cykl koniunkturalny inflacja i bezrobocie

Regina Skibińska

W co inwestować w dobie kryzysu? Eksperci wskazują dwa obszary

W co inwestować w dobie kryzysu? Eksperci wskazują dwa obszary

Na duże zyski nie można obecnie liczyć. Ciągle trzeba się skupiać na ochronie kapitału, a jeżeli chcemy zarobić, to musimy zaryzykować.

Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB w 2018 r. do 4,8% r/r

warunkach szczytu cyklu koniunkturalnego sprzyja utrzymywaniu się presji płacowej, w związku z czym oczekujemy, że w dalszej części roku dynamika płac będzie się kształtować na wysokich poziomach - w okolicach 7-8% r/r" - czytamy w raporcie. "Trend spadkowy bezrobocia wyraźnie wyhamowuje - na

ZBP: Spadająca rentowność banków obniża odporność polskiej gospodarki na kryzys

optymizm. Ostrzegają, iż tegoroczny, rekordowy przyrost polskiego PKB nie zwiastuje długofalowego trendu i może niebawem ulec korekcie w wyniku możliwej zmiany cyklu koniunkturalnego. Potwierdzają to m.in. dane Związku Banków Polskich, według których na możliwość wystąpienia kryzysu gospodarczego w

Indeks WIG20 nie może dać sobie rady z poziomem 2400 pkt

analitykom optującym za wydłużoną, końcową fazą obecnego, globalnego wzrostu gospodarczego w bieżącym cyklu koniunkturalnym. Dzisiaj i w najbliższym czasie istotne będą wyniki finansowe banków. Po doniesieniach z amerykańskiego sektora bankowego widać, że mniejsza zmienność na rynkach odbiła się na ich

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

pracy (niskie bezrobocie, niedobór pracowników, wysoki wzrost płac), które wspierały konsumpcję, (2) ekspansywnej polityce fiskalnej i monetarnej (efektem ubocznym jest podwyższona inflacja), (3) korzystnej strukturze eksportu (niższej od innych krajów regionu ekspozycji eksporterów na gospodarki

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,8% w 2018 r. i 3,6% w 2019 r.

poza instytucjami rządowymi i samorządowymi, w II kw. br. ukształtowała się na niskim poziomie. "W horyzoncie najbliższych kwartałów prognozowana dynamika inwestycji sektora prywatnego przyśpieszy, jednak nie osiągnie maksymalnego poziomu z poprzednich cykli koniunkturalnych i w 2020 r. ponownie

FPP/ CALPE: Dynamika PKB w Polsce w tym roku będzie słabsza, ale nadal solidna

komunikacie. FPP i CALPE spodziewa się, że stopy procentowe w Polsce przez kolejny rok zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. "Niższe ceny ropy naftowej oraz wciąż przytłumiona inflacja bazowa zdejmują bowiem z Rady Polityki Pieniężnej presję na zmianę dotychczas zapowiadanego kursu. Rosnące

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,2% w 2018 r. i do 3,8% w 2019 r.

gotowych przekracza tę obserwowaną w 2007 r., tj. w okresie szczytu cyklu koniunkturalnego" - czytamy dalej. Uwzględnienie tych informacji w bieżącej projekcji wpłynęło na podwyższenie, w latach 2018-2019, zarówno prognozowanej ścieżki inwestycji, jak i zmian zapasów, podał bank centralny. "

RPP o budżecie 2018: Założenia makroekonomiczne zbieżne z projekcją NBP

Narodowego Banku Polskiego (NBP), uważa Rada Polityki Pieniężnej (RPP). " W uzasadnieniu do projektu Ustawy budżetowej na rok 2018 założono, że realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie 3,8% w przyszłym roku, przy średniorocznej inflacji cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3%. Powyższe

Dynamika płac może spowolnić do poziomów ujemnych w br. wg analityków

pogłębi się z powodu bardziej stopniowych, trwałych decyzji o likwidacji miejsc pracy i sięgnie pod koniec roku -3% r/r. Część ekonomistów zrewidowała wcześniejsze prognozy co wzrostu bezrobocia i nie spodziewa się szczytu powyżej 10% w 2020 roku. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze

Wzrost produkcji przemysłowej przyspieszy w kolejnych miesiącach wg analityków

niemieckiego przemysłu. Także inne gospodarki regionu CEE wykazują zaskakująco wysoką odporność na stagnację przemysłu czy spowolnienie w strefie euro i Niemczech w tym cyklu koniunkturalnym. Wynika to po pierwsze z silnego ożywienia popytu wewnętrznego CEE z uwagi na rekordowo niskie bezrobocie, dwucyfrowe

Dynamika zatrudnienia nadal będzie spadać, ale płace będą rosły wg analityków

struktury sektorowej płac, stąd ciężko o jednoznaczną interpretację lipcowych danych. Niemniej jednak, eskalacja braków kadrowych w warunkach szczytu cyklu koniunkturalnego sprzyja utrzymywaniu się presji płacowej, w związku z czym oczekujemy, że w dalszej części roku dynamika płac będzie się kształtować na

KNF: System emerytalny w Polsce potrzebuje znaczących zmian

dzielone między filarami repartycyjnym i kapitałowym, bo to właśnie zapewnia większą odporność emerytur na cykle koniunkturalne" – podkreślono w raporcie. "W obrębie inwestycji OFE należy przywrócić możliwość lokowania środków w skarbowe papiery wartościowe krajowe i zagraniczne

Rząd przyjął uchwałę ws. planu finansowego państwa na lata 2017-2020

i samorządowych: - Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. wyniesie 2,9% PKB, a w kolejnych latach będzie się obniżać; 2,5% PKB w 2018 r., 2% PKB w 2019 r. i 1,2% PKB w 2020. - Deficyt strukturalny (tj. deficyt nominalny bez wpływu cyklu koniunkturalnego) zostanie

Dynamika zatrudnienia wyhamuje w II połowie roku, płace będą rosły wg analityków

. "W czerwcu dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wzrosła do 7,5% r/r z 7,0% r/r w maju, powyżej konsensusu prognoz na poziomie 7,0% r/r. Eskalacja braków kadrowych w warunkach szczytu cyklu koniunkturalnego sprzyja wzrostowi presji płacowej – oczekujemy, że w dalszej

Polska 2030: jakie będą miary naszego sukcesu?

wieku 30-59 lat, w porównaniu ze średnią UE27 (w 2006 roku nadumieralność w Polsce wynosiła niecałe 70% tej średniej). - W obszarze rynku pracy: - utrzymanie przeciętnie w cyklu koniunkturalnym stopy bezrobocia poniżej 5%, - zwiększenie stopy zatrudnienia dorosłej ludności w aktualnym wieku produkcyjnym