dalekosi昕ne cele

KE przedstawi砤 nowy plan walki z praniem brudnych pieni阣zy

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska przedstawi砤 dzi plan dzia砤 w ramach walki UE z praniem pieni阣zy i finansowaniem terroryzmu, kt髍y ma na celu wyeliminowanie pozosta硑ch luk prawnych i wszelkich s砤bych ogniw w unijnych przepisach, poinformowa砤 KE. "Musimy po硂縴

Asbis chce koncentrowa si na rozwoju marek w砤snych, w tym w IoT

transformuje swoj dzia砤lno舵 w kierunku dystrybucji z warto禼i dodan i wskaza, 縠 dalekosi昕ny cel to odchodzenie od komponent體 IT w kierunku us硊g dodanych. Jako kolejne czynniki wzrostu biznesu wymieni m.in. dalszy rozw骿 wsp蟪pracy z koncernem Apple. W efekcie Asbis ju pokazuje znaczny wzrost

Instytut Staszica: Przej阠ie e-myta przez KAS to szansa na naprawienie zaniedba

tylko zwi阫szenie puli 秗odk體 na rozw骿 infrastruktury, ale r體nie sfinansowanie tego celu pieni阣zmi zagranicznych przewo糿ik體. W ten spos骲 za inwestycje drogowe w kraju p砤ci b阣 kierowcy zza Buga, a nie obywatele polscy. Niemal 4 tys. km p砤tnych dr骻 jest zdecydowanie niewystarczaj眂 liczb

Cedrob og硂si wezwanie na pozosta砮 akcje Gobarto, chce wycofa firm z GPW

naszej grupy - wszystko to wpisuje si w realizacj naszej strategii. Akcjonariusze mniejszo禼iowi s natomiast w spos骲 naturalny nastawieni na inne cele, takie jak chocia縝y szybsze zyski, czy wyp砤ta dywidendy. W obecnych warunkach rynkowych sk硂nno舵 inwestor體 gie砫owych do niezb阣nego

Akcjonariusze Mennicy Skarbowej zdecyduj 30 VI o niewyp砤caniu dywidendy

przygotowany plan dzia砤 w perspektywie kr髏ko- i 秗ednioterminowej, jak r體nie wyznaczone cele dalekosi昕ne uzale縩ione jednak od realizacji bie勘cych strategii. "Niepartycypowanie przez akcjonariuszy w zysku za ubieg硑 rok, co traktujemy jako wyj眛ek od deklarowanej przez nas polityki dywidendowej

FPP, CALPE chc, by przepisy zmienia nie cz甓ciej ni po 3 latach obowi眤ywania

tradycyjnie mianem "Prawo" vs. regulacje bardziej szczeg蟪owe (tak rangi ustawowej, jak i podstawowej) - obeznanie adresat體 z projektowanymi normami: przepisy wprowadzaj眂e nowe rozwi眤ania lub zmiana cel體 regulacji (ratio legis) vs. przepisy wprowadzaj眂e modyfikacje dotychczasowych rozwi眤a

Handlowy cios w Chiny. 12 pa駍tw podpisa硂 umow transpacyficzn

Handlowy cios w Chiny. 12 pa駍tw podpisa硂 umow transpacyficzn

mia硑 szans zrealizowa dalekosi昕ne cele w polityce zagranicznej. Chodzi m.in. o przeciwwag dla dominacji gospodarki chi駍kiej w rejonie Pacyfiku. - Dzi阫i temu to Amerykanie, a nie Chi馽zycy b阣 nadal mogli ustala regu硑 gry - pisze "The Economist". Wolny handel na Pacyfiku Ratyfikacja

SAPpeers.com zadebiutuje na NewConnect w 秗od

wi阫sza, a to z kolei daje jeszcze wi阫sze pole do popisu dla firm konsultingowo-wdro縠niowych jak nasza" - stwierdzi prezes SAPpeers.com. Jednocze秐ie sp蟪ka ma dalekosi昕ne plany zwi眤ane z obecno禼i na rynku gie砫owym.  "Mamy jasno sprecyzowane cele, kt髍e chcemy realizowa dzi阫i

Govena Lighting chce mie 10% udzia硊 w rynku aut elektr. w Polsce do 2025 r.

dost阷ne w sprzeda縴 w Polsce jeszcze pod koniec tego roku. "Je秎i chodzi o mark Roewe, mamy bardzo dalekosi昕ne, ale ca砶owicie osi眊alne plany. Nie ograniczamy okresu wsp蟪pracy z chi駍kim partnerem do 5 lat. Naszym celem jest osi眊ni阠ie do 2025 r. udzia硊 w rynku aut elektrycznych w Polsce na

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A spad砤 r/r do 46 w I kw. 2019 r.

widoczna by砤 konsolidacja rynku medycznego - przej阠ia lokalnych podmiot體 przez dominuj眂ych lider體 rynkowych. Na tej podstawie mo縩a stwierdzi, 縠 prywatna opieka medyczna w Polsce ulega konsolidacji, a najwi阫sze podmioty nieustannie prowadz ekspansj na rynku, poszukuj眂 cel體 akwizycyjnych, kt髍e

PSPA: Projekt ustawy o elektromobilno禼i nier體no traktuje paliwa gazowe

ustawodawc w spos骲 nieuzasadniony poszkodowane" - uzasadniono w komunikacie. W opinii PSPA, podstawowym i dalekosi昕nym celem ustawy powinno by stworzenie warunk體 dla rozwoju konkurencyjnego rynku, kt髍y docelowo nie b阣zie wymaga interwencji pa駍twa poza funkcj nadzoruj眂 i kontroln. W tym

"Pom罂 swoim rodzicom" - nowa akcja spo砮czna Fundacji Agory i Gazety Wyborczej

"Pom罂 swoim rodzicom" - nowa akcja spo砮czna Fundacji Agory i Gazety Wyborczej

zbiera w tym roku 1%, jest kampania "Pom罂 swoim rodzicom". O co w niej chodzi? G丑wnym i dalekosi昕nym celem tej kampanii jest wsparcie dla polskich senior體 i ich rodzin. Jest to najpowa縩iejszy problem spo砮czny i demograficzny najbli縮zych lat. Sfera opieki nad osobami starszymi poddana

Tygodniowy przegl眃 informacji ISBtech z sektora TMT

marketingu. My nazywamy to profesjonalizacj hasztag體. Taki sobie wyznaczyli秏y cel, wzmacnia i edukowa naszych klient體 w tym obszarze – wyja秐ia Karina Hertel, ekspert, dyrektor zarz眃zaj眂y BrandLift. Badanie „Potencja sprzeda縪wy Instagrama. Raport BrandLift" zosta硂 wykonane na

PKP maj ju 80% nieruchomo禼i z uregulowanym stanem prawnym

chocia縝y Olsztyn - chcemy porozumie si z w砤dzami miasta i rozpocz辨 budow du縠go centrum komunikacyjnego z cz甓ci handlow. Tych projekt體 jest naprawd du縪. B阣 to cele dla menad縠r體 naszej nowej sp蟪ki deweloperskiej" - podsumowa Bator. PKP S.A. to w砤禼iciel i zarz眃ca istotnej cz甓ci

UE, Japonia maj porozumienie co do zasady ws. umowy o zniesieniu wi阫szo禼i ce

mi阣zy UE a Japoni jest jak dot眃 najbardziej znacz眂 i dalekosi昕n umow w dziedzinie rolnictwa. Okre秎ili秏y dzisiaj nowy poziom odniesienia w handlu produktami rolnymi. Z dniem wej禼ia umowy w 縴cie c砤 na import wina zostan zniesione. Dla producent體 wina oznacza to 134 mln euro oszcz阣no禼i

Wolny handel na Pacyfiku

Wolny handel na Pacyfiku

Porozumienie w Atlancie zosta硂 osi眊ni阾e m.in. dzi阫i Barackowi Obamie, kt髍y w ostatnich dniach wydzwania do przyw骴c體 12 kraj體 w nim uczestnicz眂ych i przekonywa do kompromisu. Dla prezydenta USA uk砤d transpacyficzny (angielski skr髏 TPP) jest realizacj jego dalekosi昕nych cel體 w

W Ministerstwie Cichej Nacjonalizacji

sta si szalenie wygodnym uzasadnieniem takiej polityki, kt髍a bierze na cel kolejne bran縠. Jeszcze chwila i trzeba b阣zie rozszerzy nazw resortu skarbu: Ministerstwo Skarbu Pa駍twa i Nacjonalizacji. Mo縩a jeszcze doda: Cichej Nacjonalizacji. Na kr髏k met wida korzy禼i: chronione s bran縠

Niemiecko-francuski plan dla euro wywindowa indeksy

Niemiecko-francuski plan dla euro wywindowa indeksy

Antykryzysowy plan dla strefy euro, o kt髍ym prezydent Nicolas Sarkozy i kanclerz Merkel rozmawiali w niedziel p蠹nym wieczorem w Berlinie, ma obj辨 ratowanie bank體 strefy, ewentualn rewizj lipcowego pakietu pomocowego dla Grecji oraz - to cel bardziej dalekosi昕ny - zacie秐ienie koordynacji

Najlepsi i najgorsi prezesi 2013 roku

Najlepsi i najgorsi prezesi 2013 roku

dalekosi昕ne cele wydaj si nieprawdopodobne, tak, jak jego skupienie na punkcie usatysfakcjonowanego klienta. PR-owy chwyt o dostarczaniu przesy砮k dronami tu przed Cyber Monday (dzie przecen w USA) by 秝ietny. Do pracy w swojej firmie przyci眊a najlepszych kandydat體 z MBA, pomimo, 縠 bran縜, w kt髍ej

Synonim Banku

awansowanie do pierwszej dziesi眛ki b阣zie ogromnym osi眊ni阠iem. Cel ten stanowi dla banku du縠 wyzwanie. Bardzo dok砤dnie obserwujemy tamtejszy rynek. Co jaki czas pojawiaj si mo縧iwo禼i akwizycji, musimy jednak pami阾a, 縠 nasza ekspansja poza granicami kraju to tylko jeden z kierunk體 rozwoju PKO BP

Kto b阣zie wydobywa polski w阦iel?

zamierza do 2020 roku wyda na inwestycje Jastrz阞ska Sp蟪ka W阦lowa SA produkuj眂a poszukiwany na 秝iatowym rynku w阦iel koksowy. Inwestycje JSW maj na celu udost阷nienie nowych z丑 w阦la. Rozbudowa kopal Zofi體ka i Pni體ek oznacza konieczno舵 wydania 3 mld z. Jednak JSW nie ma wyj禼ia i musi

Strefa ekonomiczna w P硂cku. Szansa czy czcze obietnice?

ruch w砤秐ie teraz? - Ka縟y termin na dzia砤nia w celu pozyskania inwestor體 jest dobry. P蟪 roku temu rozmawiali秏y z dzi, ale efekty nie do ko馽a s satysfakcjonuj眂e, wi阠 teraz zwr骳ili秏y si do Olsztyna - podkre秎a Nowakowski. Ale przecie pozyskiwaniem inwestor體 zajmuje si ju od 10 lat