całości depozytów

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostały na

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostały na

ING Bank Śląski nie widzi ryzyka pogorszenia portfela kredytowego

Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - ING Bank Śląski nie widzi ryzyka pogorszenia portfela kredytowego, jest też blisko planowanego poziomu w zakresie wskaźnika kredyty/depozyty, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. "Jeśli chodzi o wskaźnik kredyty do depozytów, to jesteśmy blisko

Cyfrowy Polsat przydzielił 1 mln obligacji serii B na kwotę 1 mld zł

zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Emisja obligacji serii B planowana jest na dzień 26 kwietnia 2019 r., podano także. Jak podawano wcześniej, wpływy z emisji mają refinansować zadłużenie z tytułu obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł

Kredyty BNP Paribas BP wzrosły o 36,4% r/r w I-III kw.; NPL: 5,7% w III kw.

. Kredyty mieszkaniowe CHF brutto miały wartość 5,1 mld zł na koniec III kw. br. i stanowiły 6,6% całości portfela kredytowego banku, podano także. "Bank i jego następcy prawni zawierał jedynie umowy kredytu denominowanego i umowy walutowe" - zaznaczono w prezentacji. Według stanu na 30

BFG ustalił stawkę funduszy ochrony środków gwarantowanych na 0,55% w 2017 r.

gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty. W całości gwarantowane są depozyty do równowartości w złotych 100 000 euro.  (ISBnews)

OEX rozpoczyna skup do 421,1 tys. akcji własnych po 19 zł/szt.

. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży akcji to 22 listopada br. "Przedmiotem oferty jest nie więcej niż 421 052 akcje zwykłe na okaziciela spółki [...] wyemitowane przez spółkę, zdematerializowane i zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, stanowiące nie więcej

Solar Company pokrył z posiadanych akcji własnych niedobory scaleniowe

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Solar Company pokrył z posiadanych akcji własnych niedobory scaleniowe w ilości 2 950 akcji przed scaleniem, tj. całość niedoborów scaleniowych jakie wystąpiły w związku z przeprowadzonym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych scaleniem dotychczasowych 30 mln

BFG ustalił dla banków stawkę opłaty obowiązkowej na 0,04175% za IV kw. br.

systemem gwarantowania depozytów w Polsce. W przypadku spełnienia warunku gwarancji (zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości) BFG wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty. W całości gwarantowane są

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

okresie" - czytamy w komunikacie. "Rada Prezesów zamierza w dalszym ciągu reinwestować – w całości – spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy

NBP: Wyzwaniem może być niska rentowność zwłaszcza mniejszych banków

wypłat depozytów gwarantowanych lub przymusowej restrukturyzacji, taka sytuacja rodzi ryzyko zwiększonych obciążeń całego sektora bankowego i dalszej presji na jego rentowność" - czytamy dalej. Według NBP, polski system bankowy charakteryzuje się dobrym wyposażeniem w kapitał, czemu towarzyszy

Portfel kredytowy ING BSK wzrósł o 13% r/r; wskaźnik NPL 2,6% na koniec 2016 r.

pozyskanych w IV kwartale 2016 roku i +422 tys. w całym 2016 roku • 63,5 mld zł depozytów klientów detalicznych -> +4,8 mld zł (+8%) r/r oraz +2 mld zł (+3%) kw/kw" - czytamy dalej w prezentacji. ING BSK zwrócił też uwagę, że udział portfela nieregularnego w całości portfela kredytów wyniósł

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz -0,40%. Rada Prezesów oczekuje obecnie, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie przynajmniej do pierwszego półrocza 2020, a w

Zdzisław Sokal został powołany na prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości instytucji) BFG wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty. W całości gwarantowane są depozyty do równowartości w złotych 100 000 euro.  (ISBnews)  

Hoist Finance ma umowę nabycia aktywów od GetBacku za ok. 398 mln zł

Finance Wierzytelności NS FIZ) portfeli wierzytelności GetBacku za kwotę ok. 398 mln zł, podał Hoist Finance.  "Umowa sprzedaży zostanie w całości zrealizowana (sfinalizowana) do dnia 15 kwietnia 2019 r.; okres dzielący moment zawarcia tej umowy i moment jej wykonania potrzebny jest do

BFG ustalił dla SKOK-ów stawkę obowiązkowej opłaty na IV kw. na 0,075% aktywów

do sądu o ogłoszenie jej upadło- ści, na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. W całości gwarantowane są depozyty do równowartości w złotych 100 000 euro. (ISBnews)  

BFG ustalił dla SKOK-ów stawkę obowiązkowej opłaty rocznej na 0,3% aktywów

ogłoszenie jej upadło- ści, na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. W całości gwarantowane są depozyty do równowartości w złotych 100 000 euro. (ISBnews)

BFG ustalił dla banków stawkę opłaty rocznej na 0,167% ostrożnościowej na 0,079%

ogłoszenie jego upadłości) BFG wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty. W całości gwarantowane są depozyty do równowartości w złotych 100 000 euro.  (ISBnews)  

KNF wystąpiła do sądu z wnioskiem o upadłość SKOK Nike

17,3 tys. członków SKOK Nike wynosiły 123 972 tys. zł.  Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do

Rząd przyjął projekt ustawy dot. m.in. rozszerzenia składu KNF

UKNF - chodzi o zapewnienie finansowania bezpośrednio z opłat wnoszonych przez nadzorowane podmioty rynku finansowego; obecnie KNF i UKNF są finansowane za pośrednictwem budżetu państwa w całości ze składek i opłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane, co oznacza, że wysokość wydatków jest

ZM Henryk Kania przydzielił obligacje o wartości nominalnej 15,5 mln zł

przeprowadzony za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w dniu 12 kwietnia 2018 roku" - czytamy w komunikacie.  W ub. tygodniu zarząd podjął uchwałę w sprawie emisji do 30 tys. szt. obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł. Obligacje zostały wyemitowane

Kruk zdecydował o emisji obligacji serii AG1 o wartości nominalnej do 30 mln zł

przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) 16 kwietnia 2018 roku. "Spółka wykupi Obligacje serii AG1 w dniu 27 listopada 2023 r., przy czym emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych obligacji na własne żądanie" - wskazano także w materiale. Na początku

Dekpol warunkowo przydzieli obligacje serii G o łącznej wartości 76,88 mln zł

obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. "Obligacje zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje są niezabezpieczonymi papierami wartościowymi na okaziciela, niemającymi postaci dokumentu, oprocentowanymi według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M i

Orbis wyemitował obligacje serii ORB B 290721 o łącznej wart. nomin. 200 mln zł

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - Orbis wyemitował 200 tys. obligacji serii ORB B 290721 o łącznej wartości nominalnej 200 mln zł, podała spółka "Obligacje w dniu emisji zostały zapisane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt

Akcja kredytowa BGŻ BNP wzrosła o 4% r/r w I półr., wskaźnik NPL spadł do 7,2%

wszystkim depozytów terminowych, podano także w raporcie. "Depozyty klientów indywidualnych spadły o 45 203 tys. zł, tj. o 0,2% i stanowią 49,9% wszystkich zobowiązań wobec klientów na koniec czerwca 2017 roku (pozostając bez zmian w strukturze w porównaniu do końca grudnia 2016 roku). Depozyty

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczenie całości zysku netto za 2019 rok, w kwocie 1,6 mln zł, za kapitał zapasowy, podała spółka. Centrum Badań DNA - spółka zależna Inno-Gene - podpisało umowę współpracy z firmą Gremedig na obsługę mobilnych punktów pobrań materiału do badań w kierunku SARS-CoV-2, podało Inno-Gene. Rank Progress

Cyfrowy Polsat rozpoczyna ofertę obligacji serii B na kwotę do 1 mld zł

spółki w celu ich umorzenia" - podano także. Planowany dzień emisji to 26 kwietnia 2019 r. Planowana data wykupu to 24 kwietnia 2026 r. Obligacje serii B zostaną wyemitowane jako obligacje zdematerializowane i zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez KDPW. Oprocentowanie wynosi WIBOR

BGŻ BNP Paribas miał 103,14 mln zł zysku netto, 71,36 mld zł aktywów w II kw.

1,8 pkt proc. w porównaniu do końca 2017 r.). "Pozytywnie na zobowiązania wobec klientów wpłynęło zwiększenie wolumenu depozytów sektora budżetowego, o 159 933 tys. zł (w tym głównie depozytów terminowych), do kwoty 1 066 035 tys. zł, zwiększając ich udział w całości zobowiązań wobec klientów z

Sąd Rejonowy w Gdańsku ogłosił upadłość SKOK Wybrzeże

. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych. (ISBnews)

Spółka Oriona kupiła działkę w Krakowie za 13,7 mln zł

[...] została w całości wpłacona do depozytu notarialnego, z którego będzie wypłacona sprzedającemu po spełnieniu warunków w umowie przewidzianych. Na nabytej nieruchomości spółka planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego w postaci budowy budynków wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym i usługami

KNF wystąpi w poniedziałek z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK Jowisz

, że jednogłośną decyzją zawiesiła z dniem 22 kwietnia 2016 r. działalność SKOK Jowisz. Na koniec marca 2016 r. depozyty członkowskie zgromadzone przez 15,7 tys. członków SKOK Jowisz wynosiły 82,5 mln zł, podano wówczas. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych

ING BSK liczy na zgodę na działalność operacyjną banku hipotecznego w IV kw.

pod nazwą "ING Bank Hipoteczny S.A." z siedzibą w Katowicach. Kapitał zakładowy ING Banku Hipotecznego będzie wynosić 50 mln zł i zostanie w całości objęty przez ING Bank Śląski. Prezes poinformował dziś, że sprzedaż kredytów ze stałą stopą procentową jest zaskakująco dobra pod względem

Pekao przedstawi do połowy roku nowy format placówek, nie planuje dużej redukcji

rosnąć o 2-3% na całości" - dodał Krupiński. Bank podał dziś w prezentacji wynikowej, że jego plany na 2019 r. obejmują m.in. ponad 10% wzrostu wolumenów w kluczowych kredytach detalicznych, wzrost kredytów w bankowości korporacyjnej i MŚP - o 7%, zgodnie z trendami rynkowymi oraz wzrost dochodów

Propozycje układowe TXM przewidują m.in. konwersję wierzytelności na akcje

, to jest kwoty 28 593 422,71 zł" - czytamy w materiale dotyczącym propozycji układowych. Procentowy udział spłaty wierzytelności głównej w poszczególnych latach będzie rósł od 6,16% do 18,55% w latach 2021-2026 Trzecią propozycją dla tej grupy jest umorzenie w całości odsetek od

ING Bank Śląski miał 470,3 mln zł zysku netto, 150,61 mld zł aktywów w II kw.

; Dzięki rosnącemu udziałowi wysokomarżowych aktywów (głównie kredytów gotówkowych) oraz wyższemu wskaźnikowi kredyty / depozytów, skumulowana marża odsetkowa za I półrocze 2019 roku wzrosła o 1 p.b. r/r do 2,94%. Wynik z tytułu prowizji i opłat  zwiększył się o 29 mln zł, czyli o 4,4% względem

KNF zawiesiła działalność SKOK Wybrzeże, wystąpiła o ogłoszenie jej upadłości

. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych. (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

czerwca o przekazaniu zysku za 2019 r., wynoszącego 80,66 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 208,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec

Sąd ogłosił upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike

wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku

Trudne czasy dla oszczędzających. Bez ryzyka nie uda się uniknąć strat

środków, tak żeby budować poduszkę finansową na nieprzewidziane sytuacje – mówi Marek Ubysz, dyrektor Wydziału Depozytów Detalicznych i Produktów Oszczędnościowych Getin Noble Banku. Korzystne oferty są w różny sposób limitowane. Idea Bank nowym klientom oferuje trzymiesięczną lokatę Happy z

SGB-Bank przejmie Bank Spółdzielczy w Lesznowoli

Komisja Nadzoru Finansowego zadecydowała, że Bank Spółdzielczy w Lesznowoli 30 czerwca 2015 roku zostanie przejęty przez SGB-Bank, który był dla banku spółdzielczego bankiem zrzeszającym. Nadzór tłumaczy, że przejęcie przez bank o stabilnej sytuacji finansowej zapewni pełne bezpieczeństwo depozytów

Zysk netto Banku Pekao spadł r/r do 535,07 mln zł w II kw. 2017 r.

% r/r) oraz wzrost o 1,6% r/r kredytów korporacyjnych. Wzrost akcji kredytowej prawie w całości był sfinansowany przez wyższe wolumeny depozytów detalicznych rosnące o 8,6% r/r. "Solidną strukturę płynnościową grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. odzwierciedla relacja kredytów netto do depozytów

Archicom uchwalił emisję obligacji serii M2/2017 do kwoty 60 mln zł

. Oprocentowanie Obligacji będzie ustalone według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów 6 – miesięcznych (WIBOR 6M), powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2,35 %. Obligacje nie są zabezpieczone" – czytamy w komunikacie. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego

GNB: Dokapitalizowanie nie jest obecnie 'w pierwszej trójce priorytetów'

obecnym kryzysem radzimy sobie nieporównywalnie lepiej" - zaznaczył. Prezes poinformował, że w pierwszych dniach po ogłoszeniu w Polsce stanu epidemii bank zaobserwował wzmożone wypłaty gotówki, jednak sytuacja już się ustabilizowała. "Depozyty utrzymywały się na stabilnym poziomie. W

KNF zawiesiła działalność SKOK Polska, chce ogłoszenia upadłości kasy

liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 tys. euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. (ISBnews)  

KNF zawiesiła działalność Twojej SKOK, wystąpiła o ogłoszenie jej upadłości

gwarantowanych z BFG" - czytamy dalej w komunikacie. Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych

Alior Bank chce mieć marżę odsetkową min. 4,5% i koszt ryzyka 1,9% w 2017 r.

prowadzi analizy w tej sprawie.  "Chcemy utrzymać lub nawet poprawić marżę odsetkową w tym roku przy utrzymaniu polityki cenowej. Na pewno nie będziemy konkurowali marżą na kredycie hipotecznym. Jesteśmy dumni z tego, że odsetek depozytów na rachunkach bieżących do całości depozytów przekroczył

Kleba Invest przydzieliła obligacje serii N o wartości 2,94 mln zł

Invest podało również, że przekazało dzisiaj do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych całość środków na wykup 35 000 sztuk obligacji serii D. Tego samego dnia spółka dokonała spłaty zobowiązań związanych z pakietem niewprowadzonych do obrotu na rynku Catalyst 30 000 sztuk obligacji serii BU. Kleba

Krajobraz po podatku bankowym. Jak bardzo się zmieni?

zyskowności. Z szacunków analityków DM PKO BP wynika, że nawet gdyby banki w całości wzięły podatek bankowy na siebie, to nie zrujnuje on ich skarbców. Przynajmniej jeśli chodzi o największe instytucje finansowe. Im pożre średnio 28 proc. zysków (najwięcej - ok. 35 proc. - w przypadku mBanku i ING). Bardziej

Fitch: Silna pozycja polskich banków powinna zamortyzować wpływ umocnienia CHF

Warszawa, 19.01.2015 (ISBnews) – Aprecjacja franka wobec walut krajów z Europy Środkowej i Wschodniej  będzie w krótkim czasie odczuwalna dla banków z Polski ze względu na wzrost aktywów ważonych ryzykiem oraz wezwania banków do uzupełnienia depozytów. Jednak silna pozycja kapitałowa

Sąd w Gliwicach ogłosił upadłość SKOK Skarbiec

"Skarbiec" z dniem 22 lipca 2016 r. oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy.   Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości

B. Handlowy: Marża odsetkowa w br. pod wpływem zmienności na rynku obligacji

wysokooprocentowanego depozytu - pozytywny wpływ to 5 pb" - wyjaśnił prezes.  W lutym br. prezes informował, że liczy iż w bieżącym roku utrzyma poziom marży odsetkowej netto, odnotowany w 2017 roku. Sikora poinformował, że rezerwy na ryzyko kredytowe, zanotowane w I kw. br. są poniżej poziomu uznawanego

Zysk netto ING BSK wyniósł 322,2 mln zł, aktywa 127,3 mld zł w I kw. 2018 r.

składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji wyniosła 58,2 mln zł (70,5 mln zł w 1 kw. 17) – księgowana w całości w koszty pierwszego kwartału. Kwartalna składka na fundusz gwarantowania depozytów wyniosła 26,1 mln zł (średnio w 2017 roku było to 18,8 mln zł kwartalnie)" - czytamy także

KNF zawiesiła działalność Wielkopolska SKOK i wystąpiła z wnioskiem o upadłość

; - czytamy także w komunikacie.  Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro

Akcjonariusze BZ WBK zdecydują 16 V o wypłacie 3,1 zł dywidendy na akcję

zapewnia właściwą równowagę między wykorzystaniem kapitału oraz jego wzrostem; - istniejąca baza kapitałowa odzwierciedla ostrożne podejście i akceptowalny poziom ryzyka związanego z bieżącą oraz przyszłą działalnością banku oraz zapewnia bezpieczeństwo depozytów klientów, podano w opinii do projektu

Akcja kredytowa ING BSK wzrosła o 13% r/r, wskaźnik NPL spadł do 2,6% w I kw.

Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - Wartość kredytów w portfelu ING Banku Śląskiego wzrosła o 13% r/r do 81,47 mld zł w I kw. 2017 r., przy wzroście w sektorze o 6%, podała instytucja. Udział portfela nieregularnego w całości portfela kredytów Grupy (NPL) spadł do 2,6% w I kw. br. z 3,3% przed

KNF zaleca do 50% zysku na dywidendę bankom z TCR od 12,5% do 15,5%

Warszawa, 02.12.2014 (ISBnews) –  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła bankom ze znaczącym udziałem w rynku depozytów sektora niefinansowego, które posiadają łączny współczynnik kapitałowy (TCR) w przedziale od 12,5% do 15,5% wypłatę do 50% zysku wypracowanego w 2014 r., podała

Niesprawiedliwy prezydencki projekt dla frankowiczów

Większość kredytobiorców z lat 2007-08 poniosłaby najniższe koszty kredytu. W ich przypadku koszty ryzyka walutowego w większości lub w całości zostałyby przeniesione na banki. To oznaczałoby więc w praktyce dla nich przewalutowanie po kursie z dnia udzielenia kredytu. A dodatkowo skorzystaliby z

SKOK-i uprzywilejowane w nowej ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

równowartość 100 tys. euro. Te do tego pułapu - jak dziś - będą w całości gwarantowane. W pierwszej kolejności na pokrycie strat mogą być wykorzystane depozyty (powyżej 100 tys. euro) dużych podmiotów, a dopiero gdy te nie wystarczą, małych i średnich firm oraz osób fizycznych. Sięgnięcie do kieszeni

Po lokatę dla klientów indywidualnych do banku dla firm

stabilnych depozytów, reszta może być niestabilna. Ale już kredyty walutowe z racji tego, że są narażone np. na ryzyko kursowe, mają 100-proc. wagę ryzyka, a więc w całości muszą mieć pokrycie w "wartościowych" lokatach. Poza tym Bazylea III dyskryminuje lokaty zakładane przez firmy. Lokaty firmowe

Limit akcji w IKE powstałych z OFE: 90% aktywów do końca 2020; 67,5% do 2029

na rachunku członka OFE to 10 233 zł). Jednocześnie w przypadku osób, które zdecydują o przejściu w całości do I filaru, środki przez nich zgromadzone w OFE zostaną zapisane na indywidualnym koncie prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej, przypomniano

Przegląd informacji ze spółek

oscylować wokół poziomu 3% (2,99% w III kw. ), poinformował wiceprezes Fernando Bicho.  Solar Company pokrył z posiadanych akcji własnych niedobory scaleniowe w ilości 2 950 akcji przed scaleniem, tj. całość niedoborów scaleniowych jakie wystąpiły w związku z przeprowadzonym w Krajowym Depozycie

UKNF: KNF i UKNF funkcjonują nieprzerwanie oraz bez zakłóceń

systemie bankowym jako całości i poszczególnych jego podmiotach i w razie konieczności podejmuje stosowne działania zapobiegawcze i prorozwojowe" - czytamy dalej. UKNF przypomniał też, że środki zdeponowane zarówno w bankach, jak i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych objęte są

Lepsza lokata z... Facebooka?

, to zarabiam zarówno ja (mój kredyt jest pokryty depozytem), jak i znajomy (bo jego depozyt jest pokryty moim kredytem). Czy to będzie opłacalne? Całość wygląda dość obiecująco od strony biznesowej - w Polsce jest wystarczająco dużo osób mających ogromne parcie na zgarnianie nagród, premii i bonusów

Bank Millennium miał 200,19 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

do ok. 2,7% w III kw. 2018 r. Wzrost ten wynika głównie z lepszej struktury aktywów, z udziałem złotowych kredytów detalicznych na poziomie ok. 40% oraz przy poprawie kosztu depozytów, częściowo wspartej ścisłą dyscypliną cenową oraz kontynuacją zmiany w kierunku rachunków bieżących i

Przegląd prasy

Giant w najbliższy weekend dotrze do Gdańska --NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 0,6% m/m, kredyty wzrosły o 1,2% m/m w sierpniu --NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 9,9% r/r na koniec sierpnia 2019 r. --Anatol Timoszuk został powołany na stanowisko prezesa AC od 1 X --Erbud ma umowę na ośrodek

Zapisy na obligacje detal. serii B PKN Orlen warte 200 mln zł ruszą 22 listopada

serii: do 200 000 000 zł 7. Oprocentowanie: zmienne 8. Marża dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: 1% 9. Stopa bazowa dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów 10. Rating programu emisji obligacji: A (pol) 11. Mechanizm przydziału: szczegółowe warunki przydziału

Do zarządu CCC dołączyło trzech nowych wiceprezesów

 Półtorak wejdzie w skład zarządu od 1 grudnia 2016 r., Marcin Czyczerski od 1 stycznia 2017 r. a Marcin Pałażej od 9 stycznia 2017 r. "Pan Karol Półtorak będzie nadzorował realizację projektów rozwojowych w grupie kapitałowej CCC, pan Marcin Czyczerski odpowiedzialny będzie za całość

UKNF: Sytuacja banków w I półr. stabilna dzięki dobrym wynikom PKB i rynku pracy

miały zgodę KNF na stosowanie grupowej normy LCR, która była spełniona)" - napisano w dokumencie. Nadal utrzymuje się nadwyżka depozytów sektora niefinansowego nad kredytami udzielonymi temu sektorowi (na koniec czerwca br. relacja kredytów do depozytów tego sektora wynosiła 97,9%), podano też w

Medicalgorithmics przeprowadzi emisję obligacji do 50 mln zł na refinansowanie

wysokość zostanie ustalona na poziomie bazowym WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów złotówkowych (WIBOR 6M) powiększonym o zmienną marżę odsetkową uzależnioną od wskaźnika zadłużenia finansowego" - czytamy dalej. Datą wykupu obligacji będzie 21 kwietnia 2019 roku, przy czym emitent będzie miał

Moody's podniósł perspektywę polskiego systemu bankowego do stabilnej

wynikała z naszych przewidywań co do zmniejszonego rządowego wsparcia dla depozytów i niezabezpieczonego długu (senior unsecured debt) polskich banków. Po wprowadzeniu przez Unię Europejską ramowych przepisów dotyczących banków obniżyliśmy oczekiwania co do wsparcia w naszych ratingach; dziś kwestia ta nie

KNF: Otoczenie makroekonomiczne sprzyja sektorowi bankowego, pozostają ryzyka

; - czytamy dalej w raporcie. Nadal utrzymuje się nadwyżka depozytów nad kredytami udzielonymi temu sektorowi (na koniec marca br. relacja kredytów do depozytów tego sektora wynosiła 96,7%). "Pomimo zadowalającej sytuacji w zakresie bieżącej płynności, stale zalecane są działania zmierzające do

Zysk netto Alior Banku wzrósł r/r do 99,95 mln zł w II kw. 2017 r.

;Wynik z tytułu odsetek to główny składnik przychodów grupy stanowiący 76,0% przychodów. Jego wzrost o 61,1% w ujęciu rocznym był konsekwencją zarówno przejęcia wydzielonej części Banku BPH jak również organicznego wzrostu wolumenu kredytów dla klientów i towarzyszącemu mu zwiększaniu bazy depozytów

Banki wpłacą do BFG 2,04 mld zł w zw. z upadłością SK Banku do 30 listopada

naprawczych złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank). Wcześniej, 21 listopada Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność SK Banku. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją zapewniającą wypłatę depozytów zgromadzonych w

NWZ Work Service zdecydowało o programie obligacji na maks. 150 mln zł

tylko do świadczeń pieniężnych; d) obligacje nie będą miały formy dokumentu i zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy o Obligacjach zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie lub zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o Obligacjach

Kancelaria Prezydenta o ustawie frankowej: Liczy się bezpieczeństwo banków

- Na drugiej szali musi stanąć - i w naszym myśleniu zawsze stawała - kwestia bezpieczeństwa całego kraju, całej gospodarki i całego sektora finansowego. Bezpieczeństwo banków to jest bezpieczeństwo depozytów. To bezpieczeństwo i tych, którzy w ogóle nie mają żadnych kredytów, i tych, którzy mają

NBP: Zagrożenia dla stabilności krajowego systemu fin. wciąż głównie zewnętrzne

obecnym etapie ocenić, jaki to będzie miało wpływ na ryzyko systemowe, dlatego działania grupy wymagają uważnego monitorowania przez instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego. "Zarówno gospodarka realna jaki i system finansowy Polski pozostają zrównoważone. Sektor bankowy jako całość funkcjonuje

Pierwszy REIT idzie na giełdę, 5 zł zysku z każdych zainwestowanych 100 zł

podział kasy jest jasny - na zakupy może iść to, co firma pozyska od inwestorów, a zyski ma w całości im oddawać w dywidendach. 5 zł dywidendy z każdej 100-złotowej "cegiełki" No dobrze, ale jakie te zyski będą? Powinny być wyższe niż z depozytu bankowego, bo inaczej interes nie miałby sensu. Na

CBOS: Polacy nie chcą pomagać frankowiczom

podstawie tzw. kursu sprawiedliwego. Całość kosztów miałyby wziąć na siebie banki. Oprócz przewalutowania frankowych długów banki miałyby też oddać niesłusznie pobrane spready, czyli różnicę między kursem waluty w banku a średnim kursem banku centralnego. Zanim Kancelaria Prezydenta skieruje projekt do

Przegląd informacji ze spółek

Bumech odnotował 0,7 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 2,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Master Pharm zarekomendował przeznaczenie całości jednostkowego zysku netto za 2018 r. na kapitał zapasowy, podała spółka. Akcjonariusze Ten Square

Medicalgrithmics wyemitowało obligacje serii A o łącznej wartości 50 mln zł

niewypłacone odsetki od obligacji. Dniem wykupu obligacji będzie 21 kwietnia 2019 roku. Oprocentowanie będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie bazowym WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów złotówkowych (WIBOR 6M) powiększonym o zmienną marżę odsetkową uzależnioną od wskaźnika zadłużenia

BZ WBK rekomenduje 3,1 zł dywidendy na akcję z niepodzielonego zysku za 2016

oraz przyszłą działalnością banku oraz zapewnia bezpieczeństwo depozytów klientów, podano także. W połowie marca br. BZ WBK otrzymał od KNF zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, poinformował bank

Przegląd prasy

netto z najmu EPP wzrosły o 4,2% r/r w 2018 r. --Popyt konsumpcyjny nadal będzie silnie wspierać wzrost PKB wg analityków --NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 0,7% m/m, kredyty wzrosły o 0,8% m/m w marcu --NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 9,9% r/r na koniec marca 2019 r. --PGE GiEK ogłosiła

Jak prezydent chce pomóc frankowiczom? [FAQ]

kredyty walutowe zostały przewalutowane po kursie z dnia zaciągnięcia, a całość kosztów miałyby wziąć na siebie banki. Oprócz zwrotu spreadów banki musiałyby też umożliwić kredytobiorcom oddanie mieszkania czy domu w zamian za dług. Teraz projektem ustawy zajmą się posłowie. Po godz. 18 rozpoczęłó się

Warszawski sąd ogłosił upadłość SKOK Wołomin

dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej kasie. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit

GNB chce poprawić wynik odsetkowy w III kw., obniża koszty finansowania

odsetkowe" - powiedział Rosiński dziennikarzom podczas telekonferencji. Zgodnie z zapowiedziami bank systematycznie obniża koszt depozytów (-55 pb od początku br.). W drugim kwartale marża odsetkowa netto sięgnęła 1,7 pkt proc. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 284,67 mln zł w II kw. wobec 364,48

Prezes ING BSK: Banki potrzebują zachęt, by oferować kredyty hip. na stałą stopę

Nadzoru Finansowego (KNF) na ten temat są gotowe, by taki produkt oferować, ale potrzebują zachęt, np. w postaci zwolnienia z niektórych obciążeń w zakresie wymogów kapitałowych, czy też z części lub całości podatku bankowego, poinformował ISBnews prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz. "

NBP spodziewa się kontynuacji spadku zyskowności sektora bankowego

to szczególnie banków, które już obecnie charakteryzują się niską lub ujemną zyskownością"- czytamy w raporcie. Według banku centralnego, sytuacja płynnościowa banków jest dobra, podobnie jak struktura finansowania ich działalności. Sektor jako całość charakteryzuje się niskim poziomem luki

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła r/r, wskaźnik NPL spadł do 5,5% w 2017 r.

prawie w całości skonsumowany spadkiem wolumenu portfela kredytów mieszkaniowych walutowych, który pozostawał pod istotnym wpływem efektu kursowego" - czytamy w sprawozdaniu. W 2017 roku odnotowano wzrost najbardziej dochodowych kredytów konsumpcyjnych o 1,4 mld zł oraz kredytów gospodarczych

BGŻOptima: W Polsce największa skłonność do oszczędzania jest wśród nastolatków

portfel dzisiejszego 40-latka niewiele różni się od tego, jak swoje oszczędności zdywersyfikowali jego rodzice. Dominują depozyty, przy minimalnym udziale funduszy inwestycyjnych. Większość majątku stanowią aktywa rzeczowe, czyli np. nieruchomości i samochody. Polscy rodzice są pełni dobrych chęci

Przegląd informacji ze spółek

GPW. W teście wzięli udział członkowie giełdy i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).  Zarząd Talanx rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1,5 euro na akcję, co będzie stanowiło ok. 41% zysku netto za 2019 r., podała spółka. Talanx podtrzymuje prognozę 900-950 mln euro zysku

Odpisy Banku Pekao spadły o 15% r/r w ub. roku

. "Bank kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w złotych. Pozostająca w portfelu wartość kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, niemal w całości nabytych w drodze przyłączenia wydzielonej części Banku BPH SA w 2007 r., stanowi jedynie 4,3% całego portfela

Fundusze inwestycyjne nie tylko dla opornych. Jak zarabiać więcej niż w banku?

to opisuję poniżej). Średni dochód z funduszu inwestującego w polskie akcje w ostatnich pięciu latach to 28 proc. W skali roku - prawie 6 proc. Znacznie więcej, niż w tym czasie można było wycisnąć z depozytu w banku. Kto ulokował pieniądze w funduszach kupujących spółki zagraniczne, wyszedł na tym

KNF zaleciła BGŻ BNP Paribas dodatkowe 0,71 pkt proc. wymogu kapitałowego

zwyczajne walne zgromadzenie banku w dniu 19 czerwca 2015 roku podjęło decyzję o przeznaczeniu całości zysku netto banku wypracowanego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku na zwiększenie funduszy własnych" - czytamy też w materiale. Bank BGŻ BNP Paribas jest 7. co do wielkości bankiem z

Czary? Zakładasz lokatę, a bank da ci w prezencie harleya-davidsona

miliony to mniej więcej 60-letnia pensja przeciętnego Polaka, ale tyle w ciągu roku zarabia przeciętny prezes banku w Polsce. A są tacy, którzy zarabiają jeszcze więcej: 375 tys. zł pensji... miesięcznie! Kto tyle zarobił w zeszłym roku? Czy oprocentowanie tego depozytu jest tak mało atrakcyjne, że firma

Kto zapłaci za podatek bankowy?

pokrycie depozytów klientów upadającego SK Banku, utworzą też wart 600 mln zł fundusz na pomoc kredytobiorcom w tarapatach finansowych (ustawa przegłosowana jeszcze przez PO). Nawet jeśli ostatecznie roczny zysk banków wyniesie 12-13 mld zł, to żadnego dramatu jeszcze nie będzie. Dopóki zysków wystarczy

Kancelaria Prezydenta powołała zespół specjalistów ds. przewalutowania franków

przypadku utrzymania kursu franka na poziomie 3,94 zł) lub sześć banków (przy wzroście kursu franka do 4,93 zł). Budżet państwa musiałby też wypłacić 139 mld zł (przy wzroście kursu franka - 144 mld zł) na sfinansowanie gwarantowanych depozytów klientów w przypadku upadku tych banków. Dodatkowo klienci

Akcjonariusze Gobarto zdecydują 7 II o wycofaniu spółki z obrotu na GPW

inne podmioty. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie Gobarto S.A. […] postanawia, co następuje: 1. Przywraca formę dokumentu wszystkim zdematerializowanym akcjom spółki, tj.: 27 800 229 akcjom na okaziciela serii A oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN