formularze zamówień

Marek Okniński

Negocjacje bez ogłoszenia - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Negocjacje bez ogłoszenia - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: Protokół postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia różni się od pozostałych formularzy wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne. Pobierz wzór dostępny poniżej.

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

Pytanie: Ogłosiłam przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych, z podziałem na 2 części (wartość zamówienia poniżej 14.000 euro). Przed terminem składania ofert otrzymałam pytania do siwz, gdzie w udzielonych wyjaśnieniach opisałam wszystkie pozycje formularza cenowego, których dotyczyły pytania. Do wyjaśnień dołączyłam formularz cenowy w części I po zmianach. Pominęłam w nim jedną pozycję. Podczas badania ofert okazało się, że jeden wykonawca skorzystał z zamieszczonego na stronie internetowej formularza cenowego po zmianach, bez tej jednej pozycji. Czy w tej sytuacji mogę unieważnić postępowanie w części I na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp? Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, gdyż zamawiający w takiej sytuacji nie może porównać ofert i dokonać ich oceny. Nadmieniam, iż wartość złożonych ofert w tej części wynosi 23.450,10 zł, 26.171,45 zł i 27.462,96 zł.

Licytacja elektroniczna

Licytacja elektroniczna to jeden z trybów udzielania zamówień publicznych. Wszystkie informacje na temat licytacji elektronicznej znajdziesz poniżej.

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W trybie licytacji elektronicznej Zamawiający może dokonywać zakupu towarów lub usług, które opisał w sposób wyczerpujący i jednoznaczny, uniemożliwiający dostarczenie rzeczy

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

Wzór formularza sprawozdania z udzielonych zamówień określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2013 r. poz. 1530). Zakres informacji

Podstawy unieważnienia przetargu

Podstawy unieważnienia przetargu

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na czyszczenie kanalizacji deszczowej i inspekcję TV tej kanalizacji. Zamawiający nie określił w siwz stawkę podatku VAT i nie załączył specjalnego formularza cenowego, jedynie formularz oferty z wykropkowanymi pozycjami na cenę netto, stawkę oraz

Obowiązek podatkowy zamawiającego

Obowiązek podatkowy zamawiającego

Pytanie: Czy w przypadku zamówień krajowych, gdzie oferty składają polscy wykonawcy i w cenie ofertowej zawierają obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, należy w treści formularza ofertowego wpisywać dodatkowe dane i oświadczenia wykonawcy (jakiej treści) dotycząca

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

Pytanie: W formularzu oferty, w miejscu gdzie zamawiający prosił o podanie części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, jeden z wykonawców (wykonawca A) nie tylko określił tę część, jako: "wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych", ale również wskazał z

Przetarg ograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Przetarg ograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Poniżej do pobrania WZÓR protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: Pobierz: Protokół postępowania w trybie przetargu ograniczonego Czytaj więcej o rozporządzeniu

Wynagrodzenie ryczałtowe w postępowaniu przetargowym

Wynagrodzenie ryczałtowe w postępowaniu przetargowym

formularzem ofertowym wynosi: ok. 500.000 zł brutto. Z załączonych do oferty kosztorysów ofertowych wynikają odpowiednio kwoty: ok. 200.000 zł brutto i 300.000 zł brutto, co łącznie daje kwotę z formularza ofertowego. Jednak po przejrzeniu drugiego kosztorysu okazuje się, że kwoty poszczególnych pozycji

Częściowa zmiana oferty

Częściowa zmiana oferty

ma równocześnie żądać zwrotu uprzednio złożonej. Prawidłowo Izba ustaliła, że w niniejszej sprawie wykonawca złożył ofertę, którą w terminie określonym w art. 84 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienił w ten sposób, że w kopercie z adnotacją zmiana złożył zmieniony formularz oferty

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

względzie rodzaje ogłoszeń oraz wartość zamówienia albo konkursu. 7. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia przekazuje się, zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach

Biedronka w przyszłym roku uruchomi swój sklep internetowy

Biedronka w przyszłym roku uruchomi swój sklep internetowy

, a w sklepowych kasach można płacić jedynie gotówką. Jak wybrną z tego Portugalczycy? Według wp.pl Biedronka nie chce dowozić zamówień do domu, a jedynie udostępnić klientom formularz na stronie internetowej, gdzie ludzie będą mogli składać zamówienia. Zrealizowane zamówienie będzie zaś można odebrać

Odrzucenie oferty przetargowej

Odrzucenie oferty przetargowej

Przepis art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp nie umożliwia uznawania jako niezgodnych z treścią siwz błędów o charakterze formalnym, które nie są związane z merytorycznymi wymaganiami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Podstawy odrzucenia oferty Decyzja o odrzuceniu oferty złożonej w

Wyjaśnienia wykonawcy a zmiana treści oferty

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych jeden z wykonawców przygotowując formularz ofertowy nie zawarł pełnego opisu przedmiotu zamówienia dla kilku pozycji (opisu wymaganego przez zamawiającego). Prawdopodobnie przerabiał formularz przygotowany przez zamawiającego i

Oczywista omyłka rachunkowa

Oczywista omyłka rachunkowa

Pytanie: Wykonawca wpisał w formularzu cenowym: 400,00 zł za roboczogodzinę x 700 roboczogodzin (roboczogodziny podał zamawiający) = 32.200, 00 zł. Po złożeniu wyjaśnień stwierdził, że się pomylił i powinno być: 46,00 zł za roboczogodzinę x 700 roboczogodzin = 32.200,00 zł. Cena oferty w

Sąd oddalił skargę Poczty Polskiej na organizację przetargu na obsługę CUW

Warszawa, 20.04.2015 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił w zakresie formalnym skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) oraz Poczty Polskiej w sprawie przetargu na obsługę korespondencji administracji rządowej, organizowanego przez Centrum Usług Wspólnych (CUW), jednak po

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 3. Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu

"Puls Biznesu": Informowanie idzie e-sprzedawcom opornie

przeprowadziliśmy audyty stron internetowych firm prowadzących regularną sprzedaż w sieci, okazało się, że 12,8 proc. z nich ma w swoich regulaminach zapis mówiący o 10 dniach na odstąpienie od umowy sprzedaży, zamiast obowiązujących 14 dni. 16 proc. nadal nie ma odpowiedniego przycisku zamówienia z obowiązkiem

Poprawianie innych omyłek nie może doprowadzić do powstania istotnych zmian w treści oferty

Poprawianie innych omyłek nie może doprowadzić do powstania istotnych zmian w treści oferty

Pytanie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, a wynagrodzenie to cena ryczałtowa. Zamawiający zażądał załączenia do formularza oferty harmonogramu rzeczowo-finansowego i napisał w siwz, że cena oferty ma być zgodna z ceną wynikającą z tego harmonogramu. W jednym z punktów harmonogramu został

Tryb z wolnej ręki a możliwość składania ofert częściowych

Tryb z wolnej ręki a możliwość składania ofert częściowych

ogłoszenia i wykorzystania w sekcji IV Udzielenie zamówienia formularza ogłoszenia tyle razy, ile to jest konieczne, tylko gdy zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych - w konsekwencji zostały zawarte odrębne umowy na poszczególne części. Mimo to ewentualnie zamawiający może wyjątkowo

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

udzielenie zamówienia publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Wzory w wersji edytowalnej można pobrać ze strony www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl. Co stanowi podstawę prawą wzoru protokołu? Podstawę prawną wzoru

Czy zamawiający może kontrolować wynagrodzenia pracowników realizujących zamówienie?

Czy zamawiający może kontrolować wynagrodzenia pracowników realizujących zamówienie?

minimalnego wynagrodzenia za pracę? Odpowiedź Odpowiedź na przedstawione pytania uzależniona jest od sposobu organizacji postępowania i wymagań zamawiającego w stosunku do sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp zamawiający może określić w opisie przedmiotu

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

słowniku Pzp Dostęp do wzorów protokołu w Internecie Rozporządzenie w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu. Wzory te różnią się od siebie w zależności od trybu udzielanego zamówienia. W wersji do

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

33. Czy istnieje sposób zbiorczego ogłoszenia wszystkich umów, czy każda jest odrębnym zamówieniem i trzeba ją ogłaszać oddzielnie? Odpowiedź Istnieje możliwość opublikowania jednego ogłoszenia i wykorzystania sekcji IV formularza ogłoszenia pt.: Udzielenie zamówienia - tyle razy ile to jest

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

odpowiednio. Oddział 7 Licytacja elektroniczna Art. 74. 1. Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne

Zamawiający przygotowuje wzór umowy o zamówienie publiczne

Pytanie Zamawiający w przetargu określił ilość zamawianą w formularzu cenowym zawierającym kilka pozycji. W umowie są zapisy, iż umowa wyczerpuje się do wartości całego pakietu, a nie do wyczerpania poszczególnych pozycji w pakiecie. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem? Odpowiedź

Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

internetowej www.uzp.gov.pl, na której umieszczony jest formularz dotyczący składania on-line sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych. W stosunku do uprzednio obowiązującego rozporządzenia nowym rozwiązaniem jest określenie wzoru jednego uniwersalnego załącznika, który będzie wykorzystywany przez

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 257 z 01.10.2005, str. 1), jeżeli wartość zamówienia lub konkursu jest równa lub przekracza kwoty określone w

Licytacja elektroniczna - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Internecie Rozporządzenie w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Wzory w wersji edytowalnej można pobrać ze strony www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl

Wzór protokołu postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Rozporządzenie w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Wzory w wersji edytowalnej można pobrać ze strony www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl. Podstawę prawną

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Wzory w wersji edytowalnej można pobrać ze strony: www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004

Oświadczenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

. Wzory protokołu dostępne w Internecie Rozporządzenie w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Wzory w wersji edytowalnej można pobrać ze strony: www.uzp.gov.pl

Samo zatytułowanie koperty oferty nie przesądza o jej treści

Pytanie: Prowadzimy postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył kopertę oznakowaną jako oferta, "nie otwierać przed..." itd. Na otwarciu ofert okazało się, że w środku tej koperty wykonawca złożył pismo z wyjaśnieniem

Negocjacje z ogłoszeniem - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Wzory w wersji edytowalnej można pobrać ze strony www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr

Dialog konkurencyjny - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory formularzy protokołu w zależności od trybu udzielanego zamówienia. Wzory w wersji edytowalnej można pobrać ze strony www.uzp.gov.pl lub z serwisu www.komunikaty.pl. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r

Wpisanie złej daty w formularzu oferty - oczywista omyłka pisarska?

Pytanie Wykonawca wpisał złą datę w formularzu oferty. Postępowanie zostało ogłoszone w czerwcu, a wykonawca wpisał kwietniową datę. Czy można to zakwalifikować jako oczywistą omyłkę pisarską? Odpowiedź Wpisanie złej daty może zostać zakwalifikowana jako oczywista omyłka pisarska. Zgodność oferty z

Kupił gwiazdkowy prezent na Grouponie. Czeka na niego do dzisiaj

z biurem obsługi klienta. Po kilku dniach otrzymał odpowiedź, że formularz jego zamówienia został wypełniony poprawnie i zgodnie z warunkami realizacja zamówienia powinna nastąpić w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia. "Partner zapewnił nas, że dołoży wszelkich starań

Wątpliwości co do oferty? Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

Pytanie Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymagał dostarczenie akcesoriów do urządzenia (zestaw), w skład którego wchodzi: 2 kartony, 5 taśm do drukarki, 3 płytki. Wykonawca w formularzu cenowym, w nazwie zaoferowanego asortymentu wpisał akcesoria do urządzenia, natomiast z załączonych

Chcesz zamieścić ogłoszenie w sieci? Uważaj na te portale. UOKiK ostrzega

zlecenia na umieszczanie na współpracujących portalach ogłoszeń dotyczących nieruchomości. Aby zamówić usługę, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zaakceptować regulamin i kliknąć link "Zgłoś ofertę". Po umieszczeniu ogłoszenia klient jest informowany o bezpłatnym trzymiesięcznym okresie

Doręczyciele InPost "atrakcyjniejsi", bo tańsi

przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę będzie zatrudnionych co najmniej 8 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy". Błąd w formularzu? Czy wpisane w formularzu ofertowym osiem osób oznacza, że tyle w PGP jest zatrudnionych na etacie? - Naszym zdaniem formularz był błędnie napisany

1 marca upływa termin przesyłania do UZP sprawozdania z zamówień publicznych udzielonych w 2012 r.

postępowań ogłoszonych w 2012 r., ale nie zakończonych podpisaniem umowy do dnia 31 grudnia 2012 r. Zasady składania sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych Sprawozdanie wypełniane jest i przesyłane przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod

Kalkulacja kosztów udostępniania specyfikacji przetargowej

pytania zadane do treści specyfikacji. Tymczasem uwzględnianie w cenie formularza SIWZ elementów które nie mieszczą się w normie art. 42 ust. 2, stanowi naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający, który nie jest w stanie na podstawie kalkulacji kosztów uzasadnić ustalonej w

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

Pytanie Nasza szkoła prowadziła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy żywności. W jednej z części przez pomyłkę wprowadzono błędnie ilość dostarczanego nam makaronu (zamiast 1200 paczek wpisano do formularza 200, podobnie rzecz się miała dla galaretek - wpisano za małą

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

kwalifikowanego certyfikatu. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Art. 83. 1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru. 2. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli

GUS: ponad trzy czwarte gospodarstw domowych ma dostęp do internetu

przedsiębiorstwo składało zamówienia przez sieci komputerowe, a co dziesiąte otrzymywało zamówienia przez internet. Z e-administracji w 2014 r. korzystało 92,4 proc. przedsiębiorstw, przy czym tę formę kontaktu z administracją publiczną stosowały prawie wszystkie firmy duże i średnie. 78,7 proc. firm

Poczta Polska przegrała. Powinna skarżyć InPost w ciemno

roku nie zgodziła się z tym argumentem. Nakazała jednak, aby organizator, czyli Centrum Usług Wspólnych (jednostka podległa bezpośrednio Kancelarii Prezesa Rady Ministrów), odtajniło formularz cenowy InPost i przeprowadziło ponowną ocenę ofert. Poczta nie zdążyła się jeszcze zapoznać z odtajnionym

Listy rządu PiS rozniesie InPost. W tle wielomilionowe odszkodowanie z budżetu

"Sąd oddalił skargę wniesioną przez Centrum Usług Wspólnych na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w sprawie przetargu na obsługę jednostek administracji państwowej przez InPost. Oznacza to, że InPost będzie realizował przedmiot zamówienia za wynagrodzenie wysokości 33,35 mln zł"

Prywatna poczta nie lubi etatów? InPost kontra Poczta Polska

systematycznemu zwiększaniu - twierdzi Sebastian Anioł, prezes InPostu. Nie wyjaśnia jednak, skąd się w formularzu ofertowym wzięło 7 proc. Nie tylko cena Zasadę, że cena przestaje być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, wprowadziła w połowie października ubiegłego roku nowelizacja ustawy o zamówieniach

Nowe rozporządzenie ws. publikacji ogłoszeń

Urząd Zamówień Publicznych informuje o nowym rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1564/2005 Nowe rozporządzenie zostało

Polują na naiwnych z Facebooka. Jak to robią?

. Następnie użytkownik proszony jest o wypełnienie stosownego formularza, gdzie wpisuje się dane personalne oraz numer karty kredytowej, zgadzając się na obciążenie swojego rachunku kosztami transportu zamówionych próbek. Po kilku dniach na wskazany adres zostaje dostarczona przesyłka z próbkami zamówionych

Sąd oddala skargę Poczty Polskiej. InPost dostarczy rządowe listy

prywatna firma nie jest w stanie spełnić kryteriów zapisanych w przetargu. Chodzi między innymi o brak wystarczającej liczby placówek i błędy w formularzu cenowym. Państwowy operator zaskarżył więc wygraną InPostu do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Skargi pisane były na Berdyczów , bo KIO się do nich nie

Wezwanie do zapłaty po 16 latach. Windykacyjne sztuczki

złotych i 20 groszy. W przeciwnym razie grozi konsekwencjami sądowymi - opowiada "Wyborczej" roztrzęsiony pan Józef. Dopiero po dokładnym wczytaniu się w treść pisma mężczyzna dowiedział się, o co chodzi. W kwietniu 1999 r. miał zamówić w warszawskiej firmie prenumeratę pisma "Kwiaty w moim

Torebki Michaela Korsa za 200 zł? To może być oszustwo

. A podróbka, zapewne wątpliwej jakości, nie będzie warta nawet 200 zł. Po drugie, możemy nie otrzymać zamówionego towaru. Wystarczy wspomnieć afery RetroButa, czy 66 Procent. Szacuje się, że właściciele RetroButa Mateusz G. i Rafał K. sprzedali (w tym i poprzednich sklepach) towary za 20-25 mln zł. W

Czy można opublikować w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu poniżej 14.000 euro?

możliwość poprawy omyłkowo podanych w opublikowanym ogłoszeniu o zamówieniu informacji, w drodze zamieszenia w Biuletynie ZP ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Formularz przedmiotowego

Poczta czeka na wyrok odnośnie ważnego przetargu

o pieniądze z przetargu na dostarczenie listów z sądów. Sąd okręgowy to w tej sprawie ogniwo ostatniej instancji. Od jego wyroku nie ma już odwołań. Jak w amerykańskim filmie Historia tego rządowego zamówienia jest długa, kręta i pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Pierwszy przetarg w tej sprawie

Czy zamawiający może samodzielnie poprawiać omyłki w siwz?

Pytanie: Zamawiający w siwz żądał przedłożenia wykazu oferowanego sprzętu oraz na potwierdzenie opisu przedmiotu zamówienia specyfikacji technicznych oferowanego sprzętu. Wykonawca w swojej ofercie przedłożył wykaz oferowanego sprzętu w zakresie mniejszym niż wymagania opisu przedmiotu

Ofertę zawierającą inną omyłkę można odrzucić, gdy wykonawca nie zgadza się na jej poprawienie

Pytanie W przetargu na usługę druku książek jednym z kryteriów oceny ofert jest termin realizacji jednego tytułu w oprawie twardej niciowanej. Wykonawca w formularzu zamiast powyższej pozycji wpisał "termin realizacji jednego tytułu w oprawie twardej szytej". Co powinien zrobić

UOKiK nakłada kolejną karę - 2 mln zł dla dwóch operatorów za naciąganie klientów

prawie do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni oraz wręczyć wzór takiego formularza. A jednym z zarzutów wobec Telekomunikacji Novum było to, że ich agenci nie przekazywali konsumentom formularza odstąpienia. O fatalnych praktykach TelePolski pisaliśmy też na stronach serwisu pieniadze.gazeta.pl

Gdy oferta nie odpowiada siwz...

przedłożonego dokumentu, o ile jego treść merytoryczna jest zgodna z siwz. Poprawianie innych omyłek Gdyby jednak powyższe dane były w ofercie prawidłowo podane (w innym miejscu niż przedmiotowy formularz) zamawiający ma obowiązek zastosować art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nim

UOKiK ostrzega przed stronami internetowymi firmy Invest-Net

internetowe: ale-gratka.pl, bez-posrednikow.pl, ofertynet.com.pl, ale-gratka.com, alegratka.eu, top-gratka.pl, przyjmuje się od konsumentów zlecenia na umieszczanie ogłoszeń dotyczących ich nieruchomości na współpracujących portalach. Jak podano, aby zamówić powyższą usługę, konsument musi wejść na jedną ze

UOKiK ostrzega przed stronami internetowymi firmy Invest-Net

prowadzone strony internetowe: ale-gratka.pl, bez-posrednikow.pl, oferty.com.pl, ale-gratka.com, alegratka.eu, top-gratka.pl, przyjmuje się od konsumentów zlecenia na umieszczanie ogłoszeń dotyczących ich nieruchomości na współpracujących portalach. Jak podano, aby zamówić powyższą usługę, konsument musi

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP?

ramowej nie jest niezbędna? Wybierając w formularzu elektronicznym formułę dotyczącą udzielenia zamówienia automatycznie pomijane są informacje dotyczące umowy ramowej oraz dynamicznego systemu zakupów. Żądanie informacji o zamiarze zawarcia umowy ramowej w przypadku wszczęcia postępowania, które

Zachowanie formy pisemnej oferty przetargowej

Pytanie: Wykonawca podpisał formularz ofertowy i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Pozostałe dokumenty takie jak lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykaz osób i narzędzi, wyciąg z KRS

EKONOMIKSY- narysuj komiks o tematyce ekonomicznej i wygraj nawet 5 tys. zł!

- scenariusze przygotowane na podstawie wybranych prac przez metodyków z Ośrodka Rozwoju Edukacji przy współpracy z ekonomistami FOR. Poprzez specjalny formularz (komiksy-scenariusze-formularz ) nauczyciele mogą też bezpłatnie zamówić antologie komiksowe i płyty CD z poprzedniej edycji. W poprzednich sześciu

Płacisz kartą w Tesco? Możesz wpaść w pułapkę

pod tym względem mamy wypas totalny, bo zakupy przez sieć można zamawiać w Tesco, Auchan, Almie, Piotrze i Pawle etc. I jeszcze do tego dochodzą gracze czysto internetowi, jak choćby Frisco. Pana Macieja skusiła jednak oferta Tesco. - Wygodnie, z dostawą do domu za niecałe 9 zł. Złożyłem zamówienie za

Spór Poczty Polskiej i InPostu o listy dla rządu

konkurencja. Po początkowych sporych problemach obsługuje go bez większych zarzutów. Teraz rozgrywka toczy się o listy z ministerstw, urzędów wojewódzkich i centralnych. Historia tego rządowego zamówienia jest długa, kręta i pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Pierwszy przetarg w tej sprawie Centrum Usług

E-handlarz przed sądem. W dwa lata miał oszukać na ponad 105 tys. zł

, ale tych można znaleźć dziesiątki. "Złożyłam zamówienie 23 kwietnia 2014 roku, po kilkunastu e-mailach 21 maja napisali, że zamówienie jest gotowe do wysyłki. Do dzisiaj nic. Pisałam, że w związku z brakiem realizacji rezygnuję z zamówienia - brak odpowiedzi, zgłaszałam problem przez formularz

Zasady sporządzania sprawozdania z udzielonych w 2010 r. zamówień

zamówienia publicznego (bez względu na tryb) o wartości wyższej niż równowartość 14.000 . Zasady sporządzania sprawozdania Wypełniając obowiązujący na podstawie wyżej wskazanych rozporządzeń formularz sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych należy przestrzegać poniższych zasad: - sprawozdanie musi

Awaria platformy aukcyjnej

Powstaje wówczas pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne. Konkretyzując należy wskazać, że jednym z zagadnień budzących wątpliwości i będących źródłem sporów, wielokrotnie rozstrzyganych przez Krajową Izbę Odwoławczą

Skutki błędu w dacie potwierdzenia dokumentu

, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem celu ich wprowadzenia. Za sytuację gdy treść oferty przetargowej jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia przykładowo można uznać np. pominięcie w formularzu oferty jednego z parametrów oferowanego urządzenia

Uzupełnianie dokumentacji przetargowej

czynników kalkulacyjnych w zakresie M (materiałów) i sprzętu (S). Z tego też powodu zamawiający unieważnił postępowanie, z uwagi na odrzucenie oferty, która jako jedyna mieściła się w zakresie kwoty jaką przeznaczył na realizacje zamówienia. Co można zrobić w takiej sytuacji, napisać odwołanie

Jak oszacować ilość zamawianego paliwa do samochodów służbowych?

). Ponadto treść siwz, a w szczególności wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego powinien wskazywać na rozliczanie się wykonawcy z zamawiającym w oparciu o ustalone na podstawie formularza ofertowego ceny jednostkowe. Podstawa prawna: art. 29, art. 30, art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r

Wykonawca zarzucił Tobie błędne odrzucenie oferty? Sprawdź, czy miał rację

odrębne i przypisania im różnych stawek VAT. Izba stwierdziła, że dokonana przez wykonawcę zmiana formularza cenowego nie modyfikuje treści oferty. Wykonawca nadal zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem za określoną cenę brutto (wyrok KIO z 28 czerwca 2010 r., sygn. akt

Fiskus łapie podatników w sieć. I zapowiada dalsze ułatwienia

Po wielu wielu latach mozolnej pracy, po wielu wpadkach i opóźnieniach podatki stały się najlepiej działającą częścią polskiej e-administracji. I ciągle coś tu się zmienia. Przez internet można już wysłać fiskusowi wszystkie rodzaje formularzy i deklaracji podatkowych. Liczba dokumentów składanych

Zapraszali na prezentacje, sprzedawali pościel i garnki. Przy okazji naruszali prawo. Zapłacą prawie 60 tys. zł kary

zamknięcia. Klient może więcej Zgodnie z prawem, kupując poza lokalem, konsument ma prawo obejrzeć i sprawdzić produkt po jego dostarczeniu w ramach tzw. zwykłego zarządu. Oznacza to, że można otworzyć opakowanie lub sprawdzić, czy dostarczono produkt zgodny z zamówieniem. W takiej sytuacji nie tracimy prawa

Jawna wartość szacunkowa zamówienia.

. U. z 2008 r. Nr 188 poz. 1154). Formularze protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w wyżej wskazanym rozporządzeniu wymagają od zamawiającego określenia wartości zamówienia. Ważne dla ustalenia momentu udostępnienia informacji o wartości szacunkowej zamówienia jest

Czy uzupełnienie kosztorysu oferty jest zgodne z Prawem zamówień publicznych?

ofertę należy opracować ,,w oparciu o dokumentację techniczną i opis przedmiotu zamówienia" (załącznik III do SIWZ, str. 38). O zakresie prac do wykonania decyduje tylko i wyłącznie dokumentacja techniczna. Wykonawca składając ofertę wyraźnie oświadczył (pkt 8.3 formularza ofertowego), że za kwotę

KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

globalna odpadów do odebrania (czyli MG). W tym zakresie Zamawiający podał ilość planowaną odpadów, stanowiących podstawę do obliczenia ceny zarówno w opisie przedmiotu zamówienia, jak i w formularzu ofertowym. Ponadto Zamawiający wskazał w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia podstawowe informacje o

Aprobata techniczna tajemnicą przedsiębiorstwa ?

- na wniosek podmiotu kompletującego zestaw. Rozpoczęcie postępowania aprobacyjnego, zmierzającego do udzielenia lub zmiany aprobaty technicznej uwarunkowane jest: - złożeniem wniosku na odpowiednim formularzu wraz z wymaganymi załącznikami, - uiszczeniem przez wnioskodawcę opłaty za wydanie aprobaty

Drogi kosmetyk tanio kupię

internetowego. Bon jest dodawany nawet przy drobnych zakupach w sklepie stacjonarnym, można go też znaleźć w świątecznych katalogach reklamowych. Są również gratisy - przy zamówieniu internetowym powyżej 169 zł Douglas dodaje w prezencie żel pod prysznic. Dopiero od 199 zł wysyłka jest darmowa. Przekupstwo

Brak ceny realizacji zamówienia

zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 89 ust. 1 pkt. 1 - 8 wskazanej ustawy. W odniesieniu do sytuacji, w której wykonawca nie wpisał słownie ceny realizacji zamówienia pomimo postawienia takiego wymogu przez zamawiającego (np. poprzez odpowiednie sformułowanie wzoru formularza oferty) rozważenia wymaga

Forma oferty nie stanowi podstawy do jej odrzucenia

przy wykonaniu zamówienia, parametrów jakościowych itp. Forma oferty to elementy odnoszące się w szczególności do sposobu jej opakowania, numeracji stron, kolejności załączanych dokumentów, wzorów formularzy, spisu załączanych dokumentów. Powyższe potwierdza np. wyrok z dnia 21 lutego 2007 r. sygn

Klient z nowymi prawami. Zakupy będą łatwiejsze [Wyjaśniamy]

lub usługa jest płatna. Musi być ona w widocznym miejscu. Izba Gospodarki Elektronicznej rekomenduje dwa rodzaje przycisków w momencie zamówienia towaru: "Kupuję i płacę" lub "Potwierdzam zamówienie. Zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty". Ważne! Jeśli na stronie sklepu

Chciał w Kruku reklamować pierścionek. Nie mógł, bo pracownica zabrała mu paragon. Co na to firma?

prezenty doszły jeszcze przed świętami. Choć wypełniła formularz kontaktowy, skrzynka mailowa świeciła pustkami. Po dwóch dniach postanowiła zadzwonić do firmy. Pan Przemek relacjonuje rozmowę: "Żona: - Proszę o podzielenie paczki, którą zamówiłam u Was na stronie.W.Kruk: - Nie da się.Żona: - Ale ja

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Rozporządzenie określa nową formę przekazywania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych do Prezesa UZP oraz zawiera nowe wzory formularzy jakie muszą wykorzystać zamawiający opracowując sprawozdanie z udzielonych w 2007 r. zamówień publicznych. Zasada. Sprawozdanie z udzielonych zamówień

Jest nowa ustawa. Będzie można ścigać nadużycia na rynku energii

prób manipulacji w obrocie produktami energetycznymi i zapobieganie tym nadużyciom. Manipulacje na rynku energii mogą przybrać postać m.in. składania i wycofywania fałszywych zamówień. Walka z manipulacjami na hurtowym rynku energii. Rozporządzenie ma zwalczać nadużycia na hurtowym rynku energii

Prezydent podpisał ustawę, dzięki której będzie można ścigać nadużycia na rynku energii

postać m.in. składania i wycofywania fałszywych zamówień. Głównym celem rozporządzenia jest zwalczanie nadużyć na hurtowym rynku energii. projekt dotyczy rozszerzenia uprawnień regulacyjnych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koniecznych do monitorowania hurtowego rynku energii, wykrywania manipulacji

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

Oddział 1 Przepisy ogólne Art. 161. 1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielania zamówień. 2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy. 3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Urzędu, z tym że kontrolę udzielania zamówień dotyczącą

01 marca mija termin składania sprawozdania z udzielonych zamówień

przesyła sporządzone sprawozdanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jedynie w formie elektronicznej. Sprawozdanie wypełniane jest i przesyłane przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: www.portal.uzp.gov.pl Podstawa prawna: - ustawa z

Nie każdą pomyłkę można poprawić

Pytanie Wykonawca w kosztorysie ofertowym popełnił omyłkę, która nie powoduje zmian wartości kosztorysowej zamówienia. W kolumnie gdzie są ilości "zakrzaczyła" się jedna ilość, ponieważ wykonawca nie rozszerzył kolumny. Jednakże wartość całej tej pozycji jest dobrze obliczona. Zamawiający

Zgrzyty w portalu podatkowym. Wykonawca zaskoczony komentarzem MF

po stronie wykonawcy, który nie dostarczył na czas zamówionych produktów informatycznych - poinformował resort finansów cytowany przez PAP. Jego zdaniem konieczna była renegocjacja kontraktu. Portal buduje firma Sygnity SA. W zeszłym roku Ministerstwo Finansów informowało, że kontrakt ma wartość 232

Zaliczka na poczet wykonania zamówienia

zaliczki powinna być pozostawiona wykonawcy, który może ale nie musi skorzystać z tej formy finansowania realizacji zamówienia. Zasadnym dla usprawnienia procedury wypłacenia zaliczki jest wprowadzenie np. do wzoru formularza oferty, zapytanie adresowanego do wykonawcy składającego ofertę odnośnie jego

Senior telefon kupi tylko w salonie

Historia naszych czytelników zaczęła się na początku lipca, gdy pan Krzysztof postanowił pomóc swojej matce przenieść numer z T-Mobile do Play. Ten ostatni operator dawał lepsze warunki, pan Krzysztof w imieniu mamy (lat 79) złożył więc zamówienie w sklepie internetowym Play. - Już wtedy pojawiła

Zamawiający ma wątpliwości, czy ofertę złożyło konsorcjum - co powinien zrobić?

firma R Bożena S. Lider posiada uprawnianie w zakresie: uzyskania zamówienia, ustalenia warunków oraz podpisania umowy o zamówienie. Konsorcjum złożyło formularz ofertowy, odpowiadający treści wzoru ustalonego przez zamawiającego w załączniku do siwz. Wzorzec ten przewidywał na pierwszej stronie

Wykonawcy zaoferowali takie same ceny jednostkowe, ale inaczej obliczyli wartość brutto zamówienia - którą ofertę wybrać?

Pytanie Zamawiający w przetargu nieograniczonym na dostawy wymagał dołączenia do oferty jedynie formularza asortymentowego zawierającego rodzaj oferowanego asortymentu, jego ilość oraz ogólną wartość brutto. Wykonawcy dołączyli również przygotowane przez siebie formularze zawierające ceny

Płyta na PIT-a 2009

Z "Gazetą Wyborczą" płyta z programem do rocznego rozliczenia podatków za 2009 rok. Program pomaga w wypełnieniu rocznego zeznania podatkowego nawet bez znajomości formularzy - wystarczy wpisać dane, o które pyta program, zapisać je i wydrukować gotowe formularze. Program umożliwia też

Rażąco niska cena - poznaj definicję

zamówienia publicznego. Nawet w przypadku, gdy zamawiający wymagał wypełnienia formularza zawierającego ceny jednostkowe, np. za poszczególne urządzenia objęte dostawą, liczy się cena ostateczna realizacji przedmiotu zamówienia. Badając, czy cena nie jest rażąco niska, zamawiający powinien brać pod uwagę

Termin składania sprawozdań z udzielonych zamówień mija 1 marca

informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2007 r. Nr 175 poz. 1226). Rozporządzenie z 2007 r. zawiera obowiązujące aktualnie wzory formularzy, które wypełnia zamawiający w celu spełnienia wymogu sporządzenia sprawozdania z

Jak opracować formularz ofertowy na przewóz dzieci zarówno gimbusem szkolnym, jak i należącym do prywatnego przewoźnika?

Odpowiedź Musisz opracować formularz oferty w taki sposób, aby wykonawca określił jedną cenę ofertową za całość wykonanej usługi. Twoja propozycja wskazania cen za poszczególne elementy usługi jest prawidłowa. Natomiast jeżeli chcesz mieć możliwość zmiany ceny w trakcie realizacji zamówienia

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery