charakterystyka podmiotów prawa zamówień publicznych

Andrzej Łukaszewicz

Kryteria oceny ofert przetargowych - kryterium ceny

Kryteria oceny ofert przetargowych - kryterium ceny

Zgodnie z art. 91 ust. 2a. ustawy Pzp kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2.

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Akt prawny określa zasady i tryb zawierania umów koncesji na roboty budowlane, usługi oraz środki ochrony prawnej.

Warunki udziału w przetargu nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa katalog ogólnych warunków udziału w postępowaniu. Nie mogą one prowadzić do nieuzasadnionego preferowania jednych wykonawców i tym samym dyskryminacji innych.

Warunki udziału w przetargu muszą być precyzyjne

Warunki udziału w przetargu muszą być precyzyjne

punktu widzenia zasady uczciwej konkurencji, ograniczenia kręgu podmiotów mogących się ubiegać o udzielenie zamówienia. Brak szczegółowego określenia warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, powoduje, że oświadczenie wykonawcy o spełnieniu tych