dalszego postępowania

Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

Ogłoszenie o zamówieniu ma ogromny wpływ na dalszy przebieg postępowania. Jak prawidłowo wypełnić formularz do publikacji ogłoszeń przetargowych aby nie podlegać wykluczeniu?

W razie wątpliwości co do oferty należy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

W razie wątpliwości co do oferty należy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

prawidłową dalszą drogę postępowania z badaną ofertą. Wyjaśnienia wykonawcy Jeżeli w ramach wyjaśnień wykonawca wykaże, że dołączył niewłaściwy dokument potwierdzający okoliczność spełniania przez oferowaną dostawę wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wówczas właściwym krokiem będzie wezwanie

Ursus: Rada wierzycieli poparła przyspieszone postępowanie układowe

Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Rada wierzycieli spółki Ursus w restrukturyzacji poparła wniesienie zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie, o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego spółki jako niezasadnego, podał Ursus. "Rada poparła też dalsze

UOKiK wszczął dwa postępowania dot. Idea Banku, który nie zgadza się z zarzutami

zarzutami, w związku z czym w dalszym toku postępowań zamierza je kwestionować. Postępowania dotyczą podejrzenia stosowania przez Idea Bank praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne dla spółki zależnej OT Logistics

Warszawa, 12.06.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego wobec spółki zależnej OT Logistics

Benefit Systems: Zakończenie postępowania antymonopolowego UOKiK - 29 II 2020 r.

złożony charakter postępowania i konieczność dalszej analizy sprawy zakończenie postępowania na obecnym etapie nie jest możliwe" - czytamy w komunikacie. Na początku maja br. spółka informowała, że UOKiK przewiduje nowy termin zakończenia postępowania antymonopolowego prowadzonego m.in. przeciwko

RN PGE ogłosiła konkurs na stanowisko wiceprezesa ds. regulacji

do dalszego postępowania kwalifikacyjnego odbędą się od 6 sierpnia 2020 r., podano w ogłoszeniu. Wśród wymagań znalazła się znajomość regulacji krajowych i międzynarodowych w zakresie energetyki. Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła

GetBack: Fundusze Lartiq TFI złożyły pozwy o zapłatę ok. 115 mln zł

Kodeksu Postępowania Cywilnego, po wniesieniu przez GetBack prawidłowego sprzeciwu, każdy z wydanych nakazów zapłaty utraci moc (przestanie istnieć), a dalsze postępowanie w sprawach wszczętych wniesionymi pozwami toczyć się będzie na drodze właściwego postępowania (zwykłego lub odrębnego) według

GDOŚ przedłużył postępowanie ws. złoża węgla brunatnego Złoczew do 31 sierpnia

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) przedłużył postępowanie odwoławcze od decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania inwestycji pod nazwą "Wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew" do 31 sierpnia br., podała instytucja. To już

Nextbike: Postępowanie restrukturyzacyjne pozwoli utrzymać płynność finansową

rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego w pierwszej kolejności. Zarząd Nextbike Polska podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Celem jest umożliwienie dalszego funkcjonowania roweru miejskiego w 39 systemach w Polsce. Zagrożenie niewypłacalnością to efekt

Dialog konkurencyjny

Dialog konkurencyjny

wykonawców (na podstawie złożonego wniosku) do dalszego udziału w postępowaniu tj. do udziału w dialogu. Zasady wyboru wykonawców do udziału w dialogu, Zamawiający opisuje między innymi w treści ogłoszenia o prowadzonym dialogu konkurencyjnym. W odniesieniu do dialogu konkurencyjnego ustawodawca nie określił

UOKiK przedłużył postępowanie antymonopolowe m.in. ws. Benefit Partners

uwagi na złożony charakter postępowania i konieczność dalszej analizy sprawy zakończenie postępowania na obecnym etapie nie jest możliwe" - czytamy w komunikacie. Na koniec ub.r. UOKiK wydał postanowienie o przedłużeniu zakończenia postępowania antymonopolowego prowadzonego m.in. przeciwko

UOKiK: Santander BP i BNP Paribas BP zmodyfikowały zasady wakacji kredytowych

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) kontynuuje otwarte 9 kwietnia postępowanie wyjaśniające w zakresie udzielanych przez banki tzw. wakacji kredytowych, w których weryfikuje m.in. prawidłowość naliczania i informowania konsumentów o rzeczywistych

Jak wykazywać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wspólne umowy kilku zamawiających?

Jak wykazywać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wspólne umowy kilku zamawiających?

Pytanie: Moje pytanie dotyczy rocznego sprawozdania. Inwestycja jest dofinansowana z UE. Byliśmy zamawiającym i jednocześnie przeprowadzaliśmy postępowanie. Dofinansowanie zdobyliśmy z inną gminą, w związku z czym umowa była trójstronna tj. gmina X, gmina Y i wykonawca . Umowa została podpisana

GDOŚ przedłużył postępowanie ws. złoża węgla brunatnego Złoczew do 29 V

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) przedłużył postępowanie odwoławcze od decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania inwestycji pod nazwą "Wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew" do 29 maja br., podała instytucja. "Przyczyną

GDOŚ przedłużył postępowanie ws. odkrywki Ościsłowo do 31 grudnia br.

Warszawa, 06.07.2020 (ISBnews) - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) przedłużył termin postępowania odwoławczego w sprawie wydobycia węgla brunatnego z odkrywki Ościsłowo należącej do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) do 31 grudnia 2020 r., podał GDOŚ. "Przyczyną

Prezes UOKiK wszczął postępowania antyzatorowe względem 51 przedsiębiorców

Warszawa, 06.07.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny wszczął w czerwcu br. postępowania w sprawie zatorów płatniczych względem 51 dużych przedsiębiorców, poinformował Urząd. Celem działań jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw

Czy kierownik budowy, którym wykonawca dysponuje pośrednio, to podmiot trzeci użyczający swoich zasobów?

Czy kierownik budowy, którym wykonawca dysponuje pośrednio, to podmiot trzeci użyczający swoich zasobów?

zamawiający mógłby ją wyjaśnić w toku postępowania? Odpowiedź: Opisaną w pytaniu sytuację należy wyjaśnić. Dopiero uzyskane wyjaśnienia pokażą ewentualną dalszą ścieżkę postępowania. Z podobnym, jak pytający, problemem spotkała się Krajowa Izba Odwoławcza , która w wyroku z 27 lutego 2019 r. (sygn. akt KIO

Oferta Famuru za ok. 85 mln euro wybrana przez rosyjskiego kontrahenta

kopalni "im. W.D. Jalewskowo" 235 sekcji, podała spółka. "Kupujący zaprosił emitenta do dalszych negocjacji i uzgodnień, związanych z warunkami oferty. Jednocześnie emitent informuje, że ostateczny zakres i wartość umowy, do czasu zakończenia postępowania, może ulec zmianie. O końcowym

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

instytucji, zakładów pracy i przedsiębiorstw. Powyższe powoduje, że obecnie prowadzenie działalności gospodarczej i zarobkowej jest w wielu przypadkach niezwykle utrudnione, a w niektórych wręcz zakazane (sport, rozrywka, rekreacja itd.). Dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego do majątku zobowiązanego

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec Komputronika i jego spółki zależnej

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienia o otwarciu wobec Komputronika i Komputronik Biznes postępowania sanacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne, podał

A. Chmielecki i K. Kriger zostali powołani na wiceprezesów Vistal Gdynia

struktury organizacyjnej po zakończonym okresie postępowania restrukturyzacyjnego. Dalszy rozwój spółki i związane z tym nowe zadania wymagają zwiększenia składu osobowego zarządu" - czytamy w komunikacie. Vistal Gdynia w restrukturyzacji to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla

GPW ogłosiła konkurs na prezesa Towarowej Giełdy Energii

2020 r. Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego etapu postępowania nastąpi do 10 kwietnia 2020 r., podano w ogłoszeniu. Towarowa Giełda Energii (TGE) to spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także

UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające ws. uchwały krajobrazowej w Warszawie

zewnętrznej w Warszawie, aby poznać m.in. mechanizmy na nim panujące, dokładne udziały poszczególnych przedsiębiorców oraz skutki ekonomiczne wprowadzonej regulacji prawnej. Urząd nie wyklucza dalszych działań, w tym wszczęcia postępowania antymonopolowego w przypadku potwierdzenia naruszeń ustawy o ochronie

Rada nadzorcza PGE ponownie ogłosiła konkurs na członków zarządu XI kadencji

, wiceprezesa ds. handlowych, wiceprezesa ds. korporacyjnych i wiceprezesa ds. innowacji, podano w ogłoszeniu. "Termin przyjmowania zgłoszeń mija 14 lutego 2020 r. o godz. 15:00" - czytamy dalej. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego postępowania kwalifikacyjnego

Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 4,17 mld zł

pozyskanych przez s półkę wyniosła 46,6 mln zł netto" - czytamy dalej. Spółka TOG w okresie sprawozdawczym wzięła udział w 24 postępowaniach o łącznej wartości 37,5 mln zł netto, z czego pozyskała 6 zamówień o łącznej wartości 8,7 mln zł netto, dodano. "W dalszym ciągu grupa prowadziła

Rada nadzorcza PGE ogłosiła konkurs na członków zarządu XI kadencji

. handlowych, wiceprezesa ds. korporacyjnych i wiceprezesa ds. innowacji, podano w ogłoszeniu. "Termin przyjmowania zgłoszeń mija 31 stycznia 2020 r. o godz. 15:00" - czytamy dalej. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zaplanowano na 11-12

Unified Factory, po zatwierdzeniu układu, chce odbudowywać swój biznes

ISBtech prezes Marcin Woźniak. "Po 1,5-rocznym okresie trwania postępowania restrukturyzacyjnego, sąd uznał ostatecznie stanowisko zarządu spółki oraz obligatariuszy i podjął decyzję o zatwierdzeniu układu pomiędzy stronami w przyspieszonym postępowaniu układowym Unified Factory. Okres ten kończy

Sąd zdecydował o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursusa

do zmian zachodzących w spółce w ramach prowadzonego procesu, restrukturyzacja obecnego zadłużenia oraz redukcja kosztów prowadzenia działalności, podano także. Ursus zaznaczył, że jego priorytetem w dalszym ciągu pozostaje przeprowadzenie przyspieszonego postępowania układowego, dzięki któremu

Action: Sąd stwierdził przyjęcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Sędzia - komisarz wydał postanowienie o stwierdzeniu przyjęcia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Action, podała spółka. "Informujemy, że wczoraj sąd stwierdził przyjęcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Action S.A. To etap poprzedzający

Niski dług ochroni nieruchomości dłużnika. Projekt "tarczy antykryzysowej 3.0"

potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania. Umorzenie postępowania może mieć natomiast negatywne skutki dla wierzyciela. Powoduje ono m.in. uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych. Oznacza to, że dłużnik odzyskuje pełne władztwo nad nieruchomością i może np. obciążyć ją hipoteką (co w innym

PKO BP oczekuje wysokiego, 1-cyfrowego wzrostu rynku kredytów hipot. w 2020 r.

kredytów hipotecznych wyniósł 85 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 446 mln zł kwartał wcześniej i wobec 4 mln zł w I kw. 2019 r. Na 31 marca 2020 roku przeciwko bankowi toczyło się 2 110 postępowań sądowych (na 31 grudnia 2019 roku - 1 645 postępowań sądowych) dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w

Prawa majątkowe Altus TFI zostały zajęte z wniosku GetBack

mogą zostać uznane za przesądzone, a tym samym stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń. Z uwagi na etap postępowania przygotowawczego nie jest znany również potencjalny zakres szkody rozpoznawanej na dalszym etapie postępowania karnego oraz podmiotów obowiązanych do jej naprawienia. Według informacji

ARP złożyła do sądu zażalenie na umorzenie postępowania upadłościowego Hawe

krzywdzące dla wierzycieli. "ARP, składając zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział Gospodarczy X ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawnioskowała jednocześnie o uchylenie decyzji wydanej 16 sierpnia 2017 roku i dalsze prowadzenie przez Sąd Rejonowy Postępowania

GPW wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska członków zarządu

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członków zarządu w związku z upływem kadencji, podała spółka.  "Postępowania kwalifikacyjne mają wyłonić kandydatów na

UOKiK przedłużył postępowanie antymonopolowe m.in. ws. Benefit Partners

uzasadnił złożonym charakterem postępowania i koniecznością dalszej analizy sprawy" - czytamy w komunikacie. Pod koniec czerwca Benefit Partners poinformował, że otrzymał postanowienie prezesa UOKiK o wszczęciu postępowania "w związku z podejrzeniem zawarcia między innymi przez spółkę

Ruszyły konkursy na funkcję prezesa i członków zarządu GA Puławy

zatrudnienia oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych.  Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów upływa 28 lutego 2019 r. (decyduje data doręczenia zgłoszenia na adres spółki). Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu postępowania rada

W czasie procesu z bankiem nie muszą spłacać rat. Sąd zabezpieczył frankowiczów

wydał postanowienie o zawieszeniu obowiązku płatności rat kapitałowo-odsetkowych na czas trwania postępowania sądowego. MBank nie jest zadowolony z postanowienia. - W naszej ocenie nie było podstaw do udzielenia zabezpieczenia, a kwestia zaskarżalności tego postanowienia nie jest tak jednoznaczna, jak

Qumak złożył wniosek o postępowanie restrukturyzac., kontynuuje przegląd opcji

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Qumak złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego, podała spółka. "Zarząd Qumak informuje, że w dniu dzisiejszym do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy

Energa chce podpisać umowę z wykonawcą CCGT Grudziądz w I kw. 2020 r.

planowaną na 36 miesięcy oraz dziesięcioletnią umowę serwisową. Postępowanie odbędzie się w trybie dialogu konkurencyjnego. Wykonawcy zainteresowani realizacją elektrowni CCGT Grudziądz mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 24 kwietnia br. "Zakłada się, że do dalszego

Wierzyciele Hawe zmienili zarządcę Hawe na PMR Restrukturyzacje (aktual.)

W poprzedniej wersji depeszy podaliśmy - zgodnie z pierwotną informacją spółki - że rada wierzycieli Hawe ustanowiona w postępowaniu sanacyjnym, podjęła uchwałę o zasadności dalszego prowadzenia postępowania sanacyjnego spółki. Według opublikowanej przez Hawe korekty raportu bieżącego uchwała w

Qumak: Będzie wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne, c.d. przeglądu opcji

Warszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - Zarząd Qumaka podjął decyzję w sprawie przygotowania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego, podała spółka. Zarząd zdecydował także o kontynuacji przeglądu opcji

Próchnik zdecydował o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości

upadłości emitenta, zarząd spółki potwierdza, że w dalszym ciągu uznaje złożony przez spółkę w dniu 27 03 2018 r. wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego za słuszny i uzasadniony oraz nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności spółki. Jednakże mając na względzie postanowienia

Spółki z Grupy Piotr i Paweł uregulowały zaległości wobec wierzycieli

patrzeć z dużym spokojem i optymizmem na dalszy przebieg i zakończenie postępowań sanacyjnych. Obecnie czekamy na uprawomocnienie się złożonych spisów wierzytelności dla każdej ze spółek będącej w sanacji. Po potwierdzeniu ich przez sąd przystąpimy do przygotowania propozycji układowych. Sukcesywnie

Arts Alliance rezygnuje na razie z przeniesienia notowań na główny rynek GPW

Warszawa, 31.12.2019 (ISBnews) - Arts Alliance złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wycofanie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, związanego z zamiarem przeniesienia notowań na główny rynek GPW, poinformowała spółka. "Spółka zdecydowała się na

Bumech złożył w sądzie wniosek o zatwierdzenie układu częściowego

Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Bumech złożył do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, Wydział X Gospodarczy wniosek o zatwierdzenie układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu, podała spółka. "Dłużnik planuje zawarcie układu częściowego, którym objęte są

PGNiG: Gazprom złożył skargę o uchylenie wyroku Trybunału Arbitrażowego

Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Gazprom złożył do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie skargę o uchylenie wyroku końcowego wydanego przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie w postępowaniu arbitrażowym z powództwa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) przeciwko Gazpromowi, dotyczącym

Wierzyciele Hawe uważają postępowanie sanacyjne za zasadne, zmienili zarządcę

Warszawa, 22.09.2016 (ISBnews) - Rada wierzycieli ustanowiona w postępowaniu sanacyjnym Hawe podjęła uchwałę o odwołaniu dotychczasowego zarządcy Hawe - Wojciecha Makucia - oraz powołaniu do pełnienia tej funkcji spółki PMR Restrukturyzacje. Ponadto rada podjęła uchwałę o zasadności dalszego

Oferta Rafako najkorzytsniejsza w przetargu JSW Koks

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) -  JSW Koks wybrał ofertę Rafako jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. Poprawa efektywności energetycznej w JSW Koks - "Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym" w JSW Koks Oddział KKZ - Koksownia Radlin, podało Rafako

Cherrypick Games złożył wniosek do KNF o zawieszenie procedowania prospektu

emisyjny przedłożony przez spółkę wymagać będzie dalszych aktualizacji, w tym dotyczących sprawozdań finansowych obejmujących dalszy okres 2019 roku, podano także. "Zamiarem spółki jest podjęcie zawieszonego postępowania niezwłocznie po dokonaniu zmian i aktualizacji" - czytamy dalej

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe TXM

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe TXM, poinformowała spółka. Tym samym spółka może zintensyfikować proces restrukturyzacji, który ma pozwolić na usprawnienie funkcjonowania sieci oraz zapewnić odbudowę jej rentowności w przyszłości. "Po

UOKiK: Nowe przepisy dot. kontroli inwestycji wejdą w życie 24 lipca br.

Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)" - czytamy dalej. Postępowanie ma być podzielone na dwie fazy, podobnie jak w przypadku spraw dotyczących kontroli koncentracji. Pierwszym etapem będzie wstępne postępowanie sprawdzające

ZUE: Złożylismy najkorzystniejszą ofertę na prace w Szczecinie za 174,4 mln zł

zamawiającego. Spółka będzie informowała w trybie kolejnych raportów bieżących o dalszych istotnych etapach ww. postępowania" - podano także. Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i

W 2018 r. już 6,5 tys. Polaków ogłosiło upadłość. Od przyszłego roku prawo upadłościowe będzie jeszcze bardziej przyjazne dla dłużników

dłużników, bo zdaniem projektodawcy – Ministerstwa Sprawiedliwości – postępowanie upadłościowe wobec zadłużonego konsumenta powinno być prowadzone tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań, zaś zaspokojenie wierzycieli niekiedy schodzi na dalszy plan. Kto może ogłosić upadłość konsumencką

GetBack miał 1 022,84 mln zł straty netto, 566,47 mln zł straty EBIT w 2018 r.

prowadzenie skutecznej działalności windykacyjnej. W tej sytuacji istniały w zasadzie dwa scenariusze działania: upadłość lub ryzykowna próba przeprowadzenie złożonego postępowania restrukturyzacyjnego. Misję doprowadzenia do skutku scenariusza ratowania GetBack S.A. powierzono nowemu zarządowi. Nowy zarząd

Nowa ordynacja podatkowa. Podatnik kontra urząd

, nie da satysfakcjonującego rozwiązania. Nie pomoże tu ani postępowanie uproszczone, ani konsultacje. No chyba że rozwiązanie ma doprowadzić do tego, aby podatnik zmęczony prowadzonym wobec niego postępowaniem dla świętego spokoju i możliwości dalszego prowadzenia swojego biznesu po prostu zaakceptował

Sąd w Hamburgu wydał zgodę na wdrożenie działań naprawczych w LPP Deutschland

;W przypadku nieosiągnięcia tego celu niezbędna może się okazać konieczność wdrożenia dalszych procedur restrukturyzacyjnych właściwych wg prawa niemieckiego, w tym zwłaszcza właściwego wg prawa niemieckiego postępowania insolwencyjnego (tzw. wstępnego postępowania - vorläufiges

Backlog ZUE to obecnie 1,9 mld zł

. grupa pozyskała kontrakty o łącznej wartości ok. 787 mln zł. Dodatkowo, pod koniec 2019 r. konsorcjum, którego ZUE jest liderem złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym o wartości ok. 56 mln zł" - czytamy w komunikacie. "Mamy obecnie portfel zamówień opiewający na 1,9 mld

Do Sądu Arbitrażowego przy KIG wpłynęło 175 nowych spraw w 2019 roku

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Niemal jedna czwarta postępowań, którymi w 2019 roku zajmował się Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SA KIG), były to sprawy o wartości przedmiotu sporu od 1 mln zł do ponad 10 mln zł. W sumie w 2019 r. do sądu wpłynęło 175 nowych spraw, w 100

SA KIG: Przepisy regulujące postępowania arbitrażowe wchodzą w życie 8 IX

kodeksu postępowania cywilnego będzie dużą szansą na dalszy rozwój polskiego arbitrażu, przede wszystkim instytucjonalnego. "Umożliwi ona także 'odciążenie' sądów powszechnych w rozstrzyganiu spraw gospodarczych, a przedsiębiorcom otworzy drogę do szybkiego oraz odformalizowanego rozstrzygania

TXM złożył plan restrukturyzacyjny; chce, by układ wszedł w życie w II kw. 2020

formie sieci sklepów detalicznych - jest to podstawowe założenie toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego; 2) odsprzedaż zapasu z nierentownych i likwidowanych sklepów oraz old stoku; 3) porozumienie z bankami w sprawie dalszego finansowania; 4) odzyskanie rynkowych warunków handlowych w relacjach

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4,5% r/r do 1019 w 2019 r.

restrukturyzacje wzrosną o 6% w 2020 r. "Wśród wszystkich rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości - 574 (wzrost o 3%). Stanowią one aż 56% wszystkich postępowań. Łączna liczba postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła o blisko 7%. W roku 2019 zanotowano ich łącznie 445, co stanowi prawie 44

Zarządca ZM Henryk Kania wnioskuje do sądu o przesunięcia terminu planu restr.

obejmowania zarządu nad spółką. "Zarządca wskazuje, iż w konsekwencji powyższego zachodzą następujące ryzyka, które mogą wpłynąć na dalszy tok postępowania restrukturyzacyjnego spółki: 1) brak jest możliwości przeprowadzenia badania due diligence spółki, a co za tym idzie, umożliwienie dokonania

Ursus ma wstępne propozycje ugodowe ws. spłaty kredytu na rzecz PKO BP

negocjacje z bankiem zmierzające do uzgodnienia utrzymania finansowania udzielonego Ursusowi lub sposobu i terminu zmniejszenia udzielonego kredytu. Negocjacje uwzględnią fakt, iż wobec spółki otwarto przyspieszone postępowanie układowe, podano. "W ocenie zarządu emitenta, przesłanie do spółki wyżej

Stan epidemii a postępowania sądowe

Wprowadzone regulacje zmierzają do faktycznego ograniczenia działalności sądów. Poniżej przedstawiamy podsumowanie stanu prawnego po wejściu w życie obydwu ww. ustaw. Brak zawieszenia postępowań Toczące się postępowania nie uległy zawieszeniu z mocy prawa, ponieważ sądy nie 

Inwestorzy objęli akcje serii D Nextbike Polska

spółki zależnej NB Tricity (postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzeniu układu). NB Tricity jest spółką celową obsługującą jeden kontrakt - Mevo w Trójmieście. Postępowanie dotyczy wyłącznie NB Tricity i jest skierowane do zamkniętego grona wierzycieli, m.in.: Nextbike Polska, kadry menedżerskiej

Oferta ZUE o wartości 85 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

bieżących o dalszych istotnych etapach ww. postępowania" - podsumowano.  Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z

Próchnik wystąpił do sądu o niewstrzymywanie rozpoznania wniosku o upadłości

sprawie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i bez przyjęcia obu tych wniosków do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem, poinformowała spółka. O powyższym wniosku poinformowany zostanie także tymczasowy nadzorca sądowy ustanowiony w postępowaniu o otwarcie postępowania

Sąd zajmie się w poniedziałek pozwem PZL-Świdnik ws. przetargu na śmigłowce

2015 roku. Jak tłumaczył wiceprezes, pierwsze dwie oferty, od AgustaWestland (PZL-Świdnik) oraz Sikorsky (PZL-Mielec) zostały odrzucone z dalszego postępowania ze względu na błędy proceduralne. Trzecia oferta złożona przez Airbus Helicopters również nie spełniła wymogów, mimo to została dopuszczona

Rada wierzycieli Action wnioskuje o zakończenie sanacji i głosowanie nad układem

podjęte na wniosek sędziego – komisarza, wnoszącego o zajęcie przez radę wierzycieli stanowiska, czy: a) zasadne jest dalsze prowadzenie postępowania sanacyjnego Action S.A. w Warszawie, czy też postępowanie winno podlegać umorzeniu w świetle informacji o kolejnych okresach sprawozdawczych, w

ZUE z najkorzystniejszą ofertą za 50,2 mln zł na prace utrzymaniowe w Krakowie

się w przewidzianym budżecie zamawiającego na przedmiotowe zadanie. Emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących o dalszych istotnych etapach ww. postępowania. Jednocześnie spółka przypomina, że w dniu 24 czerwca 2019 r. złożyła najkorzystniejszą ofertę na zadanie stanowiące część

Qumak wnioskuje do KNF o postępowanie dot. emisji akcji serii L

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Qumak złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o podjęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 30 tys

Jak poprawnie wypełnić poszczególne sekcje JEDZ?

pozostaje niewypełniona. Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w formie JEDZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego w

Coface: Liczba upadłości, restrukturyzacji wzrosła o 1,2% r/r do 737 w I-III kw.

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 737 w I-III kw. 2018 r., czyli o 1,2% więcej niż rok wcześniej, wynika z raportu Coface. Prognoza Coface zakłada jednak, że w kolejnych kwartałach wzrost liczby postępowań przybierze na sile. Firma

PKN Orlen i Elektrobudowa zawarły dwa porozumienia dot. instalacji Metatezy

rozstrzygnięcie sporów w możliwie szybkim czasie bez szkody dla jakości tego rozstrzygnięcia. Zamiarem PKN Orlen oraz Elektrobudowy jest zamknięcie wszystkich sporów w postępowaniu arbitrażowym, w tym związanych z naliczonymi przez PKN Orlen karami umownymi. "Rozliczenie kontraktu w formie arbitrażu to

Sąd zgodził się na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursusa

po jego wdrożeniu była gotowa do spłaty wierzytelności i dalszej niezakłóconej kontynuacji biznesu" - czytamy w komunikacie. Zdecydowaliśmy się skorzystać z prawa restrukturyzacyjnego i przewidzianego w jego ramach przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego, ponieważ jego nadrzędnym

PGK Idea Banku będzie kwestionować ustalenia kontroli dot. podatku za 2016 r.

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Podmioty, które wchodziły w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK) Idea Banku nie zgadzają się z ustaleniami zawartymi w wynikach kontroli dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za 2016 rok, w związku z czym w postępowaniu podatkowym zamierzają

Sąd wyznaczył tymczasowego nadzorcę sądowego dla Elektrobudowy

formalnoprawnie, bowiem w kardynalny sposób naruszał zasady postępowania w tego typu przypadkach (w szczególności chodzi o okoliczność, iż dotyczył należności spornej, a więc nie wymagalnej, co do której Technik Polska nie przeprowadził żadnego postępowania sądowego, a jedynie skorzystał instrumentalnie ze

Co robić, gdy firma ma kłopoty. Poradnik

w stosunku do tego, z czym mieliśmy do czynienia przed stanem epidemii. Komornik może prowadzić egzekucję z majątku dłużnika jedynie w przypadku, gdy wierzyciel rozpocznie postępowanie egzekucyjne. Może się to stać jedynie po przeprowadzeniu postępowania przed sądem i uzyskaniu tytułu wykonawczego

TXM miał 57,92 mln zł straty netto z dz. kont., -18,3 mln zł EBITDA w 2019

poziomie EBITDA jest niższa o 4,2 mln zł od planowanej w planie restrukturyzacyjnym na 2019 rok przyjętym przez zarząd i złożonym do sądu jako podstawa przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego oraz stanowiącym podstawę zawartej z bankami umowy restrukturyzacyjnej" - wskazano w dokumencie

Sąd zatwierdził układ Unified Factory

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przychylając się do stanowiska zarządu Unified Factory oraz obligatariuszy, podjął decyzję o zatwierdzeniu układu pomiędzy stronami w przyspieszonym postępowaniu

Millennium dyskutuje z audytorem nt. wpływu orzeczenia TSUE ws. kredytów w CHF

postępowaniu grupowym, związanym z kwestią indeksacji kredytów hipotecznych liczba członków grupy wynosi 5 350, a liczba umów kredytowych objętych postępowaniem wynosi 3 288.  "Wartość przedmiotu sporu została oszacowana na ok. 146 mln zł. Na obecnym etapie, skład grupy został ustalony i

TXM złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - TXM Textilmarket złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie przyspieszonego postępowania układowego, podano w komunikacie. "Zarząd spółki wierzy, że podjęte działania pozwolą usprawnić funkcjonowanie sieci oraz zapewnić

Prawo restrukturyzacyjne - nowe możliwości naprawy przedsiębiorstwa

restrukturyzacyjne nową szansą dla przedsiębiorcyW pierwszej kolejności wskazać należy, że przepisy Prawa restrukturyzacyjnego wprowadzają cztery główne rodzaje postępowań, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. Na zasadnicze intencje postępowań restrukturyzacyjnych wskazuje art. 3 Prawa restrukturyzacyjnego

Nextbike Polska złożyło wnioski o postępowanie układowe i o ogłoszenie upadłości

postępowania układowego oraz o ogłoszenie upadłości w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, podała spółka. Nextbike Polska wnosi o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego w pierwszej kolejności. "Spółka zidentyfikowała stan zagrożenia niewypłacalnością m.in. z uwagi na następujące zdarzenia

Qumak złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, ale wciąż liczy na restrukturyzację

odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Zarząd miał także na uwadze fakt, że do dnia dzisiejszego nie posiada informacji o rozpoznaniu przez sąd ds. upadłościowych i naprawczych wniosku spółki z dnia 15.10.2018 r. o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a rozpoczęty przegląd opcji

Oferta konsorcjum ZUE najkorzystniejsza w przetargu w Krakowie

powyżej budżetu zamawiającego. Emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących o dalszych istotnych etapach ww. postępowania" - podsumowano. Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych

Zmiany w kodeksie pracy. Szybszy powrót do pracy po nieuzasadnionym zwolnieniu

na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania”. Jak jest dzisiaj Dotychczas, aby pracownik został przywrócony do pracy, wyrok stwierdzający bezskuteczność wypowiedzenia musiał być prawomocny, a postanowienie o przywróceniu do pracy

Pesa i Tramwaje Warszawskie mają wyrok KIO ws. przetargu na 213 tramwajów

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Po zakończeniu postępowania Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) ws. pierwszego odwołania Pesy Bydgoszcz, dotyczącego przetargu na 213 tramwajów dla Warszawy, Pesa ocenia, że ma więcej danych wskazujących na nierzetelność oferty Hyundai, natomiast Tramwaje Warszawskie

Alior Bank: Czekamy na uzasadnienie wyroku sądu ws. Ruchu, podtrzymujemy plany

postępowania układowego Ruch SA w restrukturyzacji. Oczekujemy na pisemne uzasadnienie tego wyroku. Po jego przeanalizowaniu podejmiemy dalsze kroki prawne" - czytamy w stanowisku banku. "Scenariusz restrukturyzacji, w ramach którego wydawcy będący wierzycielami Ruch SA przyjęli proponowane zapisy

Idea Bank analizuje decyzję UOKiK dot. oferowania obligacji GetBacku

komunikacie UOKiK.  W październiku ubiegłego roku UOKiK wszczął postępowanie, w którym postawił bankowi zarzuty stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Postępowanie miało priorytetowy charakter. W tym czasie do urzędu wpłynęło ponad 520 skarg. Wynikało z nich, podobnie jak z

Sąd umorzył postępowanie upadłościowe Hawe

Warszawa, 23.08.2017 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie umorzył postępowanie upadłościowe wobec Hawe, podała spółka. Hawe nie wyklucza złożenia w sądzie wniosku o otwarcie ponownego postępowania sanacyjnego spółki. "Zarząd Hawe w upadłości podaje do publicznej

Planowane regulacje wpływające na transakcje fuzji i przejęć na polskim rynku

odniesieniu do podmiotu objętego ochroną, dotyczących planów inwestycyjnych, długoterminowych planów działalności, przewidywanych zmianach organizacji podmiotu objętego ochroną, finansowaniu jego działalności, polityce dywidendowej i polityce zatrudnienia. UOKiK najpierw wszczynałby wstępne postępowanie

ZM Henryk Kania wnioskuje do KNF ws. podejrzenia manipulacji przez Tarczyńskiego

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania (ZM Henryk Kania) złożyły do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego mającego na celu zbadanie potencjalnego naruszenia przez Tarczyńskiego przepisów dotyczących manipulacji cenami instrumentów

Work Service zdecydował o likwidacji Work Express i jego spółek zależnych

Warszawa, 04.08.2020 (ISBnews) - Work Service zdecydował o rozwiązaniu i otwarciu postępowań likwidacyjnych spółki zależnej Work Express (WEX) oraz jej spółek zależnych Outsourcing Solutions Partner i Support And Care, podała grupa. "Podjęcie powyższych uchwał wynikało z uznania zarówno

Grupa Piotr i Paweł podtrzymuje gotowość szybkiej spłaty środków wierzycielom

ponoszenie dodatkowych kosztów. Dlatego z niezadowoleniem przyjęliśmy fakt przełożenia rozprawy sądowej na 21 września. Pandemia koronawirusa wpłynęła istotnie na wydłużenie terminów sądowych - obecnie należy jak najszybciej zakończyć postępowanie, bez zbędnej zwłoki i niepotrzebnego przekładania rozpraw

Vivid Games miał 1,01 mln zł zysku netto, 2,22 mln zł EBITDA w I kw.

procedowanego obecnie w sądzie przyspieszonego postępowania układowego, przewidującego rozłożenie zadłużenia na 12 kwartalnych rat nie jest zagrożona" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 1,01 mln zł wobec 0,66 mln zł straty rok wcześniej

Co zrobić w sytuacji, gdy wykonawca mylnie wykazał, że powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego?

Pytanie:  Dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Wykonawca X złożył wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, w którym wskazał, że będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów w zakresie spełnienia warunku