dam prace podwykonawców budowlanej

Katarzyna Bełdowska

Rozbieżności w ofercie przetargowej

Rozbieżności w ofercie przetargowej

Sprawdź, jak postępować w przypadku rozbieżności w ofercie przetargowej. Dowiedź się jakie czynności należy podjąć i jakie dokumenty przygotować.

Euler Hermes: Niewypłacalność branży budowlanej wzrosła o 22% r/r w I półr.

przypadki schodzenia wykonawców z nierentownych kontraktów, gdy wiążące się z tym kary są niższe niż potencjalne straty w przypadku kontynuowania inwestycji, podano również. "Co prawda firmy budowlane starają się sukcesywnie podnosić ceny nowych prac, w efekcie rentowność sprzedaży branży budowlanej

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez

KRD: Zadłużenie przedsiębiorstw budowlanych wobec innych firm wynosi 2,2 mld zł

zobowiązania zaciągnięte kilka lat wcześniej z tytułu kredytów lub leasingów. "Ostatnie lata były dla branży budowlanej bardzo trudne, jednak wraz z początkiem bieżącego roku budownictwo powoli odbija się od dna. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że rośnie produkcja sprzedana przemysłu i

Euler Hermes: Niewypłacalności firm budowlanych wzrosła o 7% r/r do 75 w maju

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Liczba niewypłacalności polskich firm budowlanych wzrosła o 7% r/r do 75 w maju 2019 r., podał Euler Hermes na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Od początku roku liczba niewypłacalności wzrosła również o 7% w porównaniu do

KRD: Zadłużenie w sektorze budowlanym wynosi 2,41 mld zł

często podwykonawcy są właśnie na tej gorszej pozycji, ponieważ muszą upominać się o pieniądze za wykonaną pracę. Duże firmy budowlane szybciej otrzymują zapłatę od swoich kontrahentów, bo po 2 miesiącach i 6 dniach. Z kolei małe i mikroprzedsiębiorstwa muszą czekać około 4 miesięcy" - powiedział

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

Pytanie: W formularzu oferty, w miejscu gdzie zamawiający prosił o podanie części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, jeden z wykonawców (wykonawca A) nie tylko określił tę część, jako: "wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych", ale również wskazał z

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 7% r/r do 74 w lipcu br.

jednostkowych kosztów z racji skali swojej działalności. Również najmniejsze firmy są gremialnie w dobrej sytuacji - ba, nie mogą nadążyć z popytem i przebierają w ofertach na realizację małych, a więc i stosunkowo bezpiecznych oraz wysoko marżowych prac budowlanych. W najgorszej sytuacji są firmy średnie, z

BIG InfoMonitor/BIK: Suma budowlanych zaległości wynosi 4,57 mld zł

bazach przybywały setki nowych dłużników. Firmy budowlane tylko w jednym miesiącu przyczyniły się do bankructwa 13 dostawców oraz podwykonawców. W I kw. produkcja budowlano-montażowa była większa o 26,1% niż w tym samym okresie ub.r., wynika z danych GUS. Dla porównania, w całym 2017 r. wzrosła o 12,1

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

są w stanie konkurować niską ceną" - powiedziała szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie. Dodała, że pojawiają się często problemy z rosnącymi cenami materiałów budowlanych, których wcześniej nie dało się przewidzieć i w trakcie wykonywania umów wykonawcy muszą ponieść dużo

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

nie dało się przewidzieć i w trakcie wykonywania umów wykonawcy muszą ponieść dużo większe koszty niż początkowo zakładali, skutkuje to czasem zrywaniem kontraktów i zatrzymaniem prac przy ważnych inwestycjach, np. nowoczesnych drogach. Nowe PZP nakazuje zawarcie w umowie mechanizmów, które ochronią

Budimex powinien utrzymać pozytywną dynamikę sprzedaży w segmencie budowlanym

rynkowych staramy się dotrzymywać zobowiązań kontraktowych zachowując przy tym transparentną politykę wobec naszych kontrahentów. Nierozwiązany pozostaje problem odpowiedniej indeksacji cen kontraktowych. Przedstawiciele branży budowlanej oraz strony publicznej są zaangażowani w prace dotyczące urealnienia

ZUE miało wstępnie 62,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r.

podstawie których zawarła umowy ramowe na dostawy kluczowych materiałów budowlanych, zabezpieczyła mobilizację kadry i sprzętu, zgromadziła oferty podwykonawców i usługodawców, jak również przygotowała środki finansowe niezbędne do sfinansowania procesu inwestycyjnego" - czytamy w komunikacie

Podwykonawcy będą lepiej chronieni przez prawo

Autostrad mówi o 704 poszkodowanych. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje o kolejnych 23 firmach, które nie dostały pieniędzy (ponad 27 mln zł) za prace na kontraktach kolejowych. Ministerstwo Sportu i Turystki przyznaje, że nieuregulowane płatności wobec 80 podwykonawców i

Euler Hermes: Liczba upadłości firm wzrosła r/r do 77 w lutym

firmy budowlane będą upadać, zanim rynek budowlany zaskoczy na dobre, tym bardziej że inwestycje te nie będą tylko zwykłymi pracami infrastrukturalnymi (dostępnymi dla szerokiego grona podwykonawców), ale też w dużym stopniu specjalistycznymi pracami np. kolejowymi. Liczba upadłości

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 8% r/r do 76 w lutym

wzrost wartości prac budowlanych, ale także stojący za tym (lub taki, który powinien się z tym wiązać) przepływ środków w branży. Poprawy nie odczuwają specjalnie dostawcy - więc zaopatrujące budownictwo firmy to wciąż największa grupa firm mających ostatnio kłopoty z płynnością zarówno w sektorze

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 13% r/r do 76 w kwietniu

o obrotach od kilkunastu do ok. 30 mln zł, często firmy prac wyspecjalizowanych - czyli podwykonawcy dużych firm ogólnobudowlanych. - Sektor o największej liczbie niewypłacalności, bo aż 22 w kwietniu to firmy produkujące na potrzeby budownictwa, ale także wyroby konsumenckie (nie tylko żywność) i

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

, do wysokości określonej w pkt 2; 4) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności

Grupa Lotos: Rozpoczęto prace ziemne na budowie instalacji Projektu EFRA

ramach którego powstaną instalacje opóźnionego koksowania (DCU) i odsiarczania benzyny (CNHT). Równolegle prowadzone są prace przy budowie budynku elektroenergetycznego oraz estakady pod rurociągi. Przygotowywane są tereny pod zaplecza dla podwykonawców oraz teren pod budowę zbiorników" &ndash

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. według szacunkowych danych, podała spółka. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) dokonało odpisów aktualizujących powstałych w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości majątku w segmencie

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 26% r/r do 101 w X

budowlanych, popadających w efekcie w niewypłacalność niemal równie często jak producenci żywności (7 spośród 29 niewypłacalnych w październiku firm produkcyjnych). O zewnętrznych instytucjach finansujących nie wspomnę - niska rentowność prowadzonych prac budowlanych, zdecydowanie poniżej kosztu pieniądza w

Będzie powtórka z fali upadłości firm budowlanych?

budowy. Jak jest lepiej, to robi się gorzej W Budimeksie twierdzą, że w kontraktach "zaprojektuj i buduj" w praktyce nie da się wynegocjować dodatkowych pieniędzy już w trakcie realizacji inwestycji. Natomiast w przypadku samego wykonawstwa robót budowlanych zamawiający coraz dokładniej

Przegląd informacji ze spółek

odbierany z dostaw wschodnich w ramach kontraktu jamalskiego. Rafał Biskupski zrezygnował z funkcji członka zarządu Master Pharm ze skutkiem na 20 grudnia, podała spółka. Unibep zawarł umowę na realizację w charakterze podwykonawcy robót budowlanych polegających na budowie dwóch garaży w stanie surowym

Mediacje gospodarcze zamiast sprawy sądowej

doszły do satysfakcjonującego je porozumienia. Co nam da e-recepta? Jak korzystać z recept elektronicznych Spór wokół zapisów umowy Pan C, przedsiębiorca budowlany, miał wykonać elementy zabudowy tarasowej dla domu wielorodzinnego jako podwykonawca. Z powodu ukształtowania terenu konstrukcja &bdquo

Brak obowiązku wskazania podwykonawcy.

) przewidywanych podwykonawców. Podczas prac legislacyjnych dotyczących zakresu nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zagadnienia związane z udziałem podwykonawców w procesie realizacji zamówienia publicznego były przedmiotem szeregu dyskusji. Zamiarem ustawodawcy było bowiem wprowadzenie do

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

lub z którymi zapozna się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych; 3) zobowiązanie wykonawcy do bezzwłocznego dostarczenia informacji dotyczących nowych podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych

ARP: Jednolity Obszar Inwestycyjny szansą na dotarcie do wykwalifikowanych kadr

. Jakościowe dopasowane będą do warunków konkretnej lokalizacji. Preferowane będą inwestycje, które będą tworzyć stabilne i wysokopłatne miejsca pracy. Duże znaczenie będą miały inwestycje innowacyjne, a także aktywność w tych regionach Polski, które znajdują się jeszcze na niższym poziomie rozwoju

Przegląd informacji ze spółek

Property Poland jako zamawiającym, który podnosi wartość robót budowlanych związanych z budową sklepu IKEA w Lublinie do 72,33 mln zł netto, podała spółka. Przewozy PKP Cargo wzrosły o 13,8% r/r w ujęciu masy towarów i o 11% r/r w ujęciu pracy przewozowej w I półroczu 2017 r., podała spółka, powołując

Przegląd informacji ze spółek

kaucję, podała spółka. Na wszystkich budowach Budimeksu prace są realizowane, a problemy związane z koronawirusem - jako zdarzeniem siły wyższej - mają cały czas niski wpływ na działanie firmy i realizowanie kontraktów budowlanych. Zdecydowana większość pracowników Budimeksu pracuje normalnie

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

- podstawowe cechy zamówień lub umów ramowych na roboty budowlane, których zamawiający zamierza udzielić; 2) dla dostaw - zsumowaną wartość zamówień lub umów ramowych na dostawy, w podziale na grupy produktów, w ramach danej grupy określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień, których zamawiający zamierza udzielić

Przegląd informacji ze spółek

Infrastruktura Południe sp. z o.o. (podwykonawca), której przedmiotem jest wykonanie przez Strabag części prac w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie", podała spółka. ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Dane w klauzulach

Przedsiębiorcy, gdy zachorują, nie dostaną zasiłku

; Zamiast komukolwiek pomóc, rządzący spowodowali, że będzie dochodzić do patologii – odpowiadają przedsiębiorcy. Podają przykłady możliwych nadużyć w branży budowlanej. Główny wykonawca wynajmuje firmę do jakichś prac i na bieżąco płaci jej wszystkie zobowiązania. Podwykonawca nie odprowadza jednak

Polimex-Mostostal: podwykonawca złożył wniosek o upadłość

września do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej dłużnika. Dał czas Polimeksowi do zeszłego piątku na zapłatę i od tego uzależniał wycofanie wniosku. Budowlana spółka zadeklarowała chęć rozmów z Eurometalem o rozliczeniu prac, ale uzależniała to od wycofania wniosku o upadłość. Eurometal

MIB: Specustawa jest niezbędna dla pomyślnej realizacji inwestycji kolejowych

przygotowanie. Tymczasem opracowanie projektu, wydanie decyzji środowiskowych i pozwolenia na budowę zajmuje średnio 3 lata, podczas gdy prace budowlane trwają przeciętnie dwa lata. Grozi to znacznym spowolnieniem inwestycji w latach 2016-2017 oraz spiętrzeniem remontów w latach 2019-2020, które w efekcie

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

wzrostu gospodarczego w II kw. br. może być wyższe niż szacowano do tej pory.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w maju o 5,4% r/r, zaś produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w maju br. o 20,8% r/r wobec

Dane o produkcji za X sugerują spowolnienie wzrostu PKB w IV kw. wg analityków

. Dwa czynniki, kalendarzowo-statystyczne, miały istotny wpływ na październikowy wynik produkcji przemysłowej. Po pierwsze dłuższy czas pracy w stosunku do września br. oraz października roku ubiegłego. W ujęciu rocznym czynnik ten mógł nawet podbić wynik o ponad 4 pkt. procentowe. Przy ocenie danych za

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zamówienia podwykonawcy. 2. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę: 1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; 2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 3. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2, nie jest skuteczne

Przegląd prasy

budowlanych związanych z budową sklepu IKEA w Lublinie do 72,33 mln zł netto, podała spółka. --Przewozy PKP Cargo wzrosły o 13,8% r/r w ujęciu masy towarów i o 11% r/r w ujęciu pracy przewozowej w I półroczu 2017 r., podała spółka, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). --Comarch

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

również stać wykonawcą istotnej części zamówienia, będzie stroną kontraktu. Zamawiający np. budowę drogi będą mogli wymagać wykonania określonych prac przez taką firmę, stanie się też ona odpowiedzialna za los podwykonawców. Takie rozwiązanie powinno skutecznie wyeliminować sytuacje, gdy mali podwykonawcy

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 10) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub

Rząd chce uniknąć paraliżu na kolei. Pomoże specustawa?

, bo, jak mówią przedstawiciele MIB, poprzednie kierownictwo PKP PLK nie zadbało o ich przygotowanie. Tymczasem opracowanie projektu, wydanie decyzji środowiskowych i pozwolenia na budowę zajmuje średnio trzy lata, podczas gdy prace budowlane trwają przeciętnie dwa lata. Grozi to znacznym spowolnieniem

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 10) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są

Budowlańcom lżej. To może być koniec zastoju

główni wykonawcy robót to firmy spoza województwa, ale do pracy zatrudniają one podwykonawców z regionu. Gruszek w popiele nie zasypiają także prywatne firmy. Wystarczy wspomnieć tylko o wielkiej inwestycji ECE, czyli budowie Galerii Kaskada. Ruch na rynku budowlanym zauważył m.in. Marcin Chromy

Miliardowe straty firm budowlanych. Giganci w tarapatach

To nie tylko kłopot PBG (1,6 mld zł straty za drugi kwartał) i Polimexu (388 mln zł). To także problem: * banków - dały ok. 60 mld zł kredytów i poręczeń dla firm budowlanych, * funduszy inwestycyjnych - lokowały pieniądze w budowlanych obligacjach, * podwykonawców - czekają na pieniądze za

Jak na budowie stadionu na Maślicach trawnik malowano

listopad (800 tys. zł) i grudzień (ok. 400 tys. zł). - Do tego dochodzą prace dodatkowe, których nie chce uwzględnić Wrobis, warte ok. 3 mln zł. Co to za prace? Jończyk twierdzi, że Mostostal Wrobis zlecał jego spółce prace według nieaktualnych projektów. - Na ich polecenie pracowaliśmy według danych

Erbud liczy na spalarnie odpadów i energetykę

- W przetargu w Białymstoku jesteśmy mianowanym podwykonawcą prac budowlanych kanadyjskiej firmy SNC-Lavalin. Ustalamy konsorcjum pod kątem spalarni w Szczecinie. Natomiast za mało czasu jest już na złożenie propozycji na budowę obiektu w Bydgoszczy, gdzie termin składania ofert mija 28 października

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

publicznych. Dzięki nowym przepisom m.in. przy robotach budowlanych i usługach wykonawca lub podwykonawca zamówienia powinni zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę. Przepisy mają uniemożliwiać stosowanie kryterium najniższej ceny. I przepisy przyniosły pewien skutek. UZP przeanalizował przetargi

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: ISBnews ATM: Zlecił budowę serwerowni F6 w Warszawie za 18,7 mln zł netto, podała spółka. Prace budowlane mają się zakończyć na przełomie II i III kw. 2021 r. Źródło: ISBnews eSky.pl: Rada Nadzorcza internetowego biura podróży powołała Łukasza Habaja na stanowisko CEO. Habaj wzmocni struktury firmy w

Naruszenia, które nie skutkują nieważnością procedury w świetle kontroli UZP

Pierwsza grupa drobnych naruszeń jest związana z publikacją ogłoszeń. Jeżeli w ogłoszeniu brak jest informacji o współfinansowaniu zadania ze środków UE, lub w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej zamawiającego nie zamieszczono informacji o dacie przekazania ogłoszenia do Dz.U.U.E, lub

Przegląd prasy

Finansowego, ale "robi wszystko", by móc wypłacić dywidendę z tegorocznego zysku, poinformowali przedstawiciele banku podczas czatu inwestorskiego.  --Dom Development ocenia, że problemy z brakiem podwykonawców, wzrost cen materiałów budowlanych i wydłużenie czasu oczekiwania na decyzje

Przegląd informacji ze spółek

Finansowego, ale "robi wszystko", by móc wypłacić dywidendę z tegorocznego zysku, poinformowali przedstawiciele banku podczas czatu inwestorskiego.  Dom Development ocenia, że problemy z brakiem podwykonawców, wzrost cen materiałów budowlanych i wydłużenie czasu oczekiwania na decyzje

Agencja ISBnews przyznała nagrody Najbardziej Wiarygodnym w Polskiej Gospodarce

pozycję na rynku medialnym - dzięki rzetelności i ciężkiej pracy. Ta pozycja jest dowodem na to, że osiągnęliśmy wiarygodność w oczach zarówno odbiorców naszych depesz, jak i spółek i podmiotów biznesowych. Uznaliśmy więc, że nasze doświadczenie, wiedza i rozeznanie rynku upoważnia nas do tego, aby

Budują Technopark wart 100 mln zł, a nie dostają pensji i nie mają za co żyć

podwykonawcom. Teraz okazuje się, że na pieniądze czekają też pracownicy Lechbudu - 15-osobowa załoga. Większość z nich - 13 osób złożyło wypowiedzenia. - Nie mogliśmy pracować za darmo - opowiada Bogusław Król, dziewięć lat pracy w Lechbudzie. - Problemy zaczęły się w czerwcu ubiegłego roku. Opóźnienia w

IT dla budowlańca

popyt na mieszkania i inne projekty), a krótkoterminowym zyskiem, wynikającym z liczby realizowanych projektów w okresie dużej koniunktury. - Nie ma co ukrywać, że wdrożenie systemu klasy ERP, zwłaszcza w branży budowlanej, to proces wymagający kilku miesięcy pracy i to nie tylko po stronie dostawcy

Resort Morawieckiego zaproponuje pakiet ułatwień dla firm

myślą przedsiębiorcy? Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan mówi, że w planie jest wiele zbyt ogólnych zapisów. Np. że powinny być "klarowne reguły odpowiedzialności inwestora za zobowiązania wobec podwykonawcy budowlanego". - Oczywiście każdy chce, aby były klarowne reguły, ale pytanie

Urządzamy mieszkanie

on czas i pieniądze - podkreśla Anna Koszela. I dodaje, że każdy architekt ma zespół zaufanych, sprawdzonych podwykonawców. Korzystając z tych firm, możesz liczyć, że wszelkie prace wykończeniowe zrealizują terminowo i z należytą starannością. W przypadku wyboru przypadkowej firmy ryzyko fuszerki

Była zmowa na A4? "Chciałem te pokoje wynająć wspólnie"

Prokurator Marcin Wielgomas z Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie kilka dni temu zamknął śledztwo, w którym oskarżył dziesięciu byłych i obecnych szefów firm budowlanych o zmowę cenową przy przetargach drogowych. Chodzi o trzy inwestycje: budowę ekspresówki Jeżewo - Białystok, przebudowę tzw

Przegląd prasy

ciepłowniom produkującym dla sektora komunalnego wyższe ceny czarnego paliwa i to bez gwarancji dostarczenia go w potrzebnej ilości i jakości --Systemy zbierające dane o sytuacji na drogach mają usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo -- Dochody do 8 tys. zł rocznie będą zwolnione z podatku od osób

Zaległości dobijają przedsiębiorców

przez kilka miesięcy byli zwodzeni obietnicami zapłaty. Negocjacje nic nie dały. - W końcu podwykonawcy - grupa kilkunastu firm - utworzyli konsorcjum, którego zadaniem jest odzyskanie pieniędzy zainwestowanych w budowę fabryki - mówi mecenas Łukasz Welcer z kancelarii obsługującej konsorcjum. Podobne

Drogi w budowie i w planach, przetargi, zagadkowe opłaty. Co czeka następcę Bieńkowskiej?

w "Wyborczej" Barbara Dzieciuchowicz. I przypominała, że na początku tej dekady nagłe skumulowanie inwestycji drogowych spowodowało wzrost kosztów materiałów budowlanych i kłopoty ze znalezieniem podwykonawców, a to w efekcie przyczyniło się do bankructwa firm budowlanych. Zagadka płatnych

Budowa na pół gwizdka

danych opracowywane na podstawie stawek z okresu boomu budowlanego. Po drugie ceny ofertowe to często właśnie element walki konkurencyjnej. Firmy proponując zaniżone ceny, znacznie ograniczają swój zysk, by na przykład pozostać na rynku i utrzymać miejsca pracy. - Rzeczywisty spadek cen, wynikający z

120 dni dla Opola. Czy nowe bloki elektrowni mają szansę powstać?

inwestycją. 13 sierpnia zawarto więc aneks do umowy. Zarząd PGE dał konsorcjantom 120 dni na uzyskanie gwarancji finansowych od PKO BP. Jeśli gwarancje będą, to polecenie rozpoczęcia prac zostanie wydane, jak czytamy w komunikacie PGE, "nie wcześniej niż 120 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego

Firmy kłócą się, ile kosztuje remont ulicy

rynku budowlanym. Nim złożyliśmy ofertę, konsultowaliśmy ją także z naszymi potencjalnymi podwykonawcami. Wyszło 18 mln zł.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

decydujące znaczenie mają koszty dostaw materiałów czy produktów, a nie koszty pracy (w sporym zakresie - także w przetargach na roboty budowlane). Wykonawcy mogą zatem próbować utrzymać obniżone ceny, na przykład zwiększając wartość roboczogodziny do poziomu wymaganej stawki, a jednocześnie obniżając koszty

Asesor komorniczy zajmuje ciągnik. Bo szwagier miał dług

zajęcia ruchomości będącej w jego ocenie we władaniu dłużnika - tłumaczy Monika Janus, rzeczniczka prasowa Krajowej Rady Komorniczej. - Komornik nie jest uprawniony do badania, czy dłużnik jest właścicielem. Stwierdza jedynie, że dłużnik włada daną rzeczą, co oznacza faktyczne korzystanie, dysponowanie

27-latka zatrzęsie łóżkami Polaków? W branży bielizny erotycznej stawia na naturalne pupy i biust oraz minimum Photoshopa [WYWIAD]

. To ukłon w stronę osób, które mają mniejsze pupy i biusty. Szukając modelki, stawiam przede wszystkim na naturalność. Na zdjęciach nie chcę oglądać botoksu czy sylikonu. Jak to się stało, że z branży budowlanej przeszłaś do bielizny erotycznej? Kilka lat temu pojechałam do koleżanki do Niemiec. I tak

Nie słyszeliśmy, żeby ktoś, kto ma własną firmę, powiedział: "Chcę wrócić na etat"

widzimy żadnego powodu, żeby tak myśleć. Rzeczywiście właścicielami większości firm są mężczyźni. Jeśli kobieta ma skład budowlany, to funkcjonuje w biznesie tak samo jak mężczyzna. Są w ogóle różnice pomiędzy firmami męskimi i kobiecymi? Czy kobiety są innego typu przedsiębiorcami? - U nas - inaczej

Dlaczego w Polsce firmy padają jak muchy?

Tomasz Prusek: Przerażająca jest ta fala upadłości w naszej gospodarce, szczególnie w branży budowlanej. Mecenas Andrzej Wysokiński*: Upadłość to element życia gospodarczego. Nie wszystkie przedsięwzięcia odnoszą sukces. Przykładowo uważa się, że cztery na pięć restauracji nie przetrwa pierwszego

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż: 1) 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych

Jak kupić bezpiecznie nowe M?

Ileż to razy pisaliśmy w "Gazecie Dom", że żadna firma, nawet najbardziej doświadczona, nie da 100-procentowej gwarancji, że inwestycja dobiegnie szczęśliwie końca. Ryzykowne są zwłaszcza te inwestycje, które są finansowane wyłącznie przez deweloperów i ich klientów. Bo jeśli sprzedaż

Project manager - pilot inwestycyjny

, kooperanci i podwykonawcy. Project managerom raczej więc pracy nie zabraknie, a lokalni włodarze mają teraz szansę na wypracowanie skutecznych standardów na przyciągnięcie i zatrzymanie sporych przedsięwzięć produkcyjnych. Project manager, czyli kto? Firmy pełniące funkcje project managerów pilotują

Kredyt z "Gwarancją" ułatwia życie przedsiębiorcom

przemysłowych. Jest podwykonawcą wielkich firm budowlanych, a te chcą mieć pewność, że kontrahent nagle nie wpadnie w kłopoty finansowe. - Przystępując do współpracy, musimy udowodnić, że nie stracimy płynności. Obecnie jest to kluczowe przy staraniu się o kontrakt - opowiada Wojnarowska. Firmie udało się

Kryzys sobie wmówiliśmy.

Sylwia Śmigiel: Jak sobie pan radzi z kryzysem? Marian Nickel: Wdrożyliśmy program oszczędnościowy, aby mieć pełną kontrolę nad tym, co się dzieje na każdym etapie budowy. Będziemy sprawdzać, ile nam zajmuje praca, jak jest przestrzegany harmonogram, ile co kosztuje. A co z pracownikami

Zakładają rury kanalizacyjne dla Boscha i Philipsa

w branży. Szukał ogłoszeń o przetargach - Hyd-Bud już wcześniej w nich startował, ale nie wygrywał. - Zarzucano nam brak na koncie dużych prac. To było irytujące. A ponieważ trwało dwa lata, chcieliśmy nawet porzucić biznes - wspomina. W końcu udało się - niebezpośrednio, ale jako podwykonawca dla

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo? iPhone 5S

warunki gwarancji, a ściślej częsta praktyka wymiana telefonu na nowy lub odnowiony. Podobnie jak w przypadku samochodów, odzieży, materiałów budowlanych i całej elektroniki użytkowej w Stanach jest po prostu taniej. Mimo że prawie wszystkie detale telefonu powstają w Azji, co zresztą zaznaczono na