dacie wykupu

W USA coraz mniej nieznanych. 70-letnie obligacje Austrii

zmienia to faktu, że nie znamy poglądów Sury na politykę monetarną kraju, a to w ten sposób Rada ma największy wpływ na rynki. Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 15:45 - USA - indeks PMI dla usług, 16:00 - USA - sprzedaż nowych domów, 16:30 - USA - tygodniowa zmiana

PKO BP wykupi obligacje o wart. 250 mln euro i 194,41 mln USD

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski przyjmie do wykupu obligacje 2021 o łącznej wartości nominalnej 250 000 000 euro oraz obligacje 2022 o łącznej wartości nominalnej 195 410 000 USD, podał bank. Przewidywana data rozliczenia oferty wykupu to 21 kwietnia 2020 r. "

mBank wykupi obligacje trzech serii o łącznej wartości nom. 147,57 mln euro

euro z terminem wykupu w 2022 roku, podał bank w podsumowaniu wyników oferty wykupu papierów wyemitowanych przez mBank oraz mFinance France. Przewidywana data rozliczenia oferty wykupu to 10 czerwca 2020 r. "Bank informuje, że przyjmie do wykupu wszystkie obligacje prawidłowo przedstawione do

BGK wyemitował 4-letnie obligacje o wartości nominalnej 1,85 mld zł

dokumentu, zdematerializowane, rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA o kodzie ISIN PL0000500252". Emitent wykupi obligacje w kwocie równej wartości nominalnej w dacie wykupu, tj. w dniu 28 październik 2023 r. Emitent zapłaci z dołu, w każdej dacie płatności odsetek, odsetki od

Echo wyemitowało obligacje na kwotę 150 mln zł w ramach programu

wyemitowane na okres kończący się w dacie 31 maja 2024 roku. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji w dniu wykupu nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane

BGK wyemitował obligacje czteroletnie o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wyemitował 2 mln sztuk obligacji serii BGK0223S017A o wartości nominalnej równej 1 tys. zł każda, podał bank. "Emitent wykupi obligacje w kwocie równej wartości nominalnej w dacie wykupu, tj. w dniu 19 lutego 2023 r

mBank oferuje wykup obligacji trzech serii za łącznie do 400 mln euro

prowadzonym przez luksemburską giełdę papierów wartościowych, zaproszenia do przedstawienia tych obligacji do wykupu (ang. tender offer) przez bank w zamian za świadczenie pieniężne" - czytamy w komunikacie. Przewidywaną data wygaśnięcia oferty wykupu jest 5 czerwca 2020 r., a wyniki oferty wykupu

Bank Pekao ma zgodę KNF na zakwalifikowanie obligacji s. D do kapitału Tier II

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Bank Pekao otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zakwalifikowanie sztuk obligacji podporządkowanych serii D, o jednostkowej wartości nominalnej 500 000 zł i łącznej wartości nominalnej 350 000 000 zł oraz dacie wykupu 4 czerwca 2031 r., jako

MCI Capital spłaci przed terminem obligacje serii P o wartości nom. 37 mln zł

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - MCI Capital poinformowało o wcześniejszej spłacie obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 37 mln zł. "Datą wcześniejszego wykupu obligacji będzie dzień płatności odsetek za czwarty okres odsetkowy, który przypada na dzień 1 marca 2020

Enea wyemituje obligacje serii ENEA0624 o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł

ENEA0220, podano również Obligacje będą emitowane jako obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dacie emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Enea będzie ubiegać się o wprowadzenie

Echo Investment wyemitowało obligacje na łączną kwotę 100 mln zł

siedzibą w Warszawie, Programu Emisji Obligacji do maksymalnej kwoty 1 mld zł, spółka wyemitowała w dniu 11 kwietnia 2019 roku obligacje kuponowe na łączną kwotę 100 mln zł. Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 10 000 zł. Obligacje zostały wyemitowane na okres kończący się w dacie

Polnordu wyemituje 5-letnie obligacje o łącznej wartości nom. do 150 mln zł

planuje rozpoczęcie procesu od 6 listopada 2019 r., a przewidywaną datą przydziału obligacji jest 15 listopada 2019 r. "Obligacje są oprocentowane od daty emisji do daty wykupu obligacji. Kwota odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego 3-miesięcznego okresu odsetkowego. Wysokość stopy procentowej

ZM Henryk Kania wyemituje obligacje serii H o wartości nominalnej do 150 mln zł

będzie miał prawo wcześniejszego wykupu obligacji na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż w dniu przypadającym 12 miesięcy po dacie emisji. Emitent zawiadomi obligatariuszy o wcześniejszym wykupie obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed datą wcześniejszego wykupu" - czytamy dalej

Echo wyemitowało obligacje na łącznie 140 mln zł

wyemitowane na okres kończący się w dacie 25 kwietnia 2022 roku. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji w dniu wykupu nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane

BGK wyemitował 4-letnie obligacje o wartości nominalnej 500 mln zł

kwocie równej wartości nominalnej w dacie wykupu, tj. w dniu 3 października 2021 r. Emitent zapłaci z dołu, w każdej dacie płatności odsetek, odsetki od wartości nominalnej obligacji zgodnie z odpowiednią stopą procentową określoną na podstawie warunków emisji obligacji serii BGK1021S015A" - czytamy

Murapol wykupi przedterminem obligacje kilku serii o łącznej wartości 9,5 mln zł

. przedterminowego ich wykupu.  "Warto w tym miejscu podkreślić, że powyższe uprawnienia zostały uruchomione, zgodnie z postanowieniami postanowień warunków emisji obligacji serii T, U, W i Z, tj. w momencie przedterminowego wykupu instrumentów dłużnych o terminie zapadalności przypadającym po dacie

MCI.PrivateVentures FIZ ogłosił squeeze-out ATM, notowania na GPW zawieszone

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, po osiągnięciu bezpośrednio i przez podmioty zależne 97,97% udziału w kapitale zakładowym ATM, zażądał przymusowego wykupu pozostałych 2,03% akcji po cenie 12 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom

BGK wyemitował obligacje serii BGK0520S014A o wartości nominalnej 1,2 mld zł

w dacie wykupu, tj. w dniu 19 maja 2020 r. Emitent zapłaci z dołu, w każdej dacie płatności odsetek, odsetki od wartości nominalnej obligacji zgodnie z odpowiednią stopą procentową określoną na podstawie warunków emisji obligacji. Daty płatności odsetek ustalone zostały na: 19 listopada 2017r., 19

Unified Factory dokona 9 XI wcześniejszego wykupu obligacji serii A

podlegać spłacie w wyniku realizacji opcji wcześniejszego wykupu na żądanie równe będzie: wartości nominalnej obligacji, wartości odsetek naliczonych za okres odsetkowy kończący się w dacie wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia), oraz opcji wcześniejszego wykupu, liczonej jako procent wartości

BOŚ wykupił przed terminem obligacje serii D o wartości nominalnej 100 mln zł 

wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii D po upływie 5 lat od daty ich emisji pod warunkiem, że na wcześniejszy zwrot przez emitenta środków pieniężnych uprzednio wyraziła zgodę Komisja Nadzoru Finansowego" - czytamy w komunikacie.  Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są

OT Logistics ma porozumienia ws. przesunięcia spłaty kredytów i obligacji

podstawie której ostateczna data spłaty została przesunięta z 29 maja 2020 r. na 30 czerwca 2020 r., oraz porozumienie z jedynym obligatariuszem obligacji G, w sprawie zmiany warunków emisji obligacji G, przewidujące zmianę terminu wykupu obligacji G z 29 maja 2020 r. na 30 czerwca 2020 r., podała spółka

Braster chce przesunąć termin wykupu obligacji serii A na 9 listopada 2020 r.

następować poprzez zapłatę przez Braster na rzecz obligatariuszy kwoty w wysokości 5% wartości nominalnej obligacji w dniach płatności odsetek dla od 6 do 7 okresu odsetkowego, 8% wartości nominalnej obligacji w dniach płatności odsetek dla od 8 do 10 oraz 66% wartości nominalnej obligacji, w dacie płatności

PGE zdecydowała o emisji dwóch serii obligacji na łączną kwotę 1,4 mld zł

okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dacie emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. PGE będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst w terminie 90 dni od

Echo Investment wyemituje obligacje serii J i J2 o łącznej wartości do 40 mln zł

przewiduje, że w dacie wykupu obligacji serii J oraz J2, tj. w dniu 21 września 2023 roku, wartość zobowiązań finansowych spółki nie powinna znacząco odbiegać od poziomu zobowiązań finansowych spółki wg stanu na 30 września 2018 roku" - czytamy w komunikacie. W przypadku obligacji obu serii termin

Bank zgubił weksel. Co grozi klientowi? [Pieniądze Ekstra]

ma wpisanej daty płatności i kwoty. Do takiego weksla powinna być załączona deklaracja wekslowa, która określa, w jakich okolicznościach i kto może wpisać na blankiecie sumę i datę jej płatności. Weksle służą do zabezpieczania kredytów, pożyczek, ale też bywają nam podtykane w sytuacjach, które

Większościowy akcjonariusz chce wycofać akcje ATM z obrotu giełdowego

strategiczni w obszarze data center czują się bardziej komfortowo ze spółkami prywatnymi. Z związku z tym AAW zdecydował się podjąć kroki zmierzające do przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy i wycofania akcji ATM z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

BOŚ Bank wykupił obligacje serii A o łącznej wartości nomin. 120 mln zł

warunki emisji obligacji podporządkowanych serii A, które umożliwiały bankowi skorzystanie z prawa do dokonania wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii A po upływie 5 lat od daty ich emisji" – czytamy dalej. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na

Mirbud dokona 23 grudnia wcześniejszego wykupu obligacji serii A

przedterminowego wykupu przypada na dzień 15 grudnia" - czytamy w komunikacie. W dacie wcześniejszego wykupu emitent zapłaci obligatariuszom za każdą obligację kwotę obliczoną jako suma należności głównej, odsetek naliczonych zgodnie z warunkami emisji obligacji serii A za okres od pierwszego dnia okresu

Ghelamco wyemitowało obligacje serii PPC o łącznej wartości 30 mln zł

odsetkowych liczonych od daty emisji do dnia wykupu. Oprocentowanie jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę w wysokości 4,0 pkt proc. w skali roku. Płatność odsetek będzie dokonywana w dniu zakończenia danego okresu odsetkowego. Wykup obligacji nastąpi poprzez świadczenie pieniężne w dacie

Echo Inv. rozpocznie 11 X ofertę publiczną obligacji serii I na ok. 50 mln zł

października 2018 r., przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst: 19 listopada 2018 r., podano w ostatecznych warunkach obligacji. "Emitent przewiduje, że w dacie wykupu obligacji serii I, tj. w dniu 8 listopada 2023 roku, wartość zobowiązań finansowych

MCI Capital wyemituje obligacje serii N o łącznej wartości do 45 mln zł

dniu 29 grudnia 2021 r. Obligacje pozostaną imiennymi do dnia złożenia przez spółkę wniosku o dopuszczenie obligacji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu Catalyst organizowanym przez BondSpot S.A. (data konwersji obligacji)" - czytamy w komunikacie. W dacie konwersji obligacji zostaną

Polski Gaz wykupi przed terminem obligacje o wartości nominalnej 10 mln zł

z pkt. 16.2 Warunków emisji obligacji serii A pt. 'Opcja wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta'" - czytamy w komunikacie. Spółka zapłaci obligatariuszom za każdą obligację kwotę obliczoną jako suma: wartości nominalnej, odsetek naliczonych za okres odsetkowy kończący się w dacie

Polnord ma umowę z SGB Bankiem wydłużającą termin wykupu obligacji serii D

wykupu obligacji serii D o wartości nominalnej 30 000 000 zł w ciągu 3 dni od daty postawienia do dyspozycji spółki środków finansowych zgromadzonych na rachunku Noble Securities (podmiot, z którym spółka zawarła umowę o oferowanie akcji serii T) w wyniku subskrypcji akcji serii T, przy czym wykup ten

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o lasach celem ochrony lasów prywatnych

). "Ochrona lasów prywatnych przed niekontrolowanym wykupem po 1 maja 2016 r. – jest podstawowym celem proponowanej nowelizacji ustawy. Po tej dacie Skarb Państwa, czyli Lasy Państwowe będą miały prawo wykupu lub pierwokupu prywatnych gruntów leśnych. Lasy prywatne będą kupowane po cenach

BOŚ wyemitował trzyletnie obligacje serii S o wartości 100 mln zł

r.. Obligacje są niezabezpieczone. „Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji powiększonej o należne odsetki" - czytamy w komunikacie.   „Obligacje są oprocentowane. Odsetki od wartości nominalnej

CCC chce zmienić warunki emisji obligacji serii 1/2018

odwołania zgromadzenia, podano również w komunikacie. Obligacje serii 1/2018, o łącznej wartości nominalnej 210 mln zł, zadebiutowały na rynku Catalyst 28 grudnia 2018 r. Jak wówczas podano, ich data wykupu to 29 czerwca 2021 r. Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i

Polnord chce wykupić przedterminowo część obligacji serii NS4 wart. 6,7 mln zł

powyżej, iż data przedterminowego wykupu obligacji została wyznaczona na dzień 20.03.2019 r. (dzień przedterminowego wykupu), zaś dzień ustalenia praw do świadczeń z obligacji to 12.03.2019 r., podano także. Wykupione obligacje podlegają umorzeniu. Przedterminowy wykup obligacji związany jest z

MCI Venture Projects VI wykupi przed terminem obligacje warte ponad 118 mln zł

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - MCI Venture Projects VI - z portfela Subfunduszu MCI.EuroVentures - zarządzanego przez MCI Capital TFI, przedpłaci przed okresem zapadalności obligacje o wartości 699 mln czk (ponad 118 mln zł), których oryginalna data wykupu przypadała na kwiecień 2021 roku

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji TelForceOne od 21 lutego

% kapitału) po cenie 3,1 zł za sztukę. W dacie ogłoszenia przymusowego wykupu żądający wraz z podmiotem dominującym Sebastianem Sawickim posiadali łącznie 7 468 217 akcji spółki, reprezentujących łącznie około 91,12% kapitału zakładowego. TelForceOne to czołowy polski importer, dystrybutor oraz producent

OT Logistics wyemituje obligacje serii H o wartości do 125,45 mln zł

serii D i F" - czytamy w komunikacie. Obligacje będą obligacjami oprocentowanymi, amortyzowanymi i zabezpieczonymi (przedmiot zabezpieczenia zostanie ustalony z wierzycielami finansowymi). Obligacje będą zapadać w dniu 20 listopada 2020 r. lub w innej ustalonej z wierzycielami finansowymi dacie

OT Logistics wdrożyło uzgodnione warunki dalszej współpracy z wierzycielami

sposób, że ostateczna data spłaty kredytów udzielonych emitentowi oraz jego wybranym spółkom zależnym na podstawie umowy wspólnych warunków została przesunięta z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 30 kwietnia 2021 r., a także uchylone zostały wszystkie istniejące na dzień 29 czerwca 2020 r. przypadki

Kruk wyemituje niezabezpieczone obligacje o wartości nom. do 50 mln zł

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Kruk podjął decyzję w sprawie zwiększenia emisji niezabezpieczonych obligacji serii AH1, podała spółka. Emisja obejmie nie więcej niż 50 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty

MCI Capital wyemitował obligacje serii N o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł

wcześniejszych informacji, dzień wykupu obligacji będzie przypadać 29 grudnia 2021 r. Obligacje pozostaną imiennymi do dnia złożenia przez spółkę wniosku o dopuszczenie obligacji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu Catalyst organizowanym przez BondSpot. W dacie konwersji obligacji zostaną zamienione na

Obligacji serii A spółki PHN zadebiutują na rynku Catalyst w czwartek

. Oprocentowanie obligacji na okaziciela serii A wynosi WIBOR 6M+marża 2,4%. Ich data wykupu przypada 5 czerwca 2023 r., podano także. Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest

Kruk uchwalił program emisji obligacji o łącznej wartości nom. do 700 mln zł

ramach programu wymaga podjęcia odrębnej uchwały zarządu spółki w sprawie emisji, w której zostaną dla danej serii obligacji określone w szczególności: waluta, jednostkowa oraz łączna wartość nominalna obligacji, zasady oprocentowania oraz dzień i zasady wykupu obligacji. Szczegółowe zasady emisji każdej

BBI Development wyemituje obligacje o łącznej wartości 12 mln zł

) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji: Jednostkowa wartość nominalna obligacji wynosi 1 000,00 zł, zaś jednostkowa cena emisyjna równa jest jednostkowej wartości nominalnej; 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: WEO przewidują, że datą emisji obligacji będzie 31 stycznia

Fitch przyznał ostateczny rating BBB- dla euroobligacji PKN Orlen

uzgodnienia warunków emisji euroobligacji o wartości 750 mln euro (ok. 3,3 mld zł), rocznym kuponie 2,5% i dacie wykupu 7 czerwca 2023 roku. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody

Moody's przyznał ostateczny rating Baa3 dla euroobligacji PKN Orlen

, poprzez spółkę zależną Orlen Capital AB, zakończył proces przydziału i uzgodnienia warunków emisji euroobligacji o wartości 750 mln euro (ok. 3,3 mld zł), rocznym kuponie 2,5% i dacie wykupu 7 czerwca 2023 roku. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też

Kaps Investment ogłosił squeeze-out 8,88% akcji TelForceOne po 3,1 zł

9 grudnia. "Kaps Investment (żądający) osiągnął [...] w wyniku rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki TelForceOne [...] ogłoszonego przez żądającego około 89,9% ogólnej liczby głosów na jej walnym zgromadzeniu. W dacie ogłoszenia żądania, żądający wraz z podmiotem

MF chce odkupić obligacje za max. 300 mln USD na przetargu w środę

Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów planuje odkupić na środowym przetargu obligacje serii US731011AR30 o wartości do 300 mln USD, podał resort w komunikacie. Data wykupu tych papierów to 15 lipca 2019 r. Przedstawiając wcześniej plan podaży papierów skarbowych na grudzień

TelForceOne złożył w KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji

zapisywania się na sprzedaż akcji spółki TelForceOne ok. 89,9% ogólnej liczby głosów na jej walnym zgromadzeniu. W dacie ogłoszenia przymusowego wykupu żądający wraz z podmiotem dominującym Sebastianem Sawickim posiadali łącznie 7 468 217 akcji spółki, reprezentujących łącznie około 91,12% kapitału

Obligacje Cyfrowego Polsatu o wartości 1 mld zł wejdą na Catalyst w piątek

obligacji serii B planowana jest na dzień 14 kwietnia 2026 r., podano także. W kwietniu Cyfrowy Polsat przydzielił 1 mln obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Planowana data wykupu to 24 kwietnia 2026 r. Obligacje serii B zostaną wyemitowane jako obligacje zdematerializowane

LPP wyemitowało obligacje o wartości nominalnej 300 mln zł

walnym zgromadzeniu o emisji przez spółkę obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł skierowanej do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych, a  planowany wykup obligacji będzie przypadał pięć lat od daty emisji. Na początku września br. wiceprezes Przemysław Lutkiewicz powiedział

Echo Investment wyemitowało obligacje na łączną kwotę 100 mln zł

wyemitowane na okres kończący się w dacie 18 listopada 2020 roku. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji w dniu wykupu nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane

CCC wyemituje obligacje serii 1/2018 o łącznej wartości nominalnej do 210 mln zł

obligacji serii 1/2014 spółce lub mBank S.A. działającemu jako dealer w stosunku do obligacji, w dacie waluty odpowiadającej dniu emisji obligacji tj. 29 czerwca 2018 r. Spółka nabędzie obligacje serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 203 450 000 zł zaoferowane przez ich posiadaczy w celu umorzenia

Enea dokonała alokacji obligacji o wartości nom. 1 mld zł dla jednego podmiotu

obligacji wynosi 100 tys. zł. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej obligacji. Wykup obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej obligacji. Datą wykupu obligacji jest 26 czerwca 2024 r. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, płatne w okresach półrocznych i

Work Service: Obligacje serii Y i W warte 32 mln zł nie zostały wykupione

Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - Nie doszło do wykupu obligacji serii Y oraz obligacji serii W Work Service o łącznej wartości nominalnej 32 mln zł w dniu wykupu obligacji, podała spółka. Do czasu zakończenia negocjacji z obligatariuszami obligacji serii Y, obligacji serii W oraz obligacji serii

LC Corp wyemitował 2- i 4-letnie obligacje o łącznej wartości nom. 100 mln zł

dokonany według wartości nominalnej obligacji" - czytamy w komunikacie.  Obligacje dwuletnie zostały wyemitowane na następujących warunkach: data emisji - 19 października 2018 roku; data wykupu - 19 października 2020 roku, wartość nominalna jednej obligacji to 1 000 zł, zaś wartość nominalna

ZM Henryk Kania złożyły wniosek o przyspieszone postępowanie układowe

okres 48 miesięcy od daty początkowej. Każda rata układowa będzie oprocentowana w wysokości 2% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od daty początkowej. Odsetki naliczone od raty układowej będą należne i płatne w przewidzianej dacie spłaty raty układowej. 4. Wierzytelności ZUS, zobowiązania

PKO BP wykupi 14 IX obligacje podporządkowane o wartości 1,6 mld zł

wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji, za zgodą KNF (opcja call). Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone - po uzyskaniu stosownej zgody KNF - na podwyższenie funduszy uzupełniających banku. PKO Bank Polski jest liderem polskiego

Vistula wykupi przedterminowo obligacje serii D o wartości nominalnej 119 mln zł

nominalnej obligacji. Odsetki będą naliczane do dnia wcześniejszego wykupu" - czytamy w komunikacie. Przed podjęciem uchwały zarządu datą całkowitego wykupu obligacji był dzień 13 sierpnia 2018 roku. Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz

Work Service zawarł warunkowe porozumienia z obligatariuszami

. oprocentowanie obligacji serii W, serii X oraz serii Z będzie zmienne, oparte o stopę WIBOR 3M płatny cokwartalnie, marżę w wysokości 100 bps w skali roku płatną w całości w dacie wykupu; dodatkowo obligatariuszom tych obligacji będzie przysługiwała dodatkowa premia w wysokości 287 bps w skali roku płatna w

Akcjonariusze ATM zdecydowali o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW

% udziału w kapitale zakładowym ATM, zażądał przymusowego wykupu pozostałych 2,03% akcji po cenie 12 zł za akcję. Dzień wykupu został ustalony na 7 lipca 2020 r. - w efekcie fundusz (wraz z podmiotami zależnymi) osiągnął 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

LC Corp przeprowadził emisję obligacji na łączną kwotę 60 mln zł

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - LC Corp dokonał emisji czteroletnich niezabezpieczonych obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł, podała spółka. Data wykupu przypada 22 maja 2023 r. Wartość nominalna jednej obligacji to 1000 zł, czytamy w

Voxel przydzielił obligacje serii F o łącznej wartości nom. 10 mln zł

terminie 12 miesięcy od daty przydziału obligacji (datą wykupu będzie 1 lipca 2017 r.) Spółka planuje wprowadzić obligacje do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. Voxel to spółka działająca na rynku diagnostyki obrazowej. W skład grupy kapitałowej Voxel wchodzą spółki zależne: Centrum

Cyfrowy Polsat przydzielił 1 mln obligacji serii B na kwotę 1 mld zł

każda i łącznej wartości nominalnej 1 mld zł o terminie wykupu w dniu 21 lipca 2021 roku. Planowana data wykupu to 24 kwietnia 2026 r. Obligacje serii B zostaną wyemitowane jako obligacje zdematerializowane i zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez KDPW. Oprocentowanie wynosi WIBOR 6M

Akcjonariusze ATM zdecydują 10 sierpnia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW

bezpośrednio i przez podmioty zależne 97,97% udziału w kapitale zakładowym ATM, zażądał przymusowego wykupu pozostałych 2,03% akcji po cenie 12 zł za akcję. Dzień wykupu został ustalony na 7 lipca 2020 r. - w efekcie fundusz (wraz z podmiotami zależnymi) osiągnął 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej

BBI Development wyemitowało 3-letnie obligacje o wartości nominalnej 15 mln zł

obligacji: datą emisji obligacji jest 22 lutego 2019 roku, zaś data wykupu obligacji nastąpi w dniu 22 lutego 2022 roku. Oprocentowanie obligacji będzie ustalane wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty

Ghelamco chce przeprowadzić ofertę publiczną obligacji na maks. 135 mln zł

łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł z datą wykupu przypadającą na 15 stycznia 2024 r., podała spółka. "Obligacje PPR będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, przy czym stopą bazową będzie WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów, która zostanie powiększona o marżę wynoszącą 5,00

LPP zdecydowało o emisji 5-letnich obligacji o wartości nominalnej 300 mln zł

oznaczonych inwestorów kwalifikowanych, a  planowany wykup obligacji będzie przypadał pięć lat od daty emisji. Na początku września br. wiceprezes Przemysław Lutkiewicz powiedział ISBnews, że LPP środki z planowanej emisji obligacji o wartości nominalnej do 300 mln zł chce przeznaczyć przede wszystkim

Prezes IZFiA: Aktywa TFI wzrosły o ok. 1,5% m/m w kwietniu br.

wygląda na pewno zdecydowania lepiej, uspokaja się. W kwietniu aktywa wzrosły o ok. 1,5%. Widzimy zdecydowanie, że wyhamowały odpływy, jeśli chodzi o obligacje, np. ruszyła nieco sprzedaż obligacji skarbowych o dłuższym okresie wykupu. Co prawda, są to jeszcze niezbyt znaczące kwoty, ale widzimy, że się

Przegląd informacji ze spółek

nominalnej 39 970 000 euro z terminem wykupu w 2022 roku, podał bank w podsumowaniu wyników oferty wykupu papierów wyemitowanych przez mBank oraz mFinance France. Przewidywana data rozliczenia oferty wykupu to 10 czerwca 2020 r. Holo4Labs, które rozpoczęło dziś publiczną kampanię crowdfundingu udziałowego

ASM Group kupuje 91,6% udziałów niemieckiej spółki Vertikom

udziałowców Vertikom spółce Vertikom, których wartość godziwa wynosi 20 692 036 euro" - czytamy dalej.  Umowa przewiduje wykup pozostałych udziałów, podano także. "Umowa przewiduje datę zamknięcia na dzień 5 czerwca 2018 r. chyba, że strony postanowią inaczej. W dacie zamknięcia

CCC nabył 17,05 mln akcji Gino Rossi w ramach przymusowego wykupu (sprostowanie)

W depeszy z 12 lipca br. w przedostatnim akapicie podaliśmy nieaktualne dane dot. zarządzania przez Gino Rossi siecią Simple Creative Products - poniżej treść sprostowania nadesłanego przez CCC oraz poprawiona wersja depeszy "Gino Rossi S.A. nie zarządza markami modowymi Simple Creative

Ghelamco chce przeprowadzić ofertę publiczną obligacji za max. 110 mln zł

będzie trwał do 26 czerwca 2020 r." - czytamy w komunikacie. Data wykupu obligacji przypada na 15 stycznia 2024 r., są one zabezpieczone poręczeniem ustanowionym przez Granbero Holdings Limited, emitowane w ramach ustanowionego przez spółkę VIII Publicznego Programu Emisji Obligacji, objętego

BOŚ wyemitował obligacje serii U o łącznej wartości nominalnej 56 mln zł

. Obligacje są oprocentowane. Odsetki od wartości nominalnej obligacji są naliczane od daty emisji (włącznie) i płatne w każdej dacie płatności odsetek. Ostatnim dniem naliczania odsetek będzie dzień poprzedzający dzień, w którym nastąpi wykup obligacji. Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości

Famur wyemituje 5-letnie obligacje serii B o wartości nominalnej do 200 mln zł

., zaś datą wykupu - 27 czerwca 2024 r. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. (ISBnews)  

OT Logistics: Decyzja GPW dot. obligacji serii H nie oznacza konieczności wykupu

dla spółki negatywnych skutków, jak np. konieczność wcześniejszego wykupu obligacji tej serii" - napisał Krawczyk w komentarzu. Warunki emisji obligacji przewidują obowiązek wprowadzenia ich do obrotu w ASO w terminie 150 dni od daty emisji obligacji, tj. do 25 października 2019 r. i związaną z

Przegląd informacji ze spółek

- zarządzanego przez MCI Capital TFI, przedpłaci przed okresem zapadalności obligacje o wartości 699 mln czk (ponad 118 mln zł), których oryginalna data wykupu przypadała na kwiecień 2021 roku, podało MCI Capital TFI. Zmodyfikowana żądaniem wcześniejszego wykupu data wykupu przypada na 13 marca 2020 roku

Echo Investment wyemitowało obligacje o wartości 230 mln zł

cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1 000 zł. Obligacje zostały wyemitowane na okres kończący się w dacie 23 kwietnia 2018 roku. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup

BOŚ oczekuje do 30 czerwca zgody WZ Sfinksa na zmianę terminu wykupu obligacji

, podała spółka. "Zarząd spółki informuje o otrzymaniu w dniu 31.12.2018 r. od banku wezwania dotyczącego przedstawienia przez Sfinks, w terminie do dnia 30.06.2019 r., zgody walnego zgromadzenia spółki w przedmiocie przesunięcia daty wykupu obligacji serii A3 zamiennych na akcje zwykłe serii L, o

CCC chce zmiany warunków emisji obligacji o wart. 210 mln zł

data wykupu to 29 czerwca 2021 r. Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r. (ISBnews)

Bank Pekao zdecydował o emisji obligacji podporządkowanych na 1,25 mld zł

WIBOR6M, powiększoną o ustaloną marżę w wysokości 1,52%; 5. Format emisji: 10NC5, obligacje z dziesięcioletnim okresem wykupu, z zastrzeżoną opcją call dającą prawo bankowi do wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji, pod warunkiem otrzymania zgody KNF; 6. Cena emisyjna równa wartości

MF chce odkupić obligacje za max. 700 mln USD na przetargu w środę

Warszawa, 04.12.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów planuje odkupić na środowym przetargu obligacje serii USD20190715 o wartości do 700 mln USD, podał resort w komunikacie. Data wykupu tych papierów to 15 lipca 2019 r. Przedstawiając wcześniej plan podaży papierów skarbowych na grudzień

Tauron ma umowy z EBI ws. emisji obligacji hybrydowych na 400 mln zł

, podano także. Zgodnie z umową subskrypcyjną obligacje będą emitowane w ramach jednej serii. Data emisji obligacji została ustalona na 17 grudnia 2018 r. Termin wykupu został określony na 12 lat od daty emisji, przy czym zgodnie z charakterystyką finansowania hybrydowego zdefiniowano pierwszy okres

Work Service negocjuje ws. zmiany warunków wykupu obligacji serii T, W i Y

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Work Service zainicjował negocjacje z podmiotami instytucjonalnymi będącymi obligatariuszami obligacji serii T, serii W oraz serii Y w sprawie zmian warunków emisji wyemitowanych przez spółkę obligacji, polegających na m.in. zmianie daty wykupu każdej obligacji

Akcjonariusze LPP zdecydowali o programie obligacji o wartości do 300 mln zł

[...] przez proponowane nabycia obligacji do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych [...]; obligacje nie będą miały formy dokumentu [...]; obligacje będą emitowane w seriach o wartości i ilości określonej przez zarząd spółki; planowany wykup obligacji będzie przypadał pięć lat od daty emisji

OT Logistics ma warunkowe porozumienia ws. dalszej współpracy z wierzycielami

aneks nr 6 do umowy wspólnych warunków, na podstawie którego umowa wspólnych warunków została (z zastrzeżeniem spełnienia warunków, o których mowa poniżej) zmieniona m.in. w ten sposób, że ostateczna data spłaty kredytów udzielonych spółce oraz jego wybranym spółkom zależnym została przesunięta z dnia

IPF wyemitował obligacje o wartości 200 mln zł

wartości 90,6 mln zł, których termin wykupu przypadał na 30 czerwca br. Pozostałe obligacje z tej transzy, o wartości 109,4 mln zł, zostaną spłacone w dacie ich wymagalności. Pozostałe środki z emisji zostaną wykorzystane na inwestycje. Prowadzącymi Księgę Popytu były: Bank Polska Kasa Opieki S.A oraz

AccorInvest Group ogłosiła wezwanie na 100% akcji Orbisu po 115 zł/szt.

zapisy obejmować będą nie mniej niż 30 410 825 akcji czyli 66% głosów na walnym zgromadzeniu. Ponadto, jeżeli w wyniku wezwania zostanie osiągnięty próg 95% ogólnej liczby głosów, wzywający nie wyklucza rozpoczęcia przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych, podano także. "Ponadto, jeżeli

PKN Orlen przydzielił i uzgodnił warunki emisji euroobligacji na 750 mln euro

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - PKN Orlen, poprzez spółkę zależną Orlen Capital AB, zakończył proces przydziału i uzgodnienia warunków emisji euroobligacji o wartości 750 mln euro (ok. 3,3 mld zł), rocznym kuponie 2,5% i dacie wykupu 7 czerwca 2023 roku, podała spółka. "Dążyliśmy do

Fortbet z grupy Penta wzywa do sprzedaży akcji Fortuny po 15,43 zł/szt.(aktual.)

Fortuna Entertainment Group, reprezentujących 0,79% kapitału i głosów za 15,43 zł sztuka, podał pośredniczący w wezwaniu Erste Securities. "Dodatkowo, łącznie w ramach wezwania i dobrowolnego wykupu w Czechach, wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 16 509 670 akcji [&hellip

Forbet wzywa do sprzedaży akcji Fortuny po 15,43 zł/szt., chce ją wycofać z GPW

ramach wezwania i dobrowolnego wykupu w Czechach, wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 16 509 670 akcji […], reprezentujących 31,75% kapitału i głosów" - czytamy w komunikacie. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 21 kwietnia. Zakończenie przyjmowania zapisów

Siódemka wykupi przedterminowo swoje obligacje

, oznaczonych kodem ISIN PLMILOP00036 w ramach realizacji przewidzianej w warunkach emisji obligacji serii A/2013" - poinformowała spółka w komunikacie. Data wcześniejszego wykupu obligacji ustalona została na dzień płatności odsetek przypadający 31 marca 2015 roku, a dzień ustalenia prawa do świadczeń

Kruk wyemituje 6-letnie niezabezpieczone obligacje o wartości nom. do 35 mln zł

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Kruk podjął decyzję w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii AH1, podała spółka. Emisja obejmie nie więcej niż 35 tys. oligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty przydziału obligacji

Obligacje Orlenu o wartości nom. 750 mln euro zadebiutują w środę na Catalyst

dla euroobligacji. Na początku czerwca PKN Orlen, poprzez spółkę zależną Orlen Capital AB, zakończył proces przydziału i uzgodnienia warunków emisji euroobligacji o wartości 750 mln euro (ok. 3,3 mld zł), rocznym kuponie 2,5% i dacie wykupu 7 czerwca 2023 roku. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma

Polnord wykupi przed terminem część obligacji serii NS2 o wartości 7,11 mln zł

Warszawa, 13.10.2016 (ISBnews) - Polnord zdecydował o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu 71 114 obligacji serii NS2 o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 7,11 mln zł, podała spółka. Data przedterminowego wykupu została wyznaczona na dzień 13 listopada, a dzień ustalenia praw do świadczeń