowanie czytelności przetargów, a nie kwestionowanie zakupu jakichkolwiek dóbr trwałych przez urzędy. I drobna uwaga na koniec - bardziej mnie obecnie niepokoi to, jak wydamy 100

Polska nauka, czyli papierologia

na przetarg z wolnej ręki i negocjacje bez ogłoszenia. Nasza ustawa takie rozróżnienie wprowadza. Skutek jest taki, że tam, gdzie naukowiec z Europy po prostu dzwoni do określonego dostawcy, uzyskuje informację o dostępności danego towaru i kupuje potrzebną rzecz, w międzyczasie tylko ogłaszając na

Przetarg MSZ: Wiele ofert, zwycięzca tylko jeden

równoważnych, ale w kontekście przedstawionych wymagań wydaje się to bez znaczenia. Przetarg został już rozstrzygnięty, o czym wspomniał m.in. serwis Prawidłowe Przetargi Publiczne IT w tekście pt. Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozstrzyga przetarg na 13 mln. zł. Wybrano ofertę firmy Lumena opiewającą na

ZUS ucieknie od Asseco dopiero za trzy lata

obowiązującymi nas procedurami zamówień publicznych przetarg na wykonanie audytu w tej sprawie. Startuje w nim pięć firm: firmy doradcze oraz konsorcjum firm, w tym Comarch, który składa protesty, uniemożliwiając jego zakończenie. Zrobił to już trzykrotnie, wskazując jako swoje doświadczenie udział w budowie

Pilnie poszukują naukowców. Kulisy portalu za 66 mln zł

, jak i specjaliści od projektów internetowych. - O takiej kwocie na taki cel nie można powiedzieć inaczej aniżeli absurd - mówił Przemysław Pająk, redaktor naczelny popularnego serwisu technologicznego Spidersweb. Przedstawiciele ówczesnego marszałka Rafała Jurkowlańca bronili się jednak, że za te

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował Adam Rajewski z polskiego oddziału Wärtsilä. Według Wärtsilä zapisy ograniczające technologię byłyby niezgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, bezpodstawnie ograniczając konkurencję i zasady wolnego rynku. W terminalu LNG w Świnoujściu zakończono próbę wodną

Jak rozwiązać problem śmieciówek? Nie ma prostego rozwiązania

publicznych, czyli odejście od kryterium najniższej ceny i ocenę ofert uwzględniającą zatrudnianie pracowników na umowach o pracę. To ogromny rynek sięgający ok. 11 proc. PKB. Jeśli firmy chcą na nim być, to muszą przestać nadużywać umów cywilnoprawnych. Efekty tej zmiany już mamy w resorcie pracy. Przetargi

Mniej kontroli przy przetargach

Skierowaniu przez niego do Sejmu projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych zakłada całkowitą zmianę taktyki kontrolnej. Obecnie UZP patrzy na ręce urzędnikom organizującym największe przetargi, czyli takie, których wartość przekroczy 10 mln euro w przypadku kontraktów na usługę bądź dostawę

Firmy nie chcą walczyć o państwowe zlecenia

W swoim najnowszym raporcie Urząd Zamówień Publicznych informuje o dramatycznym spadku tzw. wskaźnika konkurencyjności przetargów. W ubiegłym roku średnio na przetarg wpływały zaledwie 2,29 oferty, podczas gdy rok wcześniej było 3,62, a w 2005 r. - 4,4. W przypadku 47 proc. zamówień o wartości

Jak spółdzielnia generałów zyskała na jednej operacji 20 mln zł. "Dzień bez walki to dzień stracony" [NASZE ŚLEDZTWO]

Zbrojnych i Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego. Od roku 1996 wpłaciła łącznie 1,62 mld zł. Zwykle AMW przekazuje samorządom nieruchomości w darowiźnie lub sprzedaje bez przetargów. Główna działalność Agencji polega jednak na sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów. Aktualnie AMW ma po

Komisarz Karel de Gucht: Za tanio budować się nie da

ekonomicznego. Jestem liberałem i nie popieram ograniczania dostępu do rynku, ale także liberalizm potrzebuje reguł. Nasz otwarty rynek zamówień publicznych jest wart 340 mld euro rocznie. W USA ta kwota wynosi tylko 40 mld euro, w Japonii 30 mld euro. Chiny wciąż negocjują przystąpienie do porozumienia w

Wraca prawo do wnoszenia odwołań

Prawa zamówień publicznych. Zasada Zgodnie z art. 184 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie w przypadku zamówień, których wartość nie przekracza kwot unijnych, przysługuje jedynie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Nastąpiły zmiany w świadomości odbiorców, zwłaszcza publicznych. Zrozumieli oni, że konkurencja jest dobra, sprzyja jakości i niższym cenom. To, że ceny spadły ponad dwukrotnie i oczekiwania rosną - jak np. w przetargu dla sądów - to efekt konkurencji" - wskazał. Szostak nawiązał do dobrego - w jego

Inspekcja Pracy nie ma zębów? Grzywna wynosi 2 tys. zł, a powinna 15 tys.

kodeksowi pracy i narażać się na kontrole Inspekcji - jeśli mogę go przyjąć na umowę-zlecenie albo jeszcze lepiej na umowę o dzieło?". Coraz więcej firm, które zatrudniają na tańsze śmieciówki, wygrywa przetargi, bo proponują niższe stawki w przetargach publicznych, np. na budowę drogi. - Jest jeszcze

Niezaplanowanych kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy nie pokryjesz udzielając zamówienia dodatkowego

Pytanie W przetargu ograniczonym przyjęto do rozliczenia cenę ryczałtową. W trakcie realizacji umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego została cofnięta zgoda na wjazd na teren budowy. Ze względu na krótki termin realizacji umowy wykonawca korzystał, do momentu wydania nowej decyzji, z drogi

Cena oferty przewyższa możliwości zamawiającego

opiewają na ceny wyższe niż kwota podana przez zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem złożonych ofert nie oznacza bezwzględnej konieczności unieważnienia przetargu. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn

Cena obietnic pani premier. Czy plany ogłoszone w exposé są realne?

nadmiernym deficytem i musi go ograniczać. W przyszłym roku deficyt sektora finansów publicznych ma spaść poniżej dopuszczalnej w UE granicy 3 proc. PKB. Już od paru miesięcy wiadomo, że w przyszłym roku nadal zamrożona będzie kwota wolna. To oznacza niewielką, ale jednak podwyżkę podatków. Nadal utrzymana

Sprawdź, kiedy umowa na przesył i sprzedaż energii elektrycznej może być zawarta na czas nieoznaczony

Pytanie Umowę na świadczenie usługi przesyłowej i sprzedaży energii elektrycznej zawarliśmy 10 lat temu na czas nieokreślony. Łączna kwota za sprzedaż energii elektrycznej i przesył nie przekracza 14.000 euro za 12 miesięcy. Wiodącą kwotą na fakturze jest opłata za energię elektryczną. Opisując

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

inwestycji. Nie były one ujęte ani w projekcie, ani w kosztorysie. Oszacowaliśmy wartość wszystkich robót razem i kwota ta wynosi nieco ponad 100.000 euro. Pozostaje do wykonania wiele dość skomplikowanych robót instalacyjnych. Roboty będą zazębiały się z robotami wykonanymi już przez istniejącego wykonawcę

Firmy polują na prąd

kwota? Tego firma ujawnić nie chce. Można to jednak z grubsza obliczyć. Megawatogodzina prądu kosztuje dla klienta ostatecznego dziś 200-300 zł. TP SA zużywa 500 tys. megawatogodzin, wychodzi więc rocznie od 100 do 150 mln zł. Dzięki przetargowi zaoszczędzi więc od 5 do 7,5 mln. W przetargu startuje

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, - na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Powyższe terminy

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

jednego lub drugiego rozwiązania). Nie było żadnych wytycznych w tym zakresie, poza zasadami wynikającymi z przepisów o finansach publicznych. Obecnie wprowadzono zasadę, iż podstawowym rozwiązaniem w postępowaniach o zamówienie publiczne jest stosowanie ceny wraz z innymi kryteriami dotyczącymi

Nie posiadasz informacji niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia? Zbadaj rynek!

maksymalna kwota zobowiązania zamawiającego, jak również ceny jednostkowe służące do faktycznych rozliczeń. Podstawa prawna: art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). Odpowiedź udzielona: 24 czerwca 2010 r. www.portalzp.pl

Praga dostanie miliard złotych. Na co zostanie wydany?

ostatnich ośmiu lat za rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz, która chętnie zapewniała publicznie o swojej sympatii dla Pragi, ale nie szły za tym konkrety. Teraz ma się to zmienić. Rozpoczyna się właśnie drugi etap rewitalizacji w Warszawie. W latach 2005-2013 rozpisano ją na 14 dzielnic i znacznie mniejsze

Przetargi pod ochroną

stwierdził, że akurat tego błędu zamawiającemu nie wolno poprawić. Ponadto rząd chce ukrócić zmowy wykonawców startujących do przetargów publicznych. Firmom ma grozić utrata wadium - nawet 4 proc. wartości zamówienia - jeśli nie złożą w terminie wszystkich dokumentów lub oświadczeń potwierdzających

Przetargi pod ochroną

stwierdził, że akurat tego błędu zamawiającemu nie wolno poprawić. Ponadto rząd chce ukrócić zmowy wykonawców startujących do przetargów publicznych. Firmom ma grozić utrata wadium - nawet 4 proc. wartości zamówienia - jeśli nie złożą w terminie wszystkich dokumentów lub oświadczeń potwierdzających

Co wymyśli chodnik, czyli polska atrapa rozwoju

ogromnej kwoty, którą rozliczyć jest stosunkowo łatwo. Wszystkie pieniądze na innowacje poszły do uczelni? - Połowę środków dostały firmy. Wydały mądrzej? - Teoretycznie wydały na innowacje, tylko pytanie, co innowacją nazwiemy. Urzędnicy, którzy mieli oceniać, co podpada pod tę kategorię, prosili rząd o

W kolejce do e-państwa. Budujemy je od lat dziewięćdziesiątych

się nie powtórzy. - Wprowadziliśmy do regulaminów wszystkich instytucji i beneficjentów środków unijnych zobowiązanie informowania o decyzjach i wydarzeniach dotyczących przetargów. Szczególnie przyglądamy się zlecaniu projektów z wolnej ręki, bez przetargu - tłumaczy Michał Boni, minister

Polska bez etatu. Miliony pracują na śmieciowych umowach

kilka godzin wolnego - to była ulga i radość. Dziś, gdy nie pracuję, mam wrażenie, że tracę czas, że powinienem coś robić... Jego strategia na kryzys? - "Przytuliłem się" mocniej do dwóch największych zleceniodawców, obniżyłem ceny. Nie szukam nowych zleceń w kraju, pilnuję głównych

Samorządy przy kasie. W budżetach nadwyżka, ale zadłużenie rośnie

pieniądze z dotacji i subwencji. Wydatki zamknęły się w kwocie 181,6 mld zł i były wyższe niż rok wcześniej o 2,2 proc. To najwolniejszy wzrost, jeśli wziąć pod uwagę dane od 2007 r. Część gmin postanowiło dzięki zakupom grupowym zaoszczędzić poważne pieniądze. 111 samorządów województwa lubuskiego i

Przegląd wiadomości o nowych inwestycjach budowlanych

zakończenie planowane jest na przyszły rok, podała firma PMR. "Ostateczny termin składania ofert w przetargu to 27 października 2011 r. Ponadto, trwają przygotowania do drugiego przetargu, w którym wyłoniony zostanie wykonawca nowych przestrzeni publicznych, obiektów usługowych i dróg w centrum. Prace

Hamulcowy na polskim torze

.- Przykład PKP Energetyki, która wygrywa publiczne przetargi na usług elektroenergetyczne, pokazuje, że dobrze przeprowadzony proces restrukturyzacji służy spółce i otoczeniu - stwierdza Andrzej Sadowski, prezes Centrum A. Smitha.Zmiany na kolei dokonują się jednak wolno i z oporami.- W przeciwieństwie do

Patenty w potrzasku, szczepionka na kroplówce

powstrzymują chorobę przez rok, ale działają też na zdrowe komórki (stąd liczne skutki uboczne) i są w powijakach, a ściślej - w pierwszej fazie badań klinicznych. Na tym tle chroniona trzema międzynarodowymi patentami AGI-101, bo tak zwie się poznańska szczepionka, wygląda na bezkonkurencyjną - wolną od

Związkowi biznesmeni

zł pod zastaw spółki, której udziały są warte ponad 6 mln zł. Rzeczywista wartość spółki może być jednak zupełnie inna. Zależeć będzie od tego, jaką kwotę uzyskamy ze sprzedaży tych mieszkań - przewiduje.Obliczenia nie są jednak takie skomplikowane. Jeśli Solidarności uda się sprzedać wszystkie ok

Prezydent Polski solidarnej. Gospodarczy bilans Lecha Kaczyńskiego

. wzrostu PKB, ostatecznie okazało się, że wzrost wyniósł 1,8 proc.). - Rząd powinien stymulować gospodarkę - upominał prezydent w Sejmie. I ostro skrytykował cięcia budżetowe, jakie rząd PO-PSL próbował wprowadzać. Lech Kaczyński proponował inne działania: obniżkę VAT i kwot wolnych od podatku dla osób

Kto poczuje budżetowe cięcie

mld. Dla większości obywateli cięcie 21 mld zł to totalna abstrakcja. Trudno taką kwotę sobie nawet wyobrazić. Milion złotych w banknotach 100-zł waży 8,5 kg. 21 mld zł to więc aż 178 ton papieru. Najbogatszy Polak Zygmunt Solorz-Żak według miesięcznika "Forbes" zgromadził majątek wart 3,9

Polska zamierza ponownie oddłużyć się na kwotę 1-2 mld zł

bardziej opłacalny od alternatywnego dla niego utrzymywania wolnych pieniędzy na lokatach. Wedle ekonomistów na rządowym rachunku w NBP leży w tej chwili 40 mld zł. Część tych pieniędzy Ministerstwo Finansów może wykorzystać na przedterminowy wykup bonów. W ten sposób wpływa na obniżenie długu publicznego

Masz konkretną kwotę na realizację zamówienia? Zamieść w siwz odpowiednią informację!

Odpowiedź Podstawowymi trybami udzielania zamówień są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Zasadniczo zamawiający udzielając zamówienia, powinien zastosować jeden z trybów podstawowych. Zamawiający jest uprawniony do udzielenia zamówienia w innym trybie wyłącznie w przypadku

Samorządy: inwestycje, szkło, metal i wyobraźnia

stalową konstrukcję, natomiast pozostałe 600 to waga elementów ze szkła). Bytom – zabudowa placu Kościuszki Międzynarodowa firma developerska Braaten+Pedersen (w Polsce firma funkcjonuje pod nazwą Braaten+Pederse n+Partners) wygrała przetarg na zakup i zabudowę Placu Kościuszki w Bytomiu. Za

Taryfikator kar finansowych za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.

naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych uniemożliwia ustalenie wysokości nieprawidłowo wydatkowanej kwoty pochodzącej ze środków UE. Wówczas na podstawie wprowadzonego taryfikatora zostanie ustalona wysokość dotacji ze środków UE, która może zostać odebrana beneficjentowi w związku z popełnieniem

Stenogram z 12. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji PZU SA 31 marca 2005 r.

, któremu jako prezes banku, będącego spółką publiczną, podlegam.Oczywistym i znanym wysokiej komisji jest fakt, iż bank i osoby w nim zatrudnione są zobowiązane dochować tajemnicy bankowej. Tajemnica ta obejmuje wszelkie czynności, wszelkie informacje dotyczące czynności bankowych, uzyskane w trakcie

Stenogram z 28. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji PZU SA czerwca 2005 r.

odpowiedzieć, albowiem pracowałem wówczas w ABN AMRO Banku. Stąd jedynie mogę się opierać na informacjach publicznie dostępnych, czyli kiedy był rozstrzygnięty przetarg. Mogę sobie ewentualnie przyjąć, ile czasu trwało wyłanianie doradcy, jak długo trwał przetarg, natomiast nie potrafię powiedzieć, od jakiej

Niepewność 2009 - o swoich planach mówią prezesi największych polskich firm

gospodarka urośnie o 2 proc., to banki o 4 proc. Ale to dla nich bardzo wolne tempo, które wymusi zamrożenie wielu inwestycji. Jestem przekonany, że banki sobie potrafią poradzić same, a rząd powinien skupić się raczej na wspieraniu przedsiębiorców - zapewnić im gwarancje kredytowe czy pomagać w

Stenogram z 24. posiedzenia Komisji Śledczej 10 czerwca 2005 r.

dniu 7 września 2004 r. prawnicy reprezentujący stronę polską udowodnili w sposób bezdyskusyjny, w oparciu o dokumenty dostarczone przez właśnie firmę Eureko, że Eureko w 2000 r. dysponowało wolnymi środkami i - cytuję, żeby nie zaskoczyć wszystkich - kwotą miliona euro? A miało zapłacić za 20% akcji

Stenogram z 8. posiedzenia Komisji Śledczej 5 marca 2005 r.

doskonale wiedzieli reprezentujący Eureko przedstawiciele w zarządzie PZU SA.Jeśli chodzi o PZU Życie, projekt wszedł w fazę realizacji kilka dni po odwołaniu mnie ze stanowiska, a dokładnie dnia 3 maja, który, wydawałoby się, że powinien być dniem wolnym od pracy. Natomiast, jak wynika z dokumentów i

Historia o Dariuszu Przywieczerskim - reportaż

handlu zagranicznego.W 1990 r. Universal wyemitował akcje i stał się symbolem sukcesu w kapitalizmie. W styczniu 1999 Komisja Papierów Wartościowych usunęła jego akcje z publicznego obrotu, co oznacza opuszczenie giełdy. Ukarała go za to, że nie informował akcjonariuszy o wszystkich transakcjach. Długi

Kolejowa konkurencja na zakręcie

ponad 40 proc. (Niemcy) do ponad 90 proc. (Szwecja). W Polsce jeszcze do ub.r. była to odwrotna proporcja do szwedzkiej. W tym roku, po zasileniu administratora sieci PKP PLK przez budżet państwa kwotą 900 mln zł, udział przewoźników zmaleje do 80 proc.- Będzie sukcesem, jeżeli ten poziom utrzymamy w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery