kosztorysowanie

Czy przekręcona liczba w kosztorysie to omyłka rachunkowa, czy pisarska?

Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie podkreśla się, że omyłka rachunkowa polega na uzyskaniu błędnego wyniku wskutek przeprowadzenia działania matematycznego.

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dotyczących projektowania i kosztorysowania, j) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych, k) metod i technik budowy, l) wszelkich pozostałych warunków technicznych. 9. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542), i) określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania, j) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych, k) metod i technik budowy, l) wszelkich pozostałych warunków

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

szczególności poziomu oddziaływania na środowisko, dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, funkcjonalności, bezpieczeństwa, wymiarów, procedury dotyczącej zapewnienia jakości, metod produkcji, a także zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania, warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów

kosztorysowanie

Kosztorysowanie - proces określania przez kosztorysanta wartości lub ceny obiektu budowlanego albo robót budowlanych przez tworzenie kosztorysu

więcej o kosztorysowanie na pl.wikipedia.org