kto sporządza sprawozdanie finansowe

Kancelaria Prawna Skarbiec

Będą zmiany w ustawie o rachunkowości

Będą zmiany w ustawie o rachunkowości

Możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego oraz zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności pod warunkiem, że niektóre informacje objęte dotychczas jego zakresem informacyjnym zostaną przez jednostki małe ujawnione w informacji dodatkowej - to tylko część zmian, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Finansów w ustawie o rachunkowości.

Brak certyfikatu księgowego a prowadzenie księgowości stowarzyszenia

Czy osoba nieposiadająca certyfikatu księgowego ma prawo prowadzić księgowość stowarzyszenia: ewidencjonować zdarzenia w księgach, sporządzać PIT, CIT, VAT, roczne sprawozdania finansowe na podstawie umowy o dzieło?

MF planuje uproszczenie sprawozdań finansowych małych firm

Ministerstwo Finansów planuje uproszczenie sprawozdań finansowych małych firm. Resort przygotował odpowiedni projekt zmian w ustawie o rachunkowości, który właśnie został przesłany do konsultacji społecznych.

Rząd za uproszczeniem rachunkowości dla najmniejszych firm

sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego. Uproszczony ma zostać bilans (będzie się składał jedynie z kilku pozycji aktywów i kilku pozycji pasywów) oraz rachunek zysków i strat. Nie będzie wymagane sporządzanie informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności. Jednostki mikro to według

MF: małe organizacje pozarządowe wyłączone spod przepisów o rachunkowości

sektora finansów publicznych. Przewidziane uproszczenia obejmują m.in. możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego, zwolnienie - pod pewnymi warunkami - ze sporządzania sprawozdania z działalności, zwolnienie z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku

KNF nałożył pół miliona złotych kary na wydawcę "Wprost"

KNF nałożył pół miliona złotych kary na wydawcę "Wprost"

zakwestionował, spółka skorygowała raporty w kolejnych latach. Od 2012 r. biegli nie zgłaszają zastrzeżeń do sposobu sporządzania sprawozdań finansowych PMPG S.A. i Grupy Kapitałowej PMPG" - powiedział Lisiecki. "Nie można karać spółki za to, że audytor zgłosił zastrzeżenia do sposobu prezentacji

Ułatwienia dla mikrospółek. Będzie bardzo prosta księgowość

Ułatwienia dla mikrospółek. Będzie bardzo prosta księgowość

sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech następujących wielkości: - suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 350 tys. euro, - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za dany

Giełda karze spółki za brak raportów. Zawieszane notowania

Giełda karze spółki za brak raportów. Zawieszane notowania

firmy tłumaczą się z opóźnień? - Zarząd przesunął termin publikacji raportów na 12 maja ze względu na nieprzewidziane problemy z systemem finansowo-księgowym, które wystąpiły w trakcie prac nad dostosowaniem sprawozdań finansowych do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej - powiedziała

Po aferze Amber Gold: podejrzanych pięć tysięcy prezesów

Po aferze Amber Gold: podejrzanych pięć tysięcy prezesów

Od początku września do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz wpłynęło 5300 takich zawiadomień. Chodzi o sprawozdania finansowe za rok 2009 lub 2010. Nadawcą pism są wydziały gospodarcze KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ.- Sąd przysyła nam pisma przewodnie wraz z listą spółek, które nie złożyły

TAURON otrzymał wyróżnienie w konkursie "The Best Annual Report 2010"

Oceniając raport roczny Taurona członkowie zespołu oceniającego zastosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej podkreślili, że roczne sprawozdanie finansowe pozwala w sposób przejrzysty i zagregowany prawidłowo ocenić sytuację

Gdyby Amber Gold składał sprawozdania...

Gdyby Amber Gold składał sprawozdania...

przestrzegania prawa.W tym momencie można przeprowadzić merytoryczną dyskusję, jakie to powinny być warunki dla takich spółek. Ja uważam, że przede wszystkim kwartalne raportowanie do KNF i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta. Raportowanie to przede wszystkim wysłanie

Kwartalne sprawozdania do NBP na nowych zasadach

Sprawozdawczość według nowych przepisówSkładanie sprawozdań do NBP za 2010 r. odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz

Senat: rewidenci powinni badać sprawozdania finansowe SKOK-ów

Projekt zmian w ustawie zostanie przesłany do Sejmu. Jego propozycje przewidują także odebranie SKOK-om prawa do sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych. Według danych Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej na koniec marca 2008 r., 26 Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo

Bieńkowska komisarzem ds. budżetu? Wyciekła wstępna lista Komisji

Bieńkowska komisarzem ds. budżetu? Wyciekła wstępna lista Komisji

ramach średniookresowej perspektywy finansowej i zapewniała płynny przebieg rocznej procedury budżetowej, co wymaga godzenia interesów między unijnymi instytucjami. W skład dyrekcji generalnej wchodzi między innymi departament księgowości Komisji, który sporządza sprawozdania finansowe Unii (sprawozdania

Dokumenty potwierdzające zdolności finansowe wykonawcy

Dokumenty potwierdzające zdolności finansowe wykonawcy

obiektywnych dostarczyć wymaganego dokumentu.W praktyce da się ten przepis zastosować w dwóch przypadkach. Jeżeli wykonawca jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania finansowego, wówczas będzie mógł przedstawiać roczne sprawozdanie, tzw. PIT. I drugi przypadek, kiedy zamiast

MKiDN czeka z kontrolą w ZAiKS aż zmieni się prawo autorskie

Przeczytaj też: Zaiks: Zainwestowali w dolary, stracą pieniądze artystów? Przygotowany przez rząd projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zakłada nałożenie na organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi obowiązku sporządzania sprawozdania ze swojej działalności

Wydatki na badanie sprawozdania finansowego

Audyt obowiązkowy oraz dobrowolnyJednostki, których roczne sprawozdania podlegają obligatoryjnemu badaniu wymienione są w art. 64 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). Wydatki poniesione na badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone w związku z ustawowym obowiązkiem

Z nieba do piekła. Jak Rewal wpadł w długi po uszy

Z nieba do piekła. Jak Rewal wpadł w długi po uszy

Mimo finansowych tarapatów, w jakich znalazł się Rewal i kolosalnych długów, rządzący od lat gminą wójt Robert Skraburski w listopadowych wyborach dostał prawie 60-procentowe poparcie przy 48-procentowej frekwencji. Skąd to zaufanie? - Jak nawarzył tego piwa i miał odwagę wystartować w wyborach, to

ZPC Otmuchów obniżył prognozy zysku netto w 2011 r., przy wyższych przychodach

związku z rozpoczęciem sporządzania oraz publikacji skonsolidowanych sprawozdań finansowych ZPC Otmuchów, będzie miała prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy ZPC Otmuchów obejmująca wyniki ZPC Otmuchów oraz dwóch spółek zależnych: Jedność oraz Victoria Sweet" - czytamy dalej. Prognoza

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a obowiązek badania sprawozdania finansowego

przedsiębiorstwa nie oznacza zatem likwidacji spółki jawnej. Spółka jawna nie jest ani likwidowana, ani nie została ogłoszona jej upadłość, dlatego nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego na dzień sprzedaży.Z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości wynika, że zamknięcie ksiąg rachunkowych

Zdolność kredytowa wykonawcy

części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz

CERTYFIKAT TO DROGA DO MIĘDZYNARODOWEJ KARIERY

kompetencje. Moim zdaniem międzynarodowe certyfikaty są cenniejsze niż wiedza akademicka, ponieważ uczą konkretnych umiejętności. Np. na egzaminie z rachunkowości finansowej faktycznie sporządza się sprawozdanie finansowe firmy. A więc nie chodzi tylko o wiedzę i definicje, lecz o daną umiejętność. DS

Co zrobić, żeby doradcy finansowi nie wciskali nam kitu?

banków, nie daliby się zapewne namówić na tak poważną zmianę profilu działalności. Mam inny pomysł. Po pierwsze, wszystkie sieci doradców finansowych, które deklarują, że chcą działać etycznie, powinny już od jutra umówić się, że każda ich porada dla klienta będzie sporządzana na piśmie z uzasadnieniem

Rezerwa Federalna dostrzega "optymistyczne znaki"

;, wykluczającą skrajne prognozy gospodarcze (trzy najbardziej optymistyczne i trzy najbardziej pesymistyczne), sporządzane przez przedstawicieli Rezerwy Federalnej.Geithner: Sytuacja sektora finansowego się poprawiaSytuacja amerykańskiego sektora finansowego ulega poprawie - powiedział w środę w Kongresie

"DGP": Urzędnik może błądzić, kary nie przewidziano

zdecydowała o karach finansowych. Udzieliła także dziewięciu upomnień. Większość spraw kończy się uniewinnieniem lub odstąpieniem od wymierzenia kary.W tym kontekście nie dziwi opisywany przez gazetę przypadek uniewinnienia przez GKO dyrektora Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, którego wcześniej komisja

Koniec wolnoamerykanki na NewConnect

000 zł (choć w uzasadnionych przypadkach będzie szansa na odstępstwo - GPW weźmie pod uwagę kapitał pozyskany z emisji akcji). Debiutant będzie musiał także przedstawić zbadane sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, a dokument informacyjny będzie znacznie obszerniejszy. Zwierać będzie

Kryterium jakości opinii prawnej

poglądów wraz z jednoznacznym wskazaniem, które rozwiązanie - zdaniem sporządzającego opinię - jest właściwe. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów należało też podać, czy i z jaką korektą finansową wiąże się to naruszenie dla opiniowanego postępowania. Uczestnicy tego "egzaminu" mogli

Zawieszenie działalności a obowiązki podatkowe i rachunkowe

ksiąg oraz sporządzania bilansu i składania sprawozdania finansowego za dany rok gospodarczy, chociaż w nowelizacji nie uregulowano zagadnienia prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zatem, jeżeli w okresie zawieszenia nie wystąpią zdarzenia gospodarcze, które miałyby wpływ na powstanie obowiązku podatkowego

W dobie kryzysu UE chce bardziej wspierać małe i średnie firmy

pobudzenia gospodarki UE w odpowiedzi na kryzys opiera się w dużej mierze na "Small Business Act", między innymi likwidując wymóg sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez mikroprzedsiębiorstwa, ułatwiając dostęp do zamówień publicznych i nakładając na władze obowiązek regulowania

IFS Applications w firmie VECTRA

funkcjonalności, a w tym możliwość konsolidacji sprawozdań finansowych oraz obsługę przez IFS Zasoby Ludzkie oraz IFS Płace specyfiki zakładu pracy chronionej. Realizację wdrożenia rozpoczęto w kwietniu 2005 roku.Za przebieg wdrożenia IFS Applications po stronie Grupy VECTRA odpowiada Sławomir Topczewski

Małe to małe, a średnie to średnie...

przedsiębiorstwami związanymi lub podmiotami publicznymi, 25 proc. lub więcej udziałów lub głosów w firmie wnioskodawcy,nie sporządza się skonsolidowanych sprawozdań finansowych i nie jest ujęte w sprawozdaniach finansowych firmy, które sporządza sprawozdania skonsolidowane.Z przedsiębiorstwami partnerskimi mamy do

Wygrywają wciąż ci sami. Czy to zmowa przetargowa?

związane z wygrywającymi w poprzednich postępowaniach spółkami. Ich oferty nie tylko są takie same, wykazują nawet identyczne doświadczenie, a nawet posługują się tą samą gwarancją bankową i sprawozdaniem finansowym! Oferty zawierają też te same drobne błędy mogące sugerować, że sporządzała je jedna

Premierowi Islandii grożą nawet dwa lata więzienia. Za kryzys

, że sądził, iż zostanie złapany znacznie wcześniej. Potwierdzono postawionych mu jedenaście zarzutów, wśród których znalazło się pranie brudnych pieniędzy, defraudacja i sporządzanie fałszywych sprawozdań finansowych.

Przegląd wiadomości z sektora TMT: Inwestycje, M&A i biznes

zł – wynika ze sprawozdania półrocznego telekomu. PBD opracowuje i wdraża produkty bankowe dla klientów komórkowej sieci. „Spółka ta będzie koncentrowała się na wprowadzaniu produktów finansowych i ubezpieczeniowych wzbogaconych technologią mobilną do oferty operatora – powiedziała

Przyczajony rząd, ukryty zysk NBP

przekazały ponad 2 mld zł na rachunek dochodów budżetu państwa. Sprawozdanie finansowe NBP za 2008 r. nie zostało jeszcze zaakceptowane przez Radę Ministrów, więc formalnie sprawa podziału nadwyżki nie jest zamknięta. Trzeba jednak mieć nadzieję, że rząd nie będzie już próbował podważyć podjętej przez władze

Jak mogą uprościć swoją księgowość małe firmy?

;myśl art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, mogą odstąpić od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust. 10 ustawy). Jednostki, których sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowemu badaniu, mogą także kwalifikować umowy leasingu według

Ważne informacje i terminy dla osób ubiegających się o certyfikat księgowy

) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, lub2) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, lub3) sporządzanie sprawozdań finansowych, lub4) badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego

Dane z USA. Na Wall Street rekord. Na GPW podrożały małe spółki

raportu... "jest niemożliwe ze względu na brak informacji finansowych od spółek zależnych, niezbędnych do sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego. W związku z powyższym Spółka nie jest w stanie określić terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok". Czytaj więcej: Władze

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

jakich te dokumenty mogą być składane, a jeszcze wcześniej możliwość taka została uwzględniona w orzecznictwie KIO. Zmiana ta jednak nie oznacza iż wykonawca może zawsze podpierać się przy spełnianiu warunków przychodami czy płynnością finansową niezwiązanego z nim podmiotu - realna możliwość

Udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Sprawozdanie finansowe albo jego część, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami

Prawa akcjonariusza, czyli przychodź na walne, głosuj, skarż się

obrachunkowy kończący się np. w marcu albo wrześniu. Wszystko zależy od tego, co postanowili właściciele, najczęściej przy okazji powołania spółki. Pierwszorzędnym celem zwyczajnego walnego jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki, sprawozdania zarządu, podjęcie uchwały o podziale

Stenogram z 12. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji PZU SA 31 marca 2005 r.

przypomnieć podstawowe dane finansowe grupy BIG Banku Gdańskiego na dzień 30 września 1999 r. Dlaczego 30 września? Bowiem to jest dzień zakończenia roku obrotowego banku, to był dzień zakończenia roku obrotowego banku, na ten dzień był sporządzany bilans, rachunek wyników, sprawozdanie finansowe audytowane i

Stenogram z 6. posiedzenia Komisji Śledczej 24 lutego 2005 r.

brał udział w tym minister? To powstaje wtedy pytanie: to w takim razie kto prowadził te negocjacje, bo przecież same się nie prowadziły?Pani Alicja Kornasiewicz:Negocjacje były prowadzone przez departament, który departament był w otoczeniu czy przy pomocy doradców, zarówno doradcy finansowego, jak i

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Sprawozdanie finansowe

Europejskiego i Rady ()..Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg wynikający z przepisów prawa podatkowego.Sprawozdania finansowe w Polsce sporządza się w języku polskim oraz w walucie polskiej. OpisSprawozdanie finansowe musi spełniać warunki formalne, tj

Sprawozdanie skonsolidowane

finansowych do jednostki dominującej, sporządzeniem i badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Regulacje szczególneDo rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej dołącza się sprawozdanie z jej działalności.Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza

Creditreform

, w tym również na terenach obecnie polskich.Creditreform zajmuje się: gromadzeniem, analizą oraz dostarczaniem informacji o moralności płatniczej firm (sporządza raporty gospodarcze), a także prowadzeniem windykacji należności. Aktualnie posiada biura w różnych krajach świata (również w Chinach), zrzeszając 170 000 stałych

Budżet państwa

jego wykonania. Zasada jawności – postuluje jawność procesu przygotowywania, uchwalania, realizacji i kontroli budżetu. Zarówno ustawa budżetowa, jak i sprawozdanie z jej realizacji mają być ogłaszane w sposób ogólnodostępny (Dziennik Ustaw). Zasada gospodarności (bywa nazywana zasadą racjonalności

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu. Generalny Inspektor przedstawia Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie ze swojej działalności w ciągu 3 miesięcy od zakończenia

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.