kara umowna

Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Kary umowne w przetargach

Kary umowne w przetargach

Karę pieniężną wymierzana jest w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego - należnego w roku, w którym doszło do tego naruszenia.

Kara umowna - dyscyplinowanie wykonawcy

Zastrzeżenie kary umownej może pełnić rolę dyscyplinującą wykonawców. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy skutkuje obowiązkiem naprawienia szkody. Instytucja kary umownej regulowana jest w artykułach Kodeksu cywilnego.

Obniżenie kary umownej

Obniżenie kary umownej

przez możliwość miarkowania kary umownej ze względu na niewielką wartość szkody lub jej brak". Wykonawca wnosząc do sądu wniosek o obniżenie wysokości kar przewidzianych w umowie z całą pewnością może liczyć, iż sąd weźmie pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne i prawne, w tym istnienie szkody

Kara umowna jako koszt podatkowy

działalności gospodarczej. W takiej sytuacji kara umowna może stanowić koszt podatkowy. Gazeta Podatkowa Nr 653 z dnia 2010-04-12 Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Kto może naliczyć kary umowne od wykonawcy?

Kto może naliczyć kary umowne od wykonawcy?

Pytanie W związku z niedotrzymaniem terminu realizacji umowy przez wykonawcę, który z naszych pracowników powinien zadbać o naliczenie kar umownych? Czy powinien być to: - specjalista ds. zamówień publicznych, - Komisja Przetargowa, - pracownik prowadzący daną inwestycję, usługę itp

KGHM wzywa PBG do ugody ws. kar umownych na 526,3 mln zł

Warszawa, 23.11.2015 (ISBnews) - PBG w upadłości układowej otrzymało od KGHM Polska Miedź wniosek o zawezwanie do próby ugodowej ws. kar umownych na 526,28 mln zł, podało PBG. PGB nie zgadza się z zasadnością kar, które związane są z umową z dnia 9 lipca 2010 roku na wykonanie, dostarczenie

KGHM wzywa PBG do ugody ws. kar umownych na 357 mln zł i 176 mln euro

Warszawa, 07.10.2015 (ISBnews) - PBG w upadłości układowej otrzymało od KGHM Polska Miedź wniosek o zawezwanie do próby ugodowej ws. kar umownych na 357,37 mln zł i 176,03 mln euro, podało PBG. PGB nie zgadza się z zasadnością kar. "Zarząd PBG (...) informuje, że (...) wpłynął do spółki

Kiedy możesz naliczyć kary umowne za opóźnienie w wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Kiedy możesz naliczyć kary umowne za opóźnienie w wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego?

wyznaczono na dzień 06.06.2012 r. Komisja odebrała prace bez zastrzeżeń jednak wykonawca przedłożył zatwierdzoną inwentaryzację przez Starostwo Powiatowe z datą 06.06.2012 r. Czy w tym przypadku należy naliczyć kary umowne określone w umowie za nieterminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia? Odpowiedź W

Kiedy można zmniejszyć wysokość kary umownej?

możliwość zwrócenia się do sądu z wnioskiem o zmniejszenie kary. Wniosek taki znajduje oparcie w treści art. 484 § 2 K.c. Przewiduje on, że jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej. To samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco

Wykonawca nie zrealizował na czas zamówienia nie ze swojej winy - czy musi zapłacić karę umowną?

Wykonawca nie zrealizował na czas zamówienia nie ze swojej winy - czy musi zapłacić karę umowną?

zastrzeżenia w umowie kary umownej zamawiający ma obowiązek jej dochodzenia. W pewnych sytuacjach wykonawca może negocjować z zamawiającym obniżenie kary umownej. Czym jest kara umowna? Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania. Treścią

Jak zastrzec i dochodzić kary umownej?

Forma zryczałtowanego odszkodowania Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem w umowie, w którym strony postanawiają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej (art. 483 §

Zadatek, odstępne, kary umowne - na co zwrócić uwagę?

zdecyduje się skorzystać z zastrzeżonego w umowie prawa do odstąpienia od umowy, to jedyną sankcją, jaka ją spotka, będzie konieczność wypłacenia odstępnego. Zadatek to nie kara umowna Jeszcze inną funkcję pełnią zapisy o karach umownych. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z

Jak umniejszyć należną wierzycielowi karę umowną?

wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody (tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 listopada 2003 r., sygn. akt III CZP 61/03).Kara umowna, choć sama powinna być wyrażona w pieniądzu, może sankcjonować wyłącznie

Ponad 66 mln zł domaga się UwB od wykonawcy kampusu

Ponad 66 mln zł domaga się UwB od wykonawcy kampusu

, biologii i chemii. Inwestycja była dofinansowana sumą 188 milionów złotych z unijnych programów: "Rozwój Polski Wschodniej" oraz "Infrastruktura i Środowisko". Budowa z poślizgiem Wciąż nierozwiązaną pozostaje kwestia kar umownych, jakie zdaniem uczelni powinna zapłacić firma, która z

MNI naliczyła TPSA kary umowne o wartości ok. 36 mln zł

Warszawa, 08.04.2011 (ISB) - Wartość kar umownych, które spółka Długie Rozmowy z grupy MNI naliczyła wobec TPSA wynosi obecnie ok. 36 mln zł, poinformowała MNI w komunikacie w piątek wieczorem. Wcześniej tego samego dnia TPSA poinformowała, że złozyła pozew o ok. 36,7 mln zł przeciwko Długim

Chińczycy szukają w Polsce wyjścia w sprawie autostrady A2

Chińczycy szukają w Polsce wyjścia w sprawie autostrady A2

polskich ministerstw uzgadniało z Chińczykami rozmowy w sprawie rozwiązania poza sądem sporu o wypłatę kar za niezrealizowany kontrakt autostradowy. W 2009 r. konsorcjum Covec wygrało przetarg na budowę na Euro 2012 dwóch odcinków A2, oferując realizację zlecenia za 1,3 mld zł z podatkiem VAT - o połowę

Polimex między rządowym młotem a kowadłem

Polimex między rządowym młotem a kowadłem

kar umownych. Zatem mamy kuriozalną sytuację - z jednej strony za pieniądze podatników rządowa ARP ratuje spółkę "zbyt dużą, aby upaść", a z drugiej GDDKiA prowadzi z nią wojnę finansową. Rząd powinien się zdecydować: ratować Polimex czy go dobić. Ktoś powie: po to są umowy, aby kary

UOKiK: kara dla Generali za nieprecyzyjne umowy ubezpieczeń na życie

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Generali oferuje konsumentom m.in. umowy o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) powiązane z ubezpieczeniem na życie. Zdaniem UOKiK, w stosowanych przez spółkę wzorcach umownych znalazły się postanowienia niezgodne z prawem. Zastrzeżenia Urzędu

"Dziennik Gazeta Prawna": Drakońskie kary to sposób szpitali na zysk

nadużywaniu kar umownych nie jest słuszne. "Takie zapisy mają działać jako straszak, są potrzebne ze względu na różne sytuacje, które się zdarzają, ale często nie są w ogóle egzekwowane. Szpitalom zależy na dobrej współpracy ze stroną wykonującą umowę" - podkreśla Wiktor Masłowski.

Polimex: GDDKiA ma nam wypłacić 40 mln zł kary za S-69

Polimex: GDDKiA ma nam wypłacić 40 mln zł kary za S-69

technicznego uzasadnienia"). Pod koniec listopada zeszłego roku firma zwrócił się do GDDKiA o prawie 214 mln zł gwarancji płatności z tytułu prac na tym kontrakcie. 4 lutego 2014 roku Polimex wraz ze słowackim Doprastavem złożyli pozew o zapłatę kary umownej związanej z umową na budowę drogi S-69. Teraz

Koszalin. Ratusz nalicza kary za opóźnianie przebudowy głównego placu

. Rzecznik ratusza powiedział, że ustalone w przetargu wynagrodzenie dla budowlanej firmy zostanie przed wypłatą pomniejszone o naliczone kary umowne, które wynoszą 0,15 proc. wartości kontraktu za każdy dzień. Prace na Rynku Staromiejskim rozpoczęły się w sierpniu 2013 r. Pierwsze informacje o możliwym

PGNiG wzywa konsorcjum z PBG do zapłacenia 133,4 mln zł kary

;konsorcjum nie zdołało usunąć opóźnienia, mimo wyznaczenia odpowiedniego, dodatkowego terminu". PGNiG chce też kary umownej w wysokości 133,4 mln zł, płatnej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Inwestycję realizowało konsorcjum w składzie: PBG w upadłości układowej

Ważny wyrok tyskiego sądu. Odsetki można nakładać, ale kara niedozwolona

przedwczesnego rozwiązania przez Marka J. zostanie na niego nałożona kara umowna w wysokości 1355 zł (proporcjonalnie pomniejszona o czas pozostały do zakończenia obowiązywania umowy). To samo miało dotyczyć sytuacji, kiedy umowę rozwiąże Polkomtel, ale z winy klienta. Kara się nam należy Stało się tak 31

Park naukowo-technologiczny odebrany. 18 mln kary dla Polbudu

, przyjmując argumentację, że pogoda nie sprzyjała pracom budowlanym. Jednak od maja ubiegłego roku nie zgodzono się już na kolejne przedłużanie terminu realizacji umowy i zaczęto naliczać kary umowne. Cały projekt uruchomienia BPN-T to koszt niespełna 170 mln zł, przy czym wykonawca za postawienie dwóch

Przez telefon zgodził się na promocję NC+. Za wycofanie - 1200 zł kary

września z równoczesnym naliczeniem kar umownych za przedterminowe rozwiązanie umowy - opowiada. I dodaje, że została naliczona kara umowna za niedotrzymanie warunków promocji w kwocie 1200 zł. Trudny do przyjęcia wydał mu się brak możliwości zmiany decyzji bez konsekwencji karnych - po trzech dniach od

UOKiK skontrolował domy opieki. Blisko 61 proc. umów z zastrzeżeniami

. skontrolowanych domów. Wygórowane kary umownePobieranie opłat dodatkowych za opóźnienia w płatności jest zgodne z prawem. Nie powinny one być jednak nadmiernie wygórowane. Tymczasem w kontrolowanych domach zdarzało się, że kara wynosiła nawet 300 zł za każdy dzień zwłoki. UOKiK nakazał przedsiębiorcom zmianę

Spór o Hiltona w sądzie. Miasto chce 10 mln zł kary

kar umownych: 5 mln zł za niewybudowanie hotelu w terminie i 5 mln jeśli obiekt nie będzie miał czterech gwiazdek. Przetarg wygrała firma Bacoli Properties, a akt notarialny podpisano w kwietniu 2007 r. Spółka zadeklarowała, że wybuduje hotel pięciogwiazdkowy, a jako termin jego uruchomienia podała 4

"Parkiet": Kłopoty z dostawami węgla dla elektrowni Tauronu

odstępują od stosowania kar umownych, co jest zgodne z zapisami umowy" - zapewnia. Owa siła wyższa to niespodziewane problemy wydobywcze. W dwóch kopalniach KHW, Mysłowice-Wesoła i Murcki-Staszic, stwierdzono zagrożenie pożarowe. Dlatego niebezpieczne tereny zostały wyłączone z bieżącej pracy, co

"Parkiet": Kłopoty z dostawą węgla

wyższej strony odstępują od stosowania kar umownych, co jest zgodne z zapisami umowy" - zapewnia. Owa siła wyższa to niespodziewane problemy wydobywcze. W dwóch kopalniach KHW, Mysłowice-Wesoła i Murcki-Staszic, stwierdzono zagrożenie pożarowe. Dlatego niebezpieczne tereny zostały wyłączone z

TP SA zapłaci 240 mln zł kary? Tego domagają się "Długie rozmowy"

"TP została wezwana do zapłaty kwoty 239 mln zł w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Powyższa kwota obejmuje kary umowne, naliczone ze względu na uporczywe oraz długotrwałe obniżanie jakości świadczonych usług poprzez brak realizacji zamówień na usługi WLR oraz kary

Zamawiający nie może kumulować kar w umowie!

na podstawie postanowień umowy nie miał obowiązku zwrotu kar umownych otrzymanych do dnia odstąpienia od umowy. Zmawiający wprowadził do umowy kary umowne za odstąpienie od umowy W pierwszej kolejności kary umowne miały być naliczane za opóźnienie, a nie za zwłokę - co oznaczało, że wykonawca nie ma

Kary za niedozwolone zapisy w umowach z konsumentami

powinien się posługiwać takim postanowieniem we wzorze umowy stosowanym z konsumentami. Wysokie kary Przedsiębiorcy, którzy stosują w swoich umowach klauzule niedozwolone, muszą się liczyć z dotkliwymi sankcjami finansowymi. Od 21 kwietnia 2007 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i

Sąd wydał GDDKiA nakaz zapłaty za obwodnicę Augustowa

Nakaz nie jest jeszcze prawomocny, można od niego wnieść sprzeciw. Do kary umownej sąd dodał ustawowe odsetki w wysokości 13 proc. rocznie, naliczone od 28 lutego 2009 r. Zasądził także koszty procesu sięgające 32 tys. zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakt na budowę

Warto sprawdzić własne wzorce umów i regulaminy

przez Prezesa UOKiK. Stosowanie w relacjach z konsumentami postanowień umownych wpisanych prawomocnie do tego rejestru stanowi bowiem naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, za co grozi kara nawet do 10% przychodów z roku poprzedniego. Zgodnie z wytycznymi wydanymi przez UOKiK, za każde

Jakie PKP, takie Pendolino

Pani premier Elżbieta Bieńkowska awansując na stanowisko wicepremiera, otrzymała dodatkowe zadania m.in. w postaci nadzoru nad kolejami, a w szczególności nad PKP S.A. i inwestycjami infrastrukturalnymi prowadzonymi przez PKP PLK S.A. Niemal jednocześnie ogłosiła, że dla całej polskiej gospodarki na

Klienci siłowni bezsilni. Nie mogą ćwiczyć, ale płacić muszą

innej sytuacji czeka mnie kara wynosząca równowartość wszystkich składek do końca umowy. To absurd. Skusiła ich reklama Stanisław Otlewski podpisał umowę z Fitness Point w maju 2012 r. - Skusiła mnie reklama, zniżki dla seniorów (mam 66 lat), darmowe napoje i opieka instruktora. Podpisałem umowę na 14

Wykonawca Narodowego chce ekstra pieniędzy. Zerwą umowę?

pracę będą trwać po 30 czerwca, za każdy dzień budowlańcy zapłacą 1,25 mln zł kar. Jeżeli opóźnienie będzie trwać dłużej niż dwa tygodnie, kary wzrosną do 6,25 mln zł za każdy dzień.

Ku przestrodze. Cyrograf studentki Karoliny

, kawiarnia nie pracowała, żona płaciła Auchan kilkusetzłotowe kary. Dlatego teraz stosujemy takie umowy i weksle. Żona jeszcze nigdy nie zażądała realizacji weksla. Także i tym razem chciała przede wszystkim, żeby ta pani wyjaśniła jej, dlaczego nie przyszła do pracy. Nikt nie zmuszał jej do podpisania umowy

GDDKiA złożył pozew wzajemny przeciwko Polimeksowi, spółka odrzuca roszczenie

+450, podała spółka. Polimex-Mostostal odrzuca roszczenie. "Wartość przedmiotu sporu wynosi 249 476 370 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Przedmiotem pozwu wzajemnego jest roszczenie Skarbu Państwa GDDKiA o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia GDDKiA od umowy wraz z odsetkami

PKP Intercity porozumiało się z Pesą ws. opóźnionych dostaw Dartów

restrykcyjnych testów na każdym pojeździe, po testach - zwolnienie środków z depozytu. Porozumienie jest w pełni zaakceptowane przez CUPT" - wyjaśnił Leonkiewicz. Podkreślił, że porozumienie utrzymuje wszystkie sankcje, czyli kary umowne. "Nie odpuścimy kar, bo musimy je naliczać. Porozumienie

Spółka Vistalu ma umowę ramową na zakupy stali za 20-30 mln zł netto

warunku. Umowa ramowa nie przewiduje kar umownych i została zawarta na czas określony, tj. na jeden rok" - czytamy w komunikacie.  W czerwcu. br. podobną umowę z tym kontrahentem zawarła inna spółka Vistalu - Vistal Offshore.  Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to

Marvipol sprzedał Robo Wash, nie ma już segmentu myjni samochodowych

udziałów w Robo Wash przeszła na nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny sprzedaży, co nastąpiło w dniu 29 grudnia 2015 roku" - czytamy w komunikacie. Umowa nie zawiera dalszych szczególnych postanowień ani warunków, w tym postanowień o karach umownych, podano także. "Jednocześnie emitent

PKP IC: Pierwszy Dart z Pesy rozpocznie kursowanie jutro, pojedzie do Lublina

się z Pesą ws. opóźnionych dostaw pociągów typu PesaDart. Producent otrzyma środki za składy w momencie finalnego odbioru. PKP IC nie zrezygnuje jednak z nałożenia kar umownych. Prezes Pesy Tomasz Zaboklicki zadeklarował wtedy, że spółka zbuduje pojazdy do końca roku. Termin dostawy minął 14

Wygrał w sądzie z bankiem. Precedens dla ukaranych prowizją

. Co to oznacza? Kara umowna może zostać wprowadzona tylko w wyniku umowy, nie zaś zmiany regulaminu. Co więcej, kara umowna dotyczy nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań niepieniężnych, a konieczność używania konta jest zobowiązaniem pieniężnym. Klient nic nie zrobił- nie może być

Zwrot gwarancji należytego wykonania umowy zależy od zapisów kontraktowych

zapisy umowy i ewentualnie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego. Jeżeli zamawiający zawarł w umowie zapisy dotyczące kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i dodatkowo są tam zapisy o tym, że kary mogą być potrącane z faktur, nic nie stoi na przeszkodzie, aby kary ściągać z

Qumak zawarł ugodę z Województwem Dolnośląskim ws. e-Dolnyslask

, strony zrzekły się wszelkich roszczeń, w tym kar umownych. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zobowiązał się do nabycia wytworzonych w czasie realizacji umowy produktów: ortofotomapy i wideobanerów i zapłacenia za nie kwoty 1,65 mln zł brutto. Qumak zobowiązał się natomiast do wycofania

Qumak złożył pozew przeciwko UMWD, domaga się ponad 95 mln zł

918 265,11 zł. Ponad to, spółka wnosi o ustalenie braku prawa do żądania od spółki zapłaty kary umownej w wysokości 26 800 000,00 zł naliczonej przez zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy na realizację projektu: Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska

Czerwiński: Warunki dokończenia terminala LNG są dobre dla Polski

zaakceptowało ponadto wyższe kary umowne związane z terminową realizacją prac. Całkowite wynagrodzenie w ramach kontraktu wynosi 2,4 mld zł. Ponadto, wykonawca przyjął na siebie dodatkową, nieprzewidzianą dotychczas w kontrakcie odpowiedzialność za proces dostawy LNG na rozruch terminalu. Strony uzgodniły

GDDKiA wzywa PBG do ugody polegającej na zapłacie 193,19 mln zł

wysokości 193 190 177,00 zł składają się kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, koszty związane z wynagrodzeniem na rzecz podwykonawców i przedsiębiorców oraz koszty wypłacone tytułem wykonania robót naprawczych i zabezpieczających" - czytamy w komunikacie. W październiku br. sąd

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

KNF. - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej obciążył Qumaka karą umowną na 0,62 mln zł za zwłokę w czwartym etapie systemu ISOK. KZGW nie przewiduje obecnie podpisania aneksu do umowy ws. systemu ISOK, co oznacza, że opóźniony jest także etap 5, a wysokość kar zostanie ustalona po zakończeniu prac nad

Elektrociepłownia w Stalowej Woli ma być gotowa w I kwartale 2016 r.

zapadł się. "Naszym zdaniem w trakcie wypompowywania razem z wodą usunięty został też piasek, dlatego ziemia osunęła się" - zaznaczył Chmiel. Inwestor od 26 czerwca br. nalicza już wykonawcy kary umowne za opóźnienie. Maksymalna wysokość kary może wynieść 169 mln zł. Rzecznik podkreślił, że

Francja ma zwrócić Rosji 950 mln euro za kontrakt na mistrale

Z dokumentu wynika, że Paryż nie zapłaci kar umownych, a jedynym warunkiem, jaki Rosja postawiła, było to, by pieniądze "otrzymała najszybciej, jak to możliwe". Są to pierwsze przekazane przez Paryż szczegóły porozumienia ws. mistrali zawartego z Rosją w sierpniu. Według agencji AP

Qumak utworzy 12 mln zł rezerwy w zw. z odstąpieniem od umowy przez UMWD

ukończenia etapu zarządczego nr 1 w wymaganym umownie terminie; - fakt, iż zamawiający w dniu 20.02.2015 r. z uwagi na upływ terminu etapu zarządczego nr 1, w ramach którego należało zrealizować poszczególne etapy techniczne, naliczył kary i obciążył wykonawcę karami umownymi z tytułu opóźnienia w ich

UMWD naliczył Qumakowi 26,8 mln zł kary za odstąpienie od realizacji e-DS

Warszawa, 10.03.2015 (ISBnews) - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD) naliczył spółce Qumak 26,8 mln zł kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy na realizację projektu Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska "e-Dolnyslask" (e-DS

Spółka Vistalu ma umowę ramową na zakupy stali za 20-30 mln zł netto

umów sprzedaży stali przez Visteel Sp. z o.o., na rzecz Vistal Offshore Sp. z o.o. Szacowana wartość umowy ramowej wynosi pomiędzy 20 a 30 mln zł netto" - głosi komunikat. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku. Nie przewiduje kar umownych i została zawarta na czas określony, tj. na

UOKiK. Ponad 10 mln zł kary dla PGNiG

2014 r." - dodano. W efekcie UOKiK nałożył na spółkę karę wynoszącą 5 tys. euro za każdy z 490 dni zwłoki w wykonaniu zobowiązania. Oznacza to, że łączna wysokość kary sięga 2 mln 450 tys. euro, czyli równowartość ponad 10 mln zł. Zaznaczono, że decyzja nie jest ostateczna, a PGNiG przysługuje

Koniec z oszukańczymi polisami inwestycyjnymi. Prezydent podpisał nowelizację ustawy

opłat, pozbawieniu praktycznej możliwości odstąpienia od umowy - tłumaczyła wiceminister finansów Izabela Leszczyna. Koniec z karą za wycofanie się z polisy Wielokrotnie opisywaliśmy dramaty klientów, którzy z powodu własnej naiwności, ale też czasem zmanipulowani przez sprzedawców podpisywali umowy

"DGP": Koniec autostrad. Prawo zabiło firmy

Gazeta pisze, że branża budowlana będzie bronić się przed zmianami w przepisach, które między innym pozwalają inwestorowi wykluczyć z przetargów na trzy lata wykonawcę, który został zobowiązany do zapłacenia kary umownej powyżej 5 proc. wartości kontraktu (szkoda musi być potwierdzona sądownie

PGNiG odwoła się od decyzji UOKiK, który nałożył na spółkę 10 mln kary

ilość byłaby stała, ustalona na określonym poziomie zamówienia z 2014 r." - dodano. W efekcie UOKiK nałożył na spółkę karę wynoszącą 5 tys. euro za każdy z 490 dni zwłoki w wykonaniu zobowiązania. Oznacza to, że łączna wysokość kary sięga 2 mln 450 tys. euro, czyli równowartość ponad 10 mln zł.

UOKiK przegrywa w sądzie z Morele.net, bo... były nieścisłości w decyzji

zgodził się z argumentami SOKiK. Decyzja w sprawie Morele.net została uchylona, a kara finansowa zniesiona. Wyrok jest prawomocny. Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas

Kary za pendolino zostaną anulowane? PKP: Nie potwierdzamy

Według informacji, na które powołuje się portal Rynek Kolejowy, PKP Intercity oraz firma Alstom, francuski producent pociągów pendolino, porozumiały się w sprawie odstąpienia od kar umownych, jakie polski przewoźnik nalicza za niedostarczenie w terminie zamówionych pociągów. Chodzi o odbiór

Qumak otrzyma 2,7 mln zł zaległego wynagrodzenia od Komendy Głównej Policji

. Przedmiotem sporu były kwestie związane z zakresem działań, terminowością i prawidłowością ich wykonania oraz wynagrodzenie i kara umowna, przypomina Qumak. Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i

Vantage przekazał Erbudowi nakaz rozpoczęcia prac na etapach A i D Promenad ZITA

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, naliczenia kar umownych ani żadne inne roszczenia odszkodowawcze, podano także. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym  na terenie

Sygnity ma pismo od CSIOZ ws. rozwiązania umowy na e-Zdrowie za porozumieniem

naliczeniu kar umownych" - czytamy w komunikacie. Wczoraj spółka otrzymała pismo od CSIOZ z wnioskiem o złożenie przez Sygnity propozycji rozwiązania umowy w drodze porozumienia stron, podkreślono również. "Zarząd Sygnity deklaruje pełną wolę współpracy z CSIOZ zarówno w zakresie

Wykonawca Bulwarów Wiślanych złożył wniosek o upadłość

na Podzamczu - od Multimedialnego Parku Fontann do mostu Śląsko-Dąbrowskiego - miał być gotowy w październiku. W grudniu informowaliśmy, że miasto zagroziło wykonawcy nałożeniem kar umownych, wynoszących ponad 60 tys. zł dziennie. Upadłość wykonawcy może oznaczać opóźnienie wartej 123 mln zł

Vistal ma umowę na kontenerowe moduły hotelowe w USA za 10 mln zł brutto

kontenerowych modułów hotelowych. Umowa przewiduje kary umowne w wysokości maksymalnej równej 10 % wartości umowy (naliczanych w wysokości 20.000 zł za każdy dzień opóźnienia powstałego po upływie tygodnia od daty wynikającej z harmonogramu). Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu"

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

e-Podatki w grudniu 2015 r. naliczyło Sygnity 2,57 mln zł kary umownej. Do tej pory Sygnity dostało łączne kary na projekcie e-Podatki w wysokości 5,14 mln zł. Sygnity nie planuje zawiązywania rezerwy na kary umowne, jest w dialogu z zamawiającym, ws. zasadności uwag i odbiorów poszczególnych etapów

Kara dla Banku BGŻ za nieprecyzyjne umowy kont emerytalnych

niekorzyść banku działał natomiast fakt, że praktyka była stosowana przez blisko osiem lat. Łącznie bank dostał 1,37 mln zł kary. Bank odwołał się od tej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale ten - wyrokiem z 28 października 2014 r. - podzielił stanowisko Urzędu oraz utrzymał wymiar kary

Dar-Inwest złożył wniosek o upadłość likwidacyjną Awbudu

ogłoszenie upadłości emitenta działa w złej wierze. Wniosek został złożony wyłącznie w celu wymuszenia na emitencie wycofania roszczeń o zapłatę kar umownych i odszkodowania na łączną kwotę 487 708,92 zł, które emitent zgłosił wobec Dariusza Wiśniewskiego jako podwykonawcy w sytuacji nienależytego wykonania

Elektryczni naciągacze znów są aktywni. Trzy firmy oszukiwały?

wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy i dowolnie ustalała wysokość kar umownych. Klienci muszą pamiętać, że jeżeli umowę podpisali w swoim mieszkaniu, mają 14 dni na odstąpienie od niej bez podawania przyczyny. I jeśli naprawdę chcą zmienić sprzedawcę prądu, to powinni się do tego zabrać sami, np

UOKiK nałożył na PGNiG ponad 10 mln zł kary za zwłokę w wykonaniu decyzji

Warszawa, 01.10.2015 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) 2,45 mln euro (ponad 10 mln zł) kary za 490 dni zwłoki w wykonaniu niektórych postanowień decyzji zobowiązującej spółkę do zmian w umowach z odbiorcami

Poznań oddał 6 mln zł, bo prezes miejskiej spółki zataił dokumenty

była firma Bilfinger. Przed rokiem Bilfinger wystawił ostatnią fakturę na ponad 6 mln zł, ale miasto jej nie zapłaciło. Pieniądze zatrzymano na poczet kar umownych. Kara bezpodstawna O co chodzi? Pierwotnie trasa tramwajowa miała być gotowa w kwietniu 2012 r., ale urzędnicy zgodzili się przesunąć

Nowa Telefonia ukarana. Operator pobierał dodatkowe opłaty, utrudniał reklamacje i zerwanie umowy

żądania od konsumentów nie tylko zwrotu ulgi przyznanej przy podpisywaniu kontraktu, lecz także wniesienia kary umownej. Zdaniem UOKiK przedsiębiorca powinien ograniczyć swoje roszczenia jedynie do wysokości zarobków utraconych w związku z zerwaniem umowy. Postępowanie potwierdziło także, że klienci Nowej

Jest porozumienie PKP Intercity z dostawcą pendolino. PKP nadal będzie naliczać kary za opóźnienie dostaw

z prędkością powyżej 160 km/godz. PKP IC naliczało producentowi kary umowne. Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE! Pieniądze.gazeta.pl - polub nas na Facebooku »>

UOKiK: trzy kolejne towarzystwa obniżą opłaty likwidacyjne za polisolokaty

obowiązki usunięcia skutków stosowania zarzucanych praktyk w postaci wyeliminowania opłat likwidacyjnych z wykonywanych umów, a także mogą zostać nałożone kary finansowe. UOKiK zarzucił siedemnastu towarzystwom ubezpieczeniowym, że wprowadzając opłaty likwidacyjne, przerzucają na konsumentów koszty

Dwóch deweloperów przegrało w sądzie z UOKiK. Zapłacą karę

umowy. W rezultacie konsument mógł być postawiony przed wyborem: zapłacenie ceny wyższej niż uzgodniona lub poniesienie kosztów wycofania się z kontraktu, takich jak kary umowne. Tymczasem zgodnie z prawem, jeżeli zmianie ulegają istotne warunki umowy (np. cena), konsument powinien mieć możliwość

UOKiK: trzy kolejne towarzystwa obniżą opłaty likwidacyjne za polisolokaty

interesów konsumentów, w których nałożone zostaną obowiązki usunięcia skutków stosowania zarzucanych praktyk w postaci wyeliminowania opłat likwidacyjnych z wykonywanych umów, a także mogą zostać nałożone kary finansowe. UOKiK zarzucił 17 towarzystwom ubezpieczeniowym, że wprowadzając opłaty likwidacyjne

Podkarpackie. EC Stalowa Wola zerwała kontrakt na budowę bloku gazowego

zostać przetransportowane z Gdańska. Kolejne przesunięcie terminu spowodowane było problemami, jakie miał wykonawca z kanałem wody chłodzącej. Teren, którym biegnie kanał zapadł się. Inwestor od 26 czerwca ubiegłego roku naliczał wykonawcy kary umowne za opóźnienie. Maksymalna wysokość kary może

Invest Team złożył wniosek o upadłość Awbudu, spółka stara się o jego oddalenie

tytułami egzekucyjnymi. W dacie otrzymania przez emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości powołana wyżej kwota była już rozliczona przez potrącenie z wierzytelnościami emitenta wobec Invest Team z tytułu kar umownych" – czytamy dalej. Awbud specjalizuje się w trzech głównych segmentach

UOKiK ukarał mBank za kredyty frankowe; ING bez kary, bo wprowadził zmiany

przyjmującego wartość ujemną. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na przedsiębiorcę nałożono karę w wysokości ponad 6,5 mln zł (6 585 493 zł)" - czytamy w komunikacie. ING Bank Śląski dobrowolnie zobowiązał się do zmiany praktyk - bank będzie uwzględniał ujemne oprocentowanie kredytów, przeliczy

Pesa nie widzi ryzyka pokrycia dofinansowań UE dla przewoźników

"zupełnie niepotrzebnie" przyspieszona. Dziś PKP IC porozumiało się z Pesą ws. opóźnionych dostaw pociągów typu PesaDart. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), wspierające dystrybucję dofinansowania UE akceptuje porozumienie. PKP IC nie zrezygnuje jednak z nałożenia kar umownych

Szwajcarskie banki wprowadzają utrudnienia dla klientów z Rosji

;Dokonanie przelewu z konta w Rosji na własny rachunek zagraniczny w Szwajcarii jest z punktu widzenia rosyjskiego prawa operacją nielegalną. Grozi za nią umowna kara w wysokości 3/4 sumy operacji. Aby uzyskać prawo do dokonywania takich przelewów, trzeba mieszkać poza granicami Rosji w okresie dłuższym niż

Cube.ITG: Nasz kontakt na e-Zdrowie nie jest elementem projektu P1

poinformowało, iż zgodnie z jego najlepszą wiedzą, Sygnity jest jednym z nielicznych lub wręcz jedynym wykonawcą w projekcie P1 (e-Zdrowie), który nie otrzymał od zamawiającego powiadomienia o odstąpieniu od umowy z winy wykonawcy oraz informacji o naliczeniu kar umownych. Cube.ITG powstało w 1990 r. Spółka

Fundusz Hipoteczny Dom ukarany przez UOKiK. Za wadliwe umowy

gospodarstwa. Tymczasem zgodnie z prawem wystarczy, że osoba przyjmowana do mieszkania spełnia tylko jeden ze wspomnianych warunków. W opinii UOKiK stosowanie klauzuli umożliwia bezpodstawne odmawianie zgody na zamieszkanie z konsumentem innych osób. Kara finansowa - bezprawna Za niedozwolone uznane zostało

Kiedy zamawiający może zatrzymać zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. W opisanej sytuacji naliczona kara umowna została przez Ciebie zapłacona poprzez potrącenie z przysługującego Ci wynagrodzenia umownego i przyjmuję, że nie kwestionujesz takiego działania zamawiającego. Wobec tego wniesione

Od 21 lat szkielet straszy w warszawskim Śródmieściu. Ratusz bezradny

rozpoczęty kwartał opóźnienia. Jak ustaliła NIK, śródmiejski urząd dzielnicy ani stołeczny ratusz nie podejmowały żadnych działań w celu wyegzekwowania od inwestora kar umownych przez... 16 lat! Postępowanie zaczęto dopiero po kontroli NIK. Do dziś kara urosła już do ponad ćwierć miliona złotych. Czy na

DGP: InPost zatrudni 3 tys. osób. Ale podkręca śrubę. Weksle i kary odstraszają

regulaminem, który zastrzegał, że maksymalnie może on opiewać na 5 tys. zł brutto, drugi weksel (bez regulaminu) oraz taryfikator kar za dostarczanie przesyłek niezgodnie z wymaganiami, np. niepoprawnie wypisane awizo (10 zł kary), poruszanie się bez systemu GPS (100 zł) - pisze "DGP". Dodatkowo

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

- Właściciel hotelu Double Tree by Hilton - spółka Polaris Hospitality Enterprises, od której Mirbud domaga się ponad 17 mln zł tytułem zaległych należności za budowę hotelu, kwestionuje roszczenie spółki. Polaris Hospitality Enterprises domaga się jednocześnie od Mirbudu 19 mln zł tytułem kar

ZUE ma najkorzystniejszą ofertę na infrastrukturę tramwajową w Krakowie

najkorzystniejszej" - czytamy w komunikacie. ZUE podkreśla, że oferta spółki była najkorzystniejsza w odniesieniu do każdego z kryteriów oceny (całkowita cena brutto - waga: 90%, wysokość kary umownej, jaką wybrany w przetargu zapłaci w przypadku wykolejenia spowodowanego stanem torowiska - waga: 10

Zdziebło: w połowie grudnia Pendolino wyjadą w trasy

umownych za brak składów. Sprawą kar miałby się zająć sąd arbitrażowy. Koszt 20 pociągów Pendolino zakupionych przez PKP Intercity to ok. 400 mln euro. Kontrakt o wartości 665 mln euro obejmuje także budowę zaplecza technicznego w Warszawie oraz koszty utrzymania technicznego pociągów przez 17 lat.

Czy PGNiG wykonał decyzję UOKiK? Jeśli nie, może zapłacić 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki

stroną części zakwestionowanych umów. Zgodnie z prawem za niewykonanie decyzji UOKiK grozi kara finansowa w maksymalnej wysokości do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki. Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE! Pieniądze.gazeta.pl - polub nas na Facebooku »>

Zurich Insurance wzywa PBG do ugody polegającej na zapłacie 152,48 mln zł

właściwym dla dochodzenia praw z tytułu umowy jest sąd niemiecki" - czytamy dalej. Wczoraj sąd zatwierdził układ z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym PBG. Dwa dni temu PBG otrzymało od KGHM Polska Miedź wniosek o zawezwanie do próby ugodowej ws. kar umownych na 357,37 mln zł i 176,03 mln

Najgłośniejszy projekt unijny. Miastu teraz grożą milionowe kary

etapie realizacji projektów pojawiło się sporo problemów. Przetarg na budowę siedziby dla Politechniki Rzeszowskiej ogłaszany był trzy razy, pierwszy z wykonawców uciekł z placu budowy. Musiał zapłacić kary umowne, a teraz PARP wytyka miastu, że nie wykazało tego dochodu w rozliczeniu projektu. - Wartość

Lubuskie. Od 12 marca br. bezpośrednie połączenie kolejowe Gorzów Wlkp. - Berlin

niedotrzymaniem warunków umowy, województwo nalicza obecnie kary umowne od producenta. W tej sytuacji Przewozy Regionalne nawiązały współpracę z niemiecką spółką Arriva, która także była zainteresowana realizacją kursów na trasie Gorzów Wlkp. - Berlin. To jednak zwiększyło koszty połączenia i wymagało zgody

Pendolino nie pojedzie w grudniu? PKP InterCity opracowuje plan awaryjny

przeciwnym razie możliwy jest scenariusz, w którym my homologujemy pociągi do niższej wersji, a PKP uznaje, że dostarczamy pojazdy niezgodne z umową, i wciąż nalicza nam kary umowne - wyjaśnia. Jaka jest więc szansa, że Pendolino wyjadą na tory w grudniu? - Jeśli Alstom złoży wniosek o homologację do systemu

Kolejne dwa pociągi Pendolino mają wozić pasażerów od połowy lutego

maju 2011 r. Pierwsze osiem składów Alstom miał dostarczyć PKP Intercity 6 maja 2014 r., ale PKP Intercity odmówiło odbioru, ponieważ pociągi nie miały homologacji Urzędu Transportu Kolejowego. Przewoźnik rozpoczął naliczanie kar umownych za niewywiązanie się z kontraktu. Ostatecznie 29 września 2014

"PB": Chińczycy znów chcą budować polskie drogi

odstąpiła od kontraktów z Chińczykami po tym, jak konsorcjum przestało płacić podwykonawcom, a następnie zażądało renegocjacji umów. Po odstąpieniu w połowie czerwca od kontraktów Dyrekcja zapowiedziała, że zamierza egzekwować od Chińczyków kary umowne, a także będzie się domagać odszkodowania z tytułu

Zabytkowy pałac sprzedany. Łódź ogłasza kolejne przetargi

właścicielowi terenu będą groziły kary umowne. Magistrat zamierza ustanowić na działce hipotekę w wysokości 1 miliona 300 tysięcy złotych, żeby zabezpieczyć wierzytelności z tytułu kar umownych. 9 milionów 200 tysięcy złotych to cena wywoławcza dla terenu przy "skrzyżowaniu marszałków". To blisko

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

kara umowna

Kara umowna uregulowana jest w art. 483-484 Kodeksu cywilnego. Jest to klauzula, którą strony mogą umieścić w umowie cywilnoprawnej. W klauzuli tej strony mogą postanowić, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (i tylko takiego) nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy. Ustawa wyraźnie stanowi jednak, że dłużnik nie może bez zgody

więcej o kara umowna na pl.wikipedia.org

Zdjęcia - kara umowna

Bestsellery