biuletyn zamówień publicznych usługi prawnicze

Zespół komunikaty.pl

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział I: Przepisy ogólne, Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział I: Przepisy ogólne, Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

19 października 2014 roku weszła w życie znowelizowana wersja ustawy Prawo zamówień publicznych. Jej tekst określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

kontroli sporządza się protokół. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 2. Protokół kontroli zawiera w szczególności: 1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 3) imiona i nazwiska kontrolujących; 4) oznaczenie postępowania o udzielenie

GDDKiA coraz częściej przed sądem. Prawnicy zacierają ręce

informacje o tych umowach z Biuletynu Zamówień Publicznych. Branża zwraca uwagę na to, że GDDKiA korzysta z zewnętrznych kancelarii prawnych, choć ma 60 prawników na etatach. Według szacunków pochłaniają one 5 mln zł. Co więcej, ich zdaniem zewnętrzne kancelarie wykorzystywane są do "wytaczania batalii