kontrola zamówień

Damian Michalak, prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych

Uważaj! Dzielenie zamówienia i szacowanie ich wartości to tematy wielokrotnie kwestionowane przez kontrole z UZP

Uważaj! Dzielenie zamówienia i szacowanie ich wartości to tematy wielokrotnie kwestionowane przez kontrole z UZP

Dokonując zamówień publicznych w danym okresie, należy sumować wartość zamówień tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu. Jeśli pojawi się jednak analogiczne zamówienie, którego zamawiający nie przewidział w momencie wszczęcia procedury, należy je traktować jako zamówienie odrębne.

NIK skierowała do CBA dokumenty ws. przetargów informatycznych w ZUS

Najwyższa Izba Kontroli skierowała w czwartek komplet dokumentów dotyczących kontroli zamówień informatycznych w ZUS do CBA - poinformował rzecznik NIK Paweł Biedziak. Izba odrzuciła zastrzeżenia, które do jej kontroli zgłosił ZUS.

Zwolnienie ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

W sytuacji gdy zamawiający chce skorzystać ze zwolnienia ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych powinien sporządzić uzasadnienie przyczyn zastosowania danej procedury. Uzasadnienie powinno być na tyle dobrze sporządzone, żeby zabezpieczyło zamawiającego w przypadku kontroli.

Przetargi ZUS pod lupą NIK i CBA

Realizując kontrolę NIK doszła do wniosku, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) już w 2010 r. z wolnej ręki udzielił zamówienia na wsparcie i utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) firmie Asseco Poland SA, a tym samym zaniechał stosowania trybów konkurencyjnych. Fakt, że 

Ogłoszenie o zamówieniu: jak je tworzyć by nie narazić się na zarzuty kontroli?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Praktyka pokazuje jednak, że popełniają błędy, które niejednokrotnie mogą prowadzić do unieważnienia postępowania. Pierwsza nieprawidłowość to niewłaściwa treść ogłoszenia. Zamawiający

Kontrola laptopów: niechlujstwo i bałagan w papierach

Kontrola laptopów: niechlujstwo i bałagan w papierach

Laptopy z naruszeniem prawa? Niechlujstwo i bałagan w dokumentach wykazała wewnętrzna kontrola przetargu na laptopy dla radnych sejmiku. Marszałek chce, aby zakupowi przyjrzał się jeszcze Urząd Zamówień Publicznych - Chcę mieć stuprocentową pewność, że przetarg na laptopy był prawidłowo

Przetarg ustawiony? Urząd mięknie, idzie biznesowi na rękę

Przetarg ustawiony? Urząd mięknie, idzie biznesowi na rękę

przetargu. Była kontrola i... Po naszym tekście prezydent Lublina zarządził wewnętrzną kontrolę. Właśnie poznaliśmy jej ustalenia. Okazuje się, że do przetargu wpłynęło 20 pytań od firm i większość z podnoszonych w nich argumentów uwzględniono, wprowadzając zmiany w warunkach postępowania. Po tych

NIK: urząd wydał 145 tys. zł bez procedur zamówień

NIK: urząd wydał 145 tys. zł bez procedur zamówień

druku materiałów tekstowych Radom.pl - Radomski Magazyn Samorządowy - dwie umowy: na 23 wydań gazety w 2012 r. - 71,3 tys. zł oraz 24 wydań w 2013 r. 74,4 tys. zł. NIK wytknęła, że te dwie ostatnie umowy o dzieło zostały zawarte z osobą fizyczną z pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych, choć

UZP do magistratu: Szkoda, że to skoda

UZP do magistratu: Szkoda, że to skoda

spełniał wszystkich magistrackich kryteriów. Pikanterii sprawie dodawał fakt, że identyczny model skody od tego samego dealera kupił Romuald Popławski, dyrektor odpowiedzialnego za przetarg magistrackiego wydziału organizacji i kontroli.Dziennikarze zaalarmowali Urząd Zamówień Publicznych, że konkurs mógł

Zabrzański odcinek DTŚ powstanie za 184,2 mln zł

Zabrzański odcinek DTŚ powstanie za 184,2 mln zł

Chodzi o prawie 3-kilometrowy odcinek od gotowego już ronda de Gaulle'a, przez park Powstańców Śląskich, aż do granicy Zabrza z Gliwicami. Drogę wybuduje konsorcjum firm, w którym liderem jest Eurovia Polska SA z Kobierzyc, a partnerem Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA z Gliwic. Konsorcjum

Kontrola doraźna Prezesa UZP

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Kontrola może objąć każde postępowanie, z okresu ostatnich czterech licząc od dnia kontroli. Na początku procedury kontrolnej w momencie wpłynięcia wniosku do Prezesa UZP zamawiający

Nowa instytucja kontroli doraźnej

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Ustawodawca wprowadził przepisami nowe regulacje w zakresie kontroli. Prezes Urzędu będzie mógł wszcząć z urzędu lub na wniosek kontrolę doraźną w przypadku uzasadnionego przypuszczenia

Przetarg na fordy mondeo był ustawiony

Przetarg na fordy mondeo był ustawiony

Warunki przetargu na samochody dla wicemarszałków województwa zostały tak określone, że mogła je spełniać tylko jedna marka - ford mondeo - wynika z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych. Pytanie - kto ten przetarg ustawił? Urząd Zamówień Publicznych sprawdzał zakup dwóch

Przetarg w porządku. Kupują trolejbusy marki Solaris

Przetarg w porządku. Kupują trolejbusy marki Solaris

- Taka kontrola to w sumie standardowa procedura. Dotyczy ona przetargów powyżej 10 milionów euro, które jednocześnie są finansowane z funduszy europejskich - precyzuje Justyna Góźdź, rzeczniczka Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. Tym samym ZTM podpisze umowę z firmą Solaris Bus&Coach na

Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Zobacz: Tekst ujednolicony Ustawy Prawo Zamówień Publicznych uwzględniający ostatnie zmiany. Ważne! Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - szczegóły zmian

NIK: ocena dla Orlików pozytywna, choć były zastrzeżenia

zamówieniach publicznych przy zawarciu umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych z wykonawcą dwóch projektów budowlanych.W opinii Ministerstwa Sportu i Turystyki sformułowania w wystąpieniu pokontrolnym NIK, dotyczące naruszenia ustawy o prawie autorskim są przedwczesne. Sprawa naruszenia tych przepisów

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.

. postępowań o wartościach poniżej progów UE cena była jedynym kryterium wyboru oferty. Kontrola Prezesa UZP Prezes Urzędu przeprowadził 376 kontroli postępowań o zamówienie publiczne - to o 12 więcej niż w roku 2012 r. W 58 proc. (w roku 2012 - 76 proc.) kontroli uprzednich obligatoryjnych zamówień

IFS wprowadza na rynek Zaawansowany Panel Harmonogramowania

W sytuacji, gdy firmy produkcyjne muszą podejmować działania zmierzające do utrzymania pozycji na konkurencyjnym rynku, odpowiednia alokacja ograniczonych zasobów i materiałów ma wyjątkowo duże znaczenie. Powinna umożliwiać usprawnienie łańcucha dostaw, optymalizację produkcji i kontrolę kosztów

Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP

utratę środków dotyczy warunków stawianych konsorcjom. Zapisy typu: wykonywanie zamówienia przez konsorcja jest wykluczone, każdy z członków konsorcjum musi posiadać doświadczenie stawiane wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, każdy członek konsorcjum musi wnieść wadium rażąco naruszają ustawę

UZP: w 2013 r. udzielono ponad 210 tys. zamówień publicznych

Urzędu przeprowadził 376 kontroli postępowań o zamówienie publiczne (w roku 2012 - 364), w tym: 229 (w 2012 - 188) kontroli uprzednich obligatoryjnych (przed zawarciem umowy), 97 kontroli doraźnych (w 2012 - 144) oraz 50 kontroli zawiadomień o wszczęciu postępowania w trybie niekonkurencyjnym (w 2012

Nie złożyłeś sprawozdania z udzielonych zamówień - czy należy spodziewać się sankcji?

Nie złożyłeś sprawozdania z udzielonych zamówień - czy należy spodziewać się sankcji?

jest zobowiązany przekazać roczne sprawozdanie prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Zamawiający przekazują zatem sprawozdania za poprzedni rok, nie później niż do 1 marca roku następnego. Uwaga! Przy kontroli

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

zamówienia jest możliwa jedynie przed wszczęciem postępowania. Zatem w trakcie postępowania wartość zamówienia nie może ulec zmianie. Tak też uznała Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale KIO/KD 50/10 z 7 lipca 2010 r. oraz wyroku sygn. akt KIO 1157/12. Analogiczne stanowisko wyraził prezes UZP w wielu kontrolach

O łącznym szacowaniu usług szkoleniowych decyduje ich tożsamość przedmiotowa i podmiotowa

O łącznym szacowaniu usług szkoleniowych decyduje ich tożsamość przedmiotowa i podmiotowa

tożsamości. Trzeba poddać merytorycznej analizie okoliczność czy osoba wykonująca dane szkolenie faktycznie mogła była wykonać inne oddzielone. Jeżeli tak, wówczas zarzuty kontroli okażą się zasadne. Z kolei, aby udowodnić uprawnione rozdzielenie szkoleń, należy korzystając z opinii Urzędu Zamówień

NIK podejrzewa korupcję przy promocji Łodzi

Kontroli zwróciła tam uwagę na nierozpisanie odrębnego przetargu na wykonanie inwestycji. Górski broni się tu zastosowaniem art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy o Prawie Zamówień Publicznych. Ten mówi, że jeśli zamówienie dodatkowe zostało zlecone z wolnej ręki, to jest ono dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy do

Odwołanie do KIO służy ochronie wykonawcy

Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższa Izba Kontroli, organy właściwe w sprawach odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).* Przepisy wymagają bowiem dla efektywnego wniesienia odwołania wykazania przesłanek materialno-prawnych, stanowiących - po myśli art. 179 ust. 1 ustawy Prawo

Wykonawca może wycofać ofertę

publicznych. W związku z faktem, iż oferta wycofana nie ma żadnego wpływu na wynik postępowania, nie jest ona brana pod uwagę podczas potencjalnej kontroli prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych. Tym samym nie istnieją żadne przesłanki uprawniające zamawiającego do zatrzymania wycofanej oferty na

Zamawiający przygotowuje wzór umowy o zamówienie publiczne

zasadach określonych w art. 3531 kc. Postępowanie o zamówienie publiczne realizuje się bowiem przez jednostronne określenie przez zamawiającego jego warunków, do których wykonawcy mogą przystąpić lub nie wykazać zainteresowania postępowaniem. Uprawnienia wykonawców ograniczają się zatem do kontroli działań

Prezes NIK: 11 lat temu prowadziliśmy w KBW identyczną kontrolę. Wnioski były złe. Mam deja vu

z tym, jak przygotowano się do przetargu i jak wyglądała Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (podstawowy dokument w przetargach - red.), nie tylko zresztą przy tym przetargu, ale i poprzednich. Stąd też decyzja o przyspieszeniu kontroli, która miała się zacząć w styczniu. Ale oceniliśmy, że

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

. Ponadto wszyscy członkowie konsorcjum pozostają zobowiązani, aż do zupełnego zaspokojenia zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych Podkreślić należy, że Prezes UZP w jednej z kontroli podał, że jest teoretycznie możliwa

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

Publicznych nr 1/2011.Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie zajmującym się audytem wewnętrznym i kontrolą, także zamówień

Nie musisz sumować wartości zamówień, jeśli nie mogłeś przewidzieć konieczności ich udzielenia

PytanieNa początku roku udzieliliśmy w trybie zapytania o cenę zamówienia na usługę sprzątania basenu. Zamówienie ma wartość szacunkową 96.000 zł. Umowa została podpisana na rok i wygasa 31.12.2012 r. W połowie roku władze uczelni podjęły decyzję o zwolnieniach z przyczyn ekonomicznych m.in

Zamawiający nie może wskazać nazwy konkretnego producenta

naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia.Jako przykład można wskazać fragment stanowiska przedstawionego w Informatorze Zamówień Publicznych z lutego 2011r. (Nr 2/2011) w tekście pt: "Kontrola udzielania zamówień publicznych. Przykłady naruszeń ustawy Prawo

Afera na ponad 100 mln zł w Ministerstwie Sprawiedliwości. Interweniuje CBA

Zawiadomienie Centralnego Biura Antykorupcyjnego ma związek z kontrolą, którą CBA prowadziło od 20 marca do 18 października 2013 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kontrola dotyczyła lat 2007-13 i obejmowała "sprawdzenie decyzji dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz rozporządzania

Wrocław. NIK: nieprawidłowości przy budowie i użytkowaniu stadionu

Jak poinformowała PAP w piątek rzecznik wrocławskiej delegatury NIK Violetta Matuszewska-Potempska, kontrola objęła okres od 2007 r. do maja 2014 r. Z raportu NIK wynika, że gmina Wrocław zaniżyła o ponad 51 mln zł wartość jednego z aportów, który wniosła do spółki Wrocław 2012 nadzorującej budowę

Czy można opublikować w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu poniżej 14.000 euro?

publicznych nie zawiera przepisów regulujących udzielanie czy kontrolę prawidłowości udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. W praktyce możliwe jest jednak zamieszczenie w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu, którego

Branża energetyczna i budowlana: regulacja przetargów wymaga zmian

biorąca udział w debacie Elżbieta Sikorska z Najwyższej Izby Kontroli. "Podmioty publiczne nie umieją oszacować dalszych kosztów zamówienia" - oceniła. Jak wskazał Wiesław Różacki, dyrektor wykonawczy Mitsubishi Hitachi, problem leży nie tylko w rozstrzygnięciach poszczególnych przetargów, ale

NIK krytykuje wydatki miast na promocję. Zlecenia bez przetargów

, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Warszawie) nierzetelnie ustalano wartość zamówień lub nie przedłożono do kontroli dokumentacji potwierdzającej podane wyliczenia (zamówienia na ponad 32 mln zł). Na przykład w Katowicach wartość dwóch zamówień na promocję poprzez sport określono na podstawie wniosków

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

Ogłaszając przetarg dotyczący udzielenia zamówienia publicznego zamawiający zobowiązany jest, w zależności od wartości zamówienia, opublikować ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub Biuletynie Zamówień Publicznych.Bez względu na wartość udzielanego zamówienia przepisy ustawy

Czy możesz zawrzeć umowę na dostawę Internetu na okres powyżej 4 lat?

jest Głównym Specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej UZP.  Autorka zastrzega, że treść artykułu to jej prywatna opinia a nie oficjalne stanowisko UZP

Wrocław. NIK: nieprawidłowości przy budowie i użytkowaniu stadionu

17.10. Wrocław (PAP) - Najwyższa Izba Kontroli wykazała wiele nieprawidłowości przy projektowaniu, budowie oraz późniejszym użytkowaniu stadionu miejskiego we Wrocławiu. Zaniżono m.in. podatek VAT o 11 mln zł; urząd skarbowy wszczął w tej sprawie postępowanie wobec gminy Wrocław. "Zdecydowana

GDDKiA: Budimex i Strabag najbliżej dokończenia A4 Rzeszów - Jarosław

, dokumenty przetargowe zostaną przekazane do kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. - Jeżeli wynik kontroli będzie pozytywny, kolejnym etapem będzie wpłacenie przez wykonawcę finansowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a następnie podpisanie umowy - tłumaczy Bartosz Wysocki z Rzeszowskiego

CNT złożyło w UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Mercuria Energy Trading

Warszawa, 01.10.2014 (ISBnews) - Centrum Nowoczesnych Technologii z siedzibą w Sosnowcu złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na koncentrację w związku z zamiarem przejęcia kontroli nad Mercuria Energy Trading z siedzibą w Warszawie, podał Urząd. Wniosek

KIO: Spalarnia nie złamała prawa. Nie straci 400 tys. zł

To oznacza, że Zakład Unieszkodliwiana Odpadów nie straci 400 tys. zł, jakie po kontroli Urzędu Zamówień Publicznych i stwierdzonych nieprawidłowościach postanowił zabrać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Fundusz czuwa nad prawidłowym wykorzystaniem przyznanych na tę inwestycję funduszy unijnych

Jaki jest termin, w którym należy oszacować wartość zamówienia?

wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie zajmującym się audytem wewnętrznym i kontrolą, także zamówień publicznych.www.portalzp.pl 

"Puls Biznesu": Fast foody pod lupą inspektorów

Na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzono 1663 partii żywności w 85 takich punktach gastronomicznych. Placówki wybrano na podstawie skarg, wyników poprzednich kontroli, a także losowo. Najwięcej zastrzeżeń, bo prawie w co drugim lokalu (45,9 proc.), budziły informacje o

Drogowcy znają już oferty na budowę fragmentu "siódemki"

ofert oraz kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - informuje Karol Głębocki z olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria: cena (90 proc.), termin realizacji zamówienia (5

Strabag i Heilit+Woerner z najtańszymi ofertami na 2 odcinki S7 Nidzica-Napierki

będzie weryfikacja złożonych ofert oraz kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria: cena – 90%, termin realizacji zamówienia - 5% oraz gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia w

"PB": Urzędnicy dokręcą śrubę budowlańcom

; pisze, że Urząd Zamówień Publicznych przedstawił właśnie propozycje zmian w prawie zamówień publicznych, które wzmocnią kontrolę zamawiających nad generalnymi wykonawcami. "Zamawiający będzie mógł zastrzec obowiązek wykonania przez samego wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane

Barter to też zamówienie publiczne

przez Urząd Zamówień Publicznych rozliczenie barterowe także podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.Z interpretacją obowiązujących przepisów możemy zapoznać się dokonując na przykład analizy uzasadnienia wniosków z kontroli poprawności udzielania zamówień publicznych prowadzonych przez

Nie ma podstaw, by kwestionować umowę ZUS z Asseco?

- W świetle dokumentów, które posiadamy, oraz wyników kontroli nie ma podstaw do kwestionowania umowy zawartej z Asseco Poland - powiedział dziś Mordasewicz tuż po zakończeniu posiedzenia rady nadzorczej ZUS. Dodał, że opinie prawne, które otrzymała rada Zakładu, stwierdzają, że prawo nie zostało

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

zaniechań czy zaniedbań powstała konieczność rozszerzenia wykonania zakresu zamówienia innego niż pierwotnie zakładany.Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).Autorka jest naczelnikiem w Departamencie Kontroli UE UZP.Autorka

Chcesz ujawnić kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia? Sprawdź, czy możesz!

: art. 86 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest głównym specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień

Wrocław stracił 313 mln zł? NIK masakruje za stadion

objętych kontrolą zamówień naruszono przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), w tym w pięciu wpływając na wynik postępowania o zamówienie. Niezgodnie z prawem wydatkowano przez to 50,3 mln zł. Dwa ze zbadanych zamówień, w wyniku których wydatkowano 1,7 mln zł, w ocenie NIK dokonane zostały w

Prokuratura umarza sprawę kontroli skarbowej. Idzie o 15 milionów

mln zł zwrotu podatku VAT.Problem w tym, że konta Nexy zostały zamrożone na poczet długów, a kontrole trwały i trwały. To sprawiło, że firma zaczęła padać.- Ciągniemy resztkami sił. Oprócz mnie są tu jeszcze dwie pracownice. Otrzymujemy od kontrahentów zamówienia, zapytania o sprzęt, ale nie jesteśmy

Nadzór inwestorski nad zadaniem, które nie jest robotą budowlaną

zamawiającego na budowie. Uwaga! Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego jest ściśle powiązana z robotami budowlanymi. Nadzór inwestorski także przy skomplikowanych dostawach Jeżeli przedmiotem zamówienia jest wymagająca kontroli i nadzoru przez fachowca, skomplikowana technicznie dostawa z instalacją, nie

GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę na budowę obwodnicy Jarocina

przetargowa jeszcze trwa. "Teraz czekamy na kontrolę prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jak wszystkie procedury zakończą się pozytywnie, przystąpimy do zawarcia umowy" - dodała Cieślak. Umowa może być podpisana pod koniec tego roku. Wykonawca od dnia zawarcia kontraktu będzie miał dwa lata na

Tryb zapytania o cenę w zamówieniach poniżej progów unijnych?

, gdyż kontrole projektów, jak również większość wytycznych dotyczących realizacji projektów kładą duży nacisk na pełną konkurencyjność przy udzielaniu zamówień ze środków UE, a tryb zapytania o cenę nie jest trybem w pełni konkurencyjnym. Podstawa prawna: art. 70 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Boeing coraz lepiej zarabia. Chce produkować 12 dreamlinerów miesięcznie

Zysk netto firmy w III kw. wzrósł do 1,16 mld dolarów. To oznacza, że zysk na akcję wyniósł 1,51 dolara (1,35 dolara w analogicznym okresie ubiegłego roku). Ogółem obroty Boeinga wzrosły o 11 proc., do 22,13 mld dolarów. W sumie zamówienia amerykańskiej firmy warte są 415 mld dolarów. To głównie

Konsorcjum Eurovii i Warbudu ma najkorzystniejszą ofertę na S19 wartą 342 mln zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). "Kolejnym etapem będzie przekazanie dokumentów z postępowania do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W przypadku braku odwołań pozostałych stron postępowania oraz pozytywnego wyniku kontroli, będzie można podpisać umowę z

UOKiK kontroluje bary szybkiej obsługi. Sporo zastrzeżeń

Inspektorzy Inspekcji Pracy na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolowali 85 barów szybkiej obsługi i 1663 partie żywności. Część kontrolowanych miejsc została wytypowana na podstawie wcześniejszych skarg i wyników kontroli, część - losowo. Badano lokale zarówno należące do

NIK negatywnie o ochronie brzegów morskich

nie zawierają rażąco niskiej ceny wobec przedmiotu zamówienia. W wyniku kontroli, NIK sformułowała wnioski pokontrolne do ministra infrastruktury. Wskazano w nich m.in. na potrzebę aktualizacji obszarów objętych POBM. NIK postuluje także o zapewnienie skutecznego nadzoru nad działaniami dyrektorów

"Rz": Samorządy nie kontrolują pieniędzy i korupcji

mechanizmy kontroli zamówień publicznych - nie ma więc dobrej ochrony, np. w przypadku ewentualnej korupcji przy przetargach.Władze lokalne tłumaczą, że często brak im pieniędzy na zorganizowanie systemu kontroli. Ale Izba podkreśla, że taka sytuacja świadczy także o niewystarczającej świadomości wśród

Zmiana umowy z wykonawcą z powodu zmiany przepisów prawa musi być przewidziana w siwz

art. 145 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).* Autorka jest Głównym Specjalistą w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków UE UZP. Autorka zastrzega, że treść artykułu to jej prywatna opinia a nie

Kolejna afera korupcyjna w wojsku. Zatrzymano 14 osób z Trójmiasta

współdziałających z nimi sześciu cywilów zatrudnionych w firmach prywatnych. - Wszyscy zatrzymani podejrzewani są o popełnienie przestępstw związanych z udzielaniem i realizowaniem zamówień publicznych - informuje ppłk Paweł Durka, rzecznik prasowy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej. Jak dodaje

CBA donosi na Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort nie oparł się komorniczej Currendzie

CBA skontrolowało zamówienia informatyczne resortu z lat 2007-13. - Sprawdzaliśmy kilka kontraktów, m.in. projekt Centrum Świadczenia Usług Rejestrowych w Ministerstwie Sprawiedliwości - wyjaśnia Jacek Dobrzyński, rzecznik CBA. - Teraz wszystko w rękach prokuratorów. Zawiadomienie CBA dotyczy b

Dreamliner traci Japonię? Sukces konkurencji - Airbusa A350

- To największe zamówienie Airbusa na A350 w tym roku i zarazem największe zamówienie, jakie kiedykolwiek otrzymaliśmy od japońskiej linii lotniczej. Osiągnięcie tego przełomowego zamówienia i wejście na tradycyjny rynek konkurencji było jednym z moich osobistych celów - tak transakcję komentował

Podkarpackie. Wybrano ofertę w przetargu na dokończenie autostrady A4

Jak dodał Wysocki, w przypadku braku odwołań, dokumenty z postępowania przetargowego zostaną przekazane do kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. "Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli, kolejnym etapem będzie wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania

Portfel zamówień Mirbudu wynosi ok. 1,4 mld zł, z czego ok. 0,4 mld zł - na 2015

Warszawa, 22.07.2014 (ISBnews) - Aktualny portfel zamówień Grupy Mirbud wynosi około 1,4 mld zł, z czego około 0,4 mld zł przypada na przyszły rok, poinformował prezes spółki Jerzy Mirgos. "Aktualny portfel zamówień Grupy Mirbud wynosi około 1,4 mld zł, z czego około 400 mln zł przypada

Konsorcjum Mirbudu ma najtańszą ofertę, za 359 mln zł, na obwodnicę Inowrocławia

ofert oraz kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu tego etapu nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą i przekazanie placu budowy, podała GDDKiA. "Inwestycja polegać będzie na budowie prawie 19 km trasy posiadającej po dwa pasy w obu kierunkach. Obwodnica ominie miasto

Główny księgowy może przewodniczyć komisji przetargowej

Finansach publicznych uniemożliwia powołanie głównego księgowego do składu komisji przetargowej gdyż uniemożliwi to dokonywanie wstępnych kontroli oraz czynności wskazanych w art. 54 ust. 1 pkt. 3 tej ustawy.Również przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie ograniczają prawa do powołania głównego

Czy ustawę Pzp stosuje się do umów z zakresu prawa pracy?

PytanieW projekcie finansowanym ze środków UE należy zatrudnić osobę do pełnienia funkcji finansowych. W tym celu zamawiający na część tego zamówienia zamierza zawrzeć umowę o pracę, a część na umowę zlecenia. Czy każdą z tych części zamówienia należy sumować łącznie? Czy wartość zamówienia

Zapisy siwz nie mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji

oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług- opisu zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia- zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają

Konsorcjum Aldesa z najkorzystniejszą ofertą na odcinek S19, wartą 290 mln zł

przetargowego zostaną przekazane do kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą" - czytamy w komunikacie. Zakres prac obejmie wykonanie drogi o przekroju 2+1 i długości 12,5 km wraz z budową obiektów

Firma Dragados ma wybudować drugą nitkę obwodnicy Gorzowa Wlkp.

. "Firma Dragados złożyła najkorzystniejszą ofertę. W zasadzie przetarg został już zakończony. W tej chwili trwa kontrola dokumentów przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Dragados zaoferował, że wykona inwestycję za 289,1 mln zł przy szacunkowym koszcie przyjętym w przetargu na poziomie ok

Zamówienie z wolnej ręki - jak definiować natychmiastowość wykonania zamówienia?

poddania czynności wykonawców kontroli, poprzez możliwość chociażby wniesienia przez zamawiającego skargi do sądu. Zgodnie z ustaleniem podjętym przez skład orzekający KIO w wyżej wskazanym wyroku, dyspozycja przepisu dotycząca zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki z powodu konieczności

NIK negatywnie o ochronie brzegów morskich

nie zawierają rażąco niskiej ceny wobec przedmiotu zamówienia. W wyniku kontroli, NIK sformułowała wnioski pokontrolne do ministra infrastruktury. Wskazano w nich m.in. na potrzebę aktualizacji obszarów objętych POBM. NIK postuluje także zapewnienie skutecznego nadzoru nad działaniami dyrektorów

Ciężar dowodu nadania faxu

wynikającą z orzecznictwa KIO jest ustalenie, że ryzyka związane z brakiem otrzymania informacji przekazanej za pośrednictwem faxu (o ile ten sposób komunikacji był przez zamawiającego dopuszczony postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia) z powodu awarii technicznej faxu ponosi strona, do

Szef ZUS w "Rz": Umowa z Asseco? Niczego się nie boję

doniesień mediów przy ubiegłorocznym przetargu w ZUS mogło dojść do złamania prawa. Dziennikarze TVN ustalili, że dwie osoby z Asseco, dwaj dyrektorzy z ZUS z komisji mającej wybrać zwycięzcę przetargu oraz osoba pracująca w Urzędzie Zamówień Publicznych, który nadzoruje takie przetargi, zasiadały w radzie

Jest śledztwo ws. przetargu na system elektroniczny w MS

2011 do czerwca 2012 r.Pod koniec 2012 roku resort sprawiedliwości, po przeprowadzeniu wewnętrznego audytu, poinformował CBA o swoich wątpliwościach dotyczących m.in. zakupu w trybie niekonkurencyjnym sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.W marcu CBA rozpoczęło kontrolę w MS na jego wniosek. Resort

Czy zamawiający musi wykluczyć wykonawcę, który jest jednocześnie jego pracownikiem?

przesłanki pomocne może być stanowisko wyrażone w przez Departament Kontroli Doraźnej Urzędu Zamówień Publicznych (Informacja o wyniku kontroli doraźnej UZP/DKD/KND/30/10): "Pierwszy rodzaj obejmuje przypadki pozostawania przez te osoby w relacji prawnej wynikającej z określonego stosunku prawnego

"Eksperci NIK odrzucili kiedyś ofertę firmy, która obsługiwała wybory". Zaczęła się kontrola w KBW

- Kontrola w Krajowym Biurze Wyborczym rozpoczęła się formalnie o godzinie 15. Sprawdzamy, jak wydawane były pieniądze publiczne na obsługę informatyczną, bo KBW zgodnie ze swoim statutem jest urzędem, który zapewnia obsługę organów wyborczych i wykonuje wszystkie zadania związane z organizacją

Jakich dokumentów może żądać zamawiający od firmy startującej w przetargu ?

sporządzonych w języku obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym - wystarczające jest tłumaczenie wykonawcy. Zamawiający pod lupą, czyli kontrola Prezesa UZP. Czytaj więcej »Brak podstaw do żądania wpisu do ewidencji działalności gospodarczejZgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień

Prezydent podpisał zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych

rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały. W poprzednim stanie prawnym, art. 4 pkt. 13 umożliwiał niestosowanie przepisów ustawy PZP w przypadku udzielania zamówień instytucjom gospodarki finansowej jedynie przez ministerstwa oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Niejasne efekty, zgubione dokumenty. NIK w magistracie

Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę promocje miast po doniesieniach medialnych. Pojawiały się informacje, że choćby przy ogłaszaniu przetargów na promocję miast poprzez sport tak naprawdę z góry wiadomo, kto w tym przetargu może wygrać. Słowem - w wielu przypadkach zakup usług promocyjnych był

PKP Intercity kupią 10 nowych lokomotyw od bydgoskiej PESY

Rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska wyjaśniła, że zakup nowych lokomotywy jest częścią wartego 5,6 mld zł projektu modernizacji taboru polskiego przewoźnika pasażerskiego. Zamówione w bydgoskiej fabryce PESA lokomotywy spalinowe GAMA maja kosztować ponad 130 mln zł, z czego blisko 75 mln zł

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy minimalnego okresu gwarancji na roboty budowlane?

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.759 ze zm.).* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie zajmującym się audytem wewnętrznym i kontrolą, także zamówień publicznych.www.portalzp.pl

W środę sejmowa komisja powinna zająć się pierwszą z ustaw "węglowych"

dostawców i importerów węgla konieczność posiadania certyfikatów jakości. Zakłada, że kontrola jakości będzie prowadzona na granicach przez Służbę Celną, a w handlu detalicznym przez organy Inspekcji Handlowej. Według proponowanych zapisów, "kto uniemożliwia lub utrudnia inspektorowi przeprowadzenie

Siedem firm chce budować drogę ekspresową z Olsztyna do Olsztynka

w piątek PAP rzecznik GDDKiA w Olsztynie Karol Głębocki inwestor będzie oceniał teraz oferty, biorąc pod uwagę trzy kryteria: cenę zaproponowaną przez ewentualnego wykonawcę, termin zakończenia budowy oraz okres gwarancji, jaką proponuje wykonawca. Po weryfikacji ofert nastąpi kontrola Prezesa

Sąd kupił sobie sąd. Ale niezgodnie z prawem

;możliwości popełnienia przestępstwa w związku z budową gmachu dla gdańskiego sądu". Śledztwo w tej sprawie nadal prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu. Przetarg jednak był konieczny Niezależnie od tego własną kontrolę wszczął w czerwcu ub.r. Urząd Zamówień Publicznych. Z raportu

Oferta Torpolu na 75 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu w Olsztynie

oferty, podano również. „Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych oraz kontroli uprzedniej postępowania prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (…). Termin realizacji prac związanych z wykonaniem zadania wynosić będzie czterysta

Wykonawca może poinformować zamawiającego o podejrzeniu podania nieprawdziwych informacji przez innego oferenta

kontroli może bowiem spowodować negatywne konsekwencje dla zamawiającego.Takie działanie jest niezależne od możliwości poinformowania zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany (dotyczy zamówień powyżej progów

Famur podpisał list intencyjny, by wzmocnić się na rynku maszyn odkrywkowych

w zakresie systemów przeładunkowych i suwnicowych, poinformowała spółka. Podpisany list zakład również, że w ciągu 12 miesięcy Famur przejmie kontrolę nad Famak i Fugo Projekt. "Planowane rozszerzenie skali działalności w segmencie górnictwa odkrywkowego oraz wejście w nowe obszary biznesu

"Dialog techniczny", czyli zamówienia publiczne będą rozsądne?

planowanego zamówienia (w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia) powoduje daleko idące konsekwencje, które zamawiający zmuszony jest odczuwać podczas trwania całego postępowania. Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż większość nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli postępowań o udzielenie

Przetarg na dokończenie A4 jest, ale czy nie stracimy dotacji?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie wybrała ofertę konsorcjum firm Budimex i Strabag, które zadeklarowało, że autostradę dokończy za ponad 719 mln zł. Dokumentację przetargową musi jeszcze zatwierdzić Urząd Zamówień Publicznych. - Jeżeli wynik kontroli będzie pozytywny

Terminy składania ofert dla poszczególnych części zamówienia

ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.).* Autorka jest głównym specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej

Shanghai Electric nie zbuduje elektrowni w Turowie

przedstawienie wadliwej gwarancji bankowej oraz odrzucone na skutek niezgodności z warunkami technicznymi zamówienia. Chińska spółka odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej. Izba skargę odrzuciła. Spółka złożyła więc pozew do sądu. Główną kwestią do rozstrzygnięcia przez sąd pozostawało potraktowanie chińskiej

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

PytanieZwracam się o interpretację przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie art.3 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.4 ust.2a oraz ust.3 lit.l w następującej sytuacji. Szpital Powiatowy planuje wzięcie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań w stosunku do swoich kontrahentów w wysokości

Budownictwo stacza się w szarą strefę

same kontrole nie rozwiążą problemu szarej strefy w budownictwie. "Wyborcza" od dawna zwraca uwagę, że jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest dyktat najniższej ceny na rynku zamówień publicznych. Chodzi o to, że oczekiwania cenowe zamawiających roboty budowlane są takie, iż

Konsorcjum Budimeksu ma najtańszą ofertę na S7 koło Ostródy, wartą 292 mln zł

najtańsza należała do konsorcjum Strabag i Heilit+Woerner i była warta 300,72 mln zł, a trzecia - do Astaldi (303,26 mln zł). Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji 362,56 mln zł brutto. "Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja  złożonych ofert oraz Kontrola Uprzednia

Asseco wygrało przetarg na obsługę systemu ZUS. Doniesienie do CBA

- Prezes Najwyższej Izby Kontroli poinformował szefa CBA, że ustalenia poczynione przez kontrolerów NIK budzą poważne wątpliwości co do zachowania bezstronności przez pracowników ZUS w postępowaniu przetargowym dotyczącym Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI). Wątpliwości te wymagają

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach

transportu zbiorowego do zadań ZTM-u należy: prowadzenie badań rynku usług transportu zbiorowego w celu określania potrzeb transportowych mieszkańców planowanie sieci i układu linii w zakresie komunikacji miejskiej opracowywanie założeń do rozkładów jazdy prowadzenie postępowań z zakresu zamówień

Comarch ERP Altum

i Księgowość Automatyzacja księgowania poprzez zastosowanie schematów księgowych i opisów analitycznych, Prekonfigurowane zestawienia księgowe, Rozrachunki, noty memoriałowe, kompensaty, Rejestr VAT, rejestr walutowy, operacje oraz raporty kasowe i bankowe, Kontrola płynności finansowej (cashflow). Handel

Merchandiser

też umiejętności negocjacyjne, aby pogodzić interesy swojego pracodawcy i właściciela sklepu czy hurtowni pozostającego pod presją innych dostawców oraz klientów.W szczególności zadania merchandisera to: regularne wizyty w punktach sprzedaży z powierzonego rejonu kontrola stanu towarów: ilość, asortyment, daty

E-procurement

e-Procurement – to obszar e-biznesu dotyczący elektronicznej integracji i zarządzania wszystkimi działaniami związanymi z elektronicznym procesem zamówień i zaopatrzenia w sektorze publicznym jak i sektorze prywatnym.Spełnia on trzy podstawowe funkcje: Automatyzacja procesu zakupowego: e

Henryk Zalewski

. Polityka i kontrola finansowa, Gdańsk 1986. Stosowane rozwiązania w systemie ekonomiczno-finansowym przedsiębiorstw uspołecznionych, Gdańsk 1987. Podstawowe problemy samofinansowania w przedsiębiorstwie państwowym i spółdzielni, Warszawa 1987. System ekonomiczno-finansowy jednostek gospodarki

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.