jednostka organizacyjna

Anita Elżanowska

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą całej jednostki organizacyjnej, a nie tylko jej oddziału

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą całej jednostki organizacyjnej, a nie tylko jej oddziału

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

O sposobie i zasadach prowadzących do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro powinien decydować obowiązujący w danej jednostce organizacyjnej regulamin wewnętrzny.

Czy oddział firmy wykonawczej ma upoważnienie do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Umowę o zamówienie publiczne podpisuje się z wykonawcą. Jest to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Grupowe zakupy w modzie. Kolejne 5 mln zł oszczędności na prądzie

Grupowe zakupy w modzie. Kolejne 5 mln zł oszczędności na prądzie

biurowe i paliwo do aut. A także o założeniu towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, by wypłacać sobie odszkodowania. W ubiegłym roku wspólne zakupy energii dla wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych przeprowadził też Gdańsk. W porównaniu z kosztami w poprzednim roku uzyskano kilkuprocentowe

Rzeszów. PGE Obrót będzie dostarczać energię elektryczną dla Warszawy

Jak poinformował PAP w środę prezes PGE Obrót Paweł Prządka, wygrana w przetargu na dostawę energii elektrycznej dla stolicy Polski "potwierdza pozycję firmy jako gwaranta bezpiecznej dostawy". "Podczas przetargu zaoferowaliśmy najlepsze warunki handlowe oraz wysoką jakość obsługi pos

Czy starostwo powiatowe może być stroną umowy o zamówienie publiczne, czy powinien być powiat?

Czy starostwo powiatowe może być stroną umowy o zamówienie publiczne, czy powinien być powiat?

zamówienia publicznego należy wpisać nazwę konkretnego powiatu. Co to jest powiat? Artykuł 2 pkt 12 ustawy Pzp wprowadza definicję legalną zamawiającego, zgodnie z którą jest nim osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy

Tauron Sprzedaż wygrał przetarg na zakup energii przez Częstochowę

budynków, lokali i obiektów użytkowych, dla których płatnikami faktur za energię elektryczną są placówki, instytucje i spółki miejskie (łącznie 131 jednostek organizacyjnych), - zasilania oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej i lokali biurowych, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną

W sprawie opłat za użytkowanie wieczyste urzędnicy nie mają litości

W sprawie opłat za użytkowanie wieczyste urzędnicy nie mają litości

Dostałem od czytelnika takiego oto maila: "Dzień dobry, na działkach, na których stały budynki przemysłowe (Wola) nowi lokatorzy dostają informacje o zapłacie stawki 3 proc., bo urząd "pamięta", że tam była działalność gospodarcza i nie zależy mu na aktualizacji stawki na 1 proc. Nie

ARR: szkoły i domy dziecka mogą korzystać z darmowych owoców

organy i osoby uprawnione do ich reprezentowania (np. akt powołania danej osoby na stanowisko dyrektora placówki), statut lub umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej (może to być też np. uchwała organu samorządowego o utworzeniu szkoły), zgodę osób zarządzających daną placówką na przeprowadzenie

Wykonawcą w przetargu jest bank, a nie jego oddział

Wykonawcą w przetargu jest bank, a nie jego oddział

Prawo zamówień publicznych jest bank, a nie jego oddział. Tak więc to adres i siedziba banku powinny być wpisane do umowy o zamówienie publiczne. Oddział banku nie może być wykonawcą Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przez wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę

Netia połączy siecią transmisji danych 400 prokuratur

Warszawa, 23.12.2014 (ISBnews) - Netia podpisała z Prokuraturą Generalną umowę, w ramach której w ciągu 5 miesięcy uruchomi usługę transmisji danych dla około 400 jednostek organizacyjnych prokuratury, podała spółka. Kontrakt w okresie 36 miesięcy zakłada przychód dla Netii na poziomie powyżej

Prezydent podpisał ustawę o celnikach; będzie "jedno okienko"

organizacyjne urzędów skarbowych i izb skarbowych. Organy te nadal pozostaną niezależne, choć z punktu widzenia zarządzania finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu województwa, czyli izb skarbowych. Zmiana pozwoli na konsolidację w izbach skarbowych tzw. procesów

MF: w 2015 r. potrzeby pożyczkowe mniejsze o 4,5 mld zł

finansów obejmie też Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Na rachunkach bankowych MF mają być też przechowywane pieniądze przyjęte do depozytu sądowego. Zastępca dyrektora departamentu długu publicznego MF Marek Szczerbak wskazał, że w przyszłym roku potrzeby pożyczkowe

Duże firmy będą mogły egzekwować zaległe płatności za budowę dróg

publicznych przedsiębiorcą będzie:- Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą,- wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej

Kraków. Protest kolejarskiej "Solidarności" w sprawie PKP Cargo

Pikieta przez Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie zgromadziła ponad 100 związkowców. "Protestujemy przeciw trudnej sytuacji w PKP Cargo, chodzi o likwidację miejsc pracy i wyprowadzanie pracy z jednostek organizacyjnych PKP Cargo znajdujących się na terenie Małopolski w inne rejony

Prokuratoria Generalna wycofuje się z uwag o OFE?

Prokuratoria Generalna wycofuje się z uwag o OFE?

posiadane przez OFE stanowią ich własność, czyli podlegają ochronie gwarantowanej w art. 21 konstytucji.Prokuratoria zwracała uwagę, że OFE jest niepaństwową osobą prawną, natomiast ZUS jest państwową jednostką organizacyjną, zatem projektowana ustawa zakłada odebranie części własności niepaństwowej osobie

Porozumienie ws. terminu wypłaty czternastki w Kompanii Węglowej

górniczej "Solidarności" Jarosław Grzesik. Porozumienie zakłada też, że jeśli Kompania uzyska środki z tytułu przejścia kopalń do nowej jednostki organizacyjnej wcześniej niż w czerwcu, to druga rata czternastki też zostanie wypłacona wcześniej. Związkowcy podkreślają, że nazwa nagrody jest

Infovide-Matrix ma kontrakt z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu warty 14,2 mln zł

ZSRK stanowiącego największą obecnie instalację systemu SAP w Polsce, jest ogromnym wyzwaniem logistycznym i merytorycznym zarówno dla wykonawcy, jak i zamawiającego. Projekt ten jest wyjątkowy z uwagi na potrzebę wsparcia ponad 6 tys. użytkowników systemu w prawie 300 jednostkach organizacyjnych

Sejm uchwalił nowelę ustawy o finansach publicznych

budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna oraz

W wyniku zmian w finansach publicznych na konta MF trafiło 6,65 mld zł

depozytu sądowego. Na mocy noweli instytucje gospodarki budżetowej przekazały na konta resortu finansów kwotę 230 mln zł; państwowe instytucje kultury - 170 mln zł; Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne 230 mln zł; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień, których przedmiotem są usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek sektora finansów publicznych oraz innych niż te jednostki, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (art. 4 pkt 3 lit. l tej

Konkurs na logo promocyjne polskich produktów spożywczych

, jak i zagranicą - informuje resort na swojej stronie internetowej. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi. Projekt należy przesłać do dnia 19 września 2014 r. do Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa

Rzeszów. PGE Obrót dostarczy energię dla Stadionu Narodowego

. spółka zwyciężyła m.in. w przetargu na sprzedaż 134 GWh prądu dla jednostek organizacyjnych miasta stołecznego Warszawy. PGE Obrót należy do największej w Polsce grupy energetycznej PGE. Spółka obsługuje ponad 5 mln odbiorców energii elektrycznej, w tym wiele firm, instytucji oraz gospodarstw domowych

MPiPS promuje mediację prewencyjną jak np. Centrum Wsparcia Przedsiębiorców

Warszawa, 11.02.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) chce promować mediację prewencyjną, zapowiedział wiceminister Jacek Męcina. W tym celu Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej powołali jednostkę organizacyjną Centrum Wsparcia Przedsiębiorców (CWP). "Chcemy

Soda Polska Ciech chce zwolnić 155 pracowników w ramach zwolnień grupowych

poszczególnych jednostkach organizacyjnych spółki zależnej) w celu optymalizacji czasu pracy i zwiększenia efektywności oraz w konsekwencji oczekiwaną redukcją kosztów działalności w obszarze kosztów pracy. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł

Pracodawcy RP powołali Centrum Wsparcia Przedsiębiorców

Warszawa, 30.01.2015 (ISBnews) - Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej powołali jednostkę organizacyjną Centrum Wsparcia Przedsiębiorców (CWP), poinformowała Katarzyna Rózicka z organizacji Pracodawcy RP. Jego celem jest zapobieganie konfliktom na wszystkich możliwych płaszczyznach, a w przypadku

Rada nadzorcza PKP PLK ogłosiła postępowanie na wybór prezesa zarządu

najmniej 10 -letni staż pracy, w tym: 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, przy czym nie krótsze niż 3 - letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem zarządzanie podmiotami gospodarczymi lub dużymi jednostkami organizacyjnymi podmiotów

Baltona oczekuje 'istotnej' poprawy wyników finansowych w tym roku

organizacyjnych w 2015 roku spodziewamy się wzrostu przychodów oraz dalszej istotnej poprawy wyników finansowych spółki" - napisał zarząd Baltony w liście do akcjonariuszy. Baltona odnotowała 3,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 5,22 mln

Ciech chce zwolnić do 90 osób w Organice-Sarzynie

poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi spółki zależnej, modyfikację zakresów zadań poszczególnych pracowników oraz w konsekwencji oczekiwaną przez spółkę zależną redukcję kosztów działalności w obszarze kosztów pracy" - podano w raporcie. Zwolnienia mają nastąpić w okresie od 28 lipca do 30 listopada

MF przeciwne zachętom finansowym dla łączących się samorządów

. urzędy gminy będą mogły obsługiwać pod kątem finansowym, organizacyjnym, wszystkie szkoły, przedszkola, żłobki czy jednostki pomocy społecznej. Wprowadza również zachęty finansowe dla chcących się połączyć samorządów. Jak wynika z tabeli rozbieżności, która dostępna jest na stronach resortu

Zwolnienia w spółce Kulczyka. Do 155 osób bez pracy w Soda Polska Ciech

, przeniesieniu pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych spółki zależnej) w celu optymalizacji czasu pracy i zwiększenia efektywności oraz w konsekwencji oczekiwanej przez spółkę zależną redukcji kosztów działalności w obszarze kosztów pracy" - czytamy w komunikacie. Organika wybroniła się

BGK: preferencyjne pożyczki z programu "Kapitał Ludzki" - do końca roku

, 67 do fundacji, 43 do stowarzyszeń, 21 do spółdzielni pracy, 13 do spółek z o.o. i po jednej do spółdzielni inwalidów i kościelnej jednostki organizacyjnej. Cały budżet programu pożyczkowego, który wystartował wiosną 2013 r., sięgał 25,18 mln zł. Do tej pory wykorzystano 21,35 mln zł. Największym

Prezydent podpisał nowelę ustawy o finansach publicznych

, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska

ARP: blisko 400 mln zł na pożyczki dla dużych firm

biznesem za pomocą Platformy Transferu Technologii. ARP poprzez platformę planuje wspomagać zarówno organizacyjnie, jak i finansowo przepływ innowacyjnych rozwiązań od "dawców technologii", czyli firm, jednostek naukowych, wynalazców do "biorców", czyli przedsiębiorstw, głównie z

Czy OSP musi sporządzić sprawozdanie z udzielonych zamówień?

państwowych jednostek organizacyjnych) finansuje działania OSP w ponad 50% lub też, zaistnieje którakolwiek z sytuacji wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, to wówczas OSP jest zobowiązana do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym do sporządzania rocznych sprawozdań z

Energopomiar ma umowę na funkcję inżyniera kontraktu w projekcie Jaworzno

kontraktu ma za zadanie wspierać decyzje ekonomiczno-organizacyjne oraz techniczne inwestora związane z realizacją budowy nowej jednostki. Będzie także pełnił funkcje wspomagające, m.in. w zakresie kontroli i opiniowania dokumentacji, raportowania stanu zaawansowania prac oraz nadzorowania przebiegu

Sejm za kolejnymi środkami dla Polskiej Agencji Kosmicznej

Poprawka ludowców przewiduje zmniejszenie o 10 mln zł wydatków jednostek budżetowych i przeznaczenie tej kwoty na rezerwę celową związaną z finansowaniem działalności oraz realizację zadań Polskiej Agencji Kosmicznej. Przewodnicząca sejmowej komisji finansów Krystyna Skowrońska (PO) przed

Sejm za przeznaczeniem 20 mln zł na rezerwę dot. Polskiej Agencji Kosmicznej

Ministrów oraz o taką samą kwotę tzw. rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania. Uzyskana w ten sposób kwota 20 mln zł zostanie przeznaczona na utworzenie nowej rezerwy celowej pod nazwą "Środki na finansowanie działalności oraz realizację zadań Polskiej Agencji

Szczurek liczy, że Senat przywróci poprzednie zapisy budżetu dot. PAK

przekazującą 16 mln zł na Muzeum Jana Pawła II. Zdecydowano, że 20 mln zł na PAK ma pochodzić z rezerwa budżetowej Rady Ministrów (10 mln zł) oraz z tzw. rezerwy na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania. Zgodnie z poprawką ludowców o 10 mln zł zmniejszono wydatki jednostek

Rząd przyjął rozwiązanie, które obniży potrzeby pożyczkowe o 4,5 mld zł w 2015r.

ministra finansów, na kolejne jednostki sektora finansów publicznych, tj. instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk (i tworzone przez PAN jednostki organizacyjne), samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (dla których podmiotem tworzącym jest: minister

Sejm zaakceptował wszystkie poprawki Senatu do ustawy o Służbie Celnej

będą dokonywane na konto jednej izby celnej, a nie na konto 16, jak obecnie. Ustawa zakłada połączenie organizacyjne urzędów skarbowych i izb skarbowych. Organy te nadal pozostaną niezależne, choć z punktu widzenia zarządzania finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu

Sejm. SLD chce odrzucenia projektu zmian w Służbie Celnej

;Wprowadzenie zmian (...) umożliwi stworzenie jednolitych warunków i standardów organizacyjnych oraz kompetencyjnych w jednostkach podległych ministrowi finansów" - wyjaśnił. Zbigniew Konwiński (PO) zadeklarował, że jego klub poprze zmiany. Zwrócił uwagę, że ich efektem będą ułatwienia dla przedsiębiorców

Sejm. rządowy projekt noweli ustawy o Służbie Celnej do komisji finansów

widzenia zarządzania finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu województwa, czyli izb skarbowych. Zmiana pozwoli na konsolidację w izbach skarbowych tzw. procesów pomocniczych w administracji podatkowej. Dzięki temu część urzędników, którzy obecnie zajmują się biurokracją

Centrum Wsparcia Przedsiębiorców: Koszt mediacji nawet 5 razy niższy od sądowego

Resolution (ADR) do firm oraz przeprowadzenie samego procesu mediacji. Również wiceminister pracy Jacek Męcina zapowiedział podczas seminarium, że resort w przygotowywanej nowelizacji ustawy chce m.in. promować mediację prewencyjną. Centrum Wsparcia Przedsiębiorców to jednostka organizacyjna

Sejm zajmie się projektem dot. deponowania pieniędzy na koncie MF

Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki

Orange Polska rozszerzył ofertę sprzedaży energii elektrycznej na cały kraj

ramach jednostki organizacyjnej Orange Polska, a usługi i produkty będą oferowane pod nazwą handlową Orange Energia. Oferta Orange Energia będzie wpływać pozytywnie na zwiększenie lojalności klientów w stosunku do marki Orange" - czytamy dalej. Zakup energii na potrzeby odsprzedaży będzie odbywać

Pracodawcy RP: Menedżerowie rozwiązują konflikty aż 42% czasu swojej pracy

między przedsiębiorcami; redukcje personelu. Mediacje mogą zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem postępowania sądowego, w trakcie jego trwania lub po jego zakończeniu. Centrum Wsparcia Przedsiębiorców (CWP) to jednostka organizacyjna Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zajmująca się prewencją

MF: 2,3 tys. urzędników fiskusa przesuniemy m.in. do kontroli

finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu województwa, czyli izb skarbowych. "Pracodawcą dla wszystkich urzędników administracji podatkowej będzie izba skarbowa. Z prawnego punktu widzenia będzie to tzw. przejęcie zakładu, co oznacza, że nie będzie zwolnień. Wszyscy

Alior Bank zwolni do 260 osób

"Uproszczona struktura zagwarantuje większą skuteczność działania oraz usprawni współpracę zarówno pomiędzy jednostkami centrali, jak i centrali z oddziałami. Zmiany obejmują m.in. zmniejszenie liczby departamentów z 77 do 28 oraz przypisanie nowych odpowiedzialności członkom zarządu"

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

jednostki organizacyjne. Centralny zamawiający upoważniony był jedynie do przeprowadzenia postępowania, natomiast umowy zawarte zostały indywidualnie przez każdą jednostkę. W jaki zatem sposób uwzględnić w rocznym sprawozdaniu z udzielonych zamówień fakt udzielenia zamówienia? W wyniku niniejszego

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

zamówieniach na roboty budowlane - nowy próg wynosi 5.186.000 euro. Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne. Sektor samorządowy W odniesieniu do zamawiających z sektora samorządowego (np. urzędy

Synthos otrzymał 147 mln zł dofinansowania na instalację do produkcji kauczuków

. "Dzięki nowej inwestycji o wartości ok. 589 mln zł w Małopolsce powstaną 162 nowe miejsca pracy" - czytamy w komunikacie. W wyniku realizacji projektu Synthos Dwory 7 powstanie instalacja do produkcji kauczuków styrenowo-butadienowych S-SBR X3. Ponadto, w strukturach organizacyjnych Synthos

Marynarka inwestuje w okręty, a nasze stocznie zarabiają

Kontrakt z MON, który obejmuje zaprojektowanie oraz budowę prototypu tego niszczyciela min, podpisano rok temu. Prace ruszyły wiosną br. Terminem przekazania jednostki przewidziano na koniec 2016 roku. Potem mają powstać dwie takie same okręty. MON zapłaci za nie 1,5 mld złotych - To oznacza, że po

Większość klubów za zmianą dot. lokowania pieniędzy na kontach MF

jednostek sektora finansów publicznych z zarządzaniu płynnością budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. "Ma to na celu obniżenie poziomu państwowego długu publicznego oraz kosztów obsługi tego długu" - wyjaśnił. Zaznaczył, że poprzedni etap konsolidacji przyniósł

Zależne od Ciechu ZCh Organika-Sarzyna planują zwolnienia grupowe

planowanego zwolnienia grupowego jest w szczególności konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych bez dodatkowych inwestycji, mających na celu podniesienie efektywności pracy poprzez zmianę organizacji pracy, zakresu zadań pracowników, przeniesienia pracowników pomiędzy poszczególnymi jednostkami

ARP chce dokapitalizować ARP Venture z pieniędzy UE

w otoczeniu przedsiębiorstwa. ARP poprzez platformę planuje wspomagać zarówno organizacyjnie, jak i finansowo przepływ innowacyjnych rozwiązań od "dawców technologii", czyli firm, jednostek naukowych, wynalazców do "biorców", czyli przedsiębiorstw, głównie z sektora małych i

Krzysztof Sędzikowski pełni obowiązki prezesa Kompanii Węglowej

wypłaty oraz niepozyskaniu środków na finansowanie kluczowych elementów planu naprawczego. Kompania Węglowa zatrudnia 47 tys. osób. Należy do niej 14 kopalń o łącznej zdolności wydobywczej 34 mln ton węgla rocznie oraz pięć specjalistycznych jednostek organizacyjnych. Spółka ma też akcje i udziały w 16

Wykonawca nie zrealizował zamówienia dla jednostki budżetowej gminy - czy należy go wykluczyć z postępowań innych jednostek tej samej gminy?

osobowości prawnej gminy, co w konsekwencji wywiera skutki na zakres stosowania art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp. Czym jest jednostka budżetowa? Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości

Rząd przyjął projekt dot. deponowania wolnych środków na koncie MF

sektora finansów publicznych. Chodzi o instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny

NIK: W administracji publicznej mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety

"Statystyczna analiza wynagrodzeń ponad 120 tysięcy osób zatrudnionych na umowę o pracę w jednostkach sektora publicznego, w tym około połowy kobiet, w grupach porównywalnych stanowisk pokazała, że mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety w większości badanych przez NIK jednostek administracji

Rząd: przerwać prace nad propozycją ws. mikroproducentów energii

przedsiębiorcy, a według interpretacji przedstawionej przez Ministerstwo Gospodarki, definicja obejmuje też osoby fizyczne, ale prowadzące działalność gospodarczą. Posłowie w swoim projekcie chcą, żeby objąć też osoby prawne lub jednostki organizacyjne "niebędące osobą prawną posiadającą zdolność prawną

Polimex może sprzedać Torpol w ciągu 'kilku najbliższych miesięcy'

inwestorowi branżowemu. Sprzedaż Torpolu może nastąpić w ciągu kilku najbliższych miesięcy" - powiedział Stańczuk, cytowany w komunikacie. Do tej pory w ramach struktury organizacyjnej Polimexu-Mostostalu wydzielony został, jako odrębna jednostka gospodarcza, siedlecki oddział produkcyjny firmy. Od

W Łodzi będą wspierać producentów gier komputerowych

pomocowych - dodał. Celem inicjatywy - zdaniem przedstawicieli ŁARR - jest stworzenie platformy kooperacji pomiędzy firmami, które na co dzień ze sobą konkurują, ale - wspierane przez jednostki naukowe i instytucje otoczenia biznesu - mogą ze sobą współpracować, np. przy wdrażaniu i opracowywaniu nowych

Łódź. Powstał klaster wspierający producentów gier komputerowych

unijnych ośrodków pomocowych - dodał. Celem inicjatywy - zdaniem przedstawicieli ŁARR - jest stworzenie platformy kooperacji pomiędzy firmami, które na co dzień ze sobą konkurują, ale - wspierane przez jednostki naukowe i instytucje otoczenia biznesu - mogą ze sobą współpracować np. przy wdrażaniu i

PKP Cargo konsoliduje grupę, liczy na oszczędności rzędu kilkunastu mln zł

Pracowniczych, którego elementem są gwarancje zatrudnienia na okres przynajmniej 4 lat. „Oprócz połączenia zakładów, co ułatwi codzienną pracę w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PKP Cargo, zmieniliśmy także granice tych zakładów. Zastosowaliśmy zasadę, że transport towarów na głównych

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze na własność [PORADNIK]

umowę najmu z przedsiębiorstwem, jeśli: ** byli lub są pracownikami spółek utworzonych z zakładów lub jednostek organizacyjnych wydzielonych z PKP po 1 lipca 1991 r.; ** byli lub są pracownikami przedsiębiorstw, które wspólnie z PKP budowały budynek mieszkalny, w którym znajduje się mieszkanie; ** byli

Będą zmiany w procedurze przed Urzędem Patentowym

i adresów osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.Wprowadzenie rejestru dodatkowych praw ochronnych Urząd Patentowy ma prowadzić odrębny rejestr dodatkowych praw ochronnych. Obecnie informacje dotyczące dodatkowych praw ochronnych zamieszczane są w rejestrze

PSE Operator rozpoczyna proces restrukturyzacji Grupy Kapitałowej

nad propozycjami niezbędnych zmian w Regulaminie Organizacyjnym PSE Operator oraz regulaminach właściwych jednostek organizacyjnych spółki, a także przygotują szczegółowy plan wdrożenia i analizy kosztowe dla transformacji obszaru IT.

Netia obniżyła prognozę przychodów na 2014 r., podwyższyła plany dot. capex

215 mln zł" - napisano dalej. Projekt Netia Lajt ma usprawnić tempo podejmowania decyzji i poprawić efektywność działania m.in. poprzez spłaszczenie struktury organizacyjnej. Spółka spodziewa się uzyskania około 50 mln zł oszczędności w skali roku, które mają posłużyć do finansowania projektów

Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o Lasach

dla wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych ustalać będzie dyrektor generalny, podczas gdy dotychczas zasady te mogły być ustalane również przez nadleśniczych. Zachowana została natomiast regulacja, zgodnie z którą Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie samodzielności

Przestępstwo korupcji

wątpliwości, iż osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie

Warszawa: pikieta kolejowych związkowców przed siedzibą PKP PLK

zakładów linii kolejowych. "Jest to zamach. Powołanie CUW doprowadzi do wyprowadzenia z jednostek organizacyjnych spraw pracowniczych, księgowych i płacowych. Czym zatem zajmować się będą zakłady linii kolejowych?" - mówił. Pełka ocenił, że doprowadzi to do redukcji zatrudnienia w tych zakładach

Jak uniknąć pułapki średniego dochodu - VII Forum Gospodarcze TIME

organizacyjnych i inicjatyw ustawowych, ustanowienia polityk jednostek administracji, wydania zaleceń dotyczących modernizacji programów edukacyjnych, także w szkolnictwie wyższym. W PRCIP przyjęto, że efektywność jego oddziaływania będzie zależeć od spójności regulacji definiujących warunki funkcjonowania rynku

Prezydent zbiera opinie: zmiany w OFE konstytucyjne czy nie?

niepaństwową osobą prawną, natomiast ZUS jest państwową jednostką organizacyjną, zatem projektowana ustawa zakłada odebranie części własności niepaństwowej osobie prawnej i przekazanie jej na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej, co jest klasycznym wywłaszczeniem.Także Izba Gospodarcza Towarzystw

NIK ocenia negatywnie proces powstawania lądowych farm wiatrowych

uwzględniane w trakcie podejmowania decyzji. W części gmin (ok. 30%) elektrownie wiatrowe lokalizowane były na gruntach należących do osób pełniących funkcję organów gminy bądź zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych m.in. do radnych, burmistrzów, wójtów, czy też pracowników urzędów gmin, tj

GUS: na koniec 2013 r. firmy miały majątek warty 2,5 bln zł

zagranicznych, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą i państwowe jednostki organizacyjne. Grupa ta nie obejmowała podmiotów prowadzących działalność bankową, ubezpieczeniową, maklerską, towarzystw inwestycyjnych, emerytalnych i NFI, szkół wyższych, samodzielnych publicznych zakładów opieki

Mirosław Koziura nowym prezesem Wyższego Urzędu Górniczego

Otworowego i Wiertnictwa. Nową jednostką jest także Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego. Departament Warunków Pracy został rozwiązany. Jego zadania zostały włączone w zakres działalności pozostałych jednostek organizacyjnych. "W ostatnich latach bardzo przybyło zakładów odkrywkowych, rozpoczęły się

Konferencja Pracodawców RP nt. zapobiegania konfliktom w otoczeniu firmy 4II

zaplanowane w dogodnych lokalizacjach w następujących miastach: Warszawa - 4 luty 2015 r. Poznań - 5 marca 2015 r. Wrocław - 31 marca 2015 r. Gdańsk - 16 kwietnia 2015 r. Centrum Wsparcia Przedsiębiorców to jednostka organizacyjna Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zajmująca się prewencją

Budżet na 2015 r. przyjęty; nieoczekiwane pieniądze dla Agencji Kosmicznej

mln zł. Środki te miałyby pochodzić z rezerwy budżetowej Rady Ministrów (10 mln zł) oraz tzw. rezerwy na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania (10 mln zł). Z kolei poprawka zaproponowana przez ludowców mówiła o zmniejszeniu o 10 mln zł wydatków jednostek budżetowych

Miasto znowu zaoszczędzi na prądzie, bo wciąż kupuje energię w przetargu

Znane są wyniki kolejnego przetargu na zakup energii elektrycznej ogłoszonego przez częstochowski urząd miasta. W przyszłym roku energię na zamówienie miasta dostarczy firma Tauron. Chodzi o cztery wydziały magistratu, 130 miejskich jednostek organizacyjnych i spółek, oczyszczalnię ścieków Warta SA

Sejm zmienił ustawę o Służbie Celnej; będzie "jedno okienko"

urzędów skarbowych i izb skarbowych. Organy te nadal pozostaną niezależne, choć z punktu widzenia zarządzania finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu województwa, czyli izb skarbowych. Zmiana pozwoli na konsolidację w izbach skarbowych tzw. procesów pomocniczych w

Projekt MF: celników będzie można poddawać badaniom psychofizycznym

skarbowej. Organy te nadal pozostaną niezależne, choć z punktu widzenia zarządzania finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu województwa, czyli izb skarbowych. Według MF zmiana pozwoli na konsolidację w izbach skarbowych tzw. procesów pomocniczych w administracji

ORP Ślązak zwodowany. Supernowoczesny okręt za prawie miliard złotych

i ochronę torów podejściowych oraz morskich linii komunikacyjnych. Kolejnymi zadaniami będą eskortowanie i ochrona jednostek komercyjnych, kontrola morskich szlaków żeglugowych jako element sił wielonarodowych oraz zwalczanie piractwa i terroryzmu morskiego. Powołano również grupę organizacyjną

Podpisana przez prezydent ustawa okołobudżetowa wchodzi w życie 1 stycznia

papierosów jest również ich wytwarzanie, także przez konsumenta, przy użyciu maszyny do wytwarzania papierosów. W przypadku nielegalnej produkcji papierosów status podatnika przysługiwać będzie osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która produkuje

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową

jest również ich wytwarzanie, także przez konsumenta, przy użyciu maszyny do wytwarzania papierosów. "W przypadku nielegalnej produkcji papierosów status podatnika przysługiwać będzie osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która

Szczurek: pieniądze na Muzeum Jana Pawła II jak najbardziej zasadne

pochodzić z rezerwy budżetowej Rady Ministrów (10 mln zł) oraz tzw. rezerwy na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania (10 mln zł). Z kolei poprawka zaproponowana przez ludowców mówiła o zmniejszeniu o 10 mln zł wydatków jednostek budżetowych. Obie te poprawki zostały

CBA zawiadamia prokuraturę o przestępstwie w KGP

przestępstwa niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień w trakcie organizacji i przeprowadzenia postępowania na zakup sprzętu radiokomunikacyjnego, licencji oprogramowania i usług do rozbudowy systemu radiołączności cyfrowo-analogowej dla jednostek organizacyjnych Policji w ramach projektu RADIO II.

Wchodzi w życie nowelizacja Prawa atomowego

przepisów każdy będzie mógł otrzymać od jednostki organizacyjnej, zajmującej się eksploatacją lub zamknięciem składowiska, pisemną informację m.in. o stanie ochrony radiologicznej składowiska oraz jego wpływie na zdrowie ludzi i środowisko. Podobne informacje będą musiały być publikowane i aktualizowane nie

Krzysztof Sędzikowski pełni obowiązki prezesa Kompanii Węglowej

kluczowych elementów planu naprawczego. Kompania Węglowa zatrudnia 47 tys. osób. Należy do niej 14 kopalń o łącznej zdolności wydobywczej 34 mln ton węgla rocznie oraz pięć specjalistycznych jednostek organizacyjnych. Spółka ma też akcje i udziały w 16 spółkach prawa handlowego, w tym w 14 podmiotach

Zakład budżetowy może budować bez przetargu

komunalnych nałożonych na podstawie wyżej wskazanych ustaw można stwierdzić co następuje: Zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, póz. 1591) w celu wykonywania zadań własnych gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z

Prezydent podpisał nowelizację Prawa atomowego

bezpieczny sposób. Nowelizacja przewiduje stworzenie "Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym" w formie uchwały Rady Ministrów. Na podstawie nowych przepisów każdy będzie mógł otrzymać od jednostki organizacyjnej, zajmującej się eksploatacją lub

Rada nadzorcza ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa KW

. osób. Należy do niej 14 kopalń o łącznej zdolności wydobywczej 34 mln ton węgla rocznie oraz pięć specjalistycznych jednostek organizacyjnych. Spółka ma też akcje i udziały w 16 spółkach prawa handlowego, w tym w 14 podmiotach zależnych. W ostatnich miesiącach firma stanęła przed widmem upadłości. Jak

Rada nadzorcza ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa KW

premier Ewą Kopacz w Warszawie. Otrzymali tam m.in. gwarancję wypłaty wynagrodzeń i zapowiedź nowego programu naprawczego. Kompania Węglowa zatrudnia 47 tys. osób. Należy do niej 14 kopalń o łącznej zdolności wydobywczej 34 mln ton węgla rocznie oraz pięć specjalistycznych jednostek organizacyjnych

Związkowcy: zarząd KW chce na miesiąc wstrzymać pracę części kopalń

we wszystkich jednostkach organizacyjnych od 28 kwietnia do 5 maja włącznie. Centrala KW zaczynałaby przestój już od 22 kwietnia. Ponadto zarząd zamierza też wprowadzić przestój na cały miesiąc - maj lub czerwiec - w kopalniach: Piekary, Brzeszcze, Sośnica-Makoszowy i Pokój" - powiedział

UKE skontroluje Polską Grupę Pocztową

gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub umyślne przestępstwo skarbowe - dotyczy to osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub osób kierujących działalnością osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa

Senat nie wniósł poprawek do zmian w Prawie atomowym

każdy będzie mógł otrzymać od jednostki organizacyjnej, zajmującej się eksploatacją lub zamknięciem składowiska, pisemną informację m.in. o stanie ochrony radiologicznej składowiska oraz jego wpływie na zdrowie ludzi i środowisko. Podobne informacje będą musiały być publikowane i aktualizowane nie

MG: inwestycje w nowoczesne technologie to nowe miejsca pracy

przedsiębiorstwa". ARP poprzez platformę planuje wspomagać zarówno organizacyjnie, jak i finansowo przepływ innowacyjnych rozwiązań od "dawców technologii", czyli firm, jednostek naukowych, wynalazców do "biorców", czyli przedsiębiorstw, głównie z sektora małych i średnich. "

Resort finansów na Twitterze żartuje z opinii instytucji publicznych

comment, a Prokuratoria to chyba wypadek przy pracy:)". Prokuratoria Generalna jest państwową jednostką organizacyjną powołaną do zapewniania ochrony prawnej interesów skarbu państwa, np. przed rozprawami w sądzie.@rafalhirsch @RGwiazdowski @BGoduslawski uwagi NBP są pozytywne, GUS-obojętne, UKNF-no

Sejm przyjął nowe rozwiązania dotyczące odpadów promieniotwórczych

promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym" w formie uchwały Rady Ministrów. Pełna przejrzystość Co ważne, na podstawie nowych przepisów każdy będzie mógł otrzymać od jednostki organizacyjnej zajmującej się eksploatacją lub zamknięciem składowiska pisemną informację m.in. o stanie ochrony radiologicznej

Sejm przyjął nowe rozwiązania dotyczące odpadów promieniotwórczych

w bezpieczny sposób. Nowelizacja przewiduje stworzenie "Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym" w formie uchwały Rady Ministrów. Na podstawie nowych przepisów każdy będzie mógł otrzymać od jednostki organizacyjnej, zajmującej się

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Alfabetyczny osób. Nazwy firm rozpoczynające się od litery S. Strona 1 - Indeksy - Ludzie i firmy w

SNT NOT W NOWYM SĄCZU" TERENOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA SĄDECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM SĄCZU SĄDECKIE CENTRUM EDUKACJI Sp. z o.o. SĄDECKIE CENTRUM MOTORYZACJI ?SAMPOL SERWIS? Sp. z o.o. W LIKWIDACJI SĄDECKIE CENTRUM PIELGRZYMOWANIA IM. JANA PAWŁA II SĄDECKIE PPH ?SANDROB" Sp. z o

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

FIZYCZNEJ "LESZCZYNKO" W LESZNIE ?OGRODNIK" T. Ł. A. SZUDRA sp.j. OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W LESZNIE OKRĘGOWY ZWIĄZEK PLANTATORÓW BURAKA CUKROWEGO OKRĘGOWY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH W LESZNIE OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W LESZNIE JAKO JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POLSKIEGO

AEROKLUB TATRZAŃSKI - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA AEROKLUBU POLSKIEGO - KRS: 0000213024 - informacje pod

Informacje podstawowe Aktualna nazwa: AEROKLUB TATRZAŃSKI - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA AEROKLUBU POLSKIEGO Forma prawna: STOWARZYSZENIE REGON: 490658079 NIP: b/d Główna działalność (PKD): b/d Adres WWW: b/d Adres LOTNIKÓW 1 34-400 NOWY TARG /div> Duża mapa > Województwo: MAŁOPOLSKIE Powiat

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki 3B MARKETING PAUL JAN KUDZIA sp.k. ?4M PRZEDSIĘBIORSTWO KAMIENIARSKO BUDOWLANE" Sp. z o.o. AEROKLUB NOWY TARG TERENOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA AEROKLUBU POLSKIEGO W NOWYM TARGU AEROKLUB TATRZAŃSKI JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA AEROKLUBU POLSKIEGO

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni – wydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie lub badania w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej.Kierownikiem wydziału jest dziekan. W uczelni

Katedra (jednostka organizacyjna)

Katedra (jednostka organizacyjna) – jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut. Obecnie w Polsce zastępowana często jest przez zakład np. Zakład Historii Polski Nowożytnej Instytutu Historycznego. Istnieje w strukturze niektórych

Zakład (jednostka organizacyjna)

Zakład (jednostka organizacyjna) - jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut, np. Zakład Historii Polski Nowożytnej Instytutu Historycznego.

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (pot. ułomna osoba prawna, niezupełna osoba prawna, podmiot ustawowy) – podmiot stosunku cywilnoprawnego nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną.Ułomnymi osobami prawnymi w prawie polskim

Leśnictwo (jednostka)

Leśnictwo - jednostka organizacyjna w strukturze nadleśnictwa.Liczba i obszar leśnictwa zależy od stanu rozproszenia lasów, rozmiaru zadań gospodarczych, nasilenia szkodnictwa leśnego itp. Powierzchnia leśnictwa może wynosić od około 400 do nawet 3000 ha.Na czele leśnictwa stoi leśniczy, powołany

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.