handel uprawnieniami do emisji

Era węgla się kończy i nic tego nie zmieni

Era węgla się kończy i nic tego nie zmieni

prąd. Rząd PO-PSL i teraz Pis ubiega się o wiele taryf ulgowych dla polskiej energetyki opartej na węglu. Głównie darmowych uprawnień do emisji CO2, po to by te rachunki nie rosły. - System handlu prawami do emisji CO2 (czyli ETS - Emissions Trading System) powstał z kilku powodów. Najczęściej mówi się

MK: Wpływy Polski z systemu EU ETS mogą przekroczyć 100 mld zł w nast. 10 latach

100 mld zł" - czytamy w komunikacie. W 2020 roku mija 15 lat funkcjonowania europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych EU ETS. Wkrótce kończy się III okres rozliczeniowy, w którym od 2013 r. obowiązywały nowe, rozbudowane zasady funkcjonowania. EU ETS to system

Prezydent podpisał nowelę ustawy dot. uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. "Celem ustawy jest implementacja prawa unijnego, w tym wdrożenie przepisów

URE skorygował sposób obliczania kosztów CO2 w taryfach dla ciepła

wniosek Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Prezes URE przeanalizował aktualną sytuację na rynku handlu uprawnieniami do emisji. Dokonana została korekta dotychczasowego podejścia w kwestii obliczania kosztów emisji w taryfach dla ciepła" - czytamy w komunikacie. Od 1 października URE będzie

Prezydent podpisał ustawę o systemie rekompensat dla firm energochłonnych

pieniężnych przedsiębiorcom z sektora energochłonnego, których rentowność oraz konkurencyjność jest istotnie zagrożona w wyniku wzrostu cen energii elektrycznej, spowodowanego rosnącymi cenami zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych" - czytamy w informacji. Ustawa wdraża art. 10 ust. 6

Parlament Europejski przyjął zmiany w systemie EU ETS

Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Parlament Europejski przyjął nowe regulacje dotyczące unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), których celem jest zmniejszenie dostępności uprawnień do emisji CO2, podała instytucja. Za głosowało 535 deputowanych, przeciw było 104, a 39

Tauron miał szacunkowo 161 mln zł zysku netto, 957 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

marcu 2021 r. Decyzja o zmianie strategii została podjęta w związku z sytuacją rynkową, a w szczególności rosnącymi kosztami utrzymania pozycji na rynku giełdowym, zmianą warunków prawnych i rynkowych w obszarze handlu uprawnieniami do emisji CO2 związanych z Brexitem oraz pandemią COVID-19. Transakcje

Nowela ustawy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych w konsultacjach

Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw został skierowany do konsultacji publicznych, podano na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Projekt ustawy przewiduje m.in. zwolnienie

MPiT: Rząd przyjął projekt ws. rekompensat dla firm energochłonnych

potrzeb ich pracowników" - powiedziała Emilewicz. Zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2009 r. (tzw. dyrektywa EU ETS), wytwórcy energii elektrycznej objęci są systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Mimo, że część uprawnień otrzymują wciąż

Projekt rekompensat wzrostu cen prądu uzależnia je od zużycia i dochodu

część krajowej puli aukcyjnej w ramach nowego okresu rozliczeniowego europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), rozpoczynającego się od 1 stycznia 2021 r. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2020 r., podano także w wykazie. (ISBnews)

Rząd zgodził się na złożenie skargi ws. decyzji o rezerwie stabilności rynkowej

systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Rada Ministrów potwierdziła zasadność skorzystania przez Polskę z prawa wniesienia skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu

PCC Rokita zdecydowało o wcześniejszym wykupie obligacji o wartości 20 mln zł

ustalony na 30 kwietnia 2020 roku, natomiast dzień ustalenia praw do wcześniejszego wykupu na 23 kwietnia 2020 roku" - czytamy w komunikacie. W związku z decyzją o wcześniejszym wykupie, spółka za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wypłaci obligatariuszom uprawnionym z obligacji

Autopoprawka do projektu ws. cen energii wprowadza Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, 2. Budżet państwa w zakresie zmniejszenia przychodów z obniżonej stawki podatku akcyzowego Wolumenu uprawnień, które mogą zostać zlicytowane na giełdzie EEX przez Polskę już w roku 2019. Wolumen ten został oszacowany na 55,8 mln

KE pozwała Polskę do TSUE ws. zwolnienia z podatku akcyzowego od węglu i gazu

, podała KE. "W świetle polskiego ustawodawstwa, sprzecznego w tej kwestii z prawem UE, niektóre produkty energetyczne, takie jak węgiel i gaz, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa energochłonne objęte europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), są zwolnione z podatku

Sejm przyjął nowelizację ws. kontroli rynku kotłów na paliwo stałe

uprawnień organów Inspekcji Handlowej do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzanych do obrotu urządzeń grzewczych, a także wprowadzenie narzędzi umożliwiających ograniczenie importu kotłów niespełniających wymogów, z uwagi na istotny wpływ emisji zanieczyszczeń z tego typu urządzeń na

Tchórzewski: Podejmiemy działania na rzecz złagodzenia polityki UE ws. węgla

cieplarnianych na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla (unijny system handlu przydziałami emisji). Europosłowie poprali wniosek Komisji Europejskiej o zwiększenie tzw. "współczynnika linearnej redukcji" (ograniczenia liczby uprawnień), w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 2,2% od 2021 roku

KE chce by Polska dostosowała akcyzę na gaz i węgiel do przepisów unijnych

uprawnieniami do emisji (EU ETS), podała Komisja. "Na podstawie przepisów unijnych (dyrektywa w sprawie opodatkowania energii, dyrektywa Rady 2003/96/WE) przedsiębiorstwa korzystające z takich zwolnień ze względu na to, że przyczyniają się do poprawy stanu środowiska lub podwyższenia efektywności

KNF udzieliła zgody TGE na platformę aukcyjną uprawnień do emisji gazów

2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie. Należąca

IJ: Trend wzrostu cen hurtowych energii może utrzymać się do 2020 r.

elektrycznej, który widoczny jest także w Polsce. Przyczyną tej sytuacji jest wzrost cen europejskich uprawnień do emisji gazów cieplarnianych spowodowany reformą systemu handlu emisjami ETS. Dodatkowo wzrasta cena węgla kamiennego. Krajowa sieć elektroenergetyczna wymaga ciągłej i intensywnej modernizacji, co

ZPP: Wysokie ceny energii zagrożą konkurencyjności polskiej gospodarki

Kaźmierczak, cytowany w komunikacie. Eksperci ZPP podkreślili, że wzrost cen prądu to bezpośrednia konsekwencja silnego oparcia polskiej gospodarki na energii elektrycznej z węgla, w sytuacji, w której unijny system handlu uprawnieniami do emisji pogarsza opłacalność tego typu elektrowni. W związku z tym w

Fitch potwierdził ratingi Enei na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna

rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz ceny węgla kamiennego będą miały jedynie ograniczony wpływ na wyniki segmentu wytwarzania, z uwagi na ich oczekiwane odzwierciedlenie w rosnących hurtowych cenach energii elektrycznej na polskim rynku" - czytamy w

Liczba akcji Cognoru uprawnionych do dywidendy wzrosła do 123,4 mln sztuk

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Liczba uprawnionych akcji do dywidendy Cognoru za 2018 rok wzrosła do 123 406 256 sztuk w związku wprowadzeniem dziś do obrotu 335 937 akcji emisji nr 9, podała spółka. "Zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie

Tauron przeznaczy 1,5 mld zł na dokończenie bloku 910 MW w Jaworznie

budowy bloku gazowego w Łagiszy. "Przy rosnących cenach uprawnień do emisji CO2 opłacalność takiego bloku się poprawia i analizujemy, czy to już jest ten poziom, żeby kontynuować projekt. Jednak na dziś projekt jest wciąż w fazie zawieszenia" - wskazał Wadowski. Tauron Polska Energia S.A

Enea spodziewa się poprawy w wydobyciu i wytwarzaniu, obrót pod presją w 2019

spodziewa się w 2019 r. wzrostu wolumenu produkcji energii elektrycznej, przy raczej stabilnych cenach hurtowych, co również powinno się przełożyć na wzrost wyniku EBITDA, mimo wysokiej ceny uprawnień do emisji CO2. W 2018 roku EBITDA segmentu wytwarzanie wyniosła 868,7 mln zł, 18,1% więcej r/r

URE wszczął kolejne postępowanie wyjaśniające w zw. z cenami energii na TGE

paliwo oraz koszt zakupu uprawnień do emisji CO2. Ponadto, handel energią elektryczną w kontraktach terminowych na rynku hurtowym w znacznej mierze odbywa się na TGE, a ceny rozliczeniowe w transakcjach realizowanych na tym rynku można było dotychczas uznawać za ceny referencyjne dla rynku. Z tego też

Instrat: Budowa Ostrołęki C to 2,3 mld zł ujemnej wartości dla akcjonariuszy

ostatniego roku. Po reformie systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 marża w energetyce opartej na węglu znacząco się skurczy. Swoją cegiełkę dokładają również zaostrzone limity emisji tlenków siarki, azotu oraz pyłów" – dodał autor opracowania. "Ostrołęka C to projekt inwestycji

Enea miała 686,74 mln zł zysku netto, 2348,3 mln zł EBITDA w 2018 r.

oraz wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. Obszar Obrotu przyniósł EBITDA na poziomie -76 mln zł. Wyższe koszty zakupu energii i obowiązków ekologicznych (głównie obowiązek zielony) w obrocie detalicznym, a także wzrost ceny uprawnień do emisji CO2 w obrocie hurtowym przyczyniły się do spadku

Abadon RE zdecydował o przedterminowym wykupie obligacji na łącznie 25 mln zł

, powiększonej o kwotę odsetek należnych do dnia wykupu w wysokości 10,41 zł na jedną obligację. Łączna kwota wykupu wyniesie 15 156 150 zł. Wykupione obligacje z chwilą dokonania wykupu zostaną umorzone, podano także. Przedterminowy wykup obligacji serii 012 i 013 nastąpi wskutek realizacji uprawnień emitenta

Forum Energii: Unijny pakiet 'Czysta energia' wymusi zmiany na polskim rynku

na rynku źródłom rozproszonym oraz włączenie odbiorców i magazynów energii. Zwiększy się konkurencja, w tym ponadgraniczna. Wzrośnie handel energią elektryczną pomiędzy państwami, a nadzór nad nim będą sprawować nowo powołane Regionalne Centra Koordynacyjne. "Wzrost cen uprawnień do emisji CO2

Enea miała 259,63 mln zł zysku netto, 867,03 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

szacowanymi przychodami z tytułu kwoty różnicy ceny. Poziom wzrostu nie pokrył rosnących kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych, głównie z tytułu zakupu praw majątkowych. Natomiast obrót hurtowy pozostaje pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 co wpływa na wyceny kontraktów oraz

Enea miała wstępnie 506 mln zł zysku netto, 1,67 mld zł EBITDA w I poł. 2019 r.

cenie. Poziom wzrostu nie pokrył rosnących kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych, głównie z tytułu zakupu praw majątkowych; obrót hurtowy pozostaje pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, co wpływa na wyceny kontraktów oraz zabezpieczeń,podano również. "Jednostkowe wyniki

Enea miała 246,15 mln zł zysku netto, 798,78 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

obowiązków ekologicznych w obrocie detalicznym oraz wzrost cen uprawnień do emisji CO2 w obrocie hurtowym przyczyniły się do spadku EBITDA w tym segmencie (spadek r/r o 64 mln zł)" - wymieniono w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 4 009,61 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 2

Francuzi oskarżają Polaka i polską spółkę o pomoc w unikaniu podatków

słupów na Cyprze, Litwie i w Hongkongu. Consus będzie się starał udowodnić przed sądem swoją niewinność. Wyrok może zapaść już w tym miesiącu. "Mając nadzieję na rzetelne wyjaśnienie przypadków nieodprowadzenia VAT od transakcji uprawnieniami do emisji CO2 w latach 2008-09, prezes Consus France, jak

Energa: Trwają prace nad dokumentacją potrzebną do wydania NTP dla Ostrołęki C

. Mamy promesy bankowe, mamy podpisane porozumienie z FIZA Energia. Dziś nie mamy problemu, czy tylko jak" - podkreślił. Złożony przez ClientEarth pozew nie ułatwia realizacji projektu, powiedział także Kościelniak. Z kolei ceny uprawnień do emisji CO2 nie muszą stanowić problemu, ponieważ jego

ING BSK: PKB wzrośnie do 4,5% w br., a CPI przebije 3% na początku 2020 r.

, impuls w dużym stopniu sfinansują dochody jednorazowe - 5 mld zł w 2019 roku oraz 20 mld zł w 2020 roku. Obejmuje to: opłatę transferową OFE, sprzedaż uprawnień do emisji CO2 oraz aukcję częstotliwości 5G. Rząd zdecydował się też podnieść podatki (m.in. akcyzę na papierosy), składki (likwidacja limitu

Enea spodziewa się spadków w wytwarzaniu i dystrybucji w 2017 r.

spadek cen energii, niższy limit darmowych uprawnień do emisji CO2, spadek cen węgla i spadek produkcji energii elektrycznej. Pozytywnie oddziaływać będzie optymalizacja procesów wewnętrznych, podano w raporcie rocznym. W segmencie OZE spodziewany negatywny czynnik to utrzymujący się niski poziom cen

Przegląd prasy

UE objętych handlem uprawnieniami spadł o 8,7% w 2019 r. --MF zaoferuje obligacje o wartości 3-5 mld zł w czwartek --Unity Group: E-commerce w Polsce może przekroczyć 100 mld zł w tym roku --KIG: PKB spadnie o 0,5% w 2020 r., stopa bezrobocia wzrośnie do 7,5% we IX br. --Polskie LNG ma

Enea miała wstępnie 246 mln zł zysku netto, 799 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

obrocie detalicznym wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych nie rekompensuje wzrostu kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych (głównie z tytułu zielonych certyfikatów); obrót hurtowy pozostaje pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, co wpływa na

KE: UE kończy przygotowania na wypadek 'twardego Brexitu', możliwego 12 IV

zobowiązania podjęte w ramach budżetu na 2019 r. oraz zaakceptuje niezbędne audyty i kontrole. - Uprawnienia do połowów i rekompensaty: środki te przewidują rekompensatę dla rybaków i właścicieli statków z państw członkowskich UE w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z tytułu

IJ: Koszt energii elektr. zużytej przez gospodarkę wzrośnie do 49 mld zł w 2019r

. Główną przyczyną są galopujące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) spowodowane reformą europejskiego systemu handlu emisjami, jak również systematyczny wzrost cen węgla kamiennego na świecie i w Polsce. W efekcie kraje, które większość energii elektrycznej pozyskują z paliw kopalnych, w

Przegląd informacji ze spółek

akcji zwykłych serii E z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy, podała spółka. Emisja zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej - skierowanej do wybranych inwestorów, z uprawnieniem inwestorów będących akcjonariuszami spółki do pierwszeństwa w objęciu akcji serii E. Trakcja

Przegląd informacji ze spółek

) zawiadomienia o zamiarze realizacji przez AZ rzekomych (wg spółki) uprawnień wynikających z zastawu na 2% akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d., ustanowionego na rzecz AZ na podstawie umowy zastawu na akcjach Luka Rijeka d.d. z dnia 15 września 2017 r. zawartej pomiędzy spółką oraz AZ, podało OT

Przegląd prasy

. pracowniczych funduszy emerytalnych --KE obniżyła prognozę wzrostu PKB dla strefy euro o 0,1 pkt do 1,2% w 2019 r. --Rząd przyjął nowelę mającą poprawić dostęp pacjentów do wyrobów medycznych --Rząd przyjął projekt noweli o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów --KE: Deficyt general government

NBP: Większość firm planuje podnoszenie cen wyrobów własnych w I kw.

prognoz cen producentów przyczyniły się obawy o istotny wzrost cen energii dla przedsiębiorstw (głównie w związku z drożejącymi uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla). Około 40% badanych w SM NBP przedsiębiorstw uznało właśnie ceny surowców - w tym 18% firm ceny energii - za podstawowy czynnik

Można (już) handlować CO2

Tylko do końca kwietnia państwa UE miały czas, żeby przelać na indywidualne konta firm zezwolenia na emisję CO2 rozdzielane w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (ETS). W Polsce przekazanie przedsiębiorstwom uprawnień do emisji CO2 na lata 2008 i 2009 było wstrzymane

Enea miała 152,93 mln zł zysku netto, 287,37 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

wynik EBITDA na poziomie 38 mln zł, co oznacza spadek o 71% r/r. Wpływ na to miał wzrost kosztów obowiązków ekologicznych (głównie obowiązek zielony) oraz cen zakupu energii elektrycznej w obrocie detalicznym, a także wzrost cen uprawnień do emisji CO 2 w obrocie hurtowym. Wynik w Obszarze Wydobycia, po

Co zrobić z handlem emisjami CO2? Polska przejdzie do ofensywy

wysoka cena uprawnień do emisji zmusi firmy do jej ograniczenia, a jednocześnie handel emisjami jako mechanizm rynkowy będzie lepszy niż podatek. Okazało się jednak, że instrument wygrywa zupełnie inną melodię, niż chcą muzycy. Od 2008 r. ceny uprawnień do emisji zjechały z 24 euro za tonę do 7. Powodem

Przegląd prasy

uprawnienia do emisji CO2 znów drożeją    Dziennik Gazeta Prawna  -- Niedawno powołany szef KNF najprawdopodobniej już wkrótce zmieni zastępców. Nad urzędem faktyczną kontrolę przejmie premier -- Warunki mieszkaniowe Polaków poprawiają się, alw nadal jesteśmy na jednym z ostatnich

PGE zakłada spadek EBITDA w energetyce konwencjonalnej i OZE w 2017 r.

Bełchatowie - wyższe wolumeny produkcji z elektrociepłowni gazowych po oddaniu bloku w Elektrociepłowni Gorzów, - program poprawy efektywności, - ceny węgla zależne od zapisów w umowach oraz sytuacji rynkowej, - spadek cen praw majątkowych OZE - alokacja darmowych uprawnień do emisji CO2 na poziomie

Grupa Enea miała wstępnie 2,43 mld zł EBITDA i 751 mln zł zysku netto w 2018

uprawnień do emisji CO2. Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z 18 stycznia 2019 roku dotyczącego analizy wpływu wstępnych wyników finansowych obszaru Wydobycie na sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enea, spółka informuje, iż będą one miały negatywny wpływ na wyniki

Przegląd prasy

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Nielsen: Sprzedaż win aromatyzowanych wzrosła o 47% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, prosecco - o połowę --Ceny uprawnień do emisji CO2 osiągnęły poziom notowany ostatnio w 2008 r

"Rz" Przekonać nie tylko Brukselę

będą musieli kupić uprawnienia na rynku, przełoży się to na odbiorców. Prawnicy ClientEarth zaskarżyli wydane przez marszałków województw decyzje administracyjne, dzięki którym nowo budowane bloki mogły trafić na listę uprawnionych do handlu emisjami CO2. Lista we wrześniu znajdzie się w Brukseli i

UOKiK skierował do II etapu wniosek ws. przejęcia EDF Polska przez PGE

energetycznymi oraz europejskim rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2. W połowie maja br. PGE podpisała z EDF International SAS i EDF Investment II B.V. warunkowa umowę nabycia aktywów EDF w Polsce. Wartość transakcji to ok. 4,51 mld zł. PGE liczy na finalizację transakcji przejęcia aktywów EDF w ciągu

Zysk netto ZE PAK spadł r/r do 55,31 mln zł w I kw. 2017 r.

zielonych certyfikatach. W minionym kwartale wzrosły koszty zakupu uprawnień do emisji CO2,, w następstwie wyższej ceny w transakcjach zawartych jeszcze w ubiegłym roku. Spadły natomiast inne koszty związane bezpośrednio z poziomem produkcji, jak i część pozostałych" - skomentował prezes Adam Kłapszta

Węgiel jak ropa naftowa, a Polska jak Arabia Saudyjska

ponad wszelką wątpliwość nie udowodnił, że to człowiek odpowiada za zmiany klimatu. Paweł Sałek dodał, że Polska będzie sprzeciwiać się zmianom w europejskim systemie handlowania prawami do emisji CO2, który miałyby podwyższyć ceny uprawnień. - Handel prawami do emisji powinien być rynkowy, bez

Przegląd prasy

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  --Notowania uprawnień do emisji CO2 pną się w górę i biją kolejne rekordy, pociągając za sobą wzrost cen prądu. W przyszłym roku za energię możemy płacić o 30-50% więcej

Przegląd zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku

natomiast czasowe ograniczenie korzystania z ulgi – uprawnienie do opłacania Małego ZUS-u plus będzie przysługiwało przedsiębiorcom przez 3 lata w ciągu kolejnych 5 lat. "Nasz projekt utrzymuje mechanizmy, które pozwalają korzystającym z ulgi wypracować staż wymagany do emerytury

Brexit gospodarki nie tyka? Tknie, tylko Wielka Brytania musi naprawdę wyjść z UE

frachtowymi, giełdy metali, uprawnień do emisji CO2 i jeszcze wiele innych wyrafinowanych usług finansowych. Siedziby tych firm mieszczą się w Londyńskim City nie dlatego, że jest tam tanio, tylko dlatego, że to jest City. Ale atuty City mogą się skończyć, gdy Brexit przestanie być tylko wynikiem referendum

Bruksela szykuje nowy podatek od CO2

będzie rozciągnięty także na duże źródła emisji - elektrownie czy ciepłownie. To nie byłoby dla Polski korzystne. Nie mówimy, że się nie zgadzamy, ale czekamy, jak sytuacja się rozwinie - podaje nasze źródło w rządzie. W kilku krajach niezależny od systemu handlu uprawnieniami podatek od emisji CO2

"Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy", Czesi mają problem z gigantycznymi polskimi szklarniami

polskie szklarnie W przesłanym AP oświadczeniu Cintronex napisał, że szklarnie zbudowano "zgodnie z polskim prawem budowlanym" i posiadają one "wszystkie wymagane uprawnienia". Firma zwróciła się również do holenderskiego instytut badawczego o zaprojektowanie "specjalnego systemu

Przegląd prasy

, podała spółka. Bank powstrzymał się od wykonywania uprawnień wynikających z naruszenia umowy. --Klabater planuje debiut na rynku NewConnect na początku 2019 r., a w tym roku spółka zamierza pozyskać dodatkowy kapitał poprzez prywatną emisję akcji, poinformowali przedstawiciele spółki.  --Zarząd

Kupujesz na promocjach? Piwo i dziewięć innych produktów, które zdrożały najbardziej. Sklepy przestają nas rozpieszczać [BADANIA]

nie pozwala sobie na to, aby w istotny sposób różnić się w tym zakresie. Stałe ceny będzie im jednak coraz trudniej utrzymać. Szykuje się bowiem szokowa podwyżka cen prądu. Stawki za energię wzrosną w 2019 r. z uwagi na coraz wyższe ceny surowców i uprawnień do emisji CO2 nawet o 70 proc. Średnia

Przegląd prasy

do Polski przekroczył 14 mln ton w I-IX 2018, co oznacza wzrost o 72% r/r Parkiet --Prezes Impela: Rozmawiamy o akwizycji ze starannie wybranymi partnerami Dziennik Gazeta Prawna --ZCh Police nie kupiły od roku ani jednego uprawnienia do emisji CO2 wg gazety --PGE chce, by Autosan stanowił

PGE: Komitet inwestycyjny rekomenduje blok gazowy dla Elektrowni Dolna Odra

podejścia do zarządzania ryzykiem w tego typu projektach, w tym szczególnie ryzykiem regulacyjnym. Możliwe wprowadzenie limitów emisyjnych dla technologii konwencjonalnych, w połączeniu z postępującą rewizją systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, która może podnieść koszty wytwarzania energii

Przegląd informacji ze spółek

umów kredytowych w kwotach odpowiednio: 29 964 304,03 zł oraz 15 387 915,61 zł, podała spółka. Bank Pekao udostępnił dziś produkcyjną wersję bezpiecznego interfejsu API. Uprawnione podmioty za zgodą klientów mogą tym samym otrzymać dostęp do rachunków płatniczych oraz kart kredytowych, inicjować

Przegląd prasy

government do 1,2-1,5% PKB w 2020r. --PKO BP: Łącznie składki na BFG zaliczone w ciężar kosztów I kw. to 366,04 mln zł --BOŚ: Łączne składki na BFG zaliczone w ciężar I kw. br. to 32,05 mln zł --PGE otrzyma dodatkowo 10,9 mln uprawnień do emisji CO2 w 2019 r. --Gino Rossi wydłużyło termin spłaty

Krynica 2016. Priorytet rządu: zyski dla energetyki węglowej

opartej na paliwach kopalnych. - Europejski system handlu emisjami CO2 w dramatyczny sposób wpływa na perspektywy budowy nowych mocy. Nie wiemy, ile będzie kosztowało CO2 za 10 czy 15 lat - powiedział Michał Kurtyka. To prawda. Obecnie koszt emisji jednej tony CO2 wynosi ok. 5 euro za tonę. Unijna

Przegląd informacji ze spółek

decyzję o rozpoczęciu procesu ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym przeniesieniu notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, podała spółka.  Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego

Przegląd prasy

--FPP: Taksówkarze powinni zachować swoje uprawnienia, uregulujmy carsharing itp. --Rynek walutowy czeka dziś na wystąpienie brytyjskiej premier ws. Brexitu --Mzuri: Rynek najmu wzrośnie o 10% r/r do 2,2 mln najemców w 2017 r. --Oczekiwania dotyczące kształtowania się cen ropy naftowej w br. są

Przegląd informacji ze spółek

depozycji niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych za kwotę 26,73 mln zł netto, podała spółka. Akcjonariusze Mabionu zdecydują o emisji akcji serii T z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz o emisji warrantów subskrypcyjnych serii C bez prawa poboru, do objęcia których

Przegląd prasy

obligatariuszy nie jest sytuacją nadzwyczajną ani podstawą do jakiegokolwiek niepokoju, podała spółka. Łączna wartość obligacji serii T, U, W i Z wynosi 40 mln zł, a Murapol jest finansowo przygotowany na realizację uprawnień obligatariuszy, podano także. --Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia

Żywność, gaz, prąd, paliwa... Ceny pietruszki mogą być rekordowe. Co jeszcze zdrożeje w 2019? A co stanieje?

obywateli. Budżet zrezygnował z 2 mld akcyzy, firmy energetyczne zostały pozbawione 2 mld opłaty przejściowej, a koncerny energetyczne dostaną 4 mld zł nie od odbiorców prądu, ale z kasy państwa (ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2). Nie wiadomo jednak jeszcze, co z cenami prądu dla tych odbiorców

Przegląd prasy

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  -- W tym roku z rynku ma zniknąć 5,2 tys. małych sklepów. Zakaz handlu w niedzielę pogłębił ich problemy -- Z małego ZUS skorzysta 2/3 uprawnionych przedsiębiorców

Przegląd prasy

składki zdrowotnej z 9% do 11% --Na liście do wymiany są wpisani obecni szefowie MIB, MC i MSZ wg gazety -- Z grupy ponad 410 tys. uprawnionych wnioski o emeryturę złożyło ponad 283 tys., a ZUS wydał już ponad 160 tys. decyzji --KNF sonduje, które banki bez trudu udźwigną koszt prezydenckiego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

nadawania uprawnień - wynika z kontroli NIK.  Źródło: spółka Cyberbezpieczeństwo: Jak wynika z badania opinii zrealizowanego jeszcze w lutym br. przez firmę badawczą MAISON & PARTNERS na zlecenie mBanku, wielu z użytkowników sieci nie wiedziałoby co zrobić w sytuacji, gdy doszłoby do cyber-włamania

Akcjonariusze Briju zdecydowali o zmianie statutu i niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 29.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Briju zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wykreśleniu ze statutu spółki punktu dotyczącego upoważnienia zarządu do emisji akcji, a także o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r., wynika z uchwał walnego. "2. skreśla się treść § 81 o

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

cyfrowe. Handel 4.0, dzięki temu, że umożliwia stworzenie ekosystemu z dostawcami i producentami, pozwala być bliżej klienta, wypracować najlepsze dla niego korzyści oraz tworzyć atrakcyjne oferty dostosowane do indywidualnych potrzeb.  Źródło: spółka Dostęp do internetu: Według analizy PBI Gemius

Akcjonariusze Briju zdecydują 29 VI o zmianie statutu i niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 02.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Briju zdecydują o wykreśleniu ze statutu spółki punktu dotyczącego upoważnienia zarządu do emisji akcji, a także o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r., wynika z projektów uchwał na walne, zwołane na 29 czerwca. "2. skreśla się treść §

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.   "Tarcza 2.0" rozszerzyła krąg przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z trzymiesięcznego zwolnienia ze składek ZUS należnych za okres 1 marca &ndash

KE proponuje budżet UE w wysokości 1,11% DNB UE-27 na lata 2021-2027

, który jest powiązany z naszymi priorytetami politycznymi. Proponowany koszyk nowych zasobów własnych obejmuje: - 20% dochodów z systemu handlu uprawnieniami do emisji; - 3-procentową stawkę poboru mającą zastosowanie do nowej wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (która

Lewandowski: Podatek od transakcji jest wydajny i publicznie akceptowalny

składki, jaką płacą do budżetu UE - to trzeba znaleźć nowe źródła dochodów. Jest kilka kandydatur: * handel uprawnieniami do emisji CO2; * podatek od operacji finansowych - opodatkowanie transakcji; * opłata lotnicza. We wrześniu podamy dokładne szacunki kosztów poboru takich "podatków" czy

Przegląd prasy

osobach uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Parkiet --Prezes i2 Development: Biorąc pod uwagę, że w 2017 r. niemal podwoiliśmy sprzedaż dzięki transakcjom pakietowym, utrzymanie w 2018 r. sprzedaży na poziomie 800 mieszkań uznamy za dobry wynik --PKN Orlen wkrótce wybierze firmę

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

światłowodu jest utrudnione, czy to z powodów ekonomicznych czy technicznych.  Źródło: spółka Telekomunikacja: 1 marca weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych ułatwiające przeniesienie numeru przy

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

naturalnym celem spółki i konkretne działania z tym związane są w toku, poinformował prezes spółki Krzysztof Surgowt.   Źródło: ISBnews Vivid Games: Podtrzymuje swoje cele strategiczne. Środki z emisji obligacji, pozwolą nie tylko na rozwój działalności, ale również gotowość do wykorzystania

Zaoszczędzimy pieniądze i ochronimy klimat

UE jest dziś trzecim co do wielkości emitentem CO2 - po USA i Chinach. Cała trójka wspiera odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną, UE poszła jednak o krok dalej i stworzyła system handlu emisjami. Firmy, które emitują CO2, muszą kupować uprawnienia do emisji, którymi handluje się na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

płaszczyznach. Uzyskanie tych obiecujących wyników już na początkowym etapie funkcjonowania systemu to dowód przychylnego przyjęcia nowoczesnego rozwiązania przez pasażerów linii lotniskowych; w ciągu zaledwie 31 dni w ramach OPS zakupiono ponad dwa tysiące uprawnień do przejazdu na pokładach jedynie 15

Przegląd informacji ze spółek

wprowadzeniu do statutu zaproponowanych przez MSP zmian, które porządkują odpowiedzialność organów korporacyjnych i ich uprawnienia, minister skarbu Dawid Jackiewicz przyjął " z zadowoleniem". Ronson Development sprzedał ponad połowę ze 151 mieszkań dostępnych w drugim etapie inwestycji Kamienica

Przegląd prasy

umowę na łącznik S17 - Puławy za 233 mln zł --Rząd przyjął projekt ustawy regulującej handel uprawnieniami do emisji gazów --MF zaoferuje obligacje za 7-13 mld zł na 2 przetargach w styczniu --MF zaoferuje obligacje za 25-30 mld zł na 5-6 przetargach w I kw. 2015 r. --Rząd przyjął projekt ustawy

Firmy czeka kolejna podwyżka cen prądu

kupno 200- 300 megawatów. Być może sytuacja się wyklaruje, gdy będzie wiadomo, ile kosztują uprawnienia do CO2. I gdy rozwinie się handel nimi - dodaje Rudziński. Odbiorcy prądu tracą najbardziej na całym zamieszaniu. - Trudno nam cokolwiek zaplanować, gdy ceny prądu rosną z miesiąca na miesiąc

Spadające wyniki Taurona są efektem niższych cen energii i rosnącej konkurencji

, przychody z tytułu rezerwy operacyjnej, a także brak obowiązku tworzenia rezerw na uprawnienia do emisji CO2" - dodał wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Krzysztof Zawadzki. Spółka poinformowała, że produkcja węgla handlowego w trzech kwartałach 2014 r. osiągnęła poziom niższy niż rok wcześniej i

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

transakcjami mającymi na celu uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału, k) dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji, w rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

tytułu rzekomego naruszenia zapewnień złożonych w umowie sprzedaży spółki SMT Software Services w 2015 roku. Sąd oddalił powództwo w całości. Wydany wyrok jest ostateczny. Źródło: spółka eToro: Globalny dostawca rozwiązania do handlu społecznościowego (social trading), ogłosił uruchomienie polskiej

Przegląd prasy

Przegląd prasy Warszawa, 06.06.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy Rzeczpospolita -- Według najnowszego pomysłu na uregulowanie pracy sklepów w niedzielę handel w ten dzień dozwolony byłby tylko do godziny 13. Propozycję opracował Parlamentarny

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

instalacja aplikacji bez uprawnień jest zagrożeniem, a 61% nie uważa, że nielegalne pobieranie z sieci stanowi zagrożenie bezpieczeństwa.         Źródło: spółka Internet: Główny Urząd Statystyczny zbadał jak polskie przedsiębiorstwa wykorzystują dobrodziejstwa internetu

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

pacjentów, k) dostawy uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek redukcji emisji, w rozumieniu przepisów o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, l) usługi Banku

Finansowe relikty PRL. Ile dziś są warte?

realizacji we wskazanym przez klienta roku, brały udział w losowaniach uprawnień do nabycia aut w następnych latach. W razie niepomyślnego wyniku kolejnych losowań ci, którzy wnieśli przedpłatę na rok 1982, nabywali - już bez losowania - uprawnienie do zakupu samochodu w 1986 r. Osobom, które dokonały wpłaty

Ruszył przetarg na budowę elektrowni w Ostrołęce

Ostrołęce powstał  duży, węglowy  blok energetyczny, który jednocześnie będzie najbardziej efektywny ekonomicznie. Chcemy mieć nową jednostkę wytwórczą, wykorzystującą dostępne tam paliwo i wsparcie w zakresie przydziału uprawnień do  emisji dwutlenku węgla. Zmieniająca się sytuacja na rynku