jednostka organizacyjna

Anita Elżanowska

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą całej jednostki organizacyjnej, a nie tylko jej oddziału

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą całej jednostki organizacyjnej, a nie tylko jej oddziału

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

O sposobie i zasadach prowadzących do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro powinien decydować obowiązujący w danej jednostce organizacyjnej regulamin wewnętrzny.

Czy oddział firmy wykonawczej ma upoważnienie do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Umowę o zamówienie publiczne podpisuje się z wykonawcą. Jest to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Grupowe zakupy w modzie. Kolejne 5 mln zł oszczędności na prądzie

Grupowe zakupy w modzie. Kolejne 5 mln zł oszczędności na prądzie

biurowe i paliwo do aut. A także o założeniu towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, by wypłacać sobie odszkodowania. W ubiegłym roku wspólne zakupy energii dla wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych przeprowadził też Gdańsk. W porównaniu z kosztami w poprzednim roku uzyskano kilkuprocentowe

Rzeszów. PGE Obrót będzie dostarczać energię elektryczną dla Warszawy

Jak poinformował PAP w środę prezes PGE Obrót Paweł Prządka, wygrana w przetargu na dostawę energii elektrycznej dla stolicy Polski "potwierdza pozycję firmy jako gwaranta bezpiecznej dostawy". "Podczas przetargu zaoferowaliśmy najlepsze warunki handlowe oraz wysoką jakość obsługi pos

Czy starostwo powiatowe może być stroną umowy o zamówienie publiczne, czy powinien być powiat?

Czy starostwo powiatowe może być stroną umowy o zamówienie publiczne, czy powinien być powiat?

zamówienia publicznego należy wpisać nazwę konkretnego powiatu. Co to jest powiat? Artykuł 2 pkt 12 ustawy Pzp wprowadza definicję legalną zamawiającego, zgodnie z którą jest nim osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy

Tauron Sprzedaż wygrał przetarg na zakup energii przez Częstochowę

budynków, lokali i obiektów użytkowych, dla których płatnikami faktur za energię elektryczną są placówki, instytucje i spółki miejskie (łącznie 131 jednostek organizacyjnych), - zasilania oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej i lokali biurowych, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną

W sprawie opłat za użytkowanie wieczyste urzędnicy nie mają litości

W sprawie opłat za użytkowanie wieczyste urzędnicy nie mają litości

Dostałem od czytelnika takiego oto maila: "Dzień dobry, na działkach, na których stały budynki przemysłowe (Wola) nowi lokatorzy dostają informacje o zapłacie stawki 3 proc., bo urząd "pamięta", że tam była działalność gospodarcza i nie zależy mu na aktualizacji stawki na 1 proc. Nie

Art. 304 KK

  Art. 304. Kto, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, zawiera z nią umowę, nakładając na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

Zamawiający

Zamawiający

Zamawiający - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy; Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Pzp w pigułce Przetarg Pzp w pigułce Wykonawca

Spółka zależna Wasko ma umowę z KHW o wartości ponad 77 mln zł brutto

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Spółka zależna Wasko - COIG podpisała umowę z Katowickim Holdingiem Węglowym (KHW) na obsługę informatyczną jednostek organizacyjnych, poinformowało Wasko. Wartość umowy to 77,1 mln zł brutto. Przedmiotem zawartej umowy jest kompleksowa obsługa informatyczna

Wykonawca

Wykonawca

Wykonawca - pod tym pojęciem, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (patrz: art. 2 pkt. 11) należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w

Art. 52 KK

Art. 52. W wypadku skazania za przestępstwo przynoszące korzyść majątkową osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, a popełnione przez sprawcę działającego w jej imieniu lub interesie, sąd zobowiązuje podmiot, który uzyskał korzyść majątkową, do jej

RN Taurona odwołała Annę Striżyk z funkcji wiceprezesa ds. ekon.-finansowych

nadzorczą wiceprezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, zarząd spółki postanowił: - powierzyć prezesowi zarządu sprawowanie nadzoru nad działalnością i funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych należących do pionu wiceprezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, - powierzyć dyrektorowi departamentu

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

euro, - 5.186.000 euro przy zamówieniach na roboty budowlane - nowy próg wynosi 5.225.000 euro. Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje

MIB: nowy sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

jest minister właściwy ds. transportu. KRBRD określa kierunki i koordynuje działania administracji rządowej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednostką wykonawczą KRBRD jest sekretariat KRBRD, który działa jako wewnętrzna jednostka organizacyjna ministra właściwego ds. transportu. Sekretarza

Art. 303 KK

Art. 303. § 1. Kto wyrządza szkodę majątkową osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, w szczególności niszcząc

Art. 110 KK

Art. 110. § 1. Ustawę karną polską stosuje się do cudzoziemca, który popełnił za granicą czyn zabroniony skierowany przeciwko interesom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatela polskiego, polskiej osoby prawnej lub polskiej jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. § 2

Art. 212 KK

Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub

MZ planuje podwyższyć wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych

MZ planuje podwyższyć wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych

Zgodnie z projektem noweli rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej wynagrodzenia zasadnicze tej grupy pracowników wzrosną od 6 do 15 proc. Zmiana wynika z konieczności dostosowania wynagrodzeń pracowników

GUS: Liczba mikroprzedsiębiorstw wzrosła o 4,1% r/r do 1826,3 tys. w 2014 r.

mikroprzedsiębiorstw wyniósł 87,7% wobec 88,3% w 2013 r. i 88,2% w 2009 r., podał też Urząd. W 2014 roku w grupie mikroprzedsiębiorstw nadal dominowały jednostki należące do osób fizycznych (93,3%, tj. 1703,8 tys. podmiotów), a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej stanowiły 6,7

Będą zmiany dla biegłych rewidentów

państwa trzeciego oraz biegłego rewidenta pochodzącego z państwa trzeciego  Projekt założeń definiuje jednostkę audytorską pochodzącą z państwa trzeciego poprzez wskazanie, że jest to jednostka organizacyjna, która przeprowadza badania rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki

Art. 296 KK

Art. 296. § 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu

Łączne szacowanie wartości zamówień

Pytanie: Nasza firma ma jednostki organizacyjne w kilku miastach w Polsce, w różnych województwach, przy czym jednostki te nie spełniają warunku samodzielności finansowej, opisanego w art. 32 ust. 5 ustawy Pzp. Posiadamy umowy na czas nieokreślony z różnymi dostawcami energii. Czy szacując wartość

Budżet na udzielanie zamówień publicznych

Pytanie: Jako gmina zamierzamy ogłosić przetarg na dostawę energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania urzędu i podległych jednostek organizacyjnych oraz na oświetlenie uliczne. Czy na taki rodzaj zamówienia (zapewnienie ciągłości działania) również trzeba mieć zabezpieczone środki w budżecie

ARR: szkoły i domy dziecka mogą korzystać z darmowych owoców

organy i osoby uprawnione do ich reprezentowania (np. akt powołania danej osoby na stanowisko dyrektora placówki), statut lub umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej (może to być też np. uchwała organu samorządowego o utworzeniu szkoły), zgodę osób zarządzających daną placówką na przeprowadzenie

Projekt - co najmniej 12 zł brutto za godzinę w umowach o zlecenie

Projekt zakłada, że przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, który nie wypłaca należnego wygrodzenia za każdą godzinę pracy zgodnie z przepisami projektu oraz nie prowadzi ewidencji liczby godzin przepracowanych, będzie podlegać karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Projekt

Wykonawcą w przetargu jest bank, a nie jego oddział

Prawo zamówień publicznych jest bank, a nie jego oddział. Tak więc to adres i siedziba banku powinny być wpisane do umowy o zamówienie publiczne. Oddział banku nie może być wykonawcą Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przez wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę

Zamówienia "in - house" a obowiązek stosowania ustawy Pzp

Pytanie: Urząd Miejski w Słupsku planuje przeprowadzić postępowanie o zamówienie wspólne na świadczenie usług w zakresie badań lekarskich dla pracowników urzędu i jego jednostek organizacyjnych. Czy w takim przypadku można zawrzeć umowę z jednostką - osobą prawną Miasta, czyli Samodzielnym

Zysk netto Telforceone spadł r/r do 1,23 mln zł w I poł. 2015 r.

Warszawa, 31.08.2015 (ISBnews) - Telforceone odnotował 1,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 3,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,9 mln zł wobec 6,07 mln zł zysku rok

UZP

Urząd Zamówień Publicznych jest jednostką budżetową powołaną do obsługi Prezesa Urzędu, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych, w zakresie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych. Misją UZP jest dbanie o przejrzystość procesu udzielania

Nowela ustawy dot. mediacji szansą na społeczny i prawny postęp cywilizacyjny

Rzeczpospolitej Polskiej powołali jednostkę organizacyjną Centrum Wsparcia Przedsiębiorców (CWP). Jest to jednostka organizacyjna zajmująca się prewencją konfliktów, diagnozowaniem i rozwiązywaniem konfliktów związanych z działalnością pracodawców. CWP powstało w ramach projektu pn. "Budowa Centrum

Oferta spółki zal. Wasko, warta 77,1 mln zł, najkorzystniejsza w przetargu KHW

COIG S.A.została wybrana przez Katowicki Holding Węglowy S.A. jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych KHW przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie

PKP PLK ogłosiły konkurs na prezesa i dyrektora finansowego

pracy, w tym: 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, przy czym nie krótsze niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem zarządzanie podmiotami gospodarczymi lub dużymi jednostkami organizacyjnymi podmiotów gospodarczych; znajomość języka

Prokuratoria Generalna wycofuje się z uwag o OFE?

posiadane przez OFE stanowią ich własność, czyli podlegają ochronie gwarantowanej w art. 21 konstytucji. Prokuratoria zwracała uwagę, że OFE jest niepaństwową osobą prawną, natomiast ZUS jest państwową jednostką organizacyjną, zatem projektowana ustawa zakłada odebranie części własności niepaństwowej osobie

"Rzeczpospolita": Duże miasta zaufały dużym bankom

Do niedawna PKO BP obsługiwał sześć dużych miast, ale ostatnio przejął od ING Banku Śląskiego obsługę budżetu Katowic i 63 jednostek organizacyjnych miasta. "Wydaje się, że w przypadku Katowic zadecydowała ta sama synergia, którą wcześniej przekonaliśmy do siebie m.in. Poznań. Szczecin

Kolejne propozycje zmian w Prawie bankowym

zostać górna granica kary grzywny za prowadzenie bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych

Art. 297 KK

Art. 297. § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji

Prezydent podpisał ustawę o celnikach; będzie "jedno okienko"

organizacyjne urzędów skarbowych i izb skarbowych. Organy te nadal pozostaną niezależne, choć z punktu widzenia zarządzania finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu województwa, czyli izb skarbowych. Zmiana pozwoli na konsolidację w izbach skarbowych tzw. procesów

Duże firmy będą mogły egzekwować zaległe płatności za budowę dróg

publicznych przedsiębiorcą będzie:- Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą,- wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej

MF: w 2015 r. potrzeby pożyczkowe mniejsze o 4,5 mld zł

finansów obejmie też Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Na rachunkach bankowych MF mają być też przechowywane pieniądze przyjęte do depozytu sądowego. Zastępca dyrektora departamentu długu publicznego MF Marek Szczerbak wskazał, że w przyszłym roku potrzeby pożyczkowe

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień, których przedmiotem są usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek sektora finansów publicznych oraz innych niż te jednostki, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (art. 4 pkt 3 lit. l tej

Węglokoks ROW złożył wniosek do UOKiK ws.nabycia części mienia Kompanii Węglowej

specjalistycznych jednostek organizacyjnych - Zakład Elektrociepłownie w Rybniku, Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych w Bieruniu, Zakład Remontowo-Produkcyjny w Bieruniu oraz Zakład Informatyki i Telekomunikacji w Rybniku" - czytamy w komunikacie. Wniosek został złożony 19 sierpnia br. Sprawa jest w toku

GUS: przybywa mikroprzedsiębiorstw

proc., tj. 1 mln 703,8 tys. podmiotów. Osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej stanowiły 6,7 proc., czyli 122,5 tys. podmiotów. Najwięcej mikroprzedsiębiorców zajmowało się handlem i naprawą samochodów (26 proc.) oraz działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (12,6 proc

Ustawa regulująca mienie Funduszu Wczasów Pracowniczych z podpisem A.Dudy

nad Funduszem sprawowały związki zawodowe. W 1988 r. władze przekształciły FWP w "jednostkę organizacyjną ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej". Po delegalizacji Solidarności w stanie wojennym jedyną taką organizacją (działającą oficjalnie) było koncesjonowane przez władze OPZZ. Jemu

Łódzkie.250 mln zł na niskoemisyjny transport miejski i termomodernizację

inteligentnych systemów transportowych np. na sygnalizację drogową, systemy planowania podróży i zakupu biletów. Środki można wydać na zakup i modernizację niskoemisyjnego taboru. Konkurs na niskoemisyjny transport, w którym mogą brać udział samorządy i ich jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorcy, został

Rząd przyjął projekt ustawy dot. wspierania polubownego rozwiązywania sporów

Społecznej (MPiPS) zapowiadało wcześniej, że chce promować mediację prewencyjną. W tym celu Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej powołali jednostkę organizacyjną Centrum Wsparcia Przedsiębiorców (CWP). Jest to jednostka organizacyjna zajmująca się prewencją konfliktów, diagnozowaniem i rozwiązywaniem

Vistula wydzieliła działalność jubilerską W.Kruk do osobnej spółki

niepieniężny (aport), w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującej w ramach przedsiębiorstwa spółki jako Jednostka Organizacyjna W.Kruk, obejmująca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół (…) w zakresie działalności jubilerskiej o wartości 275,535 mln zł" - czytamy w

Kraków. Protest kolejarskiej "Solidarności" w sprawie PKP Cargo

Pikieta przez Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie zgromadziła ponad 100 związkowców. "Protestujemy przeciw trudnej sytuacji w PKP Cargo, chodzi o likwidację miejsc pracy i wyprowadzanie pracy z jednostek organizacyjnych PKP Cargo znajdujących się na terenie Małopolski w inne rejony

Sejm uchwalił nowelę ustawy o finansach publicznych

budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna oraz

Porozumienie ws. terminu wypłaty czternastki w Kompanii Węglowej

górniczej "Solidarności" Jarosław Grzesik. Porozumienie zakłada też, że jeśli Kompania uzyska środki z tytułu przejścia kopalń do nowej jednostki organizacyjnej wcześniej niż w czerwcu, to druga rata czternastki też zostanie wypłacona wcześniej. Związkowcy podkreślają, że nazwa nagrody jest

Centrum Analiz i Studiów Podatkowych pomoże w walce z unikaniem opodatkowania

jednostką naukowo badawczo analityczną Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Apolityczność instytutu i niezależność od wpływów podmiotów gospodarczych Centrum ma zapisane w statucie. "Dostaliśmy wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy działać pro bono. Osoby

Wykonywanie powierzonych czynności

Pytanie: Czy kierownik zamawiającego (dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; jednostki organizacyjnej gminy) musi każdorazowo (dla każdego postępowania oddzielnie) upoważniać swojego zastępcę w trybie art. 18 ust 2 ustawy Pzp, podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy np. urlop lub

Senat za uregulowaniem mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych

przekazać je nieodpłatnie w zarząd FWP. Nadzór nad Funduszem sprawowały związki zawodowe. W 1988 r. władze przekształciły FWP w "jednostkę organizacyjną ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej". Po delegalizacji Solidarności w stanie wojennym jedyną taką organizacją (działającą oficjalnie

Prezydent podpisał odłożenie o pół roku zmian w administracji podatkowej

" - napisano. W komunikacie wyjaśniono, że zdaniem autorów nowelizacji ustawy o administracji podatkowej, wprowadzenie przewidzianych w niej rozwiązań wymaga kompleksowych zmian organizacyjnych, w związku z czym zasadne jest przesunięcie daty wejścia w życie jej przepisów z 1 stycznia 2016 r. na 1

Konkurs na logo promocyjne polskich produktów spożywczych

, jak i zagranicą - informuje resort na swojej stronie internetowej. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi. Projekt należy przesłać do dnia 19 września 2014 r. do Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa

Infovide-Matrix ma kontrakt z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu warty 14,2 mln zł

ZSRK stanowiącego największą obecnie instalację systemu SAP w Polsce, jest ogromnym wyzwaniem logistycznym i merytorycznym zarówno dla wykonawcy, jak i zamawiającego. Projekt ten jest wyjątkowy z uwagi na potrzebę wsparcia ponad 6 tys. użytkowników systemu w prawie 300 jednostkach organizacyjnych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej

założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 4, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: a

Rzeszów. PGE Obrót dostarczy energię dla Stadionu Narodowego

. spółka zwyciężyła m.in. w przetargu na sprzedaż 134 GWh prądu dla jednostek organizacyjnych miasta stołecznego Warszawy. PGE Obrót należy do największej w Polsce grupy energetycznej PGE. Spółka obsługuje ponad 5 mln odbiorców energii elektrycznej, w tym wiele firm, instytucji oraz gospodarstw domowych

Ciech chce zwolnić do 90 osób w Organice-Sarzynie

poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi spółki zależnej, modyfikację zakresów zadań poszczególnych pracowników oraz w konsekwencji oczekiwaną przez spółkę zależną redukcję kosztów działalności w obszarze kosztów pracy" - podano w raporcie. Zwolnienia mają nastąpić w okresie od 28 lipca do 30 listopada

MPiPS promuje mediację prewencyjną jak np. Centrum Wsparcia Przedsiębiorców

Warszawa, 11.02.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) chce promować mediację prewencyjną, zapowiedział wiceminister Jacek Męcina. W tym celu Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej powołali jednostkę organizacyjną Centrum Wsparcia Przedsiębiorców (CWP). "Chcemy

Centrum naukowo-dydaktyczne będzie kształciło kadry dla kolei

będą przygotowani do pracy inżynierskiej w biurach projektowych środków transportu i infrastruktury kolejowej, przedsiębiorstwach eksploatacji, zakładach obsługowo-naprawczych oraz w jednostkach organizacyjnych związanych z logistyką i spedycją. Siedziba Centrum mieścić się będzie w budynku dworca

Sejm za poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o PIT i CIT

definicji legalnej. Określono ponadto "opłaty karne za nieterminowe płatności" jako "opłaty z tytułu opóźnionej zapłaty", co odpowiada dotychczasowemu brzmieniu przepisów. Inna poprawka Senatu mówi, że podmiotem gospodarczym może być także jednostka organizacyjna nieposiadająca

MF przeciwne zachętom finansowym dla łączących się samorządów

. urzędy gminy będą mogły obsługiwać pod kątem finansowym, organizacyjnym, wszystkie szkoły, przedszkola, żłobki czy jednostki pomocy społecznej. Wprowadza również zachęty finansowe dla chcących się połączyć samorządów. Jak wynika z tabeli rozbieżności, która dostępna jest na stronach resortu

Zapytanie ofertowe: przetarg na zakup samochodów

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Oznacza to, że wystąpienie do trzech odrębnych podmiotów zajmujących się sprzedażą aut - salonów samochodowych z różnych

Rada nadzorcza PKP PLK ogłosiła postępowanie na wybór prezesa zarządu

najmniej 10 -letni staż pracy, w tym: 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, przy czym nie krótsze niż 3 - letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem zarządzanie podmiotami gospodarczymi lub dużymi jednostkami organizacyjnymi podmiotów

Zwolnienia w spółce Kulczyka. Do 155 osób bez pracy w Soda Polska Ciech

, przeniesieniu pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych spółki zależnej) w celu optymalizacji czasu pracy i zwiększenia efektywności oraz w konsekwencji oczekiwanej przez spółkę zależną redukcji kosztów działalności w obszarze kosztów pracy" - czytamy w komunikacie. Organika wybroniła się

Chrzest ORP Ślązak na początku lipca. Koszt - ponad miliard złotych

linii komunikacyjnych. Kolejnymi zadaniami będą eskortowanie i ochrona jednostek komercyjnych, kontrola morskich szlaków żeglugowych jako element sił wielonarodowych oraz zwalczanie piractwa i terroryzmu morskiego. Powołano również grupę organizacyjną okrętu. Na dowódcę "Ślązaka" wyznaczono

Baltona oczekuje 'istotnej' poprawy wyników finansowych w tym roku

organizacyjnych w 2015 roku spodziewamy się wzrostu przychodów oraz dalszej istotnej poprawy wyników finansowych spółki" - napisał zarząd Baltony w liście do akcjonariuszy. Baltona odnotowała 3,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 5,22 mln

Nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych

zasady wynikające z powyższych dokumentów były przestrzegane. Powiązany jest z tym obowiązek dbania o to, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie czy też innego rodzaju jednostce organizacyjnej zapoznały się z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony tych danych. To

Czy OSP musi sporządzić sprawozdanie z udzielonych zamówień?

państwowych jednostek organizacyjnych) finansuje działania OSP w ponad 50% lub też, zaistnieje którakolwiek z sytuacji wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, to wówczas OSP jest zobowiązana do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym do sporządzania rocznych sprawozdań z

Sygnity zaprezentuje jesienią nową strategię wzrostu do 2020 roku

. Dodał, że rynek IT przechodzi transformację, dlatego Sygnity - dostrzegając te zmiany - przygotowuje firmę do sprawnego działania w nowych warunkach. "Wszystkie zmiany, których dokonujemy jako zarząd wewnątrz spółki, zarówno te organizacyjne jak i te optymalizujące strukturę kosztów, mają służyć

BGK: preferencyjne pożyczki z programu "Kapitał Ludzki" - do końca roku

, 67 do fundacji, 43 do stowarzyszeń, 21 do spółdzielni pracy, 13 do spółek z o.o. i po jednej do spółdzielni inwalidów i kościelnej jednostki organizacyjnej. Cały budżet programu pożyczkowego, który wystartował wiosną 2013 r., sięgał 25,18 mln zł. Do tej pory wykorzystano 21,35 mln zł. Największym

Prezydent podpisał nowelę ustawy o finansach publicznych

, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie sprzeciwia się planom zakupu przez Bank BGŻ BNP Paribas akcji Sygma Bank Polska SA, podała Komisja.   Spółka zależna Wasko - COIG podpisała umowę z Katowickim Holdingiem Węglowym (KHW) na obsługę informatyczną jednostek organizacyjnych

IMC chce poprawiać efektywność, tworzy dział badań

. Z kolei na ten rok spółka obok kluczowej kukurydzy zwiększa uprawę dotychczasowej odmiany słonecznika, ze względu na spodziewany wzrost cen. W celu poprawy struktury organizacyjnej firmy zwiększono poszczególne jednostki organizacyjne w klastrach do 10-14 tys. ha każdy, co ma zaowocować poprawą

Rząd przyjął Krajową Politykę Miejską do 2023 r.

, wykorzystanie do rozwoju miast rosnącej aktywności mieszkańców. W dokumencie - jak wskazuje CIR - podkreślono samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w realizacji jej celów oraz konieczność indywidualnego dobierania narzędzi rozwojowych przez każde z miast. Jednocześnie Polityka - jako dokument

Projekt - co najmniej 12 zł brutto za godzinę w umowach o zlecenie

20.01. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - 12 zł brutto - tyle wynosić ma minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia w przypadku umów zleceń. W środę resort pracy zamieścił na stronach RCL projekt ustawy w tej sprawie. Zakłada on, że przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, który nie wypłaca

Sejm za kolejnymi środkami dla Polskiej Agencji Kosmicznej

Poprawka ludowców przewiduje zmniejszenie o 10 mln zł wydatków jednostek budżetowych i przeznaczenie tej kwoty na rezerwę celową związaną z finansowaniem działalności oraz realizację zadań Polskiej Agencji Kosmicznej. Przewodnicząca sejmowej komisji finansów Krystyna Skowrońska (PO) przed

Sejm za przeznaczeniem 20 mln zł na rezerwę dot. Polskiej Agencji Kosmicznej

Ministrów oraz o taką samą kwotę tzw. rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania. Uzyskana w ten sposób kwota 20 mln zł zostanie przeznaczona na utworzenie nowej rezerwy celowej pod nazwą "Środki na finansowanie działalności oraz realizację zadań Polskiej Agencji

Szczurek liczy, że Senat przywróci poprzednie zapisy budżetu dot. PAK

przekazującą 16 mln zł na Muzeum Jana Pawła II. Zdecydowano, że 20 mln zł na PAK ma pochodzić z rezerwa budżetowej Rady Ministrów (10 mln zł) oraz z tzw. rezerwy na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania. Zgodnie z poprawką ludowców o 10 mln zł zmniejszono wydatki jednostek

Kilkadziesiąt ośrodków wypoczynkowych dla związków zawodowych

FWP. Nadzór nad Funduszem sprawowały związki zawodowe. W 1988 r. władze przekształciły FWP w "jednostkę organizacyjną ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej". Po delegalizacji "Solidarności" w stanie wojennym jedyną taką organizacją (działającą oficjalnie) było koncesjonowane

Sejm przyjął ustawę dot. podziału mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych

wypoczynkowe objęte akcją wczasów pracowniczych, mają przekazać je nieodpłatnie w zarząd FWP. Nadzór nad Funduszem sprawowały związki zawodowe. W 1988 r. władze przekształciły FWP w "jednostkę organizacyjną ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej". Po delegalizacji Solidarności w stanie wojennym

Firmy będą mogły przekazać 1 proc. podatku na naukę

proc. CIT będą podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz utworzone na podstawie odrębnych przepisów międzynarodowe instytuty naukowe działające w Polsce. - Warunkiem będzie posiadanie przez nie kategorii naukowej A+, A lub B, a środki

Rząd zwiększył na 2016 r. zwrot akcyzy od paliwa rolniczego

2015 r. stawka zwrotu wynosiła 0,95 zł na 1 litr oleju, a limit zwrotu na 1 ha - 81,70 zł. O zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 roku. może ubiegać się każdy producent rolny, a więc osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Sejm. SLD chce odrzucenia projektu zmian w Służbie Celnej

;Wprowadzenie zmian (...) umożliwi stworzenie jednolitych warunków i standardów organizacyjnych oraz kompetencyjnych w jednostkach podległych ministrowi finansów" - wyjaśnił. Zbigniew Konwiński (PO) zadeklarował, że jego klub poprze zmiany. Zwrócił uwagę, że ich efektem będą ułatwienia dla przedsiębiorców

Pracodawcy RP: Mediacje w Polsce są 13 razy szybsze od postępowania sądowego

Polityki Społecznej, a Pracodawcami RP. Ma na celu dostarczanie wiedzy przedsiębiorcom i pracownikom z zakresu różnych dziedzin prawa oraz praktyki postępowania w relacjach na pograniczu spraw pracowniczych, gospodarczych i administracyjnych. Centrum Wsparcia Przedsiębiorców to jednostka organizacyjna

Sejm. rządowy projekt noweli ustawy o Służbie Celnej do komisji finansów

widzenia zarządzania finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu województwa, czyli izb skarbowych. Zmiana pozwoli na konsolidację w izbach skarbowych tzw. procesów pomocniczych w administracji podatkowej. Dzięki temu część urzędników, którzy obecnie zajmują się biurokracją

Sejm zaakceptował wszystkie poprawki Senatu do ustawy o Służbie Celnej

będą dokonywane na konto jednej izby celnej, a nie na konto 16, jak obecnie. Ustawa zakłada połączenie organizacyjne urzędów skarbowych i izb skarbowych. Organy te nadal pozostaną niezależne, choć z punktu widzenia zarządzania finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu

Alior Bank zwolni do 260 osób

"Uproszczona struktura zagwarantuje większą skuteczność działania oraz usprawni współpracę zarówno pomiędzy jednostkami centrali, jak i centrali z oddziałami. Zmiany obejmują m.in. zmniejszenie liczby departamentów z 77 do 28 oraz przypisanie nowych odpowiedzialności członkom zarządu"

Wykonawca nie zrealizował zamówienia dla jednostki budżetowej gminy - czy należy go wykluczyć z postępowań innych jednostek tej samej gminy?

osobowości prawnej gminy, co w konsekwencji wywiera skutki na zakres stosowania art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp. Czym jest jednostka budżetowa? Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości

Rząd przyjął Krajową Politykę Miejską do 2023 roku

, - doskonalenie współpracy i współdziałania samorządów na terenie aglomeracji (miejskich obszarów funkcjonalnych); - mądre (racjonalne, sprawne i dopasowane do potrzeb) inwestowanie przez miasta. "Krajowa Polityka Miejska 2023 podkreśla samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w realizacji jej

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

, - 5.000.000 przy zamówieniach na roboty budowlane - nowy próg wynosi 5.186.000 . Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne. W odniesieniu do zamawiających z sektora samorządowego (np. urzędy

Sejm zajmie się projektem dot. deponowania pieniędzy na koncie MF

Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki

Kryteria oceny ofert przetargowych

przetargów z całego kraju Wybór oferty przetargowej Zamawiający posiadający status jednostek sektora finansów publicznych oraz zamawiający będący państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej dokonując wyboru oferty wyłącznie w oparciu o kryterium ceny zobowiązani są do

MF: 2,3 tys. urzędników fiskusa przesuniemy m.in. do kontroli

finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu województwa, czyli izb skarbowych. "Pracodawcą dla wszystkich urzędników administracji podatkowej będzie izba skarbowa. Z prawnego punktu widzenia będzie to tzw. przejęcie zakładu, co oznacza, że nie będzie zwolnień. Wszyscy

Była dyrektor wygrała w sądzie pracy. I wraca

w przedmiocie poszukiwań rozwiązań mających na celu dokonanie oszczędności w jednostce organizacyjnej (PSD - red.)". Drugi to "utrata zaufania do kompetencji dyrektor Plocek". - Kilka dni później, bo 24 grudnia ub.r. odwołałam się od tej decyzji do sądu pracy - dodaje. Odbyły się dwie

PSE Operator rozpoczyna proces restrukturyzacji Grupy Kapitałowej

nad propozycjami niezbędnych zmian w Regulaminie Organizacyjnym PSE Operator oraz regulaminach właściwych jednostek organizacyjnych spółki, a także przygotują szczegółowy plan wdrożenia i analizy kosztowe dla transformacji obszaru IT.

Torpol: Cena w wezwaniu nie jest godziwa, potencjalne wsparcie ma niską wartość

doprowadzenie do wzmocnienia jej sytuacji rynkowej oraz finansowej. Należy jednak zauważyć, iż Projekt 03 oraz jednostka względem niego dominująca nie są podmiotami prowadzącymi działalność w sektorze budowlanym w zakresie robót związanych z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, w której to działalności

Centrum Wsparcia Przedsiębiorców: Koszt mediacji nawet 5 razy niższy od sądowego

Resolution (ADR) do firm oraz przeprowadzenie samego procesu mediacji. Również wiceminister pracy Jacek Męcina zapowiedział podczas seminarium, że resort w przygotowywanej nowelizacji ustawy chce m.in. promować mediację prewencyjną. Centrum Wsparcia Przedsiębiorców to jednostka organizacyjna

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery