kto sporządza sprawozdanie finansowe

PAP

Prezydent podpisał ustawę upraszczającą sprawozdania finansowe mikro firm

Prezydent podpisał ustawę upraszczającą sprawozdania finansowe mikro firm

Ponad 30 tys. najmniejszych firm będzie mogło zaoszczędzić na uproszczeniu sprawozdań finansowych - prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, dzięki której możliwe będzie sporządzanie skróconego sprawozdania finansowego przez mikro przedsiębiorstwa.

Będą zmiany w ustawie o rachunkowości

Możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego oraz zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności pod warunkiem, że niektóre informacje objęte dotychczas jego zakresem informacyjnym zostaną przez jednostki małe ujawnione w informacji dodatkowej - to tylko część zmian, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Finansów w ustawie o rachunkowości.

We wtorek rząd zajmie się ułatwieniami dla mikrofirm

Najmniejsze przedsiębiorstwa, tzw. mikrofirmy, będą mogły sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe, co będzie dla nich tańsze. Odpowiednie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, którym we wtorek ma zająć się rząd.

Brak certyfikatu księgowego a prowadzenie księgowości stowarzyszenia

Umowa o dzieło jest umową rezultatu, zatem nie powinna być zawierana w przypadku wykonywania czynności związanych z ujmowaniem zdarzeń w księgach rachunkowych. Są to czynności o charakterze ciągłym i powtarzalnym. Dla tego typu czynności właściwsza z umów cywilno-prawnych jest umowa zlecenia. Osoba

KNF nałożyła na Solar Company 800 tys. zł kary za naruszenia w sprawozdaniach

został obowiązek prezentowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z zapisami MSR. Po podjęciu przez organ zatwierdzający spółki stosownej decyzji również jednostkowe sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z zapisami MSR. Wyklucza to dowolność prezentowania danych finansowych przez

MF: ponad 34 tys. firm skorzysta z uproszczeń w rachunkowości

. Prognozuje się, że z zaproponowanych uproszczeń będzie mogło skorzystać ponad 34 tys. jednostek, co w rezultacie będzie mogło doprowadzać do redukcji kosztów związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego rzędu 17 mln zł" - poinformowała Podedworna-Tarnowska. Projekt ten wdraża uproszczenia w

Sejm uchwalił przepisy upraszczające rachunkowość najmniejszych firm

Za przyjęciem noweli głosowało 428 posłów, trzech było przeciwnych, a żaden nie wstrzymał się od głosu. Nowe przepisy wynikają z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Zgodnie z nimi możliwe będzie sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego przez mikro

Sejm za poprawkami Senatu do uproszczeń rachunkowości najmniejszych firm

2014. Nowelizacja wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Zgodnie z nią możliwe będzie sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego przez tzw. mikroprzedsiębiorstwa. Podmioty te będą uwzględniały w sprawozdaniu jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku

Senat chce zmian noweli upraszczającej rachunkowość najmniejszych firm

2014. Nowelizacja wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Zgodnie z nią możliwe będzie sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego przez tzw. mikro przedsiębiorstwa. Podmioty te będą uwzględniały w sprawozdaniu jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku

Posłowie chcą uprościć rachunkowość dla najmniejszych firm

finansowej dla jednostek mikro, wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Uproszczenia mają obejmować możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego. Uproszczony ma zostać bilans, który będzie się składał jedynie z kilku pozycji aktywów i kilku pozycji pasywów, a

MF planuje uproszczenie sprawozdań finansowych małych firm

do przepisów dyrektywy w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. W dokumencie zaproponowano także wprowadzenie nowego sprawozdania dotyczącego płatności na rzecz administracji rządowych dla niektórych jednostek w sektorze wydobywczym i eksploatacji lasów pierwotnych. Ponadto w

MF zamierza uprościć zasady rachunkowości dla małych firm

zakresie sprawozdawczości finansowej, takich jak np. możliwości sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego, składającego się ze skróconego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej" - tłumaczyła wiceminister. Zapowiedziała, że firmy te nie będą musiały sporządzać rachunku

Zysk netto MCI Management spadł r/r do 47,54 mln zł w I kw. 2015 r.

49,83 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 197,18 mln zł rok wcześniej. Spółka podała, że nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ponieważ wszystkie jej jednostki zależne spełniają definicję jednostek inwestycyjnych zgodnie z MSSF 10. MCI Management jest funduszem technologicznym

Rząd za uproszczeniem rachunkowości dla najmniejszych firm

sprawozdawczości finansowej dla jednostek mikro, wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Uproszczenia mają obejmować możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego. Uproszczony ma zostać bilans (będzie się składał jedynie z kilku pozycji aktywów i kilku pozycji

Zysk netto MCI Management spadł r/r do 55,45 mln zł w II kw. 2015 r.

podała, że nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ponieważ wszystkie jej jednostki zależne spełniają definicję jednostek inwestycyjnych zgodnie z MSSF 10. MCI Management jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r. (ISBnews)

Rząd za uproszczeniem rachunkowości dla najmniejszych firm

sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego. Uproszczony ma zostać bilans (będzie się składał jedynie z kilku pozycji aktywów i kilku pozycji pasywów) oraz rachunek zysków i strat. Nie będzie wymagane sporządzanie informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności. Jednostki mikro to według

Elektrobudowa prognozuje zysk netto grupy na poziomie 50,9 mln zł w 2016 r.

Elektrobudowa, jak i spółek zależnych i stowarzyszonych została przygotowana przy uwzględnieniu takich samych zasad rachunkowości, jakie spółka stosowała w sprawozdaniach finansowych za lata ubiegłe – tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). W okresie I-III kw

KNF nałożył pół miliona złotych kary na wydawcę "Wprost"

KNF nałożył pół miliona złotych kary na wydawcę "Wprost"

zakwestionował, spółka skorygowała raporty w kolejnych latach. Od 2012 r. biegli nie zgłaszają zastrzeżeń do sposobu sporządzania sprawozdań finansowych PMPG S.A. i Grupy Kapitałowej PMPG" - powiedział Lisiecki. "Nie można karać spółki za to, że audytor zgłosił zastrzeżenia do sposobu prezentacji

KNF ukarała właściciela wydawcy "Wprost" za sprawozdania z 2009 i 2010 r.

nie zgłaszają zastrzeżeń do sposobu sporządzania sprawozdań finansowych PMPG S.A. i Grupy Kapitałowej PMPG" - powiedział Lisiecki. "Nie można karać spółki za to, że audytor zgłosił zastrzeżenia do sposobu prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym. Występowanie ewentualnych zastrzeżeń w

MF: małe organizacje pozarządowe wyłączone spod przepisów o rachunkowości

sektora finansów publicznych. Przewidziane uproszczenia obejmują m.in. możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego, zwolnienie - pod pewnymi warunkami - ze sporządzania sprawozdania z działalności, zwolnienie z obowiązku sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku

Tauron zlikwiduje spółkę Tauron Wytwarzanie GZE

sporządzania sprawozdań finansowych Grupy Tauron" - czytamy w komunikacie. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18

Ułatwienia dla mikrospółek. Będzie bardzo prosta księgowość

Ułatwienia dla mikrospółek. Będzie bardzo prosta księgowość

sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech następujących wielkości: - suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 350 tys. euro, - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za dany

Posłowie za uproszczeniem rachunkowości dla najmniejszych firm

nowymi przepisami możliwe będzie sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego przez mikro przedsiębiorstwa. Podmioty te będą uwzględniały w sprawozdaniu jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Zniesiono również obowiązek sporządzania informacji dodatkowych oraz

Śmieciówki także w administracji publicznej?

organizacyjno-technicznych i pomocniczych, prowadzenie sekretariatu, prowadzenie rejestru umów, weryfikacja umów, analiza sprawozdań, uruchamianie środków finansowych, prowadzenie korespondencji, sporządzanie sprawozdań, wprowadzanie i księgowanie umów w centralnym rejestrze, analiza i weryfikacja kont

Jest rozporządzenie do programu 500 plus i opinia MSZ

instytucji (w formie papierowej lub elektronicznej). Pieniądze dla rodzin obcokrajowców MRPiPS przygotowało również projekt rozporządzenia w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Zakłada on gromadzenie sprawozdań w dwojaki sposób: w okresie od dnia

Elektrobudowa prognozuje zysk netto grupy na poziomie 45 mln zł w 2015 r.

prawne, podatkowe i administracyjne prowadzonej działalności. Prognoza, zarówno w części dotyczącej spółki Elektrobudowa, jak i spółek zależnych i stowarzyszonych została przygotowana przy uwzględnieniu takich samych zasad rachunkowości, jakie spółka stosowała w sprawozdaniach finansowych za lata

Giełda karze spółki za brak raportów. Zawieszane notowania

firmy tłumaczą się z opóźnień? - Zarząd przesunął termin publikacji raportów na 12 maja ze względu na nieprzewidziane problemy z systemem finansowo-księgowym, które wystąpiły w trakcie prac nad dostosowaniem sprawozdań finansowych do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej - powiedziała

Po aferze Amber Gold: podejrzanych pięć tysięcy prezesów

sprawozdań finansowych przez spółki w województwie mazowieckim. - W zdecydowanej większości spraw postępowania, w których nie doszło do stwierdzenia przedawnienia, są umarzane wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu. Tylko w nielicznych przypadkach sporządzany jest akt oskarżenia - informuje Magdalena

Korekta nieprawidłowości księgowych obniży wynik PZ Cormay za 2014r o 2,3 mln zł

podstawowy zostaną wykazane w sprawozdaniu finansowym jako nierozliczony wynik z lat ubiegłych. Kwoty nieprawidłowości które wpłyną na obniżenie wyniku roku 2014 sięgają 2,3 mln zł" - czytamy w komunikacie. Zakres tych nieprawidłowości obejmuje następujące przypadki: - istotne koszty działalności

TAURON otrzymał wyróżnienie w konkursie "The Best Annual Report 2010"

Oceniając raport roczny Taurona członkowie zespołu oceniającego zastosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej podkreślili, że roczne sprawozdanie finansowe pozwala w sposób przejrzysty i zagregowany prawidłowo ocenić sytuację

Kwartalne sprawozdania do NBP na nowych zasadach

Sprawozdawczość według nowych przepisów Składanie sprawozdań do NBP za 2010 r. odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz

CBŚP: Cztery osoby zatrzymane ws. SKOK-u Wołomin

działalności gospodarczej, nie składały sprawozdań finansowych, a ich rachunki bankowe nie wykazywały typowych transakcji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - podkreśla rozmówca. Różne role członków gangu Członkowie gangu mogli pełnić różne role - w zależności od potrzeby byli pożyczkobiorcami

Senat: rewidenci powinni badać sprawozdania finansowe SKOK-ów

Projekt zmian w ustawie zostanie przesłany do Sejmu. Jego propozycje przewidują także odebranie SKOK-om prawa do sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych. Według danych Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej na koniec marca 2008 r., 26 Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

lipca, a dniem jej wypłaty 30 lipca. Pozostała część zysku za 2013 rok została przekazana na pokrycie ujemnego kapitału związanego z przyjęciem sporządzania sprawozdań finansowych według standardów MSR w kwocie 7,4 mln zł, oraz na kapitał zapasowy w kwocie 24,7 mln zł. Zarząd Mennicy rekomendował nie

Ustawy ws. wymiany informacji podatkowych z Bahamami i Belize - podpisane

zwolnione z opodatkowania wszystkich zysków wygenerowanych poza granicami Belize. Nie obowiązuje ich również wymóg sporządzania okresowych zeznań podatkowych, sprawozdań finansowych oraz księgowania przychodów wygenerowanych poza granicami kraju. W maju 2013 r. z listy rajów podatkowych Ministerstwa

Dokumenty potwierdzające zdolności finansowe wykonawcy

obiektywnych dostarczyć wymaganego dokumentu. W praktyce da się ten przepis zastosować w dwóch przypadkach. Jeżeli wykonawca jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania finansowego, wówczas będzie mógł przedstawiać roczne sprawozdanie, tzw. PIT. I drugi przypadek, kiedy zamiast

Dzięki nowym przepisom firmom trudniej będzie wyprowadzić zyski za granicę?

związany np. z koniecznością uzyskiwania danych z płatnych baz danych. Poza tym dokumentacja taka będzie musiała być przygotowana na bieżąco" - wyjaśniła. Firmy pomogą fiskusowi wytypować podatników do kontroli Zgodnie z projektem firmy będą też sporządzać uproszczone sprawozdania mające na celu pomoc

MKiDN czeka z kontrolą w ZAiKS aż zmieni się prawo autorskie

Przeczytaj też: Zaiks: Zainwestowali w dolary, stracą pieniądze artystów? Przygotowany przez rząd projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zakłada nałożenie na organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi obowiązku sporządzania sprawozdania ze swojej

Gotowa nowelizacja ustawy o rachunkowości

Sejmowa komisja finansów publicznych zakończyła prace nad nowelizacją ustawy o rachunkowości. Projekt ustawy podwyższa m.in. progi uprawniające do sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych z 1,5 mln euro do 3 mln. Komisja zdecydowała też, że małe firmy nie będą musiały sporządzać

Bieńkowska komisarzem ds. budżetu? Wyciekła wstępna lista Komisji

ramach średniookresowej perspektywy finansowej i zapewniała płynny przebieg rocznej procedury budżetowej, co wymaga godzenia interesów między unijnymi instytucjami. W skład dyrekcji generalnej wchodzi między innymi departament księgowości Komisji, który sporządza sprawozdania finansowe Unii (sprawozdania

Sejm. Ustawa ws. podatku węglowodorowego ma wejść w życie w 2016 r.

ustawy, czyli z dniem 1 stycznia 2016 roku" - powiedział. Brzezinka dodał, że w projekcie dopuszczono sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi zasadami rachunkowości. "Doprecyzowano przepisy dot. obliczania tzw. wskaźnika R, określającego relację skumulowanych przychodów

Wydatki na badanie sprawozdania finansowego

Audyt obowiązkowy oraz dobrowolnyJednostki, których roczne sprawozdania podlegają obligatoryjnemu badaniu wymienione są w art. 64 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). Wydatki poniesione na badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone w związku z ustawowym obowiązkiem

Jedenasta doba strajku w JSW - prowadzony jest wyłącznie na powierzchni

dla poszczególnych grup zatrudnionych w harmonogramach czasu pracy. Harmonogramy mają być sporządzane na okres obejmujący co najmniej miesiąc. Zarząd chciałby też, żeby wypłata tzw. czternastej pensji, począwszy od tego roku, była uzależniona od tego, czy spółka osiągnie dodatnie wyniki finansowe i

W protokole JSW m.in. zamrożenie pensji, L-4 według ogólnych zasad

, czy spółka osiągnie dodatnie wyniki finansowe i była nie większa niż 20 proc. zysku netto spółki na bazie zaudytowanego rocznego sprawozdania finansowego. Czternastka za 2014 r. miałaby być wypłacona w 3 ratach - 40 proc. w lutym, 30 proc. w październiku, 30 proc. w listopadzie. Deputat węglowy zarząd

Nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych

osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. ABI obowiązany jest także do opracowania sprawozdania dotyczącego zgodności przetwarzania danych z przepisami oraz do sporządzania dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. To również na nim spoczywa obowiązek zapewnienia, aby

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a obowiązek badania sprawozdania finansowego

! Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie oznacza zatem likwidacji spółki jawnej. Spółka jawna nie jest ani likwidowana, ani nie została ogłoszona jej upadłość, dlatego nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego na dzień sprzedaży . Z ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości

ZPC Otmuchów obniżył prognozy zysku netto w 2011 r., przy wyższych przychodach

związku z rozpoczęciem sporządzania oraz publikacji skonsolidowanych sprawozdań finansowych ZPC Otmuchów, będzie miała prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy ZPC Otmuchów obejmująca wyniki ZPC Otmuchów oraz dwóch spółek zależnych: Jedność oraz Victoria Sweet" - czytamy dalej. Prognoza

Z nieba do piekła. Jak Rewal wpadł w długi po uszy

Mimo finansowych tarapatów, w jakich znalazł się Rewal i kolosalnych długów, rządzący od lat gminą wójt Robert Skraburski w listopadowych wyborach dostał prawie 60-procentowe poparcie przy 48-procentowej frekwencji. Skąd to zaufanie? - Jak nawarzył tego piwa i miał odwagę wystartować w wyborach, to

Zdolność kredytowa wykonawcy

części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; 10

Co zrobić, żeby doradcy finansowi nie wciskali nam kitu?

banków, nie daliby się zapewne namówić na tak poważną zmianę profilu działalności. Mam inny pomysł. Po pierwsze, wszystkie sieci doradców finansowych, które deklarują, że chcą działać etycznie, powinny już od jutra umówić się, że każda ich porada dla klienta będzie sporządzana na piśmie z uzasadnieniem

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

budowlane, a w przypadku gdy wykonawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lub 4, również na dostawy, jeżeli są udzielane podmiotom: 1) z którymi zamawiający sporządzają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, 2) w których zamawiający posiadają

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

takich uprawnień; 9) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania

"DGP": Urzędnik może błądzić, kary nie przewidziano

zdecydowała o karach finansowych. Udzieliła także dziewięciu upomnień. Większość spraw kończy się uniewinnieniem lub odstąpieniem od wymierzenia kary.W tym kontekście nie dziwi opisywany przez gazetę przypadek uniewinnienia przez GKO dyrektora Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, którego wcześniej komisja

CERTYFIKAT TO DROGA DO MIĘDZYNARODOWEJ KARIERY

kompetencje. Moim zdaniem międzynarodowe certyfikaty są cenniejsze niż wiedza akademicka, ponieważ uczą konkretnych umiejętności. Np. na egzaminie z rachunkowości finansowej faktycznie sporządza się sprawozdanie finansowe firmy. A więc nie chodzi tylko o wiedzę i definicje, lecz o daną umiejętność. DS

Rezerwa Federalna dostrzega "optymistyczne znaki"

;, wykluczającą skrajne prognozy gospodarcze (trzy najbardziej optymistyczne i trzy najbardziej pesymistyczne), sporządzane przez przedstawicieli Rezerwy Federalnej. Geithner: Sytuacja sektora finansowego się poprawia Sytuacja amerykańskiego sektora finansowego ulega poprawie - powiedział w środę w Kongresie

Zawieszenie działalności a obowiązki podatkowe i rachunkowe

ksiąg oraz sporządzania bilansu i składania sprawozdania finansowego za dany rok gospodarczy, chociaż w nowelizacji nie uregulowano zagadnienia prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zatem, jeżeli w okresie zawieszenia nie wystąpią zdarzenia gospodarcze, które miałyby wpływ na powstanie obowiązku podatkowego

Koniec wolnoamerykanki na NewConnect

000 zł (choć w uzasadnionych przypadkach będzie szansa na odstępstwo - GPW weźmie pod uwagę kapitał pozyskany z emisji akcji). Debiutant będzie musiał także przedstawić zbadane sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, a dokument informacyjny będzie znacznie obszerniejszy. Zwierać będzie

W dobie kryzysu UE chce bardziej wspierać małe i średnie firmy

pobudzenia gospodarki UE w odpowiedzi na kryzys opiera się w dużej mierze na "Small Business Act", między innymi likwidując wymóg sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez mikroprzedsiębiorstwa, ułatwiając dostęp do zamówień publicznych i nakładając na władze obowiązek regulowania

Małe to małe, a średnie to średnie...

przedsiębiorstwami związanymi lub podmiotami publicznymi, 25 proc. lub więcej udziałów lub głosów w firmie wnioskodawcy,nie sporządza się skonsolidowanych sprawozdań finansowych i nie jest ujęte w sprawozdaniach finansowych firmy, które sporządza sprawozdania skonsolidowane.Z przedsiębiorstwami partnerskimi mamy do

IFS Applications w firmie VECTRA

funkcjonalności, a w tym możliwość konsolidacji sprawozdań finansowych oraz obsługę przez IFS Zasoby Ludzkie oraz IFS Płace specyfiki zakładu pracy chronionej. Realizację wdrożenia rozpoczęto w kwietniu 2005 roku.Za przebieg wdrożenia IFS Applications po stronie Grupy VECTRA odpowiada Sławomir Topczewski

Kryterium jakości opinii prawnej

poglądów wraz z jednoznacznym wskazaniem, które rozwiązanie - zdaniem sporządzającego opinię - jest właściwe. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów należało też podać, czy i z jaką korektą finansową wiąże się to naruszenie dla opiniowanego postępowania. Uczestnicy tego "egzaminu" mogli

Wygrywają wciąż ci sami. Czy to zmowa przetargowa?

siedem to firmy związane z wygrywającymi w poprzednich postępowaniach spółkami. Ich oferty nie tylko są takie same, wykazują nawet identyczne doświadczenie, a nawet posługują się tą samą gwarancją bankową i sprawozdaniem finansowym! Oferty zawierają też te same drobne błędy mogące sugerować, że

Premierowi Islandii grożą nawet dwa lata więzienia. Za kryzys

długo. Sam Madoff przyznał, że sądził, iż zostanie złapany znacznie wcześniej. Potwierdzono postawionych mu jedenaście zarzutów, wśród których znalazło się pranie brudnych pieniędzy, defraudacja i sporządzanie fałszywych sprawozdań finansowych.

Przyczajony rząd, ukryty zysk NBP

przekazały ponad 2 mld zł na rachunek dochodów budżetu państwa. Sprawozdanie finansowe NBP za 2008 r. nie zostało jeszcze zaakceptowane przez Radę Ministrów, więc formalnie sprawa podziału nadwyżki nie jest zamknięta. Trzeba jednak mieć nadzieję, że rząd nie będzie już próbował podważyć podjętej przez władze

Przegląd wiadomości z sektora TMT: Inwestycje, M&A i biznes

zł – wynika ze sprawozdania półrocznego telekomu. PBD opracowuje i wdraża produkty bankowe dla klientów komórkowej sieci. „Spółka ta będzie koncentrowała się na wprowadzaniu produktów finansowych i ubezpieczeniowych wzbogaconych technologią mobilną do oferty operatora – powiedziała

Jak mogą uprościć swoją księgowość małe firmy?

rewidenta, w myśl art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, mogą odstąpić od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust. 10 ustawy). Jednostki, których sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowemu badaniu, mogą także kwalifikować umowy

Ważne informacje i terminy dla osób ubiegających się o certyfikat księgowy

) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, lub2) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, lub3) sporządzanie sprawozdań finansowych, lub4) badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego

Dane z USA. Na Wall Street rekord. Na GPW podrożały małe spółki

raportu... "jest niemożliwe ze względu na brak informacji finansowych od spółek zależnych, niezbędnych do sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego. W związku z powyższym Spółka nie jest w stanie określić terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok". Czytaj więcej: Władze

Udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Sprawozdanie finansowe albo jego część, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

jakich te dokumenty mogą być składane, a jeszcze wcześniej możliwość taka została uwzględniona w orzecznictwie KIO. Zmiana ta jednak nie oznacza iż wykonawca może zawsze podpierać się przy spełnianiu warunków przychodami czy płynnością finansową niezwiązanego z nim podmiotu - realna możliwość

Prawa akcjonariusza, czyli przychodź na walne, głosuj, skarż się

obrachunkowy kończący się np. w marcu albo wrześniu. Wszystko zależy od tego, co postanowili właściciele, najczęściej przy okazji powołania spółki. Pierwszorzędnym celem zwyczajnego walnego jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki, sprawozdania zarządu, podjęcie uchwały o podziale

Stenogram z 12. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji PZU SA 31 marca 2005 r.

przypomnieć podstawowe dane finansowe grupy BIG Banku Gdańskiego na dzień 30 września 1999 r. Dlaczego 30 września? Bowiem to jest dzień zakończenia roku obrotowego banku, to był dzień zakończenia roku obrotowego banku, na ten dzień był sporządzany bilans, rachunek wyników, sprawozdanie finansowe audytowane i

Stenogram z 6. posiedzenia Komisji Śledczej 24 lutego 2005 r.

brał udział w tym minister? To powstaje wtedy pytanie: to w takim razie kto prowadził te negocjacje, bo przecież same się nie prowadziły?Pani Alicja Kornasiewicz:Negocjacje były prowadzone przez departament, który departament był w otoczeniu czy przy pomocy doradców, zarówno doradcy finansowego, jak i

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery