biuletyn zamówień publicznych

Dominika Perkowska

W Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro

W Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro

Wskazana powyżej możliwość ma na celu rozszerzenie grona potencjalnie zainteresowanych złożeniem oferty wykonawców, a jej zastosowanie zależy od woli zamawiającego.

We wzorze ogłoszenia o udzieleniu zamówienia trzeba podać wartość wszystkich zamówień tego samego rodzaju

Wzory ogłoszeń sporządzanych przez zamawiających w ramach procedur regulowanych przepisami ustawy Pzp określone są w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Zgodnie z ustawą Prawa Zamówień Publicznych dla postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przewidziano możliwość, ale nie wymóg, przekazania odpowiednio Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy.

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Pytanie Przeprowadziłem (a właściwie ją kończę) procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę ciepła z sieci miejskiej. Trzeba tylko podpisać umowę. W trakcie wypełniania protokołu ZP WR zorientowałem się, że nie wysłałem do Biuletynu ZP ogłoszenia o zamiarze

Zamawiający musi podać uzasadnienie unieważnienia przetargu

Zamawiający musi podać uzasadnienie unieważnienia przetargu

faktycznego i prawnego. Zamawiający nie ma natomiast obowiązku zamieszczania informacji o unieważnieniu postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych lub własnej stronie internetowej. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest możliwe unieważnienie postępowania o

Zamawiający nie musi przechowywać starych siwz na swojej stronie internetowej

Zamawiający nie musi przechowywać starych siwz na swojej stronie internetowej

zmówienia udostępnia się na stronie internetowej. Zgodnie z wolą ustawodawcy zamawiający udostępnia siwz w podany wyżej sposób od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie ZP albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert (art. 42 ust. 1 ustawy Pzp

Jak prawidłowo wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

Jak prawidłowo wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

zamówienia zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, powinieneś podać najniższą i najwyższą cenę ofert złożonych w Twoim postępowaniu, niezależnie od tego, czy zostały one odrzucone i poddawane były ocenie. Wyjaśnienie Wynika to wprost z adnotacji zawartej w odnośniku nr 5 we wzorze ogłoszenia o

Nowe zasady zmian w ogłoszeniu o zamówieniu

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W świetle nowych regulacji ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamawiający można zmienić, zamieszczając Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia

Jakie wartości - brutto czy netto - należy wpisać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia?

Jakie wartości - brutto czy netto - należy wpisać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia?

Pytanie Jaką wartość: netto czy brutto należy wpisać w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia - sekcja IV, wiersz 6 (cena wybranej oferty i oferta z najniższą i najwyższą ceną)? Odpowiedź W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Sekcji IV "Udzielenie

Konsekwencje braku ogłoszenia o przetargu.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o prowadzonym przetargu nieograniczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczy zamówień o wartości od 14.000 do progów unijnych, które w zależności od rodzaju zamawiającego wynoszą 133.000 lub 206.000

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w ponad 85% zamówień ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.Zobacz: Cena jako jedyne kryterium tylko w zamówieniach powszechnie dostępnych Cel jaki przyświecał Ustawodawcy został osiągnięty. Aktualnie w

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

Pytanie Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych należy zamieścić informację o zamiarze zawarcia umowy z jedynym dostawcą wody w mieście przed zastosowaniem trybu z wolnej ręki? Odpowiedź Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia jest obowiązkiem zamawiającego również przy zastosowaniu trybu zamówienia z

Zakup książek to też zamówienie publiczne

Zakup książek to też zamówienie publiczne

zamówienia, o którym mowa w art. 4 pkt 8b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 , zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zamówienie, o którym mowa w art. 37a ustawy o

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

. Skrócenie minimalnego terminu Minimalny terminy składania ofert dla zamówień poniżej progów unijnych wynosi 7 dni dla dostaw i usług oraz 14 dni dla robót budowlanych - licząc od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Okoliczność wyznaczenia krótszego niż minimalny terminu składania ofert

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6- i 10-13, art. 136-138. Zakres danych przekazywanych w ramach tych informacji jest ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie ustawy PZP (art. 4 pkt 8

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

. nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 3. zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

jest elementem ogłoszenia), zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne; przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub

UZP: w 2013 r. udzielono ponad 210 tys. zamówień publicznych

. dostawy, a 32 proc. usługi. W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 177 tys. 538 (w 2012 - 174 tys. 382) ogłoszeń o zamówieniach i konkursach oraz 181 tys. 149 (w 2012 - 179 tys. 334) ogłoszeń o udzieleniu zamówienia lub wyniku konkursu. Natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej polscy

Czy można opublikować w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu poniżej 14.000 euro?

Czy można opublikować w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu poniżej 14.000 euro?

Pytanie Przez pomyłkę zamieściłam w Biuletynie ZP ogłoszenie o zamówieniu publicznym poniżej kwoty 14.000 euro. Określiłam jego charakter jako ogłoszenie obowiązkowe. Niestety jest już po podpisaniu umowy z wykonawcą. Jakie konsekwencje będą wynikały z tego błędu? Odpowiedź Ustawa Prawo zamówień

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

działalność kulturalną, który udzieli zamówienia z wyżej przedstawionego zakresu dwa obowiązki: - po pierwsze - obowiązek zamieszczenia ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, - po drugie - obowiązek udzielenia zamówienia w sposób zapewniający

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

Pytanie Wszcząłem procedurę na podstawie art. 5 ust. 1b Prawo zamówień publicznych. Umieściłem ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej oraz w siedzibie zamawiającego. W punkcie wartość szacunkowa określiłem, że jest ona poniżej art. 11 ust. 8

Zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

Zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

Pytanie Zamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Czy w związku z powyższym w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych powinno się wpisać, że odrzucono jedną ofertę? Czy też 0 ofert? Odpowiedź W przedmiotowym

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2. przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną

Tryb z wolnej ręki a możliwość składania ofert częściowych

publicznych. Nie należy traktować jednak tych umów jako udzielenia zamówienia w częściach, ani też jako udzielanego z możliwością składania ofert częściowych. Składanie ofert częściowych Niezależnie od powyższego podkreślić należy, że w Biuletynie Zamówień Publicznych istnieje możliwość zamieszczenia jednego

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP?

Pytanie W Biuletynie ZP na stronie UZP wybiera się informację czego dotyczy zamówienie. Można wybrać: zamówienie publiczne, zawarcie umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ). Przy wyborze "zamówienia publicznego" nie jest wyświetlana informacja o zawarciu umowy

Opublikuj ogłoszenie o zamówieniu w odpowiednim czasie!

unijnego. Odpowiedź W przypadku wyboru trybu przetargu nieograniczonego, powinieneś zamieścić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP. Ze względu wartość Twojego zamówienia, brak jest podstaw do zamieszczania przedmiotowego ogłoszenia w DzUUE. Wyjaśnienie Należy rozważyć możliwość skorzystania z regulacji

TVP oszczędza na pracownikach. Wyda na to 167 mln zł

nie chcieli rozmawiać, zasłaniając się tajemnicą obu przedsiębiorstw. Kwotę udało się jednak wytropić w Krajowym Biuletynie Zamówień Publicznych (w internetowej wersji suplementu do Dziennika Urzędowego UE - Tenders Electronic Daily). TED jest aktualizowaną pięć razy w tygodniu bazą zamówień

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 21 listopada  --10:00:Konferencja Ambasady Niderlandów i URBI pt. Najlepsze praktyki w realizacji zamówień publicznych --11:00:Konferencja prasowa "Energetyka wiatrowa w Polsce" , organizowana przez TPA Horwath,  PAIiIZ oraz kancelarię BSJP --14:00: GUS

Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl). Przetarg powyżej progów unijnych Jeżeli wartość zamówienia publicznego przekracza tzw. progi unijne* (zamówienia o wartości nie mniejszej niż 130.000 euro) ogłoszenie o przetargu musi zostać, zamiast w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszczone w Dzienniku

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

00:50 Japonia Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia październik -2,4% m/m 2,9% m/m 01:01 Wielka Brytania    Biuletyn

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

konieczne. Pod warunkiem, że zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Dla zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia

Kiedy możemy mówić, że zamówienie zostało udzielone?

Art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Jak wyznaczyć termin składania ofert?

. Jednocześnie, termin ten w przypadku dostaw oraz usług nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie krótszy niż 14 dni dla robót budowlanych. Terminy na złożenie oferty Wprawdzie ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera regulacji

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

Ogłaszając przetarg dotyczący udzielenia zamówienia publicznego zamawiający zobowiązany jest, w zależności od wartości zamówienia, opublikować ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub Biuletynie Zamówień Publicznych. Bez względu na wartość udzielanego zamówienia przepisy ustawy

Licytacja elektroniczna - etapy procedury

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej jeżeli wartość zamówienia nie przekracza tzw. progów unijnych.* Informacji o licytacji elektronicznej należy szukać w Biuletynie Zamówień Publicznych.** Wszczynając postępowanie o zamówienie publiczne w trybie licytacji

Dostają zamówienia bez przetargu, mają olbrzymi majątek, operują publicznymi pieniędzmi i... Nikt nie wie, co z nimi robią

nazwiska szefa firmy (pomimo że ta informacja akurat znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej). Skąd CUW ma na to pieniądze Centrum Usług Wspólnych to jednostka pierwotnie powołana przez Kancelarię Premiera (między innymi) do druku "Monitora Polskiego", w którym (do niedawna jedynie tam

Dialog konkurencyjny - zasady udziału

Dialog konkurencyjny w zależności od wartości szacunkowej zamówienia musi zostać ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Dialog konkurencyjny jak przetarg ograniczony? Tryb dialogu konkurencyjnego charakteryzuje się tym, iż po publicznym

Jak startować w przetargu ograniczonym?

Procedury przetargu ograniczonego składają się z dwóch etapów: I. Składanie wniosków o zakwalifikowanie do przetargu Ogłoszenia dotyczące prowadzonych przetargów publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (zobacz więcej: Gdzie szukać ogłoszeń o

Najgłośniejszy projekt unijny. Miastu teraz grożą milionowe kary

natomiast zarzutem jest ten także dotyczący budynku dla Politechniki Rzeszowskiej. Jak dopatrzyli się kontrolerzy, miasto, ogłaszając po raz trzeci przetarg na dokończenie jego budowy, nie umieściło ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, pojawiło się tylko na stronach europejskich. - Będziemy w tej

Zamawiający będzie mógł zapraszać do udziału w przetargu

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym zamawiający w przypadku przetargu nieograniczonego w zależności od wartości zamówienia obligatoryjnie publikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych bądź Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Dodatkowo, na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy Prawo

Podlaskie. CBA kontroluje szpital w Białymstoku i magistrat w Łomży

22.10. Białystok (PAP) - Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrole dotyczące zamówień publicznych w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku i Urzędzie Miejskim w Łomży - poinformował PAP w poniedziałek rzecznik CBA Jacek Dobrzyński. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w

Niejasne efekty, zgubione dokumenty. NIK w magistracie

, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty) była i jest dostępna na łamach Biuletynu Informacji Publicznej i biuletynu zamówień Unii Europejskiej. NIK zarzuca m.in. Białemustokowi, że po zakończeniu roku budżetowego nikt nie określał efektów promocyjnych. - W przypadku zadań realizowanych przez Biuro

Brak dokumentacji projektowej na stronie internetowej - co zrobić?

dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1, który obliguje zamawiającego do udostępnienia siwz na stronie internetowej, gdy zamówienie udzielane

Warszawa ogłosiła przetarg na budowę kolejnych odcinków II linii metra

;Prezydent m.st. Warszawy skierowała do Biuletynu Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu na: 1) I etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C9 'Rondo Daszyńskiego' do torów odstawczych za stacją C6 oraz 2) I etap realizacji odcinka północno

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

Przetarg nieograniczony może być stosowany do każdego rodzaju zamówienia publicznego bez względu na jego wartość czy przedmiot. W przetargu nieograniczonym może wziąć udział każda firma, która spełnia określone w ogłoszeniu o przetargu wymogi zamawiającego. Termin składania ofert w przetargu

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

: publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu oraz informacji o udzieleniu lub nieudzieleniu zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu winno zawierać informacje "niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia", w szczególności: termin składania ofert (przy

Rozmowy z właścicielem Tatralandii ws. Śląskiego Wesołego Miasteczka na finiszu

interesy podmiotu publicznego. Może się więc zdarzyć, że dojdzie do tego nieco później niż 30 marca" - powiedział Godlewski. Słowacka firma Tatry Mountain Resorts, jak przekazano na sesji, została wybrana "w trybie prawa zamówień publicznych". "To była procedura w pełni otwarta - z

Chcesz zmienić treść siwz? Sprawdź, czy możesz

wykonawców wynikających z treści art. 7 ustawy Pzp. Podstawa prawna: art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 ze zm.). Odpowiedź udzielona: 5 maja 2010 r. www.portalzp.pl

Podlaskie. W lipcu dwa przetargi ws. szerokopasmowego internetu

jest ukończona. Do 29 lipca natomiast urząd czeka na oferty w przetargu, w którym w trybie dialogu konkurencyjnego, w partnerstwie publiczno-prywatnym chce wyłonić przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, przyszłego operatora infrastruktury sieci. W Biuletynie Informacji Publicznej, w przetargowym

Jakich dokumentów należy żądać od zagranicznego wykonawcy?

zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych, możesz żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów stanowi, iż w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z

Błędne określenie kryteriów oceny ofert podstawą do unieważnienia umowy?

uregulowane są w art. 146 ust. 1 i 6 ustawy Pzp. Zgodnie z ustępem 1 ww. przepisu umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: - z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; - nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Już obowiązują nowe kody CPV.

wejściu w życie wyżej wskazanego rozporządzenia Komisji WE jeżeli w treści ogłoszenia nie będzie zawartych nowych kodów CPV takie ogłoszenie nie zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zgodnie z informacją opublikowaną przez Urząd Zamówień Publicznych ogłoszenia zawierające kody CPV

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

Pytanie Przygotowałam przetarg na dostawę szwów chirurgicznych, który jest podzielony na 40 pakietów - 40 zadań. Przed jego ogłoszeniem została obliczona wartość szacunkowa zamówienia, która przekracza progi unijne. W związku z powyższym zamówienie zostało opublikowane w biuletynie Urzędu

Prezydent chce nowego auta. Przetarg ustawiony pod volvo?

potencjalnych oferentów, a faworyzuje vovlo? - zapytaliśmy w przemyskim urzędzie miasta. - Została sporządzona przez wydział zamówień publicznych i na pewno spełnia wszystkie wymogi prawne. Nie faworyzuje żadnej marki - nie ma wątpliwości Rafał Porada z kancelarii prezydenta Przemyśla. Szef wydziału zamówień

Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

. 11 ust. 6 i 8, art. 33 ust. 1 pkt 1, art. 36 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. nr

Wspólny przetarg na dostawę energii elektrycznej

Miasto już zgłosiło przetarg do Europejskiego Biuletynu Zamówień Publicznych. Za kilka dni, gdy otrzyma potwierdzenie, że przyjęto go do publikacji, ogłoszenie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia pojawi się na stronie Radomia. - Przetarg obejmuje dostawę energii do urzędu miejskiego i

Ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia sprzyja zwiększeniu konkurencyjności

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w sekcji II.2.1, a w ogłoszeniu wysyłanym do Biuletynu Zamówień Publicznych w sekcji II.1.3. Możesz więc, jeśli chcesz, ujawnić swój szacunek. Nie oznacza to, że tym samym ujawniasz swój budżet. Co więcej, niektórzy zamawiający wyrażają opinię, że ujawnienie wartości

Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

Pytanie Z art. 182 ust. 4 ustawy Pzp wynika, że odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni, licząc od dnia zamieszczenia w Biuletynie ZP albo 30 dni od dnia publikacji w DzUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, w przypadku jeżeli zamawiający nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w

Kiedy umowa jest nieważna z mocy prawa?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Brak ogłoszenia Umowa jest nieważna, jeżeli ogłoszenie o zamówieniu nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych albo opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Nowe terminy składania ofert

Przyspieszenie przetargów na roboty budowlane W uprzednio obowiązującym stanie prawnym termin składania ofert dla zamówień na dostawy lub usługi wynosił 7 dni od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, zaś dla robót budowlanych 20 dni. Obecnie termin 7 dni dla dostaw i usług

Akademia Medyczna. Kara za nieprawidłowy przetarg

ukarana została szefowa uczelnianego działu zamówień publicznych Akademii. Rektor odwołał ją ze stanowiska. Władze uczelni odwołały się od decyzji Ośrodka Przetwarzania Informacji. Argumentują, że ogłoszenie o przetargu było dostępne także na anglojęzycznych stronach Akademii Medycznej. Poza tym o

Skutki naruszenia zasady jawności

W Polsce wydano wyrok dotyczący utrudniania dostępu do informacji przez władze Gminy w Kowali w woj. Mazowieckim. Pewien wykonawca wystartował w przetargu na wykonawcę Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej urzędu. Po pewnym czasie wykonawca czekając dłuższy czas na wynik

Dynamiczny system zakupów

art. 105 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych). Ogłoszenie zamieszczane jest w Dzienniku Urzędowym UE lub w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego i jego tablicy ogłoszeń. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu specyfikację

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. W celu przesłania sprawozdania niezbędne jest wykorzystanie przez zamawiającego loginu i hasła, które wykorzystywane jest do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Jak kryzys wpływa na zamówienia publiczne ?

Biuletynu Zamówień Publicznych ( www.uzp.gov.pl

Zasady zmian SIWZ i ogłoszenia po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące SIWZ Otóż ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia

Więcej zamówień publicznych

), prac energoelektrycznych (24 ogłoszeń) i wodno-kanalizacyjnych (12 proc. ogłoszeń). Ogłoszenia o przetargach dotyczące branży budowlanej zamieszczane były głównie w Internecie (65 proc. przetargów). Niektóre publikowane były również w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w prasie.

Gowin ogłosił program "Przedsiębiorczość - Rodzina -Obywatelskość"

Platformy proponuje ponadto zmiany w prawie zamówień publicznych, które uważa za nazbyt sformalizowane.Według Gowina należy przeprowadzić "głęboką deregulację" polskiego prawa, a zasadą przestrzeganą przy tworzeniu prawa nowego, powinna stać się formuła "UE+zero". "Państwo polskie

Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

Odpowiedź na powyższe pytanie można znaleźć w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 marca 2010r . sygn. akt: KIO/UZP 325/10. Stan faktyczny sprawy objętej wskazanym wyrokiem KIO przedstawiał się następująco: Izba ustaliła, iż Zamawiający w zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Do przetargu można przystąpić przez Internet

. Licytacja - gdy najważniejsza jest cenaZamawiający wszczyna postępowanie w trybie licytacji elektronicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu. Takie ogłoszenie powinno się również znaleźć na jego stronie internetowej oraz stronie, na której będzie

Do przetargu można przystąpić przez Internet

hasło przesyłane wraz z zaproszeniem do aukcji. UWAGA! Konto wykonawcy umożliwia mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji. Licytacja - gdy najważniejsza jest cena Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie licytacji elektronicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o

KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

Komentarz do wyroku KIO z dnia 16 kwietnia 2013 r. (Sygn. akt. 762/13) Opis sprawy Ogłoszeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 1 marca 2013 r. zostało wszczęte przez zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu sp. z o.o. z siedzibą w

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

o zamówieniach, których wartość nie przekraczała równowartości kwoty 60.000 euro były publikowane na stronach portalu internetowego UZP zaś zamówienia o wyższej niż wskazana wartości ogłaszano w Biuletynie Zamówień Publicznych. Od dnia 11 czerwca 2007 r. ogłoszenia o prowadzonych przetargach

Teść naleje tanio do magistrackich aut

Ogłoszenie o wyborze firmy, która przez najbliższy rok będzie dostarczać paliwa płynne do magistrackich samochodów, zamieszczono w czwartek w Biuletynie Informacji Publicznej. Z informacji wynika, że w przetargu startowały trzy firmy: Spółka Konkret z Radomia, Petrolis ze Zwolenia i spółka jawna

Zmiana Prawa o zamówieniach publicznych

prowadzonym przetargu na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych. Dla progów unijnych terminy składania ofert również uległy skróceniu, średnio o pięć dni, w stosunku do terminów dotychczas obowiązujących. Zmiana progów udzielania zamówień powiązana została również z modyfikacją zasad wnoszenia środków

Zamówienia publiczne 2011: budowlany odwrót

Publicznych pojawiło się 14 tys. 474 ogłoszeń, wobec 17 tys. 493 w listopadzie, 16 tys. 33 ogłoszeń w październiku, 16 tys. 688 we wrześniu, 16 tys. 421 w sierpniu i 16 tys. 544 w lipcu bieżącego roku. W czerwcu 2011 w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się 16 tys. 778 ogłoszeń, w maju 15 tys. 239, 14

Przetargi: (względnie) dobry początek roku

publicznego publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych spadła względem grudnia 2011 o 24,10 procent. Tak poważny spadek to „zasługa” dwóch kategorii zamówień – dostaw towarów oraz dostaw usług. W obu tych segmentach miesięczny spadek wyniósł ponad 30 procent! Wynik sumaryczny poprawił

Błędy formalne nie powodują odrzucenia oferty

W art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera normę na podstawie, której zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niewłaściwie stosując wskazany przepis podejmują

Białystok.Będzie przebudowa części miejskiej obwodnicy

Warunki przetargu zostaną niebawem opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Koszt inwestycji szacowany jest wstępnie na 170 mln zł, ale władze miasta liczą, że - biorąc pod uwagę tendencje rynkowe - w przetargu uda się uzyskać niższą cenę. Oferty można składać do 25 sierpnia. Termin

Dynamiczny System Zakupów - korzyści dla zamawiającego i wykonawców

wysokości wadium oraz terminie związania ofertą (zgodnie z art. 105 ust. 1 Ustawy powyższych zapisów nie stosuje się). Ogłoszenie zamieszczane jest w Dzienniku Urzędowym UE lub w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego i jego tablicy ogłoszeń. Mając na uwadze całkowicie

Oczyszczalnia hitem Mazowsza. Ale zmarnowano pieniądze na Matecznik

roku 9 mln zł dotacji trzeba było zwrócić z powodu żenującego braku staranności w prowadzeniu inwestycji: części przetargów na tę inwestycję nie ogłoszono w unijnym biuletynie zamówień publicznych. Inwestor został na dodatek ukarany przez Unię 2 mln zł karnych odsetek.

Nowy przetarg na raport dla lotniska

- Marszałek Jarosław Dworzański podpisał w czwartek dokument o rozpoczęciu procedury przetargowej. Ponieważ wartość naszego zamówienia przekracza 193 tysiące euro, jest to tak zwany przetarg unijny. W związku z tym najpierw musi zostać ogłoszony w unijnym biuletynie informacji publicznej. Zakładamy

Zbigniew Derdziuk zostanie nowym prezesem ZUS?

przetarg publiczny zaczyna się, gdy zostanie ogłoszony w biuletynie BIP, czy gdy zostanie wysłana informacja? Czy za naruszenie dyscypliny finansów publicznych grozi kara pieniężna, czy tylko upomnienie, nagana i zakaz pełnienia stanowisk. Czy euro na złotówki przeliczać się powinno zgodnie z ustawą po

Pieniądze leżą w przetargach

Dariusz Kaszuba jest jednym z przedsiębiorców, którzy żyją z publicznych zamówień. Jak wynika z ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, jego firma Kaszub wygrała w ubiegłym roku 57 przetargów o łącznej wartości blisko 44 mln zł. Kwota niemała, jeśli wziąć pod uwagę, że 36-letni przedsiębiorca z

Bardzo znana firma składa odwołanie. Czy przetarg na stadion miejski będzie unieważniony?

zapisami ustawy Pzp" [prawo zamówień publicznych - przyp. red.], a także są sprzeczne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Miasto zawarło w nich bowiem, że może dokonać zmian jedynie w uzasadnionych przypadkach. Tymczasem Porr przekonuje, że przesłanek umożliwiających takie zmiany nie było

Zamówienia publiczne: inwestycyjne spowolnienie

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wobec 80 tys. 935 w analogicznym okresie roku 2010. W czerwcu 2011 w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się 16 tys. 778 ogłoszeń, wobec 15 tys. 239 w maju, 14 tys. 9 ogłoszeń w kwietniu,  15 tys. 836 w marcu, 11 tys. 691 ogłoszeń w lutym i 10

Oni rozbiorą piękne stadiony po mistrzostwach ZOBACZ

całej Islandii był tylko jeden dźwig, który był w stanie podnieść urządzenia. Jego właściciel chciał za dużych pieniędzy za wynajem maszyny. Zdecydowano się przeciąć silosy na pół.W tym biznesie nie ma co śledzić biuletynów zamówień publicznych. Klientów trzeba szukać na własną rękę. Przynajmniej na

Polska jedynym krajem Europy, który uniknął recesji

był to kolejny miesiąc, gdy zamówienia w drugiej największej gospodarce świata spadały. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie konsekwencje dla świata miałoby twarde lądowanie chińskiej gospodarki i czy nie wywołałoby kolejnej fali światowego kryzysu. Ale wczoraj inwestorzy mogli ostrożnie

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

zamówieniu na swojej stronie internetowej oraz stronie, na której prowadzona będzie licytacja. Zatem, Zamawiający nie zamieszcza ogłoszenia o licytacji elektronicznej w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zgodnie z art.75 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszenie o licytacji elektronicznej

Jak wydajemy unijne pieniądze. Udane inwestycje kontra bezsensowne wydatki

Regionalnego Projektu Operacyjnego. Ale w ubiegłym roku 9 mln zł dotacji trzeba było zwrócić z powodu żenującego braku staranności w prowadzeniu inwestycji: części przetargów na tę inwestycję nie ogłoszono w unijnym biuletynie zamówień publicznych . Inwestor został na dodatek ukarany przez Unię 2 mln zł

Zamówienia publiczne: wakacje bez spowolnienia

. 544 w lipcu bieżącego roku. W czerwcu 2011 w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się 16 tys. 778 ogłoszeń, w maju 15 tys. 239, 14 tys. 9 ogłoszeń w kwietniu,  15 tys. 836 w marcu, 11 tys. 691 ogłoszeń w lutym i 10 tys. 6 w styczniu. W relacji miesięcznej – względem lipca 2011 &ndash

Nie będzie ustawy, będzie partnerstwo

nawet pozarządowa instytucja - Centrum PPP - która ma wypromować ten rodzaj współpracy. Najbliżej sukcesu była gmina Wągrowiec, która w ten sposób chciała zbudować centrum rekreacji wodnej wraz z hotelem. Poległa jednak, gdy doszła do etapu zawiadomienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Okazało się

Drogie meblowanie magistratu cd.

geodezji. Poprzednio - w 2006 r. - za 54,8 tys. zł brutto [wg Biuletynu Informacji Publicznej - przyp. red.]. Wyposażenie - jasne z zielonymi wykończeniami - przeniesione zostało teraz do innych pomieszczeń, ponieważ geodezja bardzo się rozrasta. - Np. w sekretariacie, który ma szersze funkcje, niż wynika

Zakupy z informatycznym wsparciem

Piotr Matysik.Ważne, by pakiet był dopasowany do trybów Ustawy o zamówieniach publicznych i procedur obowiązujących w Unii Europejskiej, co daje np. możliwość prezentowania zapytania ofertowego w biuletynach UE.Systemy informatyczne dostarczają narzędzi, które eliminują dokumenty papierowe z procesu

Szczecińska Noc Antykorupcyjna. Każdy może prześwietlić miejskie przetargi

rejestr umów był publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, dostępny w internecie. O ujawnienie umów apelowało też Stowarzyszenie Szczecinianie Decydują. Prezydent długo się opierał. Mówił o "ochronie prywatności kontrahentów" i obawach przed "roszczeniami odszkodowawczymi za

Stenogram z 4. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w dniu 10 lutego 2005 r.

uzyskaniu akceptacji ministra przetarg był ogłaszany w Biuletynie Zamówień Publicznych. Akceptacja ministra była równoznaczna z powołaniem komisji do spraw wyboru doradcy. Po złożeniu ofert przez zainteresowanych oferentów komisja dokonuje wyboru doradcy i zawiadamia o tym ministra. Trzeci etap to okres

Przetarg na budowę Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

realizuje miasto Białystok. Inwestycja jest dofinansowana z programu Rozwój Polski Wschodniej. Jak podano w przetargowym ogłoszeniu, wartość zamówienia wynosi powyżej 20 mln euro. Wyłoniona w przetargu firma będzie budować dwa obiekty: Inkubatora Technologicznego i Administracji oraz Centrum

Konflikt interesów, czyli polska maczuga na wrogów

amerykańskiej federalnej Agencji Informatycznego Systemu Obrony (DISA). Był odpowiedzialny między innymi za zakupy dla centrum komputerowego podlegającego Agencji. Zamówienia wartości 18,1 mln dol. skierował do małej firmy Vector Systems, Inc., której był cichym wspólnikiem. To był typowy konflikt interesu

ZUS chce wydać ponad 100 tys. złotych na dyskietki

, przyjmując że jedna dyskietka 3,5" kosztuje średnio 0,5-0,9 zł, wartość zamówienia wyniesie 65-117 tys. zł. To dużo, szczególnie w przeliczeniu na ich pojemność. Jedna dyskietka może pomieścić 1,44 MB, a zatem 130 tys. dyskietek da w sumie ok. 187 GB. Prawie tyle samo (200 GB) pomieści jeden twardy dysk

Fatalne finanse Krakowa - obradują radni [RELACJA]

Komunalnej i Transportu czy Zarząd Infrastruktury Sportowej). godz. 16.19 - Nie jest tak, że nie dostajecie informacji. W biuletynie informacji publicznej co kwartał umieszczamy sprawozdanie budżetowe. Niełatwo przez to przebrnąć, sam miewam problemy, ale ta informacja jest - broni się prezydent. - Nie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Rada Zamówień Publicznych

Rada Zamówień Publicznych – organ doradczy i opiniujący przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych powołany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.Rada w zakresie swoich działań w szczególności: wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych – urząd powołany ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznychUstawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( z późń. zm.). ZadaniaNa czele Urzędu stoi prezes, który jest centralnym organem administracji rządowej. Nadzór nad Prezesem

Orzecznictwo w Sprawach Zamówień Publicznych

Orzecznictwo w Sprawach Zamówień Publicznych - kwartalnik prawniczy poświęcony problematyce zamówień publicznych w Polsce. W każdym numerze znajduje się obszerny przegląd orzecznictwa z tego zakresu wraz z uzasadnieniami. Czasopismo wydawane przez Wydawnictwo MEDD. Dostępne m.in. w prenumeracie

Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z zamówieniami publicznymi.Ustawa określa: zasady udzielania zamówień publicznych zasady ogłaszania zamówienia tryb postępowania o udzielenie

Wspólny Słownik Zamówień

Wspólny Słownik Zamówień, CPV (ang. Common Procurement Vocabulary) – to jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych. Ma on na celu standaryzację pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych. Słownik ma na celu jednoznaczne

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.