formularze zamówień

Marek Okniński

Negocjacje bez ogłoszenia - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Negocjacje bez ogłoszenia - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Protokół postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia różni się od pozostałych formularzy wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne. Pobierz wzór dostępny poniżej.

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

Pytanie: Ogłosiłam przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych, z podziałem na 2 części (wartość zamówienia poniżej 14.000 euro). Przed terminem składania ofert otrzymałam pytania do siwz, gdzie w udzielonych wyjaśnieniach opisałam wszystkie pozycje formularza cenowego, których dotyczyły pytania. Do wyjaśnień dołączyłam formularz cenowy w części I po zmianach. Pominęłam w nim jedną pozycję. Podczas badania ofert okazało się, że jeden wykonawca skorzystał z zamieszczonego na stronie internetowej formularza cenowego po zmianach, bez tej jednej pozycji. Czy w tej sytuacji mogę unieważnić postępowanie w części I na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp? Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, gdyż zamawiający w takiej sytuacji nie może porównać ofert i dokonać ich oceny. Nadmieniam, iż wartość złożonych ofert w tej części wynosi 23.450,10 zł, 26.171,45 zł i 27.462,96 zł.

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiających obowiązek przekazania do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania z udzielonych w 2014 roku zamówień publicznych. Obowiązek dotyczy zarówno zamówień o wartości powyżej równowartości 30.000 jak i zamówień których wartość nie przekroczyła wskazanego progu.

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W trybie licytacji elektronicznej Zamawiający może dokonywać zakupu towarów lub usług, które opisał w sposób wyczerpujący i jednoznaczny, uniemożliwiający dostarczenie rzeczy

Przetarg ograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Przetarg ograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Poniżej do pobrania WZÓR protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: Pobierz: Protokół postępowania w trybie przetargu ograniczonego Czytaj więcej o rozporządzeniu

Biedronka w przyszłym roku uruchomi swój sklep internetowy

Biedronka w przyszłym roku uruchomi swój sklep internetowy

, a w sklepowych kasach można płacić jedynie gotówką. Jak wybrną z tego Portugalczycy? Według wp.pl Biedronka nie chce dowozić zamówień do domu, a jedynie udostępnić klientom formularz na stronie internetowej, gdzie ludzie będą mogli składać zamówienia. Zrealizowane zamówienie będzie zaś można odebrać

Poprawianie innych omyłek nie może doprowadzić do powstania istotnych zmian w treści oferty

Poprawianie innych omyłek nie może doprowadzić do powstania istotnych zmian w treści oferty

Pytanie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, a wynagrodzenie to cena ryczałtowa. Zamawiający zażądał załączenia do formularza oferty harmonogramu rzeczowo-finansowego i napisał w siwz, że cena oferty ma być zgodna z ceną wynikającą z tego harmonogramu. W jednym z punktów harmonogramu został

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

udzielenie zamówienia publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Wzory w wersji edytowalnej można pobrać ze strony www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl. Co stanowi podstawę prawą wzoru protokołu? Podstawę prawną wzoru

Tryb z wolnej ręki a możliwość składania ofert częściowych

Tryb z wolnej ręki a możliwość składania ofert częściowych

ogłoszenia i wykorzystania w sekcji IV Udzielenie zamówienia formularza ogłoszenia tyle razy, ile to jest konieczne, tylko gdy zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych - w konsekwencji zostały zawarte odrębne umowy na poszczególne części. Mimo to ewentualnie zamawiający może wyjątkowo

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu. Wzory te różnią się od siebie w zależności od trybu udzielanego zamówienia. W wersji do edycji można je pobrać ze strony www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl

Zamawiający przygotowuje wzór umowy o zamówienie publiczne

Zamawiający przygotowuje wzór umowy o zamówienie publiczne

Pytanie Zamawiający w przetargu określił ilość zamawianą w formularzu cenowym zawierającym kilka pozycji. W umowie są zapisy, iż umowa wyczerpuje się do wartości całego pakietu, a nie do wyczerpania poszczególnych pozycji w pakiecie. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem? Odpowiedź

Licytacja elektroniczna - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Licytacja elektroniczna - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Internecie Rozporządzenie w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Wzory w wersji edytowalnej można pobrać ze strony www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl

Samo zatytułowanie koperty oferty nie przesądza o jej treści

Samo zatytułowanie koperty oferty nie przesądza o jej treści

Pytanie: Prowadzimy postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył kopertę oznakowaną jako oferta, "nie otwierać przed..." itd. Na otwarciu ofert okazało się, że w środku tej koperty wykonawca złożył pismo z wyjaśnieniem

Wzór protokołu postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Wzór protokołu postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Rozporządzenie w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Wzory w wersji edytowalnej można pobrać ze strony www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl. Podstawę prawną

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

33. Czy istnieje sposób zbiorczego ogłoszenia wszystkich umów, czy każda jest odrębnym zamówieniem i trzeba ją ogłaszać oddzielnie? Odpowiedź Istnieje możliwość opublikowania jednego ogłoszenia i wykorzystania sekcji IV formularza ogłoszenia pt.: Udzielenie zamówienia - tyle razy ile to jest

Oświadczenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Oświadczenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

. Wzory protokołu dostępne w Internecie Rozporządzenie w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Wzory w wersji edytowalnej można pobrać ze strony: www.uzp.gov.pl

Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

internetowej www.uzp.gov.pl, na której umieszczony jest formularz dotyczący składania on-line sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych. W stosunku do uprzednio obowiązującego rozporządzenia nowym rozwiązaniem jest określenie wzoru jednego uniwersalnego załącznika, który będzie wykorzystywany przez

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Wzory w wersji edytowalnej można pobrać ze strony: www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl. Podstawa prawna Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U

Negocjacje z ogłoszeniem - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Negocjacje z ogłoszeniem - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Wzory w wersji edytowalnej można pobrać ze strony www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr

Dialog konkurencyjny - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Dialog konkurencyjny - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Wzory w wersji edytowalnej można pobrać ze strony www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r

Wpisanie złej daty w formularzu oferty - oczywista omyłka pisarska?

Wpisanie złej daty w formularzu oferty - oczywista omyłka pisarska?

Pytanie Wykonawca wpisał złą datę w formularzu oferty. Postępowanie zostało ogłoszone w czerwcu, a wykonawca wpisał kwietniową datę. Czy można to zakwalifikować jako oczywistą omyłkę pisarską? Odpowiedź Wpisanie złej daty może zostać zakwalifikowana jako oczywista omyłka pisarska. Zgodność oferty z

Wątpliwości co do oferty? Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

Wątpliwości co do oferty? Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

Pytanie Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymagał dostarczenie akcesoriów do urządzenia (zestaw), w skład którego wchodzi: 2 kartony, 5 taśm do drukarki, 3 płytki. Wykonawca w formularzu cenowym, w nazwie zaoferowanego asortymentu wpisał akcesoria do urządzenia, natomiast z załączonych

Poczta Polska przegrała. Powinna skarżyć InPost w ciemno

Poczta Polska przegrała. Powinna skarżyć InPost w ciemno

roku nie zgodziła się z tym argumentem. Nakazała jednak, aby organizator, czyli Centrum Usług Wspólnych (jednostka podległa bezpośrednio Kancelarii Prezesa Rady Ministrów), odtajniło formularz cenowy InPost i przeprowadziło ponowną ocenę ofert. Poczta nie zdążyła się jeszcze zapoznać z odtajnionym

Prywatna poczta nie lubi etatów? InPost kontra Poczta Polska

systematycznemu zwiększaniu - twierdzi Sebastian Anioł, prezes InPostu. Nie wyjaśnia jednak, skąd się w formularzu ofertowym wzięło 7 proc. Nie tylko cena Zasadę, że cena przestaje być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, wprowadziła w połowie października ubiegłego roku nowelizacja ustawy o zamówieniach

Kupił gwiazdkowy prezent na Grouponie. Czeka na niego do dzisiaj

z biurem obsługi klienta. Po kilku dniach otrzymał odpowiedź, że formularz jego zamówienia został wypełniony poprawnie i zgodnie z warunkami realizacja zamówienia powinna nastąpić w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia. "Partner zapewnił nas, że dołoży wszelkich starań

1 marca upływa termin przesyłania do UZP sprawozdania z zamówień publicznych udzielonych w 2012 r.

postępowań ogłoszonych w 2012 r., ale nie zakończonych podpisaniem umowy do dnia 31 grudnia 2012 r. Zasady składania sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych Sprawozdanie wypełniane jest i przesyłane przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

Pytanie Nasza szkoła prowadziła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy żywności. W jednej z części przez pomyłkę wprowadzono błędnie ilość dostarczanego nam makaronu (zamiast 1200 paczek wpisano do formularza 200, podobnie rzecz się miała dla galaretek - wpisano za małą

Kalkulacja kosztów udostępniania specyfikacji przetargowej

pytania zadane do treści specyfikacji. Tymczasem uwzględnianie w cenie formularza SIWZ elementów które nie mieszczą się w normie art. 42 ust. 2, stanowi naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający, który nie jest w stanie na podstawie kalkulacji kosztów uzasadnić ustalonej w

Ofertę zawierającą inną omyłkę można odrzucić, gdy wykonawca nie zgadza się na jej poprawienie

Pytanie W przetargu na usługę druku książek jednym z kryteriów oceny ofert jest termin realizacji jednego tytułu w oprawie twardej niciowanej. Wykonawca w formularzu zamiast powyższej pozycji wpisał "termin realizacji jednego tytułu w oprawie twardej szytej". Co powinien zrobić

Polują na naiwnych z Facebooka. Jak to robią?

. Następnie użytkownik proszony jest o wypełnienie stosownego formularza, gdzie wpisuje się dane personalne oraz numer karty kredytowej, zgadzając się na obciążenie swojego rachunku kosztami transportu zamówionych próbek. Po kilku dniach na wskazany adres zostaje dostarczona przesyłka z próbkami zamówionych

Nowe rozporządzenie ws. publikacji ogłoszeń

Urząd Zamówień Publicznych informuje o nowym rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1564/2005 Nowe rozporządzenie zostało

Czy można opublikować w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu poniżej 14.000 euro?

możliwość poprawy omyłkowo podanych w opublikowanym ogłoszeniu o zamówieniu informacji, w drodze zamieszenia w Biuletynie ZP ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Formularz przedmiotowego

UOKiK nakłada kolejną karę - 2 mln zł dla dwóch operatorów za naciąganie klientów

prawie do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni oraz wręczyć wzór takiego formularza. A jednym z zarzutów wobec Telekomunikacji Novum było to, że ich agenci nie przekazywali konsumentom formularza odstąpienia. O fatalnych praktykach TelePolski pisaliśmy też na stronach serwisu pieniadze.gazeta.pl

Gdy oferta nie odpowiada siwz...

przedłożonego dokumentu, o ile jego treść merytoryczna jest zgodna z siwz. Poprawianie innych omyłek Gdyby jednak powyższe dane były w ofercie prawidłowo podane (w innym miejscu niż przedmiotowy formularz) zamawiający ma obowiązek zastosować art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nim

Spór Poczty Polskiej i InPostu o listy dla rządu

konkurencja. Po początkowych sporych problemach obsługuje go bez większych zarzutów. Teraz rozgrywka toczy się o listy z ministerstw, urzędów wojewódzkich i centralnych. Historia tego rządowego zamówienia jest długa, kręta i pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Pierwszy przetarg w tej sprawie Centrum Usług

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP?

ramowej nie jest niezbędna? Wybierając w formularzu elektronicznym formułę dotyczącą udzielenia zamówienia automatycznie pomijane są informacje dotyczące umowy ramowej oraz dynamicznego systemu zakupów. Żądanie informacji o zamiarze zawarcia umowy ramowej w przypadku wszczęcia postępowania, które

Płacisz kartą w Tesco? Możesz wpaść w pułapkę

pod tym względem mamy wypas totalny, bo zakupy przez sieć można zamawiać w Tesco, Auchan, Almie, Piotrze i Pawle etc. I jeszcze do tego dochodzą gracze czysto internetowi, jak choćby Frisco. Pana Macieja skusiła jednak oferta Tesco. - Wygodnie, z dostawą do domu za niecałe 9 zł. Złożyłem zamówienie za

E-handlarz przed sądem. W dwa lata miał oszukać na ponad 105 tys. zł

, ale tych można znaleźć dziesiątki. "Złożyłam zamówienie 23 kwietnia 2014 roku, po kilkunastu e-mailach 21 maja napisali, że zamówienie jest gotowe do wysyłki. Do dzisiaj nic. Pisałam, że w związku z brakiem realizacji rezygnuję z zamówienia - brak odpowiedzi, zgłaszałam problem przez formularz

Dwie firmy telekomunikacyjne zostaną ukarane przez UOKiK?

wzór takiego formularza. Jednym z zarzutów wobec Telekomunikacji Novum jest nieprzekazywanie konsumentom formularza odstąpienia. To nie koniec. Firmy pobierają od konsumentów opłaty wyrównawcze w sytuacji np. wycofania przez konsumenta zamówienia na usługę przed rozpoczęciem jej świadczenia. Tutaj

Awaria platformy aukcyjnej

Powstaje wówczas pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne. Konkretyzując należy wskazać, że jednym z zagadnień budzących wątpliwości i będących źródłem sporów, wielokrotnie rozstrzyganych przez Krajową Izbę Odwoławczą

Skutki błędu w dacie potwierdzenia dokumentu

, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem celu ich wprowadzenia. Za sytuację gdy treść oferty przetargowej jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia przykładowo można uznać np. pominięcie w formularzu oferty jednego z parametrów oferowanego urządzenia

Zapraszali na prezentacje, sprzedawali pościel i garnki. Przy okazji naruszali prawo. Zapłacą prawie 60 tys. zł kary

zamknięcia. Klient może więcej Zgodnie z prawem, kupując poza lokalem, konsument ma prawo obejrzeć i sprawdzić produkt po jego dostarczeniu w ramach tzw. zwykłego zarządu. Oznacza to, że można otworzyć opakowanie lub sprawdzić, czy dostarczono produkt zgodny z zamówieniem. W takiej sytuacji nie tracimy prawa

Klient z nowymi prawami. Zakupy będą łatwiejsze [Wyjaśniamy]

lub usługa jest płatna. Musi być ona w widocznym miejscu. Izba Gospodarki Elektronicznej rekomenduje dwa rodzaje przycisków w momencie zamówienia towaru: "Kupuję i płacę" lub "Potwierdzam zamówienie. Zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty". Ważne! Jeśli na stronie sklepu

Aprobata techniczna tajemnicą przedsiębiorstwa ?

- na wniosek podmiotu kompletującego zestaw. Rozpoczęcie postępowania aprobacyjnego, zmierzającego do udzielenia lub zmiany aprobaty technicznej uwarunkowane jest: - złożeniem wniosku na odpowiednim formularzu wraz z wymaganymi załącznikami, - uiszczeniem przez wnioskodawcę opłaty za wydanie aprobaty

InPost wygrał przetarg na obsługę przesyłek dla CUW o wartości ok. 33 mln zł

wyznaczonego, którego warunki zostaną ogłoszone niebawem. "Z satysfakcją przyjęliśmy też decyzję KIO, iż w przetargach na usługi pocztowe nie jest prawidłowym utajnianie formularza cenowego. To pozwoli na większą transparentność zamówień publicznych w tym obszarze" - podkreślił Brzoska. Obsługa

UOKiK nałożył karę na Lama Gold i rozpoczął postępowanie wobec MedForLife

naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na Lama Gold została nałożona kara 57 613 tys. zł. Urząd nakazał zaprzestanie stosowania niezgodnych z prawem praktyk. Spółka musi również natychmiast zacząć wręczać klientom formularz odstąpienia od umowy - tej części decyzji nadano rygor natychmiastowej

Jak oszacować ilość zamawianego paliwa do samochodów służbowych?

). Ponadto treść siwz, a w szczególności wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego powinien wskazywać na rozliczanie się wykonawcy z zamawiającym w oparciu o ustalone na podstawie formularza ofertowego ceny jednostkowe. Podstawa prawna: art. 29, art. 30, art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r

Zasady sporządzania sprawozdania z udzielonych w 2010 r. zamówień

zamówienia publicznego (bez względu na tryb) o wartości wyższej niż równowartość 14.000 . Zasady sporządzania sprawozdania Wypełniając obowiązujący na podstawie wyżej wskazanych rozporządzeń formularz sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych należy przestrzegać poniższych zasad: - sprawozdanie musi

Zgrzyty w portalu podatkowym. Wykonawca zaskoczony komentarzem MF

po stronie wykonawcy, który nie dostarczył na czas zamówionych produktów informatycznych - poinformował resort finansów cytowany przez PAP. Jego zdaniem konieczna była renegocjacja kontraktu. Portal buduje firma Sygnity SA. W zeszłym roku Ministerstwo Finansów informowało, że kontrakt ma wartość 232

KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

globalna odpadów do odebrania (czyli MG). W tym zakresie Zamawiający podał ilość planowaną odpadów, stanowiących podstawę do obliczenia ceny zarówno w opisie przedmiotu zamówienia, jak i w formularzu ofertowym. Ponadto Zamawiający wskazał w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia podstawowe informacje o

Wykonawca zarzucił Tobie błędne odrzucenie oferty? Sprawdź, czy miał rację

odrębne i przypisania im różnych stawek VAT. Izba stwierdziła, że dokonana przez wykonawcę zmiana formularza cenowego nie modyfikuje treści oferty. Wykonawca nadal zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem za określoną cenę brutto (wyrok KIO z 28 czerwca 2010 r., sygn. akt

Senior telefon kupi tylko w salonie

Historia naszych czytelników zaczęła się na początku lipca, gdy pan Krzysztof postanowił pomóc swojej matce przenieść numer z T-Mobile do Play. Ten ostatni operator dawał lepsze warunki, pan Krzysztof w imieniu mamy (lat 79) złożył więc zamówienie w sklepie internetowym Play. - Już wtedy pojawiła

Czy uzupełnienie kosztorysu oferty jest zgodne z Prawem zamówień publicznych?

ofertę należy opracować ,,w oparciu o dokumentację techniczną i opis przedmiotu zamówienia" (załącznik III do SIWZ, str. 38). O zakresie prac do wykonania decyduje tylko i wyłącznie dokumentacja techniczna. Wykonawca składając ofertę wyraźnie oświadczył (pkt 8.3 formularza ofertowego), że za kwotę

Nie każdą pomyłkę można poprawić

Pytanie Wykonawca w kosztorysie ofertowym popełnił omyłkę, która nie powoduje zmian wartości kosztorysowej zamówienia. W kolumnie gdzie są ilości "zakrzaczyła" się jedna ilość, ponieważ wykonawca nie rozszerzył kolumny. Jednakże wartość całej tej pozycji jest dobrze obliczona. Zamawiający

Forma oferty nie stanowi podstawy do jej odrzucenia

przy wykonaniu zamówienia, parametrów jakościowych itp. Forma oferty to elementy odnoszące się w szczególności do sposobu jej opakowania, numeracji stron, kolejności załączanych dokumentów, wzorów formularzy, spisu załączanych dokumentów. Powyższe potwierdza np. wyrok z dnia 21 lutego 2007 r. sygn

Jawna wartość szacunkowa zamówienia.

. U. z 2008 r. Nr 188 poz. 1154). Formularze protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w wyżej wskazanym rozporządzeniu wymagają od zamawiającego określenia wartości zamówienia. Ważne dla ustalenia momentu udostępnienia informacji o wartości szacunkowej zamówienia jest

Brak ceny realizacji zamówienia

zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 89 ust. 1 pkt. 1 - 8 wskazanej ustawy. W odniesieniu do sytuacji, w której wykonawca nie wpisał słownie ceny realizacji zamówienia pomimo postawienia takiego wymogu przez zamawiającego (np. poprzez odpowiednie sformułowanie wzoru formularza oferty) rozważenia wymaga

Węgrzyn: nowe Prawo restrukturyzacyjne - przed wakacjami parlamentarnymi

). Ma on zawierać m.in.: wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wykaz syndyków i biegłych, informacje o wszystkich postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Korzystanie z rejestru będzie bezpłatne. Znajdą się w nim także wzory pism i formularzy, wymagane w trakcie postępowania

Węgrzyn: nowe Prawo restrukturyzacyjne - przed wakacjami parlamentarnymi

Restrukturyzacji i Upadłości (CRRU). Ma on zawierać m.in.: wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wykaz syndyków i biegłych, informacje o wszystkich postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Korzystanie z rejestru będzie bezpłatne. Znajdą się w nim także wzory pism i formularzy, wymagane w

Nauka robienia przetargów - część druga polemiczna

poniżej wartości progowej. () W znanej mi instytucji zakup pudelka zapałek wymagał badań rynku, sporządzenia z tych badań notatki, wypełnienia sześciu stron formularza i podpisu dyrektora na owym formularzu przed dokonaniem zakupu!".Za "najbardziej spektakularne przykłady absurdów Prawa zamówień

Jak podpisać bezpieczną umowę [PIENIĄDZE EKSTRA]

podzielonej na kilka części. U góry strony znajdą się dane pożyczkodawcy i klienta. W pozostałych boksach: informacje o kosztach pożyczki, wysokość raty, terminy płatności itd., przypomnienie o prawie do odstąpienia od umowy. Szczegółowo opisano też konsekwencje niespłacenia pożyczki. Pomysł 2. Formularz

01 marca mija termin składania sprawozdania z udzielonych zamówień

przesyła sporządzone sprawozdanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jedynie w formie elektronicznej. Sprawozdanie wypełniane jest i przesyłane przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: www.portal.uzp.gov.pl Podstawa prawna: - ustawa z

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Rozporządzenie określa nową formę przekazywania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych do Prezesa UZP oraz zawiera nowe wzory formularzy jakie muszą wykorzystać zamawiający opracowując sprawozdanie z udzielonych w 2007 r. zamówień publicznych. Zasada. Sprawozdanie z udzielonych zamówień

Rażąco niska cena - poznaj definicję

zamówienia publicznego. Nawet w przypadku, gdy zamawiający wymagał wypełnienia formularza zawierającego ceny jednostkowe, np. za poszczególne urządzenia objęte dostawą, liczy się cena ostateczna realizacji przedmiotu zamówienia. Badając, czy cena nie jest rażąco niska, zamawiający powinien brać pod uwagę

Zaliczka na poczet wykonania zamówienia

zaliczki powinna być pozostawiona wykonawcy, który może ale nie musi skorzystać z tej formy finansowania realizacji zamówienia. Zasadnym dla usprawnienia procedury wypłacenia zaliczki jest wprowadzenie np. do wzoru formularza oferty, zapytanie adresowanego do wykonawcy składającego ofertę odnośnie jego

Wykonawcy zaoferowali takie same ceny jednostkowe, ale inaczej obliczyli wartość brutto zamówienia - którą ofertę wybrać?

Pytanie Zamawiający w przetargu nieograniczonym na dostawy wymagał dołączenia do oferty jedynie formularza asortymentowego zawierającego rodzaj oferowanego asortymentu, jego ilość oraz ogólną wartość brutto. Wykonawcy dołączyli również przygotowane przez siebie formularze zawierające ceny

Kilka sposobów na elektrośmieci. Tak aby nie wyrzucać gdzie popadnie

, takich jak np. lodówki, pralki, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że zadzwonią pod numer telefonu 2222 333 00 lub wypełnią formularz na stronie www.elektrosmieci.pl. Taką zbiórką prosto z domu są objęte tylko duże sprzęty. Czy rzecz, którą chcemy wyrzucić, kwalifikuje się do takiego odbioru bezpośrednio z

Karta kredytowa i Kindle? Kliknął nie tę co trzeba i nie dostał

realizowali zamówienia, domyślnie miał zablokowaną opcję wyboru innych kart i dostępna była tylko ta, której dotyczyła oferta. Najprawdopodobniej na skutek błędu po stronie mBanku osoby, które były już klientami tego banku, miały odblokowaną opcję wyboru innych kart (formularz zaczynał się od pytania: czy

Zamawiający ma wątpliwości, czy ofertę złożyło konsorcjum - co powinien zrobić?

firma R Bożena S. Lider posiada uprawnianie w zakresie: uzyskania zamówienia, ustalenia warunków oraz podpisania umowy o zamówienie. Konsorcjum złożyło formularz ofertowy, odpowiadający treści wzoru ustalonego przez zamawiającego w załączniku do siwz. Wzorzec ten przewidywał na pierwszej stronie

Płyta na PIT-a 2009

Z "Gazetą Wyborczą" płyta z programem do rocznego rozliczenia podatków za 2009 rok. Program pomaga w wypełnieniu rocznego zeznania podatkowego nawet bez znajomości formularzy - wystarczy wpisać dane, o które pyta program, zapisać je i wydrukować gotowe formularze. Program umożliwia też

InPost ponownie wybrany przez Centrum Usług Wspólnych

najkorzystniejszą, spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu (...). Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych ofert, tj. 100,00 pkt" - czytamy w uzasadnieniu do wyboru najkorzystniejszej

Jak opracować formularz ofertowy na przewóz dzieci zarówno gimbusem szkolnym, jak i należącym do prywatnego przewoźnika?

Odpowiedź Musisz opracować formularz oferty w taki sposób, aby wykonawca określił jedną cenę ofertową za całość wykonanej usługi. Twoja propozycja wskazania cen za poszczególne elementy usługi jest prawidłowa. Natomiast jeżeli chcesz mieć możliwość zmiany ceny w trakcie realizacji zamówienia

Czy brak informacji o rękojmi może spowodować odrzucenie oferty?

Pytanie Czy mogę odrzucić ofertę z powodu braku wpisu o złożonej rękojmi? Kryteria oceny ofert to 90% cena i 10 % rękojmia. Czy po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych mam obowiązek wezwać wykonawcę w celu uzupełnienia dokumentów? Odpowiedź  W Twoim przypadku nie możesz wezwać

Termin składania sprawozdań z udzielonych zamówień mija 1 marca

informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2007 r. Nr 175 poz. 1226). Rozporządzenie z 2007 r. zawiera obowiązujące aktualnie wzory formularzy, które wypełnia zamawiający w celu spełnienia wymogu sporządzenia sprawozdania z

Kielce w programie "Moje miasto bez elektrośmieci"

Piekoszowie - w siedzibie firmy, która pośredniczy w odbiorze urządzeń. Mieszkańcy Kielc będą mogli także bezpłatnie pozbyć się wielkogabarytowych elektrośmieci, które będą odbierane bezpośrednio z domów. Muszą zgłosić taką potrzebę pod numerem telefonu 2222 333 00 lub wypełnić formularz na stronie www

Dostałem wezwanie do zapłaty i pisma przedsądowe od Plikostrady. Co robić?

nieprawdziwych danych w formularzu, niewłaściwego maila (takiego, do którego dostęp ma więcej osób niż rejestrujący się internauta) i za... zamówienie, ale nie przetestowanie usługi. To ostatnie wygląda zabawnie: internauta musi skorzystać z usługi, niezależnie od tego, czy zdążył opłacić abonament czy nie

Obowiązuje nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

załączników, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Wzory w wersji edytowalnej można pobrać ze strony: www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl (załączniki zostały umieszczone poniżej artykułu) Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Konta na Portalu Podatkowym z opóźnieniem - od marca 2015 r.

na marzec 2015 roku. To opóźnienie wynikło z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, który nie dostarczył na czas zamówionych produktów informatycznych - poinformowało Ministerstwo Finansów. Docelowo Portal Podatkowy ma się składać z witryny ogólnodostępnej oraz dostępnej tylko dla podatników

MF: konta na Portalu Podatkowym z opóźnieniem - od marca 2015 r.

przesunięty na marzec 2015 roku. To opóźnienie wynikło z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, który nie dostarczył na czas zamówionych produktów informatycznych" - poinformowało PAP Ministerstwo Finansów. Docelowo Portal Podatkowy ma się składać z witryny ogólnodostępnej oraz dostępnej tylko dla

Brak podpisu

Należy pamiętać, że formularz cenowy jest elementem stricte oferty, nie zaś jednym z dokumentów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków przedmiotowych

Nadchodzą zmiany w handlu internetowym, wzrosną koszty prowadzenia biznesu

musieli wyeliminować praktykę automatycznego zaznaczania pól przy zamówieniach na stronach internetowych. Aby zrezygnować z określonych postanowień, konsument dokonując zakupu musi każdorazowo odznaczyć wypełnione wcześniej pole. Dyrektywa zakazuje stosowania tego typu praktyk - tylko konsumenci będą

Trzaskowski: nie jesteśmy liderem Europejskiej Agendy Cyfrowej

wiekowym jak powyżej, ale które korzystając z e-administracji wysłały wypełnione formularze online. Agenda Cyfrowa stawia tu wymóg ponad 25 proc. w 2015 roku. W UE średnia wynosi 20,9 proc. a w Polsce 11,4 proc. Z kolei jeśli chodzi o handel elektroniczny, to odsetek osób w wieku 16-74, które zamówiły

Matematyczna pomyłka Solarisa. Ile kosztują 3 autobusy?

"formularza cenowego" swojej oferty firma zaoferowała się wykonać zamówienie za łączną cenę brutto 5.516.550,00 zł. Tymczasem w punkcie drugim oferty cenę każdego z trzech autobusów wycenił na 1.495.000,00 zł. "Podsumowanie cen jednostkowych 3 oferowanych w dostawie autobusów zamyka się

Jeśli uwierzysz sprzedawcy i nie przeczytasz umowy możesz dużo zapłacić

wpisać w formularzu imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon etc. i następnie kliknąć "wyślij zamówienie". Przyjdzie hasło i login umożliwiający dostęp do portalu. - Przedstawiciel powiedział, że to do niczego nie zobowiązuje, i dodał, że po upływie 30 dni skontaktuje się z nami, aby

Obiad za złotówkę, hala klimatyzowana. Amazon.pl?

otrzymania go jest produktywność i brak spóźnień - wyjaśnia Person. Firma nietypowo podeszła do kwestii poszukiwania pracowników. Proces rekrutacji odbywa się w całości przez internet. Kandydaci znajdą ofertę i formularz z ankietą pod adresem pracawfc.amazonjobs.com. Ale już teraz okazuje się, że niskie

Co to jest marketing afiliacyjny

, wypełnienie ankiety, wypełnienie formularza, kliknięcie w baner, złożenie zamówienia, zakup.   Stawka CPA dla wydawcy określa wielkość prowizji dla wydawcy w przypadku kiedy użytkownik wykona daną akcję:   Model Cost Per Click (CPC) określa stawkę dla reklamodawcy i dla wydawcy. W

Pakowaczy nawet tysiąc zatrudnię. Dojazd gratis ... [PRACA W LUBUSKIEM]

formularze. Chcą zatrudniać niemal od ręki. Wymagania niewielkie: podstawowa znajomość obsługi komputera. - Do Świebodzina przychodzą paczki od klientów, którzy z jakiegoś powodu rezygnują z zamówienia. Trzeba je zeskanować, sprawdzić, czy towar jest nieuszkodzony, zapakować ponownie i odesłać do sklepu

Ustawili przetarg w starostwie. Sąd ich skazał

przed otwarciem oferty ówczesna prezes banku Leokadia M. porozumiała się ze starostą Marianem W., że o pół godziny zostanie przesunięte otwarcie kopert. Tyle czasu potrzebowano na podrobienie jednego z formularzy przetargowych i zmianę zaproponowanej przez bank ceny ofertowej za jeden przelew z 23 na 80

ING uruchamia platformę handlowo-aukcyjną dla firm

gdy na Allegro firmy sprzedają towary klientom (B-to-C) albo ci handlują między sobą (C-to-c). Kolejna różnica jest taka, że na aukcjach Aleo można wystawiać towary do sprzedania, ale też zgłaszać zamówienia na towary lub usługi. Wyobraźmy sobie cukiernię, która chce kupić tonę cukru. Wystawia więc

Supermarket przygraniczny. Ukraińcy i Białorusini wydają w Polsce miliardy

elektronikę: laptop, telefon komórkowy i oświetlenie do dyskoteki. Część dla siebie, część na zamówienie. Wypełniają formularze tax free, dzięki czemu dostaną 23 proc. zwrotu VAT. Z danych GUS wynika, że z kwartału na kwartał rośnie znaczenie handlu przygranicznego. Goście zza wschodniej granicy wydali u nas

Jak nie dać się oszukać przez e-sklep? Pan Adam postraszył cwaniaczków

Adam Zając z Parczewa w kwietniu ubiegłego roku znalazł w internecie reklamę sklepu Xtreme-mobiles.pl. A w nim Nokię 6300 za 279 zł. Sklep wydawał mu się w porządku, zamówił więc telefon. Trzy tygodnie później otrzymał paczkę i... bardzo się zdziwił. - Paczka była obklejona nalepkami z jakimiś

Unijny bat na e-sklepy, czyli łatwiejsze zakupy w sieci

którym mieszka kupujący. Jeśli więc zamówimy płytę w Anglii czy koszulkę w Szwecji, nie będziemy się musieli martwić tamtejszymi paragrafami. Więcej czasu na zwroty i reklamacje Klienci będą mieli 14 dni (od momentu dostarczenia towaru) na jego zwrot bez podawania przyczyny - do tej pory było to 10 dni

Kolejna fala wirusów w załącznikach maili

wysyłana jest jeszcze jedna mutacja tego oszustwa. Na adres mailowy dostajemy informacje o złożonym zamówieniu towaru w nieznanym sklepie internetowym oraz informację, że nasza karta kredytowa zostanie obciążona kwotą kilkudziesięciu złotych. W załączniku mają znajdować się szczegóły zamówienia, a znajduje

Nieczytelny podpis wykonawcy

następnie jeżeli wykonawca potwierdzi, że to nie jego podpis, wezwać do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw? Inne załączniki zostały podpisane imieniem i nazwiskiem (w tym formularz ofertowy), natomiast parafka podpisu znajduje się na zaświadczeniu z US oraz ZUS i raczej te parafki nie identyfikują

Dostawcę prądu zmienisz przez internet. Opłaca się?

cena za kilowat. Gdy wpisałem 4400 kWh, wyskoczyło 0,2676 zł netto za 1 kWh. Ale po wpisaniu zużycia o połowę mniejszego otrzymałem ofertę z ceną 0,2692 zł netto za 1 kWh. Potem trzeba wpisać do internetowego formularza swoje dane osobowe i kontaktowe (w tym adres e-mail i nr telefonu), a na kolejnym

"Rz": Złapani w telefoniczną pułapkę

Gazeta podaje przykłady takich działań i ostrzega przed nieuczciwymi firmamii portalami działającymi w sieci. Oto np. do właściciela pewnej firmy architektonicznej przyszedł nieoczekiwanie rachunek za banner reklamowy, jaki rzekomo zamówił na portalu Promowanefirmy.pl. Sęk w tym, że architekt

Wieczysta księga bezpieczeństwa

sądów wieczystoksięgowych znajdziesz na podanej wcześniej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości). Formalności przez internet To nie koniec ułatwień. Przez internet możesz zamówić odpis lub wyciąg z księgi wieczystej i wydrukować go np. w domu. Informacji o stanie prawnym nieruchomości udziela Centralna

Bilet do Rzymu tańszy o 200 złotych, ale nie ze strony portu

Carpatair, to i bilety będzie oferowało najtańsze - tłumaczy. Na stronie portu jest zakładka "rezerwacje online". - Zaczęłam wypełniać formularz i ostatecznie wyświetliła mi się cena 614,26 złotych. Trochę dużo - relacjonuje pani Marzena. Sprawdziliśmy to w poniedziałek. Podczas rezerwacji do

Zasady sporządzania planów zamówień publicznych

te grupy zamówień, których wartość przekroczyła 750.000 Euro. Powyższe zamówienia należy zestawić zgodnie z formularzem ogłoszenia, pamiętając przy tym, aby zamieścić informację o wszystkich zamówieniach, których grupa podlega publikacji. W przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi

Ustawili przetarg w starostwie myszkowskim. Pozostaną bezkarni?

instytucji powiatowych. Jednak tuż przed otwarciem oferty ówczesna prezes banku Leokadia M. miała uzgodnić ze starostą, że zawartość koperty zostanie odkryta pół godziny później, niż planowano. Tyle czasu - zdaniem śledczych - potrzebowano na podrobienie jednego z formularzy przetargowych i zmianę

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

ITCube CRM

oraz zleceniami serwisowymi. Ułatwia także zarządzanie wypożyczeniami sprzętu. RAPORTY – środowisko raportujące wykorzystujące technologię Crystal Reports. FORMULARZE – moduł umożliwiający tworzenie własnych formularzy oraz kalkulacji. INTEGRATOR – moduł odpowiedzialny za integrację z programami

LimeSurvey

i farmacja: kwestionariusze badań pacjentów, kwestionariusze wspomagające badania kliniczne, Sprzedaż i obsługa klienta: formularze zamówień, zgłaszanie problemów i reklamacji, Organizacje konferencji i imprez: gromadzenie danych uczestników, ankiety imprez, Testowanie wiedzy: testy językowe, testy teorii

Zakłady Graficzne w Bydgoszczy

Pruskiej Rejencji w Bydgoszczy, ukazujący się w języku polskim i niemieckim w latach 1815-1848, druki szkolne i formularze urzędowe. Od 1850 r. tradycją zakładów był także druk kolejowych rozkładów jazdy.W XIX wieku zakład podlegał dalszej rozbudowie i modernizacji technicznej. W latach 1845-1874

Enterprise Content Management

klienta – gdzie można połączyć zarządzanie obrazami, skanowanie, zarządzanie dokumentami i przepływ pracy, aby umożliwić pracownikom lepsze rozwiązywanie problemów klienta. Podobnie księgowość może uzyskać dostęp do faktur dostawcy z systemu ERM, do zamówień z systemu zarządzania obrazami

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.