kto sporządza sprawozdanie finansowe

PAP

Prezydent podpisał ustawę upraszczającą sprawozdania finansowe mikro firm

Prezydent podpisał ustawę upraszczającą sprawozdania finansowe mikro firm

Ponad 30 tys. najmniejszych firm będzie mogło zaoszczędzić na uproszczeniu sprawozdań finansowych - prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, dzięki której możliwe będzie sporządzanie skróconego sprawozdania finansowego przez mikro przedsiębiorstwa.

Będą zmiany w ustawie o rachunkowości

Możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego oraz zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności pod warunkiem, że niektóre informacje objęte dotychczas jego zakresem informacyjnym zostaną przez jednostki małe ujawnione w informacji dodatkowej - to tylko część zmian, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Finansów w ustawie o rachunkowości.

We wtorek rząd zajmie się ułatwieniami dla mikrofirm

Najmniejsze przedsiębiorstwa, tzw. mikrofirmy, będą mogły sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe, co będzie dla nich tańsze. Odpowiednie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, którym we wtorek ma zająć się rząd.

Brak certyfikatu księgowego a prowadzenie księgowości stowarzyszenia

Umowa o dzieło jest umową rezultatu, zatem nie powinna być zawierana w przypadku wykonywania czynności związanych z ujmowaniem zdarzeń w księgach rachunkowych. Są to czynności o charakterze ciągłym i powtarzalnym.Dla tego typu czynności właściwsza z umów cywilno-prawnych jest umowa zlecenia.Osoba ni

MF: ponad 34 tys. firm skorzysta z uproszczeń w rachunkowości

. Prognozuje się, że z zaproponowanych uproszczeń będzie mogło skorzystać ponad 34 tys. jednostek, co w rezultacie będzie mogło doprowadzać do redukcji kosztów związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego rzędu 17 mln zł" - poinformowała Podedworna-Tarnowska. Projekt ten wdraża uproszczenia w

Sejm uchwalił przepisy upraszczające rachunkowość najmniejszych firm

Za przyjęciem noweli głosowało 428 posłów, trzech było przeciwnych, a żaden nie wstrzymał się od głosu. Nowe przepisy wynikają z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Zgodnie z nimi możliwe będzie sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego przez mikro

Sejm za poprawkami Senatu do uproszczeń rachunkowości najmniejszych firm

2014. Nowelizacja wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Zgodnie z nią możliwe będzie sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego przez tzw. mikroprzedsiębiorstwa. Podmioty te będą uwzględniały w sprawozdaniu jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku

Senat chce zmian noweli upraszczającej rachunkowość najmniejszych firm

2014. Nowelizacja wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Zgodnie z nią możliwe będzie sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego przez tzw. mikro przedsiębiorstwa. Podmioty te będą uwzględniały w sprawozdaniu jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku

Posłowie chcą uprościć rachunkowość dla najmniejszych firm

finansowej dla jednostek mikro, wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Uproszczenia mają obejmować możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego. Uproszczony ma zostać bilans, który będzie się składał jedynie z kilku pozycji aktywów i kilku pozycji pasywów, a

MF planuje uproszczenie sprawozdań finansowych małych firm

do przepisów dyrektywy w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W dokumencie zaproponowano także wprowadzenie nowego sprawozdania dotyczącego płatności na rzecz administracji rządowych dla niektórych jednostek w sektorze wydobywczym i eksploatacji lasów pierwotnych. Ponadto w

MF zamierza uprościć zasady rachunkowości dla małych firm

zakresie sprawozdawczości finansowej, takich jak np. możliwości sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego, składającego się ze skróconego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej" - tłumaczyła wiceminister. Zapowiedziała, że firmy te nie będą musiały sporządzać rachunku

Rząd za uproszczeniem rachunkowości dla najmniejszych firm

sprawozdawczości finansowej dla jednostek mikro, wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Uproszczenia mają obejmować możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego. Uproszczony ma zostać bilans (będzie się składał jedynie z kilku pozycji aktywów i kilku pozycji

Rząd za uproszczeniem rachunkowości dla najmniejszych firm

sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego. Uproszczony ma zostać bilans (będzie się składał jedynie z kilku pozycji aktywów i kilku pozycji pasywów) oraz rachunek zysków i strat. Nie będzie wymagane sporządzanie informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności. Jednostki mikro to według

MF: małe organizacje pozarządowe wyłączone spod przepisów o rachunkowości

sektora finansów publicznych. Przewidziane uproszczenia obejmują m.in. możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego, zwolnienie - pod pewnymi warunkami - ze sporządzania sprawozdania z działalności, zwolnienie z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku

KNF nałożył pół miliona złotych kary na wydawcę "Wprost"

KNF nałożył pół miliona złotych kary na wydawcę "Wprost"

zakwestionował, spółka skorygowała raporty w kolejnych latach. Od 2012 r. biegli nie zgłaszają zastrzeżeń do sposobu sporządzania sprawozdań finansowych PMPG S.A. i Grupy Kapitałowej PMPG" - powiedział Lisiecki. "Nie można karać spółki za to, że audytor zgłosił zastrzeżenia do sposobu prezentacji

KNF ukarała właściciela wydawcy "Wprost" za sprawozdania z 2009 i 2010 r.

nie zgłaszają zastrzeżeń do sposobu sporządzania sprawozdań finansowych PMPG S.A. i Grupy Kapitałowej PMPG" - powiedział Lisiecki. "Nie można karać spółki za to, że audytor zgłosił zastrzeżenia do sposobu prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym. Występowanie ewentualnych zastrzeżeń w

Ułatwienia dla mikrospółek. Będzie bardzo prosta księgowość

Ułatwienia dla mikrospółek. Będzie bardzo prosta księgowość

sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech następujących wielkości: - suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 350 tys. euro, - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za dany

Posłowie za uproszczeniem rachunkowości dla najmniejszych firm

nowymi przepisami możliwe będzie sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego przez mikro przedsiębiorstwa. Podmioty te będą uwzględniały w sprawozdaniu jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Zniesiono również obowiązek sporządzania informacji dodatkowych oraz

Elektrobudowa prognozuje zysk netto grupy na poziomie 45 mln zł w 2015 r.

prawne, podatkowe i administracyjne prowadzonej działalności. Prognoza, zarówno w części dotyczącej spółki Elektrobudowa, jak i spółek zależnych i stowarzyszonych została przygotowana przy uwzględnieniu takich samych zasad rachunkowości, jakie spółka stosowała w sprawozdaniach finansowych za lata

Giełda karze spółki za brak raportów. Zawieszane notowania

Giełda karze spółki za brak raportów. Zawieszane notowania

firmy tłumaczą się z opóźnień? - Zarząd przesunął termin publikacji raportów na 12 maja ze względu na nieprzewidziane problemy z systemem finansowo-księgowym, które wystąpiły w trakcie prac nad dostosowaniem sprawozdań finansowych do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej - powiedziała

Korekta nieprawidłowości księgowych obniży wynik PZ Cormay za 2014r o 2,3 mln zł

podstawowy zostaną wykazane w sprawozdaniu finansowym jako nierozliczony wynik z lat ubiegłych. Kwoty nieprawidłowości które wpłyną na obniżenie wyniku roku 2014 sięgają 2,3 mln zł" - czytamy w komunikacie. Zakres tych nieprawidłowości obejmuje następujące przypadki: - istotne koszty działalności

Po aferze Amber Gold: podejrzanych pięć tysięcy prezesów

Po aferze Amber Gold: podejrzanych pięć tysięcy prezesów

Od początku września do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz wpłynęło 5300 takich zawiadomień. Chodzi o sprawozdania finansowe za rok 2009 lub 2010. Nadawcą pism są wydziały gospodarcze KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ.- Sąd przysyła nam pisma przewodnie wraz z listą spółek, które nie złożyły

TAURON otrzymał wyróżnienie w konkursie "The Best Annual Report 2010"

Oceniając raport roczny Taurona członkowie zespołu oceniającego zastosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej podkreślili, że roczne sprawozdanie finansowe pozwala w sposób przejrzysty i zagregowany prawidłowo ocenić sytuację

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

lipca, a dniem jej wypłaty 30 lipca. Pozostała część zysku za 2013 rok została przekazana na pokrycie ujemnego kapitału związanego z przyjęciem sporządzania sprawozdań finansowych według standardów MSR w kwocie 7,4 mln zł, oraz na kapitał zapasowy w kwocie 24,7 mln zł. Zarząd Mennicy rekomendował nie

Gdyby Amber Gold składał sprawozdania...

przestrzegania prawa.W tym momencie można przeprowadzić merytoryczną dyskusję, jakie to powinny być warunki dla takich spółek. Ja uważam, że przede wszystkim kwartalne raportowanie do KNF i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta. Raportowanie to przede wszystkim wysłanie

Ustawy ws. wymiany informacji podatkowych z Bahamami i Belize - podpisane

zwolnione z opodatkowania wszystkich zysków wygenerowanych poza granicami Belize. Nie obowiązuje ich również wymóg sporządzania okresowych zeznań podatkowych, sprawozdań finansowych oraz księgowania przychodów wygenerowanych poza granicami kraju. W maju 2013 r. z listy rajów podatkowych Ministerstwa

Kwartalne sprawozdania do NBP na nowych zasadach

Sprawozdawczość według nowych przepisówSkładanie sprawozdań do NBP za 2010 r. odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz

Senat: rewidenci powinni badać sprawozdania finansowe SKOK-ów

Projekt zmian w ustawie zostanie przesłany do Sejmu. Jego propozycje przewidują także odebranie SKOK-om prawa do sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych. Według danych Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej na koniec marca 2008 r., 26 Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo

Bieńkowska komisarzem ds. budżetu? Wyciekła wstępna lista Komisji

ramach średniookresowej perspektywy finansowej i zapewniała płynny przebieg rocznej procedury budżetowej, co wymaga godzenia interesów między unijnymi instytucjami. W skład dyrekcji generalnej wchodzi między innymi departament księgowości Komisji, który sporządza sprawozdania finansowe Unii (sprawozdania

Dokumenty potwierdzające zdolności finansowe wykonawcy

obiektywnych dostarczyć wymaganego dokumentu. W praktyce da się ten przepis zastosować w dwóch przypadkach. Jeżeli wykonawca jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania finansowego, wówczas będzie mógł przedstawiać roczne sprawozdanie, tzw. PIT. I drugi przypadek, kiedy zamiast

Sejm. Ustawa ws. podatku węglowodorowego ma wejść w życie w 2016 r.

ustawy, czyli z dniem 1 stycznia 2016 roku" - powiedział. Brzezinka dodał, że w projekcie dopuszczono sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi zasadami rachunkowości. "Doprecyzowano przepisy dot. obliczania tzw. wskaźnika R, określającego relację skumulowanych przychodów

Jedenasta doba strajku w JSW - prowadzony jest wyłącznie na powierzchni

dla poszczególnych grup zatrudnionych w harmonogramach czasu pracy. Harmonogramy mają być sporządzane na okres obejmujący co najmniej miesiąc. Zarząd chciałby też, żeby wypłata tzw. czternastej pensji, począwszy od tego roku, była uzależniona od tego, czy spółka osiągnie dodatnie wyniki finansowe i

W protokole JSW m.in. zamrożenie pensji, L-4 według ogólnych zasad

, czy spółka osiągnie dodatnie wyniki finansowe i była nie większa niż 20 proc. zysku netto spółki na bazie zaudytowanego rocznego sprawozdania finansowego. Czternastka za 2014 r. miałaby być wypłacona w 3 ratach - 40 proc. w lutym, 30 proc. w październiku, 30 proc. w listopadzie. Deputat węglowy zarząd

MKiDN czeka z kontrolą w ZAiKS aż zmieni się prawo autorskie

Przeczytaj też: Zaiks: Zainwestowali w dolary, stracą pieniądze artystów? Przygotowany przez rząd projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zakłada nałożenie na organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi obowiązku sporządzania sprawozdania ze swojej działalności

Wydatki na badanie sprawozdania finansowego

Audyt obowiązkowy oraz dobrowolnyJednostki, których roczne sprawozdania podlegają obligatoryjnemu badaniu wymienione są w art. 64 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). Wydatki poniesione na badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone w związku z ustawowym obowiązkiem

Z nieba do piekła. Jak Rewal wpadł w długi po uszy

Mimo finansowych tarapatów, w jakich znalazł się Rewal i kolosalnych długów, rządzący od lat gminą wójt Robert Skraburski w listopadowych wyborach dostał prawie 60-procentowe poparcie przy 48-procentowej frekwencji. Skąd to zaufanie? - Jak nawarzył tego piwa i miał odwagę wystartować w wyborach, to

ZPC Otmuchów obniżył prognozy zysku netto w 2011 r., przy wyższych przychodach

związku z rozpoczęciem sporządzania oraz publikacji skonsolidowanych sprawozdań finansowych ZPC Otmuchów, będzie miała prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy ZPC Otmuchów obejmująca wyniki ZPC Otmuchów oraz dwóch spółek zależnych: Jedność oraz Victoria Sweet" - czytamy dalej. Prognoza

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a obowiązek badania sprawozdania finansowego

przedsiębiorstwa nie oznacza zatem likwidacji spółki jawnej. Spółka jawna nie jest ani likwidowana, ani nie została ogłoszona jej upadłość, dlatego nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego na dzień sprzedaży.Z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości wynika, że zamknięcie ksiąg rachunkowych

Zdolność kredytowa wykonawcy

części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz

Co zrobić, żeby doradcy finansowi nie wciskali nam kitu?

banków, nie daliby się zapewne namówić na tak poważną zmianę profilu działalności. Mam inny pomysł. Po pierwsze, wszystkie sieci doradców finansowych, które deklarują, że chcą działać etycznie, powinny już od jutra umówić się, że każda ich porada dla klienta będzie sporządzana na piśmie z uzasadnieniem

CERTYFIKAT TO DROGA DO MIĘDZYNARODOWEJ KARIERY

kompetencje. Moim zdaniem międzynarodowe certyfikaty są cenniejsze niż wiedza akademicka, ponieważ uczą konkretnych umiejętności. Np. na egzaminie z rachunkowości finansowej faktycznie sporządza się sprawozdanie finansowe firmy. A więc nie chodzi tylko o wiedzę i definicje, lecz o daną umiejętność. DS

Rezerwa Federalna dostrzega "optymistyczne znaki"

;, wykluczającą skrajne prognozy gospodarcze (trzy najbardziej optymistyczne i trzy najbardziej pesymistyczne), sporządzane przez przedstawicieli Rezerwy Federalnej.Geithner: Sytuacja sektora finansowego się poprawiaSytuacja amerykańskiego sektora finansowego ulega poprawie - powiedział w środę w Kongresie

"DGP": Urzędnik może błądzić, kary nie przewidziano

zdecydowała o karach finansowych. Udzieliła także dziewięciu upomnień. Większość spraw kończy się uniewinnieniem lub odstąpieniem od wymierzenia kary.W tym kontekście nie dziwi opisywany przez gazetę przypadek uniewinnienia przez GKO dyrektora Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, którego wcześniej komisja

Koniec wolnoamerykanki na NewConnect

000 zł (choć w uzasadnionych przypadkach będzie szansa na odstępstwo - GPW weźmie pod uwagę kapitał pozyskany z emisji akcji). Debiutant będzie musiał także przedstawić zbadane sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, a dokument informacyjny będzie znacznie obszerniejszy. Zwierać będzie

Kryterium jakości opinii prawnej

poglądów wraz z jednoznacznym wskazaniem, które rozwiązanie - zdaniem sporządzającego opinię - jest właściwe. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów należało też podać, czy i z jaką korektą finansową wiąże się to naruszenie dla opiniowanego postępowania. Uczestnicy tego "egzaminu" mogli

Zawieszenie działalności a obowiązki podatkowe i rachunkowe

ksiąg oraz sporządzania bilansu i składania sprawozdania finansowego za dany rok gospodarczy, chociaż w nowelizacji nie uregulowano zagadnienia prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zatem, jeżeli w okresie zawieszenia nie wystąpią zdarzenia gospodarcze, które miałyby wpływ na powstanie obowiązku podatkowego

W dobie kryzysu UE chce bardziej wspierać małe i średnie firmy

pobudzenia gospodarki UE w odpowiedzi na kryzys opiera się w dużej mierze na "Small Business Act", między innymi likwidując wymóg sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez mikroprzedsiębiorstwa, ułatwiając dostęp do zamówień publicznych i nakładając na władze obowiązek regulowania

IFS Applications w firmie VECTRA

funkcjonalności, a w tym możliwość konsolidacji sprawozdań finansowych oraz obsługę przez IFS Zasoby Ludzkie oraz IFS Płace specyfiki zakładu pracy chronionej. Realizację wdrożenia rozpoczęto w kwietniu 2005 roku.Za przebieg wdrożenia IFS Applications po stronie Grupy VECTRA odpowiada Sławomir Topczewski

Małe to małe, a średnie to średnie...

przedsiębiorstwami związanymi lub podmiotami publicznymi, 25 proc. lub więcej udziałów lub głosów w firmie wnioskodawcy,nie sporządza się skonsolidowanych sprawozdań finansowych i nie jest ujęte w sprawozdaniach finansowych firmy, które sporządza sprawozdania skonsolidowane.Z przedsiębiorstwami partnerskimi mamy do

Wygrywają wciąż ci sami. Czy to zmowa przetargowa?

siedem to firmy związane z wygrywającymi w poprzednich postępowaniach spółkami. Ich oferty nie tylko są takie same, wykazują nawet identyczne doświadczenie, a nawet posługują się tą samą gwarancją bankową i sprawozdaniem finansowym! Oferty zawierają też te same drobne błędy mogące sugerować, że

Premierowi Islandii grożą nawet dwa lata więzienia. Za kryzys

długo. Sam Madoff przyznał, że sądził, iż zostanie złapany znacznie wcześniej. Potwierdzono postawionych mu jedenaście zarzutów, wśród których znalazło się pranie brudnych pieniędzy, defraudacja i sporządzanie fałszywych sprawozdań finansowych.

Przegląd wiadomości z sektora TMT: Inwestycje, M&A i biznes

zł – wynika ze sprawozdania półrocznego telekomu. PBD opracowuje i wdraża produkty bankowe dla klientów komórkowej sieci. „Spółka ta będzie koncentrowała się na wprowadzaniu produktów finansowych i ubezpieczeniowych wzbogaconych technologią mobilną do oferty operatora – powiedziała

Przyczajony rząd, ukryty zysk NBP

przekazały ponad 2 mld zł na rachunek dochodów budżetu państwa. Sprawozdanie finansowe NBP za 2008 r. nie zostało jeszcze zaakceptowane przez Radę Ministrów, więc formalnie sprawa podziału nadwyżki nie jest zamknięta. Trzeba jednak mieć nadzieję, że rząd nie będzie już próbował podważyć podjętej przez władze

Jak mogą uprościć swoją księgowość małe firmy?

;myśl art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, mogą odstąpić od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust. 10 ustawy). Jednostki, których sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowemu badaniu, mogą także kwalifikować umowy leasingu według

Ważne informacje i terminy dla osób ubiegających się o certyfikat księgowy

) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, lub2) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, lub3) sporządzanie sprawozdań finansowych, lub4) badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego

Dane z USA. Na Wall Street rekord. Na GPW podrożały małe spółki

raportu... "jest niemożliwe ze względu na brak informacji finansowych od spółek zależnych, niezbędnych do sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego. W związku z powyższym Spółka nie jest w stanie określić terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok". Czytaj więcej: Władze

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

jakich te dokumenty mogą być składane, a jeszcze wcześniej możliwość taka została uwzględniona w orzecznictwie KIO. Zmiana ta jednak nie oznacza iż wykonawca może zawsze podpierać się przy spełnianiu warunków przychodami czy płynnością finansową niezwiązanego z nim podmiotu - realna możliwość

Udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Sprawozdanie finansowe albo jego część, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami

Prawa akcjonariusza, czyli przychodź na walne, głosuj, skarż się

obrachunkowy kończący się np. w marcu albo wrześniu. Wszystko zależy od tego, co postanowili właściciele, najczęściej przy okazji powołania spółki. Pierwszorzędnym celem zwyczajnego walnego jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki, sprawozdania zarządu, podjęcie uchwały o podziale

Stenogram z 12. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji PZU SA 31 marca 2005 r.

przypomnieć podstawowe dane finansowe grupy BIG Banku Gdańskiego na dzień 30 września 1999 r. Dlaczego 30 września? Bowiem to jest dzień zakończenia roku obrotowego banku, to był dzień zakończenia roku obrotowego banku, na ten dzień był sporządzany bilans, rachunek wyników, sprawozdanie finansowe audytowane i

Stenogram z 6. posiedzenia Komisji Śledczej 24 lutego 2005 r.

brał udział w tym minister? To powstaje wtedy pytanie: to w takim razie kto prowadził te negocjacje, bo przecież same się nie prowadziły?Pani Alicja Kornasiewicz:Negocjacje były prowadzone przez departament, który departament był w otoczeniu czy przy pomocy doradców, zarówno doradcy finansowego, jak i

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Sprawozdanie finansowe

Europejskiego i Rady ()..Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg wynikający z przepisów prawa podatkowego.Sprawozdania finansowe w Polsce sporządza się w języku polskim oraz w walucie polskiej. OpisSprawozdanie finansowe musi spełniać warunki formalne, tj

Sprawozdanie skonsolidowane

finansowych do jednostki dominującej, sporządzeniem i badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Regulacje szczególneDo rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej dołącza się sprawozdanie z jej działalności.Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza

Creditreform

, w tym również na terenach obecnie polskich.Creditreform zajmuje się: gromadzeniem, analizą oraz dostarczaniem informacji o moralności płatniczej firm (sporządza raporty gospodarcze), a także prowadzeniem windykacji należności. Aktualnie posiada biura w różnych krajach świata (również w Chinach), zrzeszając 170 000 stałych

Budżet państwa

jego wykonania. Zasada jawności – postuluje jawność procesu przygotowywania, uchwalania, realizacji i kontroli budżetu. Zarówno ustawa budżetowa, jak i sprawozdanie z jej realizacji mają być ogłaszane w sposób ogólnodostępny (Dziennik Ustaw). Zasada gospodarności (bywa nazywana zasadą racjonalności

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu. Generalny Inspektor przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie ze swojej działalności w ciągu 3 miesięcy od zakończenia

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.