całości zobowiązanie

Rząd PiS chce prześwietlić spółkę Zygmunta Solorza-Żaka

Ministerstwo Skarbu przeprowadzi analizę, która ma wykazać, czy spółka energetyczna ZE PAK wywiązuje się ze zobowiązań inwestycyjnych. Co jeśli analiza będzie niekorzystna? - Nie chcę w tej chwili składać deklaracji co do możliwości rozwiązania umowy [prywatyzacyjnej] w całości - powiedział Marek Zagórski, wiceminister skarbu

Umorzona w wyniku ugody część zobowiązania - księgowanie

Umorzoną w wyniku ugody część zobowiązania powinna Pani ująć jako Pozostały przychód operacyjny zapisem: Wn Rozrachunki z dostawcami Ma Pozostałe przychody operacyjne. Proszę pamiętać, że umorzone zobowiązania są (zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o

ZPF/IRG SGH: 38% gosp. domowych obawia się problemów ze spłatą zobowiązań

wywiązywanie się ze zobowiązań, a jedynie 23% badanych odczuwa wpływ kryzysu na ich jakość obsługi zobowiązań. Jednakże ponad 60% respondentów aktywnych zawodowo wskazało, że na skutek epidemii straciło część lub nawet całość swoich dochodów (w tym większość lub całość dochodów utraciło ok. 15% badanych

Sąd zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli Bumechu

, zatem spłata całości zadłużenia objętego układem nastąpi w drodze konwersji wierzytelności na akcje Bumech serii K, dzięki czemu emitent nie będzie zobowiązany do wypłaty gotówki na rzecz wierzycieli objętych niniejszym układem" - czytamy w komunikacie. Ponadto restrukturyzacja zobowiązań w

UCS naliczył P4 12 mln zł zobowiązania za 2013, strata podatkowa je zniweluje

do uwzględnienia w tym okresie straty podatkowej z lat poprzednich. Jej uwzględnienie niweluje w całości zobowiązanie podatkowe wynikające z decyzji, zaznaczono w informacji. "Przedmiotowa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. W wydanej decyzji organ uznał stosowany przez P4

Bumech złożył w sądzie wniosek o zatwierdzenie układu częściowego

zobowiązania, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Wierzytelnościami objętymi układem są wierzytelności, które przekraczają 600 000,00 zł i są to w głównej mierze wierzytelności powstałe wskutek stwierdzenia nieważności emisji akcji serii H emitenta

RE zwiększyła zobowiązania budżetu UE o 3,57 mld euro na 2020 r.

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Rada Europejska (RE) wprowadziła poprawki do budżetu UE na rok 2020, zwiększając zobowiązania o 3,57 mld euro, a płatności o 1,6 mld euro w celu uwolnienia funduszy na reakcję na kryzys gospodarczy, spowodowany epidemią koronawirusa, poinformowano. Tym samym

Spółka Vantage Dev. i Rank Progress zleciła Erbudowi prace za 104 mln zł netto

spółki. "Na podstawie umowy 1 wykonawca został zobowiązany do całkowitego i kompletnego wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym (Budynek G) w inwestycji Port Popowice etap II [...]. W budynku planowane jest 157 mieszkań. Zakończenie całości robót zostało przewidziane w

Action rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Action w restrukturyzacji sporządził wniosek wraz z uzasadnieniem dotyczący podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 2,21 mln zł poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. "W

Akcjonariusze VRG zdecydują 29 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze VRG zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 29 czerwca, o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 31,05 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. "Zwyczajne walne zgromadzenie [...] postanawia

Erbud ma umowę na wykonanie domu studenckiego we Wrocławiu za 167,7 mln zł netto

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Erbud zawarł umowę na generalne wykonawstwo Domu Studenckiego Base Camp we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza za 167,72 mln zł netto, podała spółka. Inwestorem jest spółka BC Wrocław Sienkiewicza. "Na podstawie umowy emitent został zobowiązany do wykonania

Erbud ma umowę na realizację hotelu we Wrocławiu za 69,9 mln zł netto

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Erbud zawarł umowę na generalne wykonawstwo hotelu we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza za 69,92 mln zł netto, podała spółka. Inwestorem jest BC Wrocław Sienkiewicza Hotel. "Na podstawie umowy emitent został zobowiązany do wykonania inwestycji obejmującej

W reformie OFE pierwszą transzę opłaty przekształceniowej zwiększono do 70%

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO) z wydzielonymi subfunduszami, który ma powstać w wyniku przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych (OFE) przekaże do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) środki odpowiadające wartości zobowiązania z tytułu

BFG ustalił dla Alior Banku 64,8 mln zł składki na fundusz restruktur. banków

bank jest zobowiązany do wniesienia składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2020 r. z uwzględnieniem wysokości korekty składki za 2019 r. w kwocie: 64 828 573,86 zł" - czytamy w komunikacie. Bank podkreślił także, że całość składki na fundusz przymusowej

Newag ma umowy z woj. lubelskim na dostawę do 10 EZT za max. 149 mln zł netto

wynosi 119,2 mln zł netto, co stanowi wynagrodzenie za wykonanie wszystkich zobowiązań umownych. Wartość umowy z uwzględnieniem prawa opcji w całości (tj. rozszerzenia przedmiotu umowy o dwa dodatkowe EZT) wynosi 149 mln zł netto. "Dostawy EZT będą wykonywane w latach 2020-2021 zgodnie z

Konsorcjum Stali złoży wniosek o zwrot 31,75 mln zł od organów skarbowych 

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Konsorcjum Stali otrzymało decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, uchylającą w całości decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Gdyni z 4 kwietnia 2017 r., w której określił zaległe zobowiązanie podatkowe

BIK: Kwota odroczonych/zawieszonych zobowiązań wyniosła 76 mld zł na 25 V

. Prawie połowa (46%) klientów wnioskujących o zawieszenie spłat odracza całość swoich zobowiązań kredytowych. Pozostali zawieszają spłaty tylko niektórych swoich kredytów. Zawieszenie spłat rat kredytowych nie zawsze wiąże się z jednoczesnym wydłużeniem okresu kredytowania. Dla 1/3 przypadków okres

Work Service ma przedwstępną umowę zbycia Antal za ok. 11,64 mln zł

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Work Service zawarł z Książek Holding przedwstępną warunkową umowę sprzedaży udziałów w spółce zależnej Antal, podała spółka. Łączna wartość transakcji wyniesie ok. 11,64 mln zł "Na podstawie umowy, emitent zobowiązał się do sprzedaży wszystkich posiadanych

Akcjonariusze Cherrypick zdecydowali o emisji akcji i niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Cherrypick Games zdecydowali o emisji 88 tys. akcji serii D po cenie emisyjnej 59 zł oraz przeznaczenie zysku netto za 2018 rok w kwocie 742 tys. zł w całości na kapitał zapasowy. "Podwyższenie kapitału zakładowego i zaoferowanie akcji

Soho Development wykupiło terminowo obligacje serii B3 na 18,5 mln zł

Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Soho Development wykupiło terminowo wszystkie obligacje serii B3 o łącznej wartości nominalnej 18,5 mln zł, podała spółka. "Wykupiona seria B3 była ostatnią do wykupu serią obligacji objętych przez SGB Bank S.A. co oznacza, iż całość zobowiązań z tytułu

Cyfrowy Polsat przydzielił 1 mln obligacji serii B na kwotę 1 mld zł

2018 r. posiadała zobowiązania przeterminowane w kwocie 25,5 mln zł. Spółka ocenia, że do czasu całkowitego wykupu obligacji serii B zobowiązania spółki będą kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z obligacji, zaznaczono także. Cyfrowy Polsat i

Alior Bank wypowiedział ZM Henryk Kania umowę faktoringu odwrotnego

Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania otrzymały od Alior Banku oświadczenie o wypowiedzeniu w całości bez zachowania terminu wypowiedzenia umowy współpracy wstąpienia w prawa wierzycieli (faktoring odwrotny) z 27 marca 2018, w ramach której bank zobowiązał się

Układ Bumechu z wierzycielami stał się prawomocny

października 2019 rok" - czytamy w komunikacie. Spłata całości zadłużenia objętego układem następuje w drodze konwersji wierzytelności na akcje Bumech serii K, dzięki czemu spółka nie jest zobowiązana do wypłaty gotówki na rzecz wierzycieli objętych układem, podano także. "Prawomocnie

EuroRating obniżył rating CCC do BB z BB+, perspektywa negatywna

oraz jednoczesny spadek wypracowywanych wyników finansowych. "EuroRating zwraca uwagę na fakt, że bardzo szybki w ostatnim czasie wzrost aktywów Grupy CCC (po korekcie o wpływ MSSF 16) finansowany był praktycznie w całości kapitałem obcym. Od  IV kw. 2017 r. łączne skorygowane zobowiązania

Libet i spółki zależne mają umowę z bankami dot. restrukturyzacji zadłużenia

dotyczącą zasad i warunków restrukturyzacji całości zadłużenia spółki i jej ww. jednostek zależnych z tytułu kredytów bankowych, podał Libet. "Zgodnie z treścią umowy m.in.: (i) spółka jak i ww. jednostki zależne spółki nie będą zobowiązane do dokonywania spłaty zobowiązań względem żadnego z banków

Akcjonariusze VRG zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r.

Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze VRG zdecydowali o przekazaniu zysku za 2018 r., wynoszącego 22,7 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgfromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie [...] uwzględniając treść sprawozdania rady nadzorczej spółki z

Cube.ITG sformułował propozycje układu, które mają być skierowane do wierzycieli

udzielonych pożyczek i kredytów, w tym w ramach umów faktoringu i nie zostały zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku dłużnika ani podmiotów z nim powiązanych: redukcja całości zobowiązania wraz z odsetkami o 85% i odroczenie spłaty tak zrestrukturyzowanej wierzytelności o 15 lat od uprawomocnienia się

Akcjonariusze VRG zdecydują 17 VI o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze VRG zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 czerwca o przekazaniu zysku za 2018 r., wynoszącego 22,7 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. "Zwyczajne walne zgromadzenie [...] uwzględniając treść sprawozdania

PHN wyemitował obligacje serii A o wartości nominalnej do 160 mln zł

jest zobowiązań przeterminowanych. Spółka ocenia, że do czasu całkowitego wykupu obligacji zobowiązania spółki będą kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z obligacji" - czytamy także.  Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z

KRD: Dług alimentacyjny 301 tys. rodziców wynosi 12,3 mld zł

symbolicznej złotówki, aby, jak wcześniej, uniknąć kary. Trzeba spłacić całość zobowiązania. Wizja więzienia lub dozoru elektronicznego działa, co znajduje odzwierciedlenie w naszej bazie danych. Swój udział w topniejącym gronie dłużników mają też kampanie społeczne ukierunkowane na uświadomienie problemu i

Polwax ma umowę z Jeronimo Martins Polska o wartości ok. 65,9 mln zł netto

(cały kontrakt to ok. 43 000 palet) wskazanych produktów, zaś Spółka zobowiązuje się tak zwrócone produkty odebrać na swój koszt. JMP zobowiązane będzie w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 r. dokonać zakupu od spółki całości towarów, w stosunku do których JMP dokonało zwrotu na warunkach

MR: Polska wygrała spór z Griffin RE przed Trybunałem Arbitrażowym w Londynie

przed Trybunał Arbitrażowy w 2014 r. wniosła spółka Griffin z siedzibą w Luksemburgu, zarzucając Polsce złamanie postanowień umowy międzynarodowej w sprawie promowania i wzajemnej ochrony inwestycji podpisanej pomiędzy Belgią, Luksemburgiem a Polską w 1987 r. Polsce zarzucano naruszenie zobowiązań

Braster: Jest ryzyko nieterminowej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji serii A

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Braster ocenia, iż istnieje wysokie prawdopodobieństwo braku terminowej spłaty przez spółkę całości lub części zobowiązań przypadających na 1 marca 2020 r., a wynikających z obligacji serii A, tj. iż spółka nie będzie w stanie dokonać wypłaty odsetek oraz

Erbud może rozpocząć prace dla Vantage w Porcie Popowice we Wrocławiu

wydany w lutym. Jak podawano wcześniej, na podstawie umowy wykonawca jest zobowiązany do całkowitego i kompletnego wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym w inwestycji Port Popowice etap II wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią

CFG ma umowę z akcjonariuszami dot. spłaty dotychczasowych zobowiązań

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - CreativeForge Games (CFG) podpisało aneks do obowiązującej umowy z akcjonariuszami w zakresie uregulowania dotychczasowych zobowiązań, podała spółka. Na mocy porozumienia stron CFG zadeklarowało jednorazową spłatę około 50% zadłużenia. Studio oświadczyło, że

Cube.ITG złożył w sądzie propozycje układowe dot. restrukturyzacji zobowiązań

restrukturyzacji zobowiązań dłużnika w stosunku do wierzycieli należących do poszczególnych kategorii interesów, obejmują: Grupa I: Wierzyciele publicznoprawni - spłata całości wierzytelności bez redukcji w 60 ratach miesięcznych począwszy od dwunastego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o

ZBP: Polacy trzykrotnie zwiększyli zadłużenie kredytowe w ciągu 10 lat

miesięcznie połowę naszego dochodu na rękę, liczba miesięcy potrzebnych na spłatę przeciętnego kredytu mieszkaniowego, zmniejszyła się o ponad 3 lata. Jeszcze w 2008 roku na spłatę całości zobowiązania (z wyłączeniem odsetek) trzeba było czekać ponad 15 lat, a dziś wartość ta spadła do 147 miesięcy, czyli

Łatwiej ogłosić upadłość, również prowadzącym działalność. Nowe przepisy zbiegły się w czasie z kryzysem

-  umorzenie całości lub części jego zobowiązań, także spłata choćby niektórych z nich. Oczywiście celem nadrzędnym jest spłata zobowiązań. Co zmieniło się w prawie konsumencko-  upadłościowym? Dłużnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowani w taki sam sposób jak

LPP przystąpiła do globalnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - LPP jako pierwsza polska firma przystąpiła do globalnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie zarządzania plastikiem - New Plastics Economy Global Commitment, podała spółka. Spółka zobowiązała się, by do roku 2025 wykorzystywać tylko te

Biomed-Lublin miał 0,61 mln zł zysku netto, 1,98 mln zł zysku EBIT w I poł.

serii A, co w całości wyczerpało zobowiązania emitenta wobec obligatariuszy, czytamy także w materiale. Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz

ZM Henryk Kania otrzymały wypowiedzenie umowy kredytowej od Banku Handlowego

. "W konsekwencji wypowiedzenia spółka zobowiązana jest do spłaty udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami w terminie w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma przez bank. Według wyliczeń banku, na dzień 6 czerwca 2019 roku, kwota zadłużenia wobec banku z tytułu umowy wynosi 90 374 941,82 zł

WZ Cherrypick Games zdecyduje 24 VI o emisji akcji i niewypłacaniu dywidendy

rok w kwocie 742 tys. zł zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. "Podwyższenie kapitału zakładowego i zaoferowanie akcji nowej emisji w drodze subskrypcji prywatnej przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi Spółce realizację zobowiązania

BBI Development: Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży 'Centrum Marszałkowska'

sprzedającego z tytułu umowy Masterlease, wyniosła ok. 5,1 mln euro, poinformowano również. Spółki z Grupy BBI Development pozostaną związane z projektem w perspektywie roku, w związku z realizacją zobowiązań wynikających z umowy Masterlease w zakresie wynajęcia całości pozostałych powierzchni w budynku "

Sfinks ponowi subskrypcję akcji serii P, prezes deklaruje objęcie nawet całości

finansowania dalszej ekspansji, podał Sfinks. Główny akcjonariusz i prezes Sylwester Cacek zadeklarował objęcie części lub całości akcji tak, by zamknąć subskrypcję na wymaganym poziomie. Zgodnie z aneksem do umowy kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska z 8 października 2018 r. grupa zobowiązała się do

UKE: Nowe stawki w połączeniach zagranicznych wewnątrz UE od 15 maja

opłata naliczana jest, w całości lub w części, w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie, świadczonych w sieciach ruchomych oraz stacjonarnych, podano także. "Dostawcy realizując obowiązek określony w art. 5a rozporządzenia zobowiązani są do wprowadzenia zmian w stosowanych wzorcach umownych oraz

Sfinks Polska wydłużył termin na zawarcie umów o objęciu akcji serii P do 25 II

informowała, że w związku z niedojściem do skutku emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Sfinks Polska rozpoczyna nową subskrypcję akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w celu realizacji zobowiązań wobec kredytodawcy oraz pozyskania finansowania dalszej ekspansji. Główny

T-Bull miał 0,16 mln zł zysku netto, 0,42 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

. wyniosła 20,2 mln zł. 73% źródeł finansowania (sumy pasywów) stanowi kapitał własny. Kwota należności wyniosła 1,5 mln zł, zobowiązania 2,3 mln zł, rezerwa na zobowiązania 3,2 mln zł (całości z tytułu odroczonego podatku dochodowego), a stan środków pieniężnych 269 tys. zł" - czytamy w raporcie. W

KNF podtrzymała 560 tys. zł kary dla Generali TU za nieprawidłowe składki

wyznaczaniem składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewniała co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach grupy 3 (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów

Senat przyjął projekt ustawy, zakładającej uzupełnienie subwencji JST

za zezwoleń na sprzedaż alkoholu na działania podejmowane w celu ograniczania skutków epidemii. Przewiduje ponadto możliwość zawieszenia w całości lub części realizacji budżetu obywatelskiego oraz rezygnację z jego przygotowania na 2021 r., a także niedokonywanie wpłaty przez jednostkę samorządu

BGK: Mikrofirmy i MŚP mogą uzyskać unijną pożyczkę płynnościową - do 15 mln zł

kolejne 18 miesięcy. *    brak wymogu wkładu własnego *    okres spłaty do 6 lat. Pieniądze z pożyczki mogą w całości sfinansować np. wynagrodzenia pracowników, raty leasingowe, opłaty za towar i paliwo. Przedsiębiorca może również pokryć zaległe zobowiązania wymagalne

WSA uchylił decyzję administracji skarbowej ws. podatku Emperii za 2011 r

Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w całości uchylił zaskarżoną przez Emperię decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącą zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. stwierdzającą zaległość podatkową

Ferrum zawarło porozumienie dotyczące spłaty zobowiązań z Węglokoksem

Warszawa, 04.09.2017 (ISBnews) - Ferrum zawarło porozumienie dotyczące spłaty zobowiązań względem Węglokoksu, poinformowała spółka. "Na mocy porozumienia strony ustaliły, że zobowiązania spółki wobec Węglokoks w wysokości ok. 17 mln zł, powiększone o odsetki ustawowe za opóźnienie w

Senat odesłał do Sejmu ustawę o przekształceniu OFE w IKE

przeciwieństwie do tych, które trafią do ZUS, będą podlegały dziedziczeniu, podkreślił resort. Środki zgromadzone w IKE będą mogły być wypłacone przez oszczędzającego lub spadkobierców w całości bądź w częściach bez dodatkowych opłat czy podatków. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), powstałe z

Cyfrowy Polsat rozpoczyna ofertę obligacji serii B na kwotę do 1 mld zł

grudnia 2018 r. posiadała zobowiązania przeterminowane w kwocie 25,5 mln zł. Spółka ocenia, że do czasu całkowitego wykupu obligacji serii B zobowiązania spółki będą kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z obligacji, zaznaczono także. Cyfrowy Polsat i

Alior Bank wypowiedział umowy kredytowe i umowę faktoringową spółce Onico

Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Onico otrzymało oświadczenie o wypowiedzeniu przez Alior Bank trzech umów kredytowych oraz umowy faktoringu, podała spółka. Zobowiązania Onico dotyczą umowy o kredyt w rachunku bieżącym, umowy kredytu odnawialnego w rachunku kredytowym 

Protektor szacuje niższy zysk netto za 2017 r. w zw. z zobowiązaniem spółki zal.

doradcy podatkowego dotyczącą sytuacji ABEBA (spółka zależna Protektora), na podstawie której zarząd spółki zadecydował o konieczności rozpoznania w skonsolidowanym wyniku finansowym zobowiązania podatkowego w wysokości 797 980 zł. Wskazane zobowiązanie podatkowe, na skutek decyzji zarządu, w całości

Spółka Mostostalu Zabrze ma zamówienia od HZI warte ok. 8,7 mln euro netto

HZI na zlecenie Covanta Holding CO, podał Mostostal Zabrze. Wartość zamówień wynosi łącznie ok. 8,7 mln euro netto. Termin zakończenia prac przypada na listopad 2020 r., podano również. "HZI ma prawo zawieszenia wykonania całości lub części prac. W przypadku, w którym zawieszenie będzie

Biomed -Lublin miał 2,48 mln zł zysku netto, 5,72 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

roku 2018, spółka osiągnęła w ubiegłym roku rekordowy poziom sprzedaży. Wzrost rok do roku wyniósł 21%, a udział produktów strategicznych (szczepionka BCG, Onko BCG, distreptaza oraz Gamma Anty-G) w całości sprzedaży osiągnął 80%" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Marcin Piróg. "

Alior Bank: Składka na BFG wys. 109,96 mln zł obciąży wyniki I kw. 2019 r. 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zarząd Alior Banku S.A. informuje, że bank jest zobowiązany do wniesienia składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2019 r. z uwzględnieniem wysokości korekty składki za 2018 r. w kwocie: 109 962 770,72 zł" - czytamy w komunikacie. Bank

Action: IAS utrzymała decyzję o zawyżeniu kwoty podatku do odliczenia

Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (IAS) utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji określającą zobowiązanie podatkowe, tj. uznał, że Action w restrukturyzacji zawyżył podatek naliczony do odliczenia w wysokości 3.442 tys. zł, podała spółka

Budimex, Ciech i partnerzy mają list intencyjny ws. budowy instalacji TPO

końca 2025 roku. Poza zobowiązaniem stron do działania w dobrej wierze oraz lojalnej współpracy w celu realizacji inwestycji, list nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań pomiędzy stronami. Realizacja inwestycji jest uzależniona od ziszczenia się wielu niepewnych warunków, w tym od pozyskania wszystkich

Dekpol zbuduje salon samochodowy z infrastrukturą w Gdańsku dla Delta Invest 

, podała spółka.  "W ramach umowy emitent zobowiązał się do wykonania całości prac oraz uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie w terminie do 31 maja 2019 r. Wartość wynagrodzenia netto spółki za wykonanie inwestycji wynosi ok. 5% przychodów grupy kapitałowej Dekpol za 2017"

Alior Bank utworzył 186 mln zł dodatkowej rezerwy w związku z tzw. małym TSUE

przypadku wcześniejszej jego spłaty (tzw. małe TSUE), podał bank. Rezerwa w całości powiększy pozostałe koszty operacyjne w IV kwartale 2019 r., dodał Alior. "Dokonany odpis dotyczy historycznych kredytów konsumenckich, spłaconych przedterminowo przed wyrokiem TSUE z 11 września 2019 r. Traktujemy go

Kiedy zadbać o zaliczki w umowie nawet, gdy jej wartość nie przekracza 30.000 euro?

przy udziale amerykańskiej agencji. Zasadniczą sprawą jest to, że aby zrealizować kampanię, zamawiający musi wykonawcy zapłacić (podobnie jak przy czasopismach zagranicznych). Kampania promocyjna powinna bowiem rozpocząć się już teraz. Z całości działań promocyjnych wykonawca jest zobowiązany

Total FIZ rozpoczął proces ABB na akcje Scope Fluidics po maks. 70 zł/szt. 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów

Work Service miał 6,2 mln zł straty netto w działalności kont. w I poł. 2019 r.

w uzasadnieniu odstąpienia od sformułowania wniosku wielu istotnych niepewności znaczących dla sprawozdania finansowego jako całości, nie byliśmy w stanie na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu wyrazić wniosku, czy nie zwróciło naszej uwagi cokolwiek, co kazałoby nam sądzić, że załączone

Vivid Games: Brak kworum uniemożliwi zmianę warunków emisji obligacji serii A

2020 nie będzie możliwy" - czytamy dalej. Zarząd niezwłocznie dokona przeglądu i oceny środków dostępnych w celu ochrony interesów dpółki i obligatariuszy serii A w związku z brakiem możliwości terminowego wykupu całości obligacji i brakiem możliwości dokonania zmian warunków emisji, podano

Czy wykonawca ma obowiązek poinformować w ofercie, że nie jest VAT-owcem?

zobowiązany jest podać cenę brutto dla poszczególnych części zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen jednostkowych na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do siwz”. Wykonawca nie wypełnił w całości formularza cenowego tj.: nie podał ceny jednostkowej netto poszczególnych produktów

Asseco stworzy kompleksowy system informatyczny dla UM Oleśnicy

. "Kompleksowy projekt informatyczny przewiduje wdrożenie kompatybilnego i stanowiącego zintegrowaną całość systemu informatycznego dla Urzędu Miasta i jednostek budżetowych wraz z funkcjonalnością umożliwiającą klientom dostęp do wybranych informacji zgromadzonych w bazie urzędu, którego konstrukcja

Instytut Emerytalny: Średnia partycypacja w PPK w pierwszej transzy to ok. 40%

12 listopada 2019 roku liczba podmiotów zatrudniających liczących co najmniej 250 osób oscylowała wokół 4000. Powyższe oznacza, że badana grupa jest reprezentatywna liczbowo dla całości liczby pracodawców zobowiązanych do tworzenia PPK w 2019 roku" - podkreślono w materiale. Pracownicze plany

Vantage ma umowę z Erbudem na I etap osiedla we Wrocławiu za 114,5 mln zł netto

, podała spółka. W ramach I etapu inwestycji powstanie co najmniej 415 mieszkań i 5 lokali usługowych w trzech budynkach. "Na podstawie umowy wykonawca został zobowiązany do zaprojektowania, budowy i oddania do użytkowania zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym w

Action opublikował projekt propozycji układowych

sanacyjnego, jak i po tym dniu oraz wszelkie inne należności uboczne zostaną umorzone w całości. W kwietniu spółka podała, że dokonała zasadniczych uzgodnień z częścią wierzycieli, co do warunków spłaty zobowiązań w ramach układu. Uzgodnienia te w połączeniu z dotychczasowym przebiegiem negocjacji pozwalały

Sąd oddalił wniosek Impression o upadłość Trakcji PRKiI

. "Sąd postanowił określić, iż koszty postępowania ponosi w całości Impression, oraz obciążyć Impression obowiązkiem zwrotu spółce kosztów procesu niezbędnych do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, pozostawiając szczegółowe wyliczenie w zakresie kosztów referendarzowi sądowemu w Sądzie

LPP otrzymało decyzję US dot. ponad 16,4 mln zł dodatkowego podatku za 2012 r.

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - LPP otrzymało decyzję naczelnika pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, w której określono zobowiązanie podatkowe spółki za 2012 r., skutkujące obowiązkiem uiszczenia dodatkowej kwoty w wysokości 16,4 mln zł wraz z odsetkami, poinformowała spółka

Biomed-Lublin rozwiązał umowę z Biotonem ws. dystrybucji BioTrombiny 400

warunkiem wypełnienia w całości zobowiązań kontraktowych, w tym odbioru zakontraktowanej ilości produktu w roku 2019, podano. "Powodem decyzji emitenta o wyrażeniu zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest deklarowany przez Bioton brak możliwości realizacji sprzedaży produktu na poziomie

EuroRating obniżył rating kredytowy GetBack do CC(d), perspektywa negatywna

miałaby zostać skonwertowana na akcje spółki po cenie równej wartości nominalnej, tj.5 groszy za sztukę" - czytamy w raporcie. Według agencji, zmiana propozycji układowych wynika z nowych wyliczeń spółki dotyczących aktualnej wartości jej majątku i zobowiązań. Szacowana bieżąca wartość netto

Polnord ma umowę z SGB Bankiem wydłużającą termin wykupu obligacji serii D

zł; 31 grudnia 2020 r. dla kwoty 22,5 mln zł, podała spółka. "Prawne zabezpieczenie zobowiązań z emisji obligacji serii D stanowić będzie m.in.: 1. hipoteka łączna umowna do kwoty 90 000 000 zł ustanowiona na: a) nieruchomości gruntowej położonej w Dopiewcu, b) prawie użytkowania

EuroRating obniżył rating kredytowy Murapolu do BB-, perspektywa stabilna

nastąpiło w 2017 roku. Na skutek poniesionych w ubiegłym roku wysokich nakładów na zakup gruntów oraz dokonanych znaczących pasywnych inwestycji kapitałowych (akcje spółek Skarbiec Holding S.A. i Polnord S.A.) znacząco wzrosły zobowiązania - w tym dług oprocentowany. Wskaźnik ogólnego zadłużenia (wg

Vivid Games liczy, że w optymistycznym scenariuszu zrealizuje PPU już we IX

; - dodał prezes. Vivid Games proponuje obligatariuszom spłatę całości wierzytelności wraz z należnymi odsetkami w 12 równych ratach wypłacanych co kwartał. "Zrobiliśmy na każdym etapie to, co było możliwe, również teraz intensywnie pracujemy po to, aby rozpocząć spłatę wierzytelności najszybciej

Czy kilka budynków szpitala to jeden obiekt budowlany? Jak prawidłowo oszacować remonty?

Pytanie: Czy roboty budowlane prowadzone w bryłach: A, B, C, D które stanowią budynki szpitala, powinny być sumowane i udzielane dla jednej wartości szacunkowej? Budynki są połączone łącznikami lub scalone i stanowią całość, co umożliwia komunikację między nimi. Czy zamawiający prowadząc roboty

BIG InfoMonitor: Zaległości firm targowych wzrosły w ciągu roku do 64,1 mln zł

. Zmiana zaległości firm targowych wpisuje się w trend w całym handlu, który w ostatnich kwartałach notuje znaczące przyrosty kwot przeterminowanych płatności, wyprzedzając pod tym względem wiele sektorów gospodarki. "Zaległości firm sprzedających towary na straganach to kropla w całości

Alior Bank wypowiedział Nextbike Polska wszystkie umowy kredytowe

zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 29 maja 2020 r. Podstawą wypowiedzeń jest stwierdzenie przez Alior Bank S.A. zagrożenia upadłością spółki w związku z utratą przez spółkę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych (niewypłacalność spółki)" - czytamy w

Energa: Wydano polecenia zawieszenia prac przy budowie Ostrołęki C

. polecenia zawieszenia wykonywania całości prac związanych z kontraktem, z terminem wejścia w życie zawieszenia w dniu 14 lutego 2020 roku; - przekazaniu 14 lutego 2020 roku przez spółkę wykonawcy umowy - przebudowa infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C z dnia 4 października 2019 roku

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują 7 VI o niewypłacaniu dywidendy 

postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki. 2. Stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym Mercator Medical S.A. Oddział na Węgrzech za rok 2018 postanawia się pokryć z kapitału zapasowego Oddziału" - czytamy w projektach uchwał na walne zgromadzenie.  "Zarząd wnosi o

CFG z Grupy PlayWay skupi się na produkcji gier taktycznych i strategicznych

dążyć do odsprzedania niektórych aktywów, jeżeli będzie to opłacalne ekonomicznie, wskazano również. Do marca 2022 r. spółka zakłada także całkowitą spłatę zaciągniętych pożyczek. "Negocjujemy zmianę umowy pożyczkowej, w której zobowiązujemy się spłacić zobowiązania o łącznej wartości 3 mln zł

Atal wyemitował obligacje serii AH o wartości nominalnej 70 mln zł

ok. 1 175 000 tys. zł (szacunek poziomu zobowiązań na dn. 31.12.2020r.). Emitent ocenia, że do czasu wykupu obligacji zobowiązania emitenta oraz grupy będą kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z obligacji" - czytamy również w komunikacie. Atal

MFiPR: Rządowy projekt ustawy dot. przekształcenia OFE w IKE trafi do Sejmu

domyślną będzie przejście na IKE. Stanie się to bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynności czy dostarczania dokumentów przez oszczędzających. Ale każdy będzie miał prawo do złożenia deklaracji i przeniesienia całości jego środków na indywidualne konto w ZUS i wówczas taka osoba będzie gromadzić

NBP wypracował 7,83 mld zł zysku w 2019 r., z tego 7,44 mld zł trafi do budżetu

NBP (na koniec 2019 r. prawie całość aktywów stanowiły waluty obce, podczas gdy po stronie pasywów dominowały zobowiązania w złotych) powoduje ryzyko kursowe. Wpływ ryzyka kursowego na wynik finansowy NBP (wynik z różnic kursowych) uzależniony jest od kształtowania się kursu złotego do walut obcych w

Próchnik złożył wniosek do sądu o restrukturyzację, chce sprzedać markę Rage Age

wnioskuje o wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu, zgodnie z przepisem art. 288 ust. 3 zd. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne" - czytamy w komunikacie.  Próchnik podał, że utrata możliwości regulowania zobowiązań jest wynikiem

Akcjonariusze Vistuli zdecydują 27 VI o niewypłacaniu dywidendy

za rok obrotowy 2017 w wysokości 16 731 450,39 zł zostanie w całości przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w projekcie uchwały. W uzasadnieniu do projektu uchwały podano, że zgodnie z realizowanym przez zarząd planem rozwoju spółki, propozycja przeznaczenia zysku

Newag ma umowę z woj. świętokrzyskim za 36,08 mln zł na dostawę 2 EZT

wynagrodzenie za wykonanie wszystkich zobowiązań umownych. "Dostawy EZT będą wykonywane na podstawie uzgodnionego harmonogramu, a całość dostaw zostanie wykonana do 25.02.2019 r." - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie będzie płatne proporcjonalnie za każdy EZT po wykonaniu dostawy danego EZT

OT Logistics kupi od Erste 20 tys. akcji Luka Rijeka za ok. 653 tys. zł

. Według spółki, jeśli Erste skorzystałby z całości przysługujących mu praw w ramach opcji put, emitent musiałby nabyć od Erste całość posiadanego przez Erste pakietu akcji w Luka Rijeka d.d. nie później niż do dnia 29 sierpnia 2020 r. Niewykonanie przez emitenta zobowiązania wynikającego z opcji put wobec

Spółka Bowimu orzymała decyzję PARP ws. zwrotu dofinansowania

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Spółka zależna Bowim - Paasat-Stal - otrzymała decyzję Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w której zobowiązano ją do dokonania w terminie 14 dni zwrotu środków w wysokości 8 118 868,8 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych

EuroRating obniżył perspektywę ratingu Eurocashu do negatywnej ze stabilnej

systematycznie pogarszającą się ich strukturę czasową. W ciągu ostatnich kwartałów już niemal całość zobowiązań Eurocashu miała charakter krótkoterminowy (dotyczy to nie tylko zobowiązań handlowych, lecz również długu finansowego)" - czytamy dalej. EuroRating wskazuje, że wzrost wartości zobowiązań

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła r/r, wskaźnik NPL spadł do 5,5% w 2017 r.

prawie w całości skonsumowany spadkiem wolumenu portfela kredytów mieszkaniowych walutowych, który pozostawał pod istotnym wpływem efektu kursowego" - czytamy w sprawozdaniu. W 2017 roku odnotowano wzrost najbardziej dochodowych kredytów konsumpcyjnych o 1,4 mld zł oraz kredytów gospodarczych

Sfinks Polska ma umowę z S. Cackiem ws. objęcia 6 mln sztuk akcji serii P

akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Sfinks Polska spółka rozpocznie nową subskrypcję akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w celu realizacji zobowiązań wobec kredytodawcy oraz pozyskania finansowania dalszej ekspansji. Główny akcjonariusz i prezes Sylwester Cacek zadeklarował

PZ Cormay ma zgodę rady nadzorczej na nabycie pozostałych akcji Orphee

udzieliło pożyczkobiorcy pożyczki na kwotę 8 mln zł. "Roczne oprocentowanie pożyczki to 3,8%, a data jej spłaty - 3 września 2021 r. Pożyczkobiorca ma prawo zwrócić pożyczkę, w całości lub w części, przed ww. datą. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco wystawiony przez

Zasady odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania

brakiem spełnienia jakiegokolwiek elementu zobowiązania, co do którego dłużnik się zobowiązał. Może to być przykład niedostarczenia przez dłużnika zamówionego towaru w całości. Natomiast nienależyte świadczenie może wystąpić w różnym zakresie i formie. - Generalnie chodzi o takie zachowanie dłużnika