biuletyn zamówień publicznych

Dominika Perkowska

W Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro

W Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro

Wskazana powyżej możliwość ma na celu rozszerzenie grona potencjalnie zainteresowanych złożeniem oferty wykonawców, a jej zastosowanie zależy od woli zamawiającego.

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Zgodnie z ustawą Prawa Zamówień Publicznych dla postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przewidziano możliwość, ale nie wymóg, przekazania odpowiednio Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy.

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Zamawiający po wszczęciu postępowania może odpowiednio zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

Zamawiający musi podać uzasadnienie unieważnienia przetargu

Zamawiający musi podać uzasadnienie unieważnienia przetargu

faktycznego i prawnego. Zamawiający nie ma natomiast obowiązku zamieszczania informacji o unieważnieniu postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych lub własnej stronie internetowej. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest możliwe unieważnienie postępowania o

Zamawiający nie musi przechowywać starych siwz na swojej stronie internetowej

Zamawiający nie musi przechowywać starych siwz na swojej stronie internetowej

zmówienia udostępnia się na stronie internetowej. Zgodnie z wolą ustawodawcy zamawiający udostępnia siwz w podany wyżej sposób od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie ZP albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert (art. 42 ust. 1 ustawy Pzp

Jak prawidłowo wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

Jak prawidłowo wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

zamówienia zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, powinieneś podać najniższą i najwyższą cenę ofert złożonych w Twoim postępowaniu, niezależnie od tego, czy zostały one odrzucone i poddawane były ocenie.WyjaśnienieWynika to wprost z adnotacji zawartej w odnośniku nr 5 we wzorze ogłoszenia o

Jakie wartości - brutto czy netto - należy wpisać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia?

Jakie wartości - brutto czy netto - należy wpisać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia?

PytanieJaką wartość: netto czy brutto należy wpisać w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia - sekcja IV, wiersz 6 (cena wybranej oferty i oferta z najniższą i najwyższą ceną)?OdpowiedźW ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Sekcji IV "Udzielenie

Nowe zasady zmian w ogłoszeniu o zamówieniu

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W świetle nowych regulacji ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamawiający można zmienić, zamieszczając Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia

Konsekwencje braku ogłoszenia o przetargu.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o prowadzonym przetargu nieograniczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczy zamówień o wartości od 14.000 do progów unijnych, które w zależności od rodzaju zamawiającego wynoszą 133.000 lub 206.000

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

PytanieCzy w Biuletynie Zamówień Publicznych należy zamieścić informację o zamiarze zawarcia umowy z jedynym dostawcą wody w mieście przed zastosowaniem trybu z wolnej ręki?OdpowiedźOgłoszenie o udzieleniu zamówienia jest obowiązkiem zamawiającego również przy zastosowaniu trybu zamówienia z wolnej

Zakup książek to też zamówienie publiczne

Zakup książek to też zamówienie publiczne

zamówienia, o którym mowa w art. 4 pkt 8b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 , zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zamówienie, o którym mowa w art. 37a ustawy o

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

. Skrócenie minimalnego terminu Minimalny terminy składania ofert dla zamówień poniżej progów unijnych wynosi 7 dni dla dostaw i usług oraz 14 dni dla robót budowlanych - licząc od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Okoliczność wyznaczenia krótszego niż minimalny terminu składania ofert

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6- i 10-13, art. 136-138. Zakres danych przekazywanych w ramach tych informacji jest ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie ustawy PZP (art. 4 pkt 8

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

. nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 3. zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

jest elementem ogłoszenia), zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne; przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub

UZP: w 2013 r. udzielono ponad 210 tys. zamówień publicznych

. dostawy, a 32 proc. usługi. W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 177 tys. 538 (w 2012 - 174 tys. 382) ogłoszeń o zamówieniach i konkursach oraz 181 tys. 149 (w 2012 - 179 tys. 334) ogłoszeń o udzieleniu zamówienia lub wyniku konkursu. Natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej polscy

Czy można opublikować w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu poniżej 14.000 euro?

Czy można opublikować w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu poniżej 14.000 euro?

PytaniePrzez pomyłkę zamieściłam w Biuletynie ZP ogłoszenie o zamówieniu publicznym poniżej kwoty 14.000 euro. Określiłam jego charakter jako ogłoszenie obowiązkowe. Niestety jest już po podpisaniu umowy z wykonawcą. Jakie konsekwencje będą wynikały z tego błędu?OdpowiedźUstawa Prawo zamówień

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

działalność kulturalną, który udzieli zamówienia z wyżej przedstawionego zakresu dwa obowiązki: - po pierwsze - obowiązek zamieszczenia ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, - po drugie - obowiązek udzielenia zamówienia w sposób zapewniający

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

PytanieWszcząłem procedurę na podstawie art. 5 ust. 1b Prawo zamówień publicznych. Umieściłem ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej oraz w siedzibie zamawiającego. W punkcie wartość szacunkowa określiłem, że jest ona poniżej art. 11 ust. 8

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2. przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną

Zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

Zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

PytanieZamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Czy w związku z powyższym w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych powinno się wpisać, że odrzucono jedną ofertę? Czy też 0 ofert?OdpowiedźW przedmiotowym

Tryb z wolnej ręki a możliwość składania ofert częściowych

Tryb z wolnej ręki a możliwość składania ofert częściowych

należy traktować jednak tych umów jako udzielenia zamówienia w częściach, ani też jako udzielanego z możliwością składania ofert częściowych.Składanie ofert częściowychNiezależnie od powyższego podkreślić należy, że w Biuletynie Zamówień Publicznych istnieje możliwość zamieszczenia jednego ogłoszenia i

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP?

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP?

PytanieW Biuletynie ZP na stronie UZP wybiera się informację czego dotyczy zamówienie. Można wybrać: zamówienie publiczne, zawarcie umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ). Przy wyborze "zamówienia publicznego" nie jest wyświetlana informacja o zawarciu umowy

TVP oszczędza na pracownikach. Wyda na to 167 mln zł

nie chcieli rozmawiać, zasłaniając się tajemnicą obu przedsiębiorstw. Kwotę udało się jednak wytropić w Krajowym Biuletynie Zamówień Publicznych (w internetowej wersji suplementu do Dziennika Urzędowego UE - Tenders Electronic Daily). TED jest aktualizowaną pięć razy w tygodniu bazą zamówień

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 21 listopada  --10:00:Konferencja Ambasady Niderlandów i URBI pt. Najlepsze praktyki w realizacji zamówień publicznych --11:00:Konferencja prasowa "Energetyka wiatrowa w Polsce" , organizowana przez TPA Horwath,  PAIiIZ oraz kancelarię BSJP --14:00: GUS

Opublikuj ogłoszenie o zamówieniu w odpowiednim czasie!

unijnego.OdpowiedźW przypadku wyboru trybu przetargu nieograniczonego, powinieneś zamieścić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP. Ze względu wartość Twojego zamówienia, brak jest podstaw do zamieszczania przedmiotowego ogłoszenia w DzUUE.WyjaśnienieNależy rozważyć możliwość skorzystania z regulacji zawartej w art

Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl). Przetarg powyżej progów unijnych Jeżeli wartość zamówienia publicznego przekracza tzw. progi unijne* (zamówienia o wartości nie mniejszej niż 130.000 euro) ogłoszenie o przetargu musi zostać, zamiast w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszczone w Dzienniku

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

00:50 Japonia Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia październik -2,4% m/m 2,9% m/m 01:01 Wielka Brytania    Biuletyn

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

. Pod warunkiem, że zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.Dla zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje

Jak wyznaczyć termin składania ofert?

, termin ten w przypadku dostaw oraz usług nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie krótszy niż 14 dni dla robót budowlanych.Terminy na złożenie ofertyWprawdzie ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera regulacji odnoszących

Licytacja elektroniczna - etapy procedury

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej jeżeli wartość zamówienia nie przekracza tzw. progów unijnych.* Informacji o licytacji elektronicznej należy szukać w Biuletynie Zamówień Publicznych.** Wszczynając postępowanie o zamówienie publiczne w trybie licytacji

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

Ogłaszając przetarg dotyczący udzielenia zamówienia publicznego zamawiający zobowiązany jest, w zależności od wartości zamówienia, opublikować ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub Biuletynie Zamówień Publicznych.Bez względu na wartość udzielanego zamówienia przepisy ustawy

Dostają zamówienia bez przetargu, mają olbrzymi majątek, operują publicznymi pieniędzmi i... Nikt nie wie, co z nimi robią

nazwiska szefa firmy (pomimo że ta informacja akurat znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej). Skąd CUW ma na to pieniądze Centrum Usług Wspólnych to jednostka pierwotnie powołana przez Kancelarię Premiera (między innymi) do druku "Monitora Polskiego", w którym (do niedawna jedynie tam

Zamawiający będzie mógł zapraszać do udziału w przetargu

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym zamawiający w przypadku przetargu nieograniczonego w zależności od wartości zamówienia obligatoryjnie publikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych bądź Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Dodatkowo, na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy Prawo

Dialog konkurencyjny - zasady udziału

Dialog konkurencyjny w zależności od wartości szacunkowej zamówienia musi zostać ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Dialog konkurencyjny jak przetarg ograniczony?Tryb dialogu konkurencyjnego charakteryzuje się tym, iż po publicznym ogłoszeniu

Jak startować w przetargu ograniczonym?

Procedury przetargu ograniczonego składają się z dwóch etapów: I. Składanie wniosków o zakwalifikowanie do przetargu Ogłoszenia dotyczące prowadzonych przetargów publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (zobacz więcej: Gdzie szukać ogłoszeń o

Najgłośniejszy projekt unijny. Miastu teraz grożą milionowe kary

natomiast zarzutem jest ten także dotyczący budynku dla Politechniki Rzeszowskiej. Jak dopatrzyli się kontrolerzy, miasto, ogłaszając po raz trzeci przetarg na dokończenie jego budowy, nie umieściło ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, pojawiło się tylko na stronach europejskich. - Będziemy w tej

Niejasne efekty, zgubione dokumenty. NIK w magistracie

, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty) była i jest dostępna na łamach Biuletynu Informacji Publicznej i biuletynu zamówień Unii Europejskiej. NIK zarzuca m.in. Białemustokowi, że po zakończeniu roku budżetowego nikt nie określał efektów promocyjnych. - W przypadku zadań realizowanych przez Biuro

Brak dokumentacji projektowej na stronie internetowej - co zrobić?

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1, który obliguje zamawiającego do udostępnienia siwz na stronie internetowej, gdy zamówienie udzielane jest w trybie

Warszawa ogłosiła przetarg na budowę kolejnych odcinków II linii metra

;Prezydent m.st. Warszawy skierowała do Biuletynu Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu na: 1) I etap realizacji odcinka zachodniego – od szlaku za stacją C9 'Rondo Daszyńskiego' do torów odstawczych za stacją C6 oraz 2) I etap realizacji odcinka północno

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

: publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu oraz informacji o udzieleniu lub nieudzieleniu zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu winno zawierać informacje "niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia", w szczególności: termin składania ofert (przy

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

Przetarg nieograniczony może być stosowany do każdego rodzaju zamówienia publicznego bez względu na jego wartość czy przedmiot. W przetargu nieograniczonym może wziąć udział każda firma, która spełnia określone w ogłoszeniu o przetargu wymogi zamawiającego. Termin składania ofert w przetargu

Chcesz zmienić treść siwz? Sprawdź, czy możesz

wynikających z treści art. 7 ustawy Pzp.Podstawa prawna: art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 ze zm.).Odpowiedź udzielona: 5 maja 2010 r.www.portalzp.pl

Podlaskie. W lipcu dwa przetargi ws. szerokopasmowego internetu

jest ukończona. Do 29 lipca natomiast urząd czeka na oferty w przetargu, w którym w trybie dialogu konkurencyjnego, w partnerstwie publiczno-prywatnym chce wyłonić przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, przyszłego operatora infrastruktury sieci. W Biuletynie Informacji Publicznej, w przetargowym

Jakich dokumentów należy żądać od zagranicznego wykonawcy?

ogłoszeniu publikowanym w Biuletynie ZP muszę zaznaczyć wszystkie możliwości wymienione w pkt III. 4.3.1)OdpowiedźW przypadku wykonawców zagranicznych masz obowiązek żądać złożenia przez nich odpowiedników dokumentów wymaganych od wykonawców krajowych.WyjaśnienieZgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień

Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

PytanieZ art. 182 ust. 4 ustawy Pzp wynika, że odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni, licząc od dnia zamieszczenia w Biuletynie ZP albo 30 dni od dnia publikacji w DzUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, w przypadku jeżeli zamawiający nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w

Błędne określenie kryteriów oceny ofert podstawą do unieważnienia umowy?

art. 146 ust. 1 i 6 ustawy Pzp. Zgodnie z ustępem 1 ww. przepisu umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający:- z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki;- nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

PytaniePrzygotowałam przetarg na dostawę szwów chirurgicznych, który jest podzielony na 40 pakietów - 40 zadań. Przed jego ogłoszeniem została obliczona wartość szacunkowa zamówienia, która przekracza progi unijne. W związku z powyższym zamówienie zostało opublikowane w biuletynie Urzędu

Prezydent chce nowego auta. Przetarg ustawiony pod volvo?

potencjalnych oferentów, a faworyzuje vovlo? - zapytaliśmy w przemyskim urzędzie miasta.- Została sporządzona przez wydział zamówień publicznych i na pewno spełnia wszystkie wymogi prawne. Nie faworyzuje żadnej marki - nie ma wątpliwości Rafał Porada z kancelarii prezydenta Przemyśla.Szef wydziału zamówień

Już obowiązują nowe kody CPV.

wejściu w życie wyżej wskazanego rozporządzenia Komisji WE jeżeli w treści ogłoszenia nie będzie zawartych nowych kodów CPV takie ogłoszenie nie zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.Zgodnie z informacją opublikowaną przez Urząd Zamówień Publicznych ogłoszenia zawierające kody CPV

Wspólny przetarg na dostawę energii elektrycznej

Miasto już zgłosiło przetarg do Europejskiego Biuletynu Zamówień Publicznych. Za kilka dni, gdy otrzyma potwierdzenie, że przyjęto go do publikacji, ogłoszenie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia pojawi się na stronie Radomia.- Przetarg obejmuje dostawę energii do urzędu miejskiego i

Ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia sprzyja zwiększeniu konkurencyjności

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w sekcji II.2.1, a w ogłoszeniu wysyłanym do Biuletynu Zamówień Publicznych w sekcji II.1.3.Możesz więc, jeśli chcesz, ujawnić swój szacunek. Nie oznacza to, że tym samym ujawniasz swój budżet. Co więcej, niektórzy zamawiający wyrażają opinię, że ujawnienie wartości

Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

8, art. 33 ust. 1 pkt 1, art. 36 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. nr 12, poz

Kiedy umowa jest nieważna z mocy prawa?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Brak ogłoszeniaUmowa jest nieważna, jeżeli ogłoszenie o zamówieniu nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych albo opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Nowe terminy składania ofert

Przyspieszenie przetargów na roboty budowlaneW uprzednio obowiązującym stanie prawnym termin składania ofert dla zamówień na dostawy lub usługi wynosił 7 dni od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, zaś dla robót budowlanych 20 dni. Obecnie termin 7 dni dla dostaw i usług

Akademia Medyczna. Kara za nieprawidłowy przetarg

ukarana została szefowa uczelnianego działu zamówień publicznych Akademii. Rektor odwołał ją ze stanowiska.Władze uczelni odwołały się od decyzji Ośrodka Przetwarzania Informacji. Argumentują, że ogłoszenie o przetargu było dostępne także na anglojęzycznych stronach Akademii Medycznej. Poza tym o

Skutki naruszenia zasady jawności

W Polsce wydano wyrok dotyczący utrudniania dostępu do informacji przez władze Gminy w Kowali w woj. Mazowieckim. Pewien wykonawca wystartował w przetargu na wykonawcę Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej urzędu. Po pewnym czasie wykonawca czekając dłuższy czas na wynik

Dynamiczny system zakupów

. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych). Ogłoszenie zamieszczane jest w Dzienniku Urzędowym UE lub w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego i jego tablicy ogłoszeń. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu specyfikację istotnych warunków

Do przetargu można przystąpić przez Internet

zaproszeniem do aukcji.UWAGA! Konto wykonawcy umożliwia mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji.Licytacja - gdy najważniejsza jest cenaZamawiający wszczyna postępowanie w trybie licytacji elektronicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu. Takie ogłoszenie powinno

Zasady zmian SIWZ i ogłoszenia po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące SIWZ Otóż ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia

Więcej zamówień publicznych

), prac energoelektrycznych (24 ogłoszeń) i wodno-kanalizacyjnych (12 proc. ogłoszeń). Ogłoszenia o przetargach dotyczące branży budowlanej zamieszczane były głównie w Internecie (65 proc. przetargów). Niektóre publikowane były również w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w prasie.

Gowin ogłosił program "Przedsiębiorczość - Rodzina -Obywatelskość"

Platformy proponuje ponadto zmiany w prawie zamówień publicznych, które uważa za nazbyt sformalizowane.Według Gowina należy przeprowadzić "głęboką deregulację" polskiego prawa, a zasadą przestrzeganą przy tworzeniu prawa nowego, powinna stać się formuła "UE+zero". "Państwo polskie

Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

Odpowiedź na powyższe pytanie można znaleźć w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 marca 2010r . sygn. akt: KIO/UZP 325/10. Stan faktyczny sprawy objętej wskazanym wyrokiem KIO przedstawiał się następująco: Izba ustaliła, iż Zamawiający w zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Do przetargu można przystąpić przez Internet

. Licytacja - gdy najważniejsza jest cenaZamawiający wszczyna postępowanie w trybie licytacji elektronicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu. Takie ogłoszenie powinno się również znaleźć na jego stronie internetowej oraz stronie, na której będzie

KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

Komentarz do wyroku KIO z dnia 16 kwietnia 2013 r. (Sygn. akt. 762/13) Opis sprawyOgłoszeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 1 marca 2013 r. zostało wszczęte przez zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu sp. z o.o. z siedzibą w

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

przekroczy równowartość 14.000 euro, będą obligatoryjnie publikowane na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych, który od stycznia bieżącego roku wydawany jest wyłącznie w wersji elektronicznej.Ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych dostępne są pod adresem internetowym: www.uzp.gov.pl

Oczyszczalnia hitem Mazowsza. Ale zmarnowano pieniądze na Matecznik

roku 9 mln zł dotacji trzeba było zwrócić z powodu żenującego braku staranności w prowadzeniu inwestycji: części przetargów na tę inwestycję nie ogłoszono w unijnym biuletynie zamówień publicznych. Inwestor został na dodatek ukarany przez Unię 2 mln zł karnych odsetek.

Dynamiczny System Zakupów - korzyści dla zamawiającego i wykonawców

oraz terminie związania ofertą (zgodnie z art. 105 ust. 1 Ustawy powyższych zapisów nie stosuje się). Ogłoszenie zamieszczane jest w Dzienniku Urzędowym UE lub w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego i jego tablicy ogłoszeń. Mając na uwadze całkowicie elektroniczny

Błędy formalne nie powodują odrzucenia oferty

W art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera normę na podstawie, której zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Zamawiający niewłaściwie stosując wskazany przepis podejmują

Nowy przetarg na raport dla lotniska

- Marszałek Jarosław Dworzański podpisał w czwartek dokument o rozpoczęciu procedury przetargowej. Ponieważ wartość naszego zamówienia przekracza 193 tysiące euro, jest to tak zwany przetarg unijny. W związku z tym najpierw musi zostać ogłoszony w unijnym biuletynie informacji publicznej. Zakładamy

Zbigniew Derdziuk zostanie nowym prezesem ZUS?

przetarg publiczny zaczyna się, gdy zostanie ogłoszony w biuletynie BIP, czy gdy zostanie wysłana informacja? Czy za naruszenie dyscypliny finansów publicznych grozi kara pieniężna, czy tylko upomnienie, nagana i zakaz pełnienia stanowisk. Czy euro na złotówki przeliczać się powinno zgodnie z ustawą po

Pieniądze leżą w przetargach

Dariusz Kaszuba jest jednym z przedsiębiorców, którzy żyją z publicznych zamówień. Jak wynika z ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, jego firma Kaszub wygrała w ubiegłym roku 57 przetargów o łącznej wartości blisko 44 mln zł. Kwota niemała, jeśli wziąć pod uwagę, że 36-letni przedsiębiorca z

Oni rozbiorą piękne stadiony po mistrzostwach ZOBACZ

całej Islandii był tylko jeden dźwig, który był w stanie podnieść urządzenia. Jego właściciel chciał za dużych pieniędzy za wynajem maszyny. Zdecydowano się przeciąć silosy na pół.W tym biznesie nie ma co śledzić biuletynów zamówień publicznych. Klientów trzeba szukać na własną rękę. Przynajmniej na

Polska jedynym krajem Europy, który uniknął recesji

był to kolejny miesiąc, gdy zamówienia w drugiej największej gospodarce świata spadały. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie konsekwencje dla świata miałoby twarde lądowanie chińskiej gospodarki i czy nie wywołałoby kolejnej fali światowego kryzysu. Ale wczoraj inwestorzy mogli ostrożnie

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

na swojej stronie internetowej oraz stronie, na której prowadzona będzie licytacja. Zatem, Zamawiający nie zamieszcza ogłoszenia o licytacji elektronicznej w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zgodnie z art.75 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszenie o licytacji elektronicznej zawiera

Jak wydajemy unijne pieniądze. Udane inwestycje kontra bezsensowne wydatki

Regionalnego Projektu Operacyjnego. Ale w ubiegłym roku 9 mln zł dotacji trzeba było zwrócić z powodu żenującego braku staranności w prowadzeniu inwestycji: części przetargów na tę inwestycję nie ogłoszono w unijnym biuletynie zamówień publicznych . Inwestor został na dodatek ukarany przez Unię 2 mln zł

Nie będzie ustawy, będzie partnerstwo

nawet pozarządowa instytucja - Centrum PPP - która ma wypromować ten rodzaj współpracy. Najbliżej sukcesu była gmina Wągrowiec, która w ten sposób chciała zbudować centrum rekreacji wodnej wraz z hotelem. Poległa jednak, gdy doszła do etapu zawiadomienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Okazało się

Drogie meblowanie magistratu cd.

. Poprzednio - w 2006 r. - za 54,8 tys. zł brutto [wg Biuletynu Informacji Publicznej - przyp. red.]. Wyposażenie - jasne z zielonymi wykończeniami - przeniesione zostało teraz do innych pomieszczeń, ponieważ geodezja bardzo się rozrasta. - Np. w sekretariacie, który ma szersze funkcje, niż wynika to z jego

Zakupy z informatycznym wsparciem

Piotr Matysik.Ważne, by pakiet był dopasowany do trybów Ustawy o zamówieniach publicznych i procedur obowiązujących w Unii Europejskiej, co daje np. możliwość prezentowania zapytania ofertowego w biuletynach UE.Systemy informatyczne dostarczają narzędzi, które eliminują dokumenty papierowe z procesu

Szczecińska Noc Antykorupcyjna. Każdy może prześwietlić miejskie przetargi

rejestr umów był publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, dostępny w internecie. O ujawnienie umów apelowało też Stowarzyszenie Szczecinianie Decydują. Prezydent długo się opierał. Mówił o "ochronie prywatności kontrahentów" i obawach przed "roszczeniami odszkodowawczymi za

Stenogram z 4. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w dniu 10 lutego 2005 r.

uzyskaniu akceptacji ministra przetarg był ogłaszany w Biuletynie Zamówień Publicznych. Akceptacja ministra była równoznaczna z powołaniem komisji do spraw wyboru doradcy. Po złożeniu ofert przez zainteresowanych oferentów komisja dokonuje wyboru doradcy i zawiadamia o tym ministra. Trzeci etap to okres

Konflikt interesów, czyli polska maczuga na wrogów

amerykańskiej federalnej Agencji Informatycznego Systemu Obrony (DISA). Był odpowiedzialny między innymi za zakupy dla centrum komputerowego podlegającego Agencji. Zamówienia wartości 18,1 mln dol. skierował do małej firmy Vector Systems, Inc., której był cichym wspólnikiem. To był typowy konflikt interesu

ZUS chce wydać ponad 100 tys. złotych na dyskietki

, przyjmując że jedna dyskietka 3,5" kosztuje średnio 0,5-0,9 zł, wartość zamówienia wyniesie 65-117 tys. zł. To dużo, szczególnie w przeliczeniu na ich pojemność. Jedna dyskietka może pomieścić 1,44 MB, a zatem 130 tys. dyskietek da w sumie ok. 187 GB. Prawie tyle samo (200 GB) pomieści jeden twardy dysk

Fatalne finanse Krakowa - obradują radni [RELACJA]

Komunalnej i Transportu czy Zarząd Infrastruktury Sportowej). godz. 16.19 - Nie jest tak, że nie dostajecie informacji. W biuletynie informacji publicznej co kwartał umieszczamy sprawozdanie budżetowe. Niełatwo przez to przebrnąć, sam miewam problemy, ale ta informacja jest - broni się prezydent. - Nie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Rada Zamówień Publicznych

Rada Zamówień Publicznych – organ doradczy i opiniujący przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych powołany na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.Rada w zakresie swoich działań w szczególności: wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych – urząd powołany ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznychUstawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( z późń. zm.). ZadaniaNa czele Urzędu stoi prezes, który jest centralnym organem administracji rządowej. Nadzór nad Prezesem

Orzecznictwo w Sprawach Zamówień Publicznych

Orzecznictwo w Sprawach Zamówień Publicznych - kwartalnik prawniczy poświęcony problematyce zamówień publicznych w Polsce. W każdym numerze znajduje się obszerny przegląd orzecznictwa z tego zakresu wraz z uzasadnieniami. Czasopismo wydawane przez Wydawnictwo MEDD. Dostępne m.in. w prenumeracie

Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z zamówieniami publicznymi.Ustawa określa: zasady udzielania zamówień publicznych zasady ogłaszania zamówienia tryb postępowania o udzielenie

Wspólny Słownik Zamówień

Wspólny Słownik Zamówień, CPV (ang. Common Procurement Vocabulary) – to jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych. Ma on na celu standaryzację pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych. Słownik ma na celu jednoznaczne

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.