jednostka organizacyjna

Anita Elżanowska

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą całej jednostki organizacyjnej, a nie tylko jej oddziału

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą całej jednostki organizacyjnej, a nie tylko jej oddziału

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

O sposobie i zasadach prowadzących do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro powinien decydować obowiązujący w danej jednostce organizacyjnej regulamin wewnętrzny.

Czy oddział firmy wykonawczej ma upoważnienie do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Umowę o zamówienie publiczne podpisuje się z wykonawcą. Jest to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Grupowe zakupy w modzie. Kolejne 5 mln zł oszczędności na prądzie

Grupowe zakupy w modzie. Kolejne 5 mln zł oszczędności na prądzie

biurowe i paliwo do aut. A także o założeniu towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, by wypłacać sobie odszkodowania. W ubiegłym roku wspólne zakupy energii dla wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych przeprowadził też Gdańsk. W porównaniu z kosztami w poprzednim roku uzyskano kilkuprocentowe

Rzeszów. PGE Obrót będzie dostarczać energię elektryczną dla Warszawy

Jak poinformował PAP w środę prezes PGE Obrót Paweł Prządka, wygrana w przetargu na dostawę energii elektrycznej dla stolicy Polski "potwierdza pozycję firmy jako gwaranta bezpiecznej dostawy". "Podczas przetargu zaoferowaliśmy najlepsze warunki handlowe oraz wysoką jakość obsługi pos

Czy starostwo powiatowe może być stroną umowy o zamówienie publiczne, czy powinien być powiat?

Czy starostwo powiatowe może być stroną umowy o zamówienie publiczne, czy powinien być powiat?

zamówienia publicznego należy wpisać nazwę konkretnego powiatu. Co to jest powiat? Artykuł 2 pkt 12 ustawy Pzp wprowadza definicję legalną zamawiającego, zgodnie z którą jest nim osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy

Tauron Sprzedaż wygrał przetarg na zakup energii przez Częstochowę

budynków, lokali i obiektów użytkowych, dla których płatnikami faktur za energię elektryczną są placówki, instytucje i spółki miejskie (łącznie 131 jednostek organizacyjnych), - zasilania oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej i lokali biurowych, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną

W sprawie opłat za użytkowanie wieczyste urzędnicy nie mają litości

W sprawie opłat za użytkowanie wieczyste urzędnicy nie mają litości

Dostałem od czytelnika takiego oto maila: "Dzień dobry, na działkach, na których stały budynki przemysłowe (Wola) nowi lokatorzy dostają informacje o zapłacie stawki 3 proc., bo urząd "pamięta", że tam była działalność gospodarcza i nie zależy mu na aktualizacji stawki na 1 proc. Nie

Zamawiający

Zamawiający

Zamawiający - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy; Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Pzp w pigułce Przetarg Pzp w pigułce Wykonawca

Wykonawca

Wykonawca

Wykonawca - pod tym pojęciem, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (patrz: art. 2 pkt. 11) należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w

Zamówienia "in - house" a obowiązek stosowania ustawy Pzp

Zamówienia "in - house" a obowiązek stosowania ustawy Pzp

Pytanie: Urząd Miejski w Słupsku planuje przeprowadzić postępowanie o zamówienie wspólne na świadczenie usług w zakresie badań lekarskich dla pracowników urzędu i jego jednostek organizacyjnych. Czy w takim przypadku można zawrzeć umowę z jednostką - osobą prawną Miasta, czyli Samodzielnym

ARR: szkoły i domy dziecka mogą korzystać z darmowych owoców

organy i osoby uprawnione do ich reprezentowania (np. akt powołania danej osoby na stanowisko dyrektora placówki), statut lub umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej (może to być też np. uchwała organu samorządowego o utworzeniu szkoły), zgodę osób zarządzających daną placówką na przeprowadzenie

UZP

UZP

Urząd Zamówień Publicznych jest jednostką budżetową powołaną do obsługi Prezesa Urzędu, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych, w zakresie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych. Misją UZP jest dbanie o przejrzystość procesu udzielania

Wykonawcą w przetargu jest bank, a nie jego oddział

Wykonawcą w przetargu jest bank, a nie jego oddział

Prawo zamówień publicznych jest bank, a nie jego oddział. Tak więc to adres i siedziba banku powinny być wpisane do umowy o zamówienie publiczne. Oddział banku nie może być wykonawcą Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przez wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę

Nowela ustawy dot. mediacji szansą na społeczny i prawny postęp cywilizacyjny

Rzeczpospolitej Polskiej powołali jednostkę organizacyjną Centrum Wsparcia Przedsiębiorców (CWP). Jest to jednostka organizacyjna zajmująca się prewencją konfliktów, diagnozowaniem i rozwiązywaniem konfliktów związanych z działalnością pracodawców. CWP powstało w ramach projektu pn. "Budowa Centrum

"Rzeczpospolita": Duże miasta zaufały dużym bankom

Do niedawna PKO BP obsługiwał sześć dużych miast, ale ostatnio przejął od ING Banku Śląskiego obsługę budżetu Katowic i 63 jednostek organizacyjnych miasta. "Wydaje się, że w przypadku Katowic zadecydowała ta sama synergia, którą wcześniej przekonaliśmy do siebie m.in. Poznań. Szczecin

Netia połączy siecią transmisji danych 400 prokuratur

Warszawa, 23.12.2014 (ISBnews) - Netia podpisała z Prokuraturą Generalną umowę, w ramach której w ciągu 5 miesięcy uruchomi usługę transmisji danych dla około 400 jednostek organizacyjnych prokuratury, podała spółka. Kontrakt w okresie 36 miesięcy zakłada przychód dla Netii na poziomie powyżej

Prezydent podpisał ustawę o celnikach; będzie "jedno okienko"

organizacyjne urzędów skarbowych i izb skarbowych. Organy te nadal pozostaną niezależne, choć z punktu widzenia zarządzania finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu województwa, czyli izb skarbowych. Zmiana pozwoli na konsolidację w izbach skarbowych tzw. procesów

MF: w 2015 r. potrzeby pożyczkowe mniejsze o 4,5 mld zł

finansów obejmie też Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Na rachunkach bankowych MF mają być też przechowywane pieniądze przyjęte do depozytu sądowego. Zastępca dyrektora departamentu długu publicznego MF Marek Szczerbak wskazał, że w przyszłym roku potrzeby pożyczkowe

Duże firmy będą mogły egzekwować zaległe płatności za budowę dróg

publicznych przedsiębiorcą będzie:- Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą,- wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o samorządzie gminnym

, finansowej i organizacyjnej jednostek należących do sektora finansów publicznych (centra usług), a także stworzenie podstawy prawnej do tworzenia związków powiatowo-gminnych, których powoływanie ma przyczynić się do lepszej współpracy między tymi jednostkami samorządu" - wskazuje kancelaria

Prokuratoria Generalna wycofuje się z uwag o OFE?

Prokuratoria Generalna wycofuje się z uwag o OFE?

posiadane przez OFE stanowią ich własność, czyli podlegają ochronie gwarantowanej w art. 21 konstytucji. Prokuratoria zwracała uwagę, że OFE jest niepaństwową osobą prawną, natomiast ZUS jest państwową jednostką organizacyjną, zatem projektowana ustawa zakłada odebranie części własności niepaństwowej osobie

Rząd przyjął projekt ustawy dot. wspierania polubownego rozwiązywania sporów

Społecznej (MPiPS) zapowiadało wcześniej, że chce promować mediację prewencyjną. W tym celu Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej powołali jednostkę organizacyjną Centrum Wsparcia Przedsiębiorców (CWP). Jest to jednostka organizacyjna zajmująca się prewencją konfliktów, diagnozowaniem i rozwiązywaniem

Kraków. Protest kolejarskiej "Solidarności" w sprawie PKP Cargo

Pikieta przez Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie zgromadziła ponad 100 związkowców. "Protestujemy przeciw trudnej sytuacji w PKP Cargo, chodzi o likwidację miejsc pracy i wyprowadzanie pracy z jednostek organizacyjnych PKP Cargo znajdujących się na terenie Małopolski w inne rejony

Wykonywanie powierzonych czynności

Pytanie: Czy kierownik zamawiającego (dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; jednostki organizacyjnej gminy) musi każdorazowo (dla każdego postępowania oddzielnie) upoważniać swojego zastępcę w trybie art. 18 ust 2 ustawy Pzp, podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy np. urlop lub

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień, których przedmiotem są usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek sektora finansów publicznych oraz innych niż te jednostki, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (art. 4 pkt 3 lit. l tej

Vistula wydzieliła działalność jubilerską W.Kruk do osobnej spółki

niepieniężny (aport), w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującej w ramach przedsiębiorstwa spółki jako Jednostka Organizacyjna W.Kruk, obejmująca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół (…) w zakresie działalności jubilerskiej o wartości 275,535 mln zł" - czytamy w

Sejm uchwalił nowelę ustawy o finansach publicznych

budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna oraz

Porozumienie ws. terminu wypłaty czternastki w Kompanii Węglowej

górniczej "Solidarności" Jarosław Grzesik. Porozumienie zakłada też, że jeśli Kompania uzyska środki z tytułu przejścia kopalń do nowej jednostki organizacyjnej wcześniej niż w czerwcu, to druga rata czternastki też zostanie wypłacona wcześniej. Związkowcy podkreślają, że nazwa nagrody jest

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej

założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 4, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: a

Infovide-Matrix ma kontrakt z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu warty 14,2 mln zł

ZSRK stanowiącego największą obecnie instalację systemu SAP w Polsce, jest ogromnym wyzwaniem logistycznym i merytorycznym zarówno dla wykonawcy, jak i zamawiającego. Projekt ten jest wyjątkowy z uwagi na potrzebę wsparcia ponad 6 tys. użytkowników systemu w prawie 300 jednostkach organizacyjnych

Izba skarbowa i podległe jej urzędy skarbowe staną się jedną jednostką budżetową

skarbowa i podległe jej urzędy skarbowe staną się jedną jednostką budżetową. Zadania dyrektora generalnego oraz kierownika jednostki budżetowej pełnił będzie dyrektor izby skarbowej, natomiast pracodawcą osób zatrudnionych w tak rozumianym urzędzie będzie izba skarbowa. Dyrektor izby skarbowej będzie

W wyniku zmian w finansach publicznych na konta MF trafiło 6,65 mld zł

depozytu sądowego. Na mocy noweli instytucje gospodarki budżetowej przekazały na konta resortu finansów kwotę 230 mln zł; państwowe instytucje kultury - 170 mln zł; Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne 230 mln zł; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których

Konkurs na logo promocyjne polskich produktów spożywczych

, jak i zagranicą - informuje resort na swojej stronie internetowej. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi. Projekt należy przesłać do dnia 19 września 2014 r. do Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa

Rzeszów. PGE Obrót dostarczy energię dla Stadionu Narodowego

. spółka zwyciężyła m.in. w przetargu na sprzedaż 134 GWh prądu dla jednostek organizacyjnych miasta stołecznego Warszawy. PGE Obrót należy do największej w Polsce grupy energetycznej PGE. Spółka obsługuje ponad 5 mln odbiorców energii elektrycznej, w tym wiele firm, instytucji oraz gospodarstw domowych

Chrzest ORP Ślązak na początku lipca. Koszt - ponad miliard złotych

linii komunikacyjnych. Kolejnymi zadaniami będą eskortowanie i ochrona jednostek komercyjnych, kontrola morskich szlaków żeglugowych jako element sił wielonarodowych oraz zwalczanie piractwa i terroryzmu morskiego. Powołano również grupę organizacyjną okrętu. Na dowódcę "Ślązaka" wyznaczono

MPiPS promuje mediację prewencyjną jak np. Centrum Wsparcia Przedsiębiorców

Warszawa, 11.02.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) chce promować mediację prewencyjną, zapowiedział wiceminister Jacek Męcina. W tym celu Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej powołali jednostkę organizacyjną Centrum Wsparcia Przedsiębiorców (CWP). "Chcemy

Pracodawcy RP powołali Centrum Wsparcia Przedsiębiorców

Warszawa, 30.01.2015 (ISBnews) - Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej powołali jednostkę organizacyjną Centrum Wsparcia Przedsiębiorców (CWP), poinformowała Katarzyna Rózicka z organizacji Pracodawcy RP. Jego celem jest zapobieganie konfliktom na wszystkich możliwych płaszczyznach, a w przypadku

Ciech chce zwolnić do 90 osób w Organice-Sarzynie

poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi spółki zależnej, modyfikację zakresów zadań poszczególnych pracowników oraz w konsekwencji oczekiwaną przez spółkę zależną redukcję kosztów działalności w obszarze kosztów pracy" - podano w raporcie. Zwolnienia mają nastąpić w okresie od 28 lipca do 30 listopada

Rada nadzorcza PKP PLK ogłosiła postępowanie na wybór prezesa zarządu

najmniej 10 -letni staż pracy, w tym: 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, przy czym nie krótsze niż 3 - letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem zarządzanie podmiotami gospodarczymi lub dużymi jednostkami organizacyjnymi podmiotów

MF przeciwne zachętom finansowym dla łączących się samorządów

. urzędy gminy będą mogły obsługiwać pod kątem finansowym, organizacyjnym, wszystkie szkoły, przedszkola, żłobki czy jednostki pomocy społecznej. Wprowadza również zachęty finansowe dla chcących się połączyć samorządów. Jak wynika z tabeli rozbieżności, która dostępna jest na stronach resortu

Baltona oczekuje 'istotnej' poprawy wyników finansowych w tym roku

organizacyjnych w 2015 roku spodziewamy się wzrostu przychodów oraz dalszej istotnej poprawy wyników finansowych spółki" - napisał zarząd Baltony w liście do akcjonariuszy. Baltona odnotowała 3,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 5,22 mln

Wrocław. Magistrat utworzył biuro partycypacji społecznej

Jak powiedział w czwartek dziennikarzom szef biura Bartłomiej Świerczewski, nowa jednostka organizacyjna jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie mieszkańców udziałem w podziale pieniędzy gminnych. "Zadaniem biura będzie również współpraca z organizacjami pozarządowymi, które są

Do 17 sierpnia ARiMR przyjmuje wnioski na zalesianie

zalesionych na gruntach rolnych oraz innych niż rolne. Beneficjentami działania zalesieniowego mogą być rolnicy oraz jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw, będące właścicielami gruntów, które mają być zalesione. Wsparcie na zalesienie stanowi jednorazową

Zwolnienia w spółce Kulczyka. Do 155 osób bez pracy w Soda Polska Ciech

, przeniesieniu pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych spółki zależnej) w celu optymalizacji czasu pracy i zwiększenia efektywności oraz w konsekwencji oczekiwanej przez spółkę zależną redukcji kosztów działalności w obszarze kosztów pracy" - czytamy w komunikacie. Organika wybroniła się

TK: przepis o audycie wewnętrznym - niezgodny konstytucją

wykonania tego planu. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 284 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest niezgodny z art. 61 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji. "Jednostki organizacyjne, w których można i należy prowadzić audyt wewnętrzny stanowią organy

Prezydent podpisał nowelę ustawy o finansach publicznych

, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska

Czy OSP musi sporządzić sprawozdanie z udzielonych zamówień?

państwowych jednostek organizacyjnych) finansuje działania OSP w ponad 50% lub też, zaistnieje którakolwiek z sytuacji wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, to wówczas OSP jest zobowiązana do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym do sporządzania rocznych sprawozdań z

BGK: preferencyjne pożyczki z programu "Kapitał Ludzki" - do końca roku

, 67 do fundacji, 43 do stowarzyszeń, 21 do spółdzielni pracy, 13 do spółek z o.o. i po jednej do spółdzielni inwalidów i kościelnej jednostki organizacyjnej. Cały budżet programu pożyczkowego, który wystartował wiosną 2013 r., sięgał 25,18 mln zł. Do tej pory wykorzystano 21,35 mln zł. Największym

IMC chce poprawiać efektywność, tworzy dział badań

. Z kolei na ten rok spółka obok kluczowej kukurydzy zwiększa uprawę dotychczasowej odmiany słonecznika, ze względu na spodziewany wzrost cen. W celu poprawy struktury organizacyjnej firmy zwiększono poszczególne jednostki organizacyjne w klastrach do 10-14 tys. ha każdy, co ma zaowocować poprawą

ARP: blisko 400 mln zł na pożyczki dla dużych firm

biznesem za pomocą Platformy Transferu Technologii. ARP poprzez platformę planuje wspomagać zarówno organizacyjnie, jak i finansowo przepływ innowacyjnych rozwiązań od "dawców technologii", czyli firm, jednostek naukowych, wynalazców do "biorców", czyli przedsiębiorstw, głównie z

Sejm za kolejnymi środkami dla Polskiej Agencji Kosmicznej

Poprawka ludowców przewiduje zmniejszenie o 10 mln zł wydatków jednostek budżetowych i przeznaczenie tej kwoty na rezerwę celową związaną z finansowaniem działalności oraz realizację zadań Polskiej Agencji Kosmicznej. Przewodnicząca sejmowej komisji finansów Krystyna Skowrońska (PO) przed

Sejm za przeznaczeniem 20 mln zł na rezerwę dot. Polskiej Agencji Kosmicznej

Ministrów oraz o taką samą kwotę tzw. rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania. Uzyskana w ten sposób kwota 20 mln zł zostanie przeznaczona na utworzenie nowej rezerwy celowej pod nazwą "Środki na finansowanie działalności oraz realizację zadań Polskiej Agencji

Szczurek liczy, że Senat przywróci poprzednie zapisy budżetu dot. PAK

przekazującą 16 mln zł na Muzeum Jana Pawła II. Zdecydowano, że 20 mln zł na PAK ma pochodzić z rezerwa budżetowej Rady Ministrów (10 mln zł) oraz z tzw. rezerwy na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania. Zgodnie z poprawką ludowców o 10 mln zł zmniejszono wydatki jednostek

Pracodawcy RP: Mediacje w Polsce są 13 razy szybsze od postępowania sądowego

Polityki Społecznej, a Pracodawcami RP. Ma na celu dostarczanie wiedzy przedsiębiorcom i pracownikom z zakresu różnych dziedzin prawa oraz praktyki postępowania w relacjach na pograniczu spraw pracowniczych, gospodarczych i administracyjnych. Centrum Wsparcia Przedsiębiorców to jednostka organizacyjna

Sejm zaakceptował wszystkie poprawki Senatu do ustawy o Służbie Celnej

będą dokonywane na konto jednej izby celnej, a nie na konto 16, jak obecnie. Ustawa zakłada połączenie organizacyjne urzędów skarbowych i izb skarbowych. Organy te nadal pozostaną niezależne, choć z punktu widzenia zarządzania finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu

Sejm. SLD chce odrzucenia projektu zmian w Służbie Celnej

;Wprowadzenie zmian (...) umożliwi stworzenie jednolitych warunków i standardów organizacyjnych oraz kompetencyjnych w jednostkach podległych ministrowi finansów" - wyjaśnił. Zbigniew Konwiński (PO) zadeklarował, że jego klub poprze zmiany. Zwrócił uwagę, że ich efektem będą ułatwienia dla przedsiębiorców

Sejm zajmie się projektem dot. deponowania pieniędzy na koncie MF

Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki

Sejm. rządowy projekt noweli ustawy o Służbie Celnej do komisji finansów

widzenia zarządzania finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu województwa, czyli izb skarbowych. Zmiana pozwoli na konsolidację w izbach skarbowych tzw. procesów pomocniczych w administracji podatkowej. Dzięki temu część urzędników, którzy obecnie zajmują się biurokracją

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował partner inwestycyjny w Grupie PEManagers Maciej Kowalski. Asseco Central Europe odnotowało 2,6 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 2,02 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Polnord wprowadza do

Centrum Wsparcia Przedsiębiorców: Koszt mediacji nawet 5 razy niższy od sądowego

Resolution (ADR) do firm oraz przeprowadzenie samego procesu mediacji. Również wiceminister pracy Jacek Męcina zapowiedział podczas seminarium, że resort w przygotowywanej nowelizacji ustawy chce m.in. promować mediację prewencyjną. Centrum Wsparcia Przedsiębiorców to jednostka organizacyjna

Alior Bank zwolni do 260 osób

"Uproszczona struktura zagwarantuje większą skuteczność działania oraz usprawni współpracę zarówno pomiędzy jednostkami centrali, jak i centrali z oddziałami. Zmiany obejmują m.in. zmniejszenie liczby departamentów z 77 do 28 oraz przypisanie nowych odpowiedzialności członkom zarządu"

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

, - 5.000.000 przy zamówieniach na roboty budowlane - nowy próg wynosi 5.186.000 . Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne. W odniesieniu do zamawiających z sektora samorządowego (np. urzędy

MF: 2,3 tys. urzędników fiskusa przesuniemy m.in. do kontroli

finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu województwa, czyli izb skarbowych. "Pracodawcą dla wszystkich urzędników administracji podatkowej będzie izba skarbowa. Z prawnego punktu widzenia będzie to tzw. przejęcie zakładu, co oznacza, że nie będzie zwolnień. Wszyscy

Orange Polska rozszerzył ofertę sprzedaży energii elektrycznej na cały kraj

ramach jednostki organizacyjnej Orange Polska, a usługi i produkty będą oferowane pod nazwą handlową Orange Energia. Oferta Orange Energia będzie wpływać pozytywnie na zwiększenie lojalności klientów w stosunku do marki Orange" - czytamy dalej. Zakup energii na potrzeby odsprzedaży będzie odbywać

Wykonawca nie zrealizował zamówienia dla jednostki budżetowej gminy - czy należy go wykluczyć z postępowań innych jednostek tej samej gminy?

osobowości prawnej gminy, co w konsekwencji wywiera skutki na zakres stosowania art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp. Czym jest jednostka budżetowa? Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości

Pracodawcy RP: Menedżerowie rozwiązują konflikty aż 42% czasu swojej pracy

między przedsiębiorcami; redukcje personelu. Mediacje mogą zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem postępowania sądowego, w trakcie jego trwania lub po jego zakończeniu. Centrum Wsparcia Przedsiębiorców (CWP) to jednostka organizacyjna Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zajmująca się prewencją

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

jednostki organizacyjne. Centralny zamawiający upoważniony był jedynie do przeprowadzenia postępowania, natomiast umowy zawarte zostały indywidualnie przez każdą jednostkę. W jaki zatem sposób uwzględnić w rocznym sprawozdaniu z udzielonych zamówień fakt udzielenia zamówienia? W wyniku niniejszego

Marynarka inwestuje w okręty, a nasze stocznie zarabiają

Kontrakt z MON, który obejmuje zaprojektowanie oraz budowę prototypu tego niszczyciela min, podpisano rok temu. Prace ruszyły wiosną br. Terminem przekazania jednostki przewidziano na koniec 2016 roku. Potem mają powstać dwie takie same okręty. MON zapłaci za nie 1,5 mld złotych - To oznacza, że po

Większość klubów za zmianą dot. lokowania pieniędzy na kontach MF

jednostek sektora finansów publicznych z zarządzaniu płynnością budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. "Ma to na celu obniżenie poziomu państwowego długu publicznego oraz kosztów obsługi tego długu" - wyjaśnił. Zaznaczył, że poprzedni etap konsolidacji przyniósł

KNF oczekuje wprowadzenia Rekomendacji W w bankach do 30 czerwca 2016 r.

standardów tworzonych przez poszczególne jednostki organizacyjne. Niejednolitość standardów wynika też ze stosowania przez wiele banków krajowych modeli rozwijanych i wprowadzanych na poziomie podmiotów dominujących" - czytamy w komunikacie. KNF podkreśla, że polski sektor bankowy uniknął dotychczas

KNF będzie kontrolować parabanki

działalności bez zezwoleniaObecnie Prawo bankowe przewiduje grzywnę do 5 000 000 zł. i karę pozbawienia wolności do lat 3 dla osób, które prowadzą bez zezwolenia działalność polegającą na gromadzeniu pieniędzy osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu

PIP zapłaci więcej za listy, ale doręczą je ludzie pracujący na etacie

- 15 proc., a liczba pracowników - 10 proc. Przy czym dalej Inspekcja wyjaśnia, że "przez sformułowanie "pracownik" (listonosz/doręczyciel/kurier i osoba odbierająca pocztę z jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy) rozumie się liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o

CWP: Mediacja w firmach przyczyni się do korzystnej zmiany społecznej w Polsce

Przedsiębiorców to jednostka organizacyjna Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zajmująca się prewencją konfliktów, diagnozowaniem i rozwiązywaniem konfliktów związanych z działalnością pracodawców. CWP powstało w ramach projektu pn. "Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP - dialog społeczny

NIK: ministerstwa nie umieją sprawdzić, czy działają efektywnie

otrzymały ocenę pozytywną, oprócz MF i MON - którym wystawiono ocenę "pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości" - to wnioski, jakie przedstawia raport, nie napawają optymizmem. "Wyniki obecnej kontroli potwierdziły fakty formalnego wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych i prawnych

Rząd przyjął projekt dot. deponowania wolnych środków na koncie MF

sektora finansów publicznych. Chodzi o instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny

Sosnowiec apeluje o umożliwienie przejmowania państwowych nieruchomości

zlikwidowane lub przekazane nieodpłatnie Skarbowi Państwa, samorządom lub państwowym jednostkom organizacyjnym. Chęciński zaakcentował, że mimo tych sformułowań samorządy zmuszane są do odpłatnego nabywania takich nieruchomości - w tym mających charakter przeznaczenia publicznego. Przypomniał m.in., że w 2011

NIK: W administracji publicznej mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety

"Statystyczna analiza wynagrodzeń ponad 120 tysięcy osób zatrudnionych na umowę o pracę w jednostkach sektora publicznego, w tym około połowy kobiet, w grupach porównywalnych stanowisk pokazała, że mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety w większości badanych przez NIK jednostek administracji

Krzysztof Sędzikowski pełni obowiązki prezesa Kompanii Węglowej

wypłaty oraz niepozyskaniu środków na finansowanie kluczowych elementów planu naprawczego. Kompania Węglowa zatrudnia 47 tys. osób. Należy do niej 14 kopalń o łącznej zdolności wydobywczej 34 mln ton węgla rocznie oraz pięć specjalistycznych jednostek organizacyjnych. Spółka ma też akcje i udziały w 16

ARP chce dokapitalizować ARP Venture z pieniędzy UE

w otoczeniu przedsiębiorstwa. ARP poprzez platformę planuje wspomagać zarówno organizacyjnie, jak i finansowo przepływ innowacyjnych rozwiązań od "dawców technologii", czyli firm, jednostek naukowych, wynalazców do "biorców", czyli przedsiębiorstw, głównie z sektora małych i

PSE Operator rozpoczyna proces restrukturyzacji Grupy Kapitałowej

nad propozycjami niezbędnych zmian w Regulaminie Organizacyjnym PSE Operator oraz regulaminach właściwych jednostek organizacyjnych spółki, a także przygotują szczegółowy plan wdrożenia i analizy kosztowe dla transformacji obszaru IT.

W Łodzi będą wspierać producentów gier komputerowych

pomocowych - dodał. Celem inicjatywy - zdaniem przedstawicieli ŁARR - jest stworzenie platformy kooperacji pomiędzy firmami, które na co dzień ze sobą konkurują, ale - wspierane przez jednostki naukowe i instytucje otoczenia biznesu - mogą ze sobą współpracować, np. przy wdrażaniu i opracowywaniu nowych

Łódź. Powstał klaster wspierający producentów gier komputerowych

unijnych ośrodków pomocowych - dodał. Celem inicjatywy - zdaniem przedstawicieli ŁARR - jest stworzenie platformy kooperacji pomiędzy firmami, które na co dzień ze sobą konkurują, ale - wspierane przez jednostki naukowe i instytucje otoczenia biznesu - mogą ze sobą współpracować np. przy wdrażaniu i

Rząd: przerwać prace nad propozycją ws. mikroproducentów energii

przedsiębiorcy, a według interpretacji przedstawionej przez Ministerstwo Gospodarki, definicja obejmuje też osoby fizyczne, ale prowadzące działalność gospodarczą. Posłowie w swoim projekcie chcą, żeby objąć też osoby prawne lub jednostki organizacyjne "niebędące osobą prawną posiadającą zdolność prawną

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze na własność [PORADNIK]

umowę najmu z przedsiębiorstwem, jeśli: ** byli lub są pracownikami spółek utworzonych z zakładów lub jednostek organizacyjnych wydzielonych z PKP po 1 lipca 1991 r.; ** byli lub są pracownikami przedsiębiorstw, które wspólnie z PKP budowały budynek mieszkalny, w którym znajduje się mieszkanie; ** byli

Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o Lasach

dla wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych ustalać będzie dyrektor generalny, podczas gdy dotychczas zasady te mogły być ustalane również przez nadleśniczych. Zachowana została natomiast regulacja, zgodnie z którą Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie samodzielności

Będą zmiany w procedurze przed Urzędem Patentowym

i adresów osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.Wprowadzenie rejestru dodatkowych praw ochronnych Urząd Patentowy ma prowadzić odrębny rejestr dodatkowych praw ochronnych. Obecnie informacje dotyczące dodatkowych praw ochronnych zamieszczane są w rejestrze

Prezydent zbiera opinie: zmiany w OFE konstytucyjne czy nie?

niepaństwową osobą prawną, natomiast ZUS jest państwową jednostką organizacyjną, zatem projektowana ustawa zakłada odebranie części własności niepaństwowej osobie prawnej i przekazanie jej na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej, co jest klasycznym wywłaszczeniem.Także Izba Gospodarcza Towarzystw

Netia obniżyła prognozę przychodów na 2014 r., podwyższyła plany dot. capex

215 mln zł" - napisano dalej. Projekt Netia Lajt ma usprawnić tempo podejmowania decyzji i poprawić efektywność działania m.in. poprzez spłaszczenie struktury organizacyjnej. Spółka spodziewa się uzyskania około 50 mln zł oszczędności w skali roku, które mają posłużyć do finansowania projektów

Warszawa: pikieta kolejowych związkowców przed siedzibą PKP PLK

zakładów linii kolejowych. "Jest to zamach. Powołanie CUW doprowadzi do wyprowadzenia z jednostek organizacyjnych spraw pracowniczych, księgowych i płacowych. Czym zatem zajmować się będą zakłady linii kolejowych?" - mówił. Pełka ocenił, że doprowadzi to do redukcji zatrudnienia w tych zakładach

Torres-Bartyzel: wkrótce 12 tys. miejsc praktyk w Służbie Cywilnej

W marcu rząd przyjął zalecenia dotyczące praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r. Zgodnie z nimi na każdych 20 pracowników w administracji rządowej powinno być zgłoszone co najmniej jedno miejsce praktyk

Miasto znowu zaoszczędzi na prądzie, bo wciąż kupuje energię w przetargu

Znane są wyniki kolejnego przetargu na zakup energii elektrycznej ogłoszonego przez częstochowski urząd miasta. W przyszłym roku energię na zamówienie miasta dostarczy firma Tauron. Chodzi o cztery wydziały magistratu, 130 miejskich jednostek organizacyjnych i spółek, oczyszczalnię ścieków Warta SA

Mirosław Koziura nowym prezesem Wyższego Urzędu Górniczego

Otworowego i Wiertnictwa. Nową jednostką jest także Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego. Departament Warunków Pracy został rozwiązany. Jego zadania zostały włączone w zakres działalności pozostałych jednostek organizacyjnych. "W ostatnich latach bardzo przybyło zakładów odkrywkowych, rozpoczęły się

Przestępstwo korupcji

wątpliwości, iż osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie

Jak uniknąć pułapki średniego dochodu - VII Forum Gospodarcze TIME

organizacyjnych i inicjatyw ustawowych, ustanowienia polityk jednostek administracji, wydania zaleceń dotyczących modernizacji programów edukacyjnych, także w szkolnictwie wyższym. W PRCIP przyjęto, że efektywność jego oddziaływania będzie zależeć od spójności regulacji definiujących warunki funkcjonowania rynku

GUS: na koniec 2013 r. firmy miały majątek warty 2,5 bln zł

zagranicznych, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą i państwowe jednostki organizacyjne. Grupa ta nie obejmowała podmiotów prowadzących działalność bankową, ubezpieczeniową, maklerską, towarzystw inwestycyjnych, emerytalnych i NFI, szkół wyższych, samodzielnych publicznych zakładów opieki

Raport NIK: ministerstwa nie umieją sprawdzić, czy działają efektywnie

wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych i prawnych zapewniających dostosowanie systemu kontroli zarządczej do specyficznych potrzeb - jednostki, działu administracji rządowej. Jednak pomimo upływu pięciu lat od wprowadzenia przepisów dotyczących kontroli zarządczej ustalenia NIK wskazują na brak jej

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a lub art. 2b; Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski 11) wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną

Zakład budżetowy może budować bez przetargu

komunalnych nałożonych na podstawie wyżej wskazanych ustaw można stwierdzić co następuje: Zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, póz. 1591) w celu wykonywania zadań własnych gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z

Budżet na 2015 r. przyjęty; nieoczekiwane pieniądze dla Agencji Kosmicznej

mln zł. Środki te miałyby pochodzić z rezerwy budżetowej Rady Ministrów (10 mln zł) oraz tzw. rezerwy na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania (10 mln zł). Z kolei poprawka zaproponowana przez ludowców mówiła o zmniejszeniu o 10 mln zł wydatków jednostek budżetowych

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów