całości wierzytelności

Propozycje układowe TXM przewidują m.in. konwersję wierzytelności na akcje

, to jest kwoty 28 593 422,71 zł" - czytamy w materiale dotyczącym propozycji układowych. Procentowy udział spłaty wierzytelności głównej w poszczególnych latach będzie rósł od 6,16% do 18,55% w latach 2021-2026 Trzecią propozycją dla tej grupy jest umorzenie w całości odsetek od

Cube.ITG sformułował propozycje układu, które mają być skierowane do wierzycieli

tak zrestrukturyzowanej wierzytelności w 30 ratach kwartalnych począwszy od czwartego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu Grupa II - Wierzyciele publicznoprawni: spłata całości wierzytelności bez redukcji w 20 ratach kwartalnych począwszy od czwartego miesiąca

Kredyt Inkaso ma umowę przelewu wierzytelności z Vivus Finance

nieprowadzących działalności gospodarczej" - czytamy w komunikacie. Umowa przewiduje przelew wierzytelności pod warunkiem uiszczenia całości ceny przez Fundusz, podano również. Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r

Action opublikował projekt propozycji układowych

postępowaniu sanacyjnym. (v) wierzytelności z tytułu odsetek za okres do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, jak i po tym dniu oraz wszelkie inne należności uboczne zostaną umorzone w całości. - Grupa II (i) wierzytelności, które obejmują kwoty należności głównych, zostaną zaspokojone przez spółkę w ten

Bumech złożył w sądzie wniosek o zatwierdzenie układu częściowego

na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach. Wierzycielom proponuje się spłatę całości należności głównej oraz spłatę całości kosztów i odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień układowy ustalony na dzień 01 maja 2019 r. Spłata zadłużenia nastąpi w drodze konwersji wierzytelności na akcje

TXM zawarł z PKO BP i ING BSK umowę restrukturyzacyjną

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - TXM w restrukturyzacji zawarł z PKO Bankiem Polskim (PKO BP) oraz ING Bankiem Śląskim (ING BSK) przy udziale spółek z Grupy TXM umowę restrukturyzacyjną, podała spółka. "Okres obowiązywania umowy został określony do dnia, w którym wszystkie wierzytelności

Hoist Finance ma umowę nabycia aktywów od GetBacku za ok. 398 mln zł

Finance Wierzytelności NS FIZ) portfeli wierzytelności GetBacku za kwotę ok. 398 mln zł, podał Hoist Finance.  "Umowa sprzedaży zostanie w całości zrealizowana (sfinalizowana) do dnia 15 kwietnia 2019 r.; okres dzielący moment zawarcia tej umowy i moment jej wykonania potrzebny jest do

Akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie 5 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Kruka zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie 94,7 mln zł dywidendy za 2018 rok, co stanowi 5 zł na akcję, podała spółka. Wypłata nastąpi w całości z kapitału zapasowego spółki. "Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło wypłacić

Układ Bumechu z wierzycielami stał się prawomocny

października 2019 rok" - czytamy w komunikacie. Spłata całości zadłużenia objętego układem następuje w drodze konwersji wierzytelności na akcje Bumech serii K, dzięki czemu spółka nie jest zobowiązana do wypłaty gotówki na rzecz wierzycieli objętych układem, podano także. "Prawomocnie

Sąd zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli Bumechu

, zatem spłata całości zadłużenia objętego układem nastąpi w drodze konwersji wierzytelności na akcje Bumech serii K, dzięki czemu emitent nie będzie zobowiązany do wypłaty gotówki na rzecz wierzycieli objętych niniejszym układem" - czytamy w komunikacie. Ponadto restrukturyzacja zobowiązań w

BVT wyemituje obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej do 5 mln zł

zostaną w całości przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności (z sektora komunikacji, telekomunikacji oraz wierzytelności bankowych, w tym zabezpieczonych hipotecznie). Dodatkowo środki zostaną przeznaczone na restrukturyzację wierzytelności" – czytamy dalej. Spółka planuje spłacić

GetBack: Fundusze Lartiq TFI złożyły pozwy o zapłatę ok. 115 mln zł

pozwów, sąd nie rozstrzygnął do tej pory o wydaniu nakazu zapłaty, wskazano również. Nakazy zapłaty, wydane przez sąd w postępowaniu upominawczym, w żaden sposób nie przesądzają o istnieniu lub zasadności roszczeń objętych pozwami. "Emitent kwestionuje w całości istnienie wierzytelności objętych

ZM Henryk Kania otrzymały wypowiedzenie umowy kredytowej od Banku Handlowego

" - czytamy w komunikacie. "O wypowiedzeniu w całości, wraz z zachowaniem umownego terminu wypowiedzenia, umowy ramowej Nr DWPZSF/SFTRF/ZMK/005/17 dotyczącej dyskonta wierzytelności z kontraktów handlowych z dnia 11 października 2017 roku wraz z aneksem Nr 1 z dnia 26 października 2017 roku

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec Komputronika i jego spółki zależnej

. restrukturyzację zobowiązań emitenta poprzez: a) umorzenie całości odsetek od zaległych wierzytelności należnych wierzycielom do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego oraz po tym dniu, b) umorzenie wysokości wierzytelności głównych o 40% i ich spłata w kwartalnych ratach, c) umorzenie całości pozostałych

Vivid Games liczy, że w optymistycznym scenariuszu zrealizuje PPU już we IX

; - dodał prezes. Vivid Games proponuje obligatariuszom spłatę całości wierzytelności wraz z należnymi odsetkami w 12 równych ratach wypłacanych co kwartał. "Zrobiliśmy na każdym etapie to, co było możliwe, również teraz intensywnie pracujemy po to, aby rozpocząć spłatę wierzytelności najszybciej

GetBack chce część wierzytelności skonwertować na akcje 

spłacona w całości.  Grupa 3 obejmuje wszystkich wierzycieli spółki niezaliczonych do pozostałych Grup i tak jak Grupa 1 -zostanie spłacona w 63,36% - również w ratach rozłożonych w czasie.  GetBack planuje, że część wierzytelności Grupy 1 będzie podlegała konwersji na akcje. Kapitał zakładowy

GetBack: Wierzyciel złożył w sądzie arbitrażowym pozew o zapłatę 48,86 mln zł

emitenta zapłaty kwoty 48 861 269 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie od emitenta na rzecz powodu zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego. Emitent nie uznaje zasadności powództwa w całości i zastosuje przeciwko temu powództwu

BVT przydzielił obligacje serii B o wartości 1,57 mln zł

% łącznej wartości nominalnej obligacji, podano także.  "Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną w całości przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności (z sektora komunikacji, telekomunikacji oraz wierzytelności bankowych, w tym zabezpieczonych hipotecznie). Dodatkowo środki zostaną

Akcjonariusze Kruka zdecydują 25 VI o 5 zł dywidendy na akcję

akcjonariuszy spółki w wysokości 5,00 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy w wysokości 94 653 275,00 zł nastąpi w całości z kapitału zapasowego spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Dniem dywidendy ma być 2 lipca 2019 r., a terminem wypłaty dywidendy 10 lipca 2019 roku. "Zarząd spółki

GetBack ustalił z sześcioma bankami wstępne warunki restrukturyzacji zadłużenia 

; "Restrukturyzacja ta będzie sprowadzała się do zaakceptowania przez wyżej wymienione banki krajowe tzw. haircut`u, tj. tego, że zadłużenie spółki wobec tych banków (aktualnie wynosi ono ok. 450 mln zł) zostanie zredukowane (o łączną kwotę ponad 60 mln zł; która to kwota dotyczy całości zadłużenia

EuroRating obniżył rating kredytowy GetBack do CC(d), perspektywa negatywna

propozycji układowych, zakładających niższy stopień zaspokojenia wierzycieli, niż poprzednia propozycja z maja br. Posiadaczom obligacji niezabezpieczonych spółka proponuje obecnie spłatę 27% kwoty należności głównej w kwartalnych ratach wypłacanych przez 8 lat. Pozostała część wartości wierzytelności

GetBack kupi od Altus TFI 99,4% akcji EGB Investments za 207,6 mln zł

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - GetBack zawarł umowę warunkową w ramach której kupi od Altus TFI 99,4% akcji EGB Investments za 207,6 mln zł, poinformowała spółka. Środki na realizację transakcji mają pochodzić w całości lub części z emisji obligacji, podano także. "GetBack zawarł

Kruk ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Bison NSFIZ

podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów odstępuje od uzasadnienia niniejszej decyzji z uwagi na fakt, iż decyzja w całości uwzględnia żądanie

Senat przyjął projekt ustawy, zakładającej uzupełnienie subwencji JST

za zezwoleń na sprzedaż alkoholu na działania podejmowane w celu ograniczania skutków epidemii. Przewiduje ponadto możliwość zawieszenia w całości lub części realizacji budżetu obywatelskiego oraz rezygnację z jego przygotowania na 2021 r., a także niedokonywanie wpłaty przez jednostkę samorządu

Grupa Best zainwestowała 70,4 mln zł w zakup nowych portfeli w II kw. br. 

%. Spłaty z wierzytelności w funduszach BEST I, BEST II i BEST IV NSFIZ wyniosły w I półroczu 86,7 mln zł i odpowiadały za 2/3 całości spłat w zarządzanych przez nas funduszach" - powiedział także prezes. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez Best wierzytelności własnych oraz należących do

Libet i spółki zależne mają umowę z bankami dot. restrukturyzacji zadłużenia

dotyczącą zasad i warunków restrukturyzacji całości zadłużenia spółki i jej ww. jednostek zależnych z tytułu kredytów bankowych, podał Libet. "Zgodnie z treścią umowy m.in.: (i) spółka jak i ww. jednostki zależne spółki nie będą zobowiązane do dokonywania spłaty zobowiązań względem żadnego z banków

Cube.ITG złożył w sądzie propozycje układowe dot. restrukturyzacji zobowiązań

restrukturyzacji zobowiązań dłużnika w stosunku do wierzycieli należących do poszczególnych kategorii interesów, obejmują: Grupa I: Wierzyciele publicznoprawni - spłata całości wierzytelności bez redukcji w 60 ratach miesięcznych począwszy od dwunastego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o

Kruk wyemituje niezabezpieczone obligacje o wartości nom. do 25 mln zł

, podano także. Spółka wykupi obligacje serii AJ1 2 września 2024 r., przy czym emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych obligacji na własne żądanie, zastrzeżono.  Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest

mBank wypowiedział umowę kredytu GetBackowi 

;Wypowiedzenie umowy dotyczy całości kwoty kredytu z uwagi na fakt, że kwota ta pokryta została w całości zabezpieczeniem, zgodnie z postanowieniem sędziego-komisarza z dnia 9 października 2018 r. wydanym na zgromadzeniu wierzycieli spółki" - czytamy dalej.  mBank nie wyklucza przy tym możliwości

Unified Factory ma zgodę na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Unified Factory w restrukturyzacji otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego obejmującego wierzytelności z obligacji

Action przedstawił projekt założeń nowych propozycji układowych z wierzycielami

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji przedstawił projekt założeń nowych propozycji układowych celem ich skonsultowania z wierzycielami oraz rozpoczęcia na ich podstawie negocjacji zmierzających do zawarcie układu, podała spółka. "Wierzytelności objęte układem będą

Ferrum proponuje wierzycielom konwersję 126,8 mln zł długu na akcje nowej emisji

przedstawieniu wierzycielom propozycji układowych dotyczących części zobowiązań emitenta, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na przyszłą sytuację Ferrum" - czytamy w komunikacie. Zasadnicze elementy przygotowanych propozycji układowych to: - spłata w całości należności głównej (kapitał) oraz

Kredyt Inkaso rekomenduje niewypłacanie dywidendy za r. obr. 2016/2017

sprawie przeznaczenia zysku netto w kwocie 2 592 493,34 zł za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie. Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na

Sąd oddalił powództwo Awbudu wobec Ozen o zapłatę 15,36 mln zł

wyroku z uzasadnieniem w przepisanym prawem terminie. Po zapoznaniu się z treścią wyroku wraz z jego pisemnym uzasadnieniem spółka podejmie decyzję co do wniesienia apelacji od wyroku" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka wskazała, że 22 czerwca 2017 roku zbyła wierzytelności wobec Ozen za

Hawe Telekom złożył propozycje układowe, chce spłacić 168 mln zł w ok. 7 lat

dla mniejszych wierzycieli, którzy posiadają wierzytelności  do 10 tys. zł, zakładają spłatę w całości w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Największy wierzyciel, czyli Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) zostanie spłacony w 21 ratach kwartalnych, przy czym

Bumech przydzielił obligacje serii C1 wart. 17,28 mln zł zamienne na akcje

przydzielonych obligacji to 17 280 276 zł. "Obligacje zostały przydzielone wierzycielom objętym zawartym z emitentem układem restrukturyzacyjnym, którzy wyrazili chęć spłaty długu w drodze konwersji przysługujących im wierzytelności na obligacje, zgodnie z postanowieniami ww. układu restrukturyzacyjnego

Alior Bank wypowiedział ZM Henryk Kania umowę faktoringu odwrotnego

Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania otrzymały od Alior Banku oświadczenie o wypowiedzeniu w całości bez zachowania terminu wypowiedzenia umowy współpracy wstąpienia w prawa wierzycieli (faktoring odwrotny) z 27 marca 2018, w ramach której bank zobowiązał się

Alior Bank wypowiedział Nextbike Polska wszystkie umowy kredytowe

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Alior Bank wypowiedział Nextbike Polska wszystkie umowy kredytowe. Łączna suma wierzytelności banku z tytułu umów kredytowych wynosi około 39,9 mln zł według stanu na 22 maja br., podała spółka.  "Umowy kredytowe zostały wypowiedzenie z

Akcjonariusze Kredyt Inkaso zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 27.09.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Kredyt Inkaso zdecydowali o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. w całości na kapitał obrotowy, podano w uchwałach.  "Dokonuje się podziału i przeznaczenia zysku

Kruk rekomenduje wypłatę 5 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Kruk zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 5 zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi w całości z kapitału zapasowego, podała spółka.  "Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia obecną sytuację finansową oraz

Action na podstawie analizy: Likwidacja pre-pack zaspokoi wierzycieli w ok. 71%

Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Niezależna analiza stopnia zaspokojenia wierzycieli Action w restrukturyzacji wykazała, że może on wynieść ok. 54% w przypadku likwidacji majątku i ok. 71% w przypadku postępowania ze sprzedażą całości przedsiębiorstwa tzw. Pre-Pack, podała spółka. Jednocześnie

Open Finance chce sprzedać część lub wszystkie akcje Noble Funds TFI

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Open Finance - w celu dalszego finansowania działalności - zamierza dokonać sprzedaży części lub całości posiadanych akcji Noble Fund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Noble Funds TFI), podał Open Finance. Kwota uzyskana ze zbycia akcji zostanie

RN Kredyt Inkaso pozytywnie zaopiniowała niewypłacanie dywidendy za 2015/2016 r.

podjęła uchwałę rekomendując przekazanie zysku netto spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r. w wysokości 3 844 933,53 zł w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.  Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok

Action przedstawił zmodyfikowany projekt propozycji układowych

Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji opublikował zmodyfikowaną wersję propozycji układowych, które precyzują zabezpieczenia wierzytelności w postaci hipoteki i zastawu rejestrowego, podała spółka. Przewidują one również podział dodatkowej kwoty między wierzycieli w przypadku

Przegląd informacji ze spółek

przy ulicy Mińskiej w Warszawie, podała spółka. Wartość umowy to 36,5 mln zł netto. Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych oraz zabezpieczonych wierzytelności od jednego z największych banków w Polsce, o wartości nominalnej ok. 1,4 mld zł, podał

Cyfrowy Polsat rozpoczyna ofertę obligacji serii B na kwotę do 1 mld zł

, w przypadku nabycia obligacji serii B przez inwestorów uprawnionych z obligacji serii A, obligacje serii B będą mogły zostać opłacone poprzez potrącenie wierzytelności przysługujących spółce z tytułu emisji obligacji serii B z wierzytelnością inwestora z tytułu zbycia obligacji serii A na rzecz

Akcjonariusze Próchnika zdecydowali o emisji 60,5 mln akcji z wyłączeniem pp

spółki nastąpi w drodze emisji 60 549 089 nowych akcji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,30 zł. Wszystkie akcje nowej emisji zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny, w tym w drodze potrącenia z wierzytelnościami pieniężnymi wobec spółki. Pokrycie akcji wkładem pieniężnym, w tym w

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

okresie" - czytamy w komunikacie. "Rada Prezesów zamierza w dalszym ciągu reinwestować – w całości – spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy

Hawe złożyło wniosek o upadłość układową

wykonany w całości z upływem piątego roku od dnia wykonania układu zawartego w postępowaniu upadłościowym Hawe Telekom" - czytamy dalej. Ponadto umowa cesji wierzytelności, na podstawie której Mediatel miał nabyć od Hawe znaczące aktywo w postaci wierzytelności Hawe wobec Hawe Telekom z tytułu

Best przeprowadzi emisję obligacji o łącznej wartości do 60 mln zł

wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji" - podsumowano w komunikacie. Best specjalizuje się w obrocie i

Zastaw rejestrowy - kompendium wiedzy

rzeczy lub praw, stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny,- wierzytelności,- prawa na dobrach niematerialnych,- prawa z papierów wartościowych. Zaspokojenie wierzytelności zastawnika z przedmiotu obciążonego zastawem rejestrowym następuje w drodze sądowego postępowania

Kruk przydzielił 1 mln akcji serii G o łącznej wartości 215 mln zł

mln zł. Wymagane wkłady pieniężne na pokrycie akcji zostały wniesione w całości. Decyzja o emisji nowych akcji została w 100% zaakceptowana przez akcjonariuszy 29 listopada ub.r. Środki z emisji będą przeznaczone na rozwój grupy, szczególnie na dalszą budowę biznesu w Europie Zachodniej. Kruk S.A

Kruk zdecydował o emisji obligacji serii AG2 o wartości nom. do 25 mln zł 

serii AG2 w dniu 6 lutego 2024 r., przy czym emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych obligacji na własne żądanie, podano także.  Obligacje objęte są prospektem emisyjnym podstawowym Programu zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 16 kwietnia

ARP złożyła wniosek o upadłość układową Hawe Telekom

, że ARP wniósł na podstawie wniosku o zabezpieczenie majątku Hawe Telekom poprzez ustanowienie przez sąd zarządu przymusowego nad majątkiem tej spółki oraz o zatwierdzenie układu likwidacyjnego, którego zasadniczym założeniem byłaby sprzedaż przedsiębiorstwa Hawe Telekom w całości, w drodze przetargu

Kruk oczekuje osiągnięcia progu rentowności we Włoszech w 2019 r.

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Kruk chce w tym roku zwiększyć do 100% z 51% udział we włoskiej spółce Agecredit, działającej na rynku inkaso i oczekuje, że osiągnie próg rentowności  z całości biznesu we Włoszech w 2019 roku, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. 

Best wyemituje obligacje serii R4 o wartości do 60 mln zł

lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji" - podsumowano w komunikacie. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami

Best wyemituje obligacje serii X1 o wartości nominalnej do 10 mln euro

tym wartość zobowiązań przeterminowanych 0 zł" – czytamy dalej. Do czasu całkowitego wykupu obligacji, Best planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. Best

EuroRating nadałał GetBack rating na poziomie BB, perspektywa stabilna

Warszawa, 23.01.2017 (ISBnews) - EuroRating nadał spółce GetBack rating kredytowy na poziomie BB, poinformowała agencja. Perspektywa ratingu jest stabilna, podano również. "Na poziom oceny ratingowej spółki zajmującej się zarządzaniem wierzytelnościami pozytywnie wpływa fakt, że marże

Kruk: Inwestorzy objęli wszystkie akcje serii G o łącznej wartości 215 mln zł

Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - Kruk zawarł z inwestorami umowy objęcia 1 000 000 akcji serii G o łącznej wartości 215 mln zł, podała spółka. Wymagane wkłady pieniężne na pokrycie akcji zostały wniesione w całości. "Spółka zawarła z inwestorami umowy objęcia 1 000 000 akcji

ING BSK oczekuje zmienności kosztów ryzyka w kolejnych kwartałach

wierzytelności korporacyjnych (kwoty główne, odsetki, pozostałe koszty wg stanu na dzień zawarcia umowy) wyniosła 85,6 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.  Bank podał, że udział kredytów nieregularnych w całości portfela wyniósł 3% na koniec II kw. wobec 2,7% rok wcześniej. W

Ferrum zawarło porozumienie dotyczące spłaty zobowiązań z Węglokoksem

postawienia całości przysługujących mu wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności, a także do skorzystania z uprawnienia do wypowiedzenia ww. umowy ramowej oraz umów wykonawczych ze skutkiem natychmiastowym" - czytamy w komunikacie. Zawarcie porozumienia stanowi jednoczesne zrzeczenie się przez

Wierzyciel Ferrum proponuje konwersję wierzytelności na kapitał po 4,5 zł/akcja

Warszawa, 10.04.2017 (ISBnews) - Ferrum otrzymało od CC94 FIZAN, głównego z wierzycieli, ofertę dotyczącą gotowości podjęcia rozmów, dotyczących gruntownej restrukturyzacji zadłużenia finansowego Ferrum, podała spółka. Wierzyciel widzi zasadność konwersji posiadanych wierzytelności na kapitał

Zysk netto Bestu wzrósł r/r do 23,96 mln zł w II kw. 2015 r.

funduszem Best II NSFIZ w IV kwartale 2014 r. Przychody i koszty tego funduszu prezentowane są obecnie w całości w sprawozdaniach finansowych grupy Best. Przekłada się to na dynamiczny wzrost wyników notowanych w tym roku przez naszą grupę" - skomentował prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w

PKO Parasolowy FIO obejmie do 4,37 mln akcji serii M Qumaka

wierzytelnościach z rachunku bankowego, o którym mowa poniżej, zostanie wpisany do rejestru zastawów, wymieniono w komunikacie. "Istotnym elementem umowy jest postanowienie, iż w przypadku, gdyby do dnia 27 grudnia 2018 r. nie doszło do skutku podwyższenie kapitału zakładowego spółki zgodnie z uchwałą, to

GetBack chce odbudować wartość spółki, nie wyklucza sprzedaży części portfeli

oszacowaniem bilansu oraz aktywów spółki. Taki audyt jeszcze trwa.  "Spółka dokonywała ostatnio zakupów wierzytelności, na co zostały przekazane dość duże środki. Mamy jednak pełną płynność operacyjną, a jej utrzymanie jest niezbędne dla funkcjonowania spółki i generowania bieżących przychodów"

Dar-Inwest złożył wniosek o upadłość likwidacyjną Awbudu

Warszawa, 29.10.2015 (ISBnews) – Dar-Inwest Usługi Remontowo – Budowlane Dariusz Wiśniewski złożył wniosek o upadłość likwidacyjną Awbudu, podała spółka. Awbud skieruje do sądu wniosek o oddalenie wniosku jako w całości bezzasadnego. "Dariusz Wiśniewski składając wniosek o

Hawe uzgodniło term sheet z wierzycielami, umowę podpisze do 20 października

, wierzytelności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i Alior Banku S.A. naliczone do dnia 30 października 2015 roku (data emisji nowych obligacji) będą płatne w całości do dnia 31 marca 2016 roku" - napisano też w komunikacie. W przypadku ARP, Alior Banku oraz Open Finance FIZAN, nowe obligacje będą

Kruk zdecydował o emisji obligacji serii AG2 o wartości do 25 mln zł (aktual.)

prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych obligacji na własne żądanie, podano także.  Obligacje objęte są prospektem emisyjnym podstawowym Programu zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 16 kwietnia 2018 roku.  Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą

Ferrum ma porozumienie restrukturyzacyjne z PFR, MWAM i Mezzanine FIZAN

Niepublicznych (Mezzanine FIZAN) - zarządzanym przez Credit Value Investments (CVI) oraz kontrolowaną przez FIPP spółką celową Watchet porozumienie w sprawie restrukturyzacji określonych zobowiązań, podała spółka. "Inwestorzy podjęli działania zmierzające do skupienia całości długoterminowego zadłużenia

Akcjonariusze Kruka zdecydują 29 XI o emisji akcji bez prawa poboru

zakładowego spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł, ale nie większą niż 1 000 000,00 zł poprzez emisję nowych akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii G oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej

Akcjonariusze Kredyt Inkaso zdecydują 27 IX o niewypłacaniu dywidendy

przeznaczenia zysku netto spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. w wysokości 2 592 493,34 zł w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w projektach uchwał na walne.  Kredyt Inkaso odnotowało 5,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto

PiS wpuszcza superkreta na zatory. Duże firmy mają szybciej płacić małym

– Zasada jest taka, że jak można, to się nie płaci. Albo płaci jak najpóźniej, bo linia kredytowa w banku jest droga, a finansowanie się na pieniądzach kontrahenta tanie – opowiada warszawski adwokat specjalizujący się w ściąganiu wierzytelności. Jak to działa? Firma wynajmująca

Invest Team złożył wniosek o upadłość Awbudu, spółka stara się o jego oddalenie

przez Invest Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie o ogłoszenie upadłości emitenta z opcją likwidacji majątku" – czytamy w komunikacie. Awbud planuje skierować do sądu wniosek o oddalenie wniosku Invest Team jako w całości bezzasadnego. Zdaniem zarządu spółki, Invest

Reżimy prawne dla zmiany wierzyciela lub dłużnika w zobowiązaniu

. Wskazane przekształcenia osobowe w stosunku obligacyjnym mogą być następstwem zawartej umowy (dokonanej czynności prawnej) lub wynikać z obowiązujących przepisów prawnych ustawy. Zmiana wierzyciela - przelew wierzytelności - Umowa przelewu wierzytelności jest najpowszechniejszym rodzajem umownej

Zalety zastawu rejestrowego

gatunku;3) zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny; 4) wierzytelności;5) prawa na dobrach niematerialnych;6) prawa z papierów wartościowych;7) prawa z niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca

Kruk zdecydował o emisji obligacji serii AG1 o wartości nominalnej do 30 mln zł

przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) 16 kwietnia 2018 roku. "Spółka wykupi Obligacje serii AG1 w dniu 27 listopada 2023 r., przy czym emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych obligacji na własne żądanie" - wskazano także w materiale. Na początku

Best przydzielił obligacje serii R4 o wartości nominalnej 60 mln zł

warunkami emisji, zapisy złożone 22 i 23 maja zostały przydzielone w całości, a te złożone 24 i 25 maja zostały proporcjonalnie zredukowane. Średnia stopa redukcji w tych dniach wyniosła 92,48%, podano także. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w

Kruk chce wyemitować obligacje serii AF1 o łącznej wartości nomin. 40 mln zł

, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR 3M powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,15 pkt proc. Spółka wykupi obligacje serii AF1 w dniu 8 grudnia 2021 r., przy czym emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych obligacji na własne żądanie, jednak

Best wyemituje 690,65 tys. akcji po 27,5 zł każda dla Quercus Multistrategy

; - czytamy w komunikacie. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości leży w interesie emitenta i jest uzasadnione korzyściami płynącymi z zaangażowania się w spółkę nowych akcjonariuszy, zwiększenia jej rozpoznawalności, zwiększenia płynności akcji spółki, a także szybkością i

Best wyemituje do 300 tys. obligacji serii Q1 o wartości nom. do 30 mln zł

, emitent planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji" - podsumowano w

Akcjonariusze Bestu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2015 r.

. postanawia zysk osiągnięty przez Best S.A. w 2015 r. w wysokości 68 239 764,43 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwałach. Akcjonariusze zdecydowali także o powołaniu w skład rady nadzorczej spółki Andrzeja Klesyka oraz Mirosława Gronickiego.  Andrzej Klesyk w latach

Akcjonariusze GetBack zdecydowali o emisji do 5 mln akcji serii E

się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, podano także. "Postanawia się o ubieganiu się przez spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5 000 000 akcji serii E

Czerwona Torebka: Sąd ogłosił upadłość układową spółki zależnej Magus

Kierzkowskiego i Zbigniewa Loberta będących wspólnikami Sejf Danych s.c. […], C.D.C. Sp. z o.o. […] i Exorigo-Upos Sp. z o.o., 3) ustanowił zarząd własny upadłego co do całości majątku, 4) wyznaczył sędziego - komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza, 5) wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie

Sąd Rejonowy w Gdańsku ogłosił upadłość SKOK Wybrzeże

postanowieniem sądu, wierzyciele SKOK Wybrzeże będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego - komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym" - czytamy w komunikacie. KNF zawiesiła działalność SKOK Wybrzeże 15 września 2017 r

Pragma Faktoring przydzieliło obligacje serii G o łącznej wartości 10 mln zł

obligacji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę Pragma Inkaso S.A. z/s w Tarnowskich

Przegląd informacji ze spółek

portfeli wierzytelności, które znajdują się w takich funduszach sekurytyzacyjnych jak Centauris 2 NSFIZ; EGB Wierzytelności 2 NSFIZ; GetPro NSFIZ; Univers 3 NSFIZ, jak również portfeli wierzytelności znajdujących się u spółki, podał GetBack.  Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe Zakładów

Treść i przedmiot zastawu rejestrowego

tego samego gatunku;- zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny;- wierzytelności;- prawa na dobrach niematerialnych;- prawa z papierów wartościowych;- prawa z niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia

Qumak kupi od Euvic spółkę IT Works za akcje nowej emisji

. przeprowadzi podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N w drodze subskrypcji prywatnej, przy jednoczesnym pozbawieniu w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Qumak oraz będzie się ubiegał o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym

Przegląd informacji ze spółek

to II kw. 2020 r. Bioton otrzymał całość ceny sprzedaży wszystkich posiadanych akcji w SciGen Ltd., tj. 26,76 mln USD, podała spółka. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że do końca sierpnia podejmie decyzję w sprawie aktywów należących do Prairie Mining Limited wobec wcześniejszego terminu

Kredyt Inkaso wejdzie na kolejny rynek zagraniczny, kupi portfele za 150 mln zł

to zrealizować" - powiedział Szewczyk. Kredyt Inkaso duże nadzieje na wzrost biznesu pokłada także we wspólnych inwestycjach w portfele wierzytelności z wyspecjalizowanymi inwestorami (TFI, fundusze private equity) oraz w zarządzaniu całością procesu w ramach asset management. "

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o programie emisji obligacji i emisji akcji

subskrypcji prywatnej, nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym w interesie spółki wyłącza w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia nowych akcji" – czytamy także. Walne podjęło również uchwałę ws. podwyższenie kapitału zakładowego spółki o nie więcej niż 17 250 000 akcji

S&P umieścił ratingi GetBack na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym

prywatnych emisji długu w całości i we właściwym czasie" - czytamy w komunikacie. W najgorszym scenariuszu, spółce grozi ogłoszenie selektywnego defaultu w stosunku do części obecnych zobowiązań, podkreśliła agencja. Według S&P, negatywne skutki obecnej sytuacji będę odczuwalne nawet w scenariuszu

Przegląd prasy

wierzycieli GetBacku ma trafić ze spółki lista podmiotów, z których rada wybierze wyceniającego portfele wierzytelności GetBacku --Grupa Maxima, która przejęła w tym roku giełdową Emperię, zmieni szyldy na kupionych wcześniej Aldikach i zrobi z nich Stokrotki --NBP czyści rynek z 

Wartość portfeli funduszu Pragma Inkaso wyniosła 519,4 mln zł w II kw.

portfela osiągnęła wartość 748,3 mln zł, podała spółka. "Całość portfela Funduszu stanowią wierzytelności o charakterze gospodarczym - przede wszystkim należności nabywane od banków w stosunku do przedsiębiorców z sektora MSP, w zakresie windykacji którego od kilkunastu lat specjalizuje się Pragma

Kredyt Inkaso: Getin Noble Bank wybrał ofertę zakupu wierzytelności przez NS FIZ

Warszawa, 04.02.2015 (ISBnews) - Kredyt Inkaso zawarł z jednostką zależną Kredyt Inkaso Portfolio Investments, getBack i SHCO 54 S.à r.l. warunkową umowę koinwestycyjną w celu określenia ram współpracy w zakresie nabycia od Getin Noble Bank całości lub części portfela wierzytelności o

GetBack ma pożyczkę od DNLD wys. 50 mln zł, z opcją zwiększenia do 85 mln zł

akcjonariusza w podwyższeniu kapitału zakładowego. Pożyczkodawca będzie uprawniony do żądania od GetBack wcześniejszej spłaty pożyczki (w całości lub w części) po upływie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki, podano także. Akcjonariusze GetBack zdecydowali pod koniec marca br. podczas NWZ o pierwszym

Zysk netto Presco Group spadł r/r do 0,26 mln zł w II kw. 2015 r.

półrocza jego udział w całości wpłat wyniósł 32,5%" - wyjaśnił Andrzejewski. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 0,85 mln zł wobec 1,42 mln zł zysku rok wcześniej. Presco Group jest jednym z wiodących podmiotów działających na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi w