biuletyn zamówień publicznych

Dominika Perkowska

W Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro

W Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro

Wskazana powyżej możliwość ma na celu rozszerzenie grona potencjalnie zainteresowanych złożeniem oferty wykonawców, a jej zastosowanie zależy od woli zamawiającego.

Dostęp wykonawców do siwz

Zamawiający zobligowany jest do zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

We wzorze ogłoszenia o udzieleniu zamówienia trzeba podać wartość wszystkich zamówień tego samego rodzaju

Wzory ogłoszeń sporządzanych przez zamawiających w ramach procedur regulowanych przepisami ustawy Pzp określone są w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy. Powinno ono zawierać co najmniej: - nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; - określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia; - uzasadnienie wyboru trybu zamówienia

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Pytanie Przeprowadziłem (a właściwie ją kończę) procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę ciepła z sieci miejskiej. Trzeba tylko podpisać umowę. W trakcie wypełniania protokołu ZP WR zorientowałem się, że nie wysłałem do Biuletynu ZP ogłoszenia o zamiarze

Zamawiający musi podać uzasadnienie unieważnienia przetargu

Zamawiający musi podać uzasadnienie unieważnienia przetargu

faktycznego i prawnego. Zamawiający nie ma natomiast obowiązku zamieszczania informacji o unieważnieniu postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych lub własnej stronie internetowej. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest możliwe unieważnienie postępowania o

Zamawiający nie musi przechowywać starych siwz na swojej stronie internetowej

Zamawiający nie musi przechowywać starych siwz na swojej stronie internetowej

zmówienia udostępnia się na stronie internetowej. Zgodnie z wolą ustawodawcy zamawiający udostępnia siwz w podany wyżej sposób od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie ZP albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert (art. 42 ust. 1 ustawy Pzp

Jak prawidłowo wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

Jak prawidłowo wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

zamówienia zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, powinieneś podać najniższą i najwyższą cenę ofert złożonych w Twoim postępowaniu, niezależnie od tego, czy zostały one odrzucone i poddawane były ocenie. Wyjaśnienie Wynika to wprost z adnotacji zawartej w odnośniku nr 5 we wzorze ogłoszenia o

Nowe zasady zmian w ogłoszeniu o zamówieniu

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W świetle nowych regulacji ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamawiający można zmienić, zamieszczając Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia

Konsekwencje braku ogłoszenia o przetargu.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o prowadzonym przetargu nieograniczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczy zamówień o wartości od 14.000 do progów unijnych, które w zależności od rodzaju zamawiającego wynoszą 133.000 lub 206.000

Jakie wartości - brutto czy netto - należy wpisać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia?

Jakie wartości - brutto czy netto - należy wpisać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia?

Pytanie Jaką wartość: netto czy brutto należy wpisać w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia - sekcja IV, wiersz 6 (cena wybranej oferty i oferta z najniższą i najwyższą ceną)? Odpowiedź W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia, zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Sekcji IV "Udzielenie

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybach konkurencyjnych zamieszcza się: - bez względu na wartość zamówienia - zawsze na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej, - w zależności od wartości zamówienia - w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) lub

Szacunkowa wartość zamówienia publicznego a oferty częściowe

Szacunkowa wartość zamówienia publicznego a oferty częściowe

zamówienia publicznego należy podać wartość szacunkową danej części. Przetargi, zamówienia publiczne: Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2014 r

UZP

UZP

wydawniczą, - wydawania w formie elektronicznej Biuletynu Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą, - zapewnienia warunków organizacyjnych funkcjonowania środków ochrony prawnej w ramach procedury odwoławczej, - prowadzenia współpracy międzynarodowej w zakresie zamówień

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

zamówienia pomimo, że było przewidziane w treści ogłoszenia o zamówieniu podstawowym, - opublikowania ogłoszenia o zawarciu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych, Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Na gruncie obowiązujących przepisów w szczególności ustawy Pzp oraz ustawy o

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w ponad 85% zamówień ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.Zobacz: Cena jako jedyne kryterium tylko w zamówieniach powszechnie dostępnych Cel jaki przyświecał Ustawodawcy został osiągnięty. Aktualnie w

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

inna? Trzeba za każdym razem w dniu zawarcia umowy ogłaszać na Biuletynie Zamówień Publicznych udzielenie zamówienia z datą tejże umowy? A jak się postępuje jeżeli zamówienia w 1 części zostało unieważnione z powodu braku ofert - dwukrotnie (zamówienie po raz trzeci udzielone zostaje poza Pzp jako

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1)zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2)publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane

Kalendarium ISBnews

opublikuje Biuletyn Statystyczny nr 11 - m.in. dane o nowych zamówieniach w przemyśle  --14:00: GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w grudniu    ŚRODA, 30 grudnia  --14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za III kw.  --14:00: NBP poda dane o zadłużeniu

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

Pytanie Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych należy zamieścić informację o zamiarze zawarcia umowy z jedynym dostawcą wody w mieście przed zastosowaniem trybu z wolnej ręki? Odpowiedź Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia jest obowiązkiem zamawiającego również przy zastosowaniu trybu zamówienia z

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

miesiące tj. 620.000 x 2 lata = 1.200.000 i ogłosić jako postępowanie UE powyżej progów. Czy mogę szacować 12 m-cy choć umowa będzie na 2 lata i będzie wtedy przetarg poniżej progów ogłoszony w Biuletynie ZP? Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Odpowiedź: Szacunek powinien odpowiadać

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

publicznych e-Zamówienia, na której będzie znajdował się Biuletyn Zamówień, profil nabywcy oraz aukcje elektroniczne. Zwiększy to dostępność oraz przejrzystość realizowanych procesów z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa danych. Celem nowelizacji jest też nacisk na wybór w przetargu oferty

Zakup książek to też zamówienie publiczne

Zakup książek to też zamówienie publiczne

zamówienia, o którym mowa w art. 4 pkt 8b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 , zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zamówienie, o którym mowa w art. 37a ustawy o

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

sprawach przewidzianych ustawą; 3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą; 4) (uchylony); 5) prowadzi i ogłasza na stronie internetowej Urzędu listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej; 6) zapewnia

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

zamieszczenia ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, - po drugie - obowiązek udzielenia zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 3. Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; 3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

. Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielania, w szczególności: 1) temin

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

. Skrócenie minimalnego terminu Minimalny terminy składania ofert dla zamówień poniżej progów unijnych wynosi 7 dni dla dostaw i usług oraz 14 dni dla robót budowlanych - licząc od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Okoliczność wyznaczenia krótszego niż minimalny terminu składania ofert

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

określonego w ust. 2-4. 2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny. 3. Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, ogłoszenie o

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Kalendarium ISBnews

nieruchomości" --10:00: GUS poda dane o stopie bezrobocia rejestrowanego za październik  --10:00: GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny (m.in. dane o nowych zamówieniach publicznych) --11:00: Konferencja prasowa Apatora nt. wyników za III kw. --12:00: Sejm: Komisja Finansów Publicznych

Czy można opublikować w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu poniżej 14.000 euro?

Pytanie Przez pomyłkę zamieściłam w Biuletynie ZP ogłoszenie o zamówieniu publicznym poniżej kwoty 14.000 euro. Określiłam jego charakter jako ogłoszenie obowiązkowe. Niestety jest już po podpisaniu umowy z wykonawcą. Jakie konsekwencje będą wynikały z tego błędu? Odpowiedź Ustawa Prawo zamówień

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6- i 10-13, art. 136-138. Zakres danych przekazywanych w ramach tych informacji jest ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie ustawy PZP (art. 4 pkt 8

Obowiązek podatkowy zamawiającego

danej oferty. Jakich zamówień dotyczy ten przepis? I jakich wykonawców ? Czy każdorazowo musi wykonawca poinformować o powyższym w formularzu ofertowym ? Odpowiedź: Nie istnieje ograniczenie warunkujące możliwość uczestnictwa w procedurach ogłaszanych w Biuletynie ZP , jedynie dla wykonawców

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

. nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 3. zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania przed zawarciem

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

jest elementem ogłoszenia), zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne; przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

Pytanie Wszcząłem procedurę na podstawie art. 5 ust. 1b Prawo zamówień publicznych. Umieściłem ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej oraz w siedzibie zamawiającego. W punkcie wartość szacunkowa określiłem, że jest ona poniżej art. 11 ust. 8

Czy zamówienie na zakup aparatury do badań naukowych może być wyłączone spod rygoru ustawy Prawo zamówień publicznych?

obowiązek stosowania ustawy Pzp) zawierają przepisy o zasadach finansowania nauki. Obejmują one m.in. obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zamawiającego, zapewnienie przejrzystości udzielania zamówienia, równego

Kalendarium ISBnews

"  --10:00: GUS poda dane o stopie bezrobocia rejestrowanego za październik  --10:00: GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny (m.in. dane o nowych zamówieniach publicznych)    CZWARTEK, 26 listopada  --MF zorganizuje przetarg odkupu obligacji w euro 

Kalendarium ISBnews

nieruchomości" --10:00: GUS poda dane o stopie bezrobocia rejestrowanego za październik  --10:00: GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny (m.in. dane o nowych zamówieniach publicznych)    CZWARTEK, 26 listopada  --MF zorganizuje przetarg odkupu obligacji w euro  --10

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP?

Pytanie W Biuletynie ZP na stronie UZP wybiera się informację czego dotyczy zamówienie. Można wybrać: zamówienie publiczne, zawarcie umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ). Przy wyborze "zamówienia publicznego" nie jest wyświetlana informacja o zawarciu umowy

UZP: w 2013 r. udzielono ponad 210 tys. zamówień publicznych

. dostawy, a 32 proc. usługi. W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 177 tys. 538 (w 2012 - 174 tys. 382) ogłoszeń o zamówieniach i konkursach oraz 181 tys. 149 (w 2012 - 179 tys. 334) ogłoszeń o udzieleniu zamówienia lub wyniku konkursu. Natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej polscy

Zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

Pytanie Zamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Czy w związku z powyższym w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych powinno się wpisać, że odrzucono jedną ofertę? Czy też 0 ofert? Odpowiedź W przedmiotowym

Kalendarium ISBnews

Statystyczny (m.in. dane o nowych zamówieniach publicznych) --11:00: Konferencja prasowa Apatora nt. wyników za III kw.  --12:00: Sejm: Komisja Finansów Publicznych   CZWARTEK, 26 listopada  Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --MF zorganizuje przetarg odkupu

Tryb z wolnej ręki a możliwość składania ofert częściowych

publicznych. Nie należy traktować jednak tych umów jako udzielenia zamówienia w częściach, ani też jako udzielanego z możliwością składania ofert częściowych. Składanie ofert częściowych Niezależnie od powyższego podkreślić należy, że w Biuletynie Zamówień Publicznych istnieje możliwość zamieszczenia jednego

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

składania prac konkursowych; 7) rodzaj i wysokość nagród. 3. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza

Poradnik przedsiębiorcy: Jak wygrać przetarg?

ogłaszającego przetarg, - na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl). Inaczej sprawa wygląda z przetargami poniżej kwoty 14.000 euro. Czytaj dalej»

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2. przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną

Opublikuj ogłoszenie o zamówieniu w odpowiednim czasie!

unijnego. Odpowiedź W przypadku wyboru trybu przetargu nieograniczonego, powinieneś zamieścić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP. Ze względu wartość Twojego zamówienia, brak jest podstaw do zamieszczania przedmiotowego ogłoszenia w DzUUE. Wyjaśnienie Należy rozważyć możliwość skorzystania z regulacji

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1. Art. 38. 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl). Przetarg powyżej progów unijnych Jeżeli wartość zamówienia publicznego przekracza tzw. progi unijne* (zamówienia o wartości nie mniejszej niż 130.000 euro) ogłoszenie o przetargu musi zostać, zamiast w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszczone w Dzienniku

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 131h ust. 5-7. 4. Wykonawca może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy o podwykonawstwo części zamówienia w

Kiedy możemy mówić, że zamówienie zostało udzielone?

Art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

TVP oszczędza na pracownikach. Wyda na to 167 mln zł

nie chcieli rozmawiać, zasłaniając się tajemnicą obu przedsiębiorstw. Kwotę udało się jednak wytropić w Krajowym Biuletynie Zamówień Publicznych (w internetowej wersji suplementu do Dziennika Urzędowego UE - Tenders Electronic Daily). TED jest aktualizowaną pięć razy w tygodniu bazą zamówień

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

konieczne. Pod warunkiem, że zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Dla zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia

Ustawa PZP, Rozdział 3: Konkurs

wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4. Jeżeli wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Kalendarium ISBnews

dane o stopie bezrobocia rejestrowanego za październik  --10:00: GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny (m.in. dane o nowych zamówieniach publicznych)    CZWARTEK, 26 listopada  --MF zorganizuje przetarg odkupu obligacji w euro  --10:00: Konferencja K2 Internet nt

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. Jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo

Licytacja elektroniczna - etapy procedury

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej jeżeli wartość zamówienia nie przekracza tzw. progów unijnych.* Informacji o licytacji elektronicznej należy szukać w Biuletynie Zamówień Publicznych.** Wszczynając postępowanie o zamówienie publiczne w trybie licytacji

Jak wyznaczyć termin składania ofert?

. Jednocześnie, termin ten w przypadku dostaw oraz usług nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie krótszy niż 14 dni dla robót budowlanych. Terminy na złożenie oferty Wprawdzie ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera regulacji

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

Ogłaszając przetarg dotyczący udzielenia zamówienia publicznego zamawiający zobowiązany jest, w zależności od wartości zamówienia, opublikować ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub Biuletynie Zamówień Publicznych. Bez względu na wartość udzielanego zamówienia przepisy ustawy

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

wszczyna postępowanie przez publikację ogłoszenia o koncesji. 2. Koncesjodawca zamieszcza ogłoszenie o koncesji na usługi w Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Koncesjodawca przesyła ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1) z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Jak startować w przetargu ograniczonym?

Procedury przetargu ograniczonego składają się z dwóch etapów: I. Składanie wniosków o zakwalifikowanie do przetargu Ogłoszenia dotyczące prowadzonych przetargów publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (zobacz więcej: Gdzie szukać ogłoszeń o

Zamawiający będzie mógł zapraszać do udziału w przetargu

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym zamawiający w przypadku przetargu nieograniczonego w zależności od wartości zamówienia obligatoryjnie publikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych bądź Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Dodatkowo, na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy Prawo

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

udzielanego zamówienia procedura przetargu nieograniczonego przewiduje inne terminy na składanie ofert. Dla przetargu nieograniczonego dotyczącego dostaw lub usług minimalny termin składania ofert wynosi 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl), a w

Dostają zamówienia bez przetargu, mają olbrzymi majątek, operują publicznymi pieniędzmi i... Nikt nie wie, co z nimi robią

nazwiska szefa firmy (pomimo że ta informacja akurat znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej). Skąd CUW ma na to pieniądze Centrum Usług Wspólnych to jednostka pierwotnie powołana przez Kancelarię Premiera (między innymi) do druku "Monitora Polskiego", w którym (do niedawna jedynie tam

Dialog konkurencyjny - zasady udziału

Dialog konkurencyjny w zależności od wartości szacunkowej zamówienia musi zostać ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Dialog konkurencyjny jak przetarg ograniczony? Tryb dialogu konkurencyjnego charakteryzuje się tym, iż po publicznym ogłoszeniu

Brak dokumentacji projektowej na stronie internetowej - co zrobić?

dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1, który obliguje zamawiającego do udostępnienia siwz na stronie internetowej, gdy zamówienie udzielane

Chcesz zmienić treść siwz? Sprawdź, czy możesz

wykonawców wynikających z treści art. 7 ustawy Pzp. Podstawa prawna: art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223 ze zm.). Odpowiedź udzielona: 5 maja 2010 r. www.portalzp.pl

Najgłośniejszy projekt unijny. Miastu teraz grożą milionowe kary

natomiast zarzutem jest ten także dotyczący budynku dla Politechniki Rzeszowskiej. Jak dopatrzyli się kontrolerzy, miasto, ogłaszając po raz trzeci przetarg na dokończenie jego budowy, nie umieściło ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, pojawiło się tylko na stronach europejskich. - Będziemy w tej

GDDKiA coraz częściej przed sądem. Prawnicy zacierają ręce

informacje o tych umowach z Biuletynu Zamówień Publicznych. Branża zwraca uwagę na to, że GDDKiA korzysta z zewnętrznych kancelarii prawnych, choć ma 60 prawników na etatach. Według szacunków pochłaniają one 5 mln zł. Co więcej, ich zdaniem zewnętrzne kancelarie wykorzystywane są do "wytaczania batalii

Niejasne efekty, zgubione dokumenty. NIK w magistracie

, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty) była i jest dostępna na łamach Biuletynu Informacji Publicznej i biuletynu zamówień Unii Europejskiej. NIK zarzuca m.in. Białemustokowi, że po zakończeniu roku budżetowego nikt nie określał efektów promocyjnych. - W przypadku zadań realizowanych przez Biuro

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

kontroli sporządza się protokół. Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 2. Protokół kontroli zawiera w szczególności: 1) nazwę (firmę) i adres zamawiającego; 2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli; 3) imiona i nazwiska kontrolujących; 4) oznaczenie postępowania o udzielenie

Już obowiązują nowe kody CPV.

wejściu w życie wyżej wskazanego rozporządzenia Komisji WE jeżeli w treści ogłoszenia nie będzie zawartych nowych kodów CPV takie ogłoszenie nie zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zgodnie z informacją opublikowaną przez Urząd Zamówień Publicznych ogłoszenia zawierające kody CPV

Błędne określenie kryteriów oceny ofert podstawą do unieważnienia umowy?

uregulowane są w art. 146 ust. 1 i 6 ustawy Pzp. Zgodnie z ustępem 1 ww. przepisu umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: - z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; - nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

Pytanie Przygotowałam przetarg na dostawę szwów chirurgicznych, który jest podzielony na 40 pakietów - 40 zadań. Przed jego ogłoszeniem została obliczona wartość szacunkowa zamówienia, która przekracza progi unijne. W związku z powyższym zamówienie zostało opublikowane w biuletynie Urzędu

Jakich dokumentów należy żądać od zagranicznego wykonawcy?

zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych, możesz żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów stanowi, iż w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

: publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu oraz informacji o udzieleniu lub nieudzieleniu zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu winno zawierać informacje "niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia", w szczególności: termin składania ofert (przy

Ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia sprzyja zwiększeniu konkurencyjności

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w sekcji II.2.1, a w ogłoszeniu wysyłanym do Biuletynu Zamówień Publicznych w sekcji II.1.3. Możesz więc, jeśli chcesz, ujawnić swój szacunek. Nie oznacza to, że tym samym ujawniasz swój budżet. Co więcej, niektórzy zamawiający wyrażają opinię, że ujawnienie wartości

Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

. 11 ust. 6 i 8, art. 33 ust. 1 pkt 1, art. 36 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. nr

Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

Pytanie Z art. 182 ust. 4 ustawy Pzp wynika, że odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni, licząc od dnia zamieszczenia w Biuletynie ZP albo 30 dni od dnia publikacji w DzUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, w przypadku jeżeli zamawiający nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w

Podlaskie. W lipcu dwa przetargi ws. szerokopasmowego internetu

jest ukończona. Do 29 lipca natomiast urząd czeka na oferty w przetargu, w którym w trybie dialogu konkurencyjnego, w partnerstwie publiczno-prywatnym chce wyłonić przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, przyszłego operatora infrastruktury sieci. W Biuletynie Informacji Publicznej, w przetargowym

Wspólny przetarg na dostawę energii elektrycznej

Miasto już zgłosiło przetarg do Europejskiego Biuletynu Zamówień Publicznych. Za kilka dni, gdy otrzyma potwierdzenie, że przyjęto go do publikacji, ogłoszenie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia pojawi się na stronie Radomia. - Przetarg obejmuje dostawę energii do urzędu miejskiego i

Prezydent chce nowego auta. Przetarg ustawiony pod volvo?

potencjalnych oferentów, a faworyzuje vovlo? - zapytaliśmy w przemyskim urzędzie miasta. - Została sporządzona przez wydział zamówień publicznych i na pewno spełnia wszystkie wymogi prawne. Nie faworyzuje żadnej marki - nie ma wątpliwości Rafał Porada z kancelarii prezydenta Przemyśla. Szef wydziału zamówień

Kiedy umowa jest nieważna z mocy prawa?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Brak ogłoszenia Umowa jest nieważna, jeżeli ogłoszenie o zamówieniu nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych albo opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

Ministrów spośród osób spełniających wymagania, o których mowa w ust. 2, i które uzyskały najlepsze wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym. Ustawa PZP - Dział IV Umowy w sprawach zamówień publicznych 2. Członkiem Izby może być osoba, która: 1) jest obywatelem polskim; 2) posiada wyższe wykształcenie

Nowe terminy składania ofert

Przyspieszenie przetargów na roboty budowlane W uprzednio obowiązującym stanie prawnym termin składania ofert dla zamówień na dostawy lub usługi wynosił 7 dni od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, zaś dla robót budowlanych 20 dni. Obecnie termin 7 dni dla dostaw i usług

Skutki naruszenia zasady jawności

W Polsce wydano wyrok dotyczący utrudniania dostępu do informacji przez władze Gminy w Kowali w woj. Mazowieckim. Pewien wykonawca wystartował w przetargu na wykonawcę Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej urzędu. Po pewnym czasie wykonawca czekając dłuższy czas na wynik

Akademia Medyczna. Kara za nieprawidłowy przetarg

ukarana została szefowa uczelnianego działu zamówień publicznych Akademii. Rektor odwołał ją ze stanowiska. Władze uczelni odwołały się od decyzji Ośrodka Przetwarzania Informacji. Argumentują, że ogłoszenie o przetargu było dostępne także na anglojęzycznych stronach Akademii Medycznej. Poza tym o

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

. Podmiot publiczny, po zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o których mowa w ustawach wymienionych w art. 4, dodatkowo zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o planowanym partnerstwie publiczno

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. W celu przesłania sprawozdania niezbędne jest wykorzystanie przez zamawiającego loginu i hasła, które wykorzystywane jest do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Dynamiczny system zakupów

art. 105 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych). Ogłoszenie zamieszczane jest w Dzienniku Urzędowym UE lub w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego i jego tablicy ogłoszeń. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu specyfikację

Jak kryzys wpływa na zamówienia publiczne ?

Biuletynu Zamówień Publicznych ( www.uzp.gov.pl

Zasady zmian SIWZ i ogłoszenia po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące SIWZ Otóż ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia

Więcej zamówień publicznych

), prac energoelektrycznych (24 ogłoszeń) i wodno-kanalizacyjnych (12 proc. ogłoszeń). Ogłoszenia o przetargach dotyczące branży budowlanej zamieszczane były głównie w Internecie (65 proc. przetargów). Niektóre publikowane były również w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w prasie.

Do przetargu można przystąpić przez Internet

;jednej aukcji. Licytacja - gdy najważniejsza jest cena Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie licytacji elektronicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu . Takie ogłoszenie powinno się również znaleźć na jego stronie internetowej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery