istota działalność gospodarcza

Adriana Rozwadowska

[TYLKO U NAS] Szefowa inspekcji pracy: kontrole w firmach bez zapowiedzi

[TYLKO U NAS] Szefowa inspekcji pracy: kontrole w firmach bez zapowiedzi

Po decyzji szefowej PIP Iwony Hickiewicz inspektorzy pracy będą wreszcie mogli kontrolować firmy "na legitymację", czyli bez siedmiodniowego uprzedzenia. Kontrole PIP bez zapowiedzi zdecydowanie zwiększą skuteczność działań inspekcji pracy.

Rząd przyjął projekt ułatwień w znakowaniu importowanych produktów

Rząd przyjął we wtorek projekt noweli ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przewiduje on ułatwienia w znakowaniu towarów sprowadzanych do Polski. Przedsiębiorcy mają dzięki temu zaoszczędzić ok. 70 mln zł rocznie.

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy ułatwiającej oznaczanie towaru

Sejm poparł w piątek zaproponowaną przez Senat zmianę terminu wejścia w życie noweli ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która łagodzi przepisy dotyczące oznaczania towaru wprowadzanego do obrotu na terenie Polski.

Resort rolnictwa: to nieprawda, że 99 proc. firm działa uczciwie

prowadzenia działalności przez instytucje finansowe i szczególnych środków nadzoru nad działalnością tych podmiotów. (...) W tym wymiarze ujawniają się zasadnicze, i w istocie nieusuwalne, rozbieżności z ogólnymi regułami prowadzenia działalności gospodarczej, jakie przewiduje przedłożony w toku uzgodnień

W Lublinie rozpoczął działalność sąd arbitrażowy

powszechnego o nadanie mu klauzuli wykonalności. Wysokość opłaty w sądzie arbitrażowym zależy od wartości przedmiotu sporu oraz ilości powołanych arbitrów. Przedsiębiorcy obecni na uroczystej inauguracji działalności sądu podkreślali, że chcieliby, aby rozstrzyganie sporów przebiegało szybciej, sprawniej i z

Nie żądajcie od RPP krzywoprzysięstwa

Nie żądajcie od RPP krzywoprzysięstwa

Deklaracja Henryka Kowalczyka, posła Prawa i Sprawiedliwości odpowiedzialnego za prace nad programem gospodarczym partii, że przy wyborze nowych członków Rady Polityki Pieniężnej będzie brana pod uwagę ich skłonność do poluzowania polityki pieniężnej, jest przejawem skrajnej nieodpowiedzialności

Wykonanie strony internetowej a podatek dochodowy

, które wykonywałyby czynności związane z istotą tej usługi,- umowa zlecenia lub umowa o dzieło została zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną i jej jednostki organizacyjną niemającą osobowości prawnej,- zlecona usługa nie wchodzi w zakres prowadzonej przez podatnika

Wykonanie strony internetowej a podatek dochodowy

, które wykonywałyby czynności związane z istotą tej usługi,- umowa zlecenia lub umowa o dzieło została zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną i jej jednostki organizacyjną niemającą osobowości prawnej,- zlecona usługa nie wchodzi w zakres prowadzonej przez podatnika

Posłowie za poprawkami Senatu do noweli ustawy o CIT i PIT

kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwach UE oraz należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), o ile będą one tam prowadziły rzeczywistą działalność gospodarczą. Przepisy przewidują dodatkowe wyłączenia m.in. w stosunku do dochodów zagranicznych spółek osiągających przychody w wysokości

Łopata: PSL za sprawozdaniem komisji dot. wykonania budżetu za 2013 r.

W Sejmie trwa debata nad sprawozdaniem komisji finansów dotyczącym wykonania budżetu państwa za 2013 r. i udzieleniem rządowi absolutorium, a także sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w minionym roku. "W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą rozwoju lokalnego

marszałek województwa. Grupa taka może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji strategii rozwoju lokalnego. Strategia rozwoju lokalnego może być realizowana na obszarze zamieszkanym przez nie więcej niż 150 tys. mieszkańców, ale nie mniej niż 30 tys. Jej istotą jest angażowanie miejscowych

Prezydent podpisał nowelę ustawy o CIT i PIT

podatników kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwach UE oraz należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), o ile będą one tam prowadziły rzeczywistą działalność gospodarczą. Przepisy przewidują dodatkowe wyłączenia m.in. w stosunku do dochodów zagranicznych spółek osiągających

Czy obowiązek złożenia polisy OC istnieje również po stronie wykonawcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

Czy obowiązek złożenia polisy OC istnieje również po stronie wykonawcy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

Pytanie Odbędzie się przetarg na dzieło "Koncepcja...", w którym chcę wziąć udział, jako osoba, która wykonała juz kilka takich dokumentów. Nie prowadzę działalności gospodarczej i nie zamierzam jej prowadzić, jedynie przystąpić do postępowania o zamówienie publiczne jako osoba nie

SKOK-i negatywnie o rządowym projekcie ustawy ich dotyczącej

spółdzielczym charakterem działalności kas" - uważa Kasa Krajowa SKOK. Przygotowany przez resort finansów projekt nowelizacji ustawy o SKOK i o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ma dostosować obecne przepisy do zasad udzielania pomocy publicznej w UE. "Istotą rozwiązań zawartych w projekcie jest

Projekt ustawy dotyczącej rozwoju lokalnego - do drugiego czytania

terenie kilku gmin. Nadzór nad LGD sprawuje marszałek województwa. Grupa taka może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji strategii rozwoju lokalnego (LSR). Strategia rozwoju lokalnego może być realizowana na obszarze zamieszkanym przez nie więcej niż 150 tys. mieszkańców, ale nie mniej niż

SN: zakaz konkurencji może obowiązywać także na rynku regulowanym

, która wcześniej zatrudniała go na stanowisku prezesa, uznała, że podjął on w istocie działalność konkurencyjną i z tego powodu odmówiła mu wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Mężczyzna skierował wówczas pozew przeciwko podlaskiej spółce. W I instancji sprawę

Zdaniem Ministerstwa Finansów przedsiębiorca "transportowiec" wliczy w koszty dietę z tytułu odbytej podróży

wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej stanowiących istotę tej działalności. Skutkowało to brakiem możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wartości diet.Niemniej jednak orzecznictwo Na-czelnego Sądu Administracyjnego (np. wyroki z dnia: 29 sierpnia 2008 r., sygn. akt II FSK 812

Komisja kodyfikacyjna za klauzulą w sprawie unikania opodatkowania

Komisja kodyfikacyjna za klauzulą w sprawie unikania opodatkowania

członkowskich. "Zgodnie z założeniami klauzula z przyszłej ordynacji będzie miała zastosowanie do sztucznych i niemających uzasadnienia czynności podejmowanych przez podatnika w sferze aktywności gospodarczej, za pomocą których próbował on w sposób sprzeczny z celem i istotą przepisów podatkowych osiągnąć

Rząd przyjął projekty zmian dotyczące prawa bankowego i listów zastawnych

częściowe wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy 2013/36/UE w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi (dyrektywa CRD IV). Dyrektywę CRD IV tworzą przepisy określające wymogi dla banków i firm

"Wielka koalicja" w Parlamencie Europejskim broni Junckera przed wotum nieufności

"Wielka koalicja" w Parlamencie Europejskim broni Junckera przed wotum nieufności

Wielkie Księstwo wabiło je do siebie bardzo niskimi stawkami podatkowymi. Choć rzeczywistą działalność gospodarczą prowadziły w innych krajach, m.in. na terenie UE, to w Luksemburgu płaciły podatek CIT. Gdy wybuchł skandal "Luxleaks", Juncker tłumaczył, że jako premier nie uczestniczył w

Kontrola krzyżowa - weryfikacja zasadności zwrotu VAT

kontrolą podatkową może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym kontrolą u podatnika w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności. Z czynności tych sporządza się protokół. Ustawodawca dopuścił, więc możliwość zażądania od

Pomoc prawna za darmo. Ustawa niewolna od wad

Pomoc prawna za darmo. Ustawa niewolna od wad

przygotowaniu projektu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Pomoc nie będzie jednak obejmowała spraw z zakresu prawa podatkowego, celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem jej rozpoczynania. Pomocy prawnej będzie udzielał osobiście

Mamy coraz więcej zagranicznych turystów. Bo Polska jest piękna i tania

Mamy coraz więcej zagranicznych turystów. Bo Polska jest piękna i tania

okres aktywności turystycznej, a dzięki temu uda się rozładować tłok w kluczowym okresie letnim. Z drugiej strony - jeśli okres aktywności turystycznej będzie dłuższy, poprawi się rentowność działalności gospodarczej w tej branży. Nie będzie trzeba zarabiać tylko w kilka tygodni, więc nie będzie takiego

Sejm za ukróceniem wyprowadzania zysków firm do rajów podatkowych

przepisy nie będą stosowane wobec podatników kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwach UE oraz należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), o ile będą one tam prowadziły rzeczywistą działalność gospodarczą. Przepisy przewidują dodatkowe wyłączenia m.in. w stosunku do dochodów

Posłowie za projektem dot. ukrócenia wyprowadzania zysków firm

podatników kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwach UE oraz należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), o ile będą one tam prowadziły rzeczywistą działalność gospodarczą. Przepisy przewidują dodatkowe wyłączenia m.in. w stosunku do dochodów zagranicznych spółek osiągających

NIK zbada sprawę publikacji ustawy w ramach trwającej już kontroli

podatkowych. Nowe przepisy nie będą stosowane wobec podatników kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwach UE oraz należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), o ile będą one tam prowadziły rzeczywistą działalność gospodarczą.

Nie chcemy zakładać korporacji

młodych na rynku pracy jest zakładanie własnych przedsiębiorstw. W 2012 roku w Polsce działalność gospodarczą prowadziło aż ok. 1,7 miliona osób. Jednak według Global Entrepreneurship Monitor 2013 prawie połowa polskich przedsiębiorców jest nimi z konieczności. Są to osoby, które założyły firmy dlatego

Rzecznik przedsiębiorców na kłopoty biznesu?

istocie był on bardzo zbliżony do Rzecznika Praw Przedsiębiorców, choć zakres jego działania był nieco inny (mógłby on pomagać także osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej). Projekty powoływania urzędów rzecznika czy to przedsiębiorców, czy podatników jest w gruncie rzeczy formą budowania protezy

Polski biznes wciąż walczy z barierami [Raport]

Są to m.in.: - Zbyt wysokie podatki i składki na ubezpieczenia społeczne. Niejasne przepisy podatkowe prowadzące do licznych konfliktów między przedsiębiorcami i skarbówką. - Nadmierne obciążenia administracyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności związane z

Fundacja ClientEarth chce zaskarżyć do TK zapisy dot. prosumentów

, podnosząc, że z punktu widzenia konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej prosument - wytwarzając energię elektryczną w mikroinstalacji - prowadzi działalność o zarobkowym charakterze. "Z tego względu ograniczenia w prowadzonej działalności mogą być dokonywane wyłącznie w drodze ustawy

Opodatkowanie terminowych lokat przedsiębiorcy

w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Ponadto należy rozpatrzyć, czy środki zgromadzone na tej lokacie są w istocie związane z działalnością gospodarczą czy też nie.Przedsiębiorcy, zwłaszcza opodatkowani na zasadach ogólnych, woleliby, aby odsetki z lokat można

W Warszawie trwa konferencja poświęcona informacji o środowisku

również to, gdzie takie informacje zdobyć, tak naprawdę decydują o czasie i ryzyku, a tym samym koszcie prowadzonej działalności gospodarczej. W istocie więc tak naprawdę decydują o tym, czy dane przedsięwzięcia inwestycyjne, czy przedsięwzięcia gospodarcze będą realizowane i czy będą realizowane z

"Puls Biznesu": Pitera wpycha firmy w ręce CBA

Minister uznaje lobbing za działalność przestępczą. "To absurd" - grzmią przedstawiciele biznesu. "To pomysły nie do przyjęcia. Minister Pitera nie rozumie istoty lobbingu. Jesteśmy przeciwni temu projektowi" - mówi gazecie Bogusław Piwowar, wiceprezes Business Centre Club

Samozatrudnienie - alternatywa dla umowy o pracę? Jak to zrobić legalnie

gospodarczego. Małe firmy to także szansa dla pracodawców, którzy dotychczas zatrudniali liczne zespoły pracowników, ale w kryzysie muszą ograniczyć liczbę zatrudnionych. Zamiast całkowicie rezygnować pracownika, można mu zaproponować założenie działalności gospodarczej i zastąpienie umowy o pracę umową

Pracodawcy chcą, by TK zbadał przepisy ws. służbowych podróży kierowców

zastosujemy je do branży transportowej, to można powiedzieć, że skutek jest taki, iż działalność gospodarcza w tym zakresie (transportu drogowego - PAP) przestaje być opłacalna" - powiedział Zalasiński. Wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbigniew Rynasiewicz powiedział w czwartek PAP, że Ministerstwo

Rada Ministrów wydała rozporządzenia dotyczące zmian w ustawie o OFE

"Zmiany wprowadzone do ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w OFE zmieniły także przepisy ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Dotyczy to kwestii istoty i funkcjonowania Funduszu

Szczurek: będzie projekt zmieniający vacatio legis ws. wyprowadzania zysków

podatników kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwach UE oraz należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), o ile będą one tam prowadziły rzeczywistą działalność gospodarczą.(PAP)

Eksperci: Umowa handlowa UE - USA korzystna dla korporacji

wyobrażają sobie jednak, by taki system został przeszczepiony do relacji USA-UE. Nie ma badań Były wiceminister nauki, ekspert gospodarczy dr Wojciech Szewko zwrócił uwagę na brak rzetelnych badań i symulacji dotyczących wpływu umowy TTIP na polski system gospodarczy. Według niego z ocen dokonywanych np

ISP: efektywność VAT i akcyzy spada, rosną zaległości i wyłudzenia

towarów i usług oraz tworzenia podmiotów gospodarczych w innych krajach UE pozwalają w sposób niekontrolowany uchylać się od opodatkowania. Unia ani w VAT, ani w akcyzie nie wypracowała "szczelnej" i bezpiecznej fiskalnie koncepcji przechodzenia towarów i usług między poszczególnymi

Konstytucjonaliści: NBP ma współdziałać z rządem, ale nie angażować się w politykę

sytuacji gospodarczej mogłaby naruszać niezależność banku centralnego. Winczorek: Zależy, co rozmówcy mieli na myśli Na upublicznionym przez "Wprost" nagraniu Belka, Sienkiewicz i szef gabinetu Belki w NBP Sławomir Cytrycki rozmawiają o hipotetycznym wsparciu przez bank centralny budżetu państwa

Projekt ws. praw konsumenta ma opuścić sejmową podkomisję

ryzyko uszkodzenia towarów w transporcie, aż do momentu, gdy konsument wejdzie w ich posiadanie" - dodała Affre. Zwróciła też uwagę na definicję konsumenta, którą wprowadza projekt. "Za konsumentów będą uznawane również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli zawierają umowę

Trybunał Konstytucyjny: 75 proc. PIT to nie konfiskata

Zwykłe stawki podatku od dochodów osobistych to 18 i 32 proc. Są też inne stawki tego podatku. Na przykład liniowy PIT od działalności gospodarczej ma 19-proc. stawkę. Szczególną, bardzo wysoką stawką, objęte są natomiast dochody, które podatnik ukrył przed fiskusem. Jeśli ten je odkryje, może

W Senacie ustawa ułatwiająca przedsiębiorcom składanie wniosków online

przewiduje wiceminister skrócenie procedury rozpatrywania wniosków przedsiębiorców przyspieszy rozpoczęcie działalności gospodarczej, co może im przynieść wzrost przychodów w wysokości nawet 232 mln zł rocznie. Jednocześnie jak wyliczył resort gospodarki ujednolicenie i elektroniczna forma dokumentów może

Sejm uchwalił nowelę ustawy o upadłości konsumenckiej

26.06. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej , które nieumyślnie wpadły w kłopoty finansowe, będą mogły łatwiej ogłosić upadłość, co pozwoli im na rozpoczęcie nowego rozdziału z czystą kartą - taki ma być skutek nowelizacji uchwalonej w czwartek przez Sejm

Karpiński: program dot. górnictwa trudny, ambitny, ale realistyczny

działalność gospodarczą (...) ma być spółką rentowną" - zaznaczył. Dopowiedział, że w jego przekonaniu planowane przez rząd wobec górnictwa działania można nazwać "humanitarną restrukturyzacją" i że są one objęte "bardzo bogatym programem osłonowym" oraz że "praktycznie żaden

Karuzele podatkowe - duży problem dla budżetu i jeszcze większy dla polskich przedsiębiorców

przestępstwa karuzelowe było znaczne wzmożenie kontroli podatkowych, o tyle zabrakło już adekwatnego działania organów państwa, na utrudnione życie przedsiębiorców spowodowane tymi kontrolami,. Obecnie bowiem wszyscy przedsiębiorcy sprzedający towary za granicę są karani za działalność nieuczciwych

Kluby jednomyślnie za projektem ustawy o upadłości konsumenckiej

Przedstawiciele klubów poselskich zgodnie podkreślali, że zmiany w obecnie obowiązującej ustawie są bardzo potrzebne, bo jest ona martwym prawem. "Projekt ma dać możliwość oddłużenia niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi i nieprowadzących działalności gospodarczej"

Czy filozofia przydaje się w biznesie? Stoicki biznes - na tym naprawdę można zarobić

ANETA AUGUSTYN: Biznes stoicki - to się opłaca? DR TOMASZ MAZUR: Od pięciu lat mam własną działalność gospodarczą, działalność stoicką - nie pamiętam takiego miesiąca, żeby firma przyniosła straty. Kilka razy w miesiącu organizuję płatne warsztaty i spotkania filozoficzne dla osób prywatnych i dla

Sankcje wobec Janukowycza i 17 prominentów z Ukrainy weszły w życie

, ich spółki córki etc. Zgodnie z istotą sankcji nie tylko zamraża się ich aktywa, ale również nie można im udostępniać żadnych środków ekonomicznych (czyli towaru ani gotówki). Innymi słowy, wszelka działalność handlowa ze spółkami należącymi do oligarchów na liście jest mocno ryzykowna - wyjaśnił

Jak zaksięgować odszkodowanie z PZU za pęknięte rury?

ryzyku prowadzenia działalności gospodarczej), gdyż zyski nadzwyczajne są związane z klęskami - na przykład pożar, powódź. Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 32 i 33 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.). Odpowiedź udzielona: 4 marca 2010 r. Czytaj

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

odpowiednio o 8 proc. "Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 3,8 proc., a w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła o 3,7 proc. Wzrost wartości dodanej brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej wyniósł 16 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r." - napisano

W tym tygodniu możemy dowiedzieć się, czy zmiany w OFE są zgodne z konstytucją

działalności gospodarczej. Wniosek prezydenta TK połączył ze skargą Rzecznika Praw Obywatelskich. Była RPO Irena Lipowicz zarzuciła przepisom naruszenie zasad zaufania obywateli do państwa oraz niedziałania prawa wstecz. RPO podał, że do jego biura trafiły liczne skargi obywateli na zmiany w OFE, w których

Uchylona uchwała antysmogowa. Sąd wierzy w węgiel

, przemilczenia i zdumiewające niekonsekwencje. Sprawa najważniejsza, czyli zgodność uchwały z konstytucją. Według WSA doszło do złamania wolności prowadzenia działalności gospodarczej, równości i praworządności. To bardzo mocne zarzuty, choć nijak nie mogę przełożyć ich na poziom konkretu. Jeśli bowiem rzekoma

Polak w święto popracuje dla centrali w USA

pracy jest uzasadnione i potrzebne, biorąc pod uwagę charakter świadczonych usług oraz międzynarodowy zasięg prowadzenia działalności gospodarczej przez coraz więcej firm - mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Lepsza konkurencyjność i nowe miejsca pracy Zdaniem

Krynica: Gospodarcza ofensywa PiS. Kaczyńskiego pomysły na gospodarkę

, że więcej szczegółów tego programu rząd przedstawi jesienią. - Zdaję sobie sprawę, że potrzebna jest poprawa warunków działalności gospodarczej - mówił Donald Tusk.

PiS chce radykalnych zmian: reforma podatków, 1,2 mln miejsc pracy, nowe ministerstwa

funduszy spójności na wieś, utrzymanie KRUS i podatku rolnego. "System Tuska" W programie opisano "system Tuska", który - jak czytamy - "jest wypaczeniem istoty demokracji", ma "antyrozwojowy charakter blokujący możliwości osiągania pozytywnych zmian gospodarczych i

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

3 proc., wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 4 proc., natomiast w budownictwie wzrosła odpowiednio o 8 proc. "Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 3,8 proc., a w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła o 3,7 proc. Wzrost wartości dodanej brutto w działalności

Pracodawcy kontra związkowcy. Kto dyktuje Sejmowi ustawy

m.in. ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorców szczególnie bolą ustawy mające wpływ na ich sytuację finansową. Dla Pracodawców RP przykładem złych decyzji rządu jest utrzymanie na kolejne trzy lata wyższej stawki VAT. - Wyższy podatek VAT dotyka przede wszystkim konsumentów, a

Promocja polskiej energetyki w harvardzkim klubie na Manhattanie

współdziałania. "Po raz pierwszy USA będą nie tylko partnerem w walce, ale też politycznym partnerem w zakresie gospodarczego bezpieczeństwa Polski" - oceniła. Pytana przez PAP, czy ewentualnych dostaw amerykańskiego gazu nie tamują przepisy prawne obowiązujące w USA wyjaśniła, że terminale gazu

Mieszkania wyborcze 2015. Co obiecują partie?

budżetowej dopłaty). Natomiast ZL chce poprawić dostępność mieszkań na wynajem. Jak relacjonowała PAP, kandydujący do Sejmu z listy ZL Janusz Palikot (Twój Ruch) przekonywał w czasie jednej z konferencji prasowych, że dotychczasowe programy rządowe dla młodych kupujących mieszkania w istocie "wspierały

Ukraina, Gruzja i Mołdawia bliżej UE, Rosja grozi im odwetem [ANALIZA]

podpisały z UE porozumienia o wolnym handlu porozumienia o wolnym handlu, a Gruzja i Mołdawia również umowy stowarzyszeniowe. Tę ostatnią Ukraina podpisała w marcu. Umowy znoszą bariery celne w wymianie handlowej Unii z trzema krajami i zobowiązują je do dostosowania zasad działalności gospodarczej do norm

Prezydent Szczurek o roszczeniach Ryszarda Krauze wobec Gdyni

analizowali, czy warto kupić udziały w PPTKM, by później wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi. Ponadto odzyskiwanie nieruchomości jest jedyną działalnością tej spółki. - Dotykamy tu innej rzeczy, bowiem jeżeli mówimy o podmiotach gospodarczych, to nie możemy ich wyjmować z obrotu gospodarczego. Dlatego

Jak budować, aby nie paść

rynek i zawyżona cena. Gdy jednak wygrywa firma, oferująca niską cenę, bardziej doświadczeni wykonawcy uważają, że przetarg był źle przeprowadzony. W Polsce musieliśmy odrabiać i zapóźnienia w infrastrukturze i zapóźnienia cywilizacyjne, dotyczące przyzwyczajenia ludzi do obrotu gospodarczego. Jest duża

Internauci wybiorą logo, którym Polska będzie się promowała na świecie

partnerze biznesowym Olins mówił: "Największy umysł kreatywny, jaki kiedykolwiek poznałem, i jednocześnie najbardziej irytująca istota ludzka". Olins stał za zmianą marki British Telecom na BT czy za sloganem "The future's bright, the future's Orange" (Przyszłość jest jasna, przyszłość

Trzęsienie ziemi w pożyczkach internetowych? Wchodzi potężny gracz

czekać trzęsienie ziemi, bowiem - jak dowiadujemy się nieoficjalnie - w najbliższym czasie zagości u nas potężny "społecznościowy" gracz ze Skandynawii - serwis TrustBuddy.com . Podobno rozmawia już z biurami informacji gospodarczej na temat możliwości sprawdzania polskich pożyczkobiorców w

Posłowie chcą uprościć przepisy o upadłości konsumenckiej

wykorzystywania przepisów o upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przez nieuczciwych dłużników, z pokrzywdzeniem wierzycieli. () (W związku z tym) rodzi również ryzyko negatywnego odbioru społecznego (tych) przepisów" - głosi opinia Prokuratury Generalnej. Poza tym, uważa PG

URE: 1 mln zł kary dla Enionu za ubiegłoroczne awarie

działalność koncesjonowaną był obowiązany do zachowania szczególnej staranności i profesjonalizmu wynikającego zarówno z zawodowego charakteru tej działalności, jak i faktu, że działalność ta podlega szczególnym rygorom. W istotę działalności gospodarczej wkomponowane jest bowiem wymaganie posiadania

Fundusz inwestycyjny Ryszarda Krauzego na skraju przepaści

nie podlega prawu upadłościowemu, bo choć jest spółką akcyjną, to nie prowadzi samodzielnie działalności gospodarczej, ale jedynie jest właścicielem nieruchomości i akcji firm - mówi osoba znająca kulisy sprawy. Czy tak było istotnie? Kancelaria Giertycha nie odniosła się do tej sprawy. Od miliardera

Zwrot nadwyżki VAT w terminie 25 dni

podatkowej wynikają z:1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.),2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3

Wejchert: Walkman Sony żyje i ma się świetnie. Podobnie jest z portalami

. Dookoła tego portalu, po fuzji z o2, można zbudować dochodowy biznes. Tym bardziej że grupa może rozwijać nowe linie produktów i usług. To zresztą szalenie ważny element każdej dobrze prowadzonej działalności gospodarczej. Trzeba się cały czas dynamicznie rozwijać, zmieniać, dostosować do nowych

Szare paliwa wypłukują nam portfele

Hydra paliwowej szarej strefy podniosła łeb w zeszłym roku. Fachowcy z branży ze zdumieniem patrzyli, jak nagle statystyki handlu paliwami zaczęły chudnąć - chociaż Polska ciągle notowała wzrost gospodarczy. Najbardziej szokował pierwszy od lat spadek sprzedaży oleju napędowego, używanego głównie

Wszystko na kredyt. Nowa normalność

Już u schyłku średniowiecza, gdy rodził się wczesny kapitalizm, zrozumiano (znalazło to także akceptację niektórych Reformatorów), że pieniądz kredytowy jest motorem rozwoju gospodarczego. Ci ostatni zaznaczali jednakże, że można mu wyznaczyć cenę (stopę procentową), gdy użyty zostanie do

Dziki handel w parku. Straż miejska nie reaguje

" mają zarejestrowaną działalność gospodarczą, skoro nie wolno im prowadzić jej w tym miejscu? Coś tu nie działa, egzekucja przepisów przegrywa z polską rzeczywistością. Jak praca straży wygląda w praktyce, pokazał drugi dzień Wielkanocy. Na słonecznym Polu Mokotowskim natrafiłem na trzy punkty

Będziemy walczyć o koszer i halal. Rolnicy bronią rytualnego uboju

autorzy nie widzą, że zakaz tego uboju to pozbawianie naszych przedsiębiorców swobody działalności gospodarczej. I to w kraju, który jest jednym z największych eksporterów żywności w Europie i tym się chlubi. Ludzie piszą, że ten ubój jest niehumanitarny, ale przecież każdy ubój jest niehumanitarny. To

Po co ci lampa - weź światło w leasing

Na początek warto wyjaśnić, że leasing to nie tylko usługa finansowa dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Dla zwykłych śmiertelników też istnieje możliwość skorzystania z takiego sposobu finansowania. Niewątpliwym atutem w przypadku skorzystania z leasingu konsumenckiego są mniej

Rząd tnie koszty, twórcy w płacz. 'Dyskryminacja i propaganda'

działalność gospodarczą opodatkowaną liniowym 19-proc. PIT i będą mieli możliwość odliczenia do 100 proc. kosztów uzyskania. - Twórcy polscy nie stanowią grupy społecznej o najwyższych przychodach, która powinna ponosić koszty poprawy stany finansów publicznych - przekonuje Lewandowski. Jego zdaniem kryzys i

Eksperci: Polska radzi sobie lepiej z kryzysem niż inne kraje UE

Brothers. To była działalność nawet nie spekulacyjna, która jest istotą rynków finansowych, ale hazardowa - uprawiana w kasynach" - powiedział. Ocenił, że kryzys zaczął się dopiero od momentu, kiedy rządy poszczególnych państw postanowiły ratować tego typu instytucje. Zaczęły one przerzucać

Rozregulowani. Pawlak idzie na wojnę z VAT

. Bezpłatna rejestracja Jest: Podatnik rejestrujący się jako płatnik VAT płaci 170 zł. Musi też złożyć papierową deklarację. Ma być: Opłata zniknie, rejestracja będzie darmowa. Obniży to koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Sam wniosek podatnicy złożą drogą elektroniczną. Mniej obowiązków dla

Efekt Doliny Krzemowej

działalności gospodarczej. Oby ta była wyjątkiem. Z pewnością mam za mało danych, by bardziej szczegółowo ocenić projekt rozbudowy PPNT. Zakładam, że przed zaangażowaniem się władze miasta szczegółowo oceniły tak "plusy dodatnie", jak i "plusy ujemne" wynikające z przedsięwzięcia. Ale

Balcerowicz o wolności

- ripostował profesor. - Została dofinansowana przez pana Arkadiusza Musia, który jeszcze w 1990 roku był prokuratorem, a potem skusiła go wolność gospodarcza i stał się wybitnym przedsiębiorcą, producentem szkła budowlanego. Jest przykładem na to, jak działa społeczeństwo obywatelskie. Według Balcerowicza

Jak wypłacać emerytury z OFE

funkcjonowania można by ograniczyć do minimum. Kontrolę właścicielską sprawowałby skarb państwa, a nadzór merytoryczny - Komisja Nadzoru Finansowego. Działalnością PZE kierowałby zarząd, zaś wyliczaniem emerytur zajmowałby się główny aktuariusz. W skład rady nadzorczej PZE weszliby przedstawiciele ministerstw i

Kto "otwartystą", kto "etatystą"

regulowaniu życia gospodarczego za pomocą środków administracyjnych". Paradoks polega na tym, że "etatystami" są w istocie "otwartyści", bo to oni za pomocą państwowych środków administracyjnych i MAiC chcą uregulować gospodarkę według swych marzeń i upaństwowić prywatny biznes

Gra w otwarte karty. Gazprom stał się oficjalnie częścią systemu władzy

W ostatni wtorek prezydent Rosji Władimir Putin zaszokował świat, wydając w specjalnym dekrecie instrukcje dla strategicznych rosyjskich spółek, które za granicą spotkają się z pretensjami wobec swojej działalności. Bez uprzedniej zgody władz Rosji spółkom tym nie wolno przekazywać informacji o

Cellary: Przejście firm i urzędów na "e" to dla nich szansa

znalezieniu odpowiedzi na pytanie: Jak tych ludzi przekonać, że to także szansa dla nich. Działalność gospodarcza, która wymaga fizycznej obecności, czy to w sklepie, czy w zakładzie rzemieślniczym lub usługowym, to nie tylko siedzenie za ladą lub biurkiem. Najważniejsze sprawy to codzienne kontakty z

Spółdzielnie dla spółdzielców, nie dla prezesów

właściwie dbać o nieruchomość czy przeprowadzać koniecznych remontów. A przecież to spółdzielcy finansują te remonty, działalność gospodarczą i kulturalną spółdzielni, rozbuchaną administrację, obsługę prawną, a także luksusowe życie prezesa. Jarzmo spółdzielni Słowo "właściciel" we władzach

Różne sposoby wydawania interpretacji

Różnica 1: moment złożenia wniosku Nie tylko przepisy podatkowe mogą być przedmiotem urzędowej wykładni. Na podstawie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej pytać można również o inne sprawy. Przedsiębiorcy mają możliwość występowania do organów administracji publicznej

Kto nam wypłaci emeryturę?

finansowemu. Natomiast gwarancji tego, że waloryzacje będą wyższe niż w ZUS, nie ma. Historia jednak uczy, że długotrwałe i głębokie załamania na rynkach występują rzadko, a jak już wystąpią, to jako element równie głębokiego ogólnego kryzysu gospodarczego. W takiej sytuacji państwo także będzie miało

Prezydent podpisał nowelę ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

zamieszczać na opakowaniu adresu polskiego dystrybutora. Przedsiębiorca z Unii Europejskiej (lub innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG: Islandii, Norwegii, Liechtensteinu) będzie mógł oznaczyć produkt adresem jego firmy znajdującej się w UE (EOG). Na przykład przedsiębiorca unijny

Bezcenne zdrowie

pracodawców do zatrudniania. Innym sposobem jest urealnienie składek przedsiębiorców oraz rolników. Dziś osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacają składkę nie od swoich realnych dochodów, lecz od pewnego wyznaczonego przez państwo minimum. To oznacza, że płacą one - w złotych - mniej niż osoby

Facebook zarabia mniej niż KGHM, ale jest wart 15 razy więcej

zdaniem inwestorzy obecnie poszukują nowego modelu gospodarczego, opartego na rewolucji naukowo-technicznej, bo stary już przemija. Czyżby czekała nas powtórka z rozrywki, czyli drugie z rzędu szaleństwo na punkcie spółek internetowych na giełdach? Jak pękała bańka Na początku 2000 r., krótko przed

Dopłaty do letniego wypoczynku dzieci pracowników

działalność w tym zakresie. Przy czym przepisy nie określają co należy rozumieć pod tym pojęciem. Powszechnie przyjmuje się, że do podmiotów prowadzących działalność w zakresie wypoczynku zalicza się zarówno te podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np

Nowatorska idea obejścia limitów Rostowskiego

podmiotów, ze swej istoty, niedziałających dla zysku;(2) strefę komercyjną, w której podmioty są zobligowane przez kapitał do wypracowywania zysku.- Taki model ekonomiczno-gospodarczo-społeczny nie ma precedensu w światowej praktyce gospodarczej - mówi Bielejewski.Przy tworzeniu modelu tego stowarzyszenia

Fiskus przyciśnie oszustów. "Wielki kapitał agresywnie unika podatków"

przecież chodzi w nim o to, by zapłacić mniej podatku. - Oczywiście to nie tak. Jak mówiłem, chodzi nam tylko o duże sprawy, systemowe. Takie jak z tego cypryjskiego przykładu. Jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, a swoje zyski przepuszcza przez system cypryjski tylko po to, by

Rentierzy rządzą. I niszczą świat

znaczną część odpowiedzialności za to zjawisko można przypisać bezpośrednio działalności rządu. W krajach europejskich, podobnie jak w USA, dochody z działalności rynkowej na ogół są bardzo zróżnicowane. Jednak kraje te przeprowadzają redystrybucję poprzez podatki i transfery w dużo większym stopniu, niż

Albo III filary, albo życie na krawędzi ubóstwa

pozytywny obszar ich działalności. Trzeba go zachować i kontynuować, co oznacza, że postulaty likwidacji OFE bądź różne pomysły na zupełne zahamowanie dopływu środków byłyby szkodliwe dla gospodarki i nie powinny być realizowane. Ale kto tak naprawdę te inwestycje finansuje? Pozornie pracownicy, bo

Będzie taniej w Internecie

Darmowa rejestracja domen i ich tańsze przedłużenia to tylko część oferty home.pl przeznaczonej dla przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą. Korzystając z pakietu Business Web (promocja "Zbuduj firmę w Sieci"), czyli profesjonalnej poczty e-mail i możliwości natychmiastowego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

księgowe Majątek w działalności spółki cywilnej Uwaga! Poniższy tekst pochodzi z 2002 roku. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w prawie. Jest to spółka kapitałowa, gdyż - w odróżnieniu od spółek osobowych opartych na zrzeszeniu się osób - jej istotą jest przede wszystkim zgrupowanie środków

Eksperci wybrali bubel prawny roku: obowiązek meldunkowy

plebiscycie wzięło udział kilkunastu ekspertów z najważniejszych organizacji biznesowych, m.in. Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", Krajowej Izby Gospodarczej, Konfederacji Pracodawców Polskich. Każdy głosował na trzy propozycje. W boju o niechlubne pierwsze miejsce i nagrodę

Państwo dobrobytu jednak winne

wskazuje na to, aby bankierzy w jednych krajach byli bardziej chciwi niż w innych. Trzeba natomiast mieć na względzie to, że banki są dziś jedną z najbardziej regulowanych przez państwo działalności gospodarczych i nie można ich oceniać, całkowicie pomijając rolę ich nadzorców i regulatorów. Jest przy tym

Polacy o kryzysie - połowa sądzi, że najgorsze przed nami-Eurobarometr

UE: tylko 17 proc. byłoby skłonnych po zwolnieniu szukać pracy w tym samym zawodzie w innej miejscowości (średnia w UE 32 proc.). Bardziej są już skłonni zmienić zawód, pozostając w tym samym miejscu zamieszkania (19 proc.). 12 proc. byłoby gotowych założyć własną działalność gospodarczą, a 7 proc

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery