definicja kosztorysu ofertowego

Justyna Andała-Sępkowska

Samo podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny nie może skutkować automatycznie odrzuceniem oferty

Samo podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny nie może skutkować automatycznie odrzuceniem oferty

W sytuacji, gdy cena oferty wydaje się zbyt niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości jego prawidłowego wykonania, zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących wysokości ceny.

Nie każdą pomyłkę można poprawić

W Prawie zamówień publicznych nie znajdziemy definicji "oczywistej omyłki pisarskiej". Jak zatem należy ja rozumieć oraz jakie są zasady poprawiania oczywistych pomyłek pisarskich?

Zmiana wynagrodzenia przy rozliczeniach kosztorysowych

W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego zmiana wynagrodzenia powinna być określona aneksem do umowy. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o faktycznie wykonane jednostki przedmiarowe nie stanowi wynagrodzenia za roboty dodatkowe

Budowa domu w 2016 r.

Budowa domu w 2016 r.

banku. Uwaga! Od samego początku należy przestrzegać ustalonego harmonogramu i kosztorysu budowy. Trzeba więc mieć plan, który zakłada pewien margines bezpieczeństwa. Oczywiście w trakcie budowy mogą wystąpić nieprzewidziane sytuacje, które np. zwiększą jej koszt lub wydłużą termin zakończenia budowy

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych (jest on podstawą sporządzania kosztorysów ofertowych). Przedmiar robót składa się z: karty tytułowej, spisu działów przedmiaru robót, tabeli