kara umowna

PAP

Białystok. Uniwersytet złożył pozew o kary umowne od wykonawcy kampusu

Białystok. Uniwersytet złożył pozew o kary umowne od wykonawcy kampusu

66,7 mln zł i odsetek domaga się Uniwersytet w Białymstoku od firmy budującej kampus tej uczelni. Chce od niej kar umownych za przekroczenie terminu zakończenia inwestycji. Pozwany Mostostal Warszawa zapowiada pozew wzajemny, ale strony nie wykluczają ugody.

Kara umowna - dyscyplinowanie wykonawcy

Zastrzeżenie kary umownej może pełnić rolę dyscyplinującą wykonawców. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy skutkuje obowiązkiem naprawienia szkody. Instytucja kary umownej regulowana jest w artykułach Kodeksu cywilnego.

Obniżenie kary umownej

Wykonawca podpisał umowę o wykonanie zamówienia publicznego. Zamawiający w treści umowy ustalił rażąco wysokie kary za jej nieterminowe wykonanie. Czy można wnioskować do zamawiającego o obniżenie wysokości kar umownych ?

Kto może naliczyć kary umowne od wykonawcy?

Kto może naliczyć kary umowne od wykonawcy?

Pytanie W związku z niedotrzymaniem terminu realizacji umowy przez wykonawcę, który z naszych pracowników powinien zadbać o naliczenie kar umownych? Czy powinien być to: - specjalista ds. zamówień publicznych, - Komisja Przetargowa, - pracownik prowadzący daną inwestycję, usługę itp

Kara umowna jako koszt podatkowy

działalności gospodarczej. W takiej sytuacji kara umowna może stanowić koszt podatkowy.Gazeta Podatkowa Nr 653 z dnia 2010-04-12Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Kiedy możesz naliczyć kary umowne za opóźnienie w wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Kiedy możesz naliczyć kary umowne za opóźnienie w wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego?

wyznaczono na dzień 06.06.2012 r. Komisja odebrała prace bez zastrzeżeń jednak wykonawca przedłożył zatwierdzoną inwentaryzację przez Starostwo Powiatowe z datą 06.06.2012 r. Czy w tym przypadku należy naliczyć kary umowne określone w umowie za nieterminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia? Odpowiedź W

Kiedy można zmniejszyć wysokość kary umownej?

możliwość zwrócenia się do sądu z wnioskiem o zmniejszenie kary. Wniosek taki znajduje oparcie w treści art. 484 § 2 K.c. Przewiduje on, że jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej. To samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco

Śląskie chce, by konsorcjum Mostostalu Zabrze zapłaciło 59,7 mln zł kar umownych

Warszawa, 21.10.2014 (ISBnews) – Województwo śląskie złożyło pozew o zasądzenie solidarnie od Mostostalu Zabrze, Hochtief Polska oraz Hochtief Solutions kar umownych o łącznej wysokości 59,74 mln zł tytułu zwłoki w realizacji kontraktu "Zadaszenie widowni oraz niezbędna

Wykonawca nie zrealizował na czas zamówienia nie ze swojej winy - czy musi zapłacić karę umowną?

Wykonawca nie zrealizował na czas zamówienia nie ze swojej winy - czy musi zapłacić karę umowną?

zastrzeżenia w umowie kary umownej zamawiający ma obowiązek jej dochodzenia. W pewnych sytuacjach wykonawca może negocjować z zamawiającym obniżenie kary umownej. Czym jest kara umowna? Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania. Treścią

Jak zastrzec i dochodzić kary umownej?

stanowić już o niewykonaniu, a nie tylko o nienależytym wykonaniu zobowiązania przez dłużnika. W tego rodzaju przypadkach warto wyraźnie określić w umowie, kiedy wierzycielowi należy się kara umowna za pierwsze, a kiedy za drugie.Kara a szkodaKara umowna tym różni się od

Zadatek, odstępne, kary umowne - na co zwrócić uwagę?

zdecyduje się skorzystać z zastrzeżonego w umowie prawa do odstąpienia od umowy, to jedyną sankcją, jaka ją spotka, będzie konieczność wypłacenia odstępnego.Zadatek to nie kara umownaJeszcze inną funkcję pełnią zapisy o karach umownych. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania

Jak umniejszyć należną wierzycielowi karę umowną?

wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody (tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 listopada 2003 r., sygn. akt III CZP 61/03).Kara umowna, choć sama powinna być wyrażona w pieniądzu, może sankcjonować wyłącznie

Ponad 66 mln zł domaga się UwB od wykonawcy kampusu

Ponad 66 mln zł domaga się UwB od wykonawcy kampusu

, biologii i chemii. Inwestycja była dofinansowana sumą 188 milionów złotych z unijnych programów: "Rozwój Polski Wschodniej" oraz "Infrastruktura i Środowisko". Budowa z poślizgiem Wciąż nierozwiązaną pozostaje kwestia kar umownych, jakie zdaniem uczelni powinna zapłacić firma, która z

MNI naliczyła TPSA kary umowne o wartości ok. 36 mln zł

Warszawa, 08.04.2011 (ISB) - Wartość kar umownych, które spółka Długie Rozmowy z grupy MNI naliczyła wobec TPSA wynosi obecnie ok. 36 mln zł, poinformowała MNI w komunikacie w piątek wieczorem. Wcześniej tego samego dnia TPSA poinformowała, że złozyła pozew o ok. 36,7 mln zł przeciwko Długim

Chińczycy szukają w Polsce wyjścia w sprawie autostrady A2

Chińczycy szukają w Polsce wyjścia w sprawie autostrady A2

polskich ministerstw uzgadniało z Chińczykami rozmowy w sprawie rozwiązania poza sądem sporu o wypłatę kar za niezrealizowany kontrakt autostradowy. W 2009 r. konsorcjum Covec wygrało przetarg na budowę na Euro 2012 dwóch odcinków A2, oferując realizację zlecenia za 1,3 mld zł z podatkiem VAT - o połowę

UOKiK: kara dla Generali za nieprecyzyjne umowy ubezpieczeń na życie

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Generali oferuje konsumentom m.in. umowy o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) powiązane z ubezpieczeniem na życie. Zdaniem UOKiK, w stosowanych przez spółkę wzorcach umownych znalazły się postanowienia niezgodne z prawem. Zastrzeżenia Urzędu

Polimex między rządowym młotem a kowadłem

Polimex między rządowym młotem a kowadłem

kar umownych. Zatem mamy kuriozalną sytuację - z jednej strony za pieniądze podatników rządowa ARP ratuje spółkę "zbyt dużą, aby upaść", a z drugiej GDDKiA prowadzi z nią wojnę finansową. Rząd powinien się zdecydować: ratować Polimex czy go dobić. Ktoś powie: po to są umowy, aby kary

Polimex: GDDKiA ma nam wypłacić 40 mln zł kary za S-69

Polimex: GDDKiA ma nam wypłacić 40 mln zł kary za S-69

technicznego uzasadnienia"). Pod koniec listopada zeszłego roku firma zwrócił się do GDDKiA o prawie 214 mln zł gwarancji płatności z tytułu prac na tym kontrakcie. 4 lutego 2014 roku Polimex wraz ze słowackim Doprastavem złożyli pozew o zapłatę kary umownej związanej z umową na budowę drogi S-69. Teraz

"Dziennik Gazeta Prawna": Drakońskie kary to sposób szpitali na zysk

nadużywaniu kar umownych nie jest słuszne. "Takie zapisy mają działać jako straszak, są potrzebne ze względu na różne sytuacje, które się zdarzają, ale często nie są w ogóle egzekwowane. Szpitalom zależy na dobrej współpracy ze stroną wykonującą umowę" - podkreśla Wiktor Masłowski.

Koszalin. Ratusz nalicza kary za opóźnianie przebudowy głównego placu

. Rzecznik ratusza powiedział, że ustalone w przetargu wynagrodzenie dla budowlanej firmy zostanie przed wypłatą pomniejszone o naliczone kary umowne, które wynoszą 0,15 proc. wartości kontraktu za każdy dzień. Prace na Rynku Staromiejskim rozpoczęły się w sierpniu 2013 r. Pierwsze informacje o możliwym

PGNiG wzywa konsorcjum z PBG do zapłacenia 133,4 mln zł kary

;konsorcjum nie zdołało usunąć opóźnienia, mimo wyznaczenia odpowiedniego, dodatkowego terminu". PGNiG chce też kary umownej w wysokości 133,4 mln zł, płatnej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Inwestycję realizowało konsorcjum w składzie: PBG w upadłości układowej

Ważny wyrok tyskiego sądu. Odsetki można nakładać, ale kara niedozwolona

Ważny wyrok tyskiego sądu. Odsetki można nakładać, ale kara niedozwolona

przedwczesnego rozwiązania przez Marka J. zostanie na niego nałożona kara umowna w wysokości 1355 zł (proporcjonalnie pomniejszona o czas pozostały do zakończenia obowiązywania umowy). To samo miało dotyczyć sytuacji, kiedy umowę rozwiąże Polkomtel, ale z winy klienta. Kara się nam należy Stało się tak 31

Park naukowo-technologiczny odebrany. 18 mln kary dla Polbudu

Park naukowo-technologiczny odebrany. 18 mln kary dla Polbudu

, przyjmując argumentację, że pogoda nie sprzyjała pracom budowlanym. Jednak od maja ubiegłego roku nie zgodzono się już na kolejne przedłużanie terminu realizacji umowy i zaczęto naliczać kary umowne. Cały projekt uruchomienia BPN-T to koszt niespełna 170 mln zł, przy czym wykonawca za postawienie dwóch

Przez telefon zgodził się na promocję NC+. Za wycofanie - 1200 zł kary

września z równoczesnym naliczeniem kar umownych za przedterminowe rozwiązanie umowy - opowiada. I dodaje, że została naliczona kara umowna za niedotrzymanie warunków promocji w kwocie 1200 zł. Trudny do przyjęcia wydał mu się brak możliwości zmiany decyzji bez konsekwencji karnych - po trzech dniach od

GDDKiA wystąpi do sądu przeciw Covec

czerwca od kontraktów Dyrekcja zapowiedziała, że zamierza egzekwować od Chińczyków kary umowne, a także będzie się domagać odszkodowania z tytułu utraconych korzyści Skarbu Państwa. Przedstawiciele GDDKiA informowali wówczas, że wypłatę kar umownych zapewniają gwarancje bankowe, a Dyrekcja jest w

Spór o Hiltona w sądzie. Miasto chce 10 mln zł kary

kar umownych: 5 mln zł za niewybudowanie hotelu w terminie i 5 mln jeśli obiekt nie będzie miał czterech gwiazdek. Przetarg wygrała firma Bacoli Properties, a akt notarialny podpisano w kwietniu 2007 r. Spółka zadeklarowała, że wybuduje hotel pięciogwiazdkowy, a jako termin jego uruchomienia podała 4

"Parkiet": Kłopoty z dostawami węgla dla elektrowni Tauronu

odstępują od stosowania kar umownych, co jest zgodne z zapisami umowy" - zapewnia. Owa siła wyższa to niespodziewane problemy wydobywcze. W dwóch kopalniach KHW, Mysłowice-Wesoła i Murcki-Staszic, stwierdzono zagrożenie pożarowe. Dlatego niebezpieczne tereny zostały wyłączone z bieżącej pracy, co

"Parkiet": Kłopoty z dostawą węgla

wyższej strony odstępują od stosowania kar umownych, co jest zgodne z zapisami umowy" - zapewnia. Owa siła wyższa to niespodziewane problemy wydobywcze. W dwóch kopalniach KHW, Mysłowice-Wesoła i Murcki-Staszic, stwierdzono zagrożenie pożarowe. Dlatego niebezpieczne tereny zostały wyłączone z

TP SA zapłaci 240 mln zł kary? Tego domagają się "Długie rozmowy"

"TP została wezwana do zapłaty kwoty 239 mln zł w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Powyższa kwota obejmuje kary umowne, naliczone ze względu na uporczywe oraz długotrwałe obniżanie jakości świadczonych usług poprzez brak realizacji zamówień na usługi WLR oraz kary

Zamawiający nie może kumulować kar w umowie!

na podstawie postanowień umowy nie miał obowiązku zwrotu kar umownych otrzymanych do dnia odstąpienia od umowy. Zmawiający wprowadził do umowy kary umowne za odstąpienie od umowy W pierwszej kolejności kary umowne miały być naliczane za opóźnienie, a nie za zwłokę - co oznaczało, że wykonawca nie ma

Warto sprawdzić własne wzorce umów i regulaminy

przez Prezesa UOKiK. Stosowanie w relacjach z konsumentami postanowień umownych wpisanych prawomocnie do tego rejestru stanowi bowiem naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, za co grozi kara nawet do 10% przychodów z roku poprzedniego. Zgodnie z wytycznymi wydanymi przez UOKiK, za każde

Kary za niedozwolone zapisy w umowach z konsumentami

;Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, który stosuje postanowienia umowne wpisane prawomocnie do rejestru klauzul niedozwolonych karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu uzyskanego w poprzednim roku. Stosowanie w relacjach z konsumentami postanowień umownych wpisanych prawomocnie

Jakie PKP, takie Pendolino

Pani premier Elżbieta Bieńkowska awansując na stanowisko wicepremiera, otrzymała dodatkowe zadania m.in. w postaci nadzoru nad kolejami, a w szczególności nad PKP S.A. i inwestycjami infrastrukturalnymi prowadzonymi przez PKP PLK S.A. Niemal jednocześnie ogłosiła, że dla całej polskiej gospodarki na

Sąd wydał GDDKiA nakaz zapłaty za obwodnicę Augustowa

Nakaz nie jest jeszcze prawomocny, można od niego wnieść sprzeciw.Do kary umownej sąd dodał ustawowe odsetki w wysokości 13 proc. rocznie, naliczone od 28 lutego 2009 r. Zasądził także koszty procesu sięgające 32 tys. zł.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakt na budowę

Klienci siłowni bezsilni. Nie mogą ćwiczyć, ale płacić muszą

innej sytuacji czeka mnie kara wynosząca równowartość wszystkich składek do końca umowy. To absurd. Skusiła ich reklama Stanisław Otlewski podpisał umowę z Fitness Point w maju 2012 r. - Skusiła mnie reklama, zniżki dla seniorów (mam 66 lat), darmowe napoje i opieka instruktora. Podpisałem umowę na 14

Wykonawca Narodowego chce ekstra pieniędzy. Zerwą umowę?

pracę będą trwać po 30 czerwca, za każdy dzień budowlańcy zapłacą 1,25 mln zł kar. Jeżeli opóźnienie będzie trwać dłużej niż dwa tygodnie, kary wzrosną do 6,25 mln zł za każdy dzień.

Ku przestrodze. Cyrograf studentki Karoliny

, kawiarnia nie pracowała, żona płaciła Auchan kilkusetzłotowe kary. Dlatego teraz stosujemy takie umowy i weksle. Żona jeszcze nigdy nie zażądała realizacji weksla. Także i tym razem chciała przede wszystkim, żeby ta pani wyjaśniła jej, dlaczego nie przyszła do pracy. Nikt nie zmuszał jej do podpisania umowy

GDDKiA ma zapłacić na rzecz Polimeksu-Mostostalu prawie 40 mln zł

Warszawa, 02.10.2014 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ma wypłacić spółce Polimex-Mostostal kwotę 39,79 mln zł z odsetkami ustawowymi. Nakaz wypłaty wydano w związku z roszczeniem spółki o zapłatę kary umownej, podał Polimex. "Kara umowna dotyczy umowy

Konsorcjum PBG dochodzi 564,5 mln zł od podwykonawcy prac na Stadionie Narodowym

umownych, podała spółka. "Wartość przedmiotu sporu określona została przez powodów w kwocie 564.495.073,18 zł między innymi tytułem: niewykonania istotnej części zakresu przedmiotowego umowy i wynikających z tego kosztów podwykonawstwa zastępczego oraz kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy

GDDKiA ma zapłacić Polimeksowi ok. 112 mln zł kary za kontrakt na A4

(Stryków - Tuszyn). Polimex podkreślił wtedy, że jako pierwszy wypowiedział pisemnie te kontrakty. Na początku lutego Polimex-Mostostal wraz z konsorcjantami złożył do GDDKiA roszczenie o wypłatę kar umownych w wysokości ponad 475 mln zł. Jednocześnie Polimex otrzymał od GDDKiA wezwanie do zapłaty kary

TK zajął się karami pieniężnymi za naruszenie przepisów o rybołówstwie

statków rybackich o długości całkowitej równej albo większej niż 10 m i kapitanowie statków rybackich o długości całkowitej równej albo większej niż 10 m podlegają wyższym karom niż w wypadku jednostek mniejszych niż 10 m. Jak napisali posłowie w uzasadnieniu wniosku, "zróżnicowanie wielkości kary w

Comarch odwołał się od decyzji ARiMR ws. 32,46 mln zł kary

uwzględnione przez firmę, choć w znacznie niższej wysokości. Spółka poinformowała dziś, że otrzymała notę księgową wystawioną przez ARiMR na kwotę 32 455 497,28 zł tytułem kar umownych naliczonych za opóźnienia-niedotrzymania poziomu SLA w jednym miesiącu (sierpień 2013 roku) świadczenia usług wynikających

Qumak utworzy 12 mln zł rezerwy w zw. z odstąpieniem od umowy przez UMWD

ukończenia etapu zarządczego nr 1 w wymaganym umownie terminie; - fakt, iż zamawiający w dniu 20.02.2015 r. z uwagi na upływ terminu etapu zarządczego nr 1, w ramach którego należało zrealizować poszczególne etapy techniczne, naliczył kary i obciążył wykonawcę karami umownymi z tytułu opóźnienia w ich

Główny Inspektorat Transportu Drogowego żąda od Wasko kwoty 50,7 mln zł

od meritum przedstawionej sytuacji zarząd Wasko zwraca uwagę, iż nałożona przez zamawiającego kara umowna jest rażąco wygórowana i niezgodna z zasadami współżycia społecznego. Jej wysokość kilkunastokrotnie przekracza całkowitą wartość umowy oraz ponad stukrotnie wynik wypracowany przez emitenta w

Zwrot gwarancji należytego wykonania umowy zależy od zapisów kontraktowych

zapisy umowy i ewentualnie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego. Jeżeli zamawiający zawarł w umowie zapisy dotyczące kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i dodatkowo są tam zapisy o tym, że kary mogą być potrącane z faktur, nic nie stoi na przeszkodzie, aby kary ściągać z

UMWD naliczył Qumakowi 26,8 mln zł kary za odstąpienie od realizacji e-DS

Warszawa, 10.03.2015 (ISBnews) - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD) naliczył spółce Qumak 26,8 mln zł kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy na realizację projektu Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska "e-Dolnyslask" (e-DS

UOKiK sprawdzi, czy PGNiG wykonało jego decyzję ws. zmiany umów z klientami

spółka wykonała zobowiązanie i zmieniła umowy zgodnie z decyzją. Objęta została nim również spółka PGNiG Obrót Detaliczny, która została powołana po wydaniu decyzji i stała się stroną części zakwestionowanych umów" - tłumaczy Urząd. Zgodnie z prawem za niewykonanie decyzji UOKiK grozi kara

Sąd podtrzymał karę nałożoną na Bank BGŻ przez UOKiK ws. wzorców umów

Warszawa, 05.11.2014 (ISBnews) - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) podtrzymał decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie 1,37 mln zł kary nałożonej na Bank BGŻ w sprawie wzorców umów, podał Urząd. "Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w

Konsorcjum ZUE chce od PKP PLK 72,8 mln zł tytułem kary za opóźnienie

; XXVI Wydział Gospodarczy - przeciwko PKP Polskim Liniom Kolejowym, wnosząc o zasądzenie 72,84 mln zł plus odsetki z tytułu kar umownych za wynoszące 623 dni opóźnienie w przekazaniu placu budowy przy modernizacji linii kolejowej nr 8, podało ZUE. Na ZUE przypada kwota 18.521.943,30 zł, wraz z

PPL żąda 5,14 mln zł od spółki Baltony, która uważa powództwo za bezzasadne

, że doręczenie odpisu pozwu wzajemnego PPL przeciwko BH Travel jest równoznaczne z powstaniem stanu zawisłości sporu. "Kwota żądania PPL przeciwko BH Travel wynosi 5.135.804,96 zł, na którą składają się kary umowne za opóźnienie w zwrocie lokali Baltona Accessories, Baltona Airport Shop

Kary za pendolino zostaną anulowane? PKP: Nie potwierdzamy

Według informacji, na które powołuje się portal Rynek Kolejowy, PKP Intercity oraz firma Alstom, francuski producent pociągów pendolino, porozumiały się w sprawie odstąpienia od kar umownych, jakie polski przewoźnik nalicza za niedostarczenie w terminie zamówionych pociągów. Chodzi o odbiór

Vistal ma umowę na kontenerowe moduły hotelowe w USA za 10 mln zł brutto

kontenerowych modułów hotelowych. Umowa przewiduje kary umowne w wysokości maksymalnej równej 10 % wartości umowy (naliczanych w wysokości 20.000 zł za każdy dzień opóźnienia powstałego po upływie tygodnia od daty wynikającej z harmonogramu). Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu"

Wykonawca Bulwarów Wiślanych złożył wniosek o upadłość

na Podzamczu - od Multimedialnego Parku Fontann do mostu Śląsko-Dąbrowskiego - miał być gotowy w październiku. W grudniu informowaliśmy, że miasto zagroziło wykonawcy nałożeniem kar umownych, wynoszących ponad 60 tys. zł dziennie. Upadłość wykonawcy może oznaczać opóźnienie wartej 123 mln zł

"DGP": Koniec autostrad. Prawo zabiło firmy

Gazeta pisze, że branża budowlana będzie bronić się przed zmianami w przepisach, które między innym pozwalają inwestorowi wykluczyć z przetargów na trzy lata wykonawcę, który został zobowiązany do zapłacenia kary umownej powyżej 5 proc. wartości kontraktu (szkoda musi być potwierdzona sądownie

Kara dla Banku BGŻ za nieprecyzyjne umowy kont emerytalnych

niekorzyść banku działał natomiast fakt, że praktyka była stosowana przez blisko osiem lat. Łącznie bank dostał 1,37 mln zł kary. Bank odwołał się od tej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale ten - wyrokiem z 28 października 2014 r. - podzielił stanowisko Urzędu oraz utrzymał wymiar kary

Nowa Telefonia ukarana. Operator pobierał dodatkowe opłaty, utrudniał reklamacje i zerwanie umowy

żądania od konsumentów nie tylko zwrotu ulgi przyznanej przy podpisywaniu kontraktu, lecz także wniesienia kary umownej. Zdaniem UOKiK przedsiębiorca powinien ograniczyć swoje roszczenia jedynie do wysokości zarobków utraconych w związku z zerwaniem umowy. Postępowanie potwierdziło także, że klienci Nowej

Jest porozumienie PKP Intercity z dostawcą pendolino. PKP nadal będzie naliczać kary za opóźnienie dostaw

z prędkością powyżej 160 km/godz. PKP IC naliczało producentowi kary umowne. Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE! Pieniądze.gazeta.pl - polub nas na Facebooku »>

Poznań oddał 6 mln zł, bo prezes miejskiej spółki zataił dokumenty

była firma Bilfinger. Przed rokiem Bilfinger wystawił ostatnią fakturę na ponad 6 mln zł, ale miasto jej nie zapłaciło. Pieniądze zatrzymano na poczet kar umownych. Kara bezpodstawna O co chodzi? Pierwotnie trasa tramwajowa miała być gotowa w kwietniu 2012 r., ale urzędnicy zgodzili się przesunąć

Dwóch deweloperów przegrało w sądzie z UOKiK. Zapłacą karę

umowy. W rezultacie konsument mógł być postawiony przed wyborem: zapłacenie ceny wyższej niż uzgodniona lub poniesienie kosztów wycofania się z kontraktu, takich jak kary umowne. Tymczasem zgodnie z prawem, jeżeli zmianie ulegają istotne warunki umowy (np. cena), konsument powinien mieć możliwość

PKP IC nadal będzie naliczać Alstom kary za opóźnienie Pendolino, zdecyduje sąd

kontraktowymi) 6 maja, czyli zakładał 7 miesięcy na przygotowanie składów do jazdy z pasażerami. W związku z opóźnieniem, wynikającym z braku homologacji pozwalającej na jazdę z prędkością powyżej 160 km/h, PKP IC naliczało producentowi kary umowne. Składy Pendolino wejdą do rozkładu jazdy tworząc

Sąd podtrzymał karę od UOKiK dla Enei Operator, ale obniżył ją do 239 tys. zł

Warszawa, 19.05.2014 (ISBnews) - Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację spółki Enea Operator od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wcześniejszej decyzji UOKiK z października 2010 roku. Oznacza to, że spółka zapłaci 238,99 tys. zł kary za nieuzasadnione pobieranie

Od 21 lat szkielet straszy w warszawskim Śródmieściu. Ratusz bezradny

rozpoczęty kwartał opóźnienia. Jak ustaliła NIK, śródmiejski urząd dzielnicy ani stołeczny ratusz nie podejmowały żadnych działań w celu wyegzekwowania od inwestora kar umownych przez... 16 lat! Postępowanie zaczęto dopiero po kontroli NIK. Do dziś kara urosła już do ponad ćwierć miliona złotych. Czy na

Vistal Gdynia zbuduje wiadukt kolejowy dla CG Jensen o wartości 33,1 mln zł

Warszawa, 07.08.2014 (ISBnews) – Vistal Gdynia zawarł umowę z duńską CG Jensen A/S, której przedmiotem jest kompleksowe wykonanie i dostawa przez spółkę wiaduktu kolejowego. Wartość kontraktu wynosi 33,1 mln zł, poinformowała spółka. "Umowa przewiduje kary umowne w wysokości

Najgłośniejszy projekt unijny. Miastu teraz grożą milionowe kary

etapie realizacji projektów pojawiło się sporo problemów. Przetarg na budowę siedziby dla Politechniki Rzeszowskiej ogłaszany był trzy razy, pierwszy z wykonawców uciekł z placu budowy. Musiał zapłacić kary umowne, a teraz PARP wytyka miastu, że nie wykazało tego dochodu w rozliczeniu projektu. - Wartość

Czy PGNiG wykonał decyzję UOKiK? Jeśli nie, może zapłacić 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki

stroną części zakwestionowanych umów. Zgodnie z prawem za niewykonanie decyzji UOKiK grozi kara finansowa w maksymalnej wysokości do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki. Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE! Pieniądze.gazeta.pl - polub nas na Facebooku »>

Zdziebło: w połowie grudnia Pendolino wyjadą w trasy

umownych za brak składów. Sprawą kar miałby się zająć sąd arbitrażowy. Koszt 20 pociągów Pendolino zakupionych przez PKP Intercity to ok. 400 mln euro. Kontrakt o wartości 665 mln euro obejmuje także budowę zaplecza technicznego w Warszawie oraz koszty utrzymania technicznego pociągów przez 17 lat.

Kolejne dwa pociągi Pendolino mają wozić pasażerów od połowy lutego

maju 2011 r. Pierwsze osiem składów Alstom miał dostarczyć PKP Intercity 6 maja 2014 r., ale PKP Intercity odmówiło odbioru, ponieważ pociągi nie miały homologacji Urzędu Transportu Kolejowego. Przewoźnik rozpoczął naliczanie kar umownych za niewywiązanie się z kontraktu. Ostatecznie 29 września 2014

DGP: InPost zatrudni 3 tys. osób. Ale podkręca śrubę. Weksle i kary odstraszają

regulaminem, który zastrzegał, że maksymalnie może on opiewać na 5 tys. zł brutto, drugi weksel (bez regulaminu) oraz taryfikator kar za dostarczanie przesyłek niezgodnie z wymaganiami, np. niepoprawnie wypisane awizo (10 zł kary), poruszanie się bez systemu GPS (100 zł) - pisze "DGP". Dodatkowo

Sąd podtrzymał decyzję UOKiK ws. kary dla Orange, obniżył ją do 13,94 mln zł

Warszawa, 15.04.2014 (ISBnews) - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) podtrzymał decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o nałożeniu na Polską Telefonię Komórkową Centertel (obecnie Orange Polska) kary za utrudnianie konsumentom przeczytania umowy przed jej zawarciem

Pendolino nie pojedzie w grudniu? PKP InterCity opracowuje plan awaryjny

przeciwnym razie możliwy jest scenariusz, w którym my homologujemy pociągi do niższej wersji, a PKP uznaje, że dostarczamy pojazdy niezgodne z umową, i wciąż nalicza nam kary umowne - wyjaśnia. Jaka jest więc szansa, że Pendolino wyjadą na tory w grudniu? - Jeśli Alstom złoży wniosek o homologację do systemu

Będzie ugoda w sprawie 300 mln zł kar za Stadion Narodowy?

opóźnienie ministerstwo naliczyło konsorcjum ponad 308 mln zł kar. Postępowanie zawieszone Konsorcjum odpowiedziało kontrpozwem złożonym w lipcu 2012 r. Wnosiło w nim o ustalenie, że inwestor nie miał prawa domagać się zapłaty kar umownych oraz że nie miał prawa sięgać po 152 mln zł gwarancji bankowej

"PB": Chińczycy znów chcą budować polskie drogi

odstąpiła od kontraktów z Chińczykami po tym, jak konsorcjum przestało płacić podwykonawcom, a następnie zażądało renegocjacji umów.Po odstąpieniu w połowie czerwca od kontraktów Dyrekcja zapowiedziała, że zamierza egzekwować od Chińczyków kary umowne, a także będzie się domagać odszkodowania z tytułu

Alpine Bau Deutschland pozywa rząd za Stadion Narodowy. "139 mln zł strat"

niezastosowanie się do wezwania zapłaty kar umownych, nieprzekazanie prawidłowej dokumentacji podwykonawczej czy zaleganie z płatnościami. Było to tym bardziej oburzające, bo firma dostała pieniądze od inwestora, ale nie płaciła swoim podwykonawcom. Teraz, jak podaje "Puls Biznesu", prawnicy

Mniej gazu z Gazpromu, większy kłopot PGNiG

Gazprom nie dostarcza całości gazu zamówionego przez polską firmę. Ale PGNiG nie odpowiedziało nam, czy ma zapewnienie na piśmie, że Gazprom nie zażąda kar umownych za obniżenie importu gazu poniżej minimum. Spółka nie informuje o szczegółach formalnych działań podjętych w związku z realizacją kontraktu

Sąd podtrzymał decyzję UOKiK. BGŻ nie określał, kiedy może zmienić umowę. Zapłaci 1,3 mln zł kary

W 2012 r. UOKiK zbadał praktyki Banku Gospodarki Żywnościowej w ramach ogólnopolskiej kontroli wzorców umów indywidualnych kont emerytalnych. W wyniku postępowania ustalono m.in., że wzorce umowne BGŻ dotyczące prowadzenia kont emerytalnych nie precyzowały sytuacji, w jakich umowa może być

Karmar ma umowę na wykonawstwo inwestycji Vantage Development za 59,5 mln zł

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, naliczenia kar umownych ani żadne inne roszczenia odszkodowawcze. Vantage poinformował, że wraz z podpisaniem umowy wydał nakaz rozpoczęcie robót dla etapu I, tym samym nie ziścił się warunek rozwiązujący w tym zakresie, podano również. Vantage Development S.A. to

UOKiK: ponad 29 mln zł kary dla PKO BP

; - dodano. Decyzja Urzędu nie jest ostateczna, bank ma prawo odwołać się do sądu. UOKiK podkreślił, że bank zobowiązał się do zmiany części z kwestionowanych przez prezes UOKiK praktyk. Rzecznik prasowy PKO BP Elżbieta Anders powiedziała w piątek PAP, że kara UOKiK jest nieadekwatna do wagi

Zabytkowy pałac sprzedany. Łódź ogłasza kolejne przetargi

właścicielowi terenu będą groziły kary umowne. Magistrat zamierza ustanowić na działce hipotekę w wysokości 1 miliona 300 tysięcy złotych, żeby zabezpieczyć wierzytelności z tytułu kar umownych. 9 milionów 200 tysięcy złotych to cena wywoławcza dla terenu przy "skrzyżowaniu marszałków". To blisko

SOKiK podtrzymał 1,9 mln zł kary dla RWE Polska za umowy in blanco

Warszawa, 03.06.2014 (ISBnews) - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) podzielił stanowisko UOKiK i utrzymał nałożoną na RWE Polska karę pieniężną w wysokości 1.928.144 zł, podał Urząd. Spółka została ukarana za przedkładanie do podpisu klientom nieuzupełnionych w istotnej części

Prawo dobre dla szarlatanów

przepisy pozwolą zamawiającemu wykluczyć z przetargów na trzy lata wykonawcę, który oprócz, jak dotychczas, wyrządzenia szkody niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia został zobowiązany do zapłacenia kary umownej powyżej 5 proc. wartości kontraktu, a zobowiązanie do zapłaty kary umownej

Qumak ujawnia, ile miał dostać za portal. Będzie wojna?

zarządu województwa Jerzy Michalak, który jednocześnie rekomendował rezygnację z budowy samej platformy, nazywając ją projektem "społecznie nieużytecznym". Michalak twierdził przy tym, że nie chce długoletnich procesów z wykonawcą, a urząd może nie tylko zrezygnować z kar umownych - które i tak

Awaria w Play. Czy klientom przysługuje odszkodowanie?

czytamy, że klient ma prawo do rekompensaty tylko w przypadku, gdy przerwa w świadczeniu wszystkich usług trwa dłużej niż dobę. W tym przypadku kara umowna wynosi 1/30 wartości średniej miesięcznej opłaty wnoszonej przez abonenta - oblicza się ją na podstawie trzech ostatnich rachunków opłacanych przez

PKP Intercity: 14 pociągów Pendolino gotowych do jazdy

powodu opóźnienia firmy rozmawiały o naliczanych przez polskiego przewoźnika karach umownych. Ostatecznie PKP Intercity zawarło w tej sprawie porozumienie z Alstomem, które umożliwiło przewoźnikowi odbiór pociągów zgodnych z zamówieniem oraz posiadających homologację wydaną przez Urząd Transportu

Eiffage wniosło apelację w sporze w Białymstokiem o budowę stadionu

; - czytamy w komunikacie. Jak podano, na to żądanie również składała się m.in. wysokość kar umownych, bo - zdaniem wykonawcy - odstąpienie od umowy przez miasto było nieskuteczne. "Ponieważ treść sentencji wzbudziła wiele kontrowersji, obie strony wniosły o sporządzenie pisemnego uzasadnienia. Po

PKP Intercity; 14 grudnia na trasy wyjedzie mniej składów Pendolino

rozmawiały o naliczanych przez polskiego przewoźnika karach umownych. W październiku br. PKP Intercity zawarło porozumienie z Alstomem, które umożliwiło przewoźnikowi odbiór pociągów zgodnych z zamówieniem oraz posiadających homologację wydaną przez Urząd Transportu Kolejowego. Porozumienie zakłada także

UOKiK nałożył 3,7 mln kary na Bank Handlowy i Bank BPH

. BPH już się odwołał Prezes UOKiK nałożyła kary pieniężne w wysokości 2 854 595 zł na Bank Handlowy i 912 861 na Bank BPH. Banki zaniechały stosowania kwestionowanych praktyk, dzięki czemu możliwe było obniżenie sankcji finansowych. Decyzje nie są prawomocne. Przedsiębiorcom służy prawo wniesienia

Kiedy zamawiający może zatrzymać zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. W opisanej sytuacji naliczona kara umowna została przez Ciebie zapłacona poprzez potrącenie z przysługującego Ci wynagrodzenia umownego i przyjmuję, że nie kwestionujesz takiego działania zamawiającego. Wobec tego wniesione

Deweloperzy pod lupą UOKiK. Aż 30 decyzji wydanych od początku roku. Ponad 150 zastrzeżeń

występuje do UOKiK z wnioskiem o przyjęcie zobowiązania, może liczyć na uniknięcie kary pieniężnej. Chcesz na bieżąco dowiadywać się o najnowszych wydarzeniach? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE na Androida | Windows Phone | iOS Pieniądze.gazeta.pl - polub nas na Facebooku »>

UOKiK: umowy na usługi telefoniczne na czas określony nie można zmienić

Telefonia zastrzegała w takich wypadkach prawo do żądania od konsumentów nie tylko zwrotu ulgi przyznanej przy podpisywaniu kontraktu, ale także kary umownej. Zdaniem Urzędu przedsiębiorca powinien ograniczyć swoje roszczenia jedynie do wysokości zarobków utraconych w związku z zerwaniem umowy. Zdaniem

DSS szacują zysk netto w I półroczu na 45,4 mln zł

;Skonsolidowane wyniki szacunkowe uwzględniają przychód w kwocie 22 mln. zł z tytułu naliczenia kary umownej konsorcjum Covec. Kary umowne w wysokości 10% wartości kontraktu zostały naliczone zgodnie z umową podzlecenia ze względu na zaprzestanie wykonywania kontraktu z przyczyn leżących po stronie konsorcjum. Ze

200 mln dolarów kary, jeśli Facebook nie przejmie Instagramu

, jeśli Facebook kupi Instagram, jego założyciele dostaną 300 mln dol. w gotówce. A jeśli nie kupi - dostaną 200 mln dol. Sam fakt wpisania klauzuli z karą umowną to nic nadzwyczajnego, rzecz to w umowach naturalna. Ale nad Instagramem warto się pochylić, bo kara wynosi aż 20 proc. całej transakcji. A

Nowe pociągi na podkarpackich torach za 100 mln zł [FOTO]

eksploatacji pojazdu, wydawane przez Urząd Transportu Kolejowego. Brak zezwolenia uniemożliwia odbiór pociągu. Mimo to rozpoczęliśmy naliczanie kary umownej, o czym wykonawca został poinformowany na piśmie - dodaje Tomasz Leyko. Zakup wszystkich siedmiu pociągów dla Podkarpacia kosztował około 100 mln zł.

PGNiG musi zmienić praktyki, które utrudniały liberalizację rynku gazu

trybie art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Prezes UOKiK nie orzeka w niej winy PGNiG i nie nakłada kary pieniężnej, a treść zobowiązania została przez nas zaakceptowana w toku postępowania (...). W związku w powyższym, PGNiG nie będzie się od niej odwoływać" - czytamy w

Premiowanie podczas oceny ofert najdłuższych okresów gwarancji może prowadzić do nadużyć

odpowiedzialność wykonawcy za ich nienależyte wykonanie w postaci kar umownych lub za niedotrzymanie deklarowanych współczynników eksploatacyjnych, rzeczywiście zatrzymanie części zabezpieczenia na cały okres gwarancji i rękojmi może być korzystnym rozwiązaniem. Zamawiający powinien jednak pamiętać, że tak długie

Prawnicy: tylko nieliczne przypadki lichwy trafiają do sądów

emeryta, który wziął pożyczkę +chwilówkę+ 500 zł na leki i musi spłacić 50 tys. zł, a inaczej trzeba patrzeć na przedsiębiorców pozostających w stałym kontakcie gospodarczym, którzy jako jedną z form zabezpieczeń zawartej umowy ustanawiają wysokie kary umowne" - powiedział. Dodał też, że "

Producent Pendolino nie dostarczy potrzebnej dokumentacji?

homologacją na 250 km/godz. Termin upłynął we wtorek, a od środy PKP Intercity może rozpocząć naliczanie kar umownych w wysokości 480 tys. euro miesięcznie za każdy nieodebrany pociąg. Kara jest wysoka, ale też pendolino to dla przewoźnika priorytetowa sprawa, bo jak PLL LOT przyciąga pasażerów dreamlinerami

Będzie trzeci przetarg na odbudowę pawilonu płazów w opolskim zoo

firma nie była w stanie w terminie wykonać inwestycji. Deklarowała, że może ją zakończyć w marcu. Ostatecznie uznała, że korzystniejsze dla niej będzie zapłacenie ok. 100 tys. kary za odstąpienie od umowy, niż płacenie kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu. Sobieraj dodał, że odbudowywany

Wojna pozwów o Stadion Narodowy

308 mln zł - kar umownych w takiej wysokości zażądał od generalnego wykonawcy Stadionu Narodowego operator warszawskiej areny. Powodem było półroczne opóźnienie w zakończeniu budowy stadionu. Nie fizyczne - stadion został zbudowany. Ale budujące go konsorcjum firm zdaniem operatora nie przedstawiło

Oglądać mecze i mieć dzięki temu tańszy prąd? Zaskakująca oferta

umowę, to wiąże ona go na ponad dwa lata, do końca 2016 r. Kara za wcześniejsze zerwanie umowy jest sroga. "Kara umowna będzie liczona jako iloczyn liczby miesięcy, pozostałych Odbiorcy do końca okresu [obowiązywania umowy - red.], oraz kwoty stanowiącej iloczyn ceny wskazanej w Cenniku Promocyjnym

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Kara umowna

Kara umowna uregulowana jest w art. 483-484 Kodeksu cywilnego. Jest to klauzula, którą strony mogą umieścić w umowie cywilnoprawnej. W klauzuli tej strony mogą postanowić, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (i tylko takiego) nastąpi

Klauzula umowna

pod pojęciem klauzuli umownej rozumie się jedynie taki fragment umowy, który ma charakter ustandaryzowany, powtarzalny i powszechnie spotykany w praktyce obrotu gospodarczego. Poszczególne klauzule umowne kara umowna klauzula efektywnej zapłaty klauzula negative pledge klauzula prorogacyjna klauzula

Kara

aresztu Kara porządkowa Kara administracyjna Kara dyscyplinarna Kara umowna Kara aresztu domowego – stosowana w wojsku Kara (psychologia) kara w behawioryzmie Kara opóźniona Kara (religia) Kara kościelna Życie codzienne Kara wychowawcza Kara cielesna (kara fizyczna) Kara szkolna

Jacek Jastrzębski

InvisibileStowarzyszenie Collegium Invisibile. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa odszkodowawczego, prawa zobowiązań, prawa papierów wartościowych, prawa wekslowego i czekowego. Najważniejsze publikacje "Kara umowna" (2006), "Prawo wekslowe i czekowe- Komentarz" (2008) (wspólnie z M

Opcja walutowa

inwestorówProkuratura zajmie się opcjami walutowymi The Wall Street Journal Polska, 12 marca 2009. Niektóre firmy zerwały umowy opcyjne, decydując się na zapłatę kar umownych, które wliczyły w koszty podatkoweKara umowna za zerwanie umowy opcji walutowej może być kosztem w CIT taxonline.pl 18 maja 2009.W Sejmie zostały

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

kara umowna

Kara umowna uregulowana jest w art. 483-484 Kodeksu cywilnego. Jest to klauzula, którą strony mogą umieścić w umowie cywilnoprawnej. W klauzuli tej strony mogą postanowić, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (i tylko takiego) nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy. Ustawa wyraźnie stanowi jednak, że dłużnik nie może bez zgody

więcej o kara umowna na pl.wikipedia.org

Zdjęcia - kara umowna