całkowita spłata kredytu

ms

Spłata kredytu przed terminem. Czy to się opłaca?

Spłata kredytu przed terminem. Czy to się opłaca?

Banki umożliwiając częściową lub całkowitą spłatę kredytu przed terminem, tracą na swoich klientach. Dlatego w wielu przypadkach decydują się na wprowadzenie prowizji, która ma pokryć potencjalną stratę

Wakacje kredytowe na celowniku instytucji. Będą sprawdzać, jak działa zawieszenie spłaty kredytu

Zawieszenie spłat rat kredytów cieszy się dużym zainteresowaniem klientów, mimo że zwykle podnosi koszty kredytu. A kłopotliwe zapisy i decyzje banków wzbudziły zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Santander Consumer Multirent umożliwił odroczenie spłaty rat do trzech miesięcy

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Santander Consumer Multirent umożliwił odroczenie spłaty rat do trzech miesięcy, podał bank. Przedsiębiorcy mogą wnioskować o czasowe odroczenie spłat rat kapitałowych umów leasingowych i pożyczkowych. O odroczenie spłaty części zobowiązań mogą wnioskować

BAH: BAP i mBank ustaliły termin spłaty kredytów na 26 czerwca br.

łączną kwotę do 158,5 mln zł. Termin całkowitej spłaty kredytów został pwyznaczony na 26 czerwca 2020 r. "Na mocy aneksów BAP i bank zgodnie postanowiły o zmianie uprzednio przyjętego terminu wdrożenia zmiany formy finansowania bieżącej działalności spółek z grupy kapitałowej emitenta z obecnej na

BNP Paribas BP utworzył rezerwę wys. 20,8 mln zł na tzw. małe TSUE

wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyrok TSUE) z 11 września 2019 r., dotyczącej prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty. BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem

BIK: Portfel kredytów hipotecznych w CHF zmalał o 7,91 mld zł r/r na koniec VI

Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - Wartość portfela mieszkaniowych kredytów frankowych - pomimo osłabienia się kursu złotówki wobec franka o 5 groszy (3,77 na 27 czerwca 2018 do 3,82 na 30 czerwca 2019) wynosiła 102,8 mld zł na koniec czerwca br., głównie dzięki spłatom

BIK: Młodzi Polacy mają do spłacenia 8,61 mld zł różnych rodzajów kredytów

% kredyty mieszkaniowe" - czytamy w komunikacie. Poważny udział w całkowitej wartości zadłużenia stanowią kredyty mieszkaniowe. Choć jest ich niewiele (1,4%), to ich całkowita kwota 2,7 mld zł stanowi ponad 30% długu, jaki pozostaje młodym do spłaty. Średni kredyt na mieszkanie, zaciągnięty przez

Getin Noble Bank utworzył rezerwy w łącznej kwocie 24,6 mln zł

Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na zwroty prowizji za udzielenie kredytu w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie, podała instytucja. Rezerwa w łącznej kwocie 24,6 mln zł brutto pomniejszy wynik odsetkowy o łączną

UOKiK sprawdza zasady oferowania przez banki wakacji kredytowych

konsumentów wynika, że w niektórych bankach spłata zostaje odroczona w czasie, ale - w oparciu o zawarty aneks - odsetki należne za okres zawieszenia spłaty dodawane są do całkowitej kwoty kredytu i od tej sumy banki obliczają kolejne odsetki. Ten sposób kapitalizacji rat odsetkowych wiąże się z dodatkową

BNP Paribas BP utworzył 48,8 mln zł rezerwy, która wpłynie na wynik III kw.

;Utworzenie rezerwy jest rezultatem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Wyrok TSUE) z 11 września 2019 r., w sprawie C-383/18, dotyczącej prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty" - czytamy w komunikacie. W przypadku kredytów

Midas spłacił 326,3 mln zł kredytu w banku Pekao S.A.

Warszawa, 02.05.2016 (ISBnews) - Midas otrzymał od banku Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao S.A.) potwierdzenie dokonanej całkowitej spłaty kredytu w kwocie 326,3 mln zł, podała spółka. "Spłata kredytu została dokonana ze środków pochodzących z działalności operacyjnej Aero 2 Sp. z o.o

Łatwiej ogłosić upadłość, również prowadzącym działalność. Nowe przepisy zbiegły się w czasie z kryzysem

Łatwiej ogłosić upadłość, również prowadzącym działalność. Nowe przepisy zbiegły się w czasie z kryzysem

dla niewypłacalnych Upadłość konsumencka to sądowe postępowanie przeznaczone dla tych, którzy stali się niewypłacalni, czyli nie mają m.in. na spłatę kredytów i zaciągniętych pożyczek, na opłacenie rachunków. Efektem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest przede wszystkim oddłużenie konsumenta

BGK zmienił warunki przyznania gwarancji Biznesmax w ramach pakietu pomocowego

pracownikom. To kolejne, obok zmian w gwarancjach de minimis, nowości wchodzące w skład pakietu pomocowego BGK" - powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w komunikacie. Zmiany w gwarancjach ułatwiają zaciągnięcie kredytu i zabezpieczają jego spłatę. Dotychczas gwarancje Biznesmax

Spółka Marvipolu ma umowę kredytu na finansowanie proj. magazynowego k/Warszawy

000 zł. Kredyt budowlany zostanie przeznaczony przez kredytobiorcę przede wszystkim na sfinansowanie lub refinansowanie 75% całkowitych kosztów projektu, częściowe refinansowanie środków własnych wniesionych ponad wymagany wkład własny oraz zapłatę naliczonych przez bank odsetek narosłych w ramach

Alior pomniejszył zysk netto o 83 mln zł w III kw. w efekcie wyroku TSUE

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Alior Bank podjął decyzję o stosowaniu zasad wynikających z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącej prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty i w efekcie pomniejszył 

Develia ujmie w raporcie za I kw. zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik brutto

opisanego w punkcie I powyżej) wyniósł 8 329 tys. zł i spowodował zmniejszenie skonsolidowanego zysku brutto o tę kwotę. W związku z transakcją sprzedaży nieruchomości Wola Center w Warszawie nastąpiła spłata kredytu zaciągniętego na finansowanie budowy nieruchomości oraz rozliczenie instrumentu

Bank Pekao liczy na zneutralizowanie wpływu tzw. małego TSUE w ciągu 3 lat

się do prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. "Biorąc pod uwagę powyższe, bank dokonał oceny prawdopodobieństwa wypływu środków pieniężnych w odniesieniu do prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów i na dzień 30

Energa ma umowę odnawialnego kredytu ESG-linked w wysokości 2 mld zł

przeznaczone na spłatę wcześniejszych zadłużeń związanych z tymi celami. Warunkiem udzielenia kredytu jest wykorzystanie udzielonych środków na cele nie związane z energetyką węglową" - czytamy w komunikacie. Kredyt udzielony jest na okres 5 lat od dnia podpisania umowy z możliwością dwukrotnego

BOŚ Bank chce udzielić ok. 2 mld zł kredytów proekologicznych w 2019 r. 

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) oczekuje, że druga połowa roku będzie jeszcze lepsza po stronie akcji kredytowej w segmencie kredytów na cele proekologiczne, a nowa sprzedaż sięgnie ok. 2 mld zł w całym roku, poinformował prezes Bogusław Białowąs. Bank notuje

PKP Cargo ma do 40 mln euro kredytu z EBI na finansowanie lokomotyw

czym całkowita spłata kredytu powinna nastąpić najpóźniej do dnia 19 lipca 2035 r." - czytamy w komunikacie. Stopa oprocentowania mająca zastosowanie do każdego wykorzystania kredytu jest równa zmiennej stopie EURIBOR/WIBOR powiększonej o marżę banku. Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej

Bank umarza odsetki. Nawet 200 tys. zł w prezencie. Kilkadziesiąt tysięcy osób zostanie uwolnionych od kredytów z lat 90.

Bank umarza odsetki. Nawet 200 tys. zł w prezencie. Kilkadziesiąt tysięcy osób zostanie uwolnionych od kredytów z lat 90.

przejmowali część zadłużenia przypadającą na ich lokal. Takie kredyty otrzymało nawet 300 tys. rodzin. W tym czasie gwałtownie rosły ceny w budownictwie, a hiperinflacji towarzyszył gwałtowny wzrost oprocentowania kredytów. To spowodowało, że spłata kredytów była praktycznie niemożliwa. 99 proc. takich

BIK: Wartość portfela kredytów hipot. w CHF spadła r/r do 107,1 mld zł w 2018 r.

grudnia 2018) oraz dzięki spłatom zobowiązań przez kredytobiorców, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). W ciągu roku ubyło ok. 25,65 tys. rachunków kredytowych i obecnie pozostaje w spłacie tylko 469,96 tys. kredytów frankowych. Całkowite aktualne zadłużenie kredytobiorców frankowych z

Spłacasz wcześniej kredyt? Bank musi zwrócić część opłat

ustawy o kredycie konsumenckim „w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”. Banki często rozumiały

Alior Bank utworzył 186 mln zł dodatkowej rezerwy w związku z tzw. małym TSUE

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Alior Bank stworzył dodatkową rezerwę na spłaty przedterminowe kredytów na 186 mln zł w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 r., w sprawie C-383/18, dotyczącej prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w

ZE PAK dokona przedterminowej spłaty kredytu konsorcjalnego w kwocie 1,2 mld zł

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin (ZE PAK) poinformował banki finansujące o zamiarze dokonania całkowitej, przedterminowej spłaty kredytu konsorcjalnego w kwocie 1,2 mld zł, podała spółka. "Oznacza to spłatę wszystkich zobowiązań finansowych

Spółka Marvipolu ma umowę kredytu na finansowanie proj. magazynowego k/Warszawy

przeznaczony przez kredytobiorcę przede wszystkim na sfinansowanie lub refinansowanie 75% całkowitych kosztów projektu, częściowe refinansowanie środków własnych wniesionych ponad wymagany wkład własny oraz zapłatę naliczonych przez bank odsetek narosłych w ramach kredytu budowlanego i kredytu VAT, a także na

Wakacje kredytowe mogą naruszać interesy konsumentów. Rzecznik Finansowy chce interwencji UOKiK

zapisami ustawy o kredycie konsumenckim obowiązkiem banku jest informowanie klienta o całkowitej kwocie kredytu. Bank nie ma na celu doprowadzenia do uznania roszczeń klienta, co więcej, informuje klienta dodatkowo o możliwości odstąpienia od tak zawartego porozumienia, a także wskazuje obowiązek

Pożyczył od banku 1,3 mln zł, po 13 latach ma do oddania o 600 tys. więcej. O co chodzi w sprawach frankowych?

535 714,35 CHF, a w Nordei wziął kredyt na  równowartość 674 456,16 CHF. Uruchomienie kredytu nastąpiło w chwili gwałtownego umocnienia się franka szwajcarskiego i otrzymana kwota w złotówkach nie pozwoliła na całkowitą spłatę salda zadłużenia w mBanku, które było wyrażone w CHF. Uzyskane środki

mBanku utworzył rezerwę na tzw. małe TSUE w wys. 15,2 mln zł w III kw. 

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Grupa mBanku utworzyła rezerwę na potencjalne koszty związane z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dot. zwrotu części prowizji kredytu w przypadku wcześniejszej przedterminowej spłaty (tzw. małe TSUE) wysokości 15,2 mln zł w III kw

UOKiK apeluje do kredytodawców o respektowanie wyroku TSUE dot. zwrotu prowizji

całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty i jak orzekać w przypadku roszczeń konsumentów. (ISBnews)  

Jak wziąć kredyt hipoteczny na dom lub mieszkanie. Co to jest zdolność kredytowa? [PORADNIK]

O kredyt hipoteczny każdy może się starać, ale nie każdy go dostanie. Od czego powinniśmy zacząć? – Ceny transakcyjne mieszkań sięgają obecnie kilkuset tysięcy złotych. To, że osoby pragnące kupić mieszkanie, wspierają się kredytem, jest rzeczą całkowicie naturalną nie tylko w Polsce, ale i w

Cognor zrefinansuje obligacje kredytem na 50 mln euro

dokumentacji finansowej oraz spełnienie odpowiednich warunków zawieszających, w tym, między innymi, dostarczenie dokumentów poświadczających wniesienie do Cognor Holding w określony sposób wkładu własnego pokrywającego część kwoty niezbędnej do całkowitej spłaty obligacji, podano także. "Oprócz kredytu

Multimedia Polska otrzymały 1 545 mln zł kredytów z Credit Agricole

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Multimedia Polska zawarły z Credit Agricole CIB oraz Credit Agricole Bank Polska jako pierwotnymi kredytodawcami umowę kredytu terminowego na łączną kwotę 1 515 mln zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zadłużenia spółki oraz jej akcjonariuszy, a także umowę

BIK: Zadłużenie w kredytach mieszkaniowych w CHF spadło r/r do 110,7 mld zł w VI

kredytów posiadanych przez frankowiczów wynosi 1,73 mln szt., co stanowi 6,1% spośród 28,3 mln szt. kredytów obsługiwanych przez wszystkich Polaków łącznie" - czytamy dalej. Łączna kwota do spłaty z tytułu kredytów mieszkaniowych w CHF to 110,71 mld zł a całkowite aktualne zadłużenie

Getin Noble Bank miał 100,62 mln zł straty netto, 52,85 mld zł aktywów w III kw.

6,8%). Przychody z tytułu odsetek zostały obciążone również rezerwą w wysokości 12 mln zł na potencjalne zwroty części prowizji w związku z wcześniejszą spłata kredytów konsumenckich (część z szacunkowej kwoty spodziewanych zwrotów kosztów kredytu po wyroku TSUE - łączna kwota szacunkowych kosztów

W 2018 r. już 6,5 tys. Polaków ogłosiło upadłość. Od przyszłego roku prawo upadłościowe będzie jeszcze bardziej przyjazne dla dłużników

podjąć pracy. Drwił z żony i jej "średniowiecznych" przekonań, zdradzał. Sąd rozwodu nie udzielił Postępowanie w upadłości konsumenckiej Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to nie tylko uwolnienie się od długów, ale co do zasady także przynajmniej częściowa spłata należności. Całkowite

ZPF/IRG SGH: 38% gosp. domowych obawia się problemów ze spłatą zobowiązań

opóźnienia w opłacie czynszu za mieszkanie. Podobny odsetek respondentów spodziewa się trudności z regulowaniem zobowiązań związanych z opłatami miesięcznymi za media (gaz, woda, prąd, itd.). Nieznacznie mniej osób obawia się kłopotów ze spłatą kredyty i pożyczki (z wyłączeniem samochodowych i mieszkaniowych

Cognor spłacił obligacje m.in. dzięki kredytowi w kwocie 60 mln euro

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Grupa Cognor uruchomiła kredyt terminowy w kwocie 60 mln euro, który został przeznaczony na całkowitą spłatę obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych w łącznej kwocie 80,9 mln euro, podała spółka. Grupa pozyskała dodatkowo 40 mln zł limitu na finansowanie

Play zwiększa elastyczność finansowania w ramach umowy kredytów

spłat, a także poprawę warunków oprocentowania i zobowiązań". „Druga umowa zmieniająca i ujednolicająca wprowadza do umowy kredytów uprzywilejowanych m.in. następujące zmiany: 1) Zmianę profilu amortyzacji poprzez obniżenie rocznych spłat kapitału w latach 2019-2021 do 346,8 mln zł (z

ZBP: Konsumenci i firmy złożyli prawie 1 mln wniosków o odroczenie spłat rat

ponad 50 tys.  W pierwszej połowie maja (dane na 14 maja) dynamika w zakresie składania wniosków o odroczenie płatności rat kredytowych przez przedsiębiorców i konsumentów nie jest już tak wysoka jak w ubiegłym miesiącu, zaznaczono.  "Całkowita liczba wniosków konsumentów złożonych o

ZBP: Nowa ustawa o kredycie hipotecznym sprzyja wzrostowi akcji kredytowej

pobieranie opłat przez bank z tego tytułu. Bank będzie mógł pobrać prowizję tylko w przypadku, gdy wcześniejsza spłata kredytu nastąpi w okresie pierwszych 36 miesięcy od podpisania umowy.  Wiceprezes poinformował, że obecnie trudno oszacować, jak nowa ustawa wpłynie na ceny kredytów hipotecznych

Rząd przyjął projekt ustawy dot. kredytów hipotecznych i o nadzorze

hipotecznego; zmianę wysokości rat kapitałowo-odsetkowych kredytu hipotecznego; wydłużenie okresu kredytowania; inne działania umożliwiające spłatę zobowiązania. Rozwiązania te zabezpieczają interes konsumenta, tak aby egzekucja nieruchomości była ostatecznym rozwiązaniem. - Spłata kredytu hipotecznego

Cognor spełnił warunki umowy kredytów i złożył wniosek o ich wypłatę

. Cognor SA (kredytobiorca) złożyła stosowny wniosek o uruchomienie kredytów (utilisation request) przeznaczonych przede wszystkim na całkowitą spłatę obligacji zabezpieczonych wyemitowanych przez Cognor International Finance Plc (CIF) o aktualnej wartości nominalnej 60 000 000 euro" - czytamy w

PKP Cargo otrzyma do 100 mln euro kredytu z EBOR na refinansowanie nabycia AWT

grudnia 2016 r. Kredyt może być uruchamiany w euro lub złotym, w zależności od wyboru kredytobiorcy. Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty kredytu w ratach półrocznych na warunkach określonych w umowie, przy czym całkowita spłata kredytu powinna nastąpić do dnia 25 września 2027 r." - czytamy w

Rekordowo niskie stopy procentowe. Ile kosztują teraz pożyczki?

na 30 miesięcy, oprocentowanie zmienne 8,68 proc. w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu to 1453,59 zł. W Millennium można dostać pożyczkę gotówkową z RRSO 14,35 proc., gdy całkowita kwota kredytu to 15 000 zł, całkowita kwota do zapłaty wynosi 20 700,00 zł, oprocentowanie stałe 6,34 proc

Zadłużyłeś się po uszy? Nowe przepisy ułatwią ogłoszenie upadłości konsumenckiej

, czyli nie mają pieniędzy na życie, a przede wszystkim na spłatę kredytów lub pożyczek. Nie ma przy tym znaczenia, jak duże są to zobowiązania i jak długo dłużnik zwlekał z ich uregulowaniem. Dzięki upadłości dłużnik może liczyć na umorzenie części lub całości zobowiązań. Pierwsza ustawa o upadłości

BAH ma finansowanie z mBanku w wysokości 140 mln zł

BAP kwota kredytu bieżącego wyniesie 100 mln zł, dodano. "Termin całkowitej spłaty tego kredytu został ustalony na dzień 30 listopada 2018 r." - czytamy również. Na mocy drugiej umowy bank udzielił BAP kredytu obrotowego wysokości 70 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej

Play uzyskał od banków dodatkową linię kredytową wysokości do 1,2 mld zł

trzech lat na podstawie umowy kredytów uprzywilejowanych z 7 marca 2017 r. (zmienionej 14 czerwca 2017 r. oraz 8 stycznia 2019 r.)" - czytamy w komunikacie. "Po ustanowieniu finansowania, środki zostaną wykorzystane na ogólne cele korporacyjne, w tym nakłady inwestycyjne oraz spłatę lub

Bank Pekao odniósł się do publikacji dot. ew. finansowania wieżowców w Warszawie

spłata całej kwoty finansowania pod koniec umowy, tzw. rata balonowa stosowana jest także dla finansowania przedsięwzięć deweloperskich. Tego rodzaju warunki są w pełni rynkowe i stosowane w polskiej i międzynarodowej bankowości. W oświadczeniu bank podkreślił także, że uczestniczy w bardzo wielu

ATM ma umowy dot. refinansowania zadłużenia do kwoty 156 mln zł

związanego z obsługą bieżącą długu" - czytamy w komunikacie.  Jednym z elementów przedmiotowej transakcji jest przedterminowa spłata dotychczasowego zadłużenia z tytułu wszystkich kredytów udzielonych spółce przez banki: mBank, Bank Zachodni WBK, Bank Millennium oraz Bank BGŻ BNP Paribas, podano

BIK: Tylko 1,4% kredytów mieszkaniowych ma opóźnienie w spłacie powyżej 90 dni

historię negatywną, czyli taką, którą BIK ma prawo prezentować przez 5 lat od czasu całkowitej spłaty kredytu i udostępniać na raportach kredytowych bankom w momencie, kiedy składane jest kolejne zapytanie kredytowe"  - zauważył główny analityk kredytowy BIK prof. Waldemar Rogowski, cytowany w

KRD: 36% Polaków mających problem z zadłużeniem przesuwa spłatę na później

- kredytów i pożyczek, ubezpieczenia, ale także czynszu, rachunków za telefon, prąd, gaz, internet, telewizję itp. Problem ten z reguły nie dotyczy osób starszych w wieku powyżej 65 lat - 83% z nich nigdy nie miało takich perturbacji" - czytamy w komunikacie.  Kłopoty ze spłatą zobowiązań mają

PCC Rokita ma umowę z EBI na 45 mln euro kredytu na inwestycje

poniżej poziomu 1,2 oraz nie wystąpi okoliczność przymusowej przedterminowej spłaty kredytu i nie dojdzie do niewykonania zobowiązań określonych w umowie, jak również okoliczności te nie nastąpią po ustaleniu dywidendy. W przypadku dywidend niespełniających powyższych warunków, ich deklarowanie

Immofinanz sfinalizował transakcję sprzedaży 26% akcji CA Immo za 757,9 mln euro

Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Immofinanz sfinalizował transakcję sprzedaży pakietu ok. 26% akcji CA Immobilien Anlagen (CA Immo) na rzecz SOF-11 Starlight ze Starwood Capital Group za 757,9 mln euro, podała spółka. "Po spłacie 250 mln euro kredytu związanego z inwestycją, przepływ

Santander Bank Polska miał 507,03 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

środków bieżących; - elastyczne zarządzanie parametrami oferty cenowej i produktowej" - czytamy w raporcie.  Bank podał, że po wyeliminowaniu ujętej w wyniku odsetkowym kwoty 100,4 mln zł na zwrot proporcjonalnej części opłat z tytułu spłaty kredytów konsumenckich przed terminem

Bank Millennium zwiększył rezerwę zw. z klauzulami w umowach CHF do 223 mln zł

negocjowanie korzystnych warunków przedterminowej spłaty (częściowej lub całkowitej) lub przewalutowania kredytów na zł. "Z drugiej jednak strony, bank będzie nadal podejmować wszelkie możliwe działania, aby bronić swych interesów w sądach, jednocześnie będąc otwartym na porozumienie się z klientami w

Przegląd informacji ze spółek

jednorazową spłatę około 50% zadłużenia. Studio oświadczyło, że spłata pożyczek jest niezależna od planowanych terminów premier gier komputerowych i nastąpi do końca marca 2022 roku. ING Bank Śląski udostępnił mobilną płatność Garmin Pay swoim klientom posiadającym karty debetowe Visa zbliżeniowa, 

Alior Bank odrobi w strategii na lata 2020-2022 ubytek przychodów po wyroku TSUE

konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty, poinformował wiceprezes Alior Banku odpowiedzialny za finanse Tomasz Biłous. "Na ten moment szacunki co do wpływu wyroku TSUE na wyniki są adekwatne do naszej aktualnej wiedzy. Ten efekt będzie się z

Zysk netto Atlas Estates wzrósł r/r do 17,53 mln euro w III kw. 2017 r.

. dokonano całkowitej spłaty kredytu zaciągniętego na finansowanie projektu deweloperskiego realizowanego w Warszawie - Apartamenty przy Krasińskiego II . Spłata była możliwa dzięki wysokiemu poziomowi przedsprzedaży w ramach tej cieszącej się znacznym powodzeniem inwestycji. Ponadto we wrześniu 2017 r

Marvipol Development ma kredyt do 20 mln zł z BOŚ na IVetap Central Park Ursynów

; - czytamy w komunikacie. Termin całkowitej spłaty kredytu został ustalony na 31 maja 2020 r., podano również. Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach

Bank Millennium kupił ok. 99,8% akcji Euro Banku za 1,833 mld zł

) w kwocie około 3 800 000 000 zł. Poprzedzała to spłata przez Euro Bank części pożyczek podporządkowanych udzielonych przez SG w głównej kwocie 250 000 000 zł, po uzyskaniu przez Euro Bank odpowiednich zgód KNF w tym zakresie. "W celu ograniczenia ryzyka związanego z posiadanym przez Euro Bank

Bank Millennium miał wstępnie 27 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

wcześniejszych spłat. Bez portfela walutowych kredytów przejętego Euro Banku (w wysokości ok 1 mld zł), walutowe kredyty hipoteczne Banku Millennium wykazały spadek o 4,8% r/r (a w walucie oryginalnej o 7,5% r/r), a ich udział w całkowitych kredytach brutto spadł w ciągu roku do poziomu 19,2%" - napisano

Milkiland ma umowę restrukturyzacji 301,7 mln UAH zadłużenia

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Milkiland Ukraine - spółka zależna Milkilandu - podpisał umowę restrukturyzacji zadłużenia w wysokości 301,7 mln UAH (9,7 mln euro) z First Ukrainian International Bank, podała spółka. Zgodnie z nowym harmonogramem spłat, spółka ma spłacać 10% całkowitej sumy

Wyjątkowo kosztowne pięć minut, czyli dwuwalutowy kredyt [Pieniądze Ekstra]

miało nastąpić przewalutowanie kredytu na złotówki i dalsza spłata w naszej walucie - opowiada czytelnik. - Wcześniej doradca mówił mi, że jest możliwość wnioskowania do banku o kolejne dwa lata spłaty w euro. Taka sytuacja mi bardzo odpowiadała, ponieważ mieszkanie, na które wziąłem kredyt, miałem

Branża leasingowa proponuje klientom odroczenie rat, rezygnację z części opłat

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Związek Polskiego Leasingu Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów w związku z epidemią koronawirusa proponują m.in. o odroczenie w czasie spłaty rat w części kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej lub kapitałowo-serwisowej, odstąpienie od stosowania odsetek

Masz firmę albo pracujesz na umowie cywilnoprawnej? Sprawdź, w jaki sposób możesz ubiegać się o kredyt

lat – wtedy zgodnie z umową musi skończyć się spłata kredytu. Jeszcze surowszy jest mBank – udziela kredytów maksymalnie do 67. roku życia. Wolne zawody Skończyły się złote czasy dla „wolnych” zawodów. Było tu bardzo wiele nadużyć. Szczególnie chętnie i często ponad stan

Ten sam trik i nowi naciągnięci. UOKiK podejrzewa przestępstwo

klientom samochody na kredyt i obiecują spłatę pożyczki i zyski z wynajmu auta. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomił Prokuraturę Krajową o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez przedsiębiorców. UOKiK-owskie zawiadomienie zostało dołączone do prowadzonego już przez Prokuraturę Okręgową w

Jak szybko spłacić kredyt hipoteczny bez konsekwencji?

sprzedaż lokalu i spłacenie wspólnego długu. Niestety, bank może wówczas naliczyć wysoką prowizję - mówi główny analityk Expandera Jarosław Sadowski. I dodaje, że w sytuacji zarówno częściowej, jak i całkowitej spłaty banki naliczają zwykle opłatę wynoszącą ok. 2 proc. wpłacanej kwoty. - Jeśli więc

Pan Jan podżyrował pożyczkę koledze. Teraz sam ją spłaca, bo kolega przestał, choć nieźle mu się wiedzie. Sąd mu nie pomoże

spłatą. Wreszcie ma prawo zastrzec, że wierzyciel w pierwszej kolejności wyczerpie wszelkie możliwości ściągnięcia długu z majątku dłużnika, nim sięgnie do kieszeni żyranta. Ważne! Jeżeli poręczymy kredyt osobie, która nie ma zdolności do czynności prawnych, bo np. została ubezwłasnowolniona całkowicie

BIG InfoMonitor: Zaległości czynszowe wzrosły do ponad 166 mln zł w ciągu roku

osób prywatnych. Minimalna kwota długu wobec jednego wierzyciela w przypadku dłużnika będącego konsumentem wynosi 200 zł; w przypadku przedsiębiorstw to 500 zł. W przypadku całkowitej spłaty zobowiązania wierzyciel ma obowiązek usunąć negatywy wpis z Rejestru Dłużników i ostatecznie po długu nie

KNF spotka się z bankami w piątek ws. propozycji przewalutowania kredytów w CHF

termin spłaty tego kredytu powinien być zgodny z ostatecznym terminem spłaty kredytu zabezpieczonego hipotecznie. Bank dokonuje umorzenia zgodnie z harmonogramem spłaty, co oznacza, że przedterminowa spłata całości lub części kredytu niezabezpieczonego hipotecznie nie przekłada się na konieczność

Spółka Marvipolu zawarła umowę kredytu na potrzeby proj. magazynowego k/Warszawy

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - PDC Industrial Center 94, wspólne przedsiębiorstwo Marvipol Logistics i PG Dutch Holding I B.V., zawarła umowę kredytu z Bankiem Millenium w ramach projektu magazynowego Warsaw South, podał Marvipol Development. Kredyt obejmuje transzę budowlaną w kwocie do 19,33

ZBP: Zaostrzenie limitu kosztów w proj. ustawy przeciw lichwie zbyt restrykcyjne

tej osoby wysokość kosztów pozaodsetkowych ma nie przekraczać wysokości określonej we wzorze zawartym w ustawie. Zgodnie z § 2 ustawy pozaodsetkowe koszty, o których mowa powyżej, w całym okresie spłaty pożyczki nie mogą być wyższe od 25% całkowitej kwoty pożyczki. Jednocześnie suma

Bioton ma 60 mln zł kredytu z ING BSK m.in. na spłatę obligacji

Warszawa, 08.05.2015 (ISBnews) - Bioton zawarł z ING Bankiem Śląskim umowę kredytową wieloproduktową o wartości 60 mln zł, podała spółka. Środki zostaną przeznaczone na całkowity wykup obligacji serii B oraz kapitał obrotowy. "Termin uruchomienia środków z kredytu uzależniony jest, m

Klienci parabanków z większą ochroną

konsumencki, z wyłączeniem odsetek.W przypadku, gdy łączna wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetek za opóźnienie naliczonych klientowi przekracza kwotę odpowiadającą kwocie odsetek maksymalnych za opóźnienie z Kodeksu cywilnego obliczonych od kwoty zaległości w spłacie kredytu

BIG InfoMonitor: Koronawirus całkowicie sparaliżował działanie 30% firm w Polsce

wymagalności składek ZUS-u" - czytamy także. Z badania wynika także, że dla jednej piątej firm istotnym wsparciem będzie odroczenie spłaty kredytów. W podobny stopniu pożądane byłyby również preferencyjne nieoprocentowane kredyty. "Powszechne oczekiwanie szeroko zakrojonej pomocy ze strony

Inbank będzie pierwszym bankiem na platformie Bancovo. Aliora

twórców platformy i jako jeden z pierwszych banków możemy zaistnieć na Bancovo., jednocześnie dokładając swoją cegiełkę do tworzenia tego projektu" - dodał Pieczkowski.  Kredyty gotówkowe w Inbank dostępne są w kwocie od 2 tys. do 50 tys. zł, a ich spłatę można rozłożyć na okres od 4 do

Atlas Estates miało 5,81 mln euro zysku netto, 14,69 mln euro zysku EBIT w 2018

biurowego Sadowa w kwocie 9,1 mln euro, które zostały wykorzystane na całkowitą spłatę kredytu w kwocie 3,6 mln euro zaciągniętego na sfinansowanie tej inwestycji, a pozostała kwota zwiększyła stan rezerw pieniężnych grupy na 31 grudnia 2018 r.; zniwelowane przez: - stratę netto z tytułu różnic kursowych w

Upadłość konsumencka bije rekordy

indywidualny plan spłat. Zmniejszono też koszty prowadzenia upadłości. Kredyty rujnują Z analiz Biura Informacji Kredytowej oraz BIG InfoMonitor wynika, że co piąta osoba ogłaszająca upadłość nie radziła sobie m.in. z kredytem mieszkaniowym albo konsumpcyjnym wziętym w bankach lub firmach pożyczkowych

PG Silesia: Większościowy udziałowiec jest gotów sprzedać swoje udziały

udziałowiec PG Silesia nie wyklucza możliwości zaoferowania swoich udziałów, jakie posiada w czechowickiej kopalni, mniejszościowym udziałowcom - w razie zainteresowania - lub Skarbowi Państwa. Pod pewnymi warunkami jest on gotów rozważyć możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia PG Silesia z obowiązku

Rzecznik finansowy dostrzegł próby omijania ustawy o kredycie konsumenckim

;dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego Izabela Dąbrowska-Antoniak. Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje, że maksymalne pozaodsetkowe koszty nie mogą przekroczyć rocznie 30% kwoty całkowitej kredytu w skali roku i 25% całkowitej kwoty kredytu, a w całym

Orco Property Group miało 122,02 mln euro zysku netto, 8,08 mln euro EBIT w 2018 r.

ze sprzedaży sięgnęły 26,72 mln euro w 2018 r. wobec 7 mln euro rok wcześniej. "Całkowite przychody finansowe netto wzrosły z 32 mln euro w 2017 r. do 61,5 mln euro w 2018 r. Przychody odsetkowe wzrosły z 56,6 mln euro w 2017 r. do 111,9 mln euro w 2018 r. Wzrost przychodów odsetkowych

OT Logistics nabyło 11,75% walorów Luka Rijeka, ogłosi wezwanie na akcje

oprocentowany według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku ustaloną na warunkach rynkowych. Odsetki są płatne w okresach kwartalnych. Okres dostępności kredytu upływa 30 września 2017 roku. Spłata kredytu nastąpi nie później niż do 29 grudnia 2023 roku. W ramach uzyskanego finansowania kwota 46,6 mln zł

BNP Paribas BP oferuje automatyczne pobieranie rachunku podatkowego

przelewu (Split Payment, elixir, Express Elixir)" - czytamy w komunikacie. Wśród innych wdrożonych w ostatnim czasie udogodnień bankowości internetowej są m.in. ważna aktualizacja szablonów podatkowych, możliwość zamówienia karty kredytowej online czy spłaty limitu odnawialnego Allegro. Bank

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o 0,41% kw/kw w IV kw. 2018 r.

50 mld zł. Na koniec 2018 roku łączna liczba czynnych umów kredytów mieszkaniowych osiągnęła poziom 2 246 296 sztuk, a całkowity stan zadłużenia z tego tytułu wyniósł 415,158 mld zł" - powiedział prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania

BNP Paribas BP miał 114,76 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

kredytu przez klienta w kwocie 48,8 mln zł. Utworzenie rezerwy było rezultatem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 r. w sprawie C-383/18 dotyczącej prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty; * realizacja w dniu 28

BIG InfoMonitor: Zaległości czynszowe wyniosły 154,4 mln zł na koniec I kw.

, co w szczególności dotyczy to emerytów i rencistów, choroby lub utraty pracy. Występuje także grupa dłużników, dla których priorytetem jest spłata uprzednio zaciągniętych zobowiązań finansowych takich jak kredyty i pożyczki, a w dalszej kolejności zapłata czynszu za lokal komunalny" - oceniała

Marvipol ma umowę sprzedaży Prosta Tower za ostatecznie 26,8 mln euro netto

jednocześnie o dokonaniu przez PT w dniu 15 grudnia 2016 r. całkowitej spłaty udzielonego przez mBank S.A. kredytu w kwocie 13,7 mln euro" - czytamy też w komunikacie. W połowie listopada br. Marvipol podał, że Prosta Tower zawarła przedwstępną umowę sprzedaży na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą w

UKNF przygotował pakiet działań wzmacniających odporność banków 'PIN'

całkowite. Przypominamy, że w przypadku kredytobiorcy w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, przy braku opóźnień w spłatach, zmiana harmonogramu spłaty kredytu nie powinna wpłynąć na przeklasyfikowanie tego kredytu do fazy II lub fazy III, czyli nie powinna prowadzić do wzrostu wysokości odpisów na

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków wzrosły do 79,8 mld zł w I kw. br.

kredytów, których spłatę kredytobiorcy opóźniają o min. 30 dni w kwocie co najmniej 200 zł, jest łącznie 37,1 mld zł. Ze względu na zdecydowanie większą liczbę dłużników pozakredytowych średnia zaległość z tytułu nieopłaconych rachunków, alimentów i czynszów wynosi aktualnie 19 059 zł, po tym jak od

Przepisy o odwróconym kredycie hipotecznym uchwalone

W umowie odwróconego kredytu hipotecznego (dalej: umowa) bank zobowiąże się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę pieniędzy (ich spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy), a kredytobiorca zobowiąże się ustanowić zabezpieczenie spłaty tej sumy wraz z należnymi

BNP Paribas Bank Polska miał 614,69 mln zł zysku netto w 2019 r.

r. w sprawie C-383/18 dotyczącej prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty; * utworzenie w ciężar wyników IV kwartału 2019 r. rezerwy na ryzyko portfelowe dotyczące postępowań w sprawie kredytów mieszkaniowych w CHF w kwocie 29,5 mln zł (wyrok

Echo pozyskało 112 mln euro finansowania bankowego na wieżowiec Q22 w Warszawie

przekraczającej 112.000 tys. euro, gdzie środki kredytu pomostowego i budowlanego zostaną przeznaczone na częściowe finansowanie lub refinansowanie całkowitych kosztów projektu zaś środki kredytu inwestycyjnego kredytobiorca przeznaczy na refinansowanie zadłużenia w ramach kredytu budowlanego poprzez dokonanie

Sejm przyjął nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Finansowego na prowadzenie działalności. Chodzi o praktyki pobierania nadmiernych, nieuzasadnionych opłat związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek" - czytamy w komunikacie.  Ustawa m.in. wprowadza maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego - 25% całkowitej kwoty kredytu

Spłacił kredyt, ale... nie powiadomił banku. Kosztowna pomyłka?

aneks. Co mam zrobić? Czy jest sens składać reklamację? - pyta czytelnik. Klient ewidentnie zaniedbał sprawę. Z umowy z bankiem wynikało, że obowiązkiem klienta było poinformować urzędnika bankowego co najmniej na trzy dni przed całkowitą spłatą kredytu, że taka spłata nastąpi. A po spłacie trzeba było

Work Service: Obligacje serii Y i W warte 32 mln zł nie zostały wykupione

Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (kredytodawcy) wprowadzające zmianę do umowy kredytowej z 18 listopada 2015 roku, na podstawie którego ostateczna data spłaty kredytów obrotowych udzielonych na podstawie umowy kredytowej została przesunięta na 5 grudnia 2018 roku. "Zarząd emitenta

Getin Noble Bank miał 109,6 mln zł straty netto, 51,05 mld zł aktywów w I kw.

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z września 2019 roku, dotyczącej zwrotów części pobranych prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytów konsumenckich. "Od początku roku bank notował stopniowy spadek kosztów odsetkowych, które zmniejszyły się w ujęciu rocznym o 26,6%. Związane jest

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

wszystkim tzw. kredyty z gwarancjami de minimis. Ich gwarantem miał być państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego. Już wcześniej miał je w swojej ofercie, ale „tarcza antykryzysowa” wprowadziła parę istotnych zmian. BGK był gwarantem 80 proc. kredytu, a czas jego spłaty został wydłużony aż do 39

Kredytmarket.com dołącza do platformy Bancovo należącej do Aliora

jednorazową spłatą po 6 miesiącach. Dzięki wykorzystaniu technologii, przedsiębiorcy składają wniosek całkowicie online, w ciągu kilku minut, bez konieczności dołączania dokumentów, a decyzja kredytowa podejmowana jest w ciągu 15 minut. Dotychczas z oferty Kredytmarketu skorzystało kilkuset