jednostka organizacyjna

Anita Elżanowska

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą całej jednostki organizacyjnej, a nie tylko jej oddziału

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą całej jednostki organizacyjnej, a nie tylko jej oddziału

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

O sposobie i zasadach prowadzących do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro powinien decydować obowiązujący w danej jednostce organizacyjnej regulamin wewnętrzny.

Czy oddział firmy wykonawczej ma upoważnienie do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Umowę o zamówienie publiczne podpisuje się z wykonawcą. Jest to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Rzeszów. PGE Obrót będzie dostarczać energię elektryczną dla Warszawy

Jak poinformował PAP w środę prezes PGE Obrót Paweł Prządka, wygrana w przetargu na dostawę energii elektrycznej dla stolicy Polski "potwierdza pozycję firmy jako gwaranta bezpiecznej dostawy". "Podczas przetargu zaoferowaliśmy najlepsze warunki handlowe oraz wysoką jakość obsługi pos

Czy starostwo powiatowe może być stroną umowy o zamówienie publiczne, czy powinien być powiat?

Czy starostwo powiatowe może być stroną umowy o zamówienie publiczne, czy powinien być powiat?

zamówienia publicznego należy wpisać nazwę konkretnego powiatu. Co to jest powiat?Artykuł 2 pkt 12 ustawy Pzp wprowadza definicję legalną zamawiającego, zgodnie z którą jest nim osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy

Tauron Sprzedaż wygrał przetarg na zakup energii przez Częstochowę

budynków, lokali i obiektów użytkowych, dla których płatnikami faktur za energię elektryczną są placówki, instytucje i spółki miejskie (łącznie 131 jednostek organizacyjnych), - zasilania oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej i lokali biurowych, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną

W sprawie opłat za użytkowanie wieczyste urzędnicy nie mają litości

W sprawie opłat za użytkowanie wieczyste urzędnicy nie mają litości

Dostałem od czytelnika takiego oto maila: "Dzień dobry, na działkach, na których stały budynki przemysłowe (Wola) nowi lokatorzy dostają informacje o zapłacie stawki 3 proc., bo urząd "pamięta", że tam była działalność gospodarcza i nie zależy mu na aktualizacji stawki na 1 proc. Nie

ARR: szkoły i domy dziecka mogą korzystać z darmowych owoców

organy i osoby uprawnione do ich reprezentowania (np. akt powołania danej osoby na stanowisko dyrektora placówki), statut lub umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej (może to być też np. uchwała organu samorządowego o utworzeniu szkoły), zgodę osób zarządzających daną placówką na przeprowadzenie

Wykonawcą w przetargu jest bank, a nie jego oddział

Wykonawcą w przetargu jest bank, a nie jego oddział

Prawo zamówień publicznych jest bank, a nie jego oddział. Tak więc to adres i siedziba banku powinny być wpisane do umowy o zamówienie publiczne. Oddział banku nie może być wykonawcą Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przez wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę

Duże firmy będą mogły egzekwować zaległe płatności za budowę dróg

publicznych przedsiębiorcą będzie:- Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą,- wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej

Sejm uchwalił nowelę ustawy o finansach publicznych

budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna oraz

Prokuratoria Generalna wycofuje się z uwag o OFE?

Prokuratoria Generalna wycofuje się z uwag o OFE?

posiadane przez OFE stanowią ich własność, czyli podlegają ochronie gwarantowanej w art. 21 konstytucji.Prokuratoria zwracała uwagę, że OFE jest niepaństwową osobą prawną, natomiast ZUS jest państwową jednostką organizacyjną, zatem projektowana ustawa zakłada odebranie części własności niepaństwowej osobie

Konkurs na logo promocyjne polskich produktów spożywczych

, jak i zagranicą - informuje resort na swojej stronie internetowej. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi. Projekt należy przesłać do dnia 19 września 2014 r. do Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa

Soda Polska Ciech chce zwolnić 155 pracowników w ramach zwolnień grupowych

poszczególnych jednostkach organizacyjnych spółki zależnej) w celu optymalizacji czasu pracy i zwiększenia efektywności oraz w konsekwencji oczekiwaną redukcją kosztów działalności w obszarze kosztów pracy. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień, których przedmiotem są usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek sektora finansów publicznych oraz innych niż te jednostki, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (art. 4 pkt 3 lit. l tej

Ciech chce zwolnić do 90 osób w Organice-Sarzynie

poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi spółki zależnej, modyfikację zakresów zadań poszczególnych pracowników oraz w konsekwencji oczekiwaną przez spółkę zależną redukcję kosztów działalności w obszarze kosztów pracy" - podano w raporcie. Zwolnienia mają nastąpić w okresie od 28 lipca do 30 listopada

Zwolnienia w spółce Kulczyka. Do 155 osób bez pracy w Soda Polska Ciech

Zwolnienia w spółce Kulczyka. Do 155 osób bez pracy w Soda Polska Ciech

, przeniesieniu pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych spółki zależnej) w celu optymalizacji czasu pracy i zwiększenia efektywności oraz w konsekwencji oczekiwanej przez spółkę zależną redukcji kosztów działalności w obszarze kosztów pracy" - czytamy w komunikacie. Organika wybroniła się

Energopomiar ma umowę na funkcję inżyniera kontraktu w projekcie Jaworzno

kontraktu ma za zadanie wspierać decyzje ekonomiczno-organizacyjne oraz techniczne inwestora związane z realizacją budowy nowej jednostki. Będzie także pełnił funkcje wspomagające, m.in. w zakresie kontroli i opiniowania dokumentacji, raportowania stanu zaawansowania prac oraz nadzorowania przebiegu

Czy OSP musi sporządzić sprawozdanie z udzielonych zamówień?

Czy OSP musi sporządzić sprawozdanie z udzielonych zamówień?

państwowych jednostek organizacyjnych) finansuje działania OSP w ponad 50% lub też, zaistnieje którakolwiek z sytuacji wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, to wówczas OSP jest zobowiązana do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym do sporządzania rocznych sprawozdań z

Rząd przyjął rozwiązanie, które obniży potrzeby pożyczkowe o 4,5 mld zł w 2015r.

ministra finansów, na kolejne jednostki sektora finansów publicznych, tj. instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk (i tworzone przez PAN jednostki organizacyjne), samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (dla których podmiotem tworzącym jest: minister

Sejm. SLD chce odrzucenia projektu zmian w Służbie Celnej

;Wprowadzenie zmian (...) umożliwi stworzenie jednolitych warunków i standardów organizacyjnych oraz kompetencyjnych w jednostkach podległych ministrowi finansów" - wyjaśnił. Zbigniew Konwiński (PO) zadeklarował, że jego klub poprze zmiany. Zwrócił uwagę, że ich efektem będą ułatwienia dla przedsiębiorców

Sejm. rządowy projekt noweli ustawy o Służbie Celnej do komisji finansów

widzenia zarządzania finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu województwa, czyli izb skarbowych. Zmiana pozwoli na konsolidację w izbach skarbowych tzw. procesów pomocniczych w administracji podatkowej. Dzięki temu część urzędników, którzy obecnie zajmują się biurokracją

Sejm zajmie się projektem dot. deponowania pieniędzy na koncie MF

Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki

MF: 2,3 tys. urzędników fiskusa przesuniemy m.in. do kontroli

finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu województwa, czyli izb skarbowych. "Pracodawcą dla wszystkich urzędników administracji podatkowej będzie izba skarbowa. Z prawnego punktu widzenia będzie to tzw. przejęcie zakładu, co oznacza, że nie będzie zwolnień. Wszyscy

Marynarka inwestuje w okręty, a nasze stocznie zarabiają

Kontrakt z MON, który obejmuje zaprojektowanie oraz budowę prototypu tego niszczyciela min, podpisano rok temu. Prace ruszyły wiosną br. Terminem przekazania jednostki przewidziano na koniec 2016 roku. Potem mają powstać dwie takie same okręty. MON zapłaci za nie 1,5 mld złotych - To oznacza, że po

Synthos otrzymał 147 mln zł dofinansowania na instalację do produkcji kauczuków

. "Dzięki nowej inwestycji o wartości ok. 589 mln zł w Małopolsce powstaną 162 nowe miejsca pracy" - czytamy w komunikacie. W wyniku realizacji projektu Synthos Dwory 7 powstanie instalacja do produkcji kauczuków styrenowo-butadienowych S-SBR X3. Ponadto, w strukturach organizacyjnych Synthos

Większość klubów za zmianą dot. lokowania pieniędzy na kontach MF

jednostek sektora finansów publicznych z zarządzaniu płynnością budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. "Ma to na celu obniżenie poziomu państwowego długu publicznego oraz kosztów obsługi tego długu" - wyjaśnił. Zaznaczył, że poprzedni etap konsolidacji przyniósł

Zależne od Ciechu ZCh Organika-Sarzyna planują zwolnienia grupowe

planowanego zwolnienia grupowego jest w szczególności konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych bez dodatkowych inwestycji, mających na celu podniesienie efektywności pracy poprzez zmianę organizacji pracy, zakresu zadań pracowników, przeniesienia pracowników pomiędzy poszczególnymi jednostkami

Rząd przyjął projekt dot. deponowania wolnych środków na koncie MF

sektora finansów publicznych. Chodzi o instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny

Polimex może sprzedać Torpol w ciągu 'kilku najbliższych miesięcy'

inwestorowi branżowemu. Sprzedaż Torpolu może nastąpić w ciągu kilku najbliższych miesięcy" - powiedział Stańczuk, cytowany w komunikacie. Do tej pory w ramach struktury organizacyjnej Polimexu-Mostostalu wydzielony został, jako odrębna jednostka gospodarcza, siedlecki oddział produkcyjny firmy. Od

NIK: W administracji publicznej mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety

"Statystyczna analiza wynagrodzeń ponad 120 tysięcy osób zatrudnionych na umowę o pracę w jednostkach sektora publicznego, w tym około połowy kobiet, w grupach porównywalnych stanowisk pokazała, że mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety w większości badanych przez NIK jednostek administracji

PKP Cargo konsoliduje grupę, liczy na oszczędności rzędu kilkunastu mln zł

Pracowniczych, którego elementem są gwarancje zatrudnienia na okres przynajmniej 4 lat. „Oprócz połączenia zakładów, co ułatwi codzienną pracę w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PKP Cargo, zmieniliśmy także granice tych zakładów. Zastosowaliśmy zasadę, że transport towarów na głównych

Wykonawca nie zrealizował zamówienia dla jednostki budżetowej gminy - czy należy go wykluczyć z postępowań innych jednostek tej samej gminy?

prawnej gminy, co w konsekwencji wywiera skutki na zakres stosowania art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp.Czym jest jednostka budżetowa?Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej

Netia obniżyła prognozę przychodów na 2014 r., podwyższyła plany dot. capex

215 mln zł" - napisano dalej. Projekt Netia Lajt ma usprawnić tempo podejmowania decyzji i poprawić efektywność działania m.in. poprzez spłaszczenie struktury organizacyjnej. Spółka spodziewa się uzyskania około 50 mln zł oszczędności w skali roku, które mają posłużyć do finansowania projektów

NIK ocenia negatywnie proces powstawania lądowych farm wiatrowych

uwzględniane w trakcie podejmowania decyzji. W części gmin (ok. 30%) elektrownie wiatrowe lokalizowane były na gruntach należących do osób pełniących funkcję organów gminy bądź zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych m.in. do radnych, burmistrzów, wójtów, czy też pracowników urzędów gmin, tj

Mirosław Koziura nowym prezesem Wyższego Urzędu Górniczego

Otworowego i Wiertnictwa. Nową jednostką jest także Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego. Departament Warunków Pracy został rozwiązany. Jego zadania zostały włączone w zakres działalności pozostałych jednostek organizacyjnych. "W ostatnich latach bardzo przybyło zakładów odkrywkowych, rozpoczęły się

Prezydent zbiera opinie: zmiany w OFE konstytucyjne czy nie?

niepaństwową osobą prawną, natomiast ZUS jest państwową jednostką organizacyjną, zatem projektowana ustawa zakłada odebranie części własności niepaństwowej osobie prawnej i przekazanie jej na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej, co jest klasycznym wywłaszczeniem.Także Izba Gospodarcza Towarzystw

Projekt MF: celników będzie można poddawać badaniom psychofizycznym

skarbowej. Organy te nadal pozostaną niezależne, choć z punktu widzenia zarządzania finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu województwa, czyli izb skarbowych. Według MF zmiana pozwoli na konsolidację w izbach skarbowych tzw. procesów pomocniczych w administracji

PSE Operator rozpoczyna proces restrukturyzacji Grupy Kapitałowej

nad propozycjami niezbędnych zmian w Regulaminie Organizacyjnym PSE Operator oraz regulaminach właściwych jednostek organizacyjnych spółki, a także przygotują szczegółowy plan wdrożenia i analizy kosztowe dla transformacji obszaru IT.

Wchodzi w życie nowelizacja Prawa atomowego

przepisów każdy będzie mógł otrzymać od jednostki organizacyjnej, zajmującej się eksploatacją lub zamknięciem składowiska, pisemną informację m.in. o stanie ochrony radiologicznej składowiska oraz jego wpływie na zdrowie ludzi i środowisko. Podobne informacje będą musiały być publikowane i aktualizowane nie

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

miast, starostwa powiatowe i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki kultury) progi zostały podniesione z dotychczas obowiązujących:- 200.000 euro przy zamówieniach na dostawy lub usługi do 207.000 euro,- 5.000.000 euro przy zamówieniu na roboty budowlane do 5.186.000 euro.Zamawiający

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o Służbie Celnej

pozostaną niezależne, choć z punktu widzenia zarządzania finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu województwa, czyli izb skarbowych. W komunikacie czytamy, że zmiana pozwoli na konsolidację w izbach skarbowych tzw. procesów pomocniczych w administracji podatkowej. Dzięki

Sejm przyjął nowe rozwiązania dotyczące odpadów promieniotwórczych

promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym" w formie uchwały Rady Ministrów. Pełna przejrzystość Co ważne, na podstawie nowych przepisów każdy będzie mógł otrzymać od jednostki organizacyjnej zajmującej się eksploatacją lub zamknięciem składowiska pisemną informację m.in. o stanie ochrony radiologicznej

Resort finansów na Twitterze żartuje z opinii instytucji publicznych

comment, a Prokuratoria to chyba wypadek przy pracy:)". Prokuratoria Generalna jest państwową jednostką organizacyjną powołaną do zapewniania ochrony prawnej interesów skarbu państwa, np. przed rozprawami w sądzie.@rafalhirsch @RGwiazdowski @BGoduslawski uwagi NBP są pozytywne, GUS-obojętne, UKNF-no

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Grupy Azoty mają decydować o przeznaczeniu kwoty 19,84 mln zł na dywidendę za 2013 rok, co daje 0,20 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 10 czerwca. Kruk ocenia, że jest dobrze przygotowany zarówno od strony organizacyjnej, jak i finansowej do zwiększania aktywności na

KNF: Projekt założeń Rekomendacji W trafi do konsultacji społecznych w II półr.

zarządzania ryzykiem na poziomie instytucji, bądź występowanie wielu, nierzadko niespójnych ze sobą standardów tworzonych przez poszczególne jednostki organizacyjne. Projekt Rekomendacji W zostanie przekazany do publicznych konsultacji w drugiej połowie 2014 r. KNF zapoznała się także z projektami

Zakład budżetowy może budować bez przetargu

komunalnych nałożonych na podstawie wyżej wskazanych ustaw można stwierdzić co następuje: Zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, póz. 1591) w celu wykonywania zadań własnych gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z

Alior Bank zwolni do 260 osób, oszczędności wyniosą ok. 50 mln zł do 2015 r.

, poinformował bank. Alior podał, że zmniejszenie zatrudnienia związane jest z automatyzacja i usprawnianiem procesów oraz realizacją strategii optymalizacji kosztów. Zmiana struktury organizacyjnej centrali nastąpi 1 marca. "Restrukturyzacja jednostek wsparcia, która potrwa od końca lutego do czerwca

Płock planuje powołanie Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacyjności

korzystania ze środków możliwych do pozyskania, w tym np. w ramach nowej unijnej perspektywy. "Czy to będzie jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Płocka, czy jednostka budżetowa, jaką jest np. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, czy będą inne rozwiązania, to wszystko uzależnione jest od tego

Uczelnie razem kupią prąd, oszczędzą kilka milionów zł

, gdy do konsorcjum przyłączyły się Politechnika Łódzka i Politechnika Gdańska, mogą być jeszcze większe - ocenił prezydent Torunia Michał Zaleski. W ub. r. toruński samorząd zorganizował wspólny przetarg na dostawę energii elektrycznej nie tylko urzędu, ale także dla swoich jednostek organizacyjnych

Ericsson kupuje firmę MetraTech

płynne, spersonalizowane umowy, które lepiej odpowiedzą na ich potrzeby. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorstw, które przechodzą transformację technologiczną lub przechodzą na nowy model biznesowy. Per Borgklint, starszy wiceprezes i szef działu Rozwiązań Wspomagających Jednostki Organizacyjne w

Na najbliższym posiedzeniu rząd zajmie się uproszczeniem prawa budowlanego

oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oraz oświadczeń właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej

Scanmed Multimedis ma kolejne 11 tys. pacjentów, w tym z Policji i Poczty

profilaktycznych i kontrolnych policjantów oraz wstępnych i kontrolnych badań pracowników Policji, a także szczepień ochronnych na terenie Krakowa. Czwarty kontrakt Scanmed Multimedis zawarł z Pocztą Polską. Umowa dotyczy sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami jednostek organizacyjnych

Lasy Państwowe wpłacą do budżetu 1,6 mld zł w latach 2014-15, potem 2% przychodu

rachunkowości dla wszystkich jednostek organizacyjnych LP będzie ustalał dyrektor generalny LP. "Przyjęto, że Lasy Państwowe będą przekazywać część przychodu do budżetu państwa. Jest to uzasadnione, bo zarządzają one i gospodarują mieniem Skarbu Państwa. Zgodnie z projektem, Lasy Państwowe mają

Łatwiej o pieniądze na żłobek. Ważne zmiany

nowelizację. Należy przyznać, że zapowiadane zmiany idą w dobrym kierunku.W przypadku nowelizacji w zapowiadanym kształcie osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej chcące założyć żłobek lub klub dziecięcy będą mogły starać się o dotację celową na pokrycie

PKO BP optymalizuje strukturę grupy, przejmie część Inteligo Financial Services

także projekty informatyczne, np. związane z integracją z bankiem Nordea. PKO Bank Polski odkupi też niemal całą infrastrukturę informatyczną IFS" – czytamy dalej. Bank podkreślił, że dokonywane zmiany nie będą miały wpływu na obniżenie poziomu zatrudnienia w jednostkach i komórkach

W Hucie Częstochowa zostanie tylko 900 pracowników? Niestety, to bardzo prawdopodobne

Krzysztofem Matyjaszczykiem podkreślił, że zmiany, które mają ulepszyć funkcjonowanie zakładu, nie ograniczą się tylko do zmniejszenia zatrudnienia, ale muszą objąć także modernizację i poprawę logistyki. Nowy schemat organizacyjny ISD Huty Częstochowa przewiduje zatrudnienie 994 osób, czyli o blisko 500

Rząd przyjął program wprowadzający Kartę Dużej Rodziny

narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych. Do programu będą mogły przystąpić także inne instytucje niż podległe ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego (np. muzea samorządowe) oraz przedsiębiorstwa prywatne, np. sklepy

Wskaźnik C/I BZ WBK spadł kw/kw do 44% w III kw.

poszczególnych etapów Programu integracji, dążąc do wykreowania jednolitej pod względem organizacyjnym i operacyjnym instytucji bankowej. Po wyeliminowaniu kosztów integracji, porównywalne koszty ogółem zamknęły się kwotą 620,5 mln zł i spadły o 3,8% kw/kw, natomiast skorygowany wskaźnik efektywności kosztowej

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2014

mld zł. Podobnie jak w ubiegłych latach zamrożony ma zostać fundusz wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych. Zasada ta ma nie dotyczyć sektora samorządowego oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, które mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14 proc. rocznie, tak aby w

"Rz": Przybywa samorządów, które wydają za dużo

zadania muszą wspierać się pożyczkami lub sprzedażą majątku. A od 2011 roku deficyt będzie zakazany, co jest równoznaczne ze sporymi wyrzeczeniami dla wielu jednostek. Lublin (deficyt 25 mln zł) planuje w tym roku 38 mln zł nadwyżki. - Każda jednostka organizacyjna miasta została zobowiązana do

"Rzeczpospolita": Przybywa samorządów, które wydają za dużo

zadania muszą wspierać się pożyczkami lub sprzedażą majątku. A od 2011 roku deficyt będzie zakazany, co jest równoznaczne ze sporymi wyrzeczeniami dla wielu jednostek. Lublin (deficyt 25 mln zł) planuje w tym roku 38 mln zł nadwyżki. "Każda jednostka organizacyjna miasta została zobowiązana do

Członkowie RPP będą wybierani inaczej niż dotąd? MF chce zmian

stanowisk, które obsadzane będą w drodze powołania, a nie jak dotychczas na podstawie umowy o pracę. "Dotyczyć to ma stanowisk dyrektorów oddziałów, dyrektorów i wicedyrektorów departamentów i innych jednostek organizacyjnych centrali NBP oraz doradców prezesa NBP. Mając na względzie kadencyjność

Kredyty nawet na zmarłą matkę. Pani naczelnik musiała "wyrobić normę". Przepadło 160 tys. zł

;Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą (...) kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji

Nawet milion złotych kary za fałszowanie jakości węgla

komisji ds. energetyki i surowców energetycznych Andrzej Czerwiński. Zaznaczył, że aby otrzymać koncesje na sprzedaż węgla, firmy będą musiały udowodnić, że "spełniają warunki techniczne, finansowe i organizacyjne". Wydawaniem koncesji będzie się zajmował Urząd Regulacji Energetyki, a szacunkowy

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1649) próg:- 130.000 euro dla dostaw i usług oraz 5.000.000 euro dla robót budowlanych - dotyczy zamawiających z sektora finansów publicznych (np. ministerstwa i ich jednostki organizacyjne, policja, wojsko, straż pożarna),- 200.000

Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

. Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne.W odniesieniu do zamawiających z sektora samorządowego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe i ich jednostki organizacyjne oraz

Najlepsze uczelnie i uczeni dostaną najwięcej pieniędzy [Prof. Kolarska-Bobińska o finansowaniu nauki i szkół wyższych]

jednostek naukowych. Chcemy premiować jakość badań. Dotąd było tak, że ta jednostka, która od wielu lat dostawała określoną kwotę, miała ją niemal zagwarantowaną w kolejnych latach. Od 2015 roku znosimy tzw. stałą przeniesienia. Historyczne zaszłości i dawne sukcesy nie mogą decydować o tym, do kogo trafi

Instytucja publiczna może udzielić przetargu wspólnie z przedsiębiorstwem prywatnym

publicznych). Ponieważ ustawodawca wskazuje, że ww. możliwość przysługuje "zamawiającym", należy w tym miejscu odwołać się do definicji tego pojęcia zawartej w treści ustawy.Uwaga!Zamawiającym jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana

Założenie księgi wieczystej krok po kroku

),- wierzyciel (jeśli przysługuje mu prawo, które ma być wpisane do księgi),- państwowa jednostka organizacyjna, której przysługuje użytkowanie wieczyste na danej nieruchomości.Formularz wniosku o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL) wraz z koniecznymi załącznikami (np. KW-WU lub KW-OZN) dostępny jest w

Od 2012 r. dochody ze stypendiów w PIT- 8C

i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które uzyskują przychody z innych źródeł lub niektóre dochody z kapitałów pieniężnych. Muszą to uczynić za dany rok podatkowy do końca lutego następnego roku. Jeden egzemplarz otrzymuje podatnik

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze i zakładowe [PORADNIK]

wykupu lokalu. Lokal od PKP Swoje mieszkania sprzedają także Polskie Koleje Państwowe. Dotyczy to lokatorów, którzy podpisali umowę najmu z przedsiębiorstwem, jeśli: są lub byli pracownikami spółek utworzonych z zakładów lub jednostek organizacyjnych wydzielonych z PKP od 1 lipca 1991 r.; są lub byli

Wykonanie strony internetowej a podatek dochodowy

lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez

Wykonanie strony internetowej a podatek dochodowy

lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez

Obniżono progi stosowania procedur Prawa zamówień publicznych

wynosi 4.845.000 euro. Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych - np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne, służby mundurowe.W odniesieniu do zamawiających z sektora samorządowego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa

Wchodzi akcyza na węgiel i koks. Prof. Modzelewski: To bubel prawny

. Zwolnione z opłaty są także organa administracji publicznej, jednostki sił zbrojnych, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy społecznej i organizacje pożytku publicznego. Akcyzy nie będą musiały płacić także koleje, osoby i instytucje

Będzie akcyza na gaz ziemny? Sejmowa komisja na "tak"

, przychodnie i inne podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje pożytku publicznego. Zwolnione z akcyzy mają być też paliwa gazowe przeznaczone do celów opałowych takich, jak: przewozu towarów i pasażerów koleją, do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu

Artykuł 304 KK, głupcze

Uznali, że muszą pomóc sobie sami i założyli (trwa procedura rejestracji w KRS) Stowarzyszenie 304 KK. Skąd taka nazwa? Z kodeksu karnego. Art. 304 kk brzmi: "Kto, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej

Poszkodowani przez Amber Gold pozywają państwo. Jest pozew zbiorowy

poszkodowanych, biorących udział pozwie zbiorowym, skarb państwa działając poprzez jednostki organizacyjne, organy administracji publicznej, funkcjonariuszy publicznych oraz inne osoby wykonujące władzę publiczną, umożliwił gdańskiej spółce prowadzenie bezprawnej działalności - tłumaczy mecenas. Jaka duża to

Winny miastu 33 mln zł Adam Gessler znów zaprasza na obiad

którego wyraził swoje zdumienie i zaniepokojenie faktem nawiązania współpracy muzeum z Gesslerem - opowiada Mateusz Dallali, rzecznik Śródmieścia. - Podkreślał, że jednostka organizacyjna samorządu województwa mazowieckiego [Bartelski jest też radnym sejmiku] nie powinna umożliwiać notorycznemu dłużnikowi

Aprobata techniczna tajemnicą przedsiębiorstwa ?

Aprobata techniczna jest udzielana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497). Aprobata techniczna jest pozytywną oceną techniczną

Zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia

, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.Z udzielaniem zamówienia w częściach mamy do czynienia w sytuacji, gdy zamawiający z góry przewiduje zakres całego zamówienia i możliwe jest jego jednorazowe udzielenie, lecz ze względów organizacyjnych, technicznych, gospodarczych

Radomski Magazyn Samorządowy wydrukują w Białobrzegach

jednostek organizacyjnych". Gazeta ukazywać się będzie w cyklach dwutygodniowych, a w okresie wakacyjnym raz w miesiącu. 

Prezydent ma pomysł na regionalny port lotniczy w Białymstoku

boeinga 737 - mówi anonimowo jeden z pracowników wydziału lotniskowego Departamentu Inwestycji Urzędu Miejskiego. To właśnie ta jednostka organizacyjna na polecenie prezydenta Tadeusza Truskolaskiego zajmuje się projektowaniem unikatowego w swojej formule portu lotniczego. Gospodarz ratusza na taki pomysł

Czy wykonawca będący osobą fizyczną może korzystać z zasobów podmiotu trzeciego?

fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.Wykonawcy muszą funkcjonować na tych samych prawachW tym stanie faktycznym i prawnym, ubiegający się

W Leroy Merlin zwolniono związkowca. W sądzie walczy o pracę

przewodniczącego tej jednostki na zebraniu 2 lutego, jak tłumaczył jego pełnomocnik, nieco konspiracyjnym, w hotelu Turkus, bo w sklepie nie było do tego warunków. Nie tworzono też nowego związku, bo w Leroy Merlin działała już NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, a jedynie komórkę w tym konkretnym sklepie

Czy to bank? Po nazwie nie zgadniesz. Czy wiesz, gdzie masz kredyt?

częstsze oferowanie wyspecjalizowanych usług bankowych przez wyodrębnione jednostki organizacyjne działające pod marką inną od firmy banku, a także kampanie reklamowe, w których eksponowana jest tylko marka, wywołują dezorientację klientów". Efektem tego są m.in. skargi na instytucje rzekomo

Jak wyciągnąć dług z ZUS? Rekordziści nawet 43 tys. zł. Czy wiedzą?

granicą. Oni mogą mieć kłopot z uzyskaniem informacji o zmianie prawa. Dlaczego ZUS listów nie wyśle? "Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną, realizuje przepisy prawa. Ustawa, która od 19 lutego wchodzi w życie, nie zawiera tego typu wymogu. Jednocześnie chciałbym

Były minister: Trzeba skończyć z nieopłacalną eksploatacją kopalń

da się uratować? - Jako samodzielne jednostki gospodarcze na pewno nie. Dlatego opowiadam się za łączeniem, co ma wiele zalet. Połączyłbym kilka kopalń, tak by się mogły nawzajem wspierać, i zrobiłbym kilka inwestycji w złoża, które mają największe szanse na produktywność. Trzeba merytorycznych

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

15 proc. zwiększyło się zainteresowanie stronami internetowymi oferującymi bilety lotnicze. Najwięcej zyskały Ryanair i Esky.pl. Źródło: Gemius   BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI TVN: Odnotował 115,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II

Uczelnie podnoszą pensje. Niektórym o 26 złotych

druga część, bardziej motywacyjna - tłumaczy Anna Korzekwa, z biura prasowego Uniwersytetu Warszawskiego. W przypadku osób zatrudnionych na część etatu kwoty podwyżek będą proporcjonalnie niższe. - O podziale pozostałej kwoty zdecydują kierownicy jednostek organizacyjnych. Przyznając podwyżki, powinni

PSL utajnia gazowe negocjacje z Rosją

był zastrzeżony przez dwa lata. Ale na początku 2011 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie informacji niejawnych. Zapisano w niej, że w ciągu trzech lat "kierownicy jednostek organizacyjnych" przeprowadzą przegląd materiałów zawierających informacje niejawne, aby ustalić, czy

Przeprowadzono testowy cyberatak na kilka banków. Jak zareagowały?

? - Banki dobrze poradziły sobie z atakiem. Szybko powołano odpowiednie zespoły, zaangażowano od 10 do 20 jednostek organizacyjnych, od komórek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo po służby prasowe - mówi Cezary Piekarski z działu zarządzania ryzykiem Deloitte. - Procedury zadziałały, ale to może nie

W białostockim pośredniaku kolejki. A od tego roku mniej urzędników

, rzeczniczka prasowa PUP w Białymstoku. - Wyjaśniam, iż PUP w Białymstoku jest jednostką organizacyjną podległą staroście, jednakże dla pracowników urzędu pracodawcą jest jego dyrektor, a więc osobą upoważnioną do podejmowania decyzji kadrowych. Starosta powiatu nie podpisuje umów o pracę z pracownikami urzędu

Jak długo może trwać umowa na czas określony

(osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność gospodarczą we własnym imieniu).

"Życie Warszawy": Wiaty specjalnej troski

Komitet Sterujący powołała tydzień temu prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz w celu "poprawy efektywności realizacji oraz poprawy współpracy jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy i spółek miejskich dla realizacji projektu budowy i zarządzania wiatami przystankowymi w Warszawie"

Samorządy nie kontrolują firm śmieciowych

rok 2014 zostały zaplanowane kontrole wszystkich instalacji regionalnych, instalacji do obsługi zastępczej, a także gminnych jednostek organizacyjnych.- Wobec pojawiających się kontrowersji co do wymogów, jakie muszą spełniać instalacje regionalne, przypominamy stanowisko Ministerstwa Środowiska

Miało być lotnisko i centrum naukowe. Będzie fabryka?

marzenia, a teraz musimy powiedzieć: przepraszamy. Mimo szczerych chęci nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. Chyba że kosztem szpitala, dróg, szkół i pozostałych jednostek organizacyjnych powiatu.Rada Powiatu Oleśnickiego zadecydowała, że przestaje realizować projekt reaktywacji lotniska, a teren wróci do

Cięcie OFE budzi zastrzeżenia kolejnych instytucji. Pytania o konstytucję

odebranie części własności niepaństwowej osobie prawnej i przekazanie jej na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej, a zatem klasyczne wywłaszczenie".PAP nieoficjalnie dowiedział się, że Prokuratoria chce się wycofać z tej opinii. Z informacji "Gazety" wynika, że Prokuratoria dziś podejmie

Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG: Arbitraż liczy na wsparcie MG

przedsięwzięć, które przyczyniają się do podnoszenia kompetencji i umiejętności młodych ludzi. Niejednokrotnie przyłączamy się do wydarzeń skierowanych do młodych, udzielamy patronatu merytorycznego, pomagamy organizacyjnie, staramy się wspierać finansowo. Działamy na wielu płaszczyznach" - wylicza prezes

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Alfabetyczny osób. Nazwy firm rozpoczynające się od litery S. Strona 1 - Indeksy - Ludzie i firmy w

SNT NOT W NOWYM SĄCZU" TERENOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA SĄDECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM SĄCZU SĄDECKIE CENTRUM EDUKACJI Sp. z o.o. SĄDECKIE CENTRUM MOTORYZACJI ?SAMPOL SERWIS? Sp. z o.o. W LIKWIDACJI SĄDECKIE CENTRUM PIELGRZYMOWANIA IM. JANA PAWŁA II SĄDECKIE PPH ?SANDROB" Sp. z o

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

FIZYCZNEJ "LESZCZYNKO" W LESZNIE ?OGRODNIK" T. Ł. A. SZUDRA sp.j. OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W LESZNIE OKRĘGOWY ZWIĄZEK PLANTATORÓW BURAKA CUKROWEGO OKRĘGOWY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH W LESZNIE OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W LESZNIE JAKO JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POLSKIEGO

AEROKLUB TATRZAŃSKI - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA AEROKLUBU POLSKIEGO - KRS: 0000213024 - informacje pod

Informacje podstawowe Aktualna nazwa: AEROKLUB TATRZAŃSKI - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA AEROKLUBU POLSKIEGO Forma prawna: STOWARZYSZENIE REGON: 490658079 NIP: b/d Główna działalność (PKD): b/d Adres WWW: b/d Adres LOTNIKÓW 1 34-400 NOWY TARG /div> Duża mapa > Województwo: MAŁOPOLSKIE Powiat

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki 3B MARKETING PAUL JAN KUDZIA sp.k. ?4M PRZEDSIĘBIORSTWO KAMIENIARSKO BUDOWLANE" Sp. z o.o. AEROKLUB NOWY TARG TERENOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA AEROKLUBU POLSKIEGO W NOWYM TARGU AEROKLUB TATRZAŃSKI JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA AEROKLUBU POLSKIEGO

Katedra (jednostka organizacyjna)

Katedra (jednostka organizacyjna) – jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut. Obecnie w Polsce zastępowana często jest przez zakład np. Zakład Historii Polski Nowożytnej Instytutu Historycznego. Istnieje w strukturze niektórych

Zakład (jednostka organizacyjna)

Zakład (jednostka organizacyjna) - jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut, np. Zakład Historii Polski Nowożytnej Instytutu Historycznego.

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni – wydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie lub badania w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej.Kierownikiem wydziału jest dziekan. W uczelni

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (pot. ułomna osoba prawna, niezupełna osoba prawna, podmiot ustawowy) – podmiot stosunku cywilnoprawnego nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną.Ułomnymi osobami prawnymi w prawie polskim

Leśnictwo (jednostka)

Leśnictwo - jednostka organizacyjna w strukturze nadleśnictwa.Liczba i obszar leśnictwa zależy od stanu rozproszenia lasów, rozmiaru zadań gospodarczych, nasilenia szkodnictwa leśnego itp. Powierzchnia leśnictwa może wynosić od około 400 do nawet 3000 ha.Na czele leśnictwa stoi leśniczy, powołany

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.