całości wierzycieli

Ekwador spłacił swoje długi... po raz pierwszy w swojej 180-letniej historii

To naprawdę doniosły moment w historii Ekwadoru - ten południowoamerykański po raz pierwszy od czasu powstania 183 lata temu spłacił w całości swoje tegoroczne zadłużenie wobec zagranicznych wierzycieli.

Action opublikował projekt propozycji układowych

sposób, że każdy wierzyciel z Grupy II otrzyma spłatę wierzytelności w całości w ostatnim dniu roboczym kwartału kalendarzowego następującym po kwartale, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym. (ii) wierzytelności z tytułu odsetek za okres do dnia otwarcia

Sąd zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli Bumechu

, zatem spłata całości zadłużenia objętego układem nastąpi w drodze konwersji wierzytelności na akcje Bumech serii K, dzięki czemu emitent nie będzie zobowiązany do wypłaty gotówki na rzecz wierzycieli objętych niniejszym układem" - czytamy w komunikacie. Ponadto restrukturyzacja zobowiązań w

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły zaktualizowane propozycje układowe

przyporządkowanych do Grupy 7 powyżej sumy 40 000,00 zł. Warunki restrukturyzacji zobowiązań spółki wobec wierzycieli z Grupy 8. Zaspokojenie wierzycieli, których wierzytelności zostały przyporządkowane do Grupy 8, nastąpi poprzez konwersję całości wierzytelności na akcje dłużnika nowej emisji na następujących

Cube.ITG złożył w sądzie propozycje układowe dot. restrukturyzacji zobowiązań

restrukturyzacji zobowiązań dłużnika w stosunku do wierzycieli należących do poszczególnych kategorii interesów, obejmują: Grupa I: Wierzyciele publicznoprawni - spłata całości wierzytelności bez redukcji w 60 ratach miesięcznych począwszy od dwunastego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o

Cube.ITG sformułował propozycje układu, które mają być skierowane do wierzycieli

zatwierdzenie układu na dzień 01 grudnia 2018 r." - czytamy w komunikacie.  Równocześnie zarząd Cube.ITG sformułował następujące propozycje układowe, które skierowane zostaną do wierzycieli: Grupa I - Pracownicy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: redukcja odsetek w całości, spłata

Bumech złożył w sądzie wniosek o zatwierdzenie układu częściowego

na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach. Wierzycielom proponuje się spłatę całości należności głównej oraz spłatę całości kosztów i odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień układowy ustalony na dzień 01 maja 2019 r. Spłata zadłużenia nastąpi w drodze konwersji wierzytelności na akcje

Niski dług ochroni nieruchomości dłużnika. Projekt "tarczy antykryzysowej 3.0"

Niski dług ochroni nieruchomości dłużnika. Projekt "tarczy antykryzysowej 3.0"

postępowania egzekucyjnego (w całości albo jeżeli egzekucja prowadzona jest z wielu składników majątkowych dłużnika, w części dotyczącej nieruchomości). Zgodnie bowiem z art. 824 § 1 pkt 4. k.p.c. komornik umorzy postępowanie egzekucyjne jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokona czynności

Propozycje układowe TXM przewidują m.in. konwersję wierzytelności na akcje

akcje te zostaną objęte przez wierzycieli (cena emisyjna: 0,04 zł za każdą akcję); 2. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów

Elektrobudowa złożyła zażalenie na decyzję sądu o ogłoszeniu upadłości spółki

zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika kosztów postępowania za obie instancje; ewentualnie o: 3. uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu Katowice-Wschód do ponownego rozpoznania, przy pozostawieniu temu sądowi rozstrzygnięcia o kosztach postępowania

Action przedstawił projekt założeń nowych propozycji układowych z wierzycielami

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji przedstawił projekt założeń nowych propozycji układowych celem ich skonsultowania z wierzycielami oraz rozpoczęcia na ich podstawie negocjacji zmierzających do zawarcie układu, podała spółka. "Wierzytelności objęte układem będą

Action przedstawił zmodyfikowany projekt propozycji układowych

wygrania przez spółkę spraw podatkowych. Obecne propozycje powstały w oparciu o dodatkową serię rozmów z wierzycielami, które trwały od kwietnia br. Wierzyciele spółki zostali podzieleni na pięć grup. Grupy II i III zostaną spłacone w całości, grupa I - w 48,62%, grupa IV - w 54,2%, a grupa V - w 37,86

Action rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Action w restrukturyzacji sporządził wniosek wraz z uzasadnieniem dotyczący podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 2,21 mln zł poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. "W

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec PBG

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie sanacyjne wobec PBG, podała spółka. Ponadto sąd "zezwolił spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa PBG w

Hawe Telekom wycofał z sądu propozycje układowe, pracuje nad nowymi

Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - Hawe Telekom w restrukturyzacji wycofał w całości z sądu propozycje układowe złożone przez zarząd, a obecnie pracuje obecnie nad nowymi propozycjami układowymi, określającymi sposób restrukturyzacji zobowiązań Hawe Telekom, które przedstawi w najbliższym

Ferrum proponuje wierzycielom konwersję 126,8 mln zł długu na akcje nowej emisji

przedstawieniu wierzycielom propozycji układowych dotyczących części zobowiązań emitenta, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na przyszłą sytuację Ferrum" - czytamy w komunikacie. Zasadnicze elementy przygotowanych propozycji układowych to: - spłata w całości należności głównej (kapitał) oraz

Sejm przyjął nowelizację ustawy dot. skuteczniejszej ochrony praw wierzycieli

skuteczniejszej ochrony praw majątkowych wierzycieli. Za przyjęciem projektu ustawy w całości głosowało 416 posłów, 1 był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Łącznie głosowało 417 posłów. "Zgodnie z art. 7541 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego udzielone wierzycielowi zabezpieczenie

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec Komputronika i jego spółki zależnej

. restrukturyzację zobowiązań emitenta poprzez: a) umorzenie całości odsetek od zaległych wierzytelności należnych wierzycielom do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego oraz po tym dniu, b) umorzenie wysokości wierzytelności głównych o 40% i ich spłata w kwartalnych ratach, c) umorzenie całości pozostałych

Hawe Telekom złożył propozycje układowe, chce spłacić 168 mln zł w ok. 7 lat

dla mniejszych wierzycieli, którzy posiadają wierzytelności  do 10 tys. zł, zakładają spłatę w całości w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Największy wierzyciel, czyli Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) zostanie spłacony w 21 ratach kwartalnych, przy czym

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

najmniej trzy miesiące spłat rat kredytowych oraz rezygnacją z pobierania opłat za zmianę harmonogramu. Banki zaczęły wdrażać konkretne rozwiązania. ING Bank Śląski przygotował ofertę dla klientów, którzy uruchomili pierwszą transzę lub całość kredytu do 31 grudnia 2019 r. Mają do wyboru dwie opcje

Reżimy prawne dla zmiany wierzyciela lub dłużnika w zobowiązaniu

. Pamiętać należy, że w związku z tym wierzyciel będzie mógł żądać spełnienia całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwolni pozostałych - tłumaczy mec. Nogacki. Konkludując

Action przystąpi do negocjacji z wierzycielami celem zawarcia układu

Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Action w restrukturyzacji zdecydował o przystąpieniu do negocjacji z wierzycielami w postępowaniu sanacyjnym celem zawarcia układu, podała spółka. "Zarząd emitenta informuje, że prowadzone z wierzycielami negocjacje dotyczyć będą zagadnień kluczowych

Wierzyciel Ferrum proponuje konwersję wierzytelności na kapitał po 4,5 zł/akcja

propozycja jest ważna jeden miesiąc od dnia złożenia. W tym okresie powinno zostać zawarte porozumienie restrukturyzacyjne oraz przygotowany i zatwierdzony przez wierzycieli finansowych plan restrukturyzacyjny. Oferta wiąże jedynie w całości, co oznacza brak możliwości wyboru jedynie części tejże oferty

Sąd uznał postępowanie układowe MNI za zamknięte

grudniu 2013 r. MNI złożyło wniosek o zakończenie postępowania układowego. W ramach postępowania wyjaśniającego sąd ustalił, że drobni wierzyciele zostali spłaceni w całości oraz że MNI zapłacił łącznie 4,67 mln zł na rzecz pozostałych wierzycieli, których należności zostały zredukowane o 40%. Spółka

Biomed-Lublin spłacił w całości zobowiązania wobec obligatariuszy

;Spłata powyższych kwot, dokonana zgodnie z warunkami układu z dnia 10 czerwca 2016, wyczerpuje w całości zobowiązanie emitenta wobec obligatariuszy" - czytamy w komunikacie.  W lipcu 2016 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na posiedzeniu jawnym wydał

EuroRating obniżył rating kredytowy GetBack do CC(d), perspektywa negatywna

("probability of default"), lecz stanowią łączną szacunkową ocenę ryzyka poniesienia straty (tj. ostatecznej utraty części lub całości należności finansowych wraz z ewentualnymi odsetkami) przez wierzycieli ocenianego podmiotu w wyniku wystąpienia jego niewypłacalności, rating kredytowy spółki

GetBack chce część wierzytelności skonwertować na akcje 

spłacona w całości.  Grupa 3 obejmuje wszystkich wierzycieli spółki niezaliczonych do pozostałych Grup i tak jak Grupa 1 -zostanie spłacona w 63,36% - również w ratach rozłożonych w czasie.  GetBack planuje, że część wierzytelności Grupy 1 będzie podlegała konwersji na akcje. Kapitał zakładowy

mBank wypowiedział umowę kredytu GetBackowi 

;Wypowiedzenie umowy dotyczy całości kwoty kredytu z uwagi na fakt, że kwota ta pokryta została w całości zabezpieczeniem, zgodnie z postanowieniem sędziego-komisarza z dnia 9 października 2018 r. wydanym na zgromadzeniu wierzycieli spółki" - czytamy dalej.  mBank nie wyklucza przy tym możliwości

ARP złożyła do sądu zażalenie na umorzenie postępowania upadłościowego Hawe

krzywdzące dla wierzycieli. "ARP, składając zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział Gospodarczy X ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawnioskowała jednocześnie o uchylenie decyzji wydanej 16 sierpnia 2017 roku i dalsze prowadzenie przez Sąd Rejonowy Postępowania

Zmieniły się przepisy o zajęciach komorniczych. Na korzyść emerytów

innych niż świadczenia alimentacyjne to 1877,62 zł. Przy pracy na niepełnym etacie będzie proporcjonalnie niższa. Nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz należności przysługujące pracownikowi z tytułu udziału w zysku są egzekwowane w całości na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Od 28 grudnia

Wierzyciel cofnął wniosek o upadłość Polimeksu

Warszawa, 02.02.2015 (ISBnews) - Wierzyciel Polimeksu-Mostostalu - Integra Sp. z o.o. sp. k., cofnął wniosek o ogłoszenie upadłości, spółki, podał Polimex. "Zarząd (...) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o cofnięciu przez wierzyciela spółki - Integra Sp. z o.o. sp. k

Bumech przydzielił obligacje serii C1 wart. 17,28 mln zł zamienne na akcje

przydzielonych obligacji to 17 280 276 zł. "Obligacje zostały przydzielone wierzycielom objętym zawartym z emitentem układem restrukturyzacyjnym, którzy wyrazili chęć spłaty długu w drodze konwersji przysługujących im wierzytelności na obligacje, zgodnie z postanowieniami ww. układu restrukturyzacyjnego

Alior Bank wypowiedział ZM Henryk Kania umowę faktoringu odwrotnego

Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania otrzymały od Alior Banku oświadczenie o wypowiedzeniu w całości bez zachowania terminu wypowiedzenia umowy współpracy wstąpienia w prawa wierzycieli (faktoring odwrotny) z 27 marca 2018, w ramach której bank zobowiązał się

Antywindykator pomoże ci z długiem. Od planu spłaty po upadłość konsumencką. Ile kosztuje obrona przed "nękaniem"?

, telefon, telewizję, mandatu czy alimentów. W przypadku osób fizycznych wystarczy 200 zł przeterminowanego zadłużenia, by trafić na listę dłużników. Dla firm jest to 500 zł. Zniecierpliwiony brakiem płatności wierzyciel ma prawo po 30 dniach wpisać niesolidnego konsumenta lub przedsiębiorcę do bazy danych

Zadłużyłeś się po uszy? Nowe przepisy ułatwią ogłoszenie upadłości konsumenckiej

, czyli nie mają pieniędzy na życie, a przede wszystkim na spłatę kredytów lub pożyczek. Nie ma przy tym znaczenia, jak duże są to zobowiązania i jak długo dłużnik zwlekał z ich uregulowaniem. Dzięki upadłości dłużnik może liczyć na umorzenie części lub całości zobowiązań. Pierwsza ustawa o upadłości

PBG gotowe na rozsądne kompromisy, liczy na zatwierdzenie układu

przekraczają kwoty 500 tys. zł zostaną zaspokojeni w całości. Pozostali wierzyciele zostaną spłaceni w ratach układowych w wysokości od 8% do 21% wartości wierzytelności. Ponadto spółka zaproponowała konwersję części wierzytelności na akcje nowej emisji grupie wierzycieli reprezentującej instytucje finansowe

BBI Development: Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży 'Centrum Marszałkowska'

spłacono wszystkich dotychczasowych wierzycieli sprzedającego. Jednocześnie z rozliczeniem transakcji, wskutek wystąpienia Społem ze spółki celowej (tj. sprzedającego), sprzedający stał się podmiotem w całości kontrolowanym przez emitenta. Jednocześnie z rozliczeniem cen sprzedaży zostały całkowicie

Unified Factory ma zgodę na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

obligatariuszy posiadających obligacje serii C lub D. W postanowieniu sąd stwierdził, że zaproponowane przez spółkę kryteria wyodrębnienia wierzycieli z obligacji jako objętych układem częściowym są zgodne z prawem, podano również. Po wydaniu przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Action na podstawie analizy: Likwidacja pre-pack zaspokoi wierzycieli w ok. 71%

Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Niezależna analiza stopnia zaspokojenia wierzycieli Action w restrukturyzacji wykazała, że może on wynieść ok. 54% w przypadku likwidacji majątku i ok. 71% w przypadku postępowania ze sprzedażą całości przedsiębiorstwa tzw. Pre-Pack, podała spółka. Jednocześnie

Akcjonariusze Bumechu zdecydowali o emisji obligacji zamiennych na akcje

uchwały walnego zgromadzenia spółki" - czytamy w uchwale. Celem emisji obligacji ma być umożliwienie wierzycielom, którzy zostaną objęci zawartym ze spółką układem restrukturyzacyjnym, dokonanie konwersji przysługujących im wierzytelności na obligacje, zgodnie z postanowieniami układu. Dzień

Akcjonariusze Bumechu zdecydują 25 V o emisji obligacji zamiennych na akcje

, które nastąpi na mocy odrębnej uchwały walnego zgromadzenia spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Celem emisji obligacji ma być umożliwienie wierzycielom, którzy zostaną objęci zawartym ze spółką układem restrukturyzacyjnym, dokonanie konwersji przysługujących im wierzytelności na obligacje

Biomed-Lublin miał 0,61 mln zł zysku netto, 1,98 mln zł zysku EBIT w I poł.

zadłużenia, według którego do 2023 roku spółka ma spłacić wszystkich swoich wierzycieli. W jego ramach 23 września br. Biomed Lublin spłacił zobowiązania układowe w kwocie 6 300 000 zł tytułem spłaty 70% kapitału obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę oraz 49 500 zł tytułem spłaty odsetek od obligacji

MPiT: Rząd przyjął projekt ustawy dot. zatorów płatniczych

dni, liczonych od daty doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostarczenie towaru lub wykonanie usługi, a ustalenie tego terminu było rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela (w tej sytuacji wierzyciel będzie mógł odstąpić od całości umowy lub od jej niewykonalnej części

KRD: Przeterminowane zadłużenie firm produkcyjnych wzrosło do 1,31 mld zł

przemysłowej, które widnieją w Krajowym Rejestrze Długów, to przedsiębiorstwa w całości lub większości współpracujące z bardzo zadłużoną branżą budowlaną. Ci producenci łącznie mają do oddania swoim wierzycielom prawie 800 mln zł. Niestety sytuacja może się pogorszyć. Ostatnie dane Głównego Urzędu

Alma złożyła wniosek do sądu dot. sprzedaży zorganizowanej części za 94 mln zł

Warszawa, 17.07.2017 (ISBnews) - Alma Market w uzupełnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości, złożyła do Sądu Rejonowego dla Krakowa wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) na rzecz IMMOMOK za cenę 94 mln zł netto, płatną w całości przy

PBG podpisało umowę restrukturyzacyjną z największymi wierzycielami

zatwierdzeniu układu wszystkim wierzycielom, z wyjątkiem drobnych wierzycieli spłacanych w całości w gotówce oraz wierzycieli będących akcjonariuszami, PBG zapewni możliwość zamiany płatności rat układowych na obligacje. Po przeprowadzeniu konwersji wierzytelności na akcje zgodnie z propozycjami układowymi

Sygnity pozyskało z emisji akcji serii Z łącznie 10 mln zł

zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia 16 stycznia 2018 r. oraz w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji. Zarząd niezwłocznie podejmie działania mające na celu zarejestrowanie ww. podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze

Rewolucyjny wyrok NSA. Jeśli niesłusznie zapłacisz podatek VAT, nie dostaniesz zwrotu

Pan Marek (imię zmienione), przedsiębiorca, kupił kilka lat temu na licytacji komorniczej dwie działki razem z budynkami przeznaczonymi na biura, działalność handlowo-usługową oraz magazyny. Całość kosztowała 3,5 mln zł, z czego 659 tys. zł stanowił podatek VAT przekazany do urzędu skarbowego

Hawe uzgodniło term sheet z wierzycielami, umowę podpisze do 20 października

, podała spółka. Do 20 października ma zostać zawarta umowa restrukturyzacyjna pomiędzy stronami porozumienia oraz pozostałymi wierzycielami wierzytelności, którzy do niej przystąpią. "Przedmiotem porozumienia jest ustalenie warunków zawarcia przyszłej umowy restrukturyzacyjnej (umowa

ARP podtrzymuje swój wniosek o upadłość Hawe Telekom

upadłość z możliwością zawarcia układu likwidacyjnego Hawe Telekom, prowadząca do sprzedaży przedsiębiorstwa w całości" - czytamy w komunikacie. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest największym wierzycielem Hawe Telekom Sp. z o.o. - na kwotę ponad 80 mln złotych.  ARP przypomniała, że od

Łatwiej ogłosić upadłość, również prowadzącym działalność. Nowe przepisy zbiegły się w czasie z kryzysem

-  umorzenie całości lub części jego zobowiązań, także spłata choćby niektórych z nich. Oczywiście celem nadrzędnym jest spłata zobowiązań. Co zmieniło się w prawie konsumencko-  upadłościowym? Dłużnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowani w taki sam sposób jak

Próchnik chce zawęzić asortyment, sprzedawać głównie przez internet

, że jego celem jest działanie na rzecz dokonania spłaty obligacji, zabezpieczonych na majątku spółki w całości.  "W naszej opinii potwierdzonej rekomendacjami ekspertów proces upadłościowy nie zabezpieczy interesu wierzycieli nawet w części tak dobrze, jak sanacyjny" - czytamy także

Czerwona Torebka: Sąd ogłosił upadłość układową spółki zależnej Magus

Warszawa, 03.06.2016 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami spółki zależnej Czerwonej Torebki - Magus S.A. z siedzibą

Gdy kończą się święta, zaczynają się kłopoty finansowe

organizacją świąt  i sylwestra. W obawie przed pójściem na całość rodziny wdrążają jakiś system oszczędności. Część osób - ok. 15 proc. - już wcześniej zrezygnuje z innych zakupów, inwestycji, by przygotować święta. Z czego? Najczęściej z planowanego zakupu samochodu, gadżetu, ubrań. Tak zrobi 28,4 proc

GetBack chce odbudować wartość spółki, nie wyklucza sprzedaży części portfeli

wierzycielowi będzie równa ilorazowi kwoty stanowiącej 34,64% należności głównej, przypadającej każdemu wierzycielowi oraz ceny emisyjnej jednej akcji, wynoszącej 8,63 zł. Grupa druga obejmuje wierzycieli publicznoprawnych. Plan zakłada spłatę należności głównej oraz odsetek wobec tej grupy w całości do

KRD: Zaległe zadłużenie spółek z NewConnect spadło o ponad 1 mln zł w 6 miesięcy

zobowiązań, których obecnie jest ponad 600 oraz także rosnącą liczbę wierzycieli przypadających na jednego dłużnika. Obecnie przybywa głównie mniejszych zobowiązań, ale niestety, często tak właśnie zaczynają się problemy" - podkreślił Łącki. Potwierdza to historia największego dłużnika lipcowego

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec Action

układowe: 1) Objęcie wszystkich wierzycieli w jednej grupie, 2) Karencję w spłacie zobowiązań do końca 2017 roku, 3) Umorzenie odsetek i ewentualnych innych należności ubocznych w całości, 4) Spłatę wierzycieli w pełnej wysokości należności głównej w maksymalnie dwudziestu równych ratach

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

stronami. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody.Warto zauważyć, że jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary

Spółka Qumaka otrzyma do 2,8 mln zł pożyczki od Euvic

finansowo Qumak, ponieważ oceniliśmy, że to niezbędne dla kontynuacji procesu połączenia obu grup kapitałowych, które wciąż postrzegamy jako korzystne zarówno dla obecnych, jak i przyszłych akcjonariuszy, a także wierzycieli Qumak. Mamy szansę stworzyć jedną z największych firm outsourcingowych w Polsce i

Zasady odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania

- Niewykonanie zobowiązania kontraktowego zachodzi, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia, które należne jest spełnić wierzycielowi na podstawie zawartej umowy lub treści stosunku obligacyjnego - mówi mecenas Robert Nogacki, założyciel Kancelarii Prawnej Skarbiec. - Natomiast nienależyte

Sędzia - komisarz zatwierdził plan restrukturyzacyjny Cube.ITG

na jej przeznaczenie na zaspokojenie wierzycieli w ramach zawartego układu" - czytamy w planie. "W zakresie proponowanej strategii planowane jest wykorzystanie trudnej sytuacji na rynku (elastyczność podejścia, specjalizacja w obszarach przynoszących wcześniej dobre wyniki finansowe

KNF: 80 tys. zł kary dla biznesmena za wywiad w telewizji

kampanii reklamowych i pośrednikiem w ich sprzedaży. Spółka była jednym z liderów rynku Jej klientami były takie portale jak Wirtualna Polska, Grupa o2.pl, Fotka.pl, Money.pl. Sąd po miesiącu ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu. Spółka miała w całości spłacić zadłużenie wobec wierzycieli

Próchnik złożył wniosek do sądu o restrukturyzację, chce sprzedać markę Rage Age

GPW, notowanym nieprzerwanie od 27 lat, tj. od 16.04.1991, jak również szacunkiem dla zobowiązań spółki i jej wierzycieli. Postępowanie sanacyjne, zawarcie układu i wykonanie go jest najbardziej uczciwą drogą, zapewniającą najwyższy możliwy poziom wykonania zobowiązań. W ramach wniosku, zarząd

Fundusze umorzą część długów Ukrainie, Rosja nie

. - Rosja, nalegając na spłatę całości zadłużenia, chce doprowadzić do bankructwa Ukrainy. Porozumienie z wierzycielami to dobra decyzja, która pomoże Ukrainie przetrwać najtrudniejszy okres, pod warunkiem że wprowadzi reformy, m.in. oszczędności w energetyce - komentuje Marcin Święcicki, koordynator

Do KRD przed upadłością 5 razy częściej trafiali mieszkańcy miast niż wsi w ub.r

długi od pierwotnych wierzycieli, głównie banków, towarzystw ubezpieczeniowych i operatorów telekomunikacyjnych. W sumie branży windykacyjnej byli winni 82,9 mln zł. Nieco ponad 41,6 mln zł stanowiły ich zaległości względem instytucji finansowych (takich jak banki, firmy pożyczkowe i SKOK-i) i

Hawe złożyło wniosek o upadłość układową

. Zarząd przedstawił we wniosku propozycje układowe - sposób restrukturyzacji zobowiązań, zgodnie z którymi wszyscy wierzyciele emitenta zostaną zaspokojeni w jednakowy sposób, podano również. Propozycje układowe zakładają: spłatę 100% wierzytelności, tj. zarówno wierzytelności głównej i wierzytelności

Sąd Rejonowy w Gdańsku ogłosił upadłość SKOK Wybrzeże

postanowieniem sądu, wierzyciele SKOK Wybrzeże będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego - komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym" - czytamy w komunikacie. KNF zawiesiła działalność SKOK Wybrzeże 15 września 2017 r

Sąd postanowił o upadłości Alma Market

) na rzecz IMMOMOK za cenę 94 mln zł netto, płatną w całości przy zawarciu umowy sprzedaży. Na początku lipca br. PKO Bank Polski oraz spółka Benus złożyli - jako wierzyciele - uproszczone wnioski o ogłoszenie upadłości Alma Market. Alma Market zadebiutowała na GPW w 1994 r. (ISBnews

Dostałeś nakaz zapłaty z e-sądu? Możesz napisać sprzeciw

E-sąd ma już dziewięć lat. Zaczął działać 1 stycznia 2010 r. i w założeniach miał rozstrzygać należności bezsporne, np. zaległe faktury, czynsze, niespłacone chwilówki, mandaty za jazdę bez biletu. W pierwszych latach działalności wierzyciel (banki, parabanki, firmy windykacyjne, operatorzy

Zalety zastawu rejestrowego

wierzyciela. Jakie inne, wymierne korzyści związane są z ustanowieniem zastawu rejestrowego oraz w jaki sposób można skutecznie wykorzystać zalety przedmiotowej instytucji?           Na czym polega zastaw rejestrowy? Zastaw rejestrowy do

Przegląd informacji ze spółek

poziomie 20-40% wyniku jednostkowego netto Kogeneracji, korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Jednocześnie zarząd zarekomendował przeznaczenie w całości zysku netto za rok 2018 w kwocie 77,04 mln zł na kapitał rezerwowy. Składka Alior Banku na fundusz przymusowej

BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację Podkarpackiego Banku Spółdzielczego 

BFG S.A. część depozytów JST, a także dużych firm, zostanie finalnie utracona. Pokrycie straty kosztem właścicieli i niektórych wierzycieli jest warunkiem zaangażowania środków BFG i przeprowadzenia restrukturyzacji. Stosując przymusową restrukturyzację chronimy istotną część depozytów JST"

Nowe przepisy uchronią najbiedniejszych emerytów przed egzekucją komorniczą. Komornik nie zajmie już większej części emerytury

zajęcia komorniczego będzie proporcjonalnie niższa. Nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz należności przysługujące pracownikowi z tytułu udziału w zysku są egzekwowane w całości na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. W przypadku umów-zleceń czy o dzieło przychód może zostać zajęty w całości

Będzie łatwiej o upadłość konsumencką

, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:- w stosunku do dłużnika  prowadzono postępowanie upadłościowe, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,- ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono,- dłużnik, mając taki

Przegląd informacji ze spółek

zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 17 czerwca br., o przeznaczeniu zysku neto za 2019 rok w całości na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Zarząd KGHM Polska Miedź zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacania dywidendy za 2019 r., podała spółka

Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia

się o zamówienie (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ma to kluczowe znaczenie dla oceny wątpliwości zawartych w pytaniu. Odpowiedzialność solidarna oznacza bowiem, że wierzyciel (tu zamawiający) może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie

Przegląd informacji ze spółek

elektrycznych na stacjach Benzina, czeskiej sieci należącej do Unipetrolu. Obecnie na stacjach Benzina działa już 15 szybkich ładowarek w 12 lokalizacjach, podał Unipetrol. Ghelamco i Madison International Realty, równoprawni właściciele wieżowca Warsaw Spire, sprzedali całość swoich udziałów w budynku na

Przełom w sprawie Fagora. W tym tygodniu umowa z BSH

Pat wokół upadłej wrocławskiej fabryki trwa od połowy grudnia ubiegłego roku. Wówczas to rada wierzycieli wbrew syndyk zgodziła się na sprzedaż zakładu niemieckiemu koncernowi BSH. Niemcy jako jedyni wystartowali w ogłoszonym przetargu, jako jedyni złożyli wymagane wadium. Jednak zdaniem syndyk

Sąd otworzył przyspieszone postępowania układowe GetBacku

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zdecydował o otworzeniu wobec GetBack S.A. przyspieszonego postępowania układowego, podała spółka. GetBack podał też, że wierzyciel GetBack złożył w

Będą zmiany w przepisach dotyczących wymiany informacji gospodarczych

o konsumentach będą usuwane przez biuro po maksymalnie 10 latach od dnia ich wymagalności, przy utrzymaniu pozostałych ogólnych zasad usuwania informacji gospodarczych.W przypadku zobowiązań okresowych, wierzyciel będzie miał obowiązek aktualizacji ich wysokości, pod rygorem usunięcia całości

Sąd postanowił o otwarciu postępowania sanacyjnego Dayli Polska

sprawozdań z czynności oraz określić dodatkowe wymogi co do treści tych sprawozdań)" - podano także. Sędzia-komisarz ma obowiązek zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem niezwłocznie po zrealizowaniu całości lub części planu restrukturyzacyjnego przewidzianej do wykonania w toku

Nowa ustawa o BIG ułatwia życie oszukanym przedsiębiorcom. Niesłuszne długi z adnotacją

sygnatariuszami były BIG-i. Obecnie sprzeciw można złożyć wierzycielowi, który o zamiarze wpisania do bazy BIG musi powiadomić swojego dłużnika z miesięcznym wyprzedzeniem. Co więcej, wierzyciel musi poinformować dłużnika o przysługującym mu prawie wniesienia sprzeciwu. Jeśli wierzyciel nie uzna sprzeciwu

Pożyczyła 12 tys. zł, do oddania miała ponad 100. Schemat działania banku był prosty

wierzycieli. Czasem jest tak, że banki rolują długi. Udzielają klientowi kolejnych kredytów na spłatę poprzednich zobowiązań, nie pomniejszając wcześniejszych kosztów. Znam klientkę, która dostała kiedyś do ręki 12 tys. zł, po zrolowaniu długu miała do zapłacenia 57 tys. kapitału plus odsetki za 10 lat

Akcjonariusze Sygnity zdecydowali o programie emisji obligacji i emisji akcji

subskrypcji prywatnej, nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym w interesie spółki wyłącza w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia nowych akcji" – czytamy także. Walne podjęło również uchwałę ws. podwyższenie kapitału zakładowego spółki o nie więcej niż 17 250 000 akcji

Sąd w Gliwicach ogłosił upadłość SKOK Skarbiec

.   "Zgodnie z postanowieniem Sądu, wierzyciele SKOK "Skarbiec" będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym" - czytamy dalej.  KNF zawiesiła działalność SKOK

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

egzekucyjny i na wniosek wierzyciela przystępowano do egzekucji. Teraz, jeśli nie uda się doręczyć pisma sądowego drogą pocztową, zrobi to komornik (za opłatą), a gdy adres się nie zgadza – poszuka właściwego (również za opłatą). Ile może zająć komornik Nawet największego dłużnika komornik nie może

Przegląd informacji ze spółek

, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy, wynika z podjętej uchwały. Enea zbuduje farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy do ok. 30 MW na terenach należących do kopalni Bogdanka, położonych w gminach Puchaczów i Cyców, podała spółka. W ramach współpracy na powierzchni ok. 55 ha powstaną instalacje

TDJ przejął kontrolę nad Kopeksem po podpisaniu umowy restrukturyzacyjnej

Kopex, poprzez częściową spłatę zobowiązań podmiotów powiązanych z Krzysztofem Jędrzejewskim wobec Grupy Kopex, a następnie poprzez przeznaczenie przedmiotowej kwoty na częściową spłatę zadłużenia Grupy Kopex (Transzy C) wobec wierzycieli finansowych. Z chwilą zawarcia umowy Kopex przejmie całość

Hawe złożyło w sądzie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

wierzycieli, którą postępowanie sanacyjne zapewnia" - czytamy w komunikacie. "Zgodnie ze stanowiskiem emitenta przedstawionym we wniosku, emitent posiada zdolność do generowania dodatnich przepływów pieniężnych, bieżącego zaspokajania kosztów postępowania sanacyjnego oraz zobowiązań powstałych po

Treść i przedmiot zastawu rejestrowego

;Uregulowany przepisami ustawy dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm., dalej jako: "k.c.") zastaw umowny powstaje na podstawie umowy pomiędzy właścicielem rzeczy, a wierzycielem. Do powstania zastawu nie wystarcza tylko zawarcie umowy, ponieważ

PiS wpuszcza superkreta na zatory. Duże firmy mają szybciej płacić małym

sektor publiczny. Wyjątkiem będzie służba zdrowia, gdzie termin tak jak teraz będzie wynosił 60 dni. Wprowadza również obowiązek stosowania maksymalnego 60-dniowego terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mała bądź średnia firma (tzw. MŚP), a dłużnikiem duży przedsiębiorca. &ndash

BIG InfoMonitor: Długi wzrosły r/r o 10,8 mld zł, przybyło 193 tys. dłużników

windykowane. Zaległość dotyczy sum wynoszących min. 200 zł wobec jednego wierzyciela, opóźnionych o co najmniej 60-dni, choć od 13 listopada 2017 r. wierzyciele mogą wpisywać dłużników już po 30 dniach opóźnienia płatności. "W minionym roku utrzymał się trend z 2016 r., szybszego tempa wzrostu kwoty

Egzekucja alimentów: co czeka osobę, która uchyla się od płacenia?

wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium RP, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio”. Na czym polega egzekucja alimentów We wniosku do komornika wierzyciel (rodzic lub opiekun dziecka albo

Argentyna może zbankrutować. Sępy krążą nad jej długiem

wierzycieli - 93 proc. - zaakceptowała te warunki. "Sępie fundusze" - na czele NML Capital Limited i Elliot Management Corporation - domagają się zwrotu całości długu, a nie 33 proc. jego wartości. W środę mija termin wypłaty kolejnej raty przez Argentynę wierzycielom, którzy zgodzili się na

Jak nie odziedziczyć długów w spadku

zmarłym z mocy ustawy (bez testamentu) dziedziczą: współmałżonek i dzieci w częściach równych (przy czym udział małżonka nie może być mniejszy niż jedna czwarta całości spadku), wnuki (dziedziczą w częściach równych część przypadającą dziecku spadkodawcy, jeżeli nie dożyło ono otwarcia spadku), rodzice w

Polimex ma wstępną zgodę wierzycieli na wydzielenie Siedlec do osobnej spółki

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) – Polimex-Mostostal porozumiał się wstępnie z wierzycielami finansowymi ws. wyodrębnienia Zakładu Mostostal Siedlce do oddzielnej spółki, podał Polimex. "Zawarcie wstępnego porozumienia stanowi niezbędny warunek umożliwiający podjęcie dalszych

Kłopoty ze spłatą długów. Co może komornik i windykator? Ile komornik może zabrać z pensji i emerytury?

dzieci odrzucą spadek, na który będzie się składała jedynie góra długów. - To kiepski pomysł - mówi Jarosław Świeczkowski, komornik z Pomorza, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wierzyciele, czyli banki, mają prawo skorzystać z tzw. skargi pauliańskiej - mogą się

Przegląd prasy

wartości 115 mln zł netto w Krakowie --Układ Bumechu z wierzycielami stał się prawomocny --GPM Vindexus: Spłaty z portfeli wierzytelności wyniosły 70,32 mln zł w I-IX br. --Synthos przenosi dane do chmury dzięki wdrożeniu systemu SAP HANA --Mabion podpisał umowę na do 30 mln euro kredytu z EBI