cena żyta w 2010r

KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

Czy opis przedmiotu zamówienia, który "obiektywnie" nie jest wyczerpujący może spełniać wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych? Czy można skutecznie zwiększyć poziom świadczonych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych poprzez zwiększenie częstotliwości ich odbioru?

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy został wprowadzony do systemu zamówień publicznych w 2004 r., czyli wraz z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych. Program funkcjonalo - użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, opisu przedmiotu zamówienia

Konsekwencje zmiany stawki VAT dla wykonawców zamówień publicznych

Konsekwencje zmiany stawki VAT dla wykonawców zamówień publicznych

zwiększenia ceny realizacji zamówienia publicznego. Tymczasem wykonawca zawierając w 2010 r. umowę musi uwzględnić obowiązującą aktualnie stawkę podatku VAT. Natomiast wystawiając w 2011 r. fakturę VAT za wykonane zamówienie publiczne musi naliczyć podatek w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury