jaki jest koszt założenia działalności

dr Krzysztof Biernacki

Optymalizacja podatkowa w MSP, część 2.

Optymalizacja podatkowa w MSP, część 2.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę handlową. Wielu przedsiębiorców rozpoczyna działalność gospodarczą samodzielnie jako osoba fizyczna. Uzasadnione jest to korzyściami w postaci relatywnie mało skomplikowanych procedur założenia takiej firmy i niskich kosztów jej rejestracji.

MG kieruje do konsultacji projekt konstytucji dla przedsiębiorców

# dochodzi więcej informacji oraz wypowiedzi przedstawicieli MG #

Ministerstwo Finansów zmienia propozycje regulacji rynku pożyczkowego [Newseria]

Ministerstwo Finansów zmienia propozycje regulacji rynku pożyczkowego [Newseria]

Kompania Węglowa opracowała plan naprawczy

Kompania Węglowa opracowała plan naprawczy

zarząd założenia programu restrukturyzacji Kompanii muszą być teraz przedmiotem konsultacji z właścicielem i stroną społeczną. Wdrożenie proponowanych przez nas rozwiązań wymaga porozumienia wszystkich stron. To fundamentalny warunek powodzenia całego przedsięwzięcia, jakim jest ocalenie spółki przed

Mikrokasa planuje emisję obligacji, prognozuje 800 tys. zł zysku netto w 2014 r.

Warszawa, 16.09.2014 (ISBnews) - Mikrokasa uchwaliła emisję obligacji serii K w trybie oferty prywatnej. Jednocześnie spółka prognozuje osiągnięcie jednostkowego zysku netto na rok 2014 w wysokości 800 tys. zł, podała spółka. "Zgodnie z założeniami zarządu emitenta, osiągnięcie

Grupa Duon prognozuje spadek zysku netto do 16,9 mln zł w tym roku

komunikacie. "Największy wzrost sprzedaży wystąpi w obszarze gazu sprzedawanego na zasadach TPA tj. w oparciu o infrastrukturę stron trzecich. Wzrost sprzedaży zakłada się również w pozostałych obszarach działalności Duon, z wyjątkiem handlu hurtowego gazem i energią - przyjęto założenie, że wyniki z

Będzie projekt ustawy dot. ochrony klientów firm pożyczkowych

spłacie, jak również zapobiega obciążaniu klienta nadmiernie wysokimi kosztami windykacji" - dodano. Zgodnie z założeniami wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie nie będzie mogła przekroczyć sześciokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (wynosi ona 4 proc.). Obecnie

MF: projekt "konstytucji dla przedsiębiorców" może sprzyjać korupcji

, jedną z propozycji projektu założeń do Pdg jest np. "możliwość przyjęcia obowiązków przez przedsiębiorcę". Chodzi w niej o to, że przedsiębiorca występujący o wydanie decyzji przez organ administracji będzie mógł wziąć na siebie obowiązki wskazane przez ten organ, jeśli ich wykonanie pozwoli

Opolskie. Ponad 9,5 mln zł unijnych dotacji na zakładanie firm

wart jest ponad 3 mln zł; przewiduje udzielenie dotacji na założenie firmy w wysokości do 40 tys. zł dla 60 osób. Pieniądze te mogą zostać przeznaczone np. na zakup sprzętów, wynajem czy remont pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia działalności. Przyszli przedsiębiorcy mogą też liczyć na tzw

MF chce ograniczyć biurokrację związaną z poborem akcyzy

od wagi cygar, a nie od sztuki. "Ograniczenie obciążeń zmniejszy koszty dopełniania procedur administracyjnych, a tym samym koszty wykonywanej działalności" - napisano w założeniach. Autorzy dokumentu wskazali, że nowe regulacje mają uprościć procedury, doprecyzują przepisy oraz dostosują

Wzrost przychodów Agory. Prawie 55 tys. cyfrowych subskrypcji "Wyborczej"

Wzrost przychodów Agory. Prawie 55 tys. cyfrowych subskrypcji "Wyborczej"

gotowa płacić za treści w internecie - mówi Hojka. - Świetnie rozwija się też działalność Agory związana z branżą filmową oraz telewizyjną. Ubiegły rok przyniósł spektakularny sukces filmu "Bogowie", którego byliśmy koproducentem i dystrybutorem, a kanał Stopklatka TV, założony z Kino Polska

Rząd przyjął założenia do noweli ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecz.

Warszawa, 26.08.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra finansów, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). W ocenie rządu, zmiany zawarte w

Rzecznicy praw konsumentów i biznesu spierają się o sądy polubowne

. Przedsiębiorcy protestują też przeciw propozycji obciążenia ich kosztami działalności sądownictwa polubownego. Np. w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej "w przypadku organizowania jednostek ADR branżowych niezbędne jest pokrycie istotnej części kosztów ich utworzenia i działalności ze

Założenia Prawa kosmicznego w konsultacjach

Jak podkreśla się w uzasadnieniu założeń, Polska wykształciła własny sektor kosmiczny, który zdobył duże doświadczenie, ma realne osiągnięcia i poważny potencjał rozwojowy. Zwraca się też uwagę, że przystąpienie kraju do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w 2012 r. otwiera dla polskich firm i

Rząd przyjął założenia do noweli ustawy o NBP ws. kadencyjności RPP i obligacji

Warszawa, 17.06.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim (NBP), przewidujące m.in. zmiany z zakresie kadencyjności członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oraz proponujące stworzenie możliwości sprzedaży i kupna

Alma zakłada generowanie stabilnego zysku skonsolidowanego od IV kw.

2014 roku, zarząd spółki dominującej w drugiej połowie 2014 roku podjął działania mające na celu obniżenie kosztów stałych funkcjonowania sklepów, podkreślono w informacji. "Rozpoczęto także wdrażanie programu poprawy efektywności sprzedaży, co w założeniach ma doprowadzić na koniec 2015 roku

MF zamierza wprowadzić maksymalną wysokość karnych odsetek

finansów takie ograniczenie zaproponował w założeniach do ustawy o nadzorze finansowym. "Limit ma dotyczyć karnych odsetek od niespłacanych na czas kredytów i innych kosztów ściągania takich należności. Nie powinny one być większe niż sześciokrotność stopy lombardowej NBP" - czytamy w artykule

Znikną pożyczki na 3-4 lata

Znikną pożyczki na 3-4 lata

wiele. Proponowaną kwotę zakwestionowały zwłaszcza stowarzyszenia pracodawców i ZBP. Padły propozycje nawet 1 mln zł kapitału. Ostatecznie, w obecnej wersji założeń MF zaproponowało kwotę 200 tys. zł kapitału zakładowego. Tematem budzącym największe emocje i do tej pory spornym jest ustalenie limitu

BGK do końca sierpnia udzielił gwarancji de minimis na 13,4 mld zł

, potencjalne wydatki budżetowe na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzieleniem gwarancji mogą wynieść około 2,6 mld zł, przy założeniu przeciętnej szkodowości na poziomie 6,21 proc." - napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. MF zaznaczyło, że szkodowość ta została oszacowana przez BGK

Resort gospodarki szykuje pakiet kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców

;. Oprócz Prawa działalności gospodarczej MG pracuje też nad innymi zmianami w prawie, które mają odciążyć przedsiębiorców. Jedną z tych inicjatyw jest projekt założeń do ustawy o uproszczeniu procedur administracyjnych, który przewiduje opracowanie wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych. Wzory te

Warmińsko-mazurskie. 3,7 mln zł do rozdysponowania w programie mikropożyczek

biznesu dzięki niskooprocentowanym pożyczkom, mogą się starać osoby nie tylko osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowe czyli takie, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne, ale i pracujące. Chodzi np. o osoby pracujące na uczelniach i chcące jednocześnie założyć własny biznes i o absolwentów studiów

Związkowcy domagają się konsultacji założeń programu naprawczego KW

firmy, dofinansowanie jej działalności ze źródeł zewnętrznych oraz przekształcenia w składzie akcjonariatu. Zarząd KW podkreśla, że jego zamierzeniem jest "maksymalna ochrona miejsc pracy". Według przyjętych założeń, spółka ma optymalizować procesy wydobywcze i koncentrować produkcję w tych

Kompania Węglowa przygotowała plan naprawczy na lata 2014-2020

zewnętrznych oraz przekształcenia w składzie akcjonariatu. "Zamierzeniem zarządu Kompanii, w trakcie prac nad planem naprawczym, była maksymalna ochrona miejsc pracy" - poinformował w komunikacie Zięba. Według przyjętych założeń "spółka koncentrować się będzie na optymalizacji procesów

UOKiK: propozycje prawne MG uprzywilejowują firmy kosztem konsumentów

się o sprawozdania może nieproporcjonalnie zwiększyć koszty funkcjonowania administracji publicznej w porównaniu do korzyści uzyskanych przez przedsiębiorców. Resort gospodarki zaproponował w założeniach do Pdg, by organ administracji nie mógł żądać informacji na potwierdzenie faktów lub stanu

IMC zakończył żniwa słonecznika z wydajnością o 46% powyżej średniej na Ukrainie

według stanu na 26 września wyniosła 1,76 t/ha)" - czytamy w komunikacie. "Zgodnie z założeniami, odnotowaliśmy dobre zbiory słonecznika. Przy czym wilgotność materiału siewnego w tym sezonie jest niższa niż przed rokiem, co zmniejsza koszty suszenia nasion. Poza tym sprzyjające warunki

Jest komisja do pisania nowej ordynacji podatkowej

jest bardzo napięty harmonogram, który będzie wymagał nie lada umiejętności organizacyjnych - przyznał minister. Dodał, że w dochowaniu tego terminu powinny pomóc wiedza i doświadczenie członków komisji, a także wstępne prace nad zmianami, które już miały miejsce. Ostateczne założenia nowej ordynacji

KUKE: Liczba upadłości spadła o 21,0% r/r w XI, prognoza na 2015 rok: -9,2%

). Przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w przyszłym roku do poziomu 3,4% oraz podwyższenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,2% prognozujemy, że w roku 2015 upadnie około 207 firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej, czyli ok. 1,5% mniej w stosunku

Wielka rewolucja w firmach. Koniec "spółek zombie" i inne zmiany

, radca prawny, autorka bloga poświęconego spółce jawnej (www.spol-kajawnablog.pl). - Wprowadzenie możliwości zawiązania spółek jawnych i komandytowych przy wykorzystaniu wzorców udostępnianych w systemie teleinformatycznym jest ułatwieniem i ukłonem wobec osób rozważających założenie działalności w tych

Podlaskie. Będzie więcej pieniędzy na samozatrudnienie

poprzedzające założenie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe na przestrzeni kolejnych co najmniej sześciu miesięcy" - powiedziała PAP Elżbieta Romańczuk. Dodała, że z analiz urzędu wynika, że im dłuższe jest wsparcie, tym zakładane firmy działają dłużej i z lepszymi efektami.(PAP)

Resort finansów opublikował raport z konsultacji projektu noweli ustawy o VAT

Projekt założeń noweli o VAT zakłada, że rozszerzone i doprecyzowane zostaną przepisy przewidujące mechanizm tzw. odwróconego obciążenia VAT-em dla niektórych postaci złota i telefonów komórkowych. W takim przypadku obowiązek odprowadzenia VAT do urzędu skarbowego ciąży na kupującym, a nie na

W 2015 r. rząd będzie pracował m.in. nad ordynacją podatkową

termin wejścia w życie tych zmian to styczeń 2016 roku (w zakresie pomocy prawnej) i styczeń 2017 roku (w zakresie informacji prawnej). Kierownictwo resortu gospodarki w grudniu 2014 roku przyjęło założenia projektu nowego prawa o działalności gospodarczej. Cel przepisów zapowiedzianych w expose to

ZUS: tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniesie 100,68 proc.

sposobie waloryzacji świadczeń jest spowodowana utrzymującą się w Polsce deflacją. Podkreślał, że gdyby zastosować dotychczasowy sposób waloryzacji, to podwyżki byłyby bardzo niskie. Dotychczas świadczenia emerytano-rentowe były podwyższane przy założeniu zachowania siły nabywczej w stosunku do kosztów

Ministerstwo Finansów chce zacieśnić nadzór nad parabankami

Założenia zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, w Prawie bankowym i innych ustawach, opracowane przez Ministerstwo Finansów to pokłosie między innymi afery Amber Gold i częstego naruszania prawa lub działania na granicy prawa przez instytucje parabankowe. Firmy te w reklamach

MF chce, by BGK mógł udzielać gwarancji de minimis do końca 2015 r.

, potencjalne wydatki budżetowe na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzieleniem gwarancji mogą wynieść około 2,6 mld zł, przy założeniu przeciętnej szkodowości na poziomie 6,21 proc." - napisano w uzasadnieniu. MF zaznaczyło, że szkodowość ta została oszacowana przez BGK na podstawie wyników

Sagra Technology strategicznym partnerem Technoparku Pomerania

Według założeń inwestora, którym jest miasto Szczecin, Technopark ma być ośrodkiem wspierającym innowacyjną przedsiębiorczość, wspomagającym lokalne firmy i zwiększającym atrakcyjność miasta dla zagranicznych inwestorów. Oficjalne otwarcie nowych budynków Technoparku zaplanowano na 23 marca

Kolejne spotkanie ws. planu naprawczego KW - 9 września

. Kilkugodzinne spotkanie konsultacyjne odbyło się w siedzibie Kompanii Węglowej w Katowicach. "Kolejne posiedzenie stron odbędzie się w przyszłym tygodniu, we wtorek. Do tego czasu zarząd w duchu i poszanowaniu zasad dialogu społecznego zobowiązał się do naniesienia autopoprawek do przedstawionych założeń

Kolejne spotkanie ws. planu naprawczego KW - 9 września

. Kilkugodzinne spotkanie konsultacyjne odbyło się w siedzibie Kompanii Węglowej w Katowicach. "Kolejne posiedzenie stron odbędzie się w przyszłym tygodniu, we wtorek. Do tego czasu zarząd w duchu i poszanowaniu zasad dialogu społecznego zobowiązał się do naniesienia autopoprawek do przedstawionych założeń

Fińska firma szuka Finów do pracy w... Gdańsku

Centrum usług fińskiej spółki rozpoczęło swoją działalność przed rokiem. Zajmuje się obsługą informatyczną, ale także handlową, logistyczną i księgową wszystkich operacji firmy. Kemira to grupa prowadząca działalność przemysłową, m.in. w branży chemicznej. - Nasze założenie jest takie, że nie

Szkolny obiad z cateringu - ile to kosztuje

. Każdego dnia koszt jest inny, bo czasem dzieci dostają na obiad ryż z jabłkiem, którego przygotowanie jest mniej kosztowne niż przyrządzenie w innym dniu potrawki z łososia. Zasada jest taka, że koszt "wkładu do kotła" powinien w skali tygodnia zostać uśredniony do założonej wielkości, czyli w

LOT notuje lepsze wyniki i nie potrzebuje całej puli pomocy publicznej

w tej sytuacji pozostałe koszty restrukturyzacji pokryje sam przewoźnik z własnych środków. Pieniądze z drugiej transzy zostaną przeznaczone na sfinalizowanie zmian w obszarze IT, remonty i zwrot do właścicieli części samolotów typu Embraer, co jest wpisane w plan restrukturyzacji. - Chcemy

Wrocław. Rusza Dolnośląski Inkubator Technologiczny i Centrum Innowacji

programiści Andrzej Malczewski oraz Bartosz Zawistowski. Jak powiedział PAP Malczewski, oferta pracy w ramach inkubatora była korzystna nie tylko ze względu na niższe koszty działalności. "Koszty też są niższe, ale ważne dla nas jest również, że znaleźliśmy się w otoczeniu innych firm, które zajmują się

Debata PAP Biznes: Pozabankowy rynek pożyczkowy wymaga skutecznych regulacji

"Głównym założeniem nowych regulacji jest uporządkowanie rynku pożyczkowego w kontekście kosztów ponoszonych przez klientów firm pożyczkowych. Stąd zdecydowaliśmy się na wprowadzenie ograniczeń wszystkich pozaodsetkowych kosztów kredytu" - powiedziała podczas debaty radca prawny w

Rząd przyjął założenia regulujące rynek firm pożyczkowych

odsetek za opóźnienia nie może przekroczyć sześciokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. Według założeń, zostaną wprowadzone ustawowe wymogi dotyczące podejmowania i wykonywania działalności polegającej na udzielaniu kredytów konsumenckich. Wymogi te będą dotyczyć udzielania pożyczek ze

Sobotnie porozumienie zmieniło założenia planu dla KW

19.01. Katowice (PAP) - Sobotnie porozumienie między stroną rządową a górniczymi związkami zmienia założenia rządowego planu naprawczego dla Kompanii Węglowej. Rezygnacja ze "stopniowego wygaszania działalności" czterech kopalń KW to jeden z elementów zmian. Jeden z podpisanych w sobotę

Projekt dot. BIG-ów: spór ws. momentu wymazywania przedawnionych danych

do rejestrów. Projekt założeń zawiera propozycje równoważące interesy obu stron. Mimo pewnych obostrzeń propozycje pozwalają przedsiębiorcom w bardziej swobodny sposób wykonywać działalność gospodarczą" - powiedział PAP Grzegorz Lang z Ministerstwa Gospodarki. Proponowane przez MG zmiany

Rząd zapowiada bezzwłoczną notyfikację w KE pomocy dla górnictwa

Tomczykiewicz. Jednym z głównych założeń pierwotnej wersji rządowego programu naprawy Kompanii Węglowej było przesunięcie 4 z 14 kopalń KW do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) celem likwidacji. Jednak po protestach i negocjacjach ze związkami zawodowymi rząd wycofał się z mówienia o bezpośredniej likwidacji

Piechociński: polskie górnictwo mało elastyczne i drogie

wprowadzenia głębokich działań restrukturyzacyjnych Kompania Węglowa może upaść w ciągu najbliższego miesiąca". Zapewnił, że po wdrożeniu planu naprawczego możliwe będzie wypracowanie dodatniego wyniku finansowego przez kopalnie. "Podstawowe założenia realizacji planu naprawczego Kompanii Węglowej

Redan: Spółka TXM planuje IPO do końca br., oferta warta kilkadziesiąt mln zł

akcje marketingowe, optymalizacja kosztów funkcjonowania. Redan zakłada także systematyczny rozwój modelu agencyjnego - blisko połowa sklepów funkcjonuje jako sklepy agencyjne. Spółka liczy także na dalszy wzrost sprzedaży w kanale internetowym, która już obecnie przekracza znacznie założenia

PARP: wsparcie dla firm produkcyjnych

przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych" - wyjaśniła Agencja. Jak podkreślono, wsparcie jest przeznaczone "na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, (...) przy założeniu, że realizacja tego programu rozpoczęła się nie wcześniej niż w 2007 roku"

Tania ropa i mocny dolar uderzyły w Lotos

- przyznaje wiceprezes Grupy Lotos. - Realizowane przez nas projekty spełniają ten warunek. Naszą intencją jest by projekt związany z wydobyciem ze złoża B8 był realizowany zgodnie z założeniami i uwzględnieniem sytuacji rynkowej. Niezatapialny prezes państwowej spółki. Szef Lotosu unika polityków, ale z

Vindexus liczy na dobry koniec roku i poprawę wyniku r/r

specyficzny, więc nie jest wykluczone, że plan nabycia portfeli za 20 mln zł może jednak zostać zrealizowany. "Jeden z banków ogłosił ostatnio przetarg na 6 portfeli, do kilku z nich przystąpiliśmy i jeśli wygramy dwa z nich, to spełnimy nasze założenia. Jeżeli jednak tak się nie stanie, to gotówkę

Colian zmienił nazwę na Colian Holding; Jutrzenka na Colian sp. z o.o.

. Ich celem jest osiągnięcie lepszej pozycji strategicznej oraz dalsze budowanie przewagi konkurencyjnej. Połączenie pod jednym szyldem całej działalności pozwoli na pełną integrację firmy FC Solidarność ze spółką Colian sp. z o.o." - czytamy dalej. Zmiany te pozostają bez wpływu na dotychczas

PARP: pożyczki dla kobiet na uruchomienie biznesu

, które są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami). Współpraca ta musi dotyczyć podmiotów z co najmniej dwóch krajów, a jej celem jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych" - wyjaśniła Agencja. Jak podkreślono, wsparcie jest przeznaczone "na pokrycie kosztów przygotowania i

Tydzień Wolności Internetowej likwiduje bariery dla małych firm

rozwinięcie działalności gospodarczej w internecie o wartości ponad 2,5 tysięca złotych. W skład pakietów wchodzą m.in. aplikacje umożliwiające wykonanie strony WWW, założenie sklepu internetowego, Office 365 ale też usługi bankowe, kurierskie czy wynajmu powierzchni biurowej. - W pakietach połączyliśmy

Mazowieckie urzędy pracy dostały 8,8 mln zł na pomoc młodym bezrobotnym

również dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także refundowane koszty doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej przez pracodawcę" - dodał. WUP podał, że na realizację działań związanych z aktywizacją zawodową bezrobotnych do 25. roku życia minister

Trudna sytuacja w Kompanii Węglowej

siedzibie firmy w Katowicach odbyło się spotkanie zarządu ze związkami zawodowymi, podczas którego zaprezentowano im założenia programu naprawczego. Związkowcy dowiedzieli się m.in, że spółka nie wyemituje euroobligacji, co miało zapewnić jej dopływ pieniędzy. "Uzyskaliśmy informację, że plan

Związki: program naprawczy Kompanii Węglowej nieaktualny

Poinformował o tym w czwartek PAP szef górniczej Solidarności Jarosław Grzesik. Wcześniej przedstawiciele związków rozmawiali z zarządem spółki na spotkaniu, podczas którego zaprezentowane miały im zostać założenia programu naprawczego. Jak przekazał Grzesik, zaraz po spotkaniu prezes KW Mirosław

Kopacz: w Polsce coraz lepszy klimat dla biznesu

projektu nowej Ordynacji podatkowej, po drugie - założeń nowego Prawa działalności gospodarczego, i po trzecie - przyspieszenia prac (nad Kodeksem budowlanym - PAP)" - podkreśliła. Premier zadeklarowała, że rząd jest zdeterminowany, by poprawiać warunki działania firm. Jej zdaniem wynik Polski w

Opolskie. Ponad 200 lokali dla firm rozpoczynających działalność

przeznaczonych na prowadzenie działalności - biura, pomieszczenia handlowo-usługowe, powierzchnie magazynowe. Okupniak zapewniała, że koszty wynajęcia takich powierzchni dla startujących na rynku firm są bardzo atrakcyjne i wynoszą do 50 zł za metr kw. Ponadto 11 z działających już w woj. opolskim instytucji ma

MG: nowe rozwiązania przyspieszą arbitraż

postępowanie przed sądem arbitrażowym zbliża się do końca, w dodatku na korzyść przedsiębiorcy upadłego i nagle jest przerywane" - mówił Haładyj. Dlatego resort gospodarki proponuje, by postępowanie przed sądem polubownym, które jest już w toku, mogło nadal się toczyć. Według założeń MG, jeśli strony

Projekt. Parki krajobrazowe i rezerwaty - na obszarze kilku województw

W projekcie zaproponowano też m.in. skreślenie przepisu określającego maksymalną cenę biletu wstępu do parku narodowego lub na niektóre jego obszary. Po zmianie prawa to dyrektorzy parków będą je określali. Nowe przepisy pozwolą na ograniczenie kosztów działalności parków narodowych oraz uproszczą

MF chce, by firmy rozliczały się w gotówce do kwoty 3 tys. euro

Postulat obniżenia z 15 tys. do 3 tys. euro progu dla obowiązkowego rozliczania się bezgotówkowego przez przedsiębiorców znalazł się w opinii Ministerstwa Finansów do projektu założeń ustawy Prawo działalności gospodarczej. Resort finansów zaproponował, by włączyć taki przepis do ewentualnej

Branża pożyczkowa podzielona ws. propozycji ograniczenia lichwy

Chodzi o projekt założeń do nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i prawa bankowego. Dyrektor departamentu korporacyjnego w Provident Polska Patrycja Rogowska-Tomaszycka powiedziała PAP, że nadrzędnym celem propozycji Ministerstwa Finansów jest lepsza ochrona interesów konsumenta

Bez programu naprawczego Kompania Węglowa wkrótce upadnie

Przedstawiony przez zarząd plan zakłada m.in. ograniczenie kosztów, zmianę organizacji produkcji oraz sprzedaż kilku kopalń. Z jego założeniami nie zgadzają się związki zawodowe. Prezes Taras tłumaczył, że program jest niewątpliwie trudny do zaakceptowania przez stronę społeczną, ale - jak

Taras: bez programu naprawczego KW wkrótce upadnie

zarząd plan zakłada m.in. ograniczenie kosztów, zmianę organizacji produkcji oraz sprzedaż kilku kopalń. Z jego założeniami nie zgadzają się związki zawodowe. Prezes Taras, który na chwilę wyszedł z sali, gdzie trwają rozmowy ze związkowcami powiedział dziennikarzom, że program jest niewątpliwie trudny

Rząd chce zmniejszyć obowiązki dla firm

Założenia rządowego projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej mają na celu zniesienie lub ograniczenie wielu zbędnych, czasochłonnych i uciążliwych dla przedsiębiorców obowiązków.Opodatkowanie dowozu pracowników do zakładu pracyObecnie wiele sporów podatników z

Grupa Kęty prognozuje 29,5 mln zł zysku netto za IV kw. i 175,1 mln zł w 2014 r

(zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniesie 63 mln zł, wzrost o 25% do zeszłego roku. Narastająco po 12 miesiącach wartości te wyniosą odpowiednio 232 mln zł (zysk operacyjny) i 315 mln zł (EBITDA). Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w

Action prognozuje wzrost zysku netto do 73,45 mln zł lub 70,85 mln zł w 2014 r.

przychodach odpowiednio: 5.450 mln zł i 5.995 mln zł. "Przy opracowaniu drugiego wariantu prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Action S.A. na rok 2014 i 2015 przyjęte zostało założenie organicznego wzrostu działalności Grupy, bez pozyskania dodatkowego źródła finansowania kapitału obrotowego

Śląskie. Unijne wsparcie dla osób planujących założenie własnego biznesu

W ramach projektu "Startuj z SPNT" mogą oni liczyć na dotację na rozpoczęcie działalności do 40 tys. zł, półroczne wsparcie na pokrycie kosztów stałych prowadzenia firmy w wysokości 1680 zł miesięcznie, a także bezpłatne szkolenia i doradztwo. "Już w pierwszym dniu zgłosiły się do

MG: nowe rozwiązania przyspieszą arbitraż

postępowanie przed sądem arbitrażowym zbliża się do końca, w dodatku na korzyść przedsiębiorcy upadłego i nagle jest przerywane" - mówił Haładyj. Dlatego resort gospodarki proponuje, by postępowanie przed sądem polubownym, które jest już w toku, mogło nadal się toczyć. Według założeń MG, jeśli strony

MF chce, by firmy rozliczały się w gotówce do kwoty 3 tys. euro

Postulat obniżenia z 15 tys. do 3 tys. euro progu dla obowiązkowego rozliczania się bezgotówkowego przez przedsiębiorców znalazła się w opinii Ministerstwa Finansów do projektu założeń ustawy Prawo działalności gospodarczej. Resort finansów zaproponował, by włączyć taki przepis do Pdg lub do

Szczecin. Technopark Pomerania oficjalnie otwarty

Według założeń inwestora, którym jest miasto Szczecin, Technopark ma być ośrodkiem wspierającym innowacyjną przedsiębiorczość, wspomagającym lokalne firmy i zwiększającym atrakcyjność miasta dla zagranicznych inwestorów. "Nie jest to inwestycja, która - jak niektórzy twierdzą - jest

Samorząd Gliwic: kopalnia Sośnica-Makoszowy może być rentowna

, opracowanie pokazuje m.in., że obecna zła sytuacja ekonomiczna zakładu wynika przede wszystkim z wcześniejszych zaniechań. Połączeniu obu kopalń towarzyszyły założenia dotyczące m.in. koniecznych prac, aby ograniczyć jednostkowe koszty wydobycia. Chodziło m.in. o likwidację zbędnego majątku i niezbędne

Polska firma za granicą zatrudni Polaków? Będą dopłaty

. - zapowiedział. Panek zwrócił uwagę, że program jest kierowany nie tylko do osób, które dopiero wyjechały z kraju i mają jeszcze polskie obywatelstwo, ale również do tych, którzy deklarują polską narodowość i są potomkami starszej polskiej emigracji. - Wyszliśmy z założenia, że każdy przedsiębiorca realizujący

PARP: wsparcie dla firm produkcyjnych

celem jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych" - wyjaśniła Agencja. Jak podkreślono, wsparcie jest przeznaczone "na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, (...) przy założeniu, że realizacja tego programu rozpoczęła się nie wcześniej niż w

KGHM: koszt uruchomienia Sierra Gorda to 4,156 mld dol.

działalności. Prezes nie chciał zdradzić, jakiezałożenia odnośnie produkcji z tego złoża w samym 2014 r. "Jesteśmy w fazie dochodzenia do pełnych zdolności produkcyjnych. Obecne estymacje nie są jeszcze w pełni wiarygodne i wymagają uzgodnienia z naszym partnerem, Sumitomo. Dlatego nie chciałbym ich

Eksperci: Sośnica-Makoszowy może być rentowna [Tylko u nas]

ogromna strata w działalności kopalni, która stanowiła 26 proc. straty całej Kompanii Węglowej SA w roku 2013 - czytamy w raporcie. Kolejnym powodem tego, że Sośnica-Makoszowy przynosi straty, jest zbyt duża liczba pracowników. Od 2005 roku struktura zatrudnienia nie uległa znaczącej zmianie. W 2005

Grupa SMT ma kontrakt we Włoszech na ok. 3 mln euro

;Wartość umowy jest zależna od liczby i rodzaju dokonanych przez Conti Travel rezerwacji hotelowych z wykorzystaniem platformy iAlbatros. Przy założeniu utrzymania dotychczasowej liczby obsługiwanych przez Conti Travel rezerwacji, spółka szacuje wartość umowy na około 3 mln euro" - podkreślono w

Opole. Miasto szuka partnera do budowy parkingu wielopoziomowego

handlowej oraz firma Strabag. W wyniku tych rozmów powstał - jak wyjaśniła rzeczniczka - "szkielet oczekiwań" wobec całej inwestycji i co do zakresu prac, które będzie musiał wykonać partner prywatny. "Założenia te będą jednak jeszcze przedmiotem negocjacji. Na wnioski zainteresowanych

Holenderski dom maklerski wchodzi na polski rynek. Zamierza wykosić konkurencję niskimi opłatami

proc. udziałów w polskim rynku. W Holandii firmie udało się to osiągnąć po roku działalności. Broker zapewnia, że jest to możliwe do wykonania dzięki oferowaniu inwestorom opłat i prowizji niższych o 80 proc. niż obowiązujące stawki rynkowe. Wirtualna Polska podaje, że np. w przypadku akcji KGHM za 2

Szczecin.Pierwsze firmy wprowadzają się do Technoparku

Według założeń inwestora, którym jest miasto Szczecin, Technopark ma być ośrodkiem wspierającym innowacyjną przedsiębiorczość, wspomagającym lokalne firmy i zwiększającym atrakcyjność miasta dla zagranicznych inwestorów. Jak informują służby prasowe Technoparku, dotychczas ok. 65 proc. powierzchni

Zysk netto grupy PKN Orlen w I kwartale br. wyniósł 64 mln zł

. "W drugiej połowie roku poinformujemy o naszej ocenie makro i naszych założeniach co do cash flow operacyjnego na kolejne lata" - dodał. Zysk netto grupy PKN Orlen wyniósł w I kwartale br. 64 mln zł wobec 6 mln zł zysku konsensusu. Utrudnieniem dla działalności spółki w tym okresie było słabe

Pasieki sposobem na bezrobocie na wsi

lat. W sumie dałoby to ponad 7,5 tys. ton miodu rocznie, czyli połowę obecnej polskiej produkcji. Dodatkowo pasieki będą wytwarzać inne wyroby: mleczko pszczele, wosk, kit pszczeli (propolis), jad pszczeli, pyłek kwiatowy, pierzgę. Według wyliczeń autora programu koszt założenia gospodarstwa

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

można dostać na założenie własnej firmy, to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 23 tys. zł. Aby ją uzyskać, trzeba się zarejestrować jako osoba bezrobotna. Dotacja ma charakter jednorazowy i jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z podjęciem

TIM: Wyniki za III kw. dobrym prognostykiem na kolejne kwartały

zrealizowane przyjęte wcześniej założenia, że przy sprzedaży na poziomie 150 mln zł kwartalnie TIM nie będzie generował strat. W III kwartale do osiągnięcia takiego pułapu obrotów zabrakło nam tylko 3 mln zł. Osiągnięte wyniki dobrze prognozują na ostatni kwartał 2014 r. Są również dobrą podstawą do

Global Cosmed prognozuje wzrost zysku netto do 8,01 mln zł w 2014 r.

Warszawa, 02.04.2014 (ISBnews) - Global Cosmed prognozuje, że jego jednostkowy zysk netto wzrośnie w tym roku do 8,01 mln zł z 7,04 mln zł zysku w ub.r., zaś przychody zmniejszą się do 142,76 mln zł ze 156,99 mln zł w ub.r., podała spółka. Zysk z działalności operacyjnej prognozowany jest na

Kto odpowie za skok na kasę?

, bo żadna z Kas nie była w wystarczająco dobrej sytuacji finansowej, by przejąć Wspólnotę. Prawnicy banków byli zdziwieni, gdy się dowiedzieli, jak wygląda działalność Kasy i jakie umowy podpisywała w ostatnich latach. Uznali, że ryzyko związane z fuzją jest zbyt duże. Już na początku roku, kilka

Nowe przepisy uniemożliwią omijanie prawa przy udzielaniu "chwilówek"

Chodzi o projekt założeń do nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i prawa bankowego, przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Rzeczniczka prasowa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Cieloch zwróciła uwagę w rozmowie z PAP, że projekt przewiduje wprowadzenie limitu

Grodno odnotowało rekordowe przychody w III kw. roku obrotowego

rekord sprzedaży w spółce i ponad 30% poprawa zysków. Wyniki finansowe potwierdzają, że mamy skuteczny pomysł na rozwój spółki i potrafimy prześcignąć branżę. Plany strategiczne realizujemy zgodnie z założeniami, kolejny rok obrotowy przyniesie dalsze wzrosty spółki" - powiedział Jurczak, cytowany w

Szczecin. Firmy informatyczne zainteresowane Technoparkiem Pomerania

Według założeń inwestora, którym jest miasto Szczecin, Technopark ma być ośrodkiem wspierającym innowacyjną przedsiębiorczość, wspomagającym lokalne firmy i zwiększającym atrakcyjność miasta dla zagranicznych inwestorów. Spółka w tym miesiącu powinna otrzymać pozwolenie na użytkowanie. Obecnie

Popieranie lobby zawodowych doprowadzi nas do greckiej tragedii

założeniu, że to, co proponuje rząd, jest zawsze złe, bo nie chce dać pieniędzy potrzebującym. A przecież im się należy, bo ciężko pracują. Jestem za tym, aby rząd dokładnie wsłuchiwał się w postulaty rozmaitych lobby i szukał kompromisu, ale nie może akceptować wszystkiego jak leci, bo to oznacza

SKOK Wołomin spodziewa się wyniku netto w okolicy 82 mln zł w 2014 roku

, że będzie rosła. Z kolei koszty własne naszej działalności są niższe niż w bankach. Ponadto systematycznie wprowadzamy coraz efektywniejsze procedury zapewniające bezpieczeństwo pieniędzy naszych członków. Jeśli chodzi o zysk netto, w całym 2013 roku przekroczył on 82 mln zł. Planowany wynik

Sobotnie porozumienie zmieniło założenia planu dla KW

. Rokowaniom ma podlegać również nowy zakładowy układ zbiorowy pracy dla Nowej Kompanii; ich podstawą mają być dotychczasowe zapisy porozumień zbiorowych funkcjonujących w KW. Założenia osłon socjalnych w pierwotnym planie dla KW zakładały m.in., że z pracy w kopalniach przekazywanych do SRK odejdzie za

Śląskie wyda 650 tys. zł na kampanię promocyjną w telewizji

Kampania "Śląskie. Tu się inwestuje" ma na celu - oprócz promocji atrakcyjności inwestycyjnej województwa - również budowanie wizerunku najlepszego ekonomicznie regionu Polski. Jej założenia przedstawili we wtorek na konferencji przedstawiciele urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego

Rząd o górnictwie: koszty wydobycia rosną, ceny węgla spadają

głębokich działań restrukturyzacyjnych Kompania Węglowa może upaść w ciągu najbliższego miesiąca". Zapewnił, że po wdrożeniu planu naprawczego możliwe będzie wypracowanie dodatniego wyniku finansowego przez kopalnie. "Podstawowe założenia realizacji planu naprawczego Kompanii Węglowej dotyczą

Karpiński pozytywnie nastawiony po rozmowach z komisarzem UE o LOT

LOT-u jest zgodny z wymogami UE, a te wymogi to ponowne usprawnienie firmy, adekwatny udział firmy w kosztach restrukturyzacji i zastosowanie środków, które skompensują zakłócenia konkurencji wynikające z pomocy państwa. Karpiński bronił planu. "Dzisiaj realizacja działalności na poziomie

Zakontraktowanie Sygnity gwarantuje 470 mln zł przychdów w r.obr. 2013/14

przekłada się na obniżenie kosztów finansowych działalności grupy i prezentowane kwartał do kwartału lepsze wyniki finansowe; umocnienie się na pozycji jednym z czołowych dostawców rozwiązań dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego, czego wyrazem obok uznania naszych klientów jest znaczący, bo aż 29

Eksperci: rynek firm pożyczkowych może się skurczyć o jedną trzecią

strukturę rynku i w działalność firm pożyczkowych. Z badania przeprowadzonego przez PwC wynika, że zmiany - wprowadzając zależność między terminem zapadalności udzielanej pożyczki a jej maksymalnymi kosztami - odzwierciedlają rzeczywistą strukturę kosztów pożyczek, zarówno z punktu widzenia firm, jak i ich

Rząd chce pomóc sadownikom: ze środków UE i specjalnego funduszu

przyznał, że "jest już zgoda ministra finansów na utworzenie takiego funduszu". Resort na razie przygotował założenia do ustawy powołującej taki fundusz. Pomoc przysługiwałaby tym, których dochody spadną o ponad 30 proc. średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat, np. z powodu spekulacji

Podkarpackie. Budowa centrum kongresowego w Jasionce opóźniona

Podkarpaciu aulą na tysiąc osób. Drugi budynek będzie przeznaczony na działalność wystawienniczą i biurową. Łączna powierzchnia centrum wyniesie ponad 27,5 tys. m kw., zaś kubatura obiektu to ponad 203,7 tys. m sześc. W założeniach samorządu województwa w centrum mają się mieścić m.in. instytucje i agendy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Koszt (ekonomia)

Koszt – wyrażone wartościowo (w pieniądzu) celowe zużycie środków gospodarczych i usług obcych oraz czasu pracy pracowników, jak również niektóre wydatki nieodzwierciedlające zużycia, a dotyczące normalnej działalności danej jednostki w danym okresie.

Koszt psychiczny

, którą człowiek wydatkuje w trakcie realizacji dowolnych działań określimy mianem kosztu psychicznego tej działalności. Np. koszt psychiczny pracy, psychiczny koszt współdziałania z innymi ludźmi, psychiczny koszt nauki, psychiczny koszt zakupów, psychiczny koszt ruchu drogowego?itp. Ilość osobniczej

Koszt krańcowy

nie może być ujemny. Oznacza to, że zwiększenie produkcji nie może pociągać za sobą zmniejszenia kosztów całkowitych.Dla niektórych rodzajów działalności gospodarczych koszty krańcowe wykazują jednokierunkową dynamikę, tj. wyłącznie spadają wraz ze wzrostem wielkości produkcji. Oznacza to, że koszt każdej kolejnej

Anonimowi Alkoholicy

, w jaki sposób uczestnicy sami nauczyli się żyć bez alkoholu. Konsekwentnie nie zabraniają też swoim uczestnikom indywidualnego i prywatnego angażowania się w powyższe przedsięwzięcia zawodowo lub społecznie. Historia Na świecieMiejscem założenia AA były Stany Zjednoczone. Incjatorem był makler giełdowy Bill W. (William

COGS

Cost Of Goods Sold (ang. – Koszt Wyrobów Sprzedanych, Koszt Własny Sprzedaży). KWS obejmuje wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z wytworzeniem wyrobów sprzedanych..Używany w kalkulacyjnym rachunku wyników: Przychód ze sprzedaży – KWS – Koszty Zarządu – Koszty

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.